Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 674kWORD 227k
Trešdiena, 2009. gada 25. marts - Strasbūra
Jaunie pārtikas produkti ***I
P6_TA(2009)0171
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2009. gada 25. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauniem pārtikas produktiem un par Regulas (EK) Nr. XXX/XXXX grozīšanu [vienotā procedūra] (COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0872),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0027/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus (A6-0512/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 25. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2009par jauniem pārtikas produktiem, par Regulas (EK) Nr. 1331/2008 grozīšanu un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 258/97
P6_TC1-COD(2008)0002

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ║,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru(2),

tā kā:

(1)  Īstenojot Kopienas politiku un ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, būtu jāgarantē augsts cilvēku veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības līmenis, kā arī augsts dzīvnieku labturības un vides aizsardzības līmenis. Turklāt vienmēr būtu jāpiemēro piesardzības princips, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu(3).

(2)  Īstenojot Kopienas politikas virzienus, būtu jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis, un tam būtu jābūt prioritāram salīdzinājumā ar iekšējā tirgus darbību.

(3)  Līguma par Eiropas Savienības darbību 13. pantā ir precizēts, ka, nosakot un īstenojot Kopienas politiku, Kopiena un dalībvalstis velta pienācīgu uzmanību dzīvnieku kā jutīgu būtņu labturības prasībām.

(4)  Kopienas tiesību aktos noteiktie standarti ir jāpiemēro visai Kopienas tirgū laistajai pārtikai, tostarp pārtikai, kas ievesta no trešām valstīm.

(5)  Eiropas Parlaments 2008. gada 3. septembra rezolūcijā par dzīvnieku klonēšanu pārtikas ieguves nolūkā(4)1 aicināja Komisiju iesniegt priekšlikumus, ar kuriem aizliedz pārtikas ieguves nolūkā i) klonēt dzīvniekus, ii) turēt lauku saimniecībās klonētus dzīvniekus vai to pēcnācējus, iii) tirgot tādus gaļas un piena produktus, ko iegūst no klonētiem dzīvniekiem vai to pēcnācējiem, un iv) ievest klonētus dzīvniekus, to pēcnācējus, spermu un klonētu dzīvnieku vai to pēcnācēju embrijus, kā arī gaļas un piena produktus, kas iegūti no klonētiem dzīvniekiem vai to pēcnācējiem.

(6)  Komisijas Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCENIHR) 2005. gada 28. un 29. septembrī pieņēma atzinumu, kurā secināts, ka riska novērtējumam vajadzīgās zināšanas ir pārāk niecīgas. Cita starpā tas attiecas uz nanodaļiņu raksturojumu, nanodaļiņu noteikšanu un mērījumiem, iedarbību atkarībā no devas, bojāeju un nanodaļiņu noturību cilvēka organismā un vidē, kā arī uz visiem ar nanodaļiņām saistītajiem toksikoloģijas un vides toksikoloģijas aspektiem. Turklāt SCENIHR atzinumā secināts, ka ar pašreizējām toksikoloģijas un vides toksikoloģijas metodēm vien, iespējams, nevarēs risināt visus jautājumus, kas rodas saistībā ar nanodaļiņām.

(7)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 (1997. gada 27. janvāris), kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām(5), kā arī ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (2001. gada 20. septembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā konkrētu informāciju darīt publiski pieejamu un kā aizsargāt informāciju, kura iesniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97(6), tika izveidoti Kopienas noteikumi par jauniem pārtikas produktiem. Skaidrības labad Regula (EK) Nr. 258/97 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu. Šajā regulā būtu jāietver pasākumi, kurus pašlaik regulē Regula (EK) Nr. 1852/2001.

(8)  Lai nodrošinātu saskaņotību ar Regulu (EK) Nr. 258/97, tas, ka pārtikas produkti lielā apjomā nav izmantoti cilvēku uzturā Kopienā pirms 1997. gada 15. maija  dienas, ar kuru sāka piemērot Regulu (EK) Nr. 258/97 ‐, ir jāuzskata par kritēriju, lai pārtikas produktus uzskatītu par jauniem pārtikas produktiem. Patēriņš Kopienā attiecas uz patēriņu dalībvalstīs, neatkarīgi no dienas, kad tās pievienojās Eiropas Savienībai.

(9)  Pastāvošā jauno pārtikas produktu definīcija būtu jāprecizē un jāatjaunina, izskaidrojot, saskaņā ar kādiem kritērijiem tie uzskatāmi par jauniem, un esošās kategorijas aizvietojot ar atsauci uz vispārējo pārtikas produktu definīciju ║Regulā (EK) Nr. 178/2002 ║.

(10)  Saskaņā ar šajā regulā noteikto definīciju par jauniem būtu uzskatāmi jaunas vai ar nolūku modificētas primārās molekulārās struktūras pārtikas produkti, pārtikas produkti, kas sastāv vai ir sintezēti no mikroorganismiem, sēnēm vai aļģēm, jauniem mikroorganismu veidiem, kuriem nav nekaitīgas lietošanas vēstures, kā arī augu dabiskā sastāva vielu koncentrāti.

(11)  Būtu jāprecizē arī tas, ka pārtikas produktu uzskata par jaunu pārtikas produktu, ja tam piemēro agrāk neizmantotu ražošanas tehnoloģiju. Šajā regulā jo īpaši būtu jāiekļauj jaunākās audzēšanas tehnoloģijas un pārtikas ražošanas procesi, kuri ietekmē pārtikas produktus un tādā veidā var ietekmēt arī pārtikas produktu nekaitīgumu. Jaunajos pārtikas produktos tādēļ būtu jāiekļauj tādi augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas ražoti, izmantojot netradicionālas audzēšanas tehnoloģijas, kā arī pārtikas produkti, kuri ir modificēti, izmantojot jaunus ražošanas procesus, piemēram, nanotehnoloģiju un nanozinātni, kuras var ietekmēt pārtikas produktu. Par jauniem pārtikas produktiem nebūtu jāuzskata tādi pārtikas produkti, kas iegūti no jaunām augu šķirnēm vai lopu šķirnēm, kuras audzētas, izmantojot tradicionālās audzēšanas metodes.

(12)  Dzīvnieku klonēšana ir pretrunā Padomes Direktīvai 98/58/EK (1998. gada 20. jūlijs) par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību(7); direktīvas pielikuma 20. punktā ir noteikts, ka nedrīkst praktizēt tādu dabisku vai mākslīgu vairošanu vai dzīvnieku vaislošanas paņēmienus, kas izraisa vai var izraisīt ciešanas un savainojumus jebkuram no attiecīgajiem dzīvniekiem. Tādēļ Kopienas jauno pārtikas produktu sarakstā nevar iekļaut pārtikas produktus, kas iegūti no klonētiem dzīvniekiem vai to pēcnācējiem.

(13)  Pašlaik pieejamās pārbaudes metodes nav piemērotas nanomateriālu radītā riska noteikšanai. Steidzami būtu jāizstrādā nanomateriāliem īpaši paredzētas pārbaudes, kurās neizmanto dzīvniekus.

(14)  Eiropas grupa par dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām 2008. gada 16. janvāra Atzinumā Nr. 23 par pārtikas apgādes vajadzībām veiktas dzīvnieku klonēšanas ētiskajiem aspektiem ir konstatējusi, ka "nav pārliecinošu argumentu, kas pamatotu klonētu dzīvnieku un to pēcnācēju izmantošanu pārtikas ražošanai". Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) Zinātniskā komiteja 2008. gada 15. jūlija atzinumā par dzīvnieku klonēšanu(8) ir secinājusi, ka "ievērojamai daļai klonēto dzīvnieku .. ir konstatēta nelabvēlīga ietekme uz veselību un labturību, bieži vien ar smagām sekām un letālu iznākumu".

(15)  Pārtikas produktu iepakojuma sastāvā būtu jāiekļauj tikai tie nanomateriāli, kas ir iekļauti apstiprināto nanomateriālu sarakstā, nosakot ierobežojumu tam, ciktāl tie var iekļūt šādi iepakotu pārtikas produktu sastāvā vai nonākt uz to virsmas.

(16)  No klonētiem dzīvniekiem un to pēcnācējiem iegūta pārtika tomēr būtu jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas. Tā būtu jāreglamentē ar īpašu regulu, kas pieņemta saskaņā ar koplēmuma procedūru, bet ne piemērojot vienoto atļauju izsniegšanas procedūru. Līdz dienai, kad uzsāk piemērot šo regulu, Komisijai būtu jāiesniedz attiecīgs likumdošanas priekšlikums. Kamēr nav stājusies spēkā regula par klonētiem dzīvniekiem, būtu jānosaka moratorijs tādu pārtikas produktu laišanai tirgū, kas ražoti no klonētiem dzīvniekiem un to pēcnācējiem.

(17)  Būtu jāpieņem īstenošanas pasākumi, ar kuriem nosaka papildu kritērijus, lai atvieglotu novērtējumu par to, vai pārtikas produkti lielā apjomā izmantoti cilvēku uzturā Kopienā pirms 1997. gada 15. maija. Ja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK (2002. gada 10. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem(9) pārtikas produkti pirms šā datuma tikuši izmantoti vienīgi kā pārtikas piedeva vai arī tās sastāvā, tos pēc šā datuma var laist tirgū, lai izmantotu tiem pašiem nolūkiem, vienlaicīgi tos neuzskatot par jauniem pārtikas produktiem. Tomēr šādu izmantošanu par pārtikas piedevu vai tās sastāvā nedrīkstētu ņemt vērā novērtējumā par to, vai pārtikas produkti lielā apjomā izmantoti cilvēku uzturā Kopienā pirms 1997. gada 15. maija. Tādēļ attiecīgo pārtikas produktu izmantošana citiem mērķiem, piemēram, neizmantojot tos kā pārtikas piedevas, ir jāapstiprina atbilstoši šai regulai.

(18)  No Kopienas tirgū esošajām pārtikas produktu sastāvdaļām ražotus un pēc tam pārveidotus pārtikas produktus, kas radušies, izmainot šo pārtikas produktu sastāvdaļas vai to apjomu, nebūtu jāuzskata par jauniem pārtikas produktiem.

(19)  Būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvas 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm(10), noteikumi, ja, ņemot vērā visas produkta īpašības, uz to var attiecināt zāļu definīciju un tāda produkta definīciju, uz kuru attiecas citi Kopienas tiesību akti. Šai ziņā dalībvalsts saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem var ierobežot attiecīgā produkta laišanu tirgū, ja tā atbilstīgi Direktīvai 2001/83/EK nosaka, ka viela ir zāles.

(20)  Jauniem pārtikas produktiem, kas apstiprināti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97, vajadzētu saglabāt savu jauno pārtikas produktu statusu, tomēr atļauja būtu vajadzīga, ja šādus pārtikas produktus izmanto jebkuriem jauniem mērķiem.

(21)  Pārtikas produkti, kurus paredzēts izmantot tehnoloģiskiem mērķiem, vai tādi, kuri ir ģenētiski modificēti, netiek iekļauti šīs regulas darbības jomā, ja ir jāveic šo pārtikas produktu nekaitīguma novērtējums un tie jāapstiprina saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem. Tādēļ pārtikas produkti, ko izmanto vienīgi kā piedevas un kuri ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 (2008. gada 16. decembris) par pārtikas piedevām(11) darbības jomā, aromatizētāji, kas ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 (2008. gada 16. decembris) par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās(12) darbības jomā, ekstrakcijas šķīdinātāji, kas ietilpst Padomes Direktīvas 88/344/EEK (1988. gada 13. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdinātājiem, ko izmanto pārtikas produktu un pārtikas sastāvdaļu ražošanā(13), darbības jomā, fermenti, kas ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1332/2008 (2008. gada 16. decembris) par pārtikas fermentiem(14) darbības jomā, un ģenētiski modificēta pārtika un barība, kas ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1829/2003 (2003. gada 22. septembris) par ģenētiski modificētu pārtiku un barību(15) darbības jomā, būtu jāizslēdz no ierosinātās regulas darbības jomas.

(22)  Vitamīnu un minerālvielu lietošanu nosaka pārtikas ražošanas nozares īpaši tiesību akti. Vitamīni un minerālvielas, kas ietilpst Padomes Direktīvas 89/398/EEK (1989. gada 3. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas pārtikas produktiem(16), ║Direktīvas 2002/46/EK║, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1925/2006 (2006. gada 20. decembris) par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai(17) darbības jomā, būtu jāizslēdz no ierosinātās regulas darbības jomas.

(23)  Jaunie pārtikas produkti, kas nav vitamīni un minerālvielas, un ir paredzēti īpašiem diētas nolūkiem, pārtikas produktu stiprināšanai vai kā pārtikas produktu piedevas, būtu jānovērtē atbilstoši nekaitīguma kritērijiem un prasībām, kuras piemēro visiem jauniem pārtikas produktiem. Tai pat laikā tiem būtu arī turpmāk jāpiemēro Direktīvas 89/398/EEK noteikumi, kā arī noteikumi, kas paredzēti šīs direktīvas 4. panta 1. punktā minētajās īpašajās direktīvās, un tās I pielikumā, kā arī Direktīvā 2002/46/EK un Regulā (EK) Nr. 1925/2006.

(24)  Komisijai būtu jānosaka vienkārša un pārredzama procedūra gadījumiem, kad tai nav pieejama informācija par izmantošanu cilvēku uzturā pirms 1997. gada 15. maija. Šajā procedūrā būtu jāiesaista dalībvalstis. Procedūra būtu jāpieņem ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(25)  Kopienas tirgū var laist vienīgi tādus jaunos pārtikas produktus, kas ir nekaitīgi un nemaldina patērētāju. To nekaitīguma novērtējumam būtu jābalstās uz piesardzības principu, kas ir noteikts Regulas (EK) Nr. 178/2002 7. pantā. Turklāt šie produkti nedrīkstētu atšķirties no pārtikas produktiem, kuru aizstāšanai tie ir paredzēti, tādā mērā, ka tie patērētājam uzturvielu ziņā būtu neizdevīgi.

(26)  Jāpiemēro saskaņota un centralizēta nekaitīguma novērtēšanas un atļauju piešķiršanas procedūra, kas ir efektīva, ierobežota laikā un pārredzama. Ar nolūku turpināt pārtikas produktu atļauju izsniegšanas dažādo procedūru saskaņošanu, jauno pārtikas produktu nekaitīguma novērtējums, kā arī to iekļaušana Kopienas jauno pārtikas produktu sarakstā būtu jāveic saskaņā ar procedūru, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1331/2008 (2008. gada 16. decembris), ar ko nosaka vienotu atļauju izsniegšanas procedūru pārtikas piedevām, pārtikas fermentiem un pārtikas aromatizētājiem.(18) Apstiprinot jaunus pārtikas produktus, būtu jāņem vērā arī citi ar šo jautājumu saistīti faktori, tostarp ētikas faktori.

(27)  Lai novērstu izmēģinājumus ar dzīvniekiem, izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem atbilstīgi šai regulai būtu jāveic tikai tad, ja nav citas iespējas. Ar šo regulu būtu jānodrošina, ka līdz minimumam tiek samazināts izmēģinājumu skaits, kuros izmanto mugurkaulniekus, un tiek novērsti viens otru dublējoši izmēģinājumi, un ir jāveicina to pārbaužu pielietojums, kurās neizmanto dzīvniekus, kā arī viedo izmēģinājuma stratēģiju pielietojums. Būtu jānodrošina, lai jaunu pārtikas produktu izstrādes procesā būtu vispārpieejami tie rezultāti, kas jau iegūti, veicot izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem. Turklāt saskaņā ar Padomes Direktīvu 86/609/EEK (1986. gada 24. novembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz to dzīvnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumos un citiem zinātniskiem mērķiem(19), izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem ir jāaizstāj, jāierobežo vai jāuzlabo. Ja iespējams, šī regula būtu jāīsteno, pamatojoties uz piemērotu alternatīvo izmēģinājuma metožu pielietojumu. Ne vēlāk kā septiņu gadu laikā pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas Komisijai būtu jāpārskata noteikumi par to datu aizsardzību, kas iegūti izmēģinājumos ar mugurkaulniekiem, un vajadzības gadījumā šie noteikumi ir jāmaina.

(28)  Būttu arī jānosaka kritēriji to potenciālo risku novērtēšanai, ko rada jaunie pārtikas produkti. Lai nodrošinātu jauno pārtikas produktu saskaņotu zinātnisku novērtējumu, šādus novērtējumus būtu jāveic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei ("iestāde") sadarbībā ar dalībvalstu iestādēm.

(29)  Veicot riska novērtējumu atļauju izsniegšanas procedūras vajadzībām, ir jāņem vērā ētikas un vides aspekti. Šie aspekti būtu jāizvērtē attiecīgi Eiropas grupai par dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām un Eiropas Vides aģentūrai.

(30)  Lai procedūras vienkāršotu, pieteikuma iesniedzējiem vajadzētu atļaut iesniegt vienu pieteikumu par pārtikas produktiem, kurus regulē dažādi pārtikas ražošanas nozaru tiesību akti. Tādēļ attiecīgi būtujāgroza Regula (EK) Nr. 1331/2008.

(31)  Vajadzības gadījumā, kā arī pamatojoties uz nekaitīguma novērtējuma secinājumiem, būtu jānosaka pēcpārdošanas uzraudzības prasības attiecībā uz jauno pārtikas produktu izmantošanu cilvēku uzturā.

(32)  Jauni pārtikas produkti Kopienas jauno pārtikas produktu sarakstā būtu jāiekļauj, neierobežojot iespēju, ka var novērtēt vispārējā patēriņa ietekmi vielai, kas ir pievienota šiem vai līdzīgiem pārtikas produktiem, vai arī ir izmantota to ražošanā saskaņā ar 8. pantu ║Regulā (EK) Nr. 1925/2006.

(33)  Īpašos apstākļos, lai veicinātu lauksaimniecības pārtikas nozares pētniecību un attīstību un tādējādi arī inovāciju, ir lietderīgi aizsargāt novatoru ieguldījumu tās informācijas un to datu vākšanā, kuri noder, lai piemērotu šo regulu. Jaunākos zinātniskos pētījumus un patentēto informāciju, ko iesniedz kā pamatojumu pieteikumam par jauno pārtikas produktu iekļaušanu Kopienas jauno pārtikas produktu sarakstā, ierobežotu laikposmu citam pieteikuma iesniedzējam nevajadzētu izmantot bez pirmā pieteikuma iesniedzēja piekrišanas. Aizsargājot viena pieteikuma iesniedzēja iesniegtos zinātniskos datus, nedrīkstētu aizkavēt citus iesniedzējus iekļaut pārtikas produktus Kopienas jauno pārtikas produktu sarakstā, pamatojoties uz viņu pašu zinātniskajiem datiem. Turklāt zinātnisko datu aizsardzība nedrīkstētu ierobežot pārredzamību un piekļuvi informācijai attiecībā uz datiem, ko izmanto, vērtējot jaunu pārtikas produktu nekaitīgumu. Tomēr būtu jāievēro intelektuālā īpašuma tiesības.

(34)  Jauniem pārtikas produktiem piemēro vispārīgās marķējuma prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/13/EK (2000. gada 20. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu(20). Konkrētos gadījumos, iespējams, būtu jānorāda papildu marķēšanas informācija, jo īpaši attiecībā uz pārtikas produkta aprakstu, tā izcelsmi vai lietojuma nosacījumiem. Tādēļ jauna pārtikas produkta iekļaušana Kopienas jauno pārtikas produktu sarakstā var noteikt īpašus lietošanas vai marķējuma nosacījumus.

(35)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1924/2006 (2006. gada 20. decembris) par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem(21) saskaņo dalībvalstu noteikumus par uzturvērtības un veselīguma norādēm. Tādēļ veselīguma norādēm attiecībā uz jauniem pārtikas produktiem būtu jābūt saskaņā ar šo regulu. Ja pieteikuma iesniedzējs vēlas, lai uz jaunā pārtikas produkta etiķetes būtu veselīguma norāde, kurai vajadzīga atļauja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 17. un 18. pantu, un ja gan pieteikumā par jauna pārtikas produkta apstiprināšanu, gan pieteikumā par veselīguma norādes apstiprināšanu ir lūgts nodrošināt patentētu datu aizsardzību, atbilstīgi pieteikuma iesniedzēja prasībai datu aizsardzības termiņiem būtu jāsākas un jābeidzas vienlaicīgi.

(36)  Novērtējot trešo valstu tradicionālo pārtikas produktu nekaitīgumu un pārvaldības sistēmu, būtu jāņem vērā to nekaitīgas lietošanas pārtikā vēsture izcelsmes trešā valstī. Nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsturē nebūtu jāņem vērā citi lietojumi, kas neattiecas uz pārtiku vai parasto uzturu. Ja dalībvalstis un/vai iestāde attiecībā uz nekaitīgumu nav iesniegušas nevienu zinātniski pamatotu iebildumu, piemēram, informāciju par nelabvēlīgu ietekmi uz veselību, pēc iepriekšēja paziņojuma pārtikas produktu varēs laist Kopienas tirgū, ja vien nebūs iebildumu no ētikas viedokļa.

(37)  Pamatotos gadījumos būtu jāapspriežas ar Eiropas grupu par dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām (EGE), kas izveidota ar Komisijas 1997. gada 16. decembra lēmumu (SEC(97)2404), lai iegūtu padomu par ētikas jautājumiem attiecībā uz jaunu tehnoloģiju izmantošanu un jauno pārtikas produktu laišanu tirgū.

(38)  Jaunos pārtikas produktus, kas laisti Kopienas tirgū saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97, būtu jāturpina laist ║tirgū. Jaunos pārtikas produktus, kas apstiprināti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97, būtu jāiekļauj Kopienas jauno pārtikas produktu sarakstā, kas izveidots ar šo regulu. Turklāt, ja Komisijai vēl nav nosūtīts Regulas (EK) Nr. 258/97 6. panta 3. punktā minētais sākotnējā novērtējuma ziņojums, kā arī visos gadījumos, kad saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 6. panta 3. vai 4. punktu ir vajadzīgs papildu novērtējuma ziņojums, pieteikumi, kas pirms šīs regulas piemērošanas dienas iesniegti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97, būtu jāuzskata par pieteikumiem, kas iesniegti atbilstīgi šai regulai. Ja Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei un dalībvalstīm ir jāsniedz atzinums, tās ņem vērā sākotnējo novērtējumu. Pārējos pieprasījumus, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 4. pantu pirms šīs regulas piemērošanas dienas, būtu jāizskata saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 noteikumiem.

(39)  Tā kā dalībvalstis nevar sasniegt šīs darbības mērķus, un tādēļ tos var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar proporcionalitātes principu, kā minēts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(40)  Dalībvalstīm būtu jānosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Sodiem jābūt efektīviem, samērīgiem un preventīviem.

(41)  Šīs regulas īstenošanai nepieciešamos pasākumus būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(22).

(42)  Jo īpaši Komisija būtu jāpolvaro noteikt kritērijus, saskaņā ar kuriem pārtikas produktus uzskata par izmantotiem lielā apjomā cilvēku patēriņam Kopienā pirms 1997. gada 15. maija. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(43)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem(23), ir noteikti vispārīgi noteikumi par kārtību, kādā jāīsteno oficiālas kontroles, lai pārbaudītu atbilstību pārtikas produktu tiesību aktiem. Tādēļ dalībvalstīm jāveic oficiāla kontrole, lai nodrošinātu šīs regulas izpildi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 882/2004,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I nodaļa

Ievada noteikumi

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā noteikti saskaņoti noteikumi, lai Kopienas tirgū laistu jaunus pārtikas produktus, ar mērķi nodrošināt augstu cilvēka dzīvības un veselības, dzīvnieku veselības un labturības, vides un patērētāju interešu aizsardzības līmeni, vienlaikus nodrošinot iekšējā tirgus pārredzamību un efektīvu darbību un veicinot novatorismu lauksaimniecības pārtikas nozarē.

2. pants

Darbības joma

1.  Šo regulu piemēro jaunu pārtikas produktu laišanai tirgū Kopienā.

2.  Ja nav noteikts citādi, šo regulu nepiemēro:

  a) pārtikas produktiem, ciktāl tos lieto kā:
   i) pārtikas piedevas, kas ietilpst Regulas (EK) Nr. 1333/2008 darbības jomā,
   ii) pārtikas aromatizētājus, kas ietilpst Regulas (EK) Nr. 1334/2008  darbības jomā,
   iii) ekstrakcijas šķīdinātājus, kurus izmanto pārtikas produktu ražošanā un kuri ietilpst Direktīvas 88/344/EEK darbības jomā,
   iv) pārtikas fermentus, kas ietilpst Regulas (EK) Nr. 1332/2008 darbības jomā,
   v) vitamīnus un minerālvielas, kas ietilpst Direktīvas 89/398/EEK, Direktīvas 2002/46/EK vai Regulas (EK) Nr. 1925/2006 darbības jomā, izņemot jau apstiprinātus vitamīnus un minerālvielas, ko iegūst ar ražošanas metodēm vai izmantojot jaunas izejvielas, ko neņēma vērā, kad tos apstiprināja saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem, ja šo ražošanas metožu vai jauno izejvielu dēļ rodas ievērojamas izmaiņas, kas minētas 3. panta 2. punkta iii) apakšpunktā;
   b) pārtikas produktiem, kas ietilpst Regulas (EK) Nr. 1829/2003 darbības jomā.
   c) pārtikas produktiem, kas iegūti no klonētiem dzīvniekiem un to pēcnācējiem. Līdz ... (24) Komisija iesniedz likumdošanas priekšlikumu, lai aizliegtu laist Kopienas tirgū no klonētiem dzīvniekiem un to pēcnācējiem iegūtus pārtikas produktus. Priekšlikumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.

3.  Neskarot 2. punktu, šī regula attiecas uz pārtikas piedevām, pārtikas fermentiem, aromatizētājiem un atsevišķām tādām pārtikas produktu sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām, kurām piemēro jaunu līdz 1997. gada 15. maijam neizmantotu ražošanas procesu, kura dēļ ievērojami mainās pārtikas produkta sastāvs vai struktūra, piemēram, inženierijas ceļā iegūtiem nanomateriāliem.

4.  Vajadzības gadījumā to, vai šī regula attiecas uz konkrēto pārtikas veidu, var noteikt saskaņā ar 20. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Ja jaunajam pārtikas produktam var būt zālēm līdzīga iedarbība uz cilvēka organismu, Komisija lūdz Eiropas Zāļu aģentūras (EMEA) viedokli par to, vai uz šo jauno pārtikas produktu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 726/2004(25).

3. pants

Definīcijas

1.  Šīs regulas nolūkam tiek piemērotas Regulā (EK) Nr. 178/2002 minētās definīcijas.

2.  Piemēro arī šādas definīcijas:

  a) "jauni pārtikas produkti" ir:

   i) pārtikas produkti, kas lielā apjomā nav tikuši izmantoti cilvēku patēriņam Kopienā pirms 1997. gada 15. maija;
   ii) augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, ja augam vai dzīvniekam ir piemērotas netradicionālas audzēšanas tehnoloģijas, kas nav izmantotas pirms 1997. gada 15. maija, izņemot pārtikas produktus, kas iegūti no klonētiem dzīvniekiem un to pēcnācējiem;
   iii) pārtikas produkti, kuriem piemērots līdz 1997. gada 15. maijam neizmantots, jauns ražošanas process, ja šis ražošanas process izraisa ievērojamas izmaiņas pārtikas produktu sastāvā vai struktūrā, kas ietekmē to uzturvērtību, vielmaiņu vai nevēlamu vielu līmeni;
   iv) pārtikas produkti, kas satur inženierijas ceļā iegūtus nanomateriālus vai sastāv no tiem, ja šie nanomateriāli nav izmantoti pārtikas ražošanā Kopienā pirms 1997. gada 15. maija.

   b) "tradicionāli pārtikas produkti no trešām valstīm" ir dabiski pārtikas produkti, kas nav iegūti inženierijas ceļā, ar pārtikas produktu lietošanas vēsturi trešā valstī, kas nozīmē to, ka attiecīgo pārtikas produktu vismaz 25 gadus pirms ...(26) liela šīs valsts iedzīvotāju daļa ir lietojusi un turpina lietot kā daļu no parasta uztura;
   c) "nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsture" nozīmē to, ka attiecīgo pārtikas produktu nekaitīgumu apstiprina informācija par to sastāvu, kā arī informācija par to, ka liela šīs valsts iedzīvotāju daļa vismaz 30 gadus ir lietojusi un turpina lietot šo produktu kā daļu no ierastā uztura;
   d) "klonēti dzīvnieki" ir dzīvnieki, kas radīti, izmantojot aseksuālu, mākslīgu reprodukcijas metodi, lai radītu ģenētiski identisku vai gandrīz identisku konkrēta dzīvnieka eksemplāru;
   e) "klonētu dzīvnieku pēcnācēji" ir dzīvnieki, kas radīti seksuālas reprodukcijas ceļā gadījumos, kad vismaz viens no šo dzīvnieku vecākiem ir klonēts dzīvnieks;
   f) "inženierijas ceļā iegūts nanomateriāls" ir īpaši izgatavots materiāls, kam vismaz viens ārējais parametrs ir 100 nm vai mazāks vai kas iekšpusē vai virsmas līmenī sastāv no smalkām funkcionālajām daļām, no kurām daudzām vismaz viens parametrs ir 100 nm vai mazāks, tostarp struktūras, aglomerāti un agregāti, kuru izmērs var būt virs 100 nm un kuri vienlaicīgi var saglabāt nano izmēram raksturīgās īpašības.

   i) īpašības, kas saistītas ar attiecīgo materiālu lielo īpatnējo virsmu, un/vai
   ii) specifiskas fizikālķīmiskās īpašības, kas atšķiras no tādu pašu materiālu īpašībām, kuriem nav nano izmēra.

3.  Ņemot vērā dažādu iestāžu publicētās atšķirīgās nanomateriālu definīcijas un nanotehnoloģiju jomas pastāvīgo tehnisko un zinātnisko attīstību nanotehnoloģijas jomā, Komisija koriģē un pielāgo 2. punkta f) apakšpunktu tehniskajai un zinātniskajai attīstībai, ietverot definīcijas, par kurām izdevies vienoties starptautiskā līmenī. Šo pasākumu, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 20. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4. pants

Informācijas attiecībā uz pārtikas produkta lietošanu cilvēku patēriņā apkopošana

1.  Komisija apkopo informāciju no dalībvalstīm un/vai pārtikas apritē iesaistītā tirgus dalībnieka vai jebkuras citas ieinteresētās personas, lai noteiktu, vai uz konkrēto pārtikas produktu attiecas šīs regulas darbības joma. Dalībvalstis, pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki un citas ieinteresētās personas nosūta Komisijai informāciju par to, kādā apjomā pārtikas produkti izmantoti cilvēku uzturā Kopienā pirms 1997. gada 15. maija.

2.  Komisija publicē šos datus un secinājumus, kas izdarīti, pamatojoties uz šiem savāktajiem datiem un citiem nekonfidenciāliem datiem, kas tos papildina.

3.  Īstenošanas pasākumus rīcībai gadījumos, kad Komisijai nav informācijas par to, kādā apjomā pārtikas produkti izmantoti cilvēku uzturā Kopienā pirms 1997. gada 15. maija, un kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, tostarp to papildinot, pieņem saskaņā ar 20. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru ne vēlāk kā ... (27).

4.  Īstenošanas pasākumus 1. punkta piemērošanai, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, tostarp to papildinot, pieņem saskaņā ar 20. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

II nodaļa

Prasības un iekļaušana Kopienas jauno pārtikas produktu sarakstā

5. pants

Kopienas jauno pārtikas produktu saraksts

Vienīgi tos jaunos pārtikas produktus, kas iekļauti Kopienas jauno pārtikas produktu sarakstā (turpmāk tekstā "Kopienas saraksts"), var laist tirgū. Komisija saglabā un publicē šo Kopienas sarakstu ikvienam interesentam pieejamā lappusē, kas šim nolūkam atvēlēta Komisijas tīmekļa vietnē.

6. pants

Neatbilstīgu jaunu pārtikas produktu aizliegums

Jaunus pārtikas produktus nelaiž tirgū, ja tie neatbilst šīs regulas noteikumiem.

7. pants

Nosacījumi iekļaušanai Kopienas sarakstā

1.  Jaunus pārtikas produktus var iekļaut Kopienas sarakstā vienīgi tad ja tie atbilst šādiem nosacījumiem:

   a) ja pārtikas produkts, pamatojoties uz pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem neapdraud patērētāja un dzīvnieku veselību, un tas nozīmē, ka riska novērtējumā tiks ņemta vērā kumulatīvā un sinerģiskā ietekme, kā arī iespējamā negatīvā ietekme uz noteiktām iedzīvotāju grupām;
   b) ja pārtikas produkts nemaldina patērētāju ▌;
   c) gadījumos, kad ar jauniem pārtikas produktiem paredzēts aizstāt citus pārtikas produktus, tie no šiem produktiem neatšķiras tādā veidā, ka to normāla lietošana uzturā patērētājam uzturvielu ziņā būtu neizdevīga;
   d) veicot novērtējumu, ņem vērā Eiropas Vides aģentūras atzinumu par to, cik lielā mērā ražošanas process un parasta lietošana nodara kaitējumu videi;
   e) veicot novērtējumu, ņem vērā atzinumu, ko sagatavojusi Eiropas grupa par dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām attiecībā uz to, cik lielā mērā ir spēkā iebildumi no ētikas viedokļa;
   f) ja tādam jaunam pārtikas produktam, kam var būt negatīva ietekme uz atsevišķām iedzīvotāju grupām, piešķirs atļauju tikai tad, ja būs īstenoti īpaši pasākumi kaitīgas ietekmes novēršanai;
   g) ja tas vajadzīgs drošai lietošanai, tiek noteiktas jaunā pārtikas produkta vai cita pārtikas produkta vai pārtikas produktu kategoriju, kuru sastāvā tas ietilpst, maksimālās devas;
   h) ir novērtēta to jauno pārtikas produktu kumulatīvā ietekme, kuri ietilpst dažādos pārtikas produktos vai pārtikas produktu kategorijās.

2.  Pārtikas produkti, kuru ražošanas procesam ir vajadzīgs īpašs riska novērtējums (piemēram, pārtikas produkti, kas ražoti, izmantojot nanotehnoloģijas) nevar tikt iekļauti Kopienas sarakstā, kamēr nav apstiprināta šo specifisko ražošanas metožu izmantošana un pienācīgs šo metožu drošības novērtējums nav pierādījis, ka attiecīgo pārtikas produktu lietošana ir droša.

3.  Jaunu pārtikas produktu Kopienas sarakstā var iekļaut tikai tad, ja kompetenta iestāde ir iesniegusi atzinumu par šā pārtikas produkta nekaitīgumu veselībai.

Kopienas sarakstā neiekļauj pārtikas produktus, kas iegūti no klonētiem dzīvniekiem vai to pēcnācējiem.

4.  Šaubu gadījumā, piemēram, ja nav pietiekami daudz zinātnisku pierādījumu vai trūkst datu, jāievēro piesardzības princips un attiecīgo pārtikas produktu neiekļauj Kopienas sarakstā.

8. pants

Kopienas saraksta saturs

1.  Kopienas sarakstu atjaunina saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1331/2008 izklāstīto procedūru un Komisija to publicē savas interneta vietnes attiecīgajā lapā..

2.  Kopienas saraksta ierakstā par jauno pārtikas produktu ir jāiekļauj:

   a) pārtikas produkta specifikācija;
   b) paredzētā pārtikas produkta izmantošana;
   c) izmantošanas nosacījumi;
   d) datums, kad jaunais pārtikas produkts iekļauts Kopienas sarakstā un pieteikuma saņemšanas datums;
   e) pieteikuma iesniedzēja vārds/nosaukums un adrese;
   f) pēdējās, saistībā ar 13. pantā minētajām uzraudzības prasībām veiktās pārbaudes datums un rezultāti;
   g) tas, ka iekļaušana ir pamatota ar jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem un patentētu zinātnisku informāciju, saskaņā ar 15. pantu;
   h) tas, ka pārtikas produktu drīkst laist tirgū tikai e) apakšpunktā minētais pieteikuma iesniedzējs, izņemot gadījumus, kad nākamais pieteikuma iesniedzējs iegūst atļauju bez atsauces uz sākotnējā pieteikuma iesniedzēja patentētajiem datiem.

3.  Prasība par pēcpārdošanas uzraudzību attiecas uz visiem jaunajiem pārtikas produktiem. Visi jaunie pārtikas produkti, kam dota atļauja laišanai tirgū, jāpārbauda pēc pieciem gadiem un kad kļūst pieejami plašāki zinātniskie dati. Uzraudzības gaitā īpašu uzmanību vajadzētu pievērst tām iedzīvotāju grupām, kuras attiecīgo produktu patērē visvairāk.

4.  Regulas 2. panta 3. punktā minētajos gadījumos kopīgo procedūru izmanto, neatkarīgi no tādas vielas agrākā izmantojuma vai atļaujas to laist tirgū, kura ir ražota parastā ražošanas procesā.

5.  Ja jaunais pārtikas produkts satur vielu, kas pārmērīga patēriņa gadījumā var radīt risku cilvēka veselībai, tam ir vajadzīga atļauja lietot noteiktos pārtikas produktos vai pārtikas kategorijās, nepārsniedzot maksimālās devas.

6.  Visas sastāvdaļas, kas ir nanomateriālu formā, tiek skaidri norādītas sastāvdaļu sarakstā. Pēc šādu sastāvdaļu nosaukumiem iekavās pievieno vārdu "nano".

7.  Tādu produktu marķējumā, kas ražoti no dzīvniekiem, kuri baroti ar ģenētiski modificētu barību, jābūt frāzei "ražoti no dzīvniekiem, kas baroti ar ģenētiski modificētu barību".

8.  Par Kopienas sarakstu atjaunināšanu lemj saskaņā ar 20. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

9.  Pirms 15. pantā norādītā termiņa beigām Kopienas saraksts jāatjaunina, lai grozītu šīs regulas nebūtiskus elementus saskaņā ║20. panta 3. punktā noteikto regulatīvo kontroles procedūru tā, lai apstiprinātie pārtikas produkti joprojām atbilstu minētās regulas noteikumiem, vairs neietverot īpašos nosacījumus, kas minēti šā panta 2. punkta g) apakšpunktā.

10.  Attiecībā uz jauna pārtikas produkta iekļaušanu Kopienas sarakstā, ja tas nesastāv no produkta, uz kuru attiecas 15. pantā minētā datu aizsardzība un šāda produkta nav tā sastāvā, kā arī:

   a) jaunais pārtikas produkts ir līdzvērtīgs jau esošajiem pārtikas produktiem sastāva, metabolisma un nevēlamo vielu līmeņa ziņā, vai
   b) jaunais pārtikas produkts sastāv no pārtikas produktiem, kas apstiprināti lietošanai pārtikā Kopienā, vai tā sastāvā ir šādi pārtikas produkti un ja sagaidāms, ka jaunais paredzētais lietojums ievērojami nepalielinās patērētāju, tostarp patērētāju mazāk aizsargātajās iedzīvotāju grupās, patēriņa daudzumu,
  

paziņošanas kārtība, kas minēta šīs regulas 10. pantā, piemērojama pēc analoģijas, atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1331/2008 7. panta 3. punkta.

9. pants

Jauno pārtikas produktu un jauno pārtikas produktu sastāvdaļu marķēšana

Neskarot Direktīvas 2000/13/EK noteikumus un prasības, visiem specifiskajiem datiem par jaunajiem pārtikas produktiem ir jābūt norādītiem marķējumā, lai nodrošinātu pienācīgu patērētāju informēšanu:

   a) visi jaunie pārtikas produkti, kas tiek laisti tirgū, ir jātirgo ar nepārprotami atšķirīgu, precīzu un viegli salasāmu marķējumu, kur norādīts, ka produkts ir jauns pārtikas produkts;
   b) visām jauno pārtikas produktu iezīmēm un īpašībām, piemēram, to sastāvam, uzturvērtībai un pareizai lietošanai, ir jābūt skaidri, precīzi un viegli salasāmā un saprotamā veidā norādītai uz iepakojuma;
   c) skaidri, precīzi un viegli salasāmā un saprotamā veidā uz marķējuma jānorāda, vai jaunais pārtikas produkts vai jaunā sastāvdaļa aizstāj pārtikas produkta izejvielu vai sastāvdaļu un vai jaunais pārtikas produkts aizstāj kādu citu pārtikas produktu.

Ja jaunais pārtikas produkts satur sastāvdaļu, kas pārmērīga patēriņa gadījumā var radīt lielu risku cilvēka veselībai, patērētājs par to jāinformē, skaidri, precīzi un viegli salasāmā un saprotamā veidā norādot to uz pārtikas produkta iepakojuma.

10. pants

Tradicionāla pārtika no trešām valstīm

1.  Pārtikas apritē iesaistītajam tirgus dalībniekam, kurš Kopienas tirgū vēlas laist tradicionālus pārtikas produktus no trešām valstīm, par to jāinformē Komisija, norādot pārtikas produkta nosaukumu, tā sastāvdaļas un izcelsmes valsti.

Šim paziņojumam klāt jāpievieno dokumentēti dati par nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsturi jebkurā trešā valstī.

2.  Komisija šo paziņojumu, tostarp 1. punktā minēto nekaitīgas pārtikas lietošanas vēsturi, nekavējoties dara pieejamu dalībvalstīm un iestādei, kā arī publicē tos tīmekļa vietnē.

3.  Dalībvalstis un iestāde četru mēnešu laikā no dienas, kad Komisija, saskaņā ar 2. punktu, dara pieejamu 1. punktā minēto paziņojumu, var informēt Komisiju, ja tām ir zinātniski pamatoti iebildumi par šo tradicionālo pārtikas produktu nekaitīgumu, lai tos nelaistu tirgū.

Šajā gadījumā pārtikas produktus nedrīkst laist Kopienas tirgū, kā arī jāpiemēro 5. līdz 8. pants. Šī panta 1. punktā minēto paziņojumu uzskata par Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 1. punktā minēto pieteikumu. Tomēr pieteikuma iesniedzējs var arī izlemt atsaukt paziņojumu.

Saskaņā ar 1. punktu Komisijai bez nepamatotas kavēšanās un uzskatāmā veidā ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts paziņojums, ir jāinformē attiecīgais pārtikas apritē iesaistītais tirgus dalībnieks.

4.  Ja nav izteikti uz zinātniskajiem pētījumiem pamatoti iebildumi par nekaitīgumu un attiecīgajam pārtikas apritē iesaistītajam tirgus dalībniekam saskaņā ar 3. punktu nav nosūtīta atbilstoša informācija, saskaņā ar 1. punktu tradicionālos pārtikas produktus var laist Kopienas tirgū piecu mēnešu laikā no paziņojuma iesniegšanas dienas.

5.  Komisija šim nolūkam paredzētā Komisijas tīmekļa vietnē publicē sarakstu ar tradicionāliem pārtikas produktiem no trešām valstīm, kurus var laist Kopienas tirgū saskaņā ar 4. punktu. Šai lapai var piekļūt no lapas, kas veltīta 5. pantā minētajam Kopienas jauno pārtikas produktu sarakstam, un tās ir savstarpēji saistītas.

6.  Līdz ... (28) sīkāk izstrādātus noteikumus šā panta piemērošanai, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, tostarp to papildinot, pieņem saskaņā ar 20. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

11. pants

Tehniskās norādes

Neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 1331/2008 9. panta 1. punkta a) apakšpunkta noteikumiem un pirms ...(29) vajadzības gadījumā Komisija ciešā sadarbībā ar Iestādi, pārtikas apritē iesaistītiem tirgus dalībniekiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem dara pieejamas tehniskās vadlīnijas un rīkus, lai pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, palīdzētu sagatavot un iesniegt pieteikumus saskaņā ar šo regulu. Pieteikuma iesniedzēju izmantošanai ir pieejams Komisijas 1997. gada 29. jūlija Ieteikums 97/618/EK par zinātniskajiem aspektiem un nepieciešamās informācijas sniegšanu attiecībā uz pieteikumiem par tirdzniecības atļaujas piešķiršanu jauniem pārtikas produktiem un pārtikas sastāvdaļām, kā arī par sākotnējā novērtējuma ziņojumu sagatavošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97(30) līdz brīdim, kad to aizstās ar pārstrādātām tehniskām vadlīnijām, kuras sagatavos atbilstīgi šim pantam.

Tehniskās vadlīnijas un rīkus ne vēlāk kā ...(31)* publicē ikvienam interesentam pieejamā lapā, kas šim nolūkam atvēlēta Komisijas interneta vietnē.

12. pants

Iestādes atzinums

Novērtējot jauno pārtikas produktu nekaitīgumu, Iestāde, pamatojoties uz 6. pantā noteiktajām prasībām:

   a) izvērtē, vai jaunajam pārtikas produktam neatkarīgi no tā, vai ar to paredzēts aizvietot tirgū jau esošu pārtikas produktu, nav kaitīga vai toksiska ietekme uz cilvēka veselību, vienlaikus ņemot vērā jebkuru jaunu īpašību ietekmi;
   b) attiecībā uz tradicionāliem pārtikas produktiem no trešām valstīm ņem vērā to nekaitīgas lietošanas vēsturi.

Ētisku iebildumu gadījumā papildus drošības novērtējumam jāsaņem atzinums no Eiropas grupas par dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām (EGE).

13. pants

Pārtikas produktu ražotāju pienākumi

1.  Pārtikas produktu nekaitīguma nodrošināšanai un saskaņā ar iestādes atzinumu Komisija nosaka pēcpārdošanas uzraudzības prasības. Šo uzraudzību veic piecus gadus no dienas, kad jaunā pārtika iekļauta Kopienas sarakstā, un ņem vērā pārtikas nekaitīguma aspektus, kā arī dzīvnieku veselības un labturības aspektus un ietekmi uz vidi. Īpaša uzmanība jāpievērš tām iedzīvotāju grupām, kuras attiecīgo produktu patērē visvairāk.

Uzraudzības prasības attiecas arī uz jaunajiem pārtikas produktiem, kas jau ir laisti tirgū, tostarp tiem, kuri ir apstiprināti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 5. pantā noteikto vienkāršoto procedūru ("ziņošana").

Dalībvalstis ieceļ kompetentās iestādes, kuras būs atbildīgas par pēcpārdošanas uzraudzību.

2.  Ražotājs un pārtikas apritē iesaistītais tirgus dalībnieks tūlīt informē Komisiju par:

   a) jebkuru jaunu zinātnisku vai tehnisku informāciju, kas var ietekmēt jauno pārtikas produktu lietošanas nekaitīguma novērtējumu;
   b) visiem aizliegumiem vai ierobežojumiem, ko uzlikusi tādas trešās valsts kompetentā iestāde, kurā jaunie pārtikas produkti ir laisti tirgū.

Visi pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki ziņo Komisijai un kompetentajām iestādēm dalībvalstī, kurā tie darbojas, par jebkurām veselības problēmām, par kurām tos informē patērētāji un patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas.

Dalībvalsts kompetentā iestāde ziņo Komisijai triju mēnešu laikā pēc pārbaudes veikšanas. Ne vēlāk kā vienu gadu pēc 1. punktā minētā piecu gadu termiņa beigām Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu.

3.  Lai izvairītos no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem šīs regulas nolūkā jāveic tikai pēdējais līdzeklis. Ir jāveicina tādu izmēģinājumu stratēģiju izmantošana, kurās neizmanto dzīvniekus, kā arī viedas izmēģinājumu metodes.

14. pants

Eiropas grupa par dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām

Vajadzības gadījumā Komisija pēc savas iniciatīvas vai dalībvalsts pieprasījuma var apspriesties ar Eiropas grupu par ētiku un jaunajām tehnoloģijām par svarīgiem ētikas jautājumiem saistībā ar zinātni un jaunajām tehnoloģijām.

Komisija Eiropas grupas par dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām atzinumu publisko.

III nodaļa

Vispārīgie nosacījumi

15. pants

Datu aizsardzība

1.  Pēc pieteikuma iesniedzēja prasības, kuru pamato pieteikuma dokumentācijā iekļauta atbilstoša un pārbaudāma informācija, jaunākos zinātniskos pētījumus un patentētu zinātnisku informāciju, kas iesniegta kopā ar pieteikumu, bez pieteikuma iesniedzēja piekrišanas piecu gadu laikā no dienas, kad jaunais pārtikas produkts iekļauts Kopienas sarakstā, nevar izmantot citā pieteikumā, ja vien nākamais pieteikuma iesniedzējs nav vienojies ar iepriekšējo pieteikuma iesniedzēju par to, ka šādus datus un informāciju var izmantot, kā arī gadījumos, kad:

   a) iepriekšējais pieteikuma iesniedzējs iepriekšējā pieteikuma iesniegšanas laikā ir norādījis, ka zinātniskie dati un cita informācija ir patentēta informācija un
   b) iepriekšējam pieteikuma iesniedzējam iepriekšējā pieteikuma iesniegšanas laikā bija ekskluzīvas tiesības atsaukties uz patentēto informāciju, un
   c) jauno pārtikas produktu nevarētu apstiprināt, ja iepriekšējais pieteikuma iesniedzējs nebūtu iesniedzis patentēto informāciju.

2.  EK un/vai valsts iestāžu daļēji vai pilnībā finansēto pētniecības projektu dati, kā arī riska pētījumi vai dati, kas saistīti ar riska pētījumiem, piemēram, pētījumiem par barošanu, jāpublicē kopā ar pieteikumu, un tie ir citiem pieteikuma iesniedzējiem brīvi pieejami izmantošanai.

3.  Lai izvairītos no pētījumu ar mugurkaulniekiem atkārtošanās, nākamajam pieteikuma iesniedzējam ļauj atsaukties uz pētījumiem ar mugurkaulniekiem un citiem pētījumiem, kuri varētu atturēt no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Datu īpašnieks var pieprasīt atbilstīgu kompensāciju par šo datu izmantošanu.

16. pants

Saskaņota datu aizsardzība

Neatkarīgi no jauna pārtikas produkta apstiprināšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 7. un 14. pantu un atļaujas attiecībā uz marķējumu par ietekmi uz veselību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 17., 18. un 25. pantu, ja tiek pieprasīts jauna pārtikas produkta apstiprinājums un atļauja attiecībā uz marķējumu par šā pārtikas produkta ietekmi uz veselību un ja saskaņā ar abu regulu noteikumiem ir pamatota datu aizsardzība un pieteikuma iesniedzējs to pieprasa, atļaujas un atļaujas publikācijas dati Oficiālajā Vēstnesī ir identiski, un datu aizsardzības periodi norisinās vienlaicīgi.

17. pants

Pārbaudes un kontroles pasākumi

Lai nodrošinātu atbilstību šai Regulai, jāveic oficiāli kontroles pasākumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 882/2004.

18. pants

Sankcijas

Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Sodiem jābūt efektīviem, proporcionāliem un atturošiem no attiecīgās darbības. Dalībvalstis ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā par šiem noteikumiem paziņo Komisijai un nekavējoties ziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas tos skar.

19. pants

Dalībvalstu tiesības

1.   Ja dalībvalsts ir ieguvusi jaunus vai pārvērtējusi jau zināmos datus un tai ir pietiekams iemesls secināt, ka cilvēku veselību vai vidi var apdraudēt pārtikas produkti un pārtikas produktu sastāvdaļas, uz kuriem attiecas šī regula, dalībvalsts var savā teritorijā uz laiku pārtraukt vai ierobežot attiecīgo pārtikas produktu un pārtikas produktu sastāvdaļu tirdzniecību un izmantošanu. Dalībvalsts tūlīt par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju un sniedz lēmuma pamatojumu.

2.   Komisija ciešā sadarbībā ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, tiklīdz iespējams, izpēta 1. punktā minēto pamatojumu un pieņem lēmumu par atbilstošiem pasākumiem. Dalībvalsts, kas pieņēmusi 1. punktā minēto lēmumu, var to paturēt spēkā līdz brīdim, kad šie pasākumi stājas spēkā.

20. pants

Komiteja

1.  Komisijai palīdz Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 58. pantu ║.

2.  Ja ir norāde uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1.–4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

21. pants

Pārskatīšana

1.  Ne vēlāk kā ... (32), ņemot vērā gūto pieredzi, Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par šīs regulas un jo īpaši tās 10. un 15. panta īstenošanu, attiecīgā gadījumā pievienojot citus priekšlikumus.

2.  Ne vēlāk kā ... (33) Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par visiem aspektiem saistībā ar pārtiku, kas izgatavota no dzīvniekiem, kuri radīti, izmantojot klonēšanas metodi, kā arī no šādu dzīvnieku pēcnācējiem, attiecīgā gadījumā iesniedzot likumdošanas priekšlikumus.

Ziņojumu un visus priekšlikumus publisko.

IV nodaļa

Pārejas un nobeiguma noteikumi

22. pants

Atcelšana

No šīs regulas piemērošanas dienas atceļ Regulu (EK) Nr. 258/97.

23. pants

Kopienas saraksta izveidošana

Ne vēlāk kā ... (34)*, Komisija izveido Kopienas sarakstu, kurā iekļauj saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 258/97 atļautos jaunos pārtikas produktus, uz kuriem attiecas šīs regulas darbības joma saskaņā ar 2. un 3. pantu, kā arī visus esošos atļauju izsniegšanas nosacījumus.

24. pants

Pārejas posma pasākumi

║ Visi pieteikumi par jaunu pārtikas produktu laišanu tirgū, kuri dalībvalstij iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 4. pantu ║saistībā ar kuriem pirms ... (35) Komisijai vēl nav nosūtīts sākotnējā novērtējuma ziņojums, kas paredzēts minētās Regulas 6. panta 3. punktā, ir jāuzskata par pieteikumiem, ko reglamentē šī regula. Pārējos pieprasījumus, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 3. panta 4. punktu, 4. un 5. pantu pirms ... (36), izskata saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 258/97 noteikumiem.

25. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1331/2008

Regulu (EK) Nr. 1331/2008 groza šādi.

(1)  Nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:"

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1331/2008 (2008. gada 16. decembris), ar ko nosaka vienotu atļauju izsniegšanas procedūru pārtikas piedevām, pārtikas fermentiem, pārtikas aromatizētājiem un jauniem pārtikas produktiem

"

(2)  Regulas 1. panta 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:"

1.  Šajā regulā attiecībā uz pārtikas piedevām, pārtikas fermentiem, pārtikas aromatizētājiem un pārtikas aromatizētāju izejvielām, kurus lieto vai kuri paredzēti lietošanai pārtikas produktu vai jaunu pārtikas produktu sastāvā vai uz tiem (turpmāk tekstā "vielas vai produkti"), ir noteikta vienota novērtēšanas un atļauju izsniegšanas procedūra (turpmāk tekstā "vienotā procedūra"), kas veicina pārtikas produktu brīvu apriti Kopienā, nodrošina augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni un patērētāju interešu aizsardzību.

"

(3)  Regulas 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

2.  Vienotā procedūra nosaka reglamentētu kārtību, kādā atjaunina to vielu un produktu sarakstu, kuru laišana tirgū Kopienā ir atļauta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1333/2008, Regulu (EK) Nr. 1332/2008, Regulu (EK) Nr. 1334/2008 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2009 (....) par jauniem pārtikas produktiem (turpmāk tekstā "pārtikas ražošanas nozaru tiesību akti").

"

(4)  Regulas 1. panta 3. punktā, 2. panta 1. un 2. punktā, 9. panta 2. punktā, 12. panta 1. punktā un 13. pantā vārdus "viela" vai "vielas" aizstāj ar vārdiem "viela vai produkts" vai "vielas vai produkti".

(5)  Regulas 2. panta nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:"

Kopienas vielu vai produktu saraksts

"

(6)  Regulas 4. pantu papildina ar šādu 3. punktu:"

3.  Attiecībā uz vielu vai produktu var iesniegt atsevišķu pieteikumu, lai atjauninātu dažādus Kopienas sarakstus, kurus regulē dažādi pārtikas ražošanas nozaru tiesību akti, ciktāl pieteikums atbilst katras pārtikas ražošanas nozares tiesību aktiem.

"

(7)  Regulas 6. panta 1. punkta sākuma daļā pievieno šādu teikumu:"

Ja ir zinātniski pamatoti iebildumi attiecībā uz nekaitīgumu, jāidentificē kāda papildu informācija par riska novērtējumu ir nepieciešama, un tā jāpieprasa pieteikuma iesniedzējam.

"

26. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā ║ divdesmitajā dienā ║ pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no ... (37) .

Tomēr 23. pantu piemēro no ... (38)* .

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

║,

Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV C 224, 30.8.2008., 81. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2009. gada 25. marta Nostāja.
(3) OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.
(4) Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0400.
(5) OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp. ║
(6) OV L 253, 21.9.2001., 17. lpp.
(7) OV L 221, 8.8.1998., 23. lpp.
(8) The EFSA Journal, Nr. 767, 2008. g., 32. lpp.
(9) OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.
(10) OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.
(11) OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.
(12) OV L 354, 31.12.2008., 34. lpp.
(13) OV L 157, 24.6.1988., 28. lpp.
(14) OV L 354, 31.12.2008., 7. lpp.
(15) OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.
(16) OV L 186, 30.6.1989., 27. lpp. ║
(17) OV L 404, 30.12.2006., 26. lpp.
(18) OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.
(19) OV L 358, 18.12.1986., 1. lpp.
(20) OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp. ║
(21) OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.
(22) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. ║
(23) OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. ║
(24)* Seši mēneši pēc šīs regulas publicēšanas dienas.
(25) OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.
(26)* Seši mēneši pēc šīs regulas publicēšanas dienas.
(27)* Seši mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšnās dienas.
(28)* Seši mēneši pēc šīs regulas publicēšanas dienas.
(29)* Seši mēneši pēc šīs regulas publicēšanas dienas.
(30) OV L 253, 16.9.1997., 1. lpp.
(31)** Seši mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
(32)* Trīs gadi un trīs mēneši pēc šīs regulas publicēšanas dienas.
(33)* Viens gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
(34)** Seši mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
(35)* Seši mēneši pēc šīs regulas publicēšanas dienas.
(36)** Seši mēneši pēc šīs regulas publicēšanas dienas.
(37)* Seši mēneši pēc šīs regulas publicēšanas dienas.
(38)** Šīs regulas spēkā stāšanās diena.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika