Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2122(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0041/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0041/2009

Keskustelut :

PV 24/03/2009 - 3
CRE 24/03/2009 - 3

Äänestykset :

PV 24/03/2009 - 4.21
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0166

Hyväksytyt tekstit
PDF 142kWORD 65k
Tiistai 24. maaliskuuta 2009 - Strasbourg
Mikroluottojen kehittämistä kasvun ja työllisyyden tukemiseksi koskeva eurooppalainen aloite
P6_TA(2009)0166A6-0041/2009
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. maaliskuuta 2009 suosituksista komissiolle mikroluottojen kehittämistä kasvun ja työllisyyden tukemiseksi koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta (2008/2122(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 20. joulukuuta 2007 annetun komission tiedonannon mikroluottojen kehittämistä kasvun ja työllisyyden tukemiseksi koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta (KOM(2007)0708),

–   ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman rahoituspalvelupolitiikkaa 2005–2010 koskevasta valkoisesta kirjasta(1) ja erityisesti sen 35 kohdan,

–   ottaa huomioon 6. toukokuuta 2003 annetun komission suosituksen 2003/361/EY mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä(2),

–   ottaa huomioon 20. heinäkuuta 2005 annetun komission tiedonannon "Yhteiset toimet kasvun ja työllisyyden hyväksi – Yhteisön Lissabon-ohjelma" (KOM(2005)0330),

–   ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2005 annetun komission tiedonannon "Kasvua ja työllisyyttä tukeva koheesiopolitiikka: yhteisön strategiset suuntaviivat vuosiksi 2007–2013" (KOM(2005)0299),

–   ottaa huomioon 11. joulukuuta 2007 annetun komission tiedonannon "Kasvua ja työllisyyttä koskevan Lissabonin strategian toteutus jäsenvaltioissa ja alueilla EU:n koheesiopolitiikan kautta vuosina 2007–2013" (KOM(2007)0798),

–   ottaa huomioon 11. joulukuuta 2007 annetun komission tiedonannon "Ehdotus yhteisön Lissabon-ohjelmaksi 2008–2010" (KOM(2007)0804),

–   ottaa huomioon 24. lokakuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1639/2006/EY kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta(3),

–   ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2008 annetun komission tiedonannon: "Pienet ensin" – Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite ("Small Business Act") (KOM(2008)0394),

–   ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (uudelleenlaadittu teksti)(4) ja 1. lokakuuta 2008 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta (KOM(2008)0602),

–   ottaa huomioon 26. lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen(5),

–   ottaa huomioon 15. joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen(6),

–   ottaa huomioon 20. joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1535/2007 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maataloustuotteiden tuotannon alalla(7),

–   ottaa huomioon 31. maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta(8),

–   ottaa huomioon 31. maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta(9),

–   ottaa huomioon 8. toukokuuta 2008 esittämänsä kannanoton mikroluottoihin(10),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 192 artiklan toisen kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 39 ja 45 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A6-0041/2009),

A.   ottaa huomioon, että komission nykyisen määritelmän mukaan mikroluotto on enintään 25 000 euron laina ja suosituksessa 2003/361/EY säädetään, että mikroyritys on yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 000 000 euroa; ottaa huomioon, että näitä määritelmiä ei voitane soveltaa kaikkiin kansallisiin markkinoihin eikä niiden perusteella voida selkeästi erottaa toisistaan mikroluottoja ja mikrolainoja mikroyrityksille, mikroluottoja pankkipalveluiden ulkopuolelle jääville lainanottajille ja mikroluottoja pankkipalveluiden piiriin kuuluville mikroyrityksille,

B.   ottaa huomioon, että vaikeutta saada asianmukaista rahoitusta pidetään usein huomattavana esteenä yrittäjyydelle ja että huomattavaan potentiaalisen mikroluottojen kysyntään Euroopan unionissa ei tällä hetkellä vastata,

C.   ottaa huomioon, että komissio ei ole vienyt eteenpäin parlamentin 11. heinäkuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa esittämää pyyntöä laatia toimintasuunnitelma mikrorahoitukselle erilaisten poliittisten toimenpiteiden yhteensovittamiseksi ja hyvien käytäntöjen mahdollisimman tehokkaaksi hyödyntämiseksi Euroopan unionissa ja kolmansissa maissa,

