Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2542(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0145/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0145/2009

Keskustelut :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Äänestykset :

PV 25/03/2009 - 3.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0180

Hyväksytyt tekstit
PDF 141kWORD 61k
Keskiviikko 25. maaliskuuta 2009 - Strasbourg
Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden ja EY:n talouskumppanuussopimus
P6_TA(2009)0180B6-0145/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. maaliskuuta 2009 itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 25. syyskuuta 2003 antamansa päätöslauselman Maailman kauppajärjestön viidennestä ministerikokouksesta Cancúnissa(1), 12. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman Dohan kierroksen arvioinnista WTO:n yleisneuvostossa 1. elokuuta 2004 tehdyn päätöksen jälkeen(2), 1. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman Hongkongissa järjestettävän Maailman kauppajärjestön kuudennen ministerikokouksen valmisteluista(3), 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman talouskumppanuussopimusten vaikutuksesta kehitysyhteistyön alalla(4), 4. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Dohan kierroksen arvioinnista Hongkongissa järjestetyn Maailman kauppajärjestön ministerikokouksen jälkeen(5), 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman kaupasta ja köyhyydestä: kauppapolitiikan suunnittelu kaupan myötävaikutuksen maksimoimiseksi köyhyyden lieventämisessä(6), 7. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman Dohan kehitysohjelmaa koskevien neuvottelujen keskeyttämisestä(7), 23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman talouskumppanuussopimuksista(8), 12. joulukuuta 2007 antamansa päätöslauselman talouskumppanuussopimuksista(9) ja 5. kesäkuuta 2008 esittämänsä kannan ehdotukseen neuvoston asetukseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 sekä asetusten (EY) N:o 552/97 ja (EY) N:o 1933/2006 ja komission asetusten (EY) N:o 964/2007 ja (EY) N:o 1100/2006 muuttamisesta(10),

–   ottaa huomioon väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen Komorien, Madagaskarin, Mauritiuksen, Seychellien, Zimbabwen ja Sambian sekä Euroopan yhteisön välillä,

–   ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus),

–   ottaa huomioon huhtikuussa 2006, lokakuussa 2006, toukokuussa 2007, lokakuussa 2007, marraskuussa 2007 ja toukokuussa 2008 kokoontuneen yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon 23. lokakuuta 2007 annetun komission tiedonannon talouskumppanuussopimuksista (KOM(2007)0635),

–   ottaa huomioon tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) ja erityisesti sen XXIV artiklan,

–   ottaa huomioon Dohassa 14. marraskuuta 2001 hyväksytyn WTO:n ministerikokouksen neljännen kokouksen julistuksen,

–   ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön kuudennen ministerikokouksen antaman julistuksen, joka hyväksyttiin Hongkongissa 18. joulukuuta 2005,

–   ottaa huomioon "Aid for Trade" -työryhmän kertomuksen ja suositukset, jotka WTO:n yleisneuvosto hyväksyi 10. lokakuuta 2006,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien 8. syyskuuta 2000 antaman vuosituhatjulistuksen, jossa vahvistetaan vuosituhannen kehitystavoitteet eli kansainvälisen yhteisön yhdessä asettamat kriteerit köyhyyden poistamiseksi,

–   ottaa huomioon Gleneaglesin julkilausuman, jonka G8-maat hyväksyivät 8. heinäkuuta 2005,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan ja 103 artiklan 2 kohdan,

A.   katsoo, että aiemmin, 31. joulukuuta 2007 asti, Euroopan unionin kauppasuhteet AKT-maihin, jotka nauttivat yksipuolisesta etuuskohtelusta EU:n markkinoilla, eivät olleet WTO:n sääntöjen mukaiset,

B.   katsoo, että talouskumppanuussopimukset ovat WTO:n sääntöjen mukaisia sopimuksia, joilla pyritään tukemaan AKT-maiden alueellista yhdentymistä ja edistämään niiden asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen, mikä edistää niiden yhteiskunnan ja talouden kestävää kehitystä ja tukee yleisiä pyrkimyksiä poistaa köyhyyttä ja sairauksia AKT-maissa,

C.   katsoo tämänhetkisen talous- ja rahoituskriisin merkitsevän, että oikeudenmukaisella ja kehitystä tukevalla kauppapolitiikalla on kehitysmaille suurempi merkitys kuin koskaan ennen,

D.   katsoo, että aiemmilla kaupan etuusjärjestelmillä ei kyetty edistämään merkittävästi näiden maiden taloudellista tilannetta,

E.   ottaa huomioon, että "väliaikaiset" talouskumppanuussopimukset (IEPA) ovat tavaroiden kauppaa koskevia sopimuksia, joilla on tarkoitus välttää keskeytykset AKT-maiden ja Euroopan unionin välisessä kaupassa,

F.   katsoo, että väliaikaiset talouskumppanuussopimukset ovat täysin itsenäisiä, WTO:n sääntöjen mukaisia kansainvälisiä sopimuksia, joita voidaan pitää ensimmäisenä askeleena kohti talouskumppanuussopimuksia,

G.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni tarjoaa jo ensimmäisestä vuodesta alkaen AKT-maiden muille tuotteille paitsi riisille (2010) ja sokerille (2015) kiintiöistä ja tulleista täysin vapaan pääsyn EU:n markkinoille,

H.   ottaa huomioon, että AKT-maiden ja Euroopan unionin välillä on huomattavia eroja suorituskyvyssä,

I.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin ja AKT-maiden välinen kilpailu on vähäistä, koska suurin osa EU:n viennistä koostuu pääasiassa tuotteista, joita AKT-maat eivät tuota mutta joita ne tarvitsevat joko suoraan kulutukseen tai kotimaisen teollisuuden raaka-aineeksi,

J.   ottaa huomioon, että hyvin suunniteltu kaupan vapauttaminen voi edistää markkinoiden monimuotoisuutta, talouden kasvua ja kehitystä,

K.   ottaa huomioon, että jotkut AKT-maat ovat hakeneet talouskumppanuussopimusneuvottelujen yhteydessä suosituimmuuskohtelua (MFN-lauseke), jolla vahvistetaan tavanomaiset ja syrjimättömät tullit tavaroiden tuonnille, tavoitteenaan varmistaa, että kaikkia viejiä kohdellaan yhtä hyvin kuin suosituimmuusasemassa olevaa viejää,

L.   ottaa huomioon, että AKT-maiden kanssa on neuvoteltu uusista paremmista alkuperäsäännöistä, joista voi oikein toteutettuina olla AKT-maille huomattavaa hyötyä, jos AKT-maiden alhaisempi suoritustaso otetaan asianmukaisesti huomioon,

M.   katsoo, että kaupan sääntöjen tehostamisen lisäksi on lisättävä myös tukea kauppaan liittyvälle avulle,

N.   katsoo, että EU:n Aid for Trade -strategialla pyritään tukemaan kehitysmaiden valmiuksia hyötyä uusista kauppamahdollisuuksista,

O.   katsoo, että täysimääräinen talouskumppanuussopimus vaikuttaa vääjäämättä AKT-maiden ja muiden kauppakumppaneiden välisten tulevien sopimusten soveltamisalaan ja sisältöön sekä alueen kantaan neuvotteluissa,

P.   ottaa huomioon, että itäisen ja eteläisen Afrikan (ESA) AKT-maiden ryhmä muodostuu hyvin erikokoisista valtioista, joiden BKT vaihtelee suuresti alueen sisällä,

Q.   ottaa huomioon, että itäisen ja eteläisen Afrikan (ESA) maiden ryhmässä on viisi valtiota, joiden yhteenlaskettu väestömäärä on 33,5 miljoonaa ja jotka eroavat kukin toisistaan kokonsa ja ominaispiirteidensä suhteen, niin että suurimman valtion eli Madagaskarin väestö on 250-kertainen pienimmän valtion eli Seychellien väestömäärään nähden,

R.   ottaa huomioon, että ESA-alue, joka jakautuu Itä-Afrikan yhteisön ryhmään (EAC) ja itäisen ja eteläisen Afrikan ryhmään (ESA), voi jälleen yhdistyä niin pian kuin nämä ryhmittymät ovat siihen halukkaita,

1.   toistaa näkemyksensä, että talouskumppanuussopimukset ovat oikein toteutettuina ja tehokkaalla kehitykseen tähtäävällä politiikalla täydennettyinä mahdollisuus elvyttää AKT:n ja EU:n kauppasuhteita, edistää AKT-maiden taloudellista kehitystä ja monimuotoisuutta sekä alueellista yhdentymistä ja vähentää köyhyyttä AKT-maissa;

2.   korostaa, että talouskumppanuussopimukset voivat olla tyydyttäviä ainoastaan, jos niillä saavutetaan kolme tavoitetta: tuetaan AKT-maiden kestävää kehitystä, edistetään AKT-maiden osallistumista maailmankauppaan ja vahvistetaan alueellistumisprosessia;

3.   korostaa, että kyseisen sopimuksen eräänä keskeisenä tarkoituksena on kehitystavoitteiden, köyhyyden vähentämisen ja perusoikeuksien kunnioittamisen kautta edesauttaa vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamista;

4.   tunnustaa, että sen jälkeen, kun Cotonoun sopimuksen mukainen tullietuuskohtelu päättyi 31. joulukuuta 2007, viejät ovat hyötyneet väliaikaisten talouskumppanuussopimusten allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja asianosaisten maiden välillä, sillä sopimusten ansiosta vienti Euroopan unioniin on säilynyt entisellään ja ESA-maat ovat säilyttäneet ja kasvattaneet huomattavasti vientimahdollisuuksiaan Euroopan unioniin sekä täysipainoisten markkinasääntöjen että parempien alkuperäsääntöjen avulla;

5.   panee merkille, kuinka tärkeää on tehdä Euroopan unionin ja AKT-maiden kesken kumppanuussopimukset, jotka ovat WTO:n sääntöjen mukaiset, sillä muutoin niiden väliset kauppasuhteet ja AKT-maiden kehitys keskeytyvät vakavasti;

6.   pitää tervetulleena Euroopan yhteisön ESA-maille tarjoamaa niiden tuotteiden täysin tulleista ja kiintiöistä vapaata pääsyä Euroopan unionin markkinoille, tavoitteena edistää kaupan vapauttamista ESA-maiden ja Euroopan unionin välillä;

7.   painottaa, että väliaikaisten talouskumppanuussopimusten allekirjoittaminen on tarpeellinen askel pyrittäessä kestävään kasvuun tällä alueella, ja näillä alueilla kaiken kaikkiaan, ja korostaa, että on tärkeää jatkaa neuvotteluja täysimääräisestä sopimuksesta kaupan kasvun, investointien ja alueellisen yhdentymisen edistämiseksi;

8.   kehottaa komissiota varmistamaan, että jos tämä on ESA-alueen toive, se voi neuvotella uudelleen niistä kiistakysymyksistä, joita se haluaa muuttaa tai jotka se haluaa perua;

9.   pitää tervetulleena väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen sisällytettyä määräystä siirtymäkausista pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka voivat siirtymäkausien aikana sopeutua sopimuksen aiheuttamiin muutoksiin, ja kehottaa asianomaisten valtioiden viranomaisia ajamaan edelleen pienten ja keskisuurten yritysten etuja täysimääräisestä talouskumppanuussopimuksesta neuvoteltaessa;

10.   huomauttaa, että EU:n jäsenvaltioiden ja ESA-maiden talouksien välillä vallitsee suunnaton epätasapaino, jota ei voida koskaan korjata – edes osittain – yksinomaan vapaakauppapolitiikalla;

11.   kehottaa AKT-maita edistämään liberalisointiprosessia ja kannustaa ulottamaan uudistukset tavarakaupan ulkopuolelle, kehittämään myös palvelujen kaupan vapauttamista;

12.   kehottaa Euroopan unionia helpottamaan AKT-maiden talouksien siirtymävaihetta väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tarjoamalla sekä niiden viranomaisille että yksityiselle sektorille riittävästi lisäapua sekä varmistamaan, että heikoimmassa asemassa olevien ryhmien (ikääntyneiden, vammaisten, yksinhuoltajaäitien) suojelemiseksi toteutetaan toimia talouden siirtymäkauden aikana;

13.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita selvittämään, miten kasvatetun Aid for Trade -budjetin määrärahat tosiasiallisesti jakautuvat koko AKT-alueella, ottaen huomioon ensisijaiset menot, joihin on sitouduttu;

14.   kehottaa määrittelemään ja myöntämään varhaisessa vaiheessa kauppaa tukevan avun (Aid for Trade) osuuden varoista;

15.   muistuttaa, että lokakuussa 2007 hyväksyttiin EU:n "Aid for Trade" -strategia, jossa EU:n kollektiivista kauppaan liittyvää apua sitouduttiin kasvattamaan vuoteen 2010 mennessä kahteen miljardiin euroon vuodessa (miljardi euroa yhteisöltä, miljardi euroa jäsenvaltioilta); vaatii, että Länsi-Afrikan alueelle annetaan asianmukainen ja kohtuullinen osuus;

16.   kehottaa asianomaisia maita antamaan selkeää ja läpinäkyvää tietoa maansa taloudellisesta ja poliittisesta tilanteesta sekä tapahtuneesta kehityksestä Euroopan unionin kanssa tehtävän yhteistyön helpottamiseksi;

17.   vaatii neuvottelijoita tähdentämään täysimääräisistä talouskumppanuussopimuksista neuvoteltaessa luonnonvarojen avointa hallinnointia sekä tekemään selkoa tarvittavista parhaista käytännöistä, jotta AKT-maat hyötyvät mahdollisimman paljon luonnonvaroista, myös rahanpesun torjunnan osalta;

18.   korostaa alueiden välisen kaupan merkitystä ja tarvetta lisätä alueellisia kauppayhteyksiä kestävän kasvun turvaamiseksi alueella; painottaa erilaisten alueellisten yksiköiden välisen yhteistyön ja yhdenmukaisuuden merkitystä; vaatii, etteivät Euroopan unionin ja itäisen ja eteläisen Afrikan maiden väliset sopimukset saa olla keskenään ristiriidassa tai estää alueellista yhdentymistä tällä laajemmalla alueella;

19.   vaatii luomaan asianmukaisia ja avoimia valvontamekanismeja – joilla on selkeä asema ja vaikutus – talouskumppanuussopimusten vaikutusten seuraamiseksi siten, että AKT:n osallistuminen kasvaa ja sidosryhmiä, myös kansalaisyhteiskuntaa, kuullaan laajasti; korostaa, että itäisen ja eteläisen Afrikan kanssa tehtyä väliaikaista talouskumppanuussopimusta on tarkistettava kattavasti viimeistään viiden vuoden kuluttua sen allekirjoittamisesta, jolloin tarkastellaan sopimuksen sosioekonomisia vaikutuksia, myös sen täytäntöönpanosta aiheutuneita kustannuksia ja seurauksia, ja voidaan tarkistaa sopimuksen määräyksiä ja muuttaa niiden soveltamista;

20.   pitää tärkeänä, että talouskumppanuussopimuksia täytäntöön pantaessa perustettaisiin asianmukainen valvontajärjestelmä, jota koordinoi asianmukainen parlamentaarinen valiokunta, jossa on mukana kansainvälisen kaupan valiokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan jäseniä, varmistaen tasapainon kansainvälisen kaupan valiokunnan johtavan aseman säilyttämisen ja kauppa- ja kehitysyhteistyöpolitiikan yleisen johdonmukaisuuden välillä; katsoo, että tämän parlamentaarisen valiokunnan olisi toimittava joustavasti ja aktiivisesti koordinoitava työtään AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen työn kanssa; katsoo, että tällaisen seurannan on käynnistyttävä jokaisen talouskumppanuussopimuksen tekemisen jälkeen;

21.   korostaa erityisesti AKT-maiden parlamenttien ja valtiosta riippumattomien toimijoiden keskeistä roolia talouskumppanuussopimusten seurannassa ja hallinnoinnissa ja kehottaa komissiota edistämään niiden osallistumista meneillään oleviin neuvotteluprosesseihin, jotka edellyttävät EU:n ja AKT-maiden välisiä neuvotteluja varten selkeää esityslistaa, joka perustuu osallistavaan lähestymistapaan;

22.   vaatii, että noudatettaessa tuen tehokkuutta koskevia Pariisin periaatteita tuen on oltava esimerkiksi kysyntään perustuvaa, ja kehottaa AKT:tä siksi esittämään, tarvittaessa asianmukaisen EU:n tuen kanssa, yksityiskohtaisia ehdotuksia kustannusarvioineen siitä, miten ja mitä varten tarvitaan lisää talouskumppanuussopimuksiin liittyvää rahoitusta, erityisesti seuraaville aloille: sääntelykehykset, suojelutoimet, kaupan helpottaminen, tuki kansainvälisten terveys- ja kasvinsuojelutoimien sekä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien normien noudattaminen sekä talouskumppanuussopimusten seurantamekanismin perustaminen;

23.   tuo esiin kannattavansa edelleen Euroopan yhteisön sekä itäisen ja eteläisen Afrikan alueen maiden välistä kattavaa talouskauppasopimusta, joka kattaa myös teollis- ja tekijänoikeuksien keskeisen alueen, joka käsittää paitsi länsimaiset teknologiset tuotokset myös luonnon monimuotoisuuden ja perinnetiedon;

24.   kehottaa komissiota tekemään kaikkensa Dohan kehitysohjelmaa koskevien neuvottelujen uudelleen käynnistämiseksi ja varmistamaan, että kaupan vapauttamiseksi tehdyillä sopimuksilla edistetään edelleenkin köyhien maiden kehitystä;

25.   on vakuuttunut siitä, että täysimääräisten talouskumppanuussopimusten tulisi olla Dohan kehitysohjelmaan liittyvää sopimusta täydentäviä eikä sen vaihtoehtoja;

26.   hyväksyy kaupan suojaamista kahdenvälisillä suojatoimenpiteillä koskevan luvun tarpeellisuuden ja merkityksen; kehottaa molempia osapuolia välttämään näiden suojatoimenpiteiden väärinkäyttöä; kehottaa komissiota hyväksymään kattavista talouskumppanuussopimuksista neuvoteltaessa väliaikaisten talouskumppanuussopimusten turvatakeiden tarkistamisen, jolla voidaan varmistaa asianmukainen, avoin ja nopea hyödyntäminen edellyttäen, että soveltamiskriteerit täyttyvät;

27.   katsoo, että täysimääräisen talouskumppanuussopimuksen olisi edistettävä jalostettujen tuotteiden vientiä yksinkertaistettujen ja parannettujen alkuperäsääntöjen avulla, erityisesti tekstiili- ja maatalousalan kaltaisilla avainaloilla;

28.   kannattaa tullinimikkeisiin sovittuja poikkeuksia, jotka kohdistuvat maataloustuotteisiin ja joihinkin jalostettuihin maataloustuotteisiin, koska ne perustuvat pääasiallisesti tarpeeseen suojella varhaisessa kehitysvaiheessa olevaa teollisuutta tai arkoja tuotteita näissä maissa, ja muistuttaa, että EU sitoutui Dohan kehityskierroksella poistamaan maatalouden vientituet vähitellen käytöstä;

29.   toteaa, että väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen muuttamista täysimääräiseksi koskevien Euroopan unionin ja ESA-alueen neuvottelujen aikataulu perustuu siihen, että sopimus saadaan aikaan vuoden 2009 loppuun mennessä; pyytää komissiolta, ettei se painostaisi kohtuuttomasti itäisen ja eteläisen Afrikan aluetta hyväksymään vapauttamista ja ottamaan tässä huomioon ESA-maiden parlamentin näkemykset;

30.   katsoo, että olisi tehtävä ero kaupallisten ja julkisten palvelujen välillä; painottaa, että olisi ylläpidettävä julkisia palveluja, joilla vastataan ihmisten perustarpeisiin tai joilla on merkittävä tehtävä kulttuurisen monimuotoisuuden säilyttämisessä, ja jätettävä ne pois kaikista neuvotteluista;

31.   panee merkille sellaisen kehitysyhteistyötä koskevan luvun sisällyttämisen täysimääräiseen talouskumppanuussopimukseen, joka kattaa yhteistyön tavarakaupan alalla, tarjontapuolen kilpailukyvyn, liiketoimintaa edistävän infrastruktuurin, palvelukaupan, kauppaan liittyvät asiat, institutionaalisten toimintavalmiuksien parantamisen ja julkisen talouden sopeuttamisen; kehottaa molempia osapuolia noudattamaan sopimaansa sitoumusta saattaa loppuun kilpailua ja julkisia hankintoja koskevat neuvottelut ottaen huomioon ESA-maiden toimintavalmiudet;

32.   tähdentää, että kaikkiin täysimääräisiin talouskumppanuussopimuksiin on sisällytettävä myös hyvää hallintotapaa, poliittisten virkojen avoimuutta ja ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä Cotonoun sopimuksen 11 b, 96 ja 97 artiklan mukaisesti;

33.   kehottaa komissiota puuttumaan "kiistanalaisiin kysymyksiin", joita ovat sopimuksen kaupallinen kattavuus, suosituimmuuskohtelulauseke, vientiverot, suojatoimenpiteet ja alkuperäsäännöt, neuvotteluissa täysimääräisestä alueellisesta talouskumppanuussopimuksesta tavalla, joka on Euroopan yhteisön ja sen kansalaisten etujen mukainen ja tukee kestävää kehitystä EU:ssa ja AKT-maissa;

34.   korostaa, että täysimääräisillä talouskumppanuussopimuksilla on tärkeää edistää alueiden välisiä suhteita AKT-maiden ja Euroopan yhteisön välisten kauppasopimusten yhdenmukaistamisen avulla;

35.   ilmaisee olevansa syvästi huolestunut siitä, että Zimbabwen nykyinen ihmisoikeus-, demokratia- ja taloustilanne uhkaa vakavasti maan kansalaisia ja kuormittaa raskaasti Euroopan unionin ja Zimbabwen välistä nykyistä ja tulevaa yhteistyötä;

36.   pitää tervetulleena tulliliiton kehittämistä ESA-maiden kesken ja pyrkimyksiä luoda rahaliitto, erityisesti niiden hyötyjen kannalta, joita yrityksille koituisi ESA-alueella tapahtuvasta sääntöjen yhdenmukaistamisesta, joka johtaisi laajempiin markkinoihin, kaupan kasvuun ja parempiin mahdollisuuksiin hyötyä suurtuotannon eduista;

37.   kehottaa neuvotteluosapuolia sisällyttämään sopimukseen sellaisia julkisiin hankintoihin, investointeihin ja kilpailuun liittyviä sitovia järjestelyjä, jotka voisivat lisätä kiinnostusta liiketoimintaan ja investointeihin ESA-maissa, sillä mikäli säännöt ovat kaikkia varten, niistä hyötyvät sekä kuluttajat että paikallishallinto ja ne auttavat siten houkuttamaan yrityksiä ja investointeja;

38.   vaatii nopeaa ratifiointimenettelyä, jotta kumppanuusmaat pääsisivät hyötymään väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen eduista viivytyksettä;

39.   kannustaa osapuolia saattamaan neuvottelut ESA-maiden ja Euroopan yhteisön täysimääräisestä talouskumppanuussopimuksesta päätökseen, mikäli molemmat osapuolet tunnustavat selvästi tällaisen sopimuksen vastavuoroiset edut;

40.   vaatii, että parlamentille on tiedotettava kattavasti ja sen on voitava osallistua täysimääräisesti siirtymävaiheen neuvotteluprosessin aikana; toivoo, että tämä tapahtuu neuvoston ja komission kanssa aktiivisesti käytävien epävirallisten kolmikantaneuvottelujen kautta; pyytää neuvostoa saattamaan asian parlamentin käsiteltäväksi mahdollisimman pian;

41.   panee merkille Chagossaarten kansan ahdingon: heidät on pakotettu lähtemään saariltaan, ja nykyään he elävät köyhyydessä Mauritiuksen ja Seychellien saarilla, ja katsoo, että EU:n pitäisi yrittää löytää chagossaarelaisten tilanteeseen ratkaisu, jotta he voisivat palata kotisaarilleen, jotka kuuluvat heille;

42.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden ja AKT-maiden hallituksille ja parlamenteille, AKT:n ja EU:n ministerineuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.

(1) EUVL C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
(2) EUVL C 92 E, 20.4.2006, s. 397.
(3) EUVL C 285 E, 22.11.2006, s. 126.
(4) EUVL C 292 E, 1.12.2006, s. 121.
(5) EUVL C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(6) EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 261.
(7) EUVL C 305 E, 14.12.2006, s. 244.
(8) EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 301.
(9) EUVL C 323 E, 18.12.2008, s. 361.
(10) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0252.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö