Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2541(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0146/2009

Předložené texty :

B6-0146/2009

Rozpravy :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Hlasování :

PV 25/03/2009 - 3.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0181

Přijaté texty
PDF 247kWORD 86k
Středa, 25. března 2009 - Štrasburk
Dohoda o hospodářském partnerství mezi ES a partnerskými státy Východoafrického společenství
P6_TA(2009)0181B6-0146/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. března 2009 o dohodě zavádějící rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a partnerskými státy Východoafrického společenství na straně druhé

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá usnesení ze dne 25. září 2003 o páté ministerské konferenci WTO v Cancúnu(1), ze dne 12. května 2005 o hodnocení jednacího kola v Dohá po rozhodnutí Generální rady WTO ze dne 1. srpna 2004(2), ze dne 1. prosince 2005 o přípravách šesté ministerské konference WTO v Hongkongu(3), ze dne 23. března 2006 o dopadu dohod o hospodářském partnerství (EPA)na rozvoj(4), ze dne 4. dubna 2006 o hodnocení jednacího kola z Dohá po konání ministerské konference WTO v Hongkongu(5), ze dne 1. června 2006 o obchodu a chudobě: navrhování obchodních politik pro co největší přínos obchodu snižování chudoby(6), ze dne 7. září 2006 o přerušení jednání o rozvojové agendě z Dohá(7), ze dne 23. května 2007 o dohodách o hospodářském partnerství(8), ze dne 12. července 2007 o dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a přístupu k lékům(9), ze dne 12. prosince 2007 o dohodách o hospodářském partnerství(10) a svůj postoj ze dne 5. června 2008 o návrhu nařízení Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 964/2007 a (ES) č. 1100/2006(11),

-   s ohledem na dohodu o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a partnerskými státy Východoafrického společenství na straně druhé,

-   s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda z Cotonou),

-   s ohledem na závěry Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC) z dubna 2006, října 2006, května 2007, října 2007, listopadu 2007 a května 2008,

-   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 23. října 2007: Dohody o hospodářském partnerství (KOM(2007)0635),

-   s ohledem na Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT), především na článek XXIV této dohody,

-   s ohledem na prohlášení ministrů přijaté dne 14. listopadu 2001 na čtvrté ministerské konferenci Světové obchodní organizace v Dohá,

-   s ohledem na prohlášení ministrů přijaté dne 18. prosince 2005 na šesté ministerské konferenci Světové obchodní organizace v Hongkongu,

-   s ohledem na zprávu a doporučení pracovní skupiny pro podporu a rozvoj obchodu, která byla přijata Generální radou WTO dne 10. října 2006,

-   s ohledem na Deklaraci tisíciletí OSN ze dne 8. září 2000, která vymezuje rozvojové cíle tisíciletí jako kritéria stanovená celým mezinárodním společenstvím s cílem odstranit chudobu,

-   s ohledem na sdělení z Gleneagles přijaté dne 8. července 2005 skupinou G8 v Gleneagles,

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu ve spojení s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že dohody EPA by měly být slučitelné s pravidly WTO a jejich cílem je posílit regionální integraci a podpořit postupnou integraci ekonomik států AKT do světové ekonomiky, a tím podpořit jejich trvale udržitelný sociální a hospodářský rozvoj a přispět k obecnému úsilí o odstranění chudoby v těchto státech,

B.   vzhledem k tomu, že pravidla WTO od zemí, které podepsaly dohody EPA, nevyžadují, aby přijímaly závazky, pokud jde o liberalizaci v oblasti služeb,

C.   vzhledem k tomu, že dohody EPA by měly sloužit k tomu, aby byly vybudovány dlouhodobé vztahy, v jejichž rámci bude obchod podporovat rozvoj,

D.   vzhledem k tomu, že díky současné finanční a hospodářské krizi budou pro rozvojové země obchodní vztahy založené na spravedlivém obchodu důležitější než kdykoli dříve,

E.   vzhledem k tomu, že prozatímní dohoda o hospodářském partnerství (IEPA) je zaměřena na obchod se zbožím a slučitelnost s pravidly WTO,

F.   vzhledem k tomu, že prozatímní dohoda EPA bude mít zásadní vliv na budoucí vývoj v hospodářské, sociální, environmentální a politické oblasti partnerských států Východoafrického společenství (EAC) a jejich obchodních partnerů ve východní a jižní Africe,

G.   vzhledem k tomu, že partnerské státy Východoafrického společenství založily v roce 2005 celní unii a snaží se o vytvoření společného trhu do roku 2010, měnové unie do roku a politické federace států východní Afriky,

H.   vzhledem k tomu, že prozatímní dohoda EPA může pravděpodobně ovlivnit oblast působnosti a obsah budoucích dohod mezi partnerskými státy Východoafrického společenství a dalšími obchodními partnery i postoj regionu při jednáních,

I.   vzhledem k tomu, že hospodářská soutěž mezi zeměmi Evropské unie a AKT je omezená, neboť velkou většinu vývozu EU tvoří zboží, které země AKT nevyrábí, ale potřebují je často buď pro přímou spotřebu, nebo jako vstup pro domácí průmysl, že to neplatí v případě obchodu se zemědělskými produkty, neboť vývozní dotace EU představují pro výrobce ze zemí AKT vážnou překážku v odvětví zemědělské, živočišné a mlékárenské výroby a narušují a nezřídka i ničí místní a regionální trhy, a EU by proto měla bezodkladně přistoupit k postupnému rušení všech typů vývozních dotací,

J.   vzhledem k tomu, že partnerské státy Východoafrického společenství naznačily, že si přejí nové projednání několika témat zahrnutých v prozatímní dohodě EPA,

K.   vzhledem k tomu, že žádný z plánů liberalizace nepožaduje po dané zemi, aby započala s odstraňováním pozitivních celních sazeb před rokem 2015; že partnerské státy Východoafrického společenství mají 24 let na dokončení procesu liberalizace v rámci prozatímní dohody EPA,

L.   vzhledem k tomu, že obchodní závazky musí doprovázet výraznější pomoc v oblasti obchodu,

M.   vzhledem k tomu, že strategie EU pro pomoc v oblasti obchodu (EU Strategy on Aid for Trade) má za cíl podporovat kapacitu rozvojových zemí, pokud jde o využívání nových obchodních příležitostí, a vyrovnávat náklady na přizpůsobení a možné negativní dopady liberalizace obchodu,

N.   vzhledem k tomu, že žádná část případné řádné dohody EPA by neměla oslabovat možnost partnerských států Východoafrického společenství podporovat dostupnost léků,

1.   je přesvědčen, že prozatímní dohoda EPA musí přispívat k oživení obchodu mezi zeměmi AKT a Evropskou unií, ke zvýšenému hospodářskému růstu, regionální integraci, diverzifikaci hospodářství, snížení chudoby a dosažení rozvojových cílů tisíciletí; proto naléhavě vyžaduje pružné uplatňování, které plně zohlední omezenou kapacitu partnerských států Východoafrického společenství;

2.   zdůrazňuje, že tyto dohody nelze považovat za uspokojivé, nedosáhnou-li tří cílů: nabízet zemím AKT pomoc pro udržitelný růst, podporovat jejich účast na světovém obchodu a posilovat proces regionalizace; zdůrazňuje, že při zajišťování ochrany před negativními důsledky při otevírání hospodářství partnerských států Východovafrického společenství musí Evropská unie poskytnout podporu, aby obchodní preference a budování hospodářského a sociálního rozvoje přinesly skutečné výhody;

3.   opakuje svůj názor, že pokud jsou dohody o hospodářském partnerství správně navrženy, představují příležitost k oživení obchodních vztahů mezi AKT a EU, podpoře hospodářské diverzifikace AKT a regionální integrace a ke snížení chudoby v zemích AKT;

4.   vyzývá obě strany, aby podle plánu ukončily jednání v průběhu roku 2009; dále je vyzývá, aby přijaly všechna opatření potřebná pro to, aby mohly souhrnnou dohodu EPA mezi zeměmi AKT a Evropskou unií uzavřít, jak bylo zamýšleno, do konce roku 2009;

5.   uznává přínosy, které vyplynuly pro vývozce z podpisu prozatímní dohody EPA, neboť po vypršení platnosti doložky nejvyšších výhod poskytované podle dohody z Cotonou ke dni 31. prosince 2007 došlo k rozšíření možností vývozu do Evropské unie a vývozci ze zemí AKT tudíž nebyli poškozeni tím, že by museli působit za méně výhodného obchodního režimu;

6.   vítá skutečnost, že Evropská unie nabízí zemím AKT na svůj trh přístup zcela osvobozený od cel a kvót u většiny produktů;

7.   zdůrazňuje, že prozatímní dohoda EPA je dohodou o obchodu se zbožím, jejímž cílem je zachování a podstatné rozšíření vývozních možností partnerských států Východoafrického společenství do Evropské unie jak prostřednictvím úplného přístupu na trh, tak prostřednictvím lepších pravidel pro označování původu;

8.   zdůrazňuje, že podepsání prozatímní dohoda EPA je nezbytným krokem k zajištění udržitelného růstu v tomto regionu jako celku, a zdůrazňuje význam pokračujících jednání, která budou směřovat k uzavření souhrnné dohody podporující zvyšování obchodu a investic a regionální integraci;

9.   připomíná, že dohody EPA mají být slučitelné s pravidly WTO, která nevyžadují ani nezakazují závazky týkající se liberalizace nebo regulační povinnosti v otázce služeb, ochrany práv duševního vlastnictví a tzv. singapurských otázek;

10.   požaduje, aby byl během období přechodu od prozatímní k řádné dohodě EPA zaveden regulační rámec týkající se služeb; vyzývá k tomu, aby se pokud možno zajistilo poskytování všeobecných služeb včetně základních veřejných služeb; v této souvislosti znovu potvrzuje své usnesení ze dne 4. září 2008(12) o obchodu se službami;

11.   zdůrazňuje, že vytvoření skutečného regionálního trhu představuje základní předpoklad pro úspěšné uplatňování prozatímní dohody EPA a že regionální integrace a spolupráce jsou nezbytnou podmínkou sociálního a ekonomického rozvoje partnerských států Východoafrického společenství;

12.   požaduje, aby jakékoli dohody mezi Evropskou unií a zeměmi regionu východní a jižní Afriky nebyly ve vzájemném rozporu nebo nebránily regionální integraci v tomto širším regionu;

13.   bere na vědomí, že prozatímní dohoda EPA stanovila přechodná období pro malé a střední podniky, aby se mohly přizpůsobit změnám zavedeným touto dohodou, a důrazně vyzývá orgány partnerských států Východoafrického společenství, aby při jednáních o souhrnné dohodě EPA nadále zájmy malých a středních podniků podporovaly;

14.   vyzývá Evropskou unii, aby v návaznosti na podpis prozatímní dohody EPA poskytla orgánům zemí AKT i soukromému sektoru větší a vhodnou pomoc s cílem usnadnit přechodové období jejich ekonomik;

15.   podporuje proto výjimky z celních sazeb sjednané pro zemědělské produkty a některé zpracované zemědělské produkty za předpokladu, že jsou zavedené především v zájmu ochrany mladých průmyslových odvětví nebo citlivých produktů v dotčených zemích;

16.   vyzývá Komisi, aby vyjasnila stávající systém přerozdělování finančních prostředků v rámci zemí AKT s ohledem na prostředky pocházející z prioritních výdajů zvýšeného rozpočtu pomoci v oblasti obchodu;

17.   naléhavě vyzývá příslušné země, aby poskytovaly jasné a transparentní informace o hospodářské a politické situaci a rozvoji v těchto zemích s cílem zlepšit spolupráci s Komisí;

18.   souhlasí s tím, aby součástí souhrnné EPA byla kapitola o rozvojové spolupráci, která bude zahrnovat spolupráci v oblasti obchodu se zbožím, konkurenceschopnost dodavatelů, infrastrukturu příznivou pro podnikání, obchod se službami, otázky spojené s obchodem, budování institucionálních kapacit a daňové úpravy; vyzývá obě strany k dodržování přijatého závazku, že jednání o hospodářské soutěži a vládních zakázkách ukončí až poté, co bude vybudována náležitá kapacita;

19.   připomíná, že dohoda EPA musí podporovat rozvojové cíle, politiky a priority partnerských států Východoafrického společenství nejen svou strukturou a obsahem, ale i způsobem a stylem svého provádění;

20.   připomíná, že v říjnu 2007 EU přijala strategii pro pomoc v oblasti obchodu, v níž se zavázala, že do roku 2010 navýší společnou pomoc EU v oblasti obchodu na 2  miliardy (2 000 000 000) EUR ročně (tj. 1 miliarda EUR z prostředků Společenství a 1 miliarda EUR z prostředků členských států); trvá na tom, aby partnerské státy Východoafrického společenství získaly náležitý a spravedlivý podíl;

21.   vyzývá ke včasnému vymezení a zajištění rozdělení prostředků pro pomoc v oblasti obchodu; zdůrazňuje, že by se mělo jednat o nové prostředky, a nikoli pouze o jejich přesun z Evropského rozvojového fondu, že by měly být v souladu s  prioritami Východoafrického společenství a jejich vyplacení by mělo být prováděno včas, předvídatelně a v souladu s harmonogramem vnitrostátních a regionálních strategických rozvojových plánů; odmítá jakýkoli druh podmíněnosti spojené s dohodami o hospodářském partnerství v oblasti poskytování evropské pomoci a vyzývá Komisi, aby zaručila že přístup k finančním prostředkům 10. Evropského rozvojového fondu nebude spojován s výsledky a tempem vyjednávání;

22.   vyzývá Komisi, aby objasnila, jak jsou tyto prostředky využívány v rámci oblasti a vyzývá členské státy EU, aby vyčlenily dodatečné finanční prostředky nad rámec rozpočtových závazků na období 2008–2013;

23.   vyzývá Komisi, aby vzhledem k závazkům, které v září 2007 přijala Rada s ohledem na Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS+) a přístup k lékům, nevyjednávala doplňková ustanovení k této dohodě, která by se týkala léků a která by ovlivňovala veřejné zdraví a přístup k lékům, v rámci řádné dohody EPA, aby po příslušných státech nepožadovala dodržování závazků vyplývajících ze Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) a Smlouvy o patentovém právu (PLT) ani souhlas s nimi, aby do dohody nezačleňovala ustanovení směrnice 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví a aby do řádné dohody EPA nezaváděla nové otázky, např. ochranu nepůvodních databází;

24.   důrazně vybízí vyjednavače všech řádných dohod EPA, aby plně zohlednili transparentní hospodaření s přírodními zdroji a navrhli osvědčené postupy, které země AKT potřebují k tomu, aby z těchto zdrojů dosahovaly co nejvyšších zisků;

25.   zdůrazňuje, že všechny souhrnné dohody EPA musí zahrnovat také ustanovení o řádné správě věcí veřejných, transparentní činnosti politických orgánů a lidských právech;

26.   zdůrazňuje význam vzájemného obchodu v tomto regionu a potřebu silnějších regionálních obchodních vazeb, má-li tam být zajištěn udržitelný růst; upozorňuje na význam spolupráce mezi různými regionálními subjekty a jejich shodného postupu;

27.   vybízí k dalšímu snižování cel mezi rozvojovými zeměmi a regionálními seskupeními, která nyní činí 15 až 25 % obchodní hodnoty, pro další podporu obchodu "jih – jih", hospodářského růstu a regionální integrace;

28.   žádá Komisi, aby učinila vše, co je v jejích silách, pro obnovení jednání o rozvojové agendě z Dohá a aby zajistila, aby dohody o liberalizaci měly i nadále pozitivní přínos pro rozvoj chudých zemí;

29.   je přesvědčen, že souhrnné dohody EPA by měly být doplňkem k rozvojové agendě z Dohá a nikoli alternativou pro země AKT;

30.   uznává, že jednu kapitolu je třeba věnovat ochranným obchodním opatřením s dvoustrannými zárukami; vyzývá obě strany, aby se vystříhaly nadbytečného užívání těchto ochranných opatření vyzývá Komisi, aby v rámci pokračujících jednání o uzavření souhrnné dohody EPA dala souhlas k revizi ochranných opatření, jež jsou obsažena v prozatímní EPA, aby byla zaručena náležitá, transparentní a rychlá aplikace, pokud budou splněna kritéria pro jejich použití;

31.   požaduje rychlý průběh ratifikačního procesu, aby mohly partnerské země bez zbytečných odkladů využívat výhod, které skýtá prozatimní dohoda EPA;

32.   připomíná, že ačkoli lze prozatímní dohodu EPA považovat za první krok v příslušném procesu, z právního hlediska se jedná o zcela nezávislou mezinárodní dohodu, která nevede automaticky k řádné dohodě EPA;

33.   zdůrazňuje, že možný souhlas Parlamentu s prozatímní dohodou EPA nepředjímá postoj Parlamentu ohledně jeho souhlasu s řádnou dohodou EPA, neboť postup uzavírání se týká dvou různých mezinárodních dohod;

34.   připomíná, že Východoafrické společenství je jedinou oblastí, jejíž všichni členové se připojili k prozatímní dohodě EPA a nabídly shodné plány liberalizace; upozorňuje na to, že tyto plány je třeba pravidelně hodnotit a revidovat, pokud se ukáže, že jsou příliš obtížně proveditelné;

35.   upozorňuje na skutečnost, že prozatímní dohoda EPA bude mít pravděpodobně vliv na vztahy mezi regionem a jeho nejbližšími obchodními partnery a že je třeba zajistit, aby ustanovení stávající dohody pomohla usnadnit budoucí obchodní dohody;

36.   vyzývá Komisi, aby zvážila žádosti Východoafrického společenství, aby byla pro řádnou dohodu EPA znovu projednána některá sporná témata obsažená v prozatímní dohodě EPA, jež by Východoafrické společenství rádo pozměnilo nebo stáhlo;

37.   naléhavě vyzývá země AKT, aby podporovaly proces liberalizace, přičemž vyzývá k rozšíření těchto reforem nad rámec obchodu a zboží, a aby posílily liberalizaci obchodu a služeb;

38.   zdůrazňuje, že dohoda EPA by měla přispívat k dosažení rozvojových cílů tisíciletí;

39.   konstatuje, že v rámci jednání o dohodě EPA některé země AKT, aby zajistily, že se všemi vývozci bude zacházeno jako s obchodními partnery s doložkou nejvyšších výhod, usilovaly o doložku nejvyšších výhod, která na dovozy zboží stanoví běžná nediskriminační cla;

40.   vítá, že byla mezi Evropskou unií a státy AKT vyjednána nově vylepšená a pružnější pravidla původu, která by potenciálně mohla zemím AKT poskytnout značné výhody, pokud budou uplatňována správně a s patřičným ohledem na omezenou úroveň jejich kapacity;

41.   zdůrazňuje, že vývoz báňských výrobků nebo dřeva nesmí ohrozit křehkost ekosystému, jehož úloha je pro africký kontinent rozhodující, a že do dohody EPA je nutné zahrnout mechanismy odměňování služeb v oblasti životního prostředí poskytovaných partnerskými státy Východoafrického společenství;

42.   domnívá se, že je důležité, aby při provádění dohod EPA byl zřízen vhodný monitorovací systém, jehož koordinací by byl pověřen odpovídající parlamentní výbor sestávající z členů Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro rozvoj, který by zajišťoval potřebnou rovnováhu mezi zachováním vedoucí úlohy výboru pro mezinárodní obchod a celkovou soudržností obchodních a rozvojových politik; tento parlamentní výbor by měl jednat pružně a aktivně koordinovat svou činnost se Smíšeným parlamentním shromážděním AKT-EU; domnívá se, že tato kontrola by měla být zahájena po přijetí každé jednotlivé prozatímní dohody EPA;

43.   zdůrazňuje zejména zásadní úlohu parlamentů zemí AKT a nestátních subjektů při monitorování a správě dohod EPA a žádá Komisi, aby zaručila jejich zapojení do probíhajících jednání; to vyžaduje, aby EU a země AKT schválily jasný program jednání založený na účasti všech aktérů;

44.   vyzývá k ustavení odpovídajících a transparentních monitorovacích mechanismů – s jasně vymezenou rolí a vlivem – za účelem sledování dopadu dohod EPA se zvýšeným zapojením AKT a širokými konzultacemi se zúčastněnými stranami;

45.   vítá začlenění doložky o přezkumu do prozatímní dohody EPA, která stanovuje, že komplexní přezkum dohody bude proveden nejpozději pět let od data podpisu a následně každých pět let, včetně analýzy nákladů a důsledků provádění obchodních závazků; v případě potřeby je nutné přijmout změny ustanovení dohody a přizpůsobit jejich uplatňování s ohledem na pravidla a postupy WTO a v souladu s nimi;

46.   vyzývá Radu, aby konzultovala s Parlamentem dříve, než přijme jakékoliv rozhodnutí ve věci prozatímního uplatnění mezinárodních dohod – jak je tomu v případě dohod EPA – kdy je nutný souhlas Parlamentu, vzhledem k možnosti, že Parlament by následně mohl mezinárodní dohodu odmítnout, čímž by se muselo její prozatímní uplatnění ukončit;

47.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a zemí AKT, Radě ministrů AKT-EU a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU.

(1) Úř. věst. C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
(2) Úř. věst. C 92 E, 20.4.2006, s. 397.
(3) Úř. věst. C 285 E, 22.11.2006, s. 126.
(4) Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 121.
(5) Úř. věst. C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(6) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 261.
(7) Úř. věst. C 305 E, 14.12.2006, s. 244.
(8) Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 301.
(9) Úř. věst. C 175 E, 10.7.2008, s. 591.
(10) Úř. věst. C 323 E, 18.12.2008, s. 361.
(11) Přijaté texty, P6_TA(2008)0252.
(12) Přijaté texty, P6_TA(2008)0407.

Právní upozornění - Ochrana soukromí