D.   ottaa huomioon, että parlamentti hyväksyi vuonna 2008 toiseksi peräkkäiseksi vuodeksi määrärahat pilottihankkeen "Mikroluottojen kannalta suotuisamman toimintaympäristön edistäminen Euroopassa" rahoittamiseen ja että, vaikka edellä mainitussa 20. joulukuuta 2007 annetussa komission tiedonannossa tätä seikkaa ei mainita, nämä määrärahat voitaisiin hyödyllisesti kohdentaa oman pääoman muodostamiseen, niin että se voi toimia alkupääomana,

E.   ottaa huomioon, että useat piirteet erottavat mikroluoton tavallisesta luotosta, myös pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävästä luotosta, ja että yritykset hakevat tavallista luottoa yleensä kaikentyyppisistä rahoituslaitoksista, ja katsoo, että olisi pidettävä mielessä tärkeä perimmäinen tavoite eli kaikkien kansalaisten integroiminen viralliseen rahoitusjärjestelmään,

F.   ottaa huomioon, että mikroluotolla on korkeammat toimintakulut lainan pienen koon, (riittävän) vakuuden puuttumisen ja korkeiden käsittelykulujen takia,

G.   ottaa huomioon, että mikroluottojen myöntämiseen liittyy innovatiivisia ja subjektiivisia tekijöitä, kuten vaihtoehtoiset tai puuttuvat vakuusvaatimukset ja perinteisestä poikkeava luottokelpoisuuden arviointi, ja niitä myönnetään usein pelkän voiton tavoittelun lisäksi yhteenkuuluvuuden lisäämiseen pyrkimällä integroimaan heikossa asemassa olevat (uudelleen) yhteiskuntaan,

H.   ottaa huomioon, että mikroluotot ovat pieniä mutta mahdollisuus niiden "kierrättämiseen" (myöntämällä uuden lainan takaisinmaksun jälkeen) luottojen yleensä lyhyestä laina-ajasta johtuen moninkertaistaa niiden vaikutuksen; katsoo, että olisi otettava huomioon tavoite tuoda saajat takaisin perinteisen pankkijärjestelmän piiriin,

I.   ottaa huomioon, että mikroluottoja voivat tarjota tai rahoituksen saantia voivat helpottaa useat tahot, kuten epäviralliset rahoituspalvelujen tarjoajat (sallittu yksityiseltä yksityiselle lainaus), jäsenten omistamat organisaatiot (esimerkiksi luotto-osuuskunnat), kansalaisjärjestöt, keskinäiset yhtiöt ja talousosuuskunnat, paikallisyhteisöjen kehittämistä edistävät rahoituslaitokset, takuupankit ja -rahastot sekä säästö-, osuus ja liikepankit ja että näiden eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä voisi olla hyötyä,

J.   katsoo, että Euroopan unionissa olevien rahoituspalveluiden tarjoajien ainutlaatuinen rakenne on tunnustettava; toteaa, että näitä ovat muun muassa luotto-osuuskunnat, jotka ovat pankkien ulkopuolisia rahoituslaitoksia, jotka mobilisoivat jäsenten talletuksia mikrolainoihin; katsoo, että kyseisiä palvelujentarjoajia ei saisi niiden ainutlaatuisten rakenteiden vuoksi ennalta sulkea asianomaisten mikroluotto-ohjelmien ulkopuolelle,

K.   ottaa huomioon, että nykyinen talouskriisi ja sen mahdolliset jälkiseuraukset koko talouteen osoittavat monimutkaisten rahoitustuotteiden haitat ja sen, että on pohdittava keinoja, joilla voidaan tehostaa toimintaa ja saada käyttöön kaikki mahdolliset rahoituskanavat tilanteissa, joissa maksuvalmiuskriisi heikentää yritysten mahdollisuuksia pääoman saantiin etenkin taloudellisesti ja sosiaalisesti heikommassa asemassa olevilla alueilla, ja korostavat samaan aikaan niiden laitosten tärkeyttä, jotka keskittyvät liiketoiminnassaan paikalliseen kehitykseen, joilla on vahvat yhteydet paikkakuntaan ja jotka tarjoavat kattavia pankkipalveluja kaikille talouden toimijoille,

L.   katsoo, että yrittäjyyttä tulisi edistää,

M.   katsoo, että olisi tehtävä kaikki mahdollinen mikroyrityksiin kohdistuvan sääntelyrasituksen vähentämiseksi minimiin ja komission olisi toimittava tämän mukaisesti,

N.   ottaa huomioon, että korkokatto voi ehkäistä lainanantajia tarjoamasta mikroluottoja, jos rajoitukset estävät heitä kattamasta lainanantokulujaan,

O.   ottaa huomioon, että mikroluottojen tukemisen tulisi olla tärkeä osa tarkistettua Lissabonin strategiaa,

P.   ottaa huomioon, että on lukuisia tapauksia, joissa henkilöillä, jotka haluaisivat EU:n koheesiopolitiikan piiriin kuuluvaa rahoitusta perustaakseen pienen perheyrityksen, saattaa olla vaikeuksia vaaditun yhteisrahoituksen hankinnassa,

Q.   ottaa huomioon, että heikossa asemassa olevien, kuten (pitkäaikais)työttömien, sosiaalitukien varassa elävien, maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen kuten romanien, pimeässä taloudessa toimivien tai köyhällä maaseudulla asuvien sekä naisten, jotka haluavat perustaa mikroyrityksen, tulisi olla mikroluottoja koskevan EU:n aloitteen kohderyhmässä,

R.   ottaa huomioon, että julkiset toimenpiteet mikroluottojen myöntämisessä ovat tarpeen, vaikka yksityinen osallistuminen tulisi varmistaa mahdollisuuksien mukaan,

S.   ottaa huomioon, että on olemassa useita EU:n aloitteita, jotka tukevat mikroluottoja, ja että yksinkertaistetusta ja kohdistetummasta lähestymistavasta olisi hyötyä, kun nämä aloitteet koottaisiin yhdeksi järjestelmäksi,

T.   katsoo, että mikroyritysten perustajien on ehdottomasti saatava liiketoiminnan tukea (esimerkiksi koulutuksen, valmennuksen ja toimintaedellytysten kehittämisen muodossa) ja että koulutuksen tulisi olla pakollista mikroluoton saajille, sekä katsoo, että rahoitusta koskevan kuluttajavalistuksen ja vastuullisen luotonannon olisi oltava tärkeä osa kaikkien mikrorahoituslaitosten politiikkaa,

U.   katsoo, että mikroluottojen potentiaalisilla saajilla olisi oltava oikeus saada muun muassa luottosopimuksen tekemistä, yrityksen perustamista, velkojen perintää sekä teollis- ja tekijänoikeuksien hankintaa ja käyttöä koskevaa asianmukaista oikeudellista neuvontaa, erityisesti kun kyseinen mikroyritys aikoo tai sillä on mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa,

V.   ottaa huomioon, että oikeus saada mahdollisten lainanottajien luottotiedot helpottaisi mikroluottojen tarjoamista,

W.   katsoo, että mikroluottoihin liittyvien hyvien käytäntöjen tutkimusta ja vaihtoa tulisi edistää, esimerkiksi mikroluottojen myöntämiseen, turvaamiseen ja riskien vähentämiseen liittyvissä innovatiivisissa tekniikoissa siinä laajuudessa ja niissä kohderyhmissä, joissa kyseiset lähestymistavat toimivat EU:ssa,

X.   katsoo, että välittäjien asemaa väärinkäytösten ehkäisemisessä tulisi tutkia ja olisi pohdittava vaihtoehtoisia keinoja varmistaa uskottavuus lainanottajien keskuudessa (esimerkiksi vertaistukiryhmien avulla),

Y.   katsoo, että olisi luotava EU:n puitteet pankkialan ulkopuolella toimiville mikrorahoituslaitoksille ja että komission olisi kehitettävä mikroluottojen tukemiseen tarkoitettu mekanismi, joka jää neutraaliksi mikroluottojen tarjoajien osalta,

Z.   katsoo, että henkilöitä, joilla ei ole pysyvää asuinpaikkaa tai henkilötodistusta, ei tulisi sulkea mikroluottojen myöntämisen ulkopuolelle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön perusteella,

AA.   katsoo, että EY:n kilpailusääntöjä tulisi mukauttaa mikroluottojen myöntämisen esteiden vähentämiseksi,

AB.   katsoo, että EY:n julkisia hankintoja koskevien sääntöjen tulisi tukea mikroluottojen saajia,

1.   pyytää komissiota esittämään parlamentille EY:n perustamissopimuksen 44 artiklan, 47 artiklan 2 kohdan tai 95 artiklan nojalla lainsäädäntöehdotuksen tai -ehdotuksia liitteenä olevissa yksityiskohtaisissa suosituksissa käsitellyistä asioista;

2.   toteaa, että suosituksissa noudatetaan toissijaisuusperiaatetta ja kunnioitetaan kansalaisten perusoikeuksia;

3.   katsoo, että pyydetyn ehdotuksen tai ehdotusten rahoitusvaikutukset on tarvittaessa katettava EU:n talousarviomäärärahoilla;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä liitteenä olevat yksityiskohtaiset suositukset komissiolle ja neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 392.
(2) EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.
(3) EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15.
(4) EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.
(5) EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.
(6) EUVL L 379, 28.12.2006, s. 5.
(7) EUVL L 337, 21.12.2007, s. 35.
(8) EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1.
(9) EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.
(10) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0199.


LIITE

PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SUOSITUKSET

1.  Mikroluotoista tiedottamista koskeva suositus 1

Euroopan parlamentti katsoo, että annettavassa säädöksessä olisi pyrittävä säätelemään seuraavia:

a)  Komission olisi huolehdittava mikroluottojen käyttöönotosta asianmukaisissa tilastoissa ja rahoituslaitoksia koskevassa lainsäädännössä. Mikroluottoja koskevissa tilastoissa olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden asukaskohtaiset BKT-luvut ja eroteltava itsenäiset ammatinharjoittajat tai perheyritykset niistä, joissa on perheen ulkopuolisia työntekijöitä, jotta ensin mainituille voidaan varmistaa positiivinen erityiskohtelu.

b)  Komission olisi kehotettava jäsenvaltioita standardoimaan mikroluottoja koskeva tilastollinen esitystapa, mukaan luettuina sukupuolen, iän ja etnisen alkuperän mukaan jaoteltujen tietojen kerääminen ja analysointi.

c)  Komission olisi laadittava viestintästrategia, jolla itsenäistä ammatinharjoittamista tarjotaan vaihtoehdoksi palkkatyölle ja erityisesti keinoksi välttää työttömyys heikossa asemassa olevien kohderyhmien keskuudessa.

d)  Komission olisi kehotettava jäsenvaltioita ottamaan käyttöön verohelpotuksia yksityiselle osallistumiselle mikroluottojen myöntämiseen.

e)  Komission olisi kehotettava jäsenvaltioita rajaamaan korkokattojen käyttö kuluttajaluottoihin. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava soveltaa mekanismia, jolla voidaan estää poikkeuksellisen korkeat korot.

f)  Komission olisi äskettäinen subprime-kriisi huomioon ottaen analysoitava erilaisten suorien mikroluottojen etuja ja haittoja verrattuna arvopaperistettuihin luottoihin.

g)  Komission olisi vaadittava jäsenvaltioita analysoimaan erityisesti mikroluottoihin liittyvät toimet ja tulokset ja raportoimaan niistä kansallisten uudistusohjelmiensa vuosikertomuksissa tarkistetun Lissabonin strategian mukaisten kasvun ja työllisyyden yhdennettyjen suuntaviivojen yhteydessä. Komission olisi käsiteltävä nimenomaan mikroluottoja vuosittaisessa väliraportissaan.

2.  EU:n rahoitusta koskeva suositus 2

Euroopan parlamentti katsoo, että annettavassa säädöksessä olisi pyrittävä säätelemään seuraavia:

a)  Komission olisi huolehdittava seuraavia seikkoja koskevien hankkeiden (yhteis)rahoituksesta, kun kyseinen rahoitus on kohdistettu nimenomaisesti mikroluottojen tarjoamiseen kaikille henkilöille ja yrityksille, joiden ei ole mahdollista saada suoraan luottoa ja jotka jäsenvaltiot yleensä määrittävät toimivaltansa mukaisesti heikossa asemassa oleviksi kohderyhmiksi (kuten romaneille, maahanmuuttajille, köyhillä maaseutualueilla asuville, epävakaissa työsuhteissa oleville ja naisille):

   i) vakuuksien tarjoaminen mikroluottojen tarjoajille kansallisista tai unionin rahastoista;
   ii) liiketoiminnan tukipalveluiden tarjoaminen lisäpalveluina mikroluottojen saajille joko mikroluottojen tarjoajien tai kolmansien osapuolten toimesta, sisältäen pakollisen kohdistetun koulutuksen säännöllisine arviointeineen mikroluottojen saajille ja mahdollisuuden rahoittaa tämä koulutus rakennerahastoista;
   iii) toiminta-alueen parhaiden käytäntöjen tutkimus ja vaihto koskien esimerkiksi vaihtoehtoisia vakuusvaatimuksia, perinteisestä poikkeavia luottokelpoisuuden arviointimenetelmiä, luokituspisteytysjärjestelmiä ja välittäjien asemaa;
   iv) sellaisen verkkosivuston luominen, jolla potentiaaliset mikroluottojen saajat voivat esitellä hankkeensa niille, jotka haluavat lainata rahaa tukeakseen näitä hankkeita, sekä
   v) EU:n laajuisen tietokannan luominen mikroluottojen saajien positiivisista ja negatiivisista luottotiedoista.

b)  Päällekkäisyyden välttämiseksi komission olisi

   i) nimitettävä yksi koordinointiyksikkö, johon kaikki mikroluottoja koskeva EU:n rahoitustoiminta yhdistetään, sekä
   ii) (yhteis)rahoitettava hankkeita vain, jos tämä voidaan yhdistää sosiaaliturvaetuuksien, kuten työttömyyskorvauksen ja toimeentulotuen, säilyttämiseen, perustuen yrityspalvelujen tarjoajan analyysiin, jossa olisi otettava huomioon yrityksen saavutukset ja kansallinen vähimmäiselintaso.

3.  Yhdenmukaistettuja EU:n puitteita pankkialalla ja pankkialan ulkopuolella toimiville mikrorahoituslaitoksille koskeva suositus 3

Euroopan parlamentti katsoo, että annettavassa säädöksessä olisi pyrittävä säätelemään seuraavaa:

Komission olisi ehdotettava lainsäädäntöä, joka tarjoaa EU:n laajuiset puitteet pankkialalla ja pankkialan ulkopuolella toimiville mikrorahoituslaitoksille. Pankkialan ulkopuolella toimivien mikrorahoituslaitosten puitteiden tulisi sisältää

   a) selkeä mikroluottojen tarjoajien määritelmä, edellyttäen, että ne eivät vastaanota talletuksia eikä niitä siksi katsota direktiivin 2006/48/EY mukaisiksi rahalaitoksiksi;
   b) valmius harjoittaa pelkkää luottotoimintaa;
   c) valmius jälleenlainata; sekä
   d) yhdenmukaistetut riskeihin perustuvat valtuutuksen, rekisteröinnin, raportoinnin ja vakavaraisuusvalvonnan säännöt.

4.  Direktiiviä 2005/60/EY koskeva suositus 4

Euroopan parlamentti katsoo, että annettavassa säädöksessä olisi pyrittävä säätelemään seuraavaa:

Komission olisi direktiiviä 2005/60/EY tarkistettaessa varmistettava, että direktiivissä annetut säännökset eivät estä henkilöitä, joilla ei ole pysyvää asuinpaikkaa tai henkilötodistusta, saamasta mikroluottoa, sallimalla säännöksissä erityisen poikkeuksen, joka koskee asiakkaan tuntemisvelvollisuutta.

5.  EY:n kilpailusääntöjä koskeva suositus 5

Euroopan parlamentti katsoo, että annettavassa säädöksessä olisi pyrittävä säätelemään seuraavia:

a)  Komission olisi vähämerkityksistä tukea koskevia sääntöjä tarkistettaessa varmistettava

   i) vähämerkityksisen tuen rajojen eriyttäminen jäsenvaltioiden välillä mikroluottojen tarjoajien rahoitustuessa;
   ii) vähämerkityksisen tuen erottelun poistaminen myönnettäessä tukea maatalousalan yritykselle, jos tuki myönnetään mikroluoton yhteydessä, sekä
   iii) hallinnollisen rasituksen väheneminen, jos tuki myönnetään mikroluoton yhteydessä.

b)  Komission olisi täsmennettävä, että mikroluottojen tarjoajien rooli ja tarvittaessa julkinen tuki, jonka laitokset saavat, ovat EY:n kilpailusääntöjen mukaiset.

c)  Komission olisi otettava käyttöön säännöt, jotka sallivat mikroluottojen saajien tuottamien tavaroiden tai palveluiden erityiskohtelun julkisissa hankintamenettelyissä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö