Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2571(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0161/2009

Esitatud tekstid :

B6-0161/2009

Arutelud :

PV 25/03/2009 - 13
CRE 25/03/2009 - 13

Hääletused :

PV 26/03/2009 - 4.11
CRE 26/03/2009 - 4.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0195

Vastuvõetud tekstid
PDF 127kWORD 39k
Neljapäev, 26. märts 2009 - Strasbourg
ELi strateegia laevade lammutamistavade parandamiseks
P6_TA(2009)0195B6-0161/2009

Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2009. aasta resolutsioon ELi strateegia kohta laevade lammutamistavade parandamiseks

Euroopa Parlament,

-   võttes arvesse komisjoni 22. mai 2007. aasta rohelist raamatut laevade parema lammutamise kohta (KOM(2007)0269);

-   võttes arvesse oma 21. mai 2008. aasta resolutsiooni, mis käsitleb rohelist raamatut laevade parema lammutamise kohta(1);

-   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2008. aasta teatist ELi strateegia kohta laevade lammutamistavade parandamiseks (KOM(2008)0767);

-   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 2 ja 6, mille kohaselt tuleb keskkonnakaitse nõuded integreerida ühenduse erinevatesse poliitikavaldkondadesse, et edendada majandustegevuse keskkonnasäästlikku arengut;

-   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 175;

-   võttes arvesse Baseli konventsiooni ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli kohta (Baseli konventsioon), mille ÜRO kiitis heaks 22. märtsil 1989. aastal kui raamistiku ohtlike jäätmete riikidevahelise veo reguleerimiseks;

-   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta(2) ("jäätmeveo määrus");

-   võttes arvesse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) poolt 2009. aasta mais peetavat diplomaatilist konverentsi laevade ohutu ja keskkonda säästva ringlussevõtu konventsiooni (laevade ringlussevõtu konventsioon) teemal;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et ollakse tõsiselt mures, et kui ELi tasandil hädavajalikke regulatiivmeetmeid ei võeta, muutuvad keskkonda kahjustavad ja inimväärikust alandavad tingimused, milles Lõuna-Aasias laevu lammutatakse, veelgi halvemaks;

B.   arvestades, et Baseli konventsioonis (pärast selle ratifitseerimist Euroopa Nõukogu poolt) tunnistatakse, et laev võib muutuda jäätmeks; arvestades, et seda võib siiski samal ajal teiste rahvusvaheliste eeskirjade kohaselt määratleda ka laevana, kusjuures suur osa laevaomanikke ei teavita praegu ametivõime oma kavatsusest kõrvaldada oma laevu; arvestades, et seepärast peaksid laevaomanikud aitama tagada teabe avalikustamist nende kavatsuse kohta laevad kõrvaldada ja laevade pardal olevate mis tahes ohtlike ainete kohta;

C.   arvestades, et jäätmeveo määrust eiratakse pidevalt, ja arvestades, et tunnistatakse mugavuslipuriikide vastutus ja roll on mürgiste jäätmete ebaseadusliku väljaveoga võitlemisel suureks takistuseks;

D.   arvestades, et ühekordse põhjaga naftatankerite üldise järkjärgulise käigust äravõtmise korras kasutuselt kõrvaldatavate laevade arv ja osaliselt majandusliku surutise tagajärjel praegu turult kõrvaldatavate vanade laevade hulk põhjustab standarditele mittevastavate rajatiste kontrollimatu kasvu Lõuna-Aasias, mis levib isegi Aafrika riikidesse, kui EL ei võta kiiresti konkreetseid meetmeid;

E.   arvestades, et randumismeetodina tuntud laevade lammutamise viis, mis tähendab laevade mõõnarannale ajamist, on kogu maailmas hukka mõistetud, sest see ei taga töötajate ohutust ega merekeskkonna tõhusat kaitset laevades olevate saasteainete eest,

1.   juhib tähelepanu sellele, et eespool nimetatud parlamendi resolutsioon ja selles väljendatud seisukohad on endiselt kehtivad, ja rõhutab, et need seisukohad peaksid võimalusel kajastuma laevade ringlussevõtu konventsioonis, mis kavatsetakse vastu võtta 2009. aasta mais;

2.   juhib tähelepanu vajadusele käsitleda ringlussevõttu laevade olelusringi lahutamatu osana ning võtta seetõttu arvesse sellest tulenevaid nõudeid juba laevade projekteerimise, ehitamise ja seadistamise etapis;

3.   juhib tähelepanu sellele, et kasutuselt kõrvaldatud laevu tuleks sellistes laevades olevate ohtlike ainete tõttu käsitleda ohtlike jäätmetena ja seetõttu tuleks nende laevade suhtes kohaldada Baseli konventsiooni;

4.   tervitab ELi strateegiat laevade lammutamistavade parandamiseks; rõhutab siiski, et komisjon peab otstarbekusuuringute juurest kiiresti edasi liikuma ja pühenduma täielikult meetmetele, mis tagavad jäätmeveo määruse tõhusa rakendamise; nõuab seoses sellega, et riikide sadama valdajad teostaksid rangemat kontrolli ja järelevalvet ning kutsub komisjoni üles esitama seda valdkonda käsitlevaid suuniseid;

5.   rõhutab, et aega oodata ei ole, ja nõuab konkreetseid ELi tasandil võetavaid regulatiivmeeteid, mis läheksid IMO kahetsusväärselt nõrkadest abinõudest kaugemale;

6.   nõuab kasutuselt kõrvaldatud laevade puhul rakendatava nn randumismeetodi selgesõnalist keelamist ja on seisukohal, et Lõuna-Aasia riikidele ELi raamistikus osutatava igasuguse tehnilise abi eesmärk peaks samuti olema selle täiesti jätkusuutmatu ja äärmiselt puuduliku lammutusmeetodi kõrvaldamine;

7.   nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid lepiksid kokku jõustumistingimustes, mis tagaksid laevade ringlussevõtu konventsiooni väga kiire kohaldamise;

8.   kutsub liikmesriike üles allkirjastama laevade ringlussevõtu konventsiooni ja ratifitseerima selle võimalikult kiiresti pärast kokkuleppe saavutamist IMO tasandil;

9.   kutsub komisjoni, liikmesriike ja laevaomanikke üles viivitamatult kohaldama laevade ringlussevõtu konventsiooni olulisi sätteid, et tagada järgmistel kuudel ja aastatel lammutusse saadetavate laevade ohutu ja keskkonnasäästlik käitlemine;

10.   rõhutab, et kui laevade ringlussevõtu konventsioon Hongkongis 2009. aasta mais vastu võetakse, tuleb hinnata, kas sellega tagatakse samaväärne kontrolli tase kui ELi jäätmesaadetiste määrusesse lisatud Baseli konventsiooniga ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli kohta;

11.   toetab komisjoni ettepanekuid lammutusrajatiste sõltumatu sertifitseerimis- ja kontrollisüsteemi kasutuselevõtu kohta; on seisukohal, et selliseid meetmeid on kiiresti vaja ning rõhutab, et igasugune ühenduse abi mereveondusele tuleks muuta sõltuvaks sellest, kas abisaaja kasutab selliseid sertifitseeritud rajatisi; tunneb sellega seoses heameelt Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) poolt välja töötatud standardite üle, sest need tähendavad õiges suunas liikumist, ent ootab, et lähitulevikus tehtaks positiivseid täiendusi;

12.   kutsub komisjoni üles pakkuma oskusteabe edasiandmise ja tehnosiirde edendamiseks konkreetseid meetmeid, nagu ohutute ja keskkonnasäästlike ringlussevõtu rajatiste märgistussüsteemid, et aidata Lõuna-Aasia lammutusrajatistel pidada kinni rahvusvahelistest ohutus- ja keskkonnastandarditest, eelkõige laevade ringlussevõtu konventsioonis sätestatavatest standarditest; usub, et seda eesmärki tuleks arvesse võtta ka ELi arenguabipoliitika laiemas raamistikus lammutamisega seotud riikide suhtes;

13.   ergutab igati ELi ja lammutamisega seotud Lõuna-Aasia riikide valitsuste vahelist dialoogi lammutamisrajatistes valitsevate töötingimuste, sealhulgas laste töö küsimuses;

14.   nõuab sellise rahastamissüsteemi kasutuselevõttu, mis põhineb laevatööstuse poolt tasutavatel kohustuslikel maksetel ja mis on kooskõlas tootjavastutuse põhimõttega;

15.   kutsub komisjoni üles selgelt määrama vastutava riigi, kelle jurisdiktsiooni alla jäätmete omanikud kuuluvad;

16.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Türgi, Bangladeshi, Hiina, Pakistani ja India valitsustele ning Rahvusvahelisele Mereorganisatsioonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0222.
(2) ELT L 190, 12.7.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika