Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2560(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0152/2009

Rozpravy :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Hlasování :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0186

Přijaté texty
PDF 260kWORD 54k
Středa, 25. března 2009 - Štrasburk
Budoucnost automobilového průmyslu
P6_TA(2009)0186RC-B6-0152/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. března 2009 o budoucnosti automobilového průmyslu

Evropský parlament,

-   s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Lisabonu, které se konalo ve dnech 23. a 24. března 2000,

-   s ohledem na sdělení předsedy Barrosa ze dne 2. února 2005 nazvané "Společně k růstu a zaměstnanosti – nový začátek lisabonské strategie" (KOM(2005)0024),

-   s ohledem na závěry konečné zprávy pracovní skupiny na vysoké úrovni CARS 21 ze dne 12. prosince 2005 a na střednědobou revizi závěrů konference na vysoké úrovni o CARS 21 ze dne 29. října 2008,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2008 o CARS 21: Právní rámec úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu(1),

-   s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 15. a 16. října 2008,

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. října 2008 nazvané "Od finanční krize k oživení: evropský akční rámec" (KOM(2008)0706),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. listopadu 2008 nazvané "Plán evropské hospodářské obnovy" (KOM(2008)0800),

-   s ohledem na svůj postoj přijatý v prvním čtení dne 17. prosince 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel(2),

-   s ohledem na prohlášení Rady a Komise ze dne 4. února 2009 o dopadu finanční krize na automobilový průmysl;

-   s ohledem na závěry Rady pro konkurenceschopnost ze dne 5. a 6. března 2009 o automobilovém průmyslu,

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. února 2009 nazvané "Reakce na krizi v evropském automobilovém průmyslu" (KOM(2009)0104),

-   s ohledem na závěry ze setkání evropských ministrů průmyslu s místopředsedou Evropské komise panem Günterem Verheugenem zaměřeného na situaci v automobilovém průmyslu, které se konalo dne 16. ledna 2009 v Bruselu,

-   s ohledem na statistické údaje, které dne 29. ledna 2009 zveřejnila Asociace evropských výrobců automobilů, o prodeji vozidel v roce 2008,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.  A vzhledem k tomu, že Evropa čelí výjimečné a hluboké finanční a hospodářské krizi a vysoké míře nezaměstnanosti, přičemž ve všech významných průmyslových odvětvích ubyly tisíce pracovních míst,

B.   vzhledem k tomu, že evropský finanční trh v současné době řádně nefunguje, zejména pokud jde o úvěrové činnosti,

C.   vzhledem k tomu, že evropský automobilový průmysl a jeho dodavatelský řetězec jsou obzvláště postiženy dopady současné krize a že se přitom jedná o klíčové odvětví evropského hospodářství, které přispívá k zaměstnanosti, inovacím a konkurenceschopnosti celého hospodářství,

D.   vzhledem k tomu, že automobilový průmysl čelí strukturální nadměrné kapacitě a že se očekává, že v roce 2009 dojde k dalšímu významnému poklesu poptávky po vozidlech a k následnému poklesu výroby, čímž se nevyhnutelně zvýší tlak na úroveň zaměstnanosti a investic v Evropské unii,

E.   vzhledem k tomu, že evropský automobilový průmysl je největším soukromým investorem do výzkumu a vývoje v Unii, a vzhledem k tomu, že evropští výrobci osobních a užitkových vozidel musí vynakládat značné prostředky na investice, které vyplývají z regulačních a tržních požadavků, zejména kvůli zajištění přechodu na vozidla s nízkými emisemi,

F.   vzhledem k tomu, že soubor legislativních opatření v oblasti obnovitelných zdrojů energie a klimatu, který byl přijat v prosinci 2008, bude hrát zásadní úlohu při podpoře ekologických investic zaměřených na úsporu energie v automobilovém průmyslu,

G.   vzhledem k tomu, že evropský automobilový průmysl přímo a nepřímo zaměstnává 12 milionů pracovníků, což je 6 % zaměstnaného obyvatelstva v Unii, a miliony těchto pracovních míst jsou v současnosti ohroženy, přičemž se často jedná o vysoce kvalifikovaná pracovní místa, která by neměla být ztracena,

H.   vzhledem k tomu, že v souvislosti s ekologickými technologiemi bude možné v automobilovém průmyslu vytvořit mnoho nových pracovních míst,

I.   vzhledem k tomu, že evropský automobilový průmysl je pro hospodářství EU klíčový, protože má násobný účinek na ostatní odvětví a zejména na existenci stovek tisíc malých a středních podniků,

J.   vzhledem k tomu, že některé členské státy začaly přijímat vnitrostátní opatření na podporu automobilového průmyslu,

K.   vzhledem k tomu, že hlavní odpovědnost za řešení krize nese průmysl,

L.   vzhledem k tomu, že Komise v současné době jedná o další liberalizaci obchodu v rámci kola jednání z Dohá a dohody o volném obchodu s Jižní Koreou,

1.   uznává, že současná hospodářská a finanční krize vystavuje automobilový průmysl intenzivnímu tlaku, který se projevuje zejména prudkým poklesem poptávky po motorových vozidlech, ale také nadměrnou kapacitou výroby, problémy v přístupu k úvěrovému financování a strukturálními problémy z období před krizí;

2.   zdůrazňuje, že se krize odehrává na evropské úrovni, a tudíž upozorňuje na význam koherentních iniciativ na podporu evropského automobilového průmyslu koordinovaných mezi členskými státy a žádá, aby byl vytvořen skutečný evropský rámec pro opatření, který by stanovil konkrétní kroky umožňující přijímat nezbytná klíčová opatření jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států;

3.   s rostoucím znepokojením zjišťuje, že některá krátkodobá opatření, která členské státy přijaly na vnitrostátní úrovni, by mohla narušit hospodářskou soutěž na vnitřním trhu, a poškodit tak dlouhodobou konkurenceschopnost, vyzývá proto členské státy, aby zajistily soudržnost, účinnost a koordinovanost dalších opatření;

4.   v této souvislosti vítá dočasný rámec pro hodnocení státní pomoci, který byl zaveden jako součást evropského plánu hospodářské obnovy;

5.   vítá úsilí Komise poskytnout účinnou politickou reakci na obtíže společnosti General Motors Europe a jejích dodavatelů, jež spočívala v koordinaci snah dotčených členských států, včetně uspořádání setkání ministrů dne 13. března 2009 a úsilí o nalezení rovného a spravedlivého řešení v oblasti práv duševního vlastnictví;

6.   vyzývá Radu a Komisi, aby urychlily, zjednodušily a navýšily finanční podporu automobilového odvětví, a to zejména prostřednictvím Evropské investiční banky a také tím, že umožní státní záruky na úvěry s nízkými úroky; naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby požadovaly zjednodušení administrativních postupů u žádostí o úvěr; domnívá se, že finanční podpora, zejména prostřednictvím půjček, by měla pomoci stimulovat poptávku po nových vozidlech ve prospěch hospodářského růstu, životního prostředí a bezpečnosti provozu;

7.   žádá, aby se EIB dostatečně zaměřila na malé a střední podniky propojené s automobilovým průmyslem, aby měly i nadále přístup k úvěrům, a naléhavě vyzývá členské státy, aby navýšily úvěrovou kapacitu EIB tak, aby odpovídala střednědobým finančním potřebám automobilového průmyslu;

8.   zdůrazňuje, že všechny finanční nebo fiskální pobídky, včetně šrotovného vozidel, musí podporovat a urychlovat nezbytnou technologickou transformaci tohoto odvětví, zejména pokud jde o energetickou účinnost motorů a snižování emisí v plném souladu s nedávno přijatými právními předpisy;

9.   znovu potvrzuje, že politiky na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni by měly přispívat ke zvládnutí stádia restrukturalizace a přeměny, kterým automobilový průmysl a jeho dodavatelský řetězec prochází v důsledku velmi konkurenčního prostředí, a proto toto odvětví vybízí, aby si v úzké spolupráci s odbory vytvořilo koherentní obchodní strategii a přistupovalo k souvisejícím úpravám se sociální odpovědností;

10.   zdůrazňuje, že je třeba odbory plně zapojit do probíhajících diskusí, a žádá Komisi, aby podpořila skutečný evropský dialog v tomto odvětví, a to zejména v souvislosti se stávající krizí;

11.   žádá Komisi, aby zajistila co nejlepší využití dostupných prostředků z evropských fondů na podporu pracovních míst (Fond soudržnosti, strukturální fondy, Sociální fond a Fond pro přizpůsobení se globalizaci) s ohledem na vyvážené uskutečňování všech "lisabonských priorit" a aby usnadnila, zlepšila a urychlila přístup k těmto prostředkům; domnívá se, že tyto fondy by měly přispívat na programy vzdělávání a rekvalifikace pro pracovníky již tehdy, jakmile začnou být uplatňována omezení pracovní doby;

12.   znovu potvrzuje, že automobilový průmysl potřebuje stálé investice do programů výzkumu a vývoje, které poskytnou optimální řešení z hlediska kvality, bezpečnosti a životního prostředí s cílem dosáhnout udržitelného konkurenceschopného rámce, a vyzývá proto v této souvislosti Komisi, aby usnadnila, zlepšila a zrychlila přístup k nástrojům EU na podporu výzkumu, vývoje a inovací, jako je 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace;

13.   vyzývá Komisi, aby navrhla pokyny a doporučení ohledně opatření, která by koordinovaně pobízela k obnově vozového parku, jako je např. šrotovné a jiné tržní pobídky, jež mají kladný a krátkodobý účinek na poptávku spotřebitelů po nových motorových vozidlech, a která by byla také zaměřena na znovuoživení leasingového trhu pro vozidla; vyzývá Komisi, aby sledovala vnitrostátní opatření, která se v této souvislosti již uplatňují, a zamezila tak narušení vnitřního trhu;

14.   potvrzuje, že je třeba prohloubit dialog a probíhající jednání se třetími zeměmi a hlavními obchodními partnery EU o budoucnosti automobilového průmyslu, a vyzývá proto Komisi, aby bedlivě sledovala vývoj v mimoevropských zemích, zejména ve Spojených státech a v Asii, aby byly zaručeny rovné podmínky na mezinárodní úrovni a aby se zabránilo protekcionismu a diskriminačním opatřením na světovém trhu s automobily;

15.   vyzývá Komisi, aby před uzavřením dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Jižní Koreou zajistila její vyvážený a spravedlivý charakter;

16.   vítá proces CARS 21, který stanoví dlouhodobou průmyslovou politiku na evropské úrovni; vyzývá Komisi, aby tento dlouhodobý strategický plán průběžně prováděla, sledovala a přezkoumávala s cílem zajistit budoucí konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a zachovat v něm udržitelnou úroveň zaměstnanosti;

17.   vyzývá Komisi, aby plně uplatňovala zásady lepší tvorby právních předpisů, a aby z tohoto důvodu provedla v souladu s doporučeními skupiny CARS 21 podrobné hodnocení dopadu nových právních předpisů Společenství v oblasti motorových vozidel, čímž zajistí automobilovému odvětví právní jistotu a předvídatelnost;

18.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 41 E, 19.2.2009, s. 1.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2008)0614.

Právní upozornění - Ochrana soukromí