Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0158(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0147/2009

Předložené texty :

A6-0147/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/04/2009 - 9.4
CRE 02/04/2009 - 9.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0199

Přijaté texty
PDF 500kWORD 146k
Čtvrtek, 2. dubna 2009 - Brusel
Soudní kontrola v případě přípravných řízení *
P6_TA(2009)0199A6-0147/2009

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o uplatnění zásady vzájemného uznávání na rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))

(Postup konzultace – opětovná konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Rady (17002/2008),

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0468),

-   s ohledem na svůj postoj ze dne 29. listopadu 2007(1),

-   s ohledem na čl. 34 odst. 2 písm. b) Smlouvy o EU,

-   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0009/2009),

-   s ohledem na články 93, 51 a čl. 55 odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0147/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Rady;

2.   vyzývá Radu, aby návrh odpovídajícím způsobem změnila;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh nebo jej nahradit jiným textem;

5.   prohlašuje, že je odhodlán v případě, že tento návrh nebude přijat před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, projednat jakýkoli pozdější návrh v rámci naléhavého postupu, v úzké spolupráci s národními parlamenty;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Radou   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh rámcového rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  V případě porušení evropského opatření dohledu může vydávající orgán rozhodnout o vydání evropského zatýkacího rozkazu za účelem předání dotyčné osoby vydávajícímu státu. Za takových okolností, jež by měly být striktně omezeny na uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí, se rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV vztahuje na všechny trestné činy, které umožňují vydání evropského opatření dohledu.
Pozměňovací návrh 2
Návrh rámcového rozhodnutí
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)  Nezbytným předpokladem zajištění spravedlivého a účinného provádění opatření v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech je jednotný společný soubor procesních záruk. Rada by měla náležitě zohlednit stanovisko Evropského parlamentu a neprodleně v oblasti procesních záruk v trestním řízení přijmout právní nástroj založený na zásadě presumpce neviny, jenž by měl zahrnovat přinejmenším povolení vydané soudním orgánem v případě jakéhokoli omezení nebo zbavení svobody, právo být poučen o svých právech, právo na právní poradenství, právo být seznámen s důkazy, právo být informován o povaze a důvodech obvinění a důvodech podezření, právo přístupu ke všem příslušným dokumentům v jazyce, kterému dotyčná osoba rozumí, a právo na tlumočníka;
Pozměňovací návrh 3
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)
2a.  Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí je osoba považována za osobu nepobývající v příslušném členském státě, pokud zákonně a obvykle pobývá v jiném členském státě, než je stát, v němž probíhá řízení.
Pozměňovací návrh 4
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 4 – písm. a
a) "rozhodnutím o opatřeních dohledu" vymahatelné rozhodnutí přijaté příslušným orgánem ve vydávajícím státě v souladu s vnitrostátním právem hmotným i procesním v průběhu trestního řízení, které fyzické osobě jako alternativu zajišťovací vazby ukládá jedno nebo více opatření dohledu;
a) "rozhodnutím o opatřeních dohledu" vymahatelné rozhodnutí přijaté příslušným soudním orgánem ve vydávajícím státě v souladu s vnitrostátním právem hmotným i procesním v průběhu trestního řízení, které fyzické osobě jako alternativu zajišťovací vazby ukládá jedno nebo více opatření dohledu;
Pozměňovací návrh 5
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 4 – písm. d a (nové)
da) "příslušným orgánem ve vydávajícím státě" soud, soudce, vyšetřující soudce nebo státní zástupce, který je podle vnitrostátního práva oprávněn vydávat rozhodnutí o opatřeních dohledu,
Pozměňovací návrh 6
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 4 – písm. d b (nové)
db) "příslušným orgánem ve vykonávajícím státě" soud, soudce, vyšetřující soudce nebo státní zástupce, který je podle vnitrostátního práva oprávněn k výkonu rozhodnutí o opatřeních dohledu a k dohledu nad tímto rozhodnutím,
Pozměňovací návrh 7
Návrh rámcového rozhodnutí
Článek 5 a (nový)
Článek 5a
Osobní údaje
Zpracování osobních údajů pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se řídí přinejmenším základními zásadami stanovenými rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech1 a zásadami stanovenými v Úmluvě Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat a v pozdějších protokolech k ní připojených.
_________________
1 Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60.
Pozměňovací návrh 8
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2
2.  Odchylně od odstavce 1 a aniž je dotčen odstavec 3, mohou členské státy jako orgány příslušné pro přijímání rozhodnutí podle tohoto rámcového rozhodnutí určit i jiné než justiční orgány, za předpokladu, že tyto orgány mají pravomoc přijímat rozhodnutí podobné povahy podle svého vnitrostátního práva hmotného i procesního.
vypouští se
Pozměňovací návrh 9
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1 – písm. f a (nové)
fa) povinnost složit určitou finanční částku nebo poskytnout jiný druh záruky, což lze provést formou určitého počtu splátek nebo jednorázově v plné výši.
Pozměňovací návrh 10
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c
c) povinnost složit určitou finanční částku nebo poskytnout jiný druh záruky, což lze provést formou určitého počtu splátek nebo jednorázově v plné výši;
vypouští se
Pozměňovací návrh 11
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 1
1.  Rozhodnutí o opatřeních dohledu lze postoupit příslušnému orgánu členského státu, v němž má daná osoba zákonný a obvyklý pobyt, pokud daná osoba poté, co byla informována o dotyčných opatřeních, s návratem do uvedeného státu souhlasí.
1.  Rozhodnutí o opatřeních dohledu lze postoupit příslušnému orgánu členského státu, v němž má daná osoba zákonný a obvyklý pobyt, pokud daná osoba poté, co byla přesně informována o dotyčných opatřeních v jazyce, kterému rozumí, s návratem do uvedeného státu souhlasí.
Pozměňovací návrh 12
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 13 – odst. 2
2.  Přizpůsobené opatření dohledu nesmí být přísnější než opatření dohledu, které bylo uloženo původně.
2.  Přizpůsobené opatření dohledu je pouze technické povahy a samo o sobě neukládá dotyčné osobě dodatečné povinnosti. Toto opatření nesmí být přísnější než opatření dohledu, které bylo uloženo původně.
Pozměňovací návrh 13
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 14 – odst. 1
1.  Za podmínek stanovených tímto rámcovým rozhodnutím se i bez ověření oboustranné trestnosti činu uzná rozhodnutí o opatřeních dohledu v souvislosti s následujícími trestnými činy, jak jsou vymezeny právem vydávajícího státu, lze-li za ně ve vydávajícím státě uložit trest odnětí svobody nebo opatření spojené se zbavením svobody s horní hranicí trestní sazby v délce nejméně tří let:
vypouští se
– účast na zločinném spolčení,
– terorismus,
– obchod s lidmi,
– pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografie,
– nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami,
– nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami,
– korupce,
– podvody, včetně podvodů postihujících finanční zájmy Evropských společenství ve smyslu Úmluvy ze dne 26. července 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství1,
– praní výnosů z trestné činnosti,
– padělání měny včetně eura,
– počítačová trestná činnost,
– trestné činy proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodu s ohroženými druhy živočichů a ohroženými druhy a odrůdami rostlin,
– napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice a při nedovoleném pobytu,
– vražda, těžká újma na zdraví,
– nedovolený obchod s lidskými orgány a tkáněmi,
– únos, omezování osobní svobody a braní rukojmí,
– rasismus a xenofobie,
– organizovaná nebo ozbrojená loupež,
– nedovolený obchod s kulturními statky, včetně starožitností a uměleckých děl,
– podvodná jednání,
– vydírání a vymáhání peněz za ochranu,
– padělání a pirátství výrobků,
– padělání veřejných listin a obchod s nimi,
– padělání platebních prostředků,
– nedovolený obchod s hormonálními látkami a jinými růstovými stimulátory,
– nedovolený obchod s jadernými nebo radioaktivními materiály,
– obchodování s odcizenými vozidly,
– znásilnění,
– žhářství,
– trestné činy, jejichž stíhání je v pravomoci Mezinárodního trestního soudu,
– únos letadla nebo plavidla,
– sabotáž.
Pozměňovací návrh 14
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 14 – odst. 2
2.  Rada může jednomyslně a po konzultaci s Evropským parlamentem podle čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii kdykoli rozhodnout o přidání dalších kategorií trestných činů na seznam uvedený v odstavci 1. S přihlédnutím ke zprávě, která jí bude předložena podle článku 27 tohoto rámcového rozhodnutí, Rada přezkoumá, zda by měl být tento seznam rozšířen nebo pozměněn.
vypouští se
Pozměňovací návrh 15
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 14 – odst. 3
3.  U jiných trestných činů, než na které se vztahuje odstavec 1, může vykonávající stát podmínit uznání rozhodnutí o opatřeních dohledu tím, že se rozhodnutí týká činů, které jsou rovněž trestnými činy podle právních předpisů vykonávajícího státu, nezávisle na znacích skutkové podstaty nebo popisu trestného činu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 16
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 14 – odst. 4
4.  Členské státy mohou z ústavních důvodů při přijímání tohoto rámcového rozhodnutí uvést prostřednictvím prohlášení, které oznámí generálnímu sekretariátu Rady, že nepoužijí odstavec 1 pro některé nebo všechny trestné činy uvedené v daném odstavci. Toto prohlášení lze kdykoli stáhnout. Tato prohlášení nebo jejich stažení se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
vypouští se
Pozměňovací návrh 17
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d
d) se rozhodnutí o opatření dohledu, v případech uvedených v čl. 14 odst. 3 a, pokud vykonávající stát učinil prohlášení podle čl. 14 odst. 4, v případě uvedeném v čl. 14 odst. 1, týká jednání, které by podle právních předpisů vykonávajícího státu nebylo trestným činem; pokud se však rozhodnutí týká daňových, celních a měnových věcí, nesmí být jeho výkon odmítnut z toho důvodu, že právo vykonávajícího státu neukládá stejný druh daně ani neobsahují stejná daňová, celní a měnová ustanovení jako právo vydávajícího státu;
vypouští se
Pozměňovací návrh 18
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 21 – odst. 1
1.  Pokud příslušný orgán vydávajícího státu vydal zatýkací rozkaz nebo jakékoli jiné vykonatelné soudní rozhodnutí se stejným účinkem, je daná osoba předána v souladu s rámcovým rozhodnutím o evropském zatýkacím rozkazu.
1.  Pokud v případě porušení opatření dohledu příslušný orgán vydávajícího státu vydal zatýkací rozkaz, je daná osoba předána v souladu s rámcovým rozhodnutím o evropském zatýkacím rozkazu.
Pozměňovací návrh 19
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 21 – odst. 3
3.  Každý členský stát může oznámit generálnímu sekretariátu Rady při provedení tohoto rámcového rozhodnutí nebo v pozdější fázi, že rovněž použije čl. 2 odst. 1 rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu při rozhodování o předání dotyčné osoby vydávajícímu státu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 20
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 21 – odst. 4
4.  Generální sekretariát Rady zpřístupní informace obdržené podle předchozího odstavce všem členským státům a Komisi.
vypouští se
Pozměňovací návrh 21
Návrh rámcového rozhodnutí
Příloha 1 – osvědčení – písm. f – bod 2
2.  Zaškrtněte vhodnou rubriku nebo rubriky, pokud údajně spáchaný trestný čin nebo trestné činy uvedené v bodě 1 představují podle práva vydávajícího státu jeden nebo více následujících údajných trestných činů, za něž lze uložit ve vydávajícím státě trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody s horní hranicí sazby nejméně tři roky:
vypouští se
– účast na zločinném spolčení,
– terorismus,
– obchod s lidmi,
– pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografie,
– nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami,
– nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami,
– korupce,
– podvody, včetně podvodů postihujících finanční zájmy Evropských společenství ve smyslu Úmluvy ze dne 26. července 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství1,
– legalizace výnosů z trestné činnosti,
– padělání peněz, včetně eura,
– počítačová trestná činnost,
– trestná činnost proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodu s ohroženými druhy živočichů nebo ohroženými druhy a odrůdami rostlin
– napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice a nedovoleném pobytu,
– vražda, těžká újma na zdraví,
– nedovolený obchod s lidskými orgány a tkáněmi,
– únos, omezování osobní svobody a braní rukojmí,
– rasismus a xenofobie,
– organizovaná nebo ozbrojená loupež,
– nedovolený obchod s kulturními statky, včetně starožitností a uměleckých děl,
– podvodná jednání,
– vydírání a vymáhání peněz za ochranu,
– padělání a pirátství výrobků,
– padělání veřejných listin a obchodování s veřejnými listinami,
– padělání platebních prostředků,
– nedovolený obchod s hormonálními látkami a jinými prostředky na podporu růstu,
– nedovolený obchod s jadernými nebo radioaktivními materiály,
– obchod s odcizenými vozidly,
– znásilnění,
– žhářství,
– trestné činy, jejichž stíhání je v pravomoci Mezinárodního trestního soudu,
– únos letadla nebo plavidla,
– sabotáž.
Pozměňovací návrh 22
Návrh rámcového rozhodnutí
Příloha 1 – osvědčení – písm. f – bod 3
3.  Jestliže bod 2 zcela nepokrývá údajně spáchaný trestný čin nebo údajné trestné činy uvedené v bodě 1 nebo jestliže jsou rozhodnutí společně s osvědčením postoupeny do členského státu, který prohlásil, že ověří oboustrannou trestnost (čl. 14 odst. 4 rámcového rozhodnutí), uveďte úplný popis daného údajného trestného činu nebo údajných trestných činů:
vypouští se
Pozměňovací návrh 23
Návrh rámcového rozhodnutí
Příloha 1 – osvědčení – písm. g – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 3 a (nový)
povinnost složit určitou finanční částku nebo poskytnout jiný druh záruky, což lze provést formou určitého počtu splátek nebo jednorázově v plné výši;
Pozměňovací návrh 24
Návrh rámcového rozhodnutí
Příloha 1 – osvědčení – písm. g – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 3
povinnost složit určitou finanční částku nebo poskytnout jiný druh záruky, což lze provést formou určitého počtu splátek nebo jednorázově v plné výši;
vypouští se

(1) Úř. věst. C 297 E ze dne 20.11.2008, s. 116.

Právní upozornění - Ochrana soukromí