Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0183(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0091/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0091/2009

Keskustelut :

PV 26/03/2009 - 2
CRE 26/03/2009 - 2

Äänestykset :

PV 26/03/2009 - 4.2
CRE 26/03/2009 - 4.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0188

Hyväksytyt tekstit
PDF 328kWORD 92k
Torstai 26. maaliskuuta 2009 - Strasbourg
Elintarvikkeiden jakelu vähävaraisimmille (yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen muuttaminen) *
P6_TA(2009)0188A6-0091/2009

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. maaliskuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 sekä maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta yhteisön vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakelun osalta (KOM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0563),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0353/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A6-0091/2009),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Yleisistä säännöistä yhteisön vähävaraisimmille henkilöille jaettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden luovuttamisesta interventiovarastoista tietyille järjestöille 10 päivänä joulukuuta 1987 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3730/87, joka on sittemmin kumottu ja sisällytetty neuvoston asetukseen (EY) N:o 1234/2007, on yli kahden vuosikymmenen ajan tarjonnut luotettavan perustan elintarvikkeiden jakamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille.
(1)  Yleisistä säännöistä yhteisön vähävaraisimmille henkilöille jaettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden luovuttamisesta interventiovarastoista tietyille järjestöille 10 päivänä joulukuuta 1987 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3730/87, joka on sittemmin kumottu ja sisällytetty neuvoston asetukseen (EY) N:o 1234/2007, on yli kahden vuosikymmenen ajan tarjonnut luotettavan perustan elintarvikkeiden jakamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille ja vaikuttanut myönteisesti EU:n alueiden yhteenkuuluvuuteen vähentämällä eri kehitystasolla olevien alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tavoitteena on perustamissopimuksen 33 artiklan 1 kohdan mukaan markkinoiden vakauttaminen ja kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. Kyseisen ohjelman osana toteutetut elintarvikkeiden jakelusuunnitelmat ovat vuosien mittaan tukeneet menestyksekkäästi näiden molempien tavoitteiden saavuttamista. Jakelusuunnitelmat ovat osoittautuneet olennaisen tärkeäksi välineeksi, sillä niiden avulla on voitu parantaa yhteisön vähävaraisimpien henkilöiden puutteellista elintarviketurvaa ja elintarvikkeiden laajamittaista saatavuutta yhteisössä sekä pienentää interventiovarastoja.
(2)  Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tavoitteena on perustamissopimuksen 33 artiklan 1 kohdan mukaan markkinoiden vakauttaminen ja kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. Kyseisen ohjelman osana toteutetut elintarvikkeiden jakelusuunnitelmat ovat vuosien mittaan tukeneet menestyksekkäästi näiden molempien tavoitteiden saavuttamista. Jakelusuunnitelmat ovat osoittautuneet olennaisen tärkeäksi välineeksi, sillä niiden avulla on voitu parantaa yhteisön vähävaraisimpien henkilöiden puutteellista elintarviketurvaa ja elintarvikkeiden laajamittaista saatavuutta yhteisössä sekä pienentää interventiovarastoja. Vähävaraisimmille henkilöille suunnatussa uudessa yhteisön elintarvikeapujärjestelmässä olisi edelleen turvattava YMP:n tavoitteet ja edistettävä koheesiotavoitteiden saavuttamista varmistamalla tasapainoinen, sopusointuinen ja kestävä kehitys kaikilla alueilla.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Nykyinen elintarvikkeiden jakeluohjelma perustuu tuotteiden jakamiselle yhteisön interventiovarastoista, ja sitä täydennetään tilapäisesti markkinoilta tehtävillä hankinnoilla. YMP:n perättäiset uudistukset ja tuottajahintojen suotuisa kehitys ovat kuitenkin saaneet aikaan interventiovarastojen ja käytettävissä olevan tuotevalikoiman asteittaisen pienentymisen. Sen vuoksi olisi säädettävä, että myös markkinoilta tehtävät hankinnat ovat ohjelman pysyvä hankintalähde interventiovarastojen täydentämiseksi silloin, kun soveltuvia interventiovarastoja ei ole käytettävissä.
(5)  Nykyinen elintarvikkeiden jakeluohjelma perustuu tuotteiden jakamiselle yhteisön interventiovarastoista, ja sitä täydennetään tilapäisesti markkinoilta tehtävillä hankinnoilla. Kasvavat jännitteet maatalouden raaka-aineiden maailmanmarkkinoilla sekä tuotannon ja varastoinnin ohjausvälineiden asteittainen poistaminen YMP:n perättäisissä uudistuksissa ovat kuitenkin heikentäneet unionin elintarvikeomavaraisuutta käytettävissä olevien tuotteiden määrän ja valikoiman osalta sekä sen kykyä tyydyttää vähävaraisimpien ravinnonsaanti tai vastata elintarvikekriiseihin tai kansainväliseen keinotteluun. EU ei kuitenkaan voi yhtäkkiä lopettaa jo aloitettua tukiohjelmaa. Sen vuoksi olisi säädettävä, että myös markkinoilta tehtävät hankinnat ovat ohjelman pysyvä hankintalähde interventiovarastojen täydentämiseksi silloin, kun soveltuvia interventiovarastoja ei ole käytettävissä. Markkinoilta tehtävät hankinnat edellyttävät kilpailuttamista, mutta samalla on kannustettava hankkimaan yhteisöstä peräisin olevia tuotteita.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Yhteisön ohjelma ei voi olla ainoa ratkaisu yhteisön elintarvikeapua koskeviin kasvaviin tarpeisiin. Viranomaisten täytäntöönpanemat kansalliset politiikat ja kansalaisyhteiskunnan aktivoituminen ovat yhtä lailla tarpeen elintarviketurvan takaamiseksi vähävaraisimmille. Yhteisön ohjelma, jossa koheesio on tärkeässä osassa, voisi kuitenkin toimia mallina vähävaraisimmille suunnattujen elintarvikkeiden jakamiselle, auttaa luomaan synergioita ja kannustaa julkisia ja yksityisiä aloitteita, joiden tavoitteena on parantaa apua tarvitsevien ihmisten elintarviketurvaa. Se voi lisäksi edistää käytettävissä olevien huvenneiden interventiovarastojen parasta mahdollista käyttöä, ottaen huomioon niiden maantieteellinen hajanaisuus eri jäsenvaltioissa. Yhteisön ohjelma ei sen vuoksi saisi rajoittaa asiaan liittyvien kansallisten politiikkojen soveltamista.
(6)  Yhteisön ohjelma ei voi olla ainoa ratkaisu yhteisön elintarvikeapua koskeviin kasvaviin tarpeisiin. Viranomaisten täytäntöönpanemat kansalliset politiikat ja kansalaisyhteiskunnan aktivoituminen ovat yhtä lailla tarpeen elintarviketurvan takaamiseksi vähävaraisimmille. Yhteisön ohjelma, jossa koheesio on tärkeässä osassa, voisi kuitenkin toimia mallina vähävaraisimmille, erityisesti vähiten kehittyneillä alueilla, suunnattujen elintarvikkeiden jakamiselle, auttaa luomaan synergioita ja kannustaa julkisia ja yksityisiä aloitteita, joiden tavoitteena on parantaa apua tarvitsevien ihmisten elintarviketurvaa. Se voi lisäksi edistää käytettävissä olevien huvenneiden interventiovarastojen parasta mahdollista käyttöä, ottaen huomioon niiden maantieteellinen hajanaisuus eri jäsenvaltioissa. Yhteisön ohjelma ei sen vuoksi saisi rajoittaa asiaan liittyvien kansallisten politiikkojen soveltamista.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Jotta yhteisön ohjelman koheesioulottuvuutta voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää ja vahvistaa sen avulla luotuja synergioita sekä varmistaa asianmukainen suunnittelu, olisi säädettävä jäsenvaltioiden osallistumisesta elintarvikkeiden jakeluohjelman rahoitukseen. Yhteisön enimmäisrahoitusosuudet olisi vahvistettava, ja kyseinen yhteisön rahoitusosuus olisi lisättävä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 3 artiklan 1 kohdassa vahvistettuun luetteloon toimenpiteistä, joille voidaan myöntää Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston) rahoitusta. Tarkistetun ohjelman ensimmäisinä toteuttamisvuosina olisi sovellettava suurempia yhteisrahoitusosuuksia, jotta voitaisiin varmistaa varojen jatkuvasti korkea käyttöaste ja yhteisrahoituksen asteittainen käyttöönotto sekä mahdollistaa joustava siirtyminen tarkistettuun ohjelmaan ja välttää sen soveltamisen keskeytyminen mahdollisen resurssien puutteen vuoksi.
Poistetaan.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Kokemusten mukaan tämän ohjelman hallintoon on toivottavaa tehdä joitain parannuksia erityisesti sen vuoksi, että jäsenvaltioille ja nimetyille järjestöille voitaisiin monivuotisten suunnitelmien myötä tarjota pidemmän aikavälin näkymiä. Sen vuoksi komission olisi vahvistettava ohjelman täytäntöönpanemiseksi kolmivuotissuunnitelmia, jotka perustuvat jäsenvaltioiden komissiolle osoittamiin pyyntöihin ja muihin komission tarpeellisiksi katsomiin tietoihin. Jäsenvaltioiden olisi nojauduttava minkä tahansa kolmivuotissuunnitelman puitteissa jaettavia elintarvikkeita koskevissa pyynnöissään kansallisiin elintarvikkeiden jakeluohjelmiin, joissa vahvistetaan jäsenvaltioiden tavoitteet ja painopisteet vähävaraisimmille henkilöille suunnattavan elintarvikkeiden jakelun alalla. Komission olisi määriteltävä puolueeton menetelmä käytettävissä olevien varojen jakamiseksi.
(9)  Kokemusten mukaan tämän ohjelman hallintoon on toivottavaa tehdä joitain parannuksia erityisesti sen vuoksi, että jäsenvaltioille ja nimetyille järjestöille voitaisiin monivuotisten suunnitelmien myötä tarjota pidemmän aikavälin näkymiä. Sen vuoksi komission olisi vahvistettava ohjelman täytäntöönpanemiseksi kolmivuotissuunnitelmia, jotka perustuvat jäsenvaltioiden komissiolle osoittamiin pyyntöihin ja muihin komission tarpeellisiksi katsomiin tietoihin. Jäsenvaltioiden olisi nojauduttava minkä tahansa kolmivuotissuunnitelman puitteissa jaettavia elintarvikkeita koskevissa pyynnöissään kansallisiin elintarvikeapuohjelmiin, joissa vahvistetaan jäsenvaltioiden tavoitteet ja painopisteet vähävaraisimmille henkilöille suunnattavan elintarvikkeiden jakelun alalla. Komission olisi määriteltävä puolueeton menetelmä käytettävissä olevien varojen jakamiseksi. Poikkeustilanteissa ja jos apua tarvitsevien henkilöiden määrä on kasvanut arvioitua voimakkaammin, jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota tarkistamaan suunnitelmia.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 1 kohta
1.  Interventiovarastoissa olevia tuotteita on asetettava saataville tai elintarvikkeita on ostettava markkinoilta, jotta jäsenvaltioiden nimeämät järjestöt voivat jakaa elintarvikkeita yhteisön vähävaraisimmille henkilöille.
1.  Interventiovarastoissa olevia tuotteita on asetettava saataville tai yhteisöstä peräisin olevia elintarvikkeita on ostettava markkinoilta siten, että etusijalle asetetaan paikallisesti tuotetut tuoreet elintarvikkeet, jotta jäsenvaltioiden nimeämät järjestöt voivat jakaa elintarvikkeita yhteisön vähävaraisimmille henkilöille.
Elintarvikkeita on ostettava markkinoilta ainoastaan, jos elintarvikkeiden jakeluohjelmaan soveltuvia interventiovarastoja ei ole käytettävissä.
Yhteisöstä peräisin olevia elintarvikkeita on ostettava markkinoilta ainoastaan, jos elintarvikkeiden jakeluohjelmaan soveltuvia interventiovarastoja ei ole käytettävissä.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua ohjelmaan, on toimitettava komissiolle kansalliset elintarvikkeiden jakeluohjelmansa, jotka sisältävät pyyntöjä kyseisen kolmivuotiskauden aikana jaettavien elintarvikkeiden määristä ja muita tarpeellisia tietoja.
2.  Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua ohjelmaan, on toimitettava komissiolle kansalliset elintarvikeapuohjelmansa, jotka sisältävät yksityiskohtaiset tiedot ohjelman pääpiirteistä ja tavoitteista, osallistuvista järjestöistä sekä kyseisen kolmivuotiskauden aikana jaettavien elintarvikkeiden määriä koskevista pyynnöistä ja muita tarpeellisia tietoja.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Kolmivuotissuunnitelmassa on vahvistettava yhteisön vuotuiset jäsenvaltiokohtaiset määrärahat ja jäsenvaltioiden vuotuiset vähimmäisrahoitusosuudet, jotka komissio määrittää 43 artiklan g alakohdan mukaisesti annetuissa täytäntöönpanosäännöissä vahvistettavaa menetelmää noudattaen. Ohjelman toista ja kolmatta vuotta koskevat määrärahat ovat ohjeellisia. Ohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden on vahvistettava 2 kohdassa tarkoitetut pyynnöt vuosittain. Vahvistusten jälkeen komissio päättää kunakin seuraavana vuonna lopullisista määrärahoista käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen rajoissa.
Kolmivuotissuunnitelmassa on vahvistettava yhteisön vuotuiset jäsenvaltiokohtaiset määrärahat, jotka komissio määrittää 43 artiklan g alakohdan mukaisesti annetuissa täytäntöönpanosäännöissä vahvistettavaa menetelmää noudattaen. Ohjelman toista ja kolmatta vuotta koskevat määrärahat ovat ohjeellisia. Ohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden on vahvistettava 2 kohdassa tarkoitetut pyynnöt vuosittain. Vahvistusten jälkeen komissio päättää kunakin seuraavana vuonna lopullisista määrärahoista käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen rajoissa.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 4 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Järjestöjen on pidettävä jakelupaikoissa esillä tiedotuskyltti tai kiinnitettävä kiertäviin jakelupisteisiin itseliimautuva juliste, jossa ilmoitetaan niiden saavan tukea yhteisön elintarvikeapuohjelmasta. Näin edunsaajia informoidaan siitä, että he saavat yhteisön tukea.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 5 kohta – b alakohta
b) tiedotettava komissiolle riittävän ajoissa kehityksestä, joka vaikuttaa elintarvikkeiden jakeluohjelmien täytäntöönpanoon.
b) tiedotettava komissiolle kehityksestä, joka vaikuttaa elintarvikkeiden jakeluohjelmien täytäntöönpanoon.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b alakohta
b) markkinoilta hankittujen elintarvikkeiden kustannukset.
b) markkinoilta kilpailuttamalla hankittujen elintarvikkeiden kustannukset.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 6 kohta – 2 alakohta – b alakohta
b) nimetyille järjestöille aiheutuvat, ohjelman täytäntöönpanoon suoraan liittyvät elintarvikkeiden kuljetuskustannukset ja hallinnolliset kustannukset.
b) nimetyille järjestöille aiheutuvat, ohjelman täytäntöönpanoon suoraan liittyvät elintarvikkeiden kuljetus- ja varastointikustannukset ja hallinnolliset kustannukset.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 6 a kohta (uusi)
6 a.  Jäsenvaltioiden on asetettava kaikille kuljetus-, varastointi- ja hallintokustannuksille (viestintäkulut mukaan luettuina) enimmäismäärä, joka vastaa hankittujen tai vaihdannalla saatujen tuotteiden prosenttiosuutta, ottaen tarvittaessa huomioon paikalliset erityispiirteet. Jäsenvaltiot jakavat kokonaismäärärahat näiden kolmen menoluokan välillä. Kaikki kokonaismäärärahoista käyttämättä jäävät määrärahat voidaan osoittaa uudelleen elintarvikkeiden hankintaan.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 7 kohta – 1 alakohta
7.  Yhteisö osallistuu ohjelman mukaisten tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen.
7.  Yhteisö rahoittaa ohjelman mukaiset tukikelpoiset kustannukset.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 7 kohta – 2 alakohta − johdantokappale
Yhteisön rahoitusosuus on
Poistetaan.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 7 kohta – 2 alakohta − a alakohta
a) tammikuuta 2010 alkavan kolmivuotissuunnitelman osalta enintään 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, tai 85 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista koheesiorahoitukseen vuosina 2007–2013 oikeutetuissa jäsenvaltiossa, jotka luetellaan komission päätöksen 2006/596/EY liitteessä I;
Poistetaan.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
27 artikla – 7 kohta – 2 alakohta − b alakohta
b) seuraavien kolmivuotissuunnitelmien osalta enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, tai 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista koheesiorahoitukseen kulloisenakin vuonna oikeutetuissa jäsenvaltiossa, jotka luetellaan komission päätöksen 2006/596/EY liitteessä I ja myöhemmissä päätöksissä.
Poistetaan.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
184 artikla – 9 kohta
"(9) viimeistään 31 päivänä joulukuuta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 27 artiklassa säädetyn yhteisön vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakeluohjelman soveltamisesta, ja tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset."
"(9) viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 27 artiklassa säädetyn yhteisön vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakeluohjelman soveltamisesta sekä ehdotuksen päätökseksi ohjelman jatkamisesta meneillään olevan rahoituskauden jälkeen ja tarvittaessa muut asianmukaiset ehdotukset."
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö