Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2542(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0145/2009

Внесени текстове :

B6-0145/2009

Разисквания :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Гласувания :

PV 25/03/2009 - 3.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0180

Приети текстове
PDF 307kWORD 83k
Сряда, 25 март 2009 г. - Страсбург
Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и държавите от Източна и Южна Африка
P6_TA(2009)0180B6-0145/2009

Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно Временното споразумение за установяване на рамка за споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции от 25 септември 2003 г. относно Петата сесия на Министерската конференция на Световната търговска организация (СТО) в Канкун(1), от 12 май 2005 г. относно оценката на Кръга от преговори в Доха след решението на Общия съвет на СТО от 1 август 2004 г.(2), от 1 декември 2005 г. относно подготовката за Шестата сесия на Министерската конференция на СТО в Хонгконг(3), от 23 март 2006 г. относно въздействието върху развитието на споразуменията за икономическо партньорство (СИП)(4), от 4 април 2006 г. относно оценката на Кръга от преговори в Доха след Министерската конференция на СТО в Хонгконг(5), от 1 юни 2006 г относно търговията и бедността: формиране на търговски политики за максимално увеличаване на приноса на търговията за облекчаване на бедността(6), от 7 септември 2006 г. относно спирането на преговорите по Програмата за развитие от Доха (ПРД)(7), от 23 май 2007 г. относно споразуменията за икономически партньорство(8), от 12 декември 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство(9) и своята позиция от 5 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. и за изменение на Регламенти (ЕО) № 552/97, (ЕО) № 1933/2006 и Регламенти (ЕО) № 964/2007 и (ЕО) № 1100/2006 на Комисията(10),

–   като взе предвид Временното споразумение за икономическо партньорство между Коморските острови, Мадагаскар, Мавриций, Сейшелските острови, Зимбабве и Замбия, от една страна, и Европейската общност, от друга,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумение от Котону),

–   като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от април 2006 г., октомври 2006 г., май 2007 г., октомври 2007 г., ноември 2007 г. и май 2008 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 23 октомври 2007 г. относно споразуменията за икономическо партньорство (COM(2007)0635),

–   като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и по-специално член XXIV от него,

–   като взе предвид Министерската декларация от Четвъртата сесия на Министерската конференция на СТО, приета на 14 ноември 2001 г. в Доха,

–   като взе предвид Министерската декларация от Шестата сесия на Министерската конференция на СТО, приета на 18 декември 2005 г. в Хонконг,

–   като взе предвид доклада и препоръките на Работната група за помощ за търговия, приети от Общия съвет на СТО на 10 октомври 2006 г.,

–   като взе предвид Декларацията на хилядолетието на ООН от 8 септември 2000 г., която установява Целите на Хилядолетието за развитие (ЦХР) като критерии за премахване на бедността, съвместно определени от международната общност,

–   като взе предвид комюникето от Гленийгълс, прието от Групата на осемте (Г-8) на 8 юли 2005 г.,

–   като взе предвид член 108, параграф 5 във връзка с член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.   като има предвид, че съществуващите до 31 декември 2007 г. търговски отношения между Европейския съюз и държавите от АКТБ, според които последните получаваха преференциален достъп до пазарите в ЕС на нереципрочна основа, не съответстваха на правилата на СТО;

Б.   като има предвид, че СИП са съвместими със СТО и целят подкрепа за регионалната интеграция и насърчаване на постепенното интегриране на икономиките от АКТБ в световната икономика, като по този начин подпомагат тяхното устойчиво социално и икономическо развитие и допринасят за общите усилия за изкореняване на бедността и болестите в държавите от АКТБ;

В.   като има предвид, че настоящата финансова и икономическа криза означава, че справедливата и благоприятстваща развитието търговска политика ще бъде по-важна от всякога за развиващия се свят;

Г.   като има предвид, че предишните системи за търговски преференции не бяха в състояние да допринесат за решително подобряване на икономическата ситуация в тези държави;

Д.   като има предвид, че временните споразумения за икономическо партньорство (ВСИП) са споразумения за търговията със стоки и целят да предотвратят нарушенията в търговията между държавите от АКТБ и Европейския съюз;

Е.   като има предвид, че ВСИП са напълно независими, съвместими с правилата на СТО международни споразумения и могат да бъдат разглеждани като първа крачка към постигането на пълни СИП;

Ж.   като има предвид, че Европейският съюз предлага на държавите от АКТБ 100%-ов освободен от квоти и мита достъп до пазарите на ЕС от първата година, с изключение на ориза (2010 г.) и захарта (2015 г.);

З.   като има предвид, че равнището на възможностите на държавите от АКТБ и Европейския съюз се различават съществено;

И.   като има предвид, че конкуренцията между икономиките на ЕС и на държавите от АКТБ е ограничена, тъй като по-голямата част от износа на ЕС се състои предимно от стоки, които не се произвеждат от държавите от АКТБ, но от които те се нуждаят или за пряко потребление, или като суровини за националната промишленост;

Й.   като има предвид, че правилно планираната либерализация на търговията може да насърчи разнообразието на пазара, икономическия растеж и развитието;

K.   като има предвид, че клаузата за най-облагодетелствана нация, която определя нормални, недискриминационни митнически тарифи върху вноса на стоки, е била цел за някои от държавите от АКТБ в рамките на преговорите за СИП, с цел да се гарантира, че всички износители ще бъдат третирани по същия начин, както най-облагодетелствания търгуващ износител;

Л.   като има предвид, че бяха договорени подобрени правила за произход с държавите от АКТБ, на които те могат да донесат значителни ползи, ако се прилагат правилно и отчитат надлежно техните ограничени възможности;

М.   като има предвид, че усъвършенстваните търговски правила трябва да се съпровождат от по-голяма подкрепа за оказването на свързана с търговията помощ;

Н.   като има предвид, че целта на стратегията на ЕС "Помощ за търговията" е да подкрепя развиващите се страни по отношение на възможността им да се възползват от нови търговски възможности;

O.   като има предвид, че пълните СИП неизбежно ще определят условията за обхвата и съдържанието на бъдещите споразумения, сключвани между държавите от АКТБ и други търговски партньори, както и позицията на региона в преговорите;

П.   като има предвид, че групата държави от Източна и Южна Африка (ИЮА) в рамките на региона на АКТБ се състои от държави, които много съществено се различават по размер и БВП;

Р.   като има предвид, че групата на държавите от Източна и Южна Африка на ИЮА се състои от пет държави с общо население от 33,5 милиона души и че всички те се различават по размер и характеристики, като най-голямата – Мадагаскар, е с население 250 пъти по-голямо от това на най-малката – Сейшелските острови;

С.   като има предвид, че регионът на ИЮА, разделен на групата от Източноафриканската общност и Групата на държавите от Източна и Южна Африка, може да бъде отново обединен, веднага щом тези групи проявят воля за това;

1.  Отново потвърждава становището си, че ако са разработени по целесъобразен начин и са придружени от ефективни, подпомагащи развитието политики, СИП предоставят възможност за съживяване на търговските връзки между ЕС и АКТБ, за стимулиране на икономическо развитие и диверсификация, както и регионална интеграция, и намаляване на бедността в държавите от АКТБ;

2.  Подчертава, че СИП не могат да бъдат считани за задоволителни, освен ако чрез тях не бъдат постигнати три цели: да се предостави подкрепа на държавите от АКТБ за устойчиво развитие, да се насърчи участието им в световната търговия и да се укрепи процесът на регионализация;

3.  Подчертава, че една от основните цели на настоящото споразумение е да допринесе за постигането на ЦХР, посредством цели за развитие, намаляване на бедността и зачитане на основните права на човека;

4.  Признава ползите от подписването на ВСИП между Съюза и съответните държави за износителите, като се поддържа статуквото на износа за Европейския съюз след изтичането на преференциалните тарифни ставки, предоставени съгласно Споразумението от Котону на 31 декември 2007 г. и следователно се запазват и съществено се разширяват възможностите за износ към ЕС за държавите от ИЮА, както чрез правилата за пълен пазарен достъп, така и чрез подобрените правила за произход;

5.  Признава значението на постигането на споразумения между Съюза и партньорите от АКТБ, които спазват правилата на СТО, тъй като без тези споразумения търговските отношения, както и развитието на държавите–партньори от АКТБ ще бъдат сериозно нарушени;

6.  Приветства факта, че Европейската общност предлага на страните от ИЮА освободен от мита и квоти достъп до пазара в Европейския съюз за техните продукти, за да подкрепи либерализацията на търговията между страните от ИЮА и Европейския съюз;

7.  Подчертава, че подписването на ВСИП е необходима стъпка към устойчив растеж в отделните региони, както и в тези региони като цяло, и подчертава важността на продължаването на преговорите с оглед на сключването на окончателно споразумение, за да се стимулира увеличаването на търговията, инвестициите и регионалната интеграция;

8.  Призовава Комисията да гарантира, че, ако такова е желанието на държавите от ИЮА, този регион има възможност да предоговори всички разпоредби относно спорните въпроси, които би желал да измени или оттегли;

9.  Приветства определянето на преходни периоди в рамките на ВСИП за малките и средни предприятия (МСП), за да могат те да се адаптират към промените, предвидени от споразумението, и настоятелно призовава органите на въпросните държави да продължат да подкрепят интересите на МСП в преговорите им за пълни СИП;

10.  Посочва, че между икономиките на ЕС и на държавите от ИЮА съществува огромен дисбаланс, който не може да бъде преодолян, дори и частично, само с помощта на политики за свободна търговия;

11.  Настоява държавите от АКТБ да продължат процеса на либерализация и насърчава разпростирането на такива реформи извън рамките на търговията със стоки, за да се увеличи също така либерализацията на търговията с услуги;

12.  Призовава Съюза да предостави по-голяма и по-адекватна помощ както на органите на държавите от АКТБ, така и на частния сектор, за да се улесни преходът в икономиката след подписването на ВСИП и да се гарантира, че са предприети мерки за защита на уязвимите групи (възрастните хора, лицата с увреждания, самотните майки) по време на периода на икономически преход;

13.  Призовава Комисията и държавите-членки да изяснят действителното разпределение на средства за региона на АКТБ, произхождащи от специалния фонд за приоритетни разходи в рамките на увеличения бюджет на програмата "Помощ за търговия";

14.  Призовава за ранно определяне и предоставяне на дела от ресурсите по "Помощ за търговията";

15.  Припомня, че през октомври 2007 г. бе приета европейската стратегия за помощ за търговията, като бе поет ангажимент общоевропейската помощ, свързана с търговията, да се увеличи на 2 млрд. евро годишно до 2010 г. (1 млрд. евро от Общността и 1 млрд. евро от държавите-членки); настоява държавите партньори от ИАО да получат подходящ и справедлив дял;

16.  Настоятелно призовава съответните държави да предоставят ясна и прозрачна информация за икономическата и политическата ситуация и развитие в тези страни, за да се подобри сътрудничеството със Съюза;

17.  Настоятелно призовава преговарящите страни по всяко окончателно СИП да отчитат изцяло прозрачното управление на природните ресурси и да посочат най-добрите практики, необходими с цел съответните държави да могат да извлекат максимални ползи от тези ресурси, включително борбата с евентуално пране на пари;

18.  Подчертава важността на вътрешнорегионалната търговия и необходимостта от увеличаване на регионалните търговски връзки, за да се гарантира устойчив растеж в региона; подчертава важността на сътрудничеството и съгласуването между отделните регионални единици; призовава за това всички споразумения между Съюза и държавите от региона на ИЮА да не са в противоречие помежду си, както и да не възпрепятстват регионалната интеграция в по-широкия регион;

19.  Призовава за подходящи и прозрачни механизми за наблюдение – с ясно определена роля и влияние – които да проследяват въздействието на СИП, с увеличено участие на държави от АКТБ и широки консултации с участниците, включително с гражданското общество; подчертава, че не по-късно от пет години от датата на подписване трябва да се предприеме цялостен преглед на временното СИП с ИЮА по отношение на неговото социално и икономическо въздействие, включително разходите и последствията от неговото прилагане, като този преглед следва да позволи изменения в разпоредбите на споразумението и адаптация на тяхното прилагане;

20.  Счита, че е важно при прилагането на СИП да се установи подходяща система за наблюдение, координирана от съответна парламентарна комисия, включваща членове на Комисията по международна търговия и на Комисията по развитие, с цел да се гарантира подходящ баланс между поддържането на водещата роля на Комисията по международна търговия и общата съгласуваност на търговската политика и политиката на развитие; счита, че тази парламентарна комисия следва да действа по гъвкав начин и активно да координира своята дейност със Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС; счита, че наблюдението следва да започне след приемането на всяко ВСИП;

21.  Подчертава, по-специално, първостепенната роля на парламентите на държавите от АКТБ и неправителствения сектор за наблюдението и управлението на СИП и призовава Комисията да насърчи тяхното участие в продължаващия преговорен процес, във връзка с което се изисква ясна програма за преговори между ЕС и държавите от АКТБ, основана на подхода на участие;

22.  Настоява, че, съгласно Парижките принципи за ефективността на помощта, тя трябва, наред с другото, да е обусловена от търсенето, и поради тази причина призовава държавите от АКТБ да представят – със съответната подкрепа от ЕС, при необходимост – подробни предварителни разчети за разходите, отнасящи се до начина на реализация и предназначението на допълнителните средства, свързани със СИП, по-специално с оглед нормативната уредба, предохранителните мерки, улесняване на търговията, помощ за изпълнение на международните санитарни и фитосанитарни стандарти и стандартите за интелектуалната собственост, както и структурата на механизма за наблюдение на СИП;

23.  Изразява своята неотменна подкрепа за всеобхватно СИП между Европейската общност и държавите от ИЮА, включително ключовата област на преговорите по правата върху интелектуалната собственост, които обхващат не само западните технологични достижения, но и биологичното разнообразие и традиционните познания;

24.  Призовава Комисията да направи всичко по силите си, за да поднови преговорите по ПРД и да гарантира, че споразуменията за либерализация на търговията продължават да насърчават развитието в бедните страни;

25.  Изразява убеждението, че окончателните СИП следва да бъдат допълнителни към едно споразумение по ПРД, а не негова алтернатива;

26.  Признава необходимостта от отделна глава за защита на търговията с двустранни предпазни клаузи; призовава и двете страни да избягват ненужна употреба на тези предпазни клаузи; приканва Комисията да приеме, в рамките на продължаващите преговори за сключване на всеобхватно СИП, преразглеждане на включените във ВСИП предпазни клаузи, с цел да се гарантира тяхното подходящо, прозрачно и бързо използване, при условие, че са изпълнени критериите за прилагането им;

27.  Счита, че окончателното СИП следва да насърчава износа на преработени стоки с опростени и подобрени правила за произход, особено в ключови сектори като текстил и селско стопанство;

28.  Подкрепя договорените изключения от тарифните позиции, съсредоточени върху селскостопански стоки и някои преработени селскостопански продукти, като се има предвид, че те са основани главно на необходимостта да се защитят зараждащи се отрасли или чувствителни продукти в тези държави, и припомня ангажимента на ЕС в контекста на Кръга от преговори за развитие от Доха за постепенно премахване на субсидиите за износ на селскостопански продукти;

29.  Отбелязва, че графикът на провежданите преговори за преминаване от временно към пълно СИП между Съюза и регионът на ИЮА се основава на разбирането, че споразумението ще бъде сключено преди края на 2009 г.; настойчиво призовава Комисията да не оказва прекомерно амбициозен натиск върху региона на ИЮА по отношение на приемането на либерализацията и в тази връзка да вземе предвид мнението на парламента на ИЮА;

30.  Счита, че следва да се прави разграничение между търговските и обществените услуги; подчертава необходимостта от подкрепа за обществените услуги, които са насочени към задоволяване на основните потребности на населението или които играят важна роля за запазване на културното многообразие, като ги изключат от обхвата на всички преговори;

31.  Отбелязва включването на глава за сътрудничеството за развитие във всеобхватното СИП, която обхваща сътрудничеството относно търговията със стоки, конкурентоспособността на предлагането, инфраструктурата за подобряване на стопанската дейност, търговията с услуги, свързаните с търговията въпроси, институционалното изграждане на капацитет и фискалните корекции; призовава двете страни да се придържат към своя договорен ангажимент да приключат преговорите по въпросите на конкуренцията и възлагането на обществени поръчки, като отчитат възможностите на държавите от ИЮА;

32.  Подчертава, че всяко пълно СИП трябва да включва и разпоредби за доброто управление и прозрачността на политическите назначения и по отношение на правата на човека, в съответствие с членове 11б, 96 и 97 от Споразумението от Котону;

33.  Насърчава Комисията да обърне внимание на така наречените "спорни въпроси", като търговския обхват на споразумението, клаузата за най-облагодетелствана нация, данъците върху износа, предпазните клаузи и правилата за произход, в контекста на преговорите за пълно регионално СИП, по начин, който ще бъде в интерес на ЕС и неговите граждани, и който ще способства за устойчиво развитие в ЕС и в държавите от АКТБ;

34.  Подчертава колко е важно едно пълно СИП за подкрепата на отношенията между регионите чрез хармонизиране на търговските споразумения между държавите от АКТБ и Европейската общност;

35.  Изразява дълбока загриженост от факта, че настоящото положение в Зимбабве в областта на правата на човека, демокрацията и икономиката представлява сериозна заплаха за гражданите там, както и тежко бреме за сегашното и бъдещо сътрудничество между Европейския съюз и Зимбабве;

36.  Приветства развитието на митнически съюз в групата държави от ИЮА и усилията за създаване на паричен съюз, особено предвид евентуалните ползи за дружествата от хармонизирането на правилата в рамките на региона на ИЮА, което би довело до по-широк пазар, ръст на обема на търговията и повече възможности за реализиране на икономии от мащаба;

37.  Призовава преговарящите страни да включат задължителни условия по отношение на обществените поръчки, инвестициите, конкуренцията, които ще увеличат интереса да се прави бизнес и да се инвестира в държавите в ИЮА, тъй като от такива правила ще имат полза както потребителите, така и местните правителства, при положение, че правилата важат за всички и по този начин спомагат за привличане на фирми и инвестиции;

38.  Призовава за бърза процедура по ратифицирането, с цел ползите от ВСИП да станат достъпни за държавите партньори без отлагане;

39.  Насърчава страните да приключат преговорите за пълно СИП между държавите от ИЮА и Европейската общност, при условие че взаимните ползи от това споразумение са изрично признати и от двете страни;

40.  Настоява, че Парламентът трябва да бъде изцяло информиран и да взема пълно участие по време на междинния преговорен процес; изразява желание това да бъде осъществено посредством активни неофициални тристранни разисквания със Съвета и Комисията; призовава Съвета да се обърне към Парламента във връзка с този въпрос във възможно най-кратък срок;

41.  Признава тежкото положение на жителите на архипелага Чагос, които са били насилствено изселени от техните острови и сега живеят в бедност на остров Мавриций и на Сейшелските острови; счита, че Съюзът следва да положи усилия за намиране на решение за жителите на Чагос, което да им позволи да осъществят правото си да се завърнат на своите по право родни острови;

42.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на държавите от АКТБ, на Съвета на Министрите на АКТБ-ЕС и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС.

(1) ОВ C 77 E, 26.3.2004 г., стр. 393.
(2) ОВ C 92 E, 20.4.2006 г., стр. 397.
(3) ОВ C 285 E, 22.11.2006 г., стр. 126.
(4) ОВ C 292 E, 1.12.2006 г., стр. 121.
(5) ОВ C 293 E, 2.12.2006 г., стр. 155.
(6) ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 261.
(7) ОВ C 305 E, 14.12.2006 г., стр. 244.
(8) ОВ C 102 E, 24.4.2008 г., стр. 301.
(9) ОВ C 323 E, 18.12.2008 г., стр. 361.
(10) Приети текстове, P6_TA(2008)0252.

Правна информация - Политика за поверителност