Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2560(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0152/2009

Forhandlinger :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Afstemninger :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0186

Vedtagne tekster
PDF 131kWORD 53k
Onsdag den 25. marts 2009 - Strasbourg
Bilindustriens fremtid
P6_TA(2009)0186RC-B6-0152/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 25. marts 2009 om fremtiden for automobilindustrien

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23.–24. marts 2000,

-   der henviser til meddelelsen fra Kommissionens formand, José Manuel Barroso, af 2. februar 2005 med titlen "vækst og beskæftigelse: en fælles opgave - Et nyt afsæt for Lissabon-strategien" (KOM(2005)0024),

-   der henviser til konklusionerne af 12. december 2005 fra den endelige rapport fra CARS 21-ekspertgruppen og konklusionerne af 29. oktober 2008 fra højniveaukonferencen om midtvejsrevisionen af CARS 21,

-   der henviser til sin beslutning af 15. januar 2008 om CARS 21 - En konkurrencevenlig lovramme for automobiler(1),

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 15.-16. oktober 2008,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. oktober 2008 med titlen "overvindelse af den finansielle krise: et europæisk handlingsgrundlag" (KOM(2008)0706),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2008 med titlen "en europæisk økonomisk genopretningsplan" (KOM(2008)0800),

-   der henviser til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer(2),

-   der henviser til Rådets og Kommissionens redegørelser af 4. februar 2009 om virkningerne af den finansielle krise i automobilindustrien,

-   der henviser til konklusionerne fra Rådet (konkurrenceevne) af 5. og 6. marts 2009 om automobilindustrien,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. februar 2009 med titlen "udspil til imødegåelse af krisen i den europæiske bilindustri" (KOM(2009)0104),

-   der henviser til konklusionerne fra mødet mellem de europæiske industriministre og næstformand i Kommissionen Günter Verheugen om situationen i automobilsektoren, der fandt sted i Bruxelles den 16. januar 2009,

-   der henviser til de statistikker om salget af køretøjer i 2008, der blev offentliggjort den 29. januar 2009 af Foreningen af Europæiske Automobilfabrikanter (ACEA),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at Europa står over for en usædvanlig og dyb finansiel og økonomisk krise med høje ledighedstal og tab af tusindvis af arbejdspladser i alle de relevante industrisektorer,

B.   der henviser til, at det europæiske finansielle marked i øjeblikket ikke fungerer tilstrækkeligt godt, især med hensyn til dets udlånsaktiviteter,

C.   der henviser til, at den europæiske automobilindustri og dens underleverandører er særlig hårdt ramt af virkningerne af den nuværende krise, og at den er en nøglesektor, som bidrager til beskæftigelse, innovation og konkurrenceevne i hele den europæiske økonomi,

D.   der henviser til, at automobilsektoren i EU har strukturel overkapacitet, og at der i 2009 forventes et yderligere væsentligt fald i efterspørgslen efter biler og dermed i bilproduktionen, hvilket uundgåeligt vil øge presset på beskæftigelsen og investeringsniveauerne i EU,

E.   der henviser til, at den europæiske automobilindustri er den største investor i forskning og udvikling (F&U) i Den Europæiske Union, og at de europæiske personbils- og erhvervskøretøjsproducenter er nødt til at foretage meget betydelige investeringer som følge af lovgivningsmæssige og markedsmæssige krav, navnlig for at sikre overgangen til en lavemissionsvognpark,

F.   der henviser til, at den lovgivningspakke om vedvarende energi og klimaændringer, der vedtoges i december 2008, vil få afgørende betydning som incitament til grønne investeringer i energibesparelser i automobilindustrien,

G.   der henviser til, at den europæiske automobilindustri direkte og indirekte beskæftiger 12 mio. arbejdstagere, svarende til 6 % af alle beskæftigede i Den Europæiske Union, og at flere millioner af disse job, hvoraf mange er højt kvalificerede job, som ikke bør gå tabt, i dag er i fare,

H.   der henviser til, at der er et meget stort jobskabelsespotentiale i indførelsen af grønnere teknologier i automobilsektoren,

I.   der henviser til, at den europæiske automobilindustri er en nøglesektor i EU's økonomi på grund af dens multiplikatoreffekt for andre sektorer og industrier og navnlig eksistensen af hundredtusinder af små og mellemstore virksomheder (SMV'er),

J.   der henviser til, at nogle medlemsstater er begyndt at vedtage nationale foranstaltninger til støtte af automobilindustrien,

K.   der påpeger, at det er industrien selv, der har det primære ansvar for at finde løsninger på krisen,

L.   der henviser til, at Kommissionen i øjeblikket forhandler om yderligere handelsliberalisering inden for rammerne af Doha-runden og den kommende frihandelsaftale med Sydkorea,

1.   erkender, at ikke blot den aktuelle økonomiske og finansielle krise, der især kommer til udtryk i et alvorligt fald i efterspørgslen efter motorkøretøjer, men også problemerne med produktionsmæssig overkapacitet, adgang til kreditfinansiering og de strukturelle problemer, der allerede eksisterede inden krisen, har sat automobilindustrien under et voldsomt pres;

2.   understreger, at der er tale om en krise på europæisk plan; henleder derfor opmærksomheden på nødvendigheden af, at medlemsstaterne tager sammenhængende og samordnede skridt over for automobilindustrien inden for EU, og efterlyser en egentlig europæisk handlingsplan med konkrete anvisninger på, hvordan både EU og medlemsstaterne kan træffe de afgørende foranstaltninger, der er behov for;

3.   bemærker med stigende bekymring, at visse kortfristede foranstaltninger, der er vedtaget på nationalt plan af medlemsstaterne, kan fordreje konkurrencen i det indre marked og skade konkurrencen på lang sigt, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at sikre, at yderligere foranstaltninger er sammenhængende, effektive og samordnede;

4.   påskønner i denne forbindelse den midlertidige ramme for vurdering af statsstøtte, der indgår i den europæiske økonomiske genopretningsplan;

5.   påskønner Kommissionens indsats for at give et effektivt politisk svar på problemerne for General Motors Europe og dets underleverandører ved at samordne indsatsen i de berørte medlemsstater, herunder afholdelsen af ministermødet den 13. marts 2009 og bestræbelserne på at finde frem en afbalanceret og fair løsning på spørgsmålet om intellektuelle ejendomsrettigheder;

6.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at fremskynde, forenkle og øge den finansielle støtte til automobilindustrien, især gennem Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og ved at tillade statsgarantier for lavt forrentede lån; opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at anmode om en forenkling af procedurerne for behandling af låneansøgninger; mener, at denne finansielle støtte, navnlig gennem lån, bør bidrage til at stimulere efterspørgslen efter nye køretøjer til gavn for økonomisk vækst, miljøet og færdselssikkerhed;

7.   finder det vigtigt, at EIB er tilstrækkeligt opmærksom på de SMV'er, der er snævert knyttet til automobilsektoren, for at bevare disses kreditadgang, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forøge EIB's udlånskapacitet, således at den kan opfylde automobilindustriens finansieringsbehov på mellemlang sigt;

8.   fastholder, at alle finansielle og skattemæssige initiativer, herunder skrotningsordninger, skal tjene til at støtte og fremskynde den nødvendige teknologiske omlægning af sektoren, navnlig med hensyn til motorers energieffektivitet og nedbringelse af emissioner i fuld overensstemmelse med den nyeste lovgivning;

9.   bekræfter, at politikker både på EU- og nationalt plan skal bidrage til at lette den omstrukturerings- og omlægningsfase, som automobilindustrien og dens underleverandører skal gennemgå i et stærkt konkurrencepræget erhvervsklima, og opfordrer sektoren til at udforme en sammenhængende forretningsstrategi og gennemføre de nødvendige tilpasninger på en socialt ansvarlig måde i nært samarbejde med fagforeningerne;

10.   understreger nødvendigheden af at inddrage fagforeningerne fuldt ud i de igangværende diskussioner, og opfordrer Kommissionen til at støtte en egentlig europæisk arbejdsmarkedsdialog for denne sektor, navnlig i sammenhæng med de nuværende kriser;

11.   opfordrer Kommissionen til at sikre den bedst mulige udnyttelse af de europæiske fonde, der findes til støtte for beskæftigelsen såsom Samhørighedsfonden, strukturfondene, Socialfonden og Globaliseringsfonden, som led i en afbalanceret implementering af Lissabonprioriteringerne, samt at lette, forbedre og fremskynde adgangen til disse fonde; finder, at disse fonde bør bidrage til uddannelses- og omskolingsordninger for arbejdstagere på et tidligt tidspunkt, hvor som helst og når som helst der indføres arbejdstidsindskrænkninger;

12.   understreger, at automobilindustrien har behov for løbende investeringer i F&U-programmer, der kan levere de bedste løsninger med hensyn til kvalitet, sikkerhed og miljøpræstationer, for at opnå en bæredygtig konkurrencedygtig ramme, og opfordrer derfor Kommissionen til i den forbindelse at fremme, forbedre og fremskynde adgangen til EU-støtteredskaber for F&U og innovation såsom det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling;

13.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for og henstillinger til foranstaltninger, der på en samordnet måde kan tilskynde til fornyelse af vognparken, f.eks. skrotpræmieordninger og andre markedsincitamenter, som kan have positive virkninger på kort sigt på forbrugernes efterspørgsel efter nye motorkøretøjer samt give nye impulser til leasingmarkedet; opfordrer Kommissionen til at overvåge de nationale foranstaltninger, der allerede er gennemført i denne forbindelse, for at undgå skævvridninger på det indre marked;

14.   bekræfter behovet for at uddybe dialogen og igangværende drøftelser med tredjelande og EU's vigtigste handelspartnere om fremtiden for automobilindustrien og opfordrer derfor Kommissionen til nøje at overvåge udviklingen i ikke-EU-lande, herunder især De Forenede Stater og Asien, med henblik på at sikre ensartede spilleregler på internationalt plan og undgå protektionisme og diskriminerende foranstaltninger på det globale automobilmarked;

15.   opfordrer Kommissionen til at sikre et afbalanceret og retfærdigt resultat af forhandlingerne mellem Den Europæiske Union og Sydkorea, inden frihandelsaftalen underskrives;

16.   påskønner CARS 21-processen, der udstikker en langsigtet erhvervspolitik på europæisk plan; opfordrer Kommissionen til løbende at implementere, overvåge og evaluere denne langsigtede strategiplan for at sikre den fremtidige konkurrenceevne for og den bæredygtige beskæftigelse i den europæiske automobilindustri;

17.   opfordrer Kommissionen til fuldt ud at følge principperne for bedre lovgivning og derfor foretage en grundig vurdering af indvirkningerne af ny fællesskabslovgivning på motorkøretøjer på linje med henstillingerne fra CARS 21 med henblik på at øge den juridiske sikkerhed og forudsigelighed for automobilsektoren;

18.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 41 E af 19.2.2009, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0614.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik