Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0035(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0484/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0484/2008

Συζήτηση :

PV 23/03/2009 - 15
CRE 23/03/2009 - 15

Ψηφοφορία :

PV 24/03/2009 - 4.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0158

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 336kWORD 45k
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
Καλλυντικά προϊόντα (αναδιατύπωση) ***I
P6_TA(2009)0158A6-0484/2008
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (αναδιατύπωση) (COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0049),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0053/2008),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–   έχοντας υπόψη την επιστολή που απηύθυνε στις 21 Νοεμβρίου 2008 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 80α, παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80α και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0484/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη Συμβουλευτική Ομάδα των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει προσαρμοστεί στις συστάσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας των Νομικών Υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και όπως τροποποιείται κατωτέρω·

2.   λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Μαρτίου 2009 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (αναδιατύπωση)
P6_TC1-COD(2008)0035

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ...)


Παράρτημα

Δηλώσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την αναδιατύπωση οδηγιών σε κανονισμούς.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, όπου οι υφιστάμενες διατάξεις μιας οδηγίας είναι σαφείς σε επαρκή βαθμό, ακριβείς και λεπτομερείς, θα μπορούσαν να μετατραπούν σε άμεσα εφαρμόσιμες διατάξεις κανονισμού μέσω αναδιατύπωσης. Αυτό αληθεύει ειδικότερα όπου οι εν λόγω διατάξεις είναι τεχνικής φύσεως και έχουν ήδη μεταφερθεί πλήρως στο εσωτερικό δίκαιο όλων των κρατών μελών.

Η Επιτροπή δέχεται, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί, ότι η ειδική περίπτωση του κανονισμού περί καλλυντικών προϊόντων δεν θα χρησιμοποιηθεί ως προηγούμενο για την ερμηνεία της διοργανικής συμφωνίας στο συγκεκριμένο αυτό σημείο.

Η Επιτροπή δεσμεύεται να αποσαφηνίσει την κατάσταση όσον αφορά τις πωλήσεις καλλυντικών προϊόντων μέσω του Διαδικτύου πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού.

Η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το γεγονός ότι ο τομέας των καλλυντικών θα μπορούσε να επηρεαστεί από την απομίμηση η οποία ενδέχεται να αυξήσει τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα λάβει μέτρα για να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών με σκοπό την καταπολέμηση των απομιμήσεων.

Η Επιτροπή θα συντάξει επεξηγηματικό σημείωμα σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις και τις ημερομηνίες εφαρμογής του κανονισμού (δεδομένων ειδικότερα των άρθρων 7, 8, 10 και 12α).

Σχετικά με τον ορισμό των νανοϋλικών, η Επιτροπή σημειώνει ότι εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την επίτευξη ενός κοινού ορισμού των νανοϋλικών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι στη σύνταξη κοινοτικής νομοθεσίας στο μέλλον θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος για την επίτευξη κοινού ορισμού και τονίζει ότι οι διαδικασίες επιτροπολογίας που περιέχονται στη συγκεκριμένη πρόταση θα καθιστούν δυνατή την επικαιροποίηση του ορισμού εντός της παρούσας πρότασης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου