Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0201(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0128/2009

Внесени текстове :

A6-0128/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0197

Приети текстове
PDF 280kWORD 37k
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел
Статистически данни на Общността за информационното общество ***I
P6_TA(2009)0197A6-0128/2009
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 808/2004 относно статистическите данни на Общността за информационното общество (COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0677),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  258, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията представи предложението на Парламента (C6-0381/2008),

–   като взе предвид становището на Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета(1),

–   като взе предвид член 51 и член 43, параграф 2 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0128/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 808/2004 относно статистическите данни на Общността за информационното общество
P6_TC1-COD(2008)0201

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № 1006/2009/.)

Правна информация - Политика за поверителност