Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0183(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0091/2009

Předložené texty :

A6-0091/2009

Rozpravy :

PV 26/03/2009 - 2
CRE 26/03/2009 - 2

Hlasování :

PV 26/03/2009 - 4.2
CRE 26/03/2009 - 4.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0188

Přijaté texty
PDF 417kWORD 106k
Čtvrtek, 26. března 2009 - Štrasburk
Rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství (změna jednotného nařízení o společné organizaci trhů) *
P6_TA(2009)0188A6-0091/2009

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2009 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů"), pokud jde o rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství (KOM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0563),

-   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0353/2008),

-   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanovisko Výboru pro rozvoj venkova (A6-0091/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1
(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 10. prosince 1987, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich rozdělením nejchudším osobám ve Společenství, které bylo následně zrušeno a začleněno do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, poskytovalo po více než dvě desetiletí spolehlivý zdroj potravin k rozdělování těm nejchudším osobám ve Společenství.
(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 10. prosince 1987, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich rozdělením nejchudším osobám ve Společenství, které bylo následně zrušeno a začleněno do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, poskytovalo po více než dvě desetiletí spolehlivý zdroj potravin k rozdělování těm nejchudším osobám ve Společenství a přispělo k soudržnosti regionů EU snížením hospodářských a sociálních rozdílů mezi regiony s různou úrovní rozvoje.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2
(2)  Mezi cíle společné zemědělské politiky (SZP) podle čl. 33 odst. 1 Smlouvy patří vedle stabilizace trhů zajištění toho, že se dodávky dostanou ke spotřebitelům za rozumné ceny. Plány rozdělování potravin prováděné v rámci dotčeného režimu po léta úspěšně přispívaly k dosažení obou cílů a snižováním potravinové nejistoty pro nejchudší osoby ve Společenství prokázaly, že jsou významným nástrojem, který napomáhá k široké dostupnosti potravin v rámci Společenství a zároveň snižuje intervenční zásoby.
(2)  Mezi cíle společné zemědělské politiky (SZP) podle čl. 33 odst. 1 Smlouvy patří vedle stabilizace trhů zajištění toho, že se dodávky dostanou ke spotřebitelům za rozumné ceny. Plány rozdělování potravin prováděné v rámci dotčeného režimu po léta úspěšně přispívaly k dosažení obou cílů a snižováním potravinové nejistoty pro nejchudší osoby ve Společenství prokázaly, že jsou významným nástrojem, který napomáhá k široké dostupnosti potravin v rámci Společenství a zároveň snižuje intervenční zásoby. Nový režim Společenství rozdělování potravin nejchudším osobám by měl i nadále zabezpečovat, že budou dodrženy cíle SZP, a zajištěním vyváženého, harmonického a udržitelného rozvoje všech regionů přispět k dosažení cílů soudržnosti.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5
(5)  Stávající režim rozdělování potravin spočívá v distribuci výrobků z intervenčních zásob Společenství, dočasně doplňovaných tržními nákupy. Postupné reformy SZP a příznivý rozvoj výrobních cen nicméně vyústily ve výrazné snížení intervenčních zásob a sortimentu dostupných výrobků. V důsledku této skutečnosti by se zdrojem zásob pro dotčený režim měly rovněž stát tržní nákupy, aby vhodným způsobem doplňovaly intervenční zásoby tam, kde nejsou dostupné.
(5)  Stávající režim rozdělování potravin spočívá v distribuci výrobků z intervenčních zásob Společenství, dočasně doplňovaných tržními nákupy. Rostoucí napětí na světovém trhu se zemědělskými surovinami a postupné rušení nástrojů pro orientaci výroby a skladování uplatňovaných v rámci postupných reforem SZP však snížilo potravinovou soběstačnost EU co do množství a sortimentu dostupných výrobků i do schopnosti EU uspokojit potravinové potřeby svých nejchudších občanů a reagovat na potravinové krize či mezinárodní spekulace. EU ovšem nemůže ze dne na den ukončit program, který již byl zahájen. V důsledku této skutečnosti by se zdrojem zásob pro dotčený režim měly rovněž stát tržní nákupy, aby vhodným způsobem doplňovaly intervenční zásoby tam, kde nejsou dostupné. Tržní nákupy by se měly uskutečňovat podle pravidel hospodářské soutěže, přičemž by se měly podporovat produkty pocházející ze Společenství.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6
(6)  Režim Společenství nemůže být jediným řešením rostoucí potřeby potravinové pomoci ve Společenství. Pro zajišťování potravin jsou stejně důležité vnitrostátní politiky prováděné veřejnou správou a mobilizace občanské společnosti. Režim Společenství se silným prvkem soudržnosti však může posloužit jako model rozdělování potravin nejchudšímu obyvatelstvu, může pomoci vytvořit součinnost a povzbudit veřejnost a soukromé iniciativy, jejichž cílem je lepší zajišťování potravin pro potřebné obyvatele. Vzhledem ke geografickému rozptýlení omezených dostupných intervenčních zásob v členských státech může dále přispět k jejich lepšímu využití. Režim Společenství by se tedy neměl dotknout žádné podobné vnitrostátní politiky.
(6)  Režim Společenství nemůže být jediným řešením rostoucí potřeby potravinové pomoci ve Společenství. Pro zajišťování potravin jsou stejně důležité vnitrostátní politiky prováděné veřejnou správou a mobilizace občanské společnosti. Režim Společenství se silným prvkem soudržnosti však může posloužit jako model rozdělování potravin nejchudšímu obyvatelstvu, a to zejména v méně rozvinutých oblastech, může pomoci vytvořit součinnost a povzbudit veřejnost a soukromé iniciativy, jejichž cílem je lepší zajišťování potravin pro potřebné obyvatele. Vzhledem ke geografickému rozptýlení omezených dostupných intervenčních zásob v členských státech může dále přispět k jejich lepšímu využití. Režim Společenství by se tedy neměl dotknout žádné podobné vnitrostátní politiky.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7
(7)  Za účelem plného využití soudržného rozměru režimu Společenství a posílení tím vytvořené součinnosti a za účelem zajištění řádného plánování by se mělo zajistit, aby členské státy spolufinancovaly program rozdělování potravin. Měly by být zajištěny maximální podíly spolufinancování Společenství a finanční příspěvek Společenství by měl být přidán na seznam opatření způsobilých pro financování z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) stanovených v čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005. Vyšší míra spolufinancování by se měla použít v prvních letech žádosti o pozměněný program, aby se tak zajistila nepřetržitá vysoká míra čerpání prostředků, postupné zavádění spolufinancování, a byl by tak umožněn hladký přechod a bez přerušení režimu z důvodu možného nedostatku zdrojů.
vypouští se
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9
(9)  Zkušenosti prokázaly, že pokud jde o řízení dotčeného režimu, jsou žádoucí jistá zlepšení, zejména pak poskytnutí dlouhodobého výhledu prostřednictvím víceletých plánů členským státům a pověřeným organizacím. Komise by tedy měla pro provedení režimu stanovit tříleté plány založené na žádostech členských států, které sdělí Komisi, a na ostatních informacích, jež bude Komise považovat za důležité. Členské státy by měly založit své žádosti o potravinové výrobky, které mají být v rámci tříletého plánu rozděleny, na vnitrostátních programech rozdělení potravin a stanovit své cíle a priority pro rozdělování potravin těm nejchudším osobám. Komise by pro přidělení dostupných prostředků měla určit objektivní metodologii.
(9)  Zkušenosti prokázaly, že pokud jde o řízení dotčeného režimu, jsou žádoucí jistá zlepšení, zejména pak poskytnutí dlouhodobého výhledu prostřednictvím víceletých plánů členským státům a pověřeným organizacím. Komise by tedy měla pro provedení režimu stanovit tříleté plány založené na žádostech členských států, které sdělí Komisi, a na ostatních informacích, jež bude Komise považovat za důležité. Členské státy by měly založit své žádosti o potravinové výrobky, které mají být v rámci tříletého plánu rozděleny, na vnitrostátních programech potravinové pomoci a stanovit své cíle a priority pro rozdělování potravin těm nejchudším osobám. Komise by pro přidělení dostupných prostředků měla určit objektivní metodologii. Ve výjimečných situacích, kdy je množství potřebných osob vyšší, než se předpokládalo, mohou členské státy Komisi požádat, aby plány přezkoumala.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 1
1.  Produkty z intervenčních zásob mohou být využívány nebo se potravinové produkty zakoupí na trhu tak, aby potravinové produkty mohly být prostřednictvím organizací určených členskými státy rozděleny nejchudšímu obyvatelstvu ve Společenství.
1.  Produkty z intervenčních zásob mohou být využívány nebo se potravinové produkty pocházející ze Společenství, a to přednostně čerstvé potravinové výrobky z místní produkce, zakoupí na trhu tak, aby mohly být prostřednictvím organizací určených členskými státy rozděleny nejchudšímu obyvatelstvu ve Společenství.
Potravinové produkty se zakoupí na trhu pouze v případě, že nebudou k dispozici intervenční zásoby vhodné pro režim rozdělování potravin.
Potravinové produkty pocházející ze Společenství se zakoupí na trhu pouze v případě, že nebudou k dispozici intervenční zásoby vhodné pro režim rozdělování potravin.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 2
2.  Členské státy, které si přejí účastnit se uvedeného režimu, sdělí Komisi informace o vnitrostátních programech rozdělování potravin, včetně požadavků na množství potravinových produktů, které mají být během tříletého období rozděleny, a ostatní příslušné informace.
2.  Členské státy, které si přejí účastnit se uvedeného režimu, sdělí Komisi informace o vnitrostátních programech potravinové pomoci, včetně údajů týkajících se hlavních rysů a cílů, příslušných organizací, požadavků na množství potravinových produktů, které mají být během tříletého období rozděleny, a ostatní příslušné informace.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2
Tříletý plán stanoví roční finanční příděly Společenství pro každý členský stát a Komise určí minimální roční finanční příspěvky členských států v souladu s metodou, která bude stanovena prováděcími pravidly přijatými v souladu s čl. 43 písm. g). Přidělení prostředků na druhý a třetí rok programu jsou orientační. Členské státy, které se režimu účastní, každoročně potvrdí požadavek uvedený v odstavci 2. Na základě těchto potvrzení Komise každý následující rok v rámci položek, jež jsou v rozpočtu k dispozici, rozhodne o definitivním přidělení prostředků.
Tříletý plán stanoví roční finanční příděly Společenství pro každý členský stát, jež určí Komise v souladu s metodou, která bude stanovena prováděcími pravidly přijatými v souladu s čl. 43 písm. g). Přidělení prostředků na druhý a třetí rok programu jsou orientační. Členské státy, které se režimu účastní, každoročně potvrdí požadavek uvedený v odstavci 2. Na základě těchto potvrzení Komise každý následující rok v rámci položek, jež jsou v rozpočtu k dispozici, rozhodne o definitivním přidělení prostředků.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 4 – pododstavec 3a (nový)
V místě výdeje umístí tyto organizace informační tabuli nebo v případě, že se jedná o mobilní výdejnu, vylepí na ni ceduli oznamující, že jsou příjemci programu potravinové pomoci Společenství. Toto oznámení slouží k tomu, aby byli příjemci informováni o tom, že dostávají podporu od Společenství.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 5 – písm. b
b) včas Komisi informují o vývoji, jež má na provádění programů rozdělování potravin vliv.
b)  Komisi informují o vývoji, jež má na provádění programů rozdělování potravin vliv.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. b
b) náklady na produkty zakoupené na trhu.
b) náklady na produkty zakoupené na trhu v souladu s pravidly hospodářské soutěže.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 6 – pododstavec 2 – písm. b
b) náklady na přepravu potravinových produktů a správní náklady, vzniklé určeným organizacím, které jsou s prováděním režimu přímo spojeny.
b) náklady na přepravu a skladování potravinových produktů a správní náklady, vzniklé určeným organizacím, které jsou s prováděním režimu přímo spojeny.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 6 a (nový)
6a.  Členské státy stanoví, s případným přihlédnutím k místním okolnostem, horní hranici celkových nákladů na přepravu a skladování a celkových administrativních nákladů (včetně komunikačních nákladů), která odpovídá procentnímu podílu zakoupených či výměnou získaných produktů. Členské státy rozdělí poskytnuté finanční prostředky na tyto tři výdajové položky. Všechny poskytnuté prostředky, které se nevyužijí, lze vyhradit na nákup potravinových produktů.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 7 – pododstavec 1
7.  Společenství spolufinancuje způsobilé náklady v rámci režimu.
7.  Společenství financuje způsobilé náklady v rámci režimu.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 7 – pododstavec 2 – návětí
Výše spolufinancování ze strany Společenství nesmí přesáhnout:
vypouští se
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 7 – pododstavec 2 – písm. a
a) u tříletého plánu, který začíná 1. ledna 2010, 75 % způsobilých nákladů, nebo 85 % způsobilých nákladů ve členských státech, jež jsou způsobilé pro financování z Fondu soudržnosti na období 2007–2013 podle přílohy I rozhodnutí Komise 2006/596/ES;
vypouští se
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 27 – odst. 7 – pododstavec 2 – písm. b
b) u dalších tříletých plánů 50 % způsobilých nákladů nebo 75 % způsobilých nákladů ve členských státech, jež jsou způsobilé pro financování Fondu soudržnosti na období 2007–2013 podle přílohy I rozhodnutí 2006/596/ES.
vypouští se
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 184 – odst. 9
"9) nejpozději do 31. prosince Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění režimu rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství podle článku 27 a všechny příslušné návrhy.".
"9) nejpozději do 31. prosince 2011 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění režimu rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství podle článku 27, návrh rozhodnutí o pokračování režimu po uplynutí stávajícího finančního období a v případě nutnosti všechny ostatní příslušné návrhy."
Právní upozornění - Ochrana soukromí