Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0201(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0128/2009

Esitatud tekstid :

A6-0128/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/04/2009 - 9.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0197

Vastuvõetud tekstid
PDF 191kWORD 86k
Neljapäev, 2. aprill 2009 - Brüssel
Infoühiskonda käsitlev ühenduse statistika ***I
P6_TA(2009)0197A6-0128/2009
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta (KOM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0677);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 285 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0381/2008);

–   võttes arvesse nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom(1), loodud statistikaprogrammi komitee arvamust;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 43 lõiget 2;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A6-0128/2009),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 2. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta
P6_TC1-COD(2008)0201

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (määrus (EÜ) nr 1006/2009) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika