Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0201(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0144/2009

Předložené texty :

B6-0144/2009

Rozpravy :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Hlasování :

PV 25/03/2009 - 3.13
CRE 25/03/2009 - 3.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0179

Přijaté texty
PDF 236kWORD 78k
Středa, 25. března 2009 - Štrasburk
Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi ES a státy SADC EPA
P6_TA(2009)0179B6-0144/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. března 2009 o prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé

Evropský parlament,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 25. září 2003 o páté ministerské konferenci Světové obchodní organizace v Cancúnu(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2005 o hodnocení jednacího kola z Dohá po rozhodnutí Generální rady WTO ze dne 1. srpna 2004(2),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 1. prosince 2005 o přípravách šesté ministerské konference Světové obchodní organizace v Hongkongu(3),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 23. března 2006 o dopadu dohod o hospodářském partnerství (EPA) na rozvoj(4),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 4. dubna 2006 o hodnocení jednacího kola z Dohá po konání ministerské konference WTO v Hongkongu(5),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o obchodu a chudobě: navrhování obchodních politik pro co největší přínos obchodu při snižování chudoby(6),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 7. září 2006 o přerušení jednání o rozvojové agendě z Dohá(7),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 23. května 2007 o dohodách o hospodářském partnerství(8),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2007 o dohodách o hospodářském partnerství(9),

-   s ohledem na svůj postoj ze dne 5. června 2008 o návrhu nařízení Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 964/2007 a (ES) č. 1100/2006(10),

-   s ohledem na prozatímní dohodu o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a státy SADC (Southern Africa Development Community/Jihoafrické rozvojové společenství )EPA na straně druhé,

-   s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda z Cotonou),

-   s ohledem na závěry zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy z dubna 2006, října 2006, května 2007, října 2007, listopadu 2007 a května 2008,

-   s ohledem na sdělení Komise o dohodách o hospodářském partnerství ze dne 23. října 2007 (KOM(2007)0635),

-   s ohledem na Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT), především na článek XXIV této dohody,

-   s ohledem na prohlášení ministrů přijaté dne 14. listopadu 2001 na čtvrté ministerské konferenci Světové obchodní organizace v Dohá,

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 ve spojení s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že předchozí obchodní vztahy mezi Evropskou unií a zeměmi AKT, v jejichž rámci byl těmto státům přiznán přednostní přístup na trhy EU, aniž by musely otevírat své vlastní trhy, již nejsou od 1. ledna 2008 v souladu s pravidly WTO,

B.   vzhledem k tomu, že dohody EPA jsou slučitelné s pravidly WTO a jejich cílem je posilovat regionální integraci a podporovat postupné začleňování ekonomik států AKT do světového hospodářství, a tím napomáhat jejich udržitelnému sociálnímu a hospodářskému rozvoji a přispívat k obecnému úsilí o odstranění chudoby v těchto státech,

C.   vzhledem k tomu, že v důsledku současné finanční a hospodářské krize bude mít obchodní politika pro rozvojový svět větší význam než kdykoli předtím,

D.   vzhledem k tomu, že dřívější systémy obchodních preferencí nedokázaly přispět k zásadnímu zlepšení hospodářské situace v těchto zemích,

E.   vzhledem k tomu, že prozatímní dohody EPA jsou dohodami o obchodu se zbožím, jež mají za cíl zabránit narušení obchodu zemí AKT s Evropským společenstvím; vzhledem k tomu, že tyto dohody obsahují řadu sporných ustanovení,

F.   vzhledem k tomu, že Evropská unie nabízí zemím AKT bezcelní přístup na své trhy bez jakýchkoli kvót s tím, že stanovila přechodné období pro rýži (do roku 2010) a cukr (2015),

G.   vzhledem k tomu, že vhodně navržená liberalizace obchodu může podpořit diverzifikaci trhu, hospodářský růst a rozvoj,

H.   vzhledem k tomu, že některé země AKT usilovaly v rámci jednání o dohodách EPA o doložku nejvyšších výhod, která stanovuje normální, nediskriminační celní sazby na dovoz zboží, aby se zajistilo, že se bude se všemi vývozci jednat jako s obchodními partnery s největšími výhodami,

I.   vzhledem k tomu, že hospodářská soutěž mezi EU a hospodářstvími zemí AKT je omezená, neboť převážnou většinu vývozu EU tvoří zboží, které země AKT nevyrábějí, ale potřebují jej buď pro přímou spotřebu, nebo jako vstupy pro domácí průmysl, vzhledem k tomu, že to neplatí v případě obchodu se zemědělskými produkty, neboť vývozní dotace EU představují pro výrobce ze zemí AKT vážnou překážku v odvětví zemědělské, živočišné a mlékárenské výroby a narušují a nezřídka i ničí místní a regionální trhy, a EU by proto měla bezodkladně přistoupit k postupnému rušení všech typů vývozních dotací,

J.   vzhledem k tomu, že zejména pokud jde o textilní a oděvní průmysl, rybolov a některé zemědělské produkty, vyjednalo Evropské společenství se státy SADC nová, lepší pravidla pro označování původu, která by mohla státům SADC přinést značné výhody, budou-li řádně uplatňována a budou-li náležitě zohledňovat nižší kapacity těchto států; vzhledem k tomu by mělo být také zdůrazněno, že pokud mají dohody EPA podpořit regionální kumulaci a investice, je potřeba přijmout jednodušší a lepší pravidla pro označování původu, aby podniky v zemích AKT mohly rozvinout vývoz zpracovaných produktů a využít nových tržních příležitostí nabízených v rámci dohod EPA,

1.   opakuje svůj názor, že by se dohody EPA měly řídit potřebami zemí AKT a měly by být formulovány tak, aby oživily obchodní vztahy mezi AKT a EU, podpořily rozvoj a diverzifikaci ekonomik zemí AKT, jakož i regionální integraci, snížení chudoby, dodržování základních lidských práv, a aby tudíž jako celek přispěly k dosažení rozvojových cílů tisíciletí;

2.   zdůrazňuje, že Evropská unie musí poskytnout podporu při zajišťování ochrany před možnými negativními důsledky otevírání ekonomik regionu SADC, aby obchodní preference přinesly skutečné výhody a bylo dosaženo hospodářského a sociálního rozvoje;

3.   bere na vědomí výhody, které vývozcům přineslo parafování prozatímní dohody EPA, neboť po vypršení platnosti preferenčního sazebního zacházení podle dohody z Cotonou ze dne 31. prosince 2007 byl pro vývoz do Evropské unie zachován status quo, a předešlo se tak škodám, jež mohly vzniknout vývozcům ze zemí AKT, pokud by museli obchodovat v rámci méně příznivých obchodních systémů;

4.   vítá skutečnost, že Evropské společenství nabízí zemím AKT pro jejich produkty zcela bezcelní přístup na trh Evropské unie a bez jakýchkoli kvót, a to s cílem podpořit liberalizaci obchodu mezi zeměmi AKT a Evropskou unií;

5.   vítá závěry zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy z května, června a listopadu 2008, které zdůrazňují potřebu podporovat stávající procesy regionální integrace a napomáhat rozvoji, a vyzývá Komisi, aby tento mandát v průběhu vyjednávání respektovala; v tomto ohledu zdůrazňuje, jak je důležité zabránit rozpadu celní unie jižní Afriky (SACU);

6.   zdůrazňuje, že podepsání prozatímní dohody EPA je nezbytným krokem k zajištění udržitelného růstu v těchto regionech i v celé oblasti, a upozorňuje na význam pokračujících jednání, která směřují k uzavření souhrnné dohody podporující zvyšování obchodu a investic a rozšiřování regionální integrace;

7.   vyzývá Evropskou unii, aby poskytla orgánům zemí AKT i soukromému sektoru větší a vhodně zaměřenou pomoc s cílem usnadnit transformaci jejich ekonomik po podpisu prozatímní dohody EPA;

8.   domnívá se, že stávající prozatímní dohoda nevěnuje zvláštní prostor ani pozornost otázkám potravinové soběstačnosti a právu na potraviny a nezvýhodňuje nástroje zemědělské a obchodní politiky, které přispívají k regulaci trhu a ochraně udržitelného rodinného zemědělství; zdůrazňuje, že těmto tématům musí být při jednání věnována hlavní pozornost, aby byl zaručen soulad obchodní politiky a všech ostatních politik EU se zásadami potravinové soběstačnosti a právem na potraviny;

9.   vyzývá Komisi a členské státy, aby jasně určily, jak budou v regionu AKT konkrétně rozděleny finanční prostředky v souladu s přislíbenými výdajovými prioritami v rámci navýšeného rozpočtu pro pomoc v oblasti obchodu; připomíná, že v říjnu roku 2007 byla přijata evropská strategie pro pomoc v oblasti obchodu se závazkem zvýšit do roku 2010 společnou pomoc EU související s obchodem na částku dvě miliardy EUR ( 2 000 000 000 EUR) ročně (jednu miliardu EUR z prostředků Společenství a jednu miliardu EUR od členských států); trvá na tom, aby region SADC získal přiměřený a spravedlivý podíl;

10.   vyzývá, aby byly co nejdříve stanoveny a vyčleněny prostředky pro pomoc v oblasti obchodu; zdůrazňuje, že by tyto finanční prostředky měly tvořit doplňkové zdroje a nemělo by se jednat pouze o přeskupení finančních prostředků Evropského rozvojového fondu (ERF), že by měly být v souladu s prioritami států SADC a jejich vyplacení by mělo být vhodně načasované, předvídatelné a mělo by odpovídat termínům pro provedení vnitrostátních a regionálních rozvojových plánů; odmítá jakékoli podmiňování evropské pomoci dohodami EPA a vyzývá Komisi, aby zaručila, že přístup k finančním prostředkům 10. ERF nebude vázán na výsledky a rychlost jednání;

11.   důrazně vybízí vyjednavače všech úplných dohod EPA, aby plně zohlednili transparentní hospodaření s přírodními zdroji a navrhli osvědčené postupy, které zemím AKT umožní maximální využití těchto zdrojů;

12.   vyzývá Komisi, aby zajistila dodržování základních norem Mezinárodní organizace práce, úmluv v sociální oblasti a oblasti životního prostředí a mezinárodních dohod ze strany nadnárodních podniků se sídlem v EU, jež mají výrobní zařízení v zemích AKT, s cílem dosáhnout celosvětovou rovnováhu mezi hospodářským růstem a vyššími normami v sociální oblasti a oblasti životního prostředí;

13.   zdůrazňuje význam obchodu v rámci regionu a potřebu posílit regionální obchodní vazby, má-li být v regionu zajištěn udržitelný růst; upozorňuje na význam spolupráce mezi různými regionálními subjekty a jejich shodného postupu; vyzývá Komisi, aby neoslabovala regionální rozměr;

14.   domnívá se, že je důležité, aby byl při provádění dohod EPA vytvořen odpovídající monitorovací systém, který by byl koordinovaný příslušným parlamentním výborem sestávajícím z členů Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro rozvoj a který by zajišťoval potřebnou rovnováhu mezi zachováním vedoucí úlohy Výboru pro mezinárodní obchod a celkovou soudržností obchodních a rozvojových politik; tento parlamentní výbor bude pracovat pružně a bude aktivně koordinovat svou činnost se Smíšeným parlamentním shromážděním AKT-EU; domnívá se, že toto monitorování by mělo být zahájeno po přijetí každé prozatímní dohody EPA;

15.   vyzývá Komisi, aby vynaložila veškeré úsilí na obnovení jednání o rozvojové agendě z Dohá a aby zajistila, že dohody o liberalizaci obchodu budou i nadále podporovat rozvoj v chudých zemích;

16.   je přesvědčen, že úplné dohody EPA by měly doplňovat dohodu o rozvojové agendě z Dohá a neměly by být chápány jako její alternativa;

17.   uznává potřebu věnovat jednu kapitolu ochranným obchodním opatřením s dvoustrannými zárukami a její význam; vyzývá Komisi, aby v rámci pokračujících jednání za účelem uzavření souhrnné dohody EPA dala souhlas k revizi ochranných opatření, jež jsou obsažena v prozatímní EPA, aby bylo zaručeno náležité, transparentní a rychlé uplatňování, pokud budou splněna kritéria pro jejich použití;

18.   podporuje výjimky z celních sazeb sjednané pro zemědělské produkty a některé zpracované zemědělské produkty za předpokladu, že jsou zavedené především v zájmu ochrany nově vznikajících průmyslových odvětví nebo citlivých produktů v dotčených zemích;

19.   vyzývá Komisi, aby prokázala flexibilitu při řešení základních problémů týkajících se Angoly, Namibie a Jihoafrické republiky, jako je doložka nejvyšších výhod, vývozní cla a ochrana nově vznikajících průmyslových odvětví;

20.   vybízí jednající strany, aby k probíhajícím jednáním o regionální dohodě EPA vyhovující oběma stranám přistupovaly flexibilně, asymetricky a pragmaticky bez stanovování nereálných lhůt a aby státy SADC měly možnost znovu projednat veškerá ustanovení o sporných otázkách, která si přejí změnit nebo zrušit;

21.   s uspokojením bere na vědomí pokrok, kterého bylo dosaženo během technických jednání ve Swakopmundu v Namibii v březnu 2009, a vítá souhlas Komise s tím, že by se sporné otázky měly řešit před podepsáním prozatímní dohody EPA; vyzývá k vyřešení otevřených otázek, jako je doložka nejvyšších výhod, právní definice stran a nedořešené otázky týkající se přístupu na zemědělský trh, způsobem, který umožní všem členům skupiny SADC EPA podepsat prozatímní dohodu EPA;

22.   bere na vědomí, že do prozatímní dohody EPA mezi EU a státy SADC byla začleněna kapitola o rozvojové spolupráci, která zahrnuje spolupráci v oblasti obchodu se zbožím, konkurenceschopnost dodavatelů, infrastrukturu pro rozvoj podnikání, obchod se službami, otázky spojené s obchodem, budování institucionálních kapacit a daňové úpravy; vyzývá obě strany k dodržování přijatého závazku, že jednání o hospodářské soutěži a vládních zakázkách ukončí až po vybudování přiměřených kapacit; vyzývá Komisi k úzké spolupráci se státy SADC, aby bylo možné dosáhnout cílů uvedených v kapitole o rozvojové spolupráci;

23.   zdůrazňuje, že v souladu s články 11b, 96 a 97 dohody z Cotonou musí všechny úplné dohody EPA zahrnovat také obecně přijímanou definici řádné správy věcí veřejných, transparentní činnosti politických orgánů a lidských práv a zvláštní ustanovení pro nejzranitelnější skupiny, jako jsou místní zemědělci a ženy;

24.   konstatuje, že harmonogram probíhajících jednání o přechodu od prozatímní k řádné dohodě EPA mezi EU a státy SADC je založen na tom, že dohoda bude uzavřena do konce roku 2009; naléhavě žádá Komisi, aby nevyvíjela na státy SADC nepřiměřený tlak s cílem přimět je přijmout závazky liberalizace a regulační povinnosti ohledně služeb a tzv. singapurská témata;

25.   vyzývá k zavedení silného regulačního rámce pro jednání o službách, aby se zajistilo poskytování univerzálních služeb;

26.   podporuje úsilí obou stran zajistit aktivní účast Jihoafrické republiky na probíhajícím jednání; uznává, že zapojení Jihoafrické republiky je klíčové pro podporu hospodářské soudržnosti a regionální integrace a pro další rozvoj obchodních a investičních vztahů mezi tímto regionem a Evropskou unií; vyzývá Komisi, aby při jednáních o úplné a souhrnné dohodě EPA tuto spolupráci udržovala a rozvíjela;

27.   bere na vědomí záměr regionu SADC účastnit se vytváření zóny volného obchodu s Východoafrickým společenstvím a Společným trhem pro východní a jižní Afriku (COMESA); žádá Komisi, aby sledovala aktuální vývoj s cílem zajistit úplnou slučitelnost s dohodou EPA;

28.   vítá začlenění doložky o přezkumu do prozatímní dohody EPA mezi EU a SADC a , která stanovuje, že nejpozději pět let po datu podepsání dohody a dále v pětiletých intervalech bude prováděn její komplexní přezkum, včetně analýzy nákladů a důsledků provádění obchodních závazků; v případě potřeby je nutné přijmout změny ustanovení dohody a přizpůsobit jejich uplatňování s ohledem na pravidla a postupy WTO a v souladu s nimi;

29.   vybízí jednající strany, aby dokončily jednání o úplné dohodě EPA v průběhu roku 2009, jak bylo zamýšleno;

30.   trvá na tom, že Parlament musí být plně informován a zapojen do přechodného procesu jednání; vyjadřuje přání, aby toto informování a zapojení probíhalo prostřednictvím aktivního neformálního trialogu s Radou a Komisí; žádá Radu, aby dialog s Parlamentem v této věci zahájila co nejrychleji;

31.   zdůrazňuje zejména zásadní úlohu parlamentů zemí AKT a nestátních subjektů při monitorování a správě dohod EPA a žádá Komisi, aby zaručila jejich zapojení do probíhajících jednání; to vyžaduje, aby EU a země AKT schválily jasný program jednání založený na účasti všech aktérů;

32.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a zemí AKT, Radě ministrů AKT-EU a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU.

(1) Úř. věst. C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
(2) Úř. věst. C 92 E, 20.4.2006, s. 397.
(3) Úř. věst. C 285 E, 22.11.2006, s. 126.
(4) Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 121.
(5) Úř. věst. C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(6) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 261.
(7) Úř. věst. C 305 E, 14.12.2006, s. 244.
(8) Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 301.
(9) Úř. věst. C 323 E, 18.12.2008, s. 361.
(10) Přijaté texty, P6_TA(2008)0252.

Právní upozornění - Ochrana soukromí