Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0165(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0045/2009

Внесени текстове :

A6-0045/2009

Разисквания :

PV 24/03/2009 - 17
CRE 24/03/2009 - 17

Гласувания :

PV 25/03/2009 - 3.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0172

Приети текстове
PDF 348kWORD 57k
Сряда, 25 март 2009 г. - Страсбург
Вещества, които разрушават озоновия слой (преработена версия) ***I
P6_TA(2009)0172A6-0045/2009
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които разрушават озоновия слой (преработена версия) (COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение – преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0505),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 133 и 175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0297/2008),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид писмото от 17 декември 2008 г. от Комисията по правни въпроси до Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в съответствие с член 80а, параграф 3 от правилника,

–   като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси по предложеното правно основание,

–   като взе предвид членове 80а и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на Комисията по правни въпроси (A6-0045/2009),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, както е изменено по-долу;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 март 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой (преработена версия)
P6_TC1-COD(2008)0165

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО)1005/2009.)

Правна информация - Политика за поверителност