Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2122(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0041/2009

Внесени текстове :

A6-0041/2009

Разисквания :

PV 24/03/2009 - 3
CRE 24/03/2009 - 3

Гласувания :

PV 24/03/2009 - 4.21
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0166

Приети текстове
PDF 470kWORD 82k
Вторник, 24 март 2009 г. - Страсбург
Развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта
P6_TA(2009)0166A6-0041/2009
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 24 март 2009 г. съдържащ препоръки към Комисията относно Европейска инициатива за развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта (2008/2122(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 20 декември 2007 г. относно Европейска инициатива за развитие на микрокредитирането в подкрепа на растежа и заетостта (COM(2007)0708),

–   като взе предвид своята резолюция от 11 юли 2007 г. относно политика в областта на финансовите услуги (2005‐2010 г.) ‐ Бяла книга,(1) и в частност параграф 35 от нея,

–   като взе предвид Препоръка 2003/361/EО на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията на микро, малки и средни предприятия(2),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 20 юли 2005 г. относно общи действия за растеж и заетост: Лисабонската програма на Общността (COM(2005)0330),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 5 юли 2005 г. относно политика на сближаване в подкрепа на растежа и заетостта: стратегически насоки на Общността, 2007-2013 (COM(2005)0299),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 11 декември 2007 г. относно изпълнение на Лисабонската стратегия за растеж и работни места посредством политиката на сближаване на ЕС от държавите-членки и регионите, 2007-2013 г. (COM(2007)0798),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 11 декември 2007 г., озаглавено "Предложение за Лисабонска програма на Общността 2008-2010 г." (COM(2007)0804),

–   като взе предвид Решение № 1639/2006/EО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на рамкова програма за конкурентноспособност и иновации (2007–2013 г.)(3),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 25 юни 2008 г. "Мисли първо за малките!" – "Small Business Act" за Европа (COM(2008)0394),

–   като взе предвид Директива 2006/48/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена)(4) и предложението на Комисията от 1 октомври 2008 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО по отношение на банки-филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (COM(2008)0602),

–   като взе предвид Директива 2005/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм(5),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1998/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ(6),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1535/2007 г. на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти(7),

–   като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги(8),

–   като взе предвид Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки(9),

–   като взе предвид своята декларация от 8 май 2008 г. за микрокредитите(10),

–   като взе предвид член 192, втора алинея от Договора за ЕО,

–   като взе предвид членове 39 и 45 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджети, Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, Комисията по правни въпроси и Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0041/2009),

A.   като има предвид, че сегашното определение на Комисията за микрокредит е заем в размер по-малък или равен на 25 000 EUR, а Препоръка 2003/361/ЕО посочва, че микропредприятие е предприятие, в което работят по-малко от 10 души и чийто годишен оборот или общ годишен баланс не надвишава 2 000 000 EUR; като има предвид, че тези определения не изглеждат уместни за всички национални пазари и не позволяват ясно разграничаване между микрокредити и микрозаеми за микропредприятия, микрокредит за неотговарящи на критериите на банките лица, и микрокредит за отговарящи на критериите на банките микропредприятия;

Б.   като има предвид, че трудният достъп до подходящи форми на финансиране често се посочва като много важна бариера пред предприемачеството и съществува значително потенциално търсене на микрокредити в ЕС, което понастоящем не е задоволено;

В.   като има предвид, че Комисията не е предприела действия по искането, отправено в резолюцията на Парламента от 11 юли 2007 г., да се състави план за действие за микрофинансиране, да се координират различни политически мерки и да се използват оптимално най-добрите практики в ЕС и в трети страни;

Г.   като има предвид, че през 2008 г. Парламентът гласува за втора поредна година бюджетни кредити за финансиране на пилотния проект "Насърчаване на по-благоприятна среда за микрокредитиране в Европа" и че, въпреки че горепосоченото съобщение на Комисията от 20 декември 2007 г. не споменава тези бюджетни кредити, те биха могли да бъдат полезни като бъдат предназначени за съставянето на собствен капитал, който да служи за начален капитал;

Д.   като има предвид, че няколко характеристики отличават микрокредита от обикновения кредит, включително кредит за малки и средни предприятия, че стопанските субекти, които търсят обикновен кредит, обичайно се обслужват от всички различни видове финансови институции и че значението на основната цел за включване на всички граждани в официалната финансова система не трябва да се забравя;

Е.   като има предвид, че микрокредитът предполага по-високи оперативни разходи поради малкия размер на заема, липсата на (достатъчно) обезпечение и високите разходи по обработка;

Ж.   като има предвид, че дейността по отпускане на микрокредити има иновативни и субективни елементи, като изисквания за алтернативни или никакви обезпечения и нетрадиционна оценка на кредитоспособността, и те често се предоставят не само с цел постигане на печалба, но служат и за сближаване, като се опитват да (ре)интегрират в обществото лицата в неравностойно положение;

З.   като има предвид, че микрокредитите по дефиниция са малки, но възможността те да бъдат "рециклирани" (предоставяне на последващ такъв заем след погасяване) поради техните като цяло кратки срокове до падежа усилва тяхното въздействие, и че следва да се има предвид целта за реинтегриране на бенефициерите в класическата банкова система;

И.   като има предвид, че редица субекти могат да предоставят микрокредити или да улеснят достъпа до финансиране, като например неформални субекти, предоставящи финансови услуги (разрешено отпускане на заеми от "потребител към потребител"), притежавани от членовете си организации (например кредитни съюзи), неправителствени организации, взаимоспомагателни дружества и каси, финансови институции, работещи в областта на местното развитие, гаранционни банки и фондове и спестовни, кооперативни и търговски банки, и като има предвид, че сътрудничеството между тези различни субекти би могло да бъде полезно;

Й.   като има предвид, че е необходимо да се признае уникалната структура на субекти, предоставящи финансови услуги, които съществуват в рамките на ЕС, като кредитните съюзи, които са небанкови финансови институции, мобилизиращи депозитите на членове за отпускане на микрозаеми, и тази уникална структура не следва да ги изключва априори от съответните програми за финансиране на микрокредити;

К.   като има предвид, че настоящата финансова криза и възможните й последствия върху икономиката като цяло показват недостатъците на сложните финансови продукти и необходимостта от разглеждане на начини за повишаване на ефикасността и от това да се разполага с всички възможни пътища за предоставяне на финансиране за стопанската дейност в случай на ограничен достъп на стопанските субекти до капитал поради затрудненията с ликвидността, особено в икономически и социално необлагодетелстваните региони и същевременно подчертават значението на институции, които съсредоточават своята стопанска дейност върху местното развитие, които имат силна връзка с местната среда и предлагат достъпни банкови услуги на всички стопански субекти;

Л.   като има предвид, че предприемачеството следва да бъде стимулирано;

М.   като има предвид, че следва да се положат възможно най-големи усилия за свеждане до пълен минимум на нормативната тежест върху микропредприятията и от Комисията се изисква да предприеме съответни действия;

Н.   като има предвид, че лихвените тавани могат да възпрат заемодателите да отпускат микрокредити, ако тези ограничения им пречат да покриват разходите по отпускане на кредита;

О.   като има предвид, че подкрепата за микрокредитите следва да играе съществена роля в обновената Лисабонска стратегия;

П.   като има предвид, че при значителен брой случаи тези, които искат да получат достъп до средства в рамките на политиката на сближаване на ЕС, за да създадат малки семейни предприятия, могат да срещнат трудности при предоставянето на съфинансирането, което се изисква;

Р.   като има предвид, че лицата в неравностойно положение, като (дългосрочно) безработните, получаващите социални помощи, имигрантите, етническите малцинства като ромите, лицата, които извършват дейност в сферата на неформалната икономика или които живеят в изостанали селски райони, и жените, които желаят да създадат микропредприятие, следва да бъдат в центъра на една инициатива на ЕС за микрокредити;

С.   като има предвид, че макар да следва да се гарантира частно участие в максималната възможна степен, в дейността по отпускане на микрокредити е необходима публична намеса;

Т.   като има предвид, че съществуват няколко инициативи на ЕС, които съдържат елементи на подкрепа за микрокредитите и би бил полезен един по-фокусиран подход, при който такива инициативи да бъдат обединени в рамките на една и съща система;

У.   като има предвид, че достъпът до подкрепа за бизнеса (като например обучение, наставничество и изграждане на капацитет) за учредители на микропредприятия е от съществено значение и обучението следва да бъде задължително за кредитополучатели по микрокредити, и че финансовото обучение на клиентите и отговорното отпускане на заеми следва да бъдат важна част от политиките на всички институции за микрофинансиране (ИМФ);

Ф.   като има предвид, че потенциалните бенефициери на микрокредити следва да получават съответни правни консултации, що се отнася, наред с другото, до сключване на споразумение за кредит, учредяване на дружество, събиране на дългове, придобиване и ползване на права върху интелектуална и индустриална собственост, по-специално когато въпросното микропредприятие възнамерява или има потенциала да упражнява стопанска дейност в други държави-членки;

Х.   като има предвид, че достъпът до кредитни данни за потенциални кредитополучатели би улеснил отпускането на микрокредити;

Ц.   като има предвид, че проучването и обменът на най-добри практики в областта на микрокредитите следва да бъдат подпомагани, напр. по отношение на иновативните техники за предоставяне, предпазване или намаляване на риска на микрокредитите, и степента и целевите групи, при които тези подходи са полезни в контекста на ЕС;

Ч.   като има предвид, че ролята на посредниците следва да бъде проучена с оглед на предотвратяването на злоупотреби, както и да бъдат разгледани алтернативни начини за установяване на доверие сред кредитополучателите (например чрез групи за партньорска помощ);

Ш.   като има предвид, че следва да бъде създадена рамка на ЕС за небанкови ИМФ и че Комисията следва да разработи механизъм за подкрепа на микрокредита, който остава неутрален сред тези микрокредитиращи субекти;

Z.  Щ. като има предвид, че хора, които нямат постоянен адрес или лични документи, не следва да бъдат изключвани от възможността за получаване на микрокредит чрез законодателството за предотвратяване на изпирането на пари и на финансирането на тероризма;

AA.   като има предвид, че правилата на ЕО за конкуренцията следва да бъдат приспособени с оглед намаляване на бариерите пред отпускането на микрокредити;

АБ.   като има предвид, че правилата на ЕО за възлагане на обществени поръчки следва да подпомагат получателите на микрокредити;

1.  Отправя искане към Комисията да му представи съгласно член 44, член 47, параграф 2 или член 95 от Договора за ЕО законодателно предложение или предложения, които обхващат въпросите, разгледани в приложените подробни препоръки;

2.  Потвърждава, че тези препоръки зачитат принципа на субсидиарност и основните права на гражданите;

3.  Счита, че, когато е уместно, финансовите последици от исканото предложение или предложения следва да бъдат поети от средства, отпуснати от бюджета на ЕС;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и приложените подробни препоръки съответно на Комисията и на Съвета, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ C 175 E, 10.7.2008 г., стр. 392.
(2) OВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.
(3) OВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15.
(4) OВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.
(5) OВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.
(6) OВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 5.
(7) OВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 35.
(8) OВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.
(9) OВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.
(10) Приети текстове, P6_TA(2008)0199.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА: ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ПО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.  Препоръка 1: относно повишаване на информираността за микрокредитирането

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да урежда следното:

а)   Комисията следва да предвиди въвеждането на концепцията за микрокредит в съответната статистика и законодателство по отношение на финансовите институции. Статистиката относно микрокредитите следва да отчита резултатите за БВП на глава от население в държавите-членки и да разграничава самостоятелно заетите лица или семейните предприятия от тези със служители, които са външни за семейството, за да даде възможност за положителна дискриминация в полза на първите.

б)   Комисията следва да прикани държавите-членки да стандартизират статистическото представяне на микрокредитите, включително събирането и анализа на данните, разпределени по пол, възраст и етнически произход.

в)   Комисията следва да изработи комуникационна стратегия за популяризиране на самостоятелната заетост като алтернатива на работата на заплата и, в частност, като начин за целевите групи от лица в неравностойно положение да се спасят от безработицата.

г)   Комисията следва да прикани държавите-членки да приложат данъчни стимули за включване на частния сектор в микрокредитирането.

д)   Комисията следва да прикани държавите-членки да ограничат прилагането на лихвени тавани спрямо потребителски заеми; въпреки това държавите-членки следва да могат да прилагат механизъм, чрез който изключително високи лихвени проценти да могат да бъдат изключени.

е)   Комисията следва да анализира, предвид последната криза с високорисковите ипотеки, предимствата и недостатъците на форматите на преки микрокредити в сравнение със секюритизирани кредитни инструменти.

ж)   Комисията следва да поиска от държавите-членки конкретно да анализират и да представят доклади за своите усилия и резултати по отношение на микрокредитите в годишните си доклади за националните програми за реформа във връзка с интегрираните насоки за растеж и заетост на преразгледаната Лисабонската стратегия. Комисията следва изрично да обърне внимание на микрокредитите в своя годишен доклад за напредъка.

2.  Препоръка 2: относно финансиране от ЕС

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да урежда следното:

a)  Комисията следва да предвиди, (съ-)финансиране на следните проекти, при условие, че това финансиране е специфично насочено към насърчаване на наличието на микрокредити за всички лица и предприятия без непосредствен достъп до кредити, които обикновено са определяни от държавите-членки в рамките на тяхната юрисдикция като целеви групи в неравностойно положение (като например ромската общност, имигранти, лица, живеещи в изостанали селски райони, хора с несигурна работа и жени):

   i) предоставяне на гаранции от национални фондове или фондове на ЕС за микрокредитиращи субекти;
   ii) предоставяне на услуги в подкрепа на бизнеса, като допълнителни услуги за получатели на микрокредити, както от микрокредитиращите субекти, така и от трети лица, което следва да включва задължително целево обучение с редовно оценяване за получателите на микрокредити, заедно с възможност такова обучение да бъде финансирано от структурните фондове;
   iii) проучване и обмен на най-добри практики в оперативната област, напр. по отношение на изисквания за алтернативни обезпечения, нетрадиционни методи на оценка на кредитоспособността, системи за оценки и ролята на посредниците;
   iv) създаване на интернет страница, на която потенциални бенефициери на микрокредити могат да представят проектите си на лица, склонни да им дадат заем, за да ги подкрепят; и
   v) създаване на база данни на равнище ЕС, включваща положителни и отрицателни кредитни данни относно получателите на микрокредити.

б)   За да се избегне дублиране, Комисията следва да:

   i) определи една координационна организация, в която се обединяват всички дейности на ЕС по финансиране относно микрокредити; и
   ii) (съ-)финансира проекти само когато те могат да се съчетаят със запазване на соцалноосигурителните права като обезщетения за безработица и подкрепа за доходите, на основата на анализ на доставчика на бизнес услуги, който следва да вземе предвид постиженията на предприятието и националния минимален жизнен стандарт.

3.  Препоръка 3: относно хармонизирана рамка на ЕС за банкови и небанкови ИМФ

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да урежда следното:

Комисията следва да предложи законодателни мерки за създаване на рамка за целия ЕС за банкови и небанкови ИМФ. Рамката за небанковите ИМФ следва да включва:

   а) ясно определение на микрокредитиращи субекти, стига те да не приемат депозити и следователно да не представляват финансови институции съгласно Директива 2006/48/ЕО;
   б) възможност за осъществяване на дейности единствено по кредитиране;
   в) възможност за предоставяне на заеми със заемни средства; и
   г) хармонизирани, основани на риска правила по отношение на разрешаване, вписване, докладване и пруденциален надзор.

4.  Препоръка 4: относно Директива 2005/60/EО

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да урежда следното:

Комисията следва, като преразглежда Директива 2005/60/EО, да гарантира, че разпоредбите, заложени в тази Директива, не създават пречки за хора, които нямат постоянен адрес или лични документи за идентичност, да получат достъп до микрокредити, като предвижда специално изключение в разпоредбите относно дължимата грижа на клиентите.

5.  Препоръка 5: относно правилата на ЕО за конкуренцията

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да урежда следното:

а)   Комисията следва, при преглеждане на правилата de minimis, да предвиди:

   i) разграничение на ограниченията de minimis между държавите-членки, когато става дума за финансова подкрепа за микрокредитиращи субекти;
   ii) премахване на дискриминацията на помощта de minimis, предоставяна на предприятие в земеделския сектор, ако помощта се дава във връзка с микрокредит; и
   iii) намаляване на административната тежест, ако помощта се предоставя във връзка с микрокредит.

б)   Комисията следва да уточни, че ролята на предоставящите микрокредити и, ако е приложимо, публичната подкрепа, която тези институции получават, са в съответствие с правилата на ЕО за конкуренцията.

в)   Комисията следва да приложи правила, които позволяват преференциално третиране на стоки и услуги, осигурени от получатели на микрокредити в процедури по възлагане на обществени поръчки.

Правна информация - Политика за поверителност