Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2671(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0141/2009

Předložené texty :

B6-0141/2009

Rozpravy :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Hlasování :

PV 25/03/2009 - 3.9
CRE 25/03/2009 - 3.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0175

Přijaté texty
PDF 242kWORD 76k
Středa, 25. března 2009 - Štrasburk
Dohoda o hospodářském partnerství mezi ES a státy CARIFORA
P6_TA(2009)0175B6-0141/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. března 2009 o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá usnesení ze dne 25. září 2003 o páté ministerské konferenci Světové obchodní organizace (WTO) v Cancúnu(1), ze dne 12. května 2005 o hodnocení jednacího kola v Dohá po rozhodnutí Generální rady WTO ze dne 1. srpna 2004(2), ze dne 1. prosince 2005 o přípravách šesté ministerské konference Světové obchodní organizace v Hongkongu(3), ze dne 23. března 2006 o dopadu dohod o hospodářském partnerství (EPA) na rozvoj(4), ze dne 4. dubna 2006 o hodnocení jednacího kola z Dohá po konání ministerské konference WTO v Hongkongu(5), ze dne 1. června 2006 o obchodu a chudobě: navrhování obchodních politik pro co největší přínos obchodu při snižování chudoby(6), ze dne 7. září 2006 o přerušení jednání o rozvojové agendě z Dohá(7), ze dne 23. května 2007 o dohodách o hospodářském partnerství(8), ze dne 12. července 2007 o dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a přístupu k lékům(9), ze dne 12. prosince 2007 o dohodách o hospodářském partnerství(10) a svůj postoj ze dne 5. června 2008 k návrhu nařízení Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 964/2007 a (ES) č. 1100/2006(11),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 26. září 2002 o doporučeních Komisi pro jednání o dohodách o hospodářském partnerství se státy a regiony africké, karibské a tichomořské oblasti (AKT)(12),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 5. února 2009 o dopadu dohod o hospodářském partnerství (EPA) na rozvoj(13),

-   s ohledem na Dohodu o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé,

-   s ohledem na společné prohlášení o podpisu dohody o hospodářském partnerství,

-   s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, která byla podepsána v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda z Cotonou),

-   s ohledem na závěry Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy z dubna 2006, října 2006, května 2007, října 2007, listopadu 2007 a května 2008,

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. října 2007 o dohodách o hospodářském partnerství (KOM(2007)0635),

-   s ohledem na Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT), a především na článek XXIV této dohody,

-   s ohledem na prohlášení ministrů přijaté dne 14. listopadu 2001 na čtvrté ministerské konferenci Světové obchodní organizace v Dohá,

-   s ohledem na prohlášení ministrů přijaté dne 18. prosince 2005 na šesté ministerské konferenci Světové obchodní organizace v Hongkongu,

-   s ohledem na zprávu a doporučení pracovní skupiny pro podporu a rozvoj obchodu, která byla přijata Generální radou WTO dne 10. října 2006,

-   s ohledem na Deklaraci tisíciletí OSN ze dne 8. září 2000, která vymezuje rozvojové cíle tisíciletí jako kritéria stanovená celým mezinárodním společenstvím s cílem odstranit chudobu,

-   s ohledem na sdělení z Gleneagles přijaté dne 8. července 2005 skupinou G8,

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 ve spojení s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2008 nejsou obchodní vztahy mezi EU a státy AKT, v jejichž rámci byl státům AKT přiznán přednostní přístup na trhy EU, aniž by musely otevírat své vlastní trhy, v souladu s pravidly WTO,

B.   vzhledem k tomu, že dohody EPA jsou slučitelné s pravidly WTO a jejich cílem je posílit regionální integraci a podpořit postupné začleňování ekonomik států AKT do světového hospodářství a tím napomoci jejich udržitelnému sociálnímu a hospodářskému rozvoji a přispět k obecnému úsilí o odstranění chudoby v těchto státech,

C.   vzhledem k tomu, že dohody EPA by měly sloužit k budování dlouhodobých vztahů, v jejichž rámci obchod napomáhá rozvoji,

D.   vzhledem k tomu, že v důsledku současné finanční a hospodářské krize bude mít obchodní politika pro rozvojový svět větší význam než kdykoli předtím,

E.   vzhledem k tomu, že komplexní a různorodé závazky zahrnuté do těchto dohod by mohly mít velice silný dopad na jednotlivé státy i celý region,

F.   vzhledem k tomu, že dohoda o hospodářském partnerství nevyhnutelně ovlivní oblast působnosti a obsah budoucích dohod mezi státy CARIFORA a dalšími obchodními partnery i postoj tohoto regionu při jednáních,

G.   vzhledem k tomu, že každý ze států CARIFORA má vlastní časový plán liberalizace, přičemž tyto plány se do jisté míry překrývají a sbližují, čímž vzniká regionální časový plán; vzhledem k tomu, že Karibské společenství (CARICOM) hodlá do roku 2015 vytvořit jednotný trh,

H.   vzhledem k tomu, že obchodní pravidla stanovená v dohodě o hospodářském partnerství by mohla mít mnohem větší konečný dopad než odstranění celních sazeb,

I.   vzhledem k tomu, že lepší obchodní pravidla musí doprovázet výraznější pomoc v oblasti obchodu,

J.   vzhledem k tomu, že strategie EU pro pomoc v oblasti obchodu má zlepšit schopnost rozvojových zemí využívat nových obchodních příležitostí,

K.   vzhledem k tomu, že v poslední větě čl. 139 odst. 2 dohody se uvádí, že "žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že by omezovalo možnost smluvních stran a signatářských států CARIFORA podporovat přístup k lékům",

L.   vzhledem k tomu, že dohoda o hospodářském partnerství obsahuje prohlášení o rozvojové spolupráci, avšak neobsahuje žádné právně závazné finanční povinnosti,

1.   zdůrazňuje, že dohody EPA nelze považovat za uspokojivé, nedosáhnou-li následujících cílů: přispět k udržitelnému rozvoji států AKT, podpořit jejich účast na světovém obchodu, posílit proces regionalizace, oživit obchod mezi Unií a státy AKT a napomáhat diverzifikaci hospodářství států AKT;

2.   připomíná, že dohoda o hospodářském partnerství musí podporovat rozvojové cíle, politiky a priority států CARIFORA, a to nejen svojí strukturou a obsahem, ale i způsobem a stylem jejího provádění;

3.   zdůrazňuje, že dohoda o hospodářském partnerství by měla přispívat k dosažení rozvojových cílů tisíciletí;

4.   vyzývá Komisi, aby upřesnila svůj postoj k deklarovanému záměru EU přesvědčit příslušné státy, aby upustily od praktik, které je řadí mezi daňové ráje; v této souvislosti připomíná, že osm ze čtrnácti států CARIFORA, které podepsaly dohodu o hospodářském partnerství, je uvedeno na seznamu daňových rájů sestaveném Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a že dohoda o hospodářském partnerství se státy CARIFORA stanoví liberalizaci běžných účtů pro všechny rezidenty (článek 122), liberalizaci kapitálových účtů pro investory (článek 123) a téměř neomezenou přeshraniční působnost finančních služeb, včetně provozování "svěřeneckých služeb" a "mimoburzovního (OTC)" obchodování s deriváty (čl. 103 bod B-6);

5.   zdůrazňuje, že hlavním cílem dohody o hospodářském partnerství mezi ES a státy CARIFORA je přispívat prostřednictvím rozvojových cílů, snižování chudoby a dodržování základních lidských práv k naplňování rozvojových cílů tisíciletí;

6.   vyzývá Komisi, aby učinila vše, co je v jejích silách, aby byla obnovena jednání o rozvojové agendě z Dohá, a aby zajistila, že dohody o liberalizaci obchodu budou i nadále podporovat rozvoj v chudých zemích;

7.   je přesvědčen, že souhrnné dohody EPA by měly být doplňkem k dohodě o rozvojové agendě z Dohá, a nikoli alternativou pro státy AKT;

8.   zdůrazňuje význam obchodu v rámci regionu a nutnost posílit regionální obchodní vazby, má-li být v tomto regionu zajištěn udržitelný růst; upozorňuje na význam spolupráce mezi různými regionálními subjekty a jejich shodného postupu;

9.   vyjadřuje znepokojení nad tím, že v rozporu s pověřením Komise k jednání o dohodách o hospodářském partnerství, které dne 17. června 2002 schválila Rada a v němž se uvádí, že při jednáních mají být zohledněny specifické zájmy nejodlehlejších oblastí Společenství a že za tímto účelem mohou být v dohodách EPA stanovena konkrétní opatření na podporu produktů z těchto regionů, aby mohly být v brzké době zařazeny do meziregionálního obchodu v souladu s pravidly WTO, nebyly zájmy nejodlehlejších oblastí v mnoha záležitostech, na které regionální zastupitelstva upozornila Komisi, zohledněny dostatečně, a požadavku brzkého zařazení nejodlehlejších oblastí do meziregionálního obchodu tak nebylo učiněno zadost;

10.   vyzývá k dalšímu snižování celních sazeb mezi rozvojovými zeměmi a regionálními uskupeními, které v dnešní době představují 15–25 % obchodní hodnoty, a k další podpoře obchodu jih-jih, hospodářského růstu a regionální integrace;

11.   připomíná, že vytvoření skutečného regionálního trhu je základním předpokladem úspěšného provádění dohody o hospodářském partnerství a že regionální integrace a spolupráce je nezbytnou podmínkou sociálního a hospodářského rozvoje států CARIFORA;

12.   zdůrazňuje, že při provádění dohody musí být náležitě zohledňovány integrační procesy v rámci CARIFORA, včetně záměrů a cílů jednotného trhu a hospodářského prostoru CARICOM uvedených v revidované smlouvě z Chaguaramas;

13.   uznává, že státy CARIFORA, jež jsou členy CARICOM, přijaly závazky v oblastech, které dosud nejsou upraveny v rámci jednotného trhu a hospodářského prostoru CARICOM nebo které dosud nejsou plně prováděny, včetně oblasti finančních a dalších služeb, investic, hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, elektronického obchodu, duševního vlastnictví, volného pohybu zboží a životního prostředí; a žádá, aby byl při provádění ustanovení upravujících tyto oblasti náležitě zohledněn jednotný trh a hospodářský prostor CARICOM v souladu s čl. 4 odst. 3 dohody o hospodářském partnerství se státy CARIFORA;

14.   vyzývá příslušné země, aby poskytly jasné a transparentní informace o hospodářské a politické situaci a rozvoji v těchto zemích s cílem zlepšit spolupráci s ES;

15.   vyzývá Komisi, aby vyjasnila stávající systém přidělování finančních prostředků ve státech AKT s ohledem na prostředky pocházející z prioritních výdajů zvýšeného rozpočtu pomoci v oblasti obchodu;

16.   trvá na tom, aby byly dodrženy pařížské zásady o účinnosti pomoci, v souladu s nimiž musí být veškerá pomoc mj. založena na potřebě, a proto vyzývá státy AKT, aby uvedly, jaké dodatečné prostředky související s dohodou o hospodářském partnerství jsou třeba, zejména s ohledem na regulační rámce, ochranná opatření, opatření pro usnadnění obchodu, podporu při plnění mezinárodních hygienických a rostlinolékařských norem a norem v oblasti duševního vlastnictví a na strukturu mechanismů pro sledování dohody o hospodářském partnerství;

17.   připomíná, že v říjnu roku 2007 přijala EU strategii pro pomoc v oblasti obchodu, v níž se zavázala zvýšit do roku 2010 společnou pomoc EU v oblasti obchodu na částku 2 miliardy EUR ročně, přičemž 1 miliarda EUR bude uvolněna z prostředků Společenství a 1 miliardu EUR poskytnou členské státy; trvá na tom, aby státy CARIFORA získaly přiměřený a spravedlivý podíl;

18.   žádá Komisi, aby vyjasnila systém přidělování finančních prostředků v regionu, a vyzývá členské státy, aby vyčlenily další finanční prostředky nad rámec rozpočtových závazků na období 2008–2013;

19.   vyzývá ke včasnému vymezení a zajištění rovnoměrného rozdělení prostředků na pomoc v oblasti obchodu; zdůrazňuje, že by Komise a členské státy měly zajistit, aby tyto finanční prostředky byly doplňkovými zdroji, a ne pouze přeskupenými finančními prostředky Evropského rozvojového fondu, aby byly v souladu s prioritami států CARIFORA a aby jejich vyplácení bylo v co největší míře zajišťováno prostřednictvím Fondu pro regionální rozvoj a bylo vhodně načasované, předvídatelné a odpovídalo termínům provádění státních a regionálních strategických rozvojových plánů; doporučuje, aby Komise a státy CARIFORA tyto finanční prostředky efektivně využily jako příspěvek k vyrovnání případné ztráty příjmů z celních poplatků a k posilování konkurenceschopnosti a řešení potřeb podpory rozvoje;

20.   vyzývá Komisi, aby vyjasnila, které prostředky jsou nad rámec financování 10. Evropského rozvojového fondu; vyzývá Komisi, aby zajistila, že všechna opatření rozvojové spolupráce, včetně jejich financování, budou realizována urychleně, přiměřeně a účinně;

21.   konstatuje, že pokles příjmů z cel v důsledku liberalizace zaznamenávají v první fázi Bahamy, Antigua a Barbados; akceptuje skutečnost, že pokud jde o ostatní státy CARIFORA, podstatná část vývozu EU buď již nepodléhá obchodním překážkám, nebo se zde liberalizace projeví v plném rozsahu až v 10.–15. roce harmonogramu provádění;

22.   zdůrazňuje, že v případě potřeby by bezcelní a bezkvótový režim měly doprovázet podstatné změny pravidel původu s cílem dosáhnout výrazného nárůstu vývozu zboží; v tomto ohledu vítá nedávná prohlášení Komise, že by pravidla původu mohla být modernizována v souladu se zásadou kumulace podle článku 10;

23.   vyzývá Komisi, aby Parlamentu pravidelně podávala zprávy o objemu patentových přihlášek a množství sporů na základě Smlouvy o patentové spolupráci; vyzývá Komisi, aby předkládala pravidelné zprávy o provádění závazků v oblasti převodu technologií zakotvených ve smlouvě; naléhavě vyzývá Komisi, aby neusilovala o harmonizaci standardů práv duševního vlastnictví ve vyšší míře, než jaká odpovídá úrovni rozvoje států CARIFORA; zdůrazňuje, že je důležité pomoci státům CARIFORA při sledování jednání, jež narušuje hospodářskou soutěž ve farmaceutickém odvětví;

24.   důrazně vybízí vyjednavače všech plnohodnotných dohod EPA, aby plně zohlednili transparentní hospodaření s přírodními zdroji a určili osvědčené postupy, které státům AKT umožní, aby z těchto zdrojů dosahovaly co nejvyšších zisků;

25.   naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že ustanovení týkající se vymáhání dodržování práv duševního vlastnictví nebudou použita proti legitimní konkurenci ze strany dodavatelů generických farmaceutických výrobků nebo k tomu, aby vládním subjektům zabývajícím se nákupem bránila v přístupu k dodávkám generických léčiv;

26.   uznává, že je nutno začlenit kapitolu o ochraně obchodu, která obsahuje bilaterální ochranná opatření; vyzývá obě strany, aby se vystříhaly nadbytečného užívání těchto ochranných opatření;

27.   bere na vědomí, že do souhrnné dohody o hospodářském partnerství byla doplněna kapitola o rozvojové spolupráci upravující spolupráci v obchodu zbožím, konkurenceschopnost dodavatelů, infrastrukturu na podporu podnikání, obchod v oblasti služeb, obchodní otázky, budování institucionálních kapacit a fiskální úpravy; vyzývá obě strany k dodržování přijatého závazku, že jednání o hospodářské soutěži a vládních zakázkách ukončí až poté, co bude vybudována náležitá kapacita;

28.   zdůrazňuje, že by dohoda o hospodářské spolupráci měla zohlednit specifické zájmy malých a středních podniků na obou stranách;

29.   žádá, aby Evropská unie uplatňovala princip doložky nejvyšších výhod na všechny subregionální skupiny v oblasti AKT;

30.   uznává selektivní uplatňování doložky nejvyšších výhod vůči Unii ze strany CARIFORA a dalších subregionálních skupin;

31.   domnívá se, že vzhledem k ustanovením o zvláštním a diferencovaném přístupu obsaženým v článku 5 dohody o hospodářském partnerství a v zájmu dosažení cíle snížení chudoby by vhodné rozvojové ukazatele této dohody měly sloužit ke třem hlavním účelům: k zahájení provádění závazků, které v rámci dohody o hospodářském partnerství přijaly státy CARIFORA, nebo ke stanovení výjimek pro tyto země; ke sledování dopadu provádění dohody o hospodářském partnerství na udržitelný rozvoj a snižování chudoby; a ke sledování provádění závazků ES, zejména pokud jde o čerpání a účinné poskytování přislíbené finanční a technické podpory;

32.   zdůrazňuje, že je při provádění dohody o hospodářském partnerství zapotřebí využívat rozvojové ukazatele pro měření očekávaných hospodářských a sociálních výsledků (jako je snižování chudoby, lepší životní úroveň a otevřenost ekonomiky);

33.   poukazuje na výrazně rozdílnou výši veřejných výdajů na zemědělské dotace a finanční a technickou podporu;

34.   konstatuje, že tato skutečnost znevýhodňuje zemědělce ve státech AKT, neboť je tím snížena jejich konkurenceschopnost jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni, protože reálná cena jejich výrobků ve srovnání s dotovanými výrobky v EU a USA je mnohem vyšší;

35.   podporuje proto výjimky z celních sazeb sjednané pro zemědělské produkty a některé zpracované zemědělské produkty za předpokladu, že jsou zavedeny především v zájmu ochrany mladých odvětví nebo citlivých produktů v těchto zemích;

36.   vyzývá k zavedení odpovídajících a transparentních monitorovacích mechanismů – s jasně vymezenou rolí a vlivem – za účelem sledování dopadu dohod EPA se zvýšeným zapojením států AKT a rozsáhlými konzultacemi se zainteresovanými subjekty;

37.   žádá Komisi, aby podpořila vytvoření nezávislého monitorovacího mechanismu v rámci států CARIFORA, jehož prostřednictvím by bylo možné zjišťovat, do jaké míry dosahuje dohoda o hospodářském partnerství svých cílů, a aby na jeho fungování vyčlenila potřebné zdroje;

38.   domnívá se, že je důležité, aby byl v rámci provádění dohod o hospodářském partnerství zaveden vhodný monitorovací systém, který by byl koordinován příslušným parlamentním výborem a sestával z členů Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro rozvoj a jenž by zajišťoval náležitou rovnováhu mezi zachováním vedoucí úlohy výboru pro mezinárodní obchod a celkový soulad obchodní a rozvojové politiky; domnívá se, že činnost tohoto parlamentního výboru by měla být flexibilní a že by měla být aktivně koordinována s činností Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU;

39.   zdůrazňuje zásadní úlohu parlamentů a nestátních subjektů ve státech CARIFORA při sledování naplňování dohody o hospodářském partnerství a při její správě; konstatuje, že jejich účinné zapojení vyžaduje jasnou a inkluzivní agendu mezi EU a státy CARIFORA;

40.   žádá Evropskou radu, aby před ratifikací dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a členskými státy Evropské unie konzultovala s regionálními zastupitelstvy nejodlehlejších oblastí Unie, jež se nacházejí v karibské oblasti (Martinik, Guadeloupe a Francouzská Guayana);

41.   vítá výše uvedené společné prohlášení a skutečnost, že nejpozději pět let po podpisu dohody bude proveden povinný komplexní přezkum, který bude poté opakován každých pět let, s cílem zjistit dopad dohody včetně nákladů a důsledků jejího provádění; poukazuje na to, že se strany zavázaly, že podle potřeby pozmění její ustanovení a upraví jejich uplatňování; žádá, aby byly do všech revizí dohody o hospodářském partnerství zapojeny Evropský parlament a parlamenty států CARIFORA;

42.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a států AKT, Radě ministrů AKT-EU a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU.

(1) Úř. věst. C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
(2) Úř. věst. C 92 E, 20.4.2006, s. 397.
(3) Úř. věst. C 285 E, 22.11.2006, s. 126.
(4) Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 121.
(5) Úř. věst. C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(6) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 261.
(7) Úř. věst. C 305 E, 14.12.2006, s. 244.
(8) Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 301.
(9) Úř. věst. C 175 E, 10.7.2008, s. 591.
(10) Úř. věst. C 323 E, 18.12.2008, s. 361.
(11) Přijaté texty, P6_TA(2008)0252.
(12) Úř. věst. C 273 E, 14.11.2003, s. 305.
(13) Přijaté texty, P6_TA(2009)0051.

Právní upozornění - Ochrana soukromí