Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2160(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0103/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0103/2009

Keskustelut :

PV 25/03/2009 - 11
CRE 25/03/2009 - 11

Äänestykset :

PV 26/03/2009 - 4.10
CRE 26/03/2009 - 4.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0194

Hyväksytyt tekstit
PDF 167kWORD 73k
Torstai 26. maaliskuuta 2009 - Strasbourg
Turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistaminen internetissä
P6_TA(2009)0194A6-0103/2009

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle 26. maaliskuuta 2009 turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistamisesta internetissä (2008/2160(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Stavros Lambrinidisin PSE-ryhmän puolesta laatiman ehdotuksen Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistamisesta internetissä (B6-0302/2008),

–   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen, jäljempänä 'Euroopan ihmisoikeussopimus', ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan, ja erityisesti niiden määräykset, jotka liittyvät henkilötietojen suojaan, sananvapauteen, yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen sekä vapautta ja turvallisuutta koskevaan oikeuteen,

–   ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24. lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY(1), rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS(2), julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 17. marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/98/EY(3), komission 13. marraskuuta 2007 esittämän ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY ja kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (KOM(2007)0698), yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä 15. maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/24/EY(4) sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-301/06, Irlanti vastaan parlamentti ja neuvosto, 10. helmikuuta 2009 antaman tuomion,

–   ottaa huomioon tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä 24. helmikuuta 2005 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS(5), muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta 28. toukokuuta 2001 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2001/413/YOS(6), terrorismin torjumisesta tehdyn puitepäätöksen 2002/475/YOS muuttamisesta 28. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/919/YOS(7), komission 22. toukokuuta 2007 päivätyn tiedonannon "Tavoitteena yleinen toimintalinja tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi" (KOM(2007)0267) sekä äskettäiset aloitteet vakavan rikollisuuden ja terrorismin paljastamiseksi (esimerkiksi internetin sisällön valvontaa koskeva Check the Web -hanke),

−   ottaa huomioon Euroopan neuvoston, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja Yhdistyneiden Kansakuntien tekemän työn niin rikollisuuden ja verkkorikollisuuden torjumisen kuin myös perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamisen puolesta myös internetissä(8),

−   ottaa huomioon eurooppalaisten tuomioistuinten ja kansallisten perustuslakituomioistuinten viimeaikaiset tuomiot ja erityisesti Saksan perustuslakituomioistuimen tuomion(9), jossa tunnustetaan erillisoikeus tietotekniikkajärjestelmien luottamuksellisuuden ja koskemattomuuden suojelemiselle,

−   ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan ja 94 artiklan,

−   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon (A6-0103/2009),

A.   katsoo, että internetin kehitys osoittaa, että siitä on tulossa korvaamaton väline demokraattisten aloitteiden edistämisessä, uusi foorumi poliittiselle keskustelulle (esimerkiksi online-kampanjointi, sähköinen äänestäminen), keskeinen väline käytettäessä sananvapautta maailmanlaajuisesti (esimerkiksi verkkopäiväkirjan pito) ja kehitettäessä liiketoimintaa sekä mekanismi, jolla edistetään digitaalista lukutaitoa ja levitetään tietoa (verkko-opetus); ottaa huomioon, että internet on tarjonnut kaikenikäisille ihmisille yhä paremmat mahdollisuudet esimerkiksi viestiä eri puolilla maailmaa olevien ihmisten kanssa, parantanut tällä tavoin ihmisten mahdollisuutta oppia tuntemaan muita kulttuureja ja lisännyt siten ymmärtämystä muita ihmisiä ja kulttuureja kohtaan; ottaa huomioon, että internet on myös monipuolistanut uutistarjontaa, sillä ihmiset voivat nyt seurata uutisia eri puolilta maailmaa,

B.   katsoo, että hallitusten ja yleishyödyllisten organisaatioiden ja laitosten pitäisi ottaa käyttöön sopiva sääntelykehys ja asianmukaiset tekniset välineet, jotta kansalaiset voisivat osallistua aktiivisesti ja tehokkaasti hallintoprosesseihin käyttämällä sähköisen hallinnon sovelluksia,

C.   katsoo, että internet antaa täyden merkityksen sananvapauden määritelmälle, joka on kirjattu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklaan, erityisesti sen "alueellisista rajoista riippumattomalle" ulottuvuudelle,

D.   katsoo, että avoimuutta, yksityisyyden kunnioittamista ja luottamuksen ilmapiiriä internetin sidosryhmien välillä pitäisi pitää korvaamattomina tekijöinä kehitettäessä kestävää näkemystä internet-turvallisuudesta,

E.   katsoo, että internet saattaa sekä lisätä sananvapautta ja yksityisyyttä että kasvattaa sitä vaaraa, että yksityiset ja julkiset toimijat loukkaavat ja rajoittavat niitä,

F.   ottaa huomioon, että vapautensa takia internetiä on myös käytetty väkivaltaisten viestien, kuten tahallisesti terrori-iskuihin yllyttävien viestien sekä viharikoksiin mahdollisesti yllyttävien sivustojen, levittämiseen, ja katsoo, että laajemmat tietoverkkorikollisuuden uhat ovat lisääntyneet maailmanlaajuisesti ja että ne ovat vaaraksi yksilöille (myös lapsille) ja verkoille,

G.   katsoo, että näihin rikoksiin on reagoitava tehokkaasti ja määrätietoisesti muuttamatta internetin pohjimmiltaan vapaata ja avointa luonnetta,

H.   katsoo, että demokraattisessa yhteiskunnassa nimenomaan kansalaisilla on oikeus tarkkailla ja arvioida päivittäin hallitustensa ja heille palveluja tuottavien yksityisten yritysten toimintaa ja mielipiteitä; katsoo, että teknisesti edistykselliset valvontamenetelmät uhkaavat yhä enenevässä määrin tätä periaatetta, koska toisinaan laissa ei säädetä riittävän hyvin niiden käytön rajoittamisesta,

I.   katsoo, että yksilöillä on oikeus ilmaista itseään vapaasti internetissä (esimerkiksi käyttäjien luoma sisältö, verkkopäiväkirjat, sosiaaliset verkostot), ja ottaa huomioon, että internetin hakukoneet ja palveluntarjoajat ovat helpottaneet huomattavasti tietojen hankkimista esimerkiksi muista ihmisistä; ottaa huomioon, että joissakin tilanteissa yksittäiset henkilöt haluavat kuitenkin poistaa näissä tietokannoissa olevia tietoja; katsoo, että yritysten on voitava siksi varmistaa, että yksilöt saavat henkilökohtaiset tietonsa poistettua tietokannoista,

J.   katsoo, että teknologian kehitys yhä useammin mahdollistaa kansalaisten salaisen ja kansalaisten näkökulmasta hyvin vaikeasti havaittavan valvonnan heidän toimiessaan internetissä; katsoo, että valvontamenetelmien pelkkä olemassaolo ei saa automaattisesti oikeuttaa niiden käyttöä, vaan etusijalla olevan kansalaisten perusoikeuksien suojelun perusteella pitäisi määritellä rajat ja täsmälliset olosuhteet, joissa viranomaiset tai yritykset voivat käyttää näitä menetelmiä; ottaa huomioon, että verkkorikollisuuden ja avoimeen demokraattiseen yhteiskuntaan kohdistuvien uhkien taustalla on tiettyjä henkilöitä ja organisaatioita, jotka käyttävät internetiä loukatakseen kansalaisten oikeuksia, mutta katsoo, ettei tämän rikollisuuden ja näiden uhkien torjunta saa tarkoittaa sitä, että EU:n jäsenvaltiot ottavat oikeudekseen kuunnella ja valvoa kaikkea internetin tietoliikennettä omalla alueellaan, olipa kyse niiden omien kansalaisten tietoliikenteestä tai ulkomailta tulevasta tietoliikenteestä; katsoo, että rikosten torjuntatoimien on oltava oikeasuhtaisia rikoksen luonteeseen nähden,

K.   katsoo, että henkilöllisyysvarkaudet ja -petokset ovat kasvava ongelma, jonka viranomaiset, yksittäiset kansalaiset ja yhtiöt alkavat vasta vähitellen ymmärtää ja joka tuo mukanaan suuria turvallisuusongelmia, jotka liittyvät siihen, että internetiä käytetään enenevässä määrin monenlaisiin tarkoituksiin, muun muassa kaupankäyntiin ja luottamuksellisten tietojen vaihtamiseen,

L.   katsoo, että on palautettava mieleen, että kun on kyse sananvapauden tai yksityiselämän kunnioittamisen kaltaisista oikeuksista, viranomaiset saavat rajoittaa niiden käyttämistä, jos viranomaistoimet ovat lainmukaisia, välttämättömiä, oikeasuhtaisia ja tarkoituksenmukaisia demokraattisessa yhteiskunnassa,

M.   katsoo, että internetissä on suuri valta- ja tietokuilu yhtäältä yhtiöiden ja hallitusten ja toisaalta yksittäisten käyttäjien välillä; katsoo siksi, että on käynnistettävä keskustelu "suostumuksen" tarpeellisista rajoituksista sekä siltä kannalta, mitä asioita yritykset ja hallitukset voivat vaatia käyttäjää paljastamaan, että siltä kannalta, missä määrin yksilöiden pitäisi suostua luopumaan yksityisyydestään ja muista perusoikeuksistaan saadakseen tiettyjä internetpalveluja tai muita etuoikeuksia,

N.   ottaa huomioon, että maailmanlaajuisen, avoimen ja osallistavan luonteensa takia internet on yleensä vapaa väline, mutta tämä ei sulje pois tarvetta harkita kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, miten internetin käyttäjien perusvapauksia sekä turvallisuutta kunnioitetaan ja suojellaan,

O.   ottaa huomioon, että perusoikeuksia, joihin internet-maailmassa kohdistuu vaikutuksia, ovat muun muassa yksityiselämän kunnioittaminen (myös oikeus poistaa pysyvästi oma digitaalinen jalanjälki), tietosuoja, mielipiteenvapaus, sananvapaus, yhdistymisvapaus, lehdistönvapaus, oikeus ilmaista poliittisia mielipiteitä, oikeus osallistua poliittiseen toimintaan, syrjintäkielto ja oikeus koulutukseen; katsoo, että näiden oikeuksien sisältöä, myös niiden soveltamisalaa ja laajuutta, niiden tarjoaman suojelun tasoa sekä niiden väärinkäyttöä koskevia kieltoja pitäisi ohjata ihmis- ja perusoikeuksien suojelusta annetuilla säännöillä, jotka vahvistetaan jäsenvaltioiden perustuslaeissa, kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, myös Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, yhteisön oikeuden ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan yleisperiaatteissa ja/tai muissa asiaankuuluvissa kansallisen, kansainvälisen ja yhteisön lainsäädännön säännöksissä niiden soveltamisalalla,

P.   katsoo, että kaikkien internetin alalla tai internetissä toimivien tahojen pitäisi kantaa vastuunsa ja osallistua foorumeihin, joissa keskustellaan kiireellisistä ja tärkeistä internettoimintaan liittyvistä asioista yhteisten ratkaisujen etsimiseksi ja edistämiseksi,

Q.   katsoo, että digitaalisesta lukutaidottomuudesta tulee 2000-luvun uusi lukutaidottomuuden muoto; katsoo, että internetin käyttömahdollisuuden varmistaminen kaikille kansalaisille on siksi yhtä tärkeää kuin kaikkien kansalaisten koulutuksen varmistaminen ja että hallitukset tai yksityiset yritykset eivät saisi evätä tätä mahdollisuutta rangaistuksenomaisesti; katsoo, ettei tätä mahdollisuutta saa käyttää väärin laittoman toiminnan harjoittamiseen; katsoo, että on tärkeää käsitellä esille tulevia kysymyksiä, kuten verkon puolueettomuutta, yhteentoimivuutta, kaikkien internetin palvelinten maailmanlaajuista tavoitettavuutta sekä avointen formaattien ja standardien käyttämistä,

R.   ottaa huomioon, että World Wide Webin tekninen infrastruktuuri ja protokollat eivät vielä tue täysin internetin kansainvälistä, monikulttuurista ja ennen kaikkea monikielistä luonnetta,

S.   katsoo, että meneillään olevassa prosessissa, joka koskee internetin perusoikeuskirjaa (Internet Bill of Rights), on tärkeää ottaa huomioon kaikki merkittävät tätä alaa koskevat tutkimukset ja hankkeet, mukaan lukien tuoreet EU-tutkimukset tästä aiheesta(10),

T.   katsoo, että taloudellinen toiminta on tärkeää internetin tulevan dynaamisen kasvun kannalta ja että sen taloudellinen tehokkuus pitäisi turvata oikeudenmukaisella kilpailulla sekä teollis- ja tekijänoikeuksien suojelulla, jonka on oltava välttämätöntä, oikeasuhtaista ja tarkoituksenmukaista,

U.   katsoo, että oikea tasapaino pitäisi säilyttää luovan alan ja kulttuurialan kokeiluille ja vaihdolle ennennäkemättömiä mahdollisuuksia avaavan julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytön sekä teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisen välillä,

V.   ottaa huomioon, että kaikkialla maailmassa hallitukset painostavat enenevässä määrin tieto- ja viestintäteknologia-alan (ICT-alan) yrityksiä noudattamaan kansallista lainsäädäntöä ja politiikkaa tavoilla, jotka saattavat loukata sananvapautta ja yksityisyydensuojaa, jotka ovat kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia; ottaa huomioon, että myönteisiä toimia on toteutettu, muun muassa monista sidosryhmistä muodostuva ryhmä, jossa on mukana yrityksiä, kansalaisjärjestöjä (myös ihmisoikeusjärjestöjä ja lehdistönvapautta edistäviä ryhmiä), sijoittajia ja tutkijoita, on kehittänyt yhteistyöhön perustuvan lähestymistavan suojellakseen ja lisätäkseen sananvapautta ja yksityisyyttä ICT-alalla ja on käynnistänyt Global Network Initiative (GNI) -aloitteen(11),

W.   ottaa huomioon, että tiukat tietosuojasäännöt ovat EU:lle ja sen kansalaisille tärkeä asia ja että tietojen suojelua koskevan direktiivin 95/46/EY johdanto-osan 2 kappaleessa todetaan selvästi, että teknologia (eli tietojenkäsittelyjärjestelmät) on "tehty palvelemaan ihmistä" ja että niiden on kunnioitettava "yksilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia [...] erityisesti oikeutta yksityisyyteen, ja osallistuttava taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, kaupan kehittämiseen sekä yksilöiden hyvinvoinnin lisäämiseen",

1.   suosittaa neuvostolle, että

o
o   o

   Kaikille täysimääräinen ja turvallinen pääsy internetiin
   a) osallistutaan ponnisteluihin, joilla pyritään luomaan internetistä tärkeä väline käyttäjien vaikutusvallan lisäämiseksi ja ympäristö, joka sallii alhaalta ylöspäin suuntautuvien lähestymistapojen ja sähköisen demokratian kehityksen varmistaen samalla asianmukaisten suojatoimien luomisen, koska alalla voi kehittyä uusia valvonnan ja sensuurin muotoja; otetaan huomioon, että käyttäjien internetissä nauttiman vapauden ja yksityiselämän suojan pitäisi olla todellista eikä näennäistä,
   b) tunnustetaan, että internet voi olla ainutlaatuinen mahdollisuus tehostaa osallistuvaa kansalaisuutta ja että tässä suhteessa pääsy verkkoihin ja sisältöihin on yksi keskeisistä tekijöistä; suositellaan, että kyseistä asiaa kehitetään edelleen siitä lähtökohdasta, että jokaisella on oikeus olla osallisena tietoyhteiskunnassa ja että instituutioilla ja sidosryhmillä kaikilla tasoilla on yleinen vastuu avustaa tämän kehityksen toteuttamisessa ja käydä siten käsiksi uuteen kaksitahoiseen haasteeseen, jonka digitaalinen lukutaidottomuus ja demokraattiseen vaikuttamiseen osallistumattomuus sähköisten viestintävälineiden aikakaudella muodostavat(12),
   c) kehotetaan jäsenvaltioita reagoimaan tietoyhteiskunnan kasvuun ja etsimään keinoja päätöksentekoa koskevan avoimuuden lisäämiseksi helpottamalla kansalaistensa pääsyä hallitusten tallentamiin tietoihin, jotta kansalaiset voivat hyödyntää kyseisiä tietoja; ja neuvoston olisi sovellettava samaa periaatetta omiin tietoihinsa,
   d) varmistetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa, että turvallisuutta, sananvapautta ja yksityisyyden suojaa sekä avoimuutta internetissä ei pidetä kilpailevina tavoitteina vaan että niitä käsitellään samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti tavalla, joka vastaa asianmukaisesti kaikkiin näihin vaatimuksiin,
   e) varmistetaan, että kaikissa asiaankuuluvissa toimissa, välineissä tai päätöksissä, jotka liittyvät internetin turvallisuuden ja vapauden vahvistamiseen, otetaan huomioon alaikäisten lakisääteiset oikeudet suojeluun, sellaisina kuin niistä määrätään lapsen oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa ja sellaisina kuin ne heijastuvat EU:n lainsäädännössä,
   Vahva sitoutuminen tietoverkkorikollisuuden torjuntaan
   f) kehotetaan neuvoston puheenjohtajavaltiota ja komissiota harkitsemaan kokonaisvaltaista strategiaa tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi muun muassa Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen mukaisesti, myös tapoja, joilla käsitellään väärän henkilöllisyyden käyttöä ja siihen liittyviä petoksia EU:n tasolla yhteistyössä internetpalvelujen tarjoajien, käyttäjäjärjestöjen ja IT-rikollisuutta käsittelevien poliisiviranomaisten kanssa, sekä ehdottamaan, kuinka voitaisiin järjestää tiedotuskampanjoita ja torjua tällaista rikollisuutta ja varmistaa samalla, että kaikki voivat käyttää internetiä turvallisesti ja vapaasti, kehotetaan perustamaan EU:n palveluyksikkö, joka auttaa henkilöllisyysvarkauksien ja henkilöllisyyspetosten uhreja,
   g) kannustetaan pohtimaan julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välistä välttämätöntä yhteistyötä tällä alalla ja lainvalvontaviranomaisten yhteistyön tehostamista sekä tarkoituksenmukaisen koulutuksen järjestämistä lainvalvonta- ja oikeusviranomaisille, mukaan lukien perusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä koskeva koulutus; tunnustetaan jaetun vastuun tarve sekä yhteissääntelyyn ja itsesääntelyyn perustuvien välineiden edut, koska ne tarjoavat tehokkaan vaihtoehdon perinteiselle lainsäädännölle tai täydentävät sitä,
   h) varmistetaan, että Check the Web -hankkeen puitteissa tehty työ ja viimeaikaiset aloitteet, joiden avulla pyritään tehostamaan tietoverkkorikollisuutta koskevan tiedon levittämistä muun muassa perustamalla kansallisia hälytysjärjestelmiä ja eurooppalainen hälytysjärjestelmä internetissä tehtyjen rikosten ilmoittamista varten (Europol perustaa verkkorikollisuutta käsittelevän eurooppalaisen järjestelmän) ovat välttämättömiä, oikeasuhtaisia ja tarkoituksenmukaisia ja että niiden lisäksi käyttöön otetaan kaikki välttämättömät suojakeinot,
   i) kehotetaan jäsenvaltioita ajantasaistamaan lainsäädäntöään, joka koskee internetiä käyttävien lasten suojelua, erityisesti siinä tarkoituksessa, että kriminalisoidaan "grooming"(tapaukset, joissa joku yrittää ystävystyä lapsen kanssa käyttääkseen häntä seksuaalisesti hyväkseen), sellaisena kuin se määritellään 25. lokakuuta 2007 tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa lasten suojelemisesta seksuaaliselta hyväksikäytöltä;
   j) kannustetaan lasten suojeluun tarkoitettuja ohjelmia ja koulutetaan heidän vanhempiaan EU:n lainsäädännön mukaisesti uusien verkossa esiintyvien vaarojen osalta ja laaditaan vaikutustenarviointi nykyisten ohjelmien tehokkuudesta tähän mennessä; kiinnitetään tässä yhteydessä erityistä huomiota online-pohjaisiin peleihin, jotka on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille,
   k) kannustetaan kaikkia EU:n tietokonevalmistajia asentamaan koneisiin valmiiksi lastensuojeluohjelmia, jotka ovat helposti käynnistettävissä,
   l) annetaan teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtääviä rikosoikeudellisia toimenpiteitä koskeva direktiivi sen jälkeen, kun nykyaikaisen innovaatiotutkimuksen valossa on arvioitu, miltä osin tämä on tarpeellista ja oikeasuhtaista, ja kielletään samalla kyseisessä tarkoituksessa kaikkien internetin käyttäjien toiminnan järjestelmällinen tarkkailu ja valvonta internetissä sekä varmistetaan, että rangaistukset ovat oikeassa suhteessa tehtyihin rikkomuksiin; kunnioitetaan myös yksittäisten käyttäjien sananvapautta ja yhdistymisvapautta ja torjutaan tietoverkoissa tehtävien teollis- ja tekijänoikeusrikkomusten kannustimia, myös eräitä liiallisia käyttöoikeusrajoituksia, joita teollis- ja tekijänoikeuksien haltijat itse ovat asettaneet,
   m) varmistetaan, että kiistanalaisten poliittisten mielipiteiden ilmaisemisesta internetissä ei panna vireille rikosoikeudenkäyntiä,
   n) varmistetaan, etteivät lait tai käytännöt rajoita tai kriminalisoi toimittajien ja tiedotusvälineiden oikeutta koota ja jakaa tietoa tiedotustarkoituksiin,
   Perusoikeuksien ehdottoman suojelun ja tehostetun edistämisen jatkuva huomioon ottaminen internetissä
   o) otetaan huomioon, että "sähköisestä henkilöllisyydestä" on enenevässä määrin tulossa olennainen osa minuutta ja että tässä suhteessa sitä kannattaa suojella asianmukaisesti ja tehokkaasti sekä yksityisten että julkisten toimijoiden tunkeilulta – siksi pitäisi määritellä yksilön sähköiseen henkilöllisyyteen luonnostaan liittyvät tiedot ja suojella niitä, ja kaikkia näitä yksittäisiä tietoja pitäisi pitää luovuttamattomina henkilökohtaisina oikeuksina, jotka eivät ole luonteeltaan taloudellisia ja joilla ei voi käydä kauppaa; otetaan asianmukaisesti huomioon nimettömyyden, salanimien ja tietovirtojen hallinnan merkitys yksityisyydelle ja se, että käyttäjiä pitäisi opastaa ja heille pitäisi tarjota keinot yksityisyyden suojaamiseksi tehokkaasti esimerkiksi käyttämällä erilaisia saatavilla olevia yksityisyyden suojaa parantavia tekniikoita (PET),
   p) varmistetaan, että jäsenvaltiot, jotka puuttuvat omalla alueellaan tietoliikenteeseen tai seuraavat sitä, olipa se niiden omien kansalaisten tietoliikennettä tai ulkomailta tulevaa tietoliikennettä, noudattavat tiukasti asianomaisia lakisääteisiä edellytyksiä ja varotoimenpiteitä; kehotetaan jäsenvaltioita varmistamaan, että jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään ns. verkkoratsioista, ne edellyttävät toimivaltaisen oikeusviranomaisen myöntämää voimassa olevaa etsintälupaa; huomauttaa, ettei ole hyväksyttävää, että verkkoratsioiden tekemiseen sovellettaisiin vastaavia yksinkertaistettuja menettelyjä kuin tavanomaisiin suoriin etsintöihin, sillä ne rikkoisivat oikeusvaltioperiaatetta ja oikeutta yksityisyyteen,
   q) tunnustetaan vaarat internetin valvonnan ja hallinnan tietyissä muodoissa, joiden avulla pyritään myös seuraamaan yksilön jokaista liikettä verkossa ja joiden tarkoituksena on tehdä käyttäjästä profiili ja antaa "pisteitä"; tehdään selväksi, että tällaisia menetelmiä pitäisi aina arvioida niiden välttämättömyyden ja suhteellisuuden kannalta niiden tavoitteiden valossa, joihin niillä pyritään; korostetaan myös, että käyttäjiltä vaaditaan suurempaa tietoisuutta ja tietoon perustuvaa suostumusta heidän toimiessaan verkossa tavalla, johon liittyy henkilötietojen antamista, esimerkiksi verkkoyhteisöissä,
   r) kehotetaan jäsenvaltioita yksilöimään kaikki verkkovalvontaa käyttävät tahot sekä laatimaan verkkovalvontaa käsittelevät vuosikertomukset, jotka ovat yleisön saatavilla, ja varmistamaan laillisuus-, suhteellisuus- ja avoimuusperiaatteen toteutumisen,
   s) tutkitaan ja määritetään rajat suostumukselle, jonka hallitukset tai yksityiset yritykset voivat pyytää ja saada käyttäjiltä ja jossa nämä luopuvat osittain yksityisyydestään, koska yksittäisten käyttäjien ja tällaisten instituutioiden välillä vallitsee selvä neuvotteluasemien ja tiedon epätasapaino,
   t) rajataan tiukasti, määritellään ja säännellään tapaukset, joissa yksityistä internetyritystä voidaan vaatia paljastamaan tietoja valtion viranomaisille, ja varmistetaan, että siihen, kuinka valtion viranomaiset käyttävät näitä tietoja, sovelletaan tiukimpia tietosuojavaatimuksia; luodaan kyseisen prosessin tehokas valvonta- ja arviointijärjestelmä,
   u) painotetaan sitä, että internetin käyttäjillä olisi oltava mahdollisuus käyttää oikeuttaan saada poistettua henkilökohtaiset tietonsa pysyvästi internetsivustoilta tai kolmannen osapuolen tiedontallennusvälineestä; varmistetaan, että jäsenvaltiot saattavat tehokkaasti voimaan kansalaisten oikeuden saada tutustua henkilökohtaisiin tietoihinsa, mukaan lukien heidän oikeutensa poistaa sellaiset tiedot verkkosivustoilta,
   v) tuomitaan hallituksen määräämä sensuuri, joka koskee verkkosivuilta etsittävissä olevaa sisältöä, erityisesti silloin, kun rajoituksilla voi olla tukahduttava vaikutus poliittiseen mielipiteenilmaisuun,
   w) kehotetaan jäsenvaltioita varmistamaan, että sananvapauteen ei kohdisteta mielivaltaisia rajoituksia julkiselta ja/tai yksityiseltä taholta, ja välttämään kaikkia oikeudellisia tai hallinnollisia toimenpiteitä, joilla voi olla tukahduttava vaikutus yksilöiden mielipiteenilmaisun kaikkiin näkökohtiin,
   x) muistutetaan, että henkilötietojen siirtämisessä kolmansiin maihin on noudatettava muun muassa direktiiviä 95/46/EY ja puitepäätöstä 2008/977/YOS,
   y) kiinnitetään huomiota siihen, että "esineiden internetin" kehittymisen ja radiotaajuustunnistusjärjestelmien (RFID) käytön myötä tietosuojaa ja kansalaisten oikeuksien suojaamista ei pitäisi sivuuttaa,
   z) kehotetaan jäsenvaltioita soveltamaan asianmukaisesti direktiiviä 95/46/EY, joka koskee henkilötietojen käsittelyä internetiin liittyvissä yhteyksissä; muistutetaan jäsenvaltioille, että tätä direktiiviä ja erityisesti sen 8 artiklaa on noudatettava riippumatta siitä, mitä tekniikkaa henkilötietojen käsittelyssä käytetään, ja että direktiivissä jäsenvaltioita vaaditaan säätämään henkilöiden oikeudesta muutoksenhakuun ja korvaukseen säännösten rikkomisesta (22, 23 ja 24 artikla),
   aa) kannustetaan sisällyttämään perusperiaatteet, jotka vahvistetaan "internetin perusoikeuskirjassa ", internetiin liittyvien välineiden ja sovellusten tutkimus- ja kehitysprosesseihin sekä edistämään sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatetta, jonka mukaan yksityisyyttä koskevat vaatimukset ja tietosuojavaatimukset pitäisi ottaa käyttöön mahdollisimman pian uuden teknologian elinkaaren aikana, jolloin kansalaisille taataan käyttäjäystävällinen ympäristö,
   ab) kannatetaan ja pyydetään, että Euroopan tietosuojavaltuutettu ja 29 artiklan mukainen työryhmä osallistuisivat aktiivisesti tietosuojaan mahdollisesti vaikuttavaa internettoimintaa koskevan EU:n lainsäädännön kehittämiseen,
   Kansainväliset tavoitteet
   ac) rohkaistaan kaikkia internetin toimijoita sitoutumaan jatkuvaan internetin perusoikeuksien kehittämiseen, joka perustuu nykyisiin perusoikeuksiin, edistää niiden toteutumista ja kannustaa uusien periaatteiden tunnustamista; otetaan huomioon, että tässä suhteessa aktiivinen internetin perusoikeuksia edistävä yhteenliittymä on johtavassa asemassa,
   ad) varmistetaan, että tässä yhteydessä harkitaan monitoimijaista ja -tasoista prosessilähtöistä aloitetta sekä maailmanlaajuisten ja paikallisten aloitteiden yhdistelmää internetin käyttäjien oikeuksien määrittelemiseksi ja niiden suojelemiseksi, varmistaen samalla menettelyn oikeutus, vastuuvelvollisuus ja hyväksyntä,
   ae) tunnustetaan, että internetin maailmanlaajuinen ja avoin luonne edellyttää maailmanlaajuisia tietosuoja-, turvallisuus- ja sananvapaussääntöjä; kehotetaan tässä yhteydessä jäsenvaltioita ja komissiota tekemään aloite tällaisten sääntöjen laatimista varten; pidetään myönteisenä henkilötietojen suojelusta Strasbourgissa 15.–17. lokakuuta 2008 pidetyn 30. kansainvälisen tietosuojavaltuutettujen konferenssin (International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners) päätöslauselmaa, jonka mukaan on hyvin tärkeää suojella yksityisyyttä rajattomassa maailmassa sekä saada aikaan yhteinen ehdotus yksityisyyttä ja henkilötietojen suojelua koskevien kansainvälisten standardien asettamisesta; kehotetaan kaikkia EU:n sidosryhmiä (niin julkisia kuin yksityisiäkin) osallistumaan tähän pohdintaan,
   af) korostetaan, kuinka tärkeää on kehittää verkkoon todellinen sähköinen foorumi, jossa EU:n kansalaiset voivat käydä interaktiivista keskustelua poliitikkojen ja muiden institutionaalisten sidosryhmien kanssa,
   ag) kannustetaan EU:ta osallistumaan aktiivisesti eri kansainvälisiin foorumeihin, joilla käsitellään internetin maailmanlaajuisia ja paikallisia näkökohtia, esimerkiksi Internetin hallintofoorumiin (IGF),
   ah) osallistutaan yhdessä kaikkien asiaankuuluvien EU:n toimijoiden kanssa eurooppalaisen internetin hallintofoorumin perustamiseen, joka arvioisi kansallisista internetin hallintofoorumeista kertynyttä kokemusta, toimisi alueellisena keskuksena ja välittäisi tehokkaammin Euroopan laajuisia kysymyksiä, kantoja ja huolia tulevilla kansainvälisillä internetin hallintofoorumeilla,

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle.

(1) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(2) EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.
(3) EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90.
(4) EUVL L 105, 13.4.2006, s. 54.
(5) EUVL L 69, 16.3.2005, s. 67.
(6) EYVL L 149, 2.6.2001, s. 1.
(7) EUVL L 330, 9.12.2008, s. 21.
(8) Esimerkiksi: Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus, tehty 23.11.2001; Euroopan neuvoston yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tehty 28.1.1981.
(9) BVerfG, 1 BvR 370/07, 27.2.2008.
(10)1 Tuoreessa tutkimuksessa "Strengthening Security and Fundamental Freedoms on the Internet – an EU Policy on the Fight Against Cyber Crime" esitetään muun muassa ajatus hyväksyä ei-sitova internetin perusoikeuskirja.
(11) http://www.globalnetworkinitiative.org/index.php.
(12) Euroopan neuvoston 17.9.2008 julkaisemassa asiakirjassa "Internet – a critical resource for all" korostetaan myös, että oikeudenmukaisuuden ja osallistumisen varmistaminen ja edistäminen internetin osalta on merkittävä askel oikeudenmukaisuuden ja osallistumisen kehittymiselle koko yhteiskunnassa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö