Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2560(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0152/2009

Разисквания :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Гласувания :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0186

Приети текстове
PDF 289kWORD 57k
Сряда, 25 март 2009 г. - Страсбург
Бъдещето на автомобилната промишленост
P6_TA(2009)0186RC-B6-0152/2009

Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно бъдещето на автомобилната промишленост

Европейският парламент,

–   като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в Лисабон на 23 и 24 март 2000 г.,

–   като взе предвид Съобщението на Председателя на Комисията Barroso от 2 февруари 2005 г., озаглавено "Да работим заедно за растеж и работни места – нов старт за Лисабонската стратегия" (COM(2005)0024),

–   като взе предвид заключенията на окончателния доклад на Групата на високо равнище "CARS 21" от 12 декември 2005 г. и Заключенията на конференцията на високо равнище "CARS 21" относно средносрочния преглед от 29 октомври 2008 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2008 г. относно "CARS 21": Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето(1),

–   като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в от 15 и 16 октомври 2008 г.,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 29 октомври 2008 г., озаглавено "От финансова криза към възстановяване: европейска рамка за действие" (СOM(2008)0706),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията до Европейския съвет от 26 ноември 2008 г., озаглавено "Европейски план за икономическо възстановяване" (COM(2008)0800),

–   като взе предвид своята позиция, приета след първото четене на 17 декември 2008 г. с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства(2),

–   като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията от 4 февруари 2009 г. относно въздействието на финансовата криза върху автомобилостроенето,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по конкурентоспособност от 5 и 6 март 2009 г. относно автомобилната промишленост,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 25 февруари 2009 г., озаглавено "В отговор на кризата в европейската автомобилна промишленост" (COM(2009)0104),

–   като взе предвид заключенията от срещата на европейските министри на промишлеността със заместник-председателя на Комисията, г-н Günter Verheugen, относно положението в сектора на автомобилостроенето, състояла се на 16 януари 2009 г. в Брюксел,

–   като взе предвид статистическите данни, публикувани на 29 януари 2009 г. от Асоциацията на европейските производители на автомобили относно продажбите през 2008 г.,

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.   като има предвид, че Европа е изправена пред изключителна и задълбочена финансова и икономическа криза и висока степен на безработица, със загуба на хиляди работни места във всички свързани отрасли на промишлеността;

Б.   като има предвид, че Европейският финансов пазар понастоящем не функционира нормално, по-специално що се отнася до неговите кредитни дейности;

В.   като има предвид, че европейската автомобилна промишленост и нейната верига от доставчици е особено засегната от настоящата криза, тъй като тя е ключов отрасъл на европейската икономика, допринасящ за заетостта, иновациите и конкурентоспособността на цялата икономика;

Г.   като има предвид, че сектора на автомобилостроенето в ЕС има структурен свръхкапацитет, и че през 2009 г. се очаква допълнителен значителен спад в търсенето на автомобили и вследствие на това спад в автомобилното производство, което неизбежно ще увеличи натиска, упражняван върху заетостта и равнищата на инвестициите в ЕС;

Д.   като има предвид, че европейският автомобилен отрасъл е най-големият частен инвеститор в изследователската и развойна дейност в Европейския съюз и че европейските производители на леки автомобили и на търговски превозни средства трябва да поддържат високи равнища на инвестициите в светлината на регулаторните и пазарните изисквания, по-специално с оглед гарантиране на преход към автомобилен парк с ниски емисии;

Е.   като има предвид, че законодателният пакет за възобновяемите енергии и изменението на климата, приет през декември 2008 г., ще изиграе фундаментална роля в насърчаването на "зелени" инвестиции, насочени към спестяване на енергия в сектора на автомобилостроенето;

Ж.   като има предвид, че в европейската автомобилна промишленост са пряко и непряко заети 12 милиона работници, което е 6% от заетото население на Европейския съюз, и че милиони от тези работни места са застрашени днес, че много от тях са висококвалифицирани работни места, които не бива да бъдат изгубени;

З.   като има предвид, че съществува значителен потенциал за създаване на работни места, чрез въвеждане на "зелени" технологии в автомобилостроенето;

И.   като има предвид, че европейската автомобилна промишленост е ключова за икономиката на ЕС поради мултиплициращото й въздействие върху други отрасли и промишлености, и по-специално съществуването на стотици хиляди малки и средни предприятия (МСП);

Й.   като има предвид, че някои държави-членки започнаха да приемат мерки на национално равнище за подпомагане на автомобилната промишленост;

К.   като има предвид, че основна отговорност за справяне с кризата има самия промишлен отрасъл;

Л.   като има предвид, че Комисията понастоящем води преговори за допълнително либерализиране на търговията в рамките на кръга от преговори в Доха и за споразумение за свободна търговия с Южна Корея;

1.  Признава, че автомобилната промишленост е подложена на сериозен натиск от настоящата икономическа и финансова криза, като това се изразява особено в сериозен спад в търсенето на моторни превозни средства, но също така и в свръхпроизводствен капацитет, трудности за оценяване на кредитирането и структурни проблеми, предшествали кризата;

2.  Подчертава, че кризата е на европейско равнище; поради това обръща внимание върху важността на последователни и координирани инициативи между държавите-членки за европейското автомобилостроене и призовава за истинска европейска рамка за действие, която да даде конкретни насоки за начина, по който както ЕС, така и държавите-членки могат да предприемат необходимите решителни мерки;

3.  С нарастваща загриженост отбелязва, че някои краткосрочни мерки, приети на национално равнище от държавите-членки биха допринесли за изкривяване на конкуренцията в рамките на единния пазар, като в дългосрочен план нарушат конкурентоспособността, и следователно призовава държавите-членки да гарантират, че бъдещите мерки ще бъдат последователни, ефективни и координирани;

4.  В този контекст приветства временната рамка за оценка на държавните помощи, установена като част от европейския план за икономическо възстановяване;

5.  Приветства усилията на Комисията да намери ефективен политически отговор на затрудненията на дружеството General Motors Europe и на неговите доставчици, като координира усилията на съответните държави-членки, включително организирането на срещата на министрите на икономиката и промишлеността на държавите-членки, проведена на 13 март 2009 г.и търсенето на балансирано и справедливо решение на въпроса за правата на интелектуална собственост;

6.  Призовава Съвета и Комисията да ускорят, опростят и увеличат финансовата подкрепа за автомобилната промишленост, а именно посредством намесата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и чрез отпускане на държавни гаранции за нисколихвените заеми; настоятелно приканва Съвета и Комисията да поискат опростяване на административните процедури при отпускането на заеми; счита, че финансовата подкрепа именно чрез предоставянето на заеми следва да помогне за насърчаване на търсенето на нови превозни средства, в полза на икономическия растеж, околната среда и безопасността по пътищата;

7.  Настоява за това, ЕИБ да отдели достатъчно внимание на МСП, свързани със сектора на автомобилостроенето, за да се запази техният достъп до кредити и настоятелно призовава държавите-членки да увеличат капацитета на ЕИБ за отпускане на заеми, така че да съответства на средносрочните финансови нужди на автомобилната промишленост;

8.  Настоява за това, че всички финансови или фискални инициативи, включително схемите за бракуване, трябва да поддържат и ускорят необходимата техническа трансформация на сектора, по-специално в областта на енергийната ефективност на двигателите и намаляването на емисиите в пълно съответствие с наскоро приетото законодателство;

9.  Отново заявява, че политиките както на равнището на ЕС, така и на национално равнище, следва да допринесат за справянето с периода на възстановяване и преобразуване, който се налага при автомобилната промишленост и нейната верига на доставки поради много конкурентоспособната бизнес среда, и призовава отрасъла да разработи последователна бизнес стратегия и да прилага подобни корекции, подхождайки отговорно към обществото, при тясно сътрудничество със синдикатите;

10.  Подчертава необходимостта синдикатите да бъдат изцяло включени в дискусиите, които вече се водят и призовава Комисията да подкрепи един реален европейски социален диалог за тази промишленост, особено в контекста на настоящата криза;

11.  Призовава Комисията да гарантира възможно най-доброто използване на европейските фондове, които са на разположение за поддържане на работни места, като Кохезионния фонд, Структурния фонд, Социалния фонд или Фонда за приспособяване към глобализацията, в контекста на балансираното прилагане на всички "Лисабонски приоритети", както и да улесни подобри и ускори достъпа до тези фондове; счита, че тези фондове следва да допринесат а схеми за обучение и преквалификация за работници в ранен стадий, където и когато трябва да се прилагат съкращения на работното време;

12.  Отново заявява, че автомобилната промишленост трябва да продължава да инвестира в програми за изследователска и развойна дейност, които дават най-добрите възможни решения по отношение на качеството, безопасността и постиженията в областта на опазване на околната среда за постигането на устойчива конкурентоспособна рамка, и следователно приканва Комисията в тази връзка да улесни, подобри и ускори достъпа до инструменти на ЕС за подпомагане на изследователската и развойна дейност и иновациите, като Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие;

13.  Призовава Комисията да състави насоки и препоръки за мерки, които да насърчават съгласуван подход към обновяването на парка, като схеми за бракуване и други мерки за стимулиране на пазара, които имат краткосрочно положително въздействие върху потребителското търсене на нови моторни превозни средства, както и насочени към съживяването на пазара на автомобили на лизинг; призовава Комисията да наблюдава националните мерки, които вече се прилагат в този контекст, за да се избегнат нарушения на вътрешния пазар;

14.  Потвърждава необходимостта от задълбочаване на диалога и текущите преговори с трети държави и с основните търговски партньори на ЕС относно бъдещето на автомобилната промишленост, и следователно призовава Комисията да следи отблизо промените в положението в държавите, които не са членки на ЕС, а именно в САЩ и Азия, за да се гарантират равни условия на международно равнище, като се предотвратява прилагането на протекционистки и дискриминиращи мерки на световния автомобилен пазар;

15.  Призовава Комисията да осигури балансирани и справедливи договорености между Европейския съюз и Южна Корея преди сключването на споразумението за свободна търговия;

16.  Приветства процеса CARS 21, който установява дългосрочна промишлена политика на европейско равнище; призовава Комисията да продължи да прилага, наблюдава и преразглежда дългосрочния стратегически план с оглед да се гарантира бъдещата конкурентоспособност и устойчиво равнище на заетостта в европейското автомобилостроене;

17.  Призовава Комисията да приложи изцяло принципите за по-добро регулиране и следователно да извърши задълбочена оценка на въздействието на новото общностно законодателство по отношение на моторните превозни средства, в съответствие с препоръките на CARS 21, като по този начин предоставя правна сигурност и предвидимост в сектора на автомобилостроенето;

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ C 41 E, 19.2.2009 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P6_TA(2008)0614.

Правна информация - Политика за поверителност