Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0201(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0128/2009

Ingivna texter :

A6-0128/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/04/2009 - 9.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0197

Antagna texter
PDF 192kWORD 39k
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel
Gemenskapsstatistik om informationssamhället ***I
P6_TA(2009)0197A6-0128/2009
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (KOM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0677),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0381/2008),

–   med beaktande av yttrandet från den kommitté för det statistiska programmet som inrättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom(1),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 43.2 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0128/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om ändring av förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället
P6_TC1-COD(2008)0201

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 1006/2009.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy