Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2160(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0103/2009

Внесени текстове :

A6-0103/2009

Разисквания :

PV 25/03/2009 - 11
CRE 25/03/2009 - 11

Гласувания :

PV 26/03/2009 - 4.10
CRE 26/03/2009 - 4.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0194

Приети текстове
PDF 419kWORD 108k
Четвъртък, 26 март 2009 г. - Страсбург
Укрепване на сигурността и основните свободи в интернет
P6_TA(2009)0194A6-0103/2009

Препоръка на Европейския парламент от 26 март 2009 г. до Съвета относно укрепване на сигурността и основните свободи в интернет (2008/2160(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за препоръка до Съвета, внесено от Stavros Lambrinidis от името на групата PSE, относно укрепване на сигурността и основните свободи в интернет (B6-0302/2008),

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно техните разпоредби относно защитата на личните данни, свободата на изразяване, зачитането на личния и семейния живот и правото на свобода и сигурност,

–   като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(1), Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси(2), Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор(3), предложението на Комисията от 13 ноември 2007 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на ползвателите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество в областта на защита на потребителите (COM(2007)0698), Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи(4), и решението на Съда на Европейските общности от 10 февруари 2009 г. по дело C-301/06 "Ирландия срещу Европейския парламент и Съвета",

–   като взе предвид Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно атаките срещу информационните системи(5), Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета от 28 май 2001 г. относно борбата с измамата и подправянето на платежни средства, различни от парите в брой(6), Рамково решение 2008/919/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. за изменение на Рамково решение 2002/475/ПВР относно борбата срещу тероризма(7), Съобщение на Комисията от 22 май 2007 г. "Към основна политика по отношение на борбата с престъпленията в кибернетичното пространство" (COM(2007)0267), и неотдавнашните инициативи за проследяване на тежки престъпни прояви и тероризъм (като проекта "Check the Web"),

−   като взе предвид дейността в рамките на Съвета на Европа, на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и на Организацията на обединените нации (ООН) по отношение на борбата с престъпността и престъпленията в кибернетичното пространство, както и на защитата на основните права и свободи, включително в интернет(8),

   като взе предвид последните решения на европейските съдилища и на националните конституционни съдилища по този въпрос, и по-конкретно решението на Германския федерален конституционен съд, което признава отделно право на защита на поверителността и неприкосновеността на информационните технологични системи(9),

–   като взе предвид член 114, параграф 3, и член 94 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по култура и образование (A6-0103/2009),

A.   като има предвид, че еволюцията на интернет доказва, че той се превръща в необходим инструмент за насърчаване на демократични инициативи, в ново поле за политически дебат (напр. електронни кампании и електронно гласуване), в ключов инструмент на световно равнище за упражняване на свободата на изразяване (напр. блогове) и за развиване на икономическа дейност, както и в механизъм за насърчаване на цифровата грамотност и разпространението на знания (електронно обучение); като има предвид, че интернет също така носи растящ брой възможности, например за хората от всички възрасти да общуват с хора от различни части на света, и по този начин разширява възможностите на хората да се запознават с други култури и така да разбират в по-голяма степен другите хора и култури; като има предвид, че интернет освен това разширява разнообразието на източници на новини за отделните лица, тъй като сега те могат да черпят от потока на новини от различни части на света;

Б.   като има предвид, че правителствата и организациите и институциите, защищаващи обществения интерес, следва да предоставят подходяща регулаторна рамка и подходящи технически средства, за да позволят на гражданите активно и ефикасно да участват в административните процеси чрез приложения в сферата на електронното управление;

В.   като има предвид, че интернет осмисля напълно определението за свобода на изразяване, заложено в член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално посредством своя аспект на независимост от границите;

Г.   като има предвид, че прозрачността, зачитането на правото на личен живот и климата на доверие между участниците в интернет следва да се считат за необходими елементи с оглед на изграждането на устойчива визия за сигурност за интернет;

Д.   като има предвид, че в интернет свободата на изразяване и личният живот могат да бъдат едновременно по-добре развити и по-изложени на външна намеса и ограничения, както от частни, така и от публични участници;

Е.   като има предвид, че чрез свободата, която предоставя, интернет се използва също така за платформа за призиви към насилие, като умишленото подбуждане към терористични атаки, както и за уебсайтове, които могат конкретно да подтикнат към престъпни действия, основани на омраза, и като има предвид, че заплахата от престъпления в кибернетичното пространство като цяло се е увеличила в световен мащаб и застрашава отделните лица (включително децата) и мрежите;

Ж.   като има предвид, че на тези престъпления трябва да се противодейства ефективно и решително, без да се променя по начало свободният и отворен характер на интернет;

З.   като има предвид, че в едно демократично общество именно гражданите имат правото ежедневно да наблюдават и преценяват действията и убежденията на своите правителства и на частните компании, които им предоставят услуги; като има предвид, че технологично напредналите техники за наблюдение, понякога съчетани с отсъствие на адекватни законови гаранции относно ограниченията за тяхното прилагане, са все по-голяма заплаха за този принцип;

И.   като има предвид, че отделните лица имат право да изразяват мнение свободно по интернет (напр. създадено от потребителя съдържание, блогове и социални мрежи) и че интернет търсачките и доставчиците на услуги са улеснили значително отделните лица при намиране на информация, например за други лица; като има предвид, че въпреки това има ситуации, в които отделни лица искат да заличат информация, съхранявана в подобни бази данни; като има предвид, че следователно компаниите трябва да са в състояние да гарантират, че отделни лица могат да осигурят заличаването на свързани с личността данни от базите данни;

Й.   като има предвид, че технологичните постижения позволяват във все по-голяма степен тайно и на практика неосезаемо за отделния човек наблюдение на дейността на гражданите в интернет; като има предвид, че самото съществуване на технологии за наблюдение не трябва автоматично да оправдава тяхната употреба, но като има предвид, че висшият интерес за защита на основните права на гражданите следва да определя ограниченията и точните обстоятелства, при които тези технологии могат да се използват от публични органи или от компании; като има предвид, че борбата с престъпността в интернет и заплахите за отвореното демократично общество, която се създава от някои лица и организации, когато те използват интернет за нарушаване на правата на гражданите, не трябва да означава, че държавите-членки придобиват правото да прихващат и наблюдават целия трафик на данни по интернет, който се извършва на тяхната територия, независимо дали става дума за техните собствени граждани или за трафик на данни от чужбина; като има предвид, че борбата с престъпността трябва да бъде пропорционална на естеството на престъплението;

К.   като има предвид, че кражбата на идентичност и измамите са растящ проблем, който органите, отделните граждани и компаниите тепърва почват да отчитат и който дава сериозен повод за тревога относно сигурността във връзка с по-интензивната употреба на интернет за широк кръг цели, включително търговия и обмен на поверителна информация;

Л.   като има предвид, че не бива да се забравя, че когато става дума за права като свободата на изразяване или зачитането на правото на личен живот, публичните органи могат да ограничават упражняването на тези права, ако това ограничаване е законосъобразно, необходимо, съразмерно и подходящо в едно демократично общество;

М.   като има предвид, че в интернет съществува значително неравенство във силата и информацията между корпоративните и правителствени организации от една страна и индивидуалните потребители от друга; като има предвид, че следователно трябва да се започне дебат относно необходимите ограничения на "съгласието" както по отношение на това, какво могат компаниите и правителствата да поискат един потребител да разкрие, така и на това, до каква степен следва да се изисква от отделните лица да отстъпват от своя личен живот и от други основни права, за да получат определени интернет услуги или други привилегии;

Н.   като има предвид, че поради своя глобален, отворен и открит за участие от страна на всички характер интернет има свобода по принцип, но това не изключва необходимостта от размисъл (на национално и международно равнище, в обществен и частен контекст) върху това как основните свободи на интернет потребителите, а също и тяхната сигурност, се зачитат и защитават;

О.   като има предвид, че съвкупността от основни права, засегнати в света на интернет, включва следните права, но не се изчерпва с тях: зачитане на личния живот (включително правото на постоянно заличаване на личен цифров отпечатък), защита на данните, свобода на изразяването, на словото и на сдружаването, свобода на пресата, на политическо изразяване и участие, недискриминация и образование; като има предвид, че съдържанието на подобни права, включително тяхното приложно поле и техният обхват, равнището на защита, предоставяно от тези права, и забраните за злоупотреба с такива права следва да се ръководят от правилата относно защитата на правата на човека и основните права, гарантирани от конституциите на държавите-членки, международните договори по правата на човека, включително Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, общите принципи на общностното право и Хартата на основните права на Европейския съюз и/или от други приложими правила на националното, международното и общностното право, в съответните им приложни полета;

П.   като има предвид, че всички, които участват и са активни в интернет следва да поемат своите съответни отговорности и да се ангажират с участие във форуми, където се обсъждат наболели и важни въпроси във връзка с дейността по интернет, за да търсят и насърчават общи решения;

Р.   като има предвид, че електронната неграмотност ще бъде новият вид неграмотност на ХХІ век; като има предвид, че поради това осигуряването на достъп до интернет на всички граждани е равностойно на осигуряването на достъп до образование на всички граждани, и като има предвид, че този достъп не следва да бъде отказван като наказателна мярка от страна на правителства или частни компании; като има предвид, че следва да не се злоупотребява с подобен достъп за извършване на незаконни дейности; като има предвид, че е важно да се разрешават възникващи въпроси като неутралност на мрежата, оперативна съвместимост, глобална достижимост на всички интернет точки и използване на отворени формати и стандарти;

С.   като има предвид, че международният, мултикултурен и особено многоезичен характер на интернет все още не се поддържа изцяло от техническата инфраструктура и протоколите на световната мрежа (World Wide Web);

Т.   като има предвид, че в текущия процес за "Декларация за правата в интернет" е важно да се вземат предвид всички приложими изследвания и инициативи в областта, включително неотдавнашните проучвания на ЕС по въпроса(10);

У.   като има предвид, че икономическата дейност е важна за по-нататъшното динамично развитие на интернет, а същевременно запазването на икономическата му ефективност следва да се гарантира чрез лоялна конкуренция и защита на правата на интелектуална собственост, както е необходимо, съразмерно и подходящо;

Ф.   като има предвид, че трябва да се запази подходящ баланс между повторната употреба на информацията в публичния сектор, която открива безпрецедентни възможности за творчески и културни експерименти и обмен, и защитата на правата на интелектуална собственост;

Х.   като има предвид, че в целия свят компании в сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) се изправят пред растящ натиск от правителствата да спазват националните закони и политики по начини, които могат да са в конфликт с международно признатите права на човека на свобода на изразяването и на личен живот; като има предвид, че са предприети стъпки в положителна посока, между които и дейността на група от множество заинтересовани страни, включваща компании, организации на гражданското общество (включително групи за права на човека и свобода на пресата), инвеститори и университетски деятели, които са създали подход на сътрудничество с цел да защищават и насърчават свободата на изразяване и на личния живот в сектора на ИКТ и са формирали Глобалната мрежова инициатива (Global Network Initiative, GNI)(11);

Ц.   като има предвид, че стриктните правила за защита на данните са основна грижа за ЕС и неговите граждани и съображение 2 от Директива 95/46/EО относно защитата на данните ясно посочва, че технологиите (т.е. системите за обработка на данни) са "създадени с цел да служат на хората" и трябва да зачитат "техните основни права и свободи и по-конкретно правото на личен живот, и да допринасят за икономическия и социален прогрес, развитието на търговията и благосъстоянието на хората";

1.  Отправя към Съвета следните препоръки:

o
o   o

   Цялостен и безопасен достъп до интернет за всички
   a) да участва в усилията за превръщане на интернет във важен инструмент за овластяване на потребителите, в среда, която позволява развитие на подход "отдолу-нагоре" и на електронна демокрация, като същевременно се гарантира създаването на значителни предпазни механизми, тъй като могат да възникнат нови форми на контрол и цензура в тази сфера; свободата и защитата на личния живот, от които потребителите се ползват в интернет, следва да бъдат реални, а не въображаеми;
   б) да признае, че интернет може да бъде изключителна възможност за насърчаване на активно гражданско поведение и че в тази връзка достъпът до мрежи и съдържание е един от основните елементи; да препоръча този въпрос да бъде допълнително развит въз основа на допускането, че всеки има право да участва в информационното общество и че институциите и заинтересованите лица на всички равнища имат обща отговорност да подпомогнат това развитие, като по този начин противодействат на двете нови предизвикателства на електронната неграмотност и демократичното изключване в електронния век(12);
   в) да призове настоятелно институциите на ЕС и държавите-членки да отговорят на израстващото информационно-осъзнато общество и да намерят начини да предоставят повече прозрачност във вземането на решения чрез по-голям достъп на техните граждани до информацията, съхранявана от правителствата, за да дадат на гражданите възможността да се възползват от тази информация; да приложи същия принцип към собствената си информация;
   г) да гарантира, заедно с другите съответни участници, че сигурността, свободата на изразяване и правото на защита на личния живот, както и откритостта в интернет, не се разглеждат като противоречащи си цели, а че всички те се предоставят едновременно, в рамките на една всеобхватна визия, която отговаря адекватно на всички тези задължителни изисквания;
   д) да гарантира, че законните права на малолетните и непълнолетните лица на защита от вреда, предписани от Конвенцията на ООН за правата на детето и заложени в правото на ЕС, са отразени изцяло във всички съответни дейности, инструменти или решения, свързани с укрепването на сигурността и свободата в интернет;
   Твърд ангажимент за борба с престъпленията в кибернетичното пространство
   е) да прикани председателството на Съвета и Комисията да обмислят и разработят всеобхватна стратегия за борба с престъпленията в кибернетичното пространство, наред с другото съгласно Конвенцията на Съвета на Европа за престъпленията в кибернетичното пространство, включително начини за справяне с проблема "кражба на идентичност" на равнище ЕС в сътрудничество както с интернет доставчиците, така и с потребителските организации, а също и с полицейските органи, разследващи престъпления, свързани с ИТ, и да излезе с предложение за начини за създаване на кампании за повишаване на осведомеността и превенция на такива престъпления, като същевременно се гарантира, че използването на интернет е безопасно и свободно за всички; да призове за създаването на бюро на ЕС за подпомагане на жертвите на кражба на идентичност и измами, свързани с идентичността;
   ж) да насърчи размисъл относно необходимото сътрудничество между частните и публичните участници в тази област, както и относно засилването на сътрудничеството в областта на правоприлагането, заедно с подходящо обучение за правоприлагащи и съдебни органи, включително обучение по въпроси на защитата на основните права; да признае необходимостта от споделена отговорност и ползите от съвместна регулация и саморегулация като ефикасни алтернативи или допълнителни инструменти на традиционното законодателство;
   з) да гарантира, че дейностите, предприети в рамките на проекта "Check the Web", и неотдавнашните инициативи, насочени към подобряване на разпространението на информация за престъпленията в кибернетичното пространство, включително чрез създаване на национални платформи за подаване на сигнали и европейска платформа за подаване на сигнали с цел докладване на престъпления, извършени в интернет (създаване на европейска платформа за престъпленията в кибернетичното пространство от Европол), са необходими, съразмерни и подходящи и са придружени от всички необходими предпазни механизми;
   и) да призове настоятелно държавите-членки да осъвременят законодателството за предпазване на децата, ползващи интернет, и по-специално за да инкриминират "сприятеляването" (grooming, търсене онлайн на връзка с деца за сексуални цели), както това е определено в Конвенцията на Съвета на Европа от 25 октомври 2007 г. за защита на децата от сексуална експлоатация и сексуална злоупотреба;
   й) да насърчи програмите за защита на децата и обучаване на техните родители, както е заложено в правото на ЕС, във връзка с новите електронни заплахи, и да предостави оценка на въздействието на ефективността на съществуващите до този момент програми; в тази дейност да взема предвид по-специално игрите онлайн, които са насочени най-вече към деца и млади хора;
   к) да насърчи всички производители на компютри в ЕС да инсталират предварително софтуер за защита на деца, който да е лесен за активиране;
   л) да пристъпи към приемане на директива относно наказателни мерки, насочени към прилагането на правата на интелектуална собственост, след оценка с оглед на съвременната иновационна изследователска дейност доколко това е необходимо и съразмерно, и като същевременно забрани да се извършва системно наблюдение и следене на дейността на всички потребители в интернет при преследването на тази цел и гарантира съразмерност между санкциите и извършените нарушения; в този контекст също така да зачита свободата на изразяване и сдружаване на отделните потребители и да се бори със стимулите за нарушаване на правата на интелектуална собственост в кибернетичното пространство, включително с някои прекомерни ограничения за достъп, налагани от самите притежатели на правата на интелектуална собственост;
   м) да гарантира, че изразяването на спорни политически убеждения чрез интернет не е обект на наказателно преследване;
   н) да гарантира, че не са в сила закони или практики, ограничаващи или инкриминиращи правото на журналистите и медиите да събират и разпространяват информация с осведомителна цел;
   Постоянно внимание върху абсолютната защита и засиленото насърчаване на основните свободи в интернет
   о) да отчете, че "цифровата идентичност" все повече се превръща в неразделна част от нашето собствено "аз" и в тази връзка заслужава да бъде адекватно и ефективно защитена от натрапничество от страна на частни и публични участници - по този начин конкретният набор от данни, неразривно свързан с "цифровата идентичност" на дадено лице, следва да се определи и защити, и всичките му елементи следва да се разглеждат като неотчуждими лични, неикономически и нетъргуеми права; надлежно да отчита важността на анонимността, използването на псевдоними и контрола върху потока от информация за личния живот, както и факта, че потребителите следва да разполагат със средства за неговата ефикасна защита, и да бъдат обучавани относно подобни средства, например чрез различните налични технологии за подобряване на защитата на личния живот (Privacy-Enhancing Technologies, PETs);
   п) да гарантира, че държавите-членки, които прихващат и наблюдават трафик на данни, независимо дали това се отнася до техните собствени граждани или до трафик на данни от други страни, извършват това при законово определени строги условия и защитни механизми; да призове държавите-членки да гарантират, че дистанционните обиски, ако са разрешени от националното законодателство, се извършват въз основа на валидна заповед за обиск, издадена от компетентните съдебни органи; да отбележи, че опростените процедури за провеждане на дистанционни обиски, в сравнение с преките обиски, са неприемливи, тъй като нарушават принципа на правовата държава и правото на личен живот;
   р) да признае опасността от някои форми на наблюдение и контрол в интернет, които имат за цел също така да проследяват всяка "цифрова" стъпка на отделния човек, така че да могат да направят профил на потребителя и да му присъдят "точки"; да изясни факта, че тези техники трябва винаги да се оценяват от гледна точка на тяхната необходимост и тяхната пропорционалност предвид целите, които искат да постигнат; да изтъкне също така необходимостта от повишена осведоменост и информирано съгласие на потребителите по отношение на тяхната дейност в електронното пространство, включваща обмен на лични данни (напр. в случая на социалните мрежи);
   с) да призове настоятелно държавите-членки да идентифицират всички организации, използващи интернет наблюдение, и изготвят обществено достъпни годишни доклади относно интернет наблюдението, като гарантират законосъобразност, съразмерност и прозрачност;
   т) да разгледа и предпише ограничения относно "съгласието", което може да бъде поискано и взето от потребителите, независимо дали от правителства или частни компании, за отказ от част от тяхното право на личен живот, тъй като очевидно съществува неравновесие в преговорната сила и познанията между отделните потребители и подобни институции;
   у) строго да ограничи, определи и регулира случаите, в които една частна интернет компания може да бъде задължена да разкрие данни на правителствени органи, и освен това да гарантира, че използването на тези данни от правителствата подлежи на най-строги стандарти за защита на данните; да установи ефективен контрол и оценяване на този процес;
   ф) да подчертае значението на това, потребителите на интернет да могат да разширят правото си да постигат трайно заличаване на своите лични данни, намиращи се на уебсайтове в интернет или на всяко средство за съхранение на данни на трета страна; да гарантира, че подобно решение от страна на потребителите се зачита от доставчиците на интернет услуги, доставчиците на услуги за електронна търговия и услугите на информационното общество; да гарантира, че държавите-членки осигуряват ефективно прилагане на правото на своите граждани на достъп до техните лични данни, включително, когато е уместно, за изтриване на подобни данни или премахването им от уебсайтове;
   х) да осъди налаганата от правителства цензура върху съдържанието, което може да се търси в интернет сайтовете, особено когато тези ограничения могат да имат "сковаващ ефект" върху политическото слово;
   ц) да призове държавите-членки да гарантират, че свободата на изразяване не е предмет на произволни ограничения от страна на публичната и/или частната сфера и да избягват всички законодателни или административни мерки, които могат да имат "сковаващ ефект" върху всички аспекти на свободата на словото;
   ч) да припомни, че предаването на лични данни на трети държави трябва да се извършва съгласно разпоредбите на, наред с другото, Директива 95/46/EО и Рамково решение 2008/977/ПВР;
   ш) да привлече вниманието върху факта, че развитието на т.нар. "интернет мрежа за вещи" ("Internet of things") и използването на системи за радиочестотна идентификация (RFID) не следва да представлява заобикаляне на защитата на данните и на правата на гражданите;
   z) щ) да призове държавите-членки да прилагат правилно Директива 95/46/ЕО относно личните данни по отношение на интернет; да напомни на държавите-членки, че тази директива, особено член 8, се прилага независимо от технологията, използвана за обработка на лични данни, и че нейните разпоредби приканват държавите-членки да предоставят правото на правна защита и обезщетение за тяхното нарушаване (членове 22, 23 и 24);
   аа) да насърчи включването на основните принципи на Декларацията за правата в интернет в процесите на изследване и разработка на свързани с интернет инструменти и приложения, и подкрепата на принципа "privacy by design" (зачитане на личния живот още във фазата на проектиране на продукта), според който изисквания за защита на правото на личен живот и защита на данните следва да се въведат възможно най-рано в жизнения цикъл на новите технологични разработки, като се гарантира на гражданите удобна за потребителя среда;
   аб) да подкрепя и изисква активното включване на Европейския надзорен орган по защита на данните и на работната група по член 29 в изготвянето на европейско законодателство, отнасящо се до дейностите в интернет с потенциално въздействие върху защитата на данните;
   Международни инициативи
   ав) да призове настоятелно всички участници в интернет да се присъединят към текущия процес на "Декларация за правата в интернет", който представлява надграждане на базата на съществуващите основни права, насърчава тяхното прилагане и подкрепя признаването на очертаващите се принципи; в тази връзка динамичното обединение около Декларацията за правата в интернет ще играе важна роля;
   аг) да гарантира, че в тази връзка се разглежда ориентирана към процеса инициатива с множество заинтересовани страни на много равнища, както и че се разглежда съчетание между глобални и местни инициативи, така че да се конкретизират и защитят правата на потребителите на интернет, и по-този начин да се осигури легитимността, отчетността и приемането на процеса;
   ад) да признае, че глобалното и отворено естество на интернет изисква глобални стандарти за защита на данните, сигурност и свобода на словото; в този контекст да призове държавите-членки и Комисията да поемат инициативата за изработване на подобни стандарти; да приветства резолюцията за неотложната необходимост от защита на личния живот в един свят без граници и за постигане на съвместно предложение за установяване на международни стандарти за защита на личния живот и личните данни, приета от 30-та международна конференция на комисарите по защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, която се проведе в Страсбург на 15-17 октомври 2008 г.; да призове настоятелно всички заинтересовани страни в ЕС (публични и частни) да се включат в този размисъл;
   ае) да изтъкне колко е важно да се разработи истинска уеб електронна агора, където гражданите на Съюза да могат да провеждат по-интерактивна дискусия с лицата, които формират политиките, и с други институционални заинтересовани страни;
   аж) да насърчи активното участие на ЕС в различните международни форуми, занимаващи се с глобални и локални аспекти на интернет, като например Форума за управление на интернет (IGF);
   аз) да участва, заедно с всички съответни участници от ЕС, в създаването на Европейски форум за управление на интернет, който да направи преглед на опита, придобит от националните форуми за управление на интернет, да функционира като регионален център и да представи по-ефективно общоевропейските проблеми, позиции и въпроси, които предизвикват загриженост, в предстоящите международни форуми за управление на интернет;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и, за сведение, на Комисията.

(1) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(2) ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.
(3) ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90.
(4) ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 54.
(5) ОВ L 69, 16.3.2005 г., стр. 67.
(6) ОВ L 149, 2.6.2001 г., стр. 1.
(7) ОВ L 330, 9.12.2008 г., стр. 21.
(8) Напр.: Конвенция на Съвета на Европа за престъпленията в кибернетичното пространство от 23 ноември 2001 г.; Конвенция на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни от 28 януари 1981 г.
(9) BVerfG, 1 BvR 370/07, 27.2.2008 г.
(10)1 Виж също така http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studiesCom/searchPerform.do Едно неотдавнашно изследване на тема "Укрепването на сигурността и основните свободи в Интернет – политика на ЕС за борба с киберпрестъпността" предлага наред с други идеи и приемане на необвързваща Декларация за правата в Интернет.
(11) ttp://www.globalnetworkinitiative.org/index.php.
(12) В документа "Интернет – важен ресурс за всички" на Съвета на Европа от 17 септември 2008 г. също така се подчертава, че осигуряването и насърчаването на равенството и участието по отношение на Интернет е важна стъпка за напредъка на равенството и участието в обществото като цяло.

Правна информация - Политика за поверителност