Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0158(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0147/2009

Внесени текстове :

A6-0147/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.4
CRE 02/04/2009 - 9.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0199

Приети текстове
PDF 563kWORD 153k
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел
Европейска заповед за алтернативни на задържането мерки за неотклонение в досъдебни производства *
P6_TA(2009)0199A6-0147/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009г. относно предложението за рамково решение на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване към решения за налагане на мерки за неотклонение между държавите-членки на Европейския съюз, като алтернатива на предварителното задържане (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))

(Процедура на консултация - повторна консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта на Съвета (17002/2008),

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2006)0468),

–   като взе предвид позицията си от 29 ноември 2007 г.(1),

–   като взе предвид член 34, параграф 2, буква б) от Договора за ЕС,

–   като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът отново се е консултирал с Парламента (C6-0009/2009),

–   като взе предвид членове 93, 51 и 55, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0147/2009),

1.  Одобрява проекта на Съвета във вида, в който е изменен;

2.  Приканва Съвета да измени съответно текста;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения или да го замени с друг текст;

5.  В случай, че проектът не бъде приет до влизане в сила на Договора от Лисабон, се ангажира да разгледа всяко бъдещо предложение по процедурата за неотложни случаи в тясно сътрудничество с националните парламенти;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Проект на Съвета   Изменение
Изменение 1
Проект на рамково решение
Съображение 13 a (ново)
(13a)  В случай на нарушаване на европейска мярка за неотклонение, издаващият орган може да реши да издаде европейска заповед за арест с цел предаване на съответното лице на издаващата държава. При такива обстоятелства, които трябва да бъдат строго ограничени до прилагането на настоящото рамково решение, Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета включва всички правонарушения, за които може да бъде издадена европейска мярка за неотклонение.
Изменение 2
Проект на рамково решение
Съображение 17 a (ново)
(17a)  Единен общ набор от процесуални гаранции е необходима предпоставка за гарантиране на справедливо и ефективно прилагане на мерки, отнасящи се до съдебно сътрудничество по наказателно правни въпроси; като вземе надлежно предвид становището на Европейския парламент, Съветът следва незабавно да приеме правен инструмент относно процесуалните гаранции при наказателни производства, основан на принципа на презумпцията за невинност, които следва да включват най-малко разрешение, издадено от съдебния орган за всяко ограничаване на или лишаване от свобода, правото на разясняване на процесуалните права, правото на правна защита, на доказателства, на информация относно характера и причините на повдигнатото обвинение и на основанията за подозрение, на правото на достъп до всички съответни документи на език, разбираем за него и на устен преводач;
Изменение 3
Проект на рамково решение
Член 2 - параграф 2 a (нов)
2a.  За целите на настоящото рамково решение, лице се счита за лице с чуждо местожителство, когато неговото законно и обичайно местожителство е в държава-членка, различна от държавите-членки, където се води производството.
Изменение 4
Проект на рамково решение
Член 4 - буква a
a) "решение за налагане на мерки за неотклонение" означава подлежащо на изпълнение решение, взето от компетентен орган на издаващата държава в хода на наказателно производство съгласно съответното национално законодателство и процедури, с което на физическо лице се налагат една или повече мерки за неотклонение, като алтернатива на предварителното задържане;
а) "решение за налагане на мерки за неотклонение" означава подлежащо на изпълнение решение, взето от съдебен компетентен орган на издаващата държава в хода на наказателно производство съгласно съответното национално законодателство и процедури, с което на физическо лице се налагат една или повече мерки за неотклонение, като алтернатива на предварителното задържане;
Изменение 5
Проект на рамково решение
Член 4 - точка г a (нова)
га) "компетентен орган в издаващата държава" означава съд, съдия, разследващ магистрат или прокурор, който съгласно националното законодателство има правомощието да издава решение за налагане на мерки за неотклонение;
Изменение 6
Проект на рамково решение
Член 4 - точка г б (нова)
гб) "компетентен орган в изпълняващата държава" означава съд, съдия, разследващ магистрат или прокурор, който съгласно националното законодателство има правомощието да изпълнява и осъществява надзор по изпълнението на решение за налагане на мерки за неотклонение;
Изменение 7
Проект на рамково решение
Член 5 a (нов)
Член 5а
Лични данни
При обработката на лични данни за целите на настоящото рамково решение се спазват поне основните принципи, заложени в Рамково решение 2008/977/ПВР от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси1 и в Конвенция на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автоматизирана обработка на личните им данни и протоколите към нея.
1 ОВ L 350, 30.12.2008, стр. 60.
Изменение 8
Проект на рамково решение
Член 6 - параграф 2
2.  Като изключение от параграф 1 и без да се засяга параграф 3, държавите-членки могат да определят извънсъдебни органи за компетентни да вземат решения по силата на настоящото рамково решение, при условие че тези органи са компетентни да вземат подобни решения по силата на съответното национално законодателство и процедури.
заличава се
Изменение 9
Проект на рамково решение
Член 8 - параграф 1 - точка е a (нова)
еа) задължение да се внесе определена парична сума или да се даде друг вид гаранция, която може да бъде предоставена на определен брой вноски или еднократно.
Изменение 10
Проект на рамково решение
Член 8 - параграф 2 - буква в
в) задължение да се внесе определена парична сума или да се даде друг вид гаранция, която може да бъде предоставена на определен брой вноски или еднократно изцяло;
заличава се
Изменение 11
Проект на рамково решение
Член 9 - параграф 1
1.  Решението за налагане на мерки за неотклонение може да бъде изпратено до компетентния орган на държавата-членка, в която лицето пребивава законно и обичайно, в случай че лицето, след като е уведомено за съответните мерки, се съгласи да се завърне в тази държава.
1.  Решението за налагане на мерки за неотклонение може да бъде изпратено до компетентния орган на държавата-членка, в която лицето пребивава законно и обичайно, в случай че лицето, след като е точно уведомено за съответните мерки на език, който разбира, се съгласи да се завърне в тази държава.
Изменение 12
Проект на рамково решение
Член 13 - параграф 2
2.  Адаптираните мерки за неотклонение не могат да бъдат по-строги от първоначално наложените.
2.  Адаптираната мярка за неотклонение е само от техническо естество и сама по себе си не води до налагане на допълнителни задължения за съответното лице. Тяне може да бъде по-строга от първоначално наложената.
Изменение 13
Проект на рамково решение
Член 14 - параграф 1
1.  Ако следните престъпления, така както са определени в законодателството на издаващата държава, са наказуеми в тази държава с наказание лишаване от свобода или мярка, включваща лишаване от свобода за максимален срок, не по-малък от три години, то при условията на настоящото рамково решение и без проверка за двойна наказуемост на деянието те дават основание за признаване на решението за налагане на мерки за неотклонение:
заличава се
– участие в престъпна организация,
– тероризъм,
− трафик на хора,
− сексуална експлоатация на деца и детска порнография,
− незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества,
− незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества,
− корупция,
− измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейските общности по смисъла на Конвенцията от 26 юли 1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности
− изпиране на имущество, придобито от престъпление,
− подправяне на парични знаци, включително евро,
− компютърна престъпност,
− престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и застрашени растителни видове и разновидности,
− улесняване на неразрешено влизане и пребиваване,
− убийство, тежка телесна повреда,
− незаконна търговия с човешки органи и тъкани,
− отвличане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложници,
− расизъм и ксенофобия,
− организиран или въоръжен грабеж,
− незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството,
− измами,
− рекет и изнудване,
− подправка на изделия и пиратство,
− подправяне на административни документи и трафик с тях,
− подправка на платежни инструменти,
− незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа
− незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали,
− трафик на противозаконно отнети превозни средства,
− изнасилване,
− палеж,
− престъпления от компетентността на Международния наказателен съд,
− незаконно отвличане на летателни средства/кораби,
− саботаж.
Изменение 14
Проект на рамково решение
Член 14 - параграф 2
2.  Във всеки един момент с единодушие и след консултации с Европейския парламент при условията, определени в член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, Съветът може да реши да добави други категории престъпления в списъка по параграф 1. Въз основа на представения му доклад съгласно член 27 от настоящото рамково решение Съветът преценява дали списъкът следва да бъде разширен или изменен.
заличава се
Изменение 15
Проект на рамково решение
Член 14 - параграф 3
3.  За престъпления, различни от посочените в параграф 1, изпълняващата държава може да подчини признаването на решението за налагане на мерки за неотклонение на условието решението да се отнася за деяния, съставляващи престъпление съгласно нейното право, независимо от елементите на състава или от начина, по който това престъпление е квалифицирано.
заличава се
Изменение 16
Проект на рамково решение
Член 14 - параграф 4
4.  Поради конституционни причини държавите-членки могат, при приемането на настоящото рамково решение, да нотифицират генералния секретариат на Съвета с декларация, че няма да прилагат параграф 1 по отношение на някои или на всички престъпления, посочени в този параграф. Декларацията може да бъде оттеглена по всяко време. Тези декларации и оттеглянето им се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
заличава се
Изменение 17
Проект на рамково решение
Член 15 - параграф 1 - буква г
(d) в случаите, посочени в член 14, параграф 3, и когато изпълняващата държава е направила декларация по член 14, параграф 4 ‐ в случаите, посочени в член 14, параграф 1, решението за налагане на мерки за неотклонение се отнася до деяние, което не съставлява престъпление съгласно правото на изпълняващата държава; в данъчната, митническата и валутната област обаче изпълнението на решението не може да бъде отказано с аргумент, че законодателството на изпълняващата държава не предвижда същия вид данъци или не съдържа разпоредби по отношение на данъци, такси, мита или валутен обмен, еднакви с тези на издаващата държава;
заличава се
Изменение 18
Проект на рамково решение
Член 21 - параграф 1
1.  Ако компетентният орган на издаващата държава издаде заповед за арест или друго подлежащо на изпълнение съдебно решение със същото действие, лицето се предава в съответствие с рамковото решение относно европейската заповед за арест.
1.  Ако, в случай на нарушение на мярката за неотклонение, компетентният орган на издаващата държава издаде заповед за арест, лицето се предава в съответствие с рамковото решение относно европейската заповед за арест.
Изменение 19
Проект на рамково решение
Член 21 - параграф 3
3.  При транспониране на настоящото рамково решение или на по-късен етап всяка държава-членка може да уведоми генералния секретариат на Съвета, че при вземането на решение за предаване на съответното лице на издаващата държава ще прилага и член 2, параграф 1 от рамковото решение относно европейската заповед за арест.
заличава се
Изменение 20
Проект на рамково решение
Член 21 - параграф 4
4.  Генералният секретариат на Съвета предоставя получената по предходния параграф информация на всички държави-членки и на Комисията.
заличава се
Изменение 21
Проект на рамково решение
Приложение І - удостоверение - графа (е) - точка 2
2.  Ако предполагаемо извършеното(ите) престъпление(я) по точка 1 съставлява(т) едно или повече от следните предполагаеми престъпления, определени съгласно правото на издаващата държава и наказуеми в издаващата държава с лишаване от свобода или с мярка, включваща лишаване от свобода с максимална продължителност най-малко три години, маркирайте съответната(ите) клетка(и):
заличава се
– участие в престъпна организация,
– тероризъм,
− трафик на хора,
− сексуална експлоатация на деца и детска порнография,
− незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества,
− незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества,
− корупция,
− измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейските общности по смисъла на Конвенцията от 26 юли 1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности
− изпиране на имущество, придобито от престъпление,
− подправяне на парични знаци, включително евро,
− компютърна престъпност,
− престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и застрашени растителни видове и разновидности,
− улесняване на неразрешено влизане и пребиваване,
− убийство, тежка телесна повреда,
− незаконна търговия с човешки органи и тъкани,
− отвличане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложници,
− расизъм и ксенофобия,
− организиран или въоръжен грабеж,
− незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството,
− измами,
− рекет и изнудване,
− подправка на изделия и пиратство,
− подправяне на административни документи и трафик с тях,
− подправка на платежни инструменти,
− незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа
− незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали,
− трафик на противозаконно отнети превозни средства,
− изнасилване,
− палеж,
− престъпления от компетентността на Международния наказателен съд,
− незаконно отвличане на летателни средства/кораби,
− саботаж.
Изменение 22
Проект на рамково решение
Приложение І - удостоверение - графа (е) - точка 3
3.  Ако предполагаемо извършеното(ите) престъпление(я) по точка 1 по-горе не е(са) обхванато(и) по точка 2, или решение, както и удостоверението, са изпратени до държава-членка, която е заявила, че ще направи проверка за двойната наказуемост (член 14, параграф 4 от рамковото решение), моля, опишете изчерпателно съответното(ите) предполагаемо извършено(и) престъпление(я):
заличава се
Изменение 23
Проект на рамково решение
Приложение І - удостоверение - графа (ж) - параграф 3 - алинея 1 - тире3 a (ново)
- задължение да се внесе определена парична сума или да се даде друг вид гаранция, която може да бъде предоставена на определен брой вноски или еднократно;
Изменение 24
Проект на рамково решение
Приложение І - удостоверение - графа (ж) - параграф 3 - алинея 2 - тире 3
задължение да се внесе определена парична сума или да се даде друг вид гаранция, която може да бъде предоставена на определен брой вноски или еднократно изцяло;
заличава се

(1) ОВ C 297 E, 20.11.2008 г., стр. 116.

Правна информация - Политика за поверителност