Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0035(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0484/2008

Внесени текстове :

A6-0484/2008

Разисквания :

PV 23/03/2009 - 15
CRE 23/03/2009 - 15

Гласувания :

PV 24/03/2009 - 4.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0158

Приети текстове
PDF 403kWORD 45k
Вторник, 24 март 2009 г. - Страсбург
Kозметични продукти (преработка) ***I
P6_TA(2009)0158A6-0484/2008
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 март 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (преработка) (COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0049),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0053/2008),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид писмото от 21 ноември 2008 г. на Комисията по правни въпроси до Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните съгласно член 80а, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид членове 80а и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на Комисията по правни въпроси (A6-0484/2008),

А.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, и както е изменено по-долу;

2.  Отбелязва изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ C 77, 28.3.2002 г., стр.1.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 март 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (преработен)
P6_TC1-COD(2008)0035

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) №….)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изявления на Комисията

Комисията отчита загрижеността на държавите-членки във връзка с преработването на директивите и превръщането им в регламенти.

Комисията счита, че в случаите, когато разпоредбите на директивата са достатъчно ясни, точни и изчерпателни, същите биха могли да бъдат преобразувани в пряко приложими разпоредби на регламент посредством преработване. Това се отнася най-вече за разпоредбите, касаещи въпроси от техническо естество, които вече са напълно транспонирани в националното право на всички държави-членки.

Поради изразените различни мнения Комисията приема, че конкретният случай с Регламента относно козметичните продукти няма да бъде използван като прецедент при тълкуването на междуинституционалното споразумение в това отношение.

Комисията се ангажира да изясни положението относно търговията с козметични продукти чрез интернет преди датата на прилагане на регламента.

Комисията, както и Европейският парламент, изразява загриженост от факта, че секторът на козметичните продукти е сред дейностите, които могат да бъдат засегнати от фалшифициране, което от своя страна може да засили опасността за човешкото здраве. Следователно Комисията ще предприеме необходимите мерки за укрепване на сътрудничеството между компетентните органи на национално равнище с цел борба срещу фалшифицирането.

Комисията ще изготви обяснителна бележка относно преходните разпоредби и датата на прилагане на регламента (по-конкретно във връзка с членове 7, 8, 10 и 12a).

По отношение на общото определение за наноматериали Комисията отбелязва, че то все още е в процес на уточняване. Следователно Комисията потвърждава, че промените в общото определение следва да бъдат отразени в законодателството на Общността в бъдеще, и отбелязва, че процедурата на комитети, предвидена в предложението, също така осигурява възможност за актуализиране на определението в рамките на предложението.

Правна информация - Политика за поверителност