Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0158(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0147/2009

Esitatud tekstid :

A6-0147/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/04/2009 - 9.4
CRE 02/04/2009 - 9.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0199

Vastuvõetud tekstid
PDF 465kWORD 102k
Neljapäev, 2. aprill 2009 - Brüssel
Järelevalveotsus kohtueelses menetluses *
P6_TA(2009)0199A6-0147/2009

Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu raamotsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikides vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamist järelevalvemeetmete rakendamise otsuste kui kohtueelse kinnipidamisega seotud alternatiivse võimaluse suhtes (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))

(Nõuandemenetlus – uuesti konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu eelnõu (17002/2008);

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2006)0468);

–   võttes arvesse oma 29. novembri 2007. aasta seisukohta(1);

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 34 lõike 2 punkti b;

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris uuesti Euroopa Parlamendiga (C6-0009/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51 ning artikli 55 lõiget 3;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0147/2009),

1.   kiidab nõukogu eelnõu muudetud kujul heaks;

2.   palub nõukogul teksti vastavalt muuta;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb eelnõu oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

5.   juhul kui käesolevat eelnõu enne Lissaboni lepingu jõustumist vastu ei võeta, on otsustanud käsitleda kõiki tulevasi ettepanekuid kiirmenetluse korras tihedas koostöös liikmesriikide parlamentidega;

6.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Nõukogu ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Raamotsuse eelnõu
Põhjendus 13 a (uus)
(13 a)  Euroopa järelevalvemeetme rikkumise korral võib väljaandev asutus otsustada välja anda Euroopa vahistamismääruse asjaomase isiku üleandmiseks järelevalvemeetme välja andnud riigile. Sellistel asjaoludel, mis peaksid rangelt piirduma käesoleva raamotsuse kohaldamisega, hõlmab raamotsus 2002/584/JSK kõiki süütegusid, millega seoses Euroopa järelevalvemeede võidakse välja anda.
Muudatusettepanek 2
Raamotsuse eelnõu
Põhjendus 17 a (uus)
(17 a)  Terviklikud ühised menetluslikud tagatised on kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö meetmete õiglase ja tõhusa kohaldamise tagamiseks vajalik eeldus. Võttes asjakohaselt arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, peaks nõukogu viivitamatult võtma vastu süütuse presumptsioonil põhineva õigusakti menetluslike tagatiste kohta kriminaalmenetluses, mis peaks sisaldama vähemalt nõuet saada õigusasutuse luba vabaduse piiramiseks või äravõtmiseks, õigust saada ülevaade oma õigustest, õigust saada õigusabi, õigust tõendusmaterjalidele, õigust saada teavet süüdistuste iseloomu ja põhjuste ning kahtlustuste põhjendatuse kohta, õigust saada kõik asjakohased dokumendid asjaomasele isikule mõistetavas keeles ja õigust kasutada tõlki.
Muudatusettepanek 3
Raamotsuse eelnõu
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)
2 a.  Käesolevas raamotsuses peetakse mitteresidendiks isikut, kelle seaduslik ja alaline registreeritud elukoht on mõnes muus liikmesriigis kui menetlust läbiviivas liikmesriigis.
Muudatusettepanek 4
Raamotsuse eelnõu
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a
a) "järelevalvemeetmete rakendamise otsus" – otsuse teinud riigi pädeva asutuse täitmisele pööratav otsus, mis on kriminaalmenetluse käigus tehtud kooskõlas selle riigi õigusaktide ja menetlustega ning millega määratakse füüsilisele isikule kohtueelse kinnipidamise asemel üks või mitu järelevalvemeedet;
a) "järelevalvemeetmete rakendamise otsus" – otsuse teinud riigi pädeva õigusasutuse täitmisele pööratav otsus, mis on kriminaalmenetluse käigus tehtud kooskõlas selle riigi õigusaktide ja menetlustega ning millega määratakse füüsilisele isikule kohtueelse kinnipidamise asemel üks või mitu järelevalvemeedet;
Muudatusettepanek 5
Raamotsuse eelnõu
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d a (uus)
(d a) "otsuse teinud riigi pädev asutus" on kohus, kohtunik, uurija või prokurör, kellele siseriikliku õigusega on antud volitused järelevalvemeetmete rakendamise otsuse tegemiseks;
Muudatusettepanek 6
Raamotsuse eelnõu
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d b (uus)
(d b) "täidesaatva riigi pädev asutus" on kohus, kohtunik, uurija või prokurör, kellele siseriikliku õigusega on antud volitused järelevalvemeetmete rakendamise otsuse täitmiseks ja selle jälgimiseks.
Muudatusettepanek 7
Raamotsuse eelnõu
Artikkel 5a (uus)
Artikkel 5a
Isikuandmed
Isikuandmete töötlemine käesoleva raamotsuse tähenduses peab vastama vähemalt nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsuses 2008/977/JSK (kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta)1 ja Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta konventsioonis (mis käsitleb isikute kaitset isikuandmete automatiseeritud töötlemisel) ja selle protokollides sätestatud põhimõtetele.
1 ELT L 350, 30.12.2008, lk 60.
Muudatusettepanek 8
Raamotsuse eelnõu
Artikkel 6 – lõige 2
2.  Erandina lõikest 1 ja ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist võivad liikmesriigid käesoleva raamotsuse alusel otsuseid tegevateks pädevateks asutusteks määrata asutused, mis ei ole õigusasutused, tingimusel et asjaomastel asutustel on pädevus võtta samalaadseid otsused vastavalt oma siseriiklikele õigusaktidele ja menetlustele.
välja jäetud
Muudatusettepanek 9
Raamotsuse eelnõu
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt f a (uus)
f a) kohustus deponeerida tagatiseks teatav rahasumma või anda muud liiki tagatis kas kindlaksmääratud hulga osamaksetena või korraga täies ulatuses.
Muudatusettepanek 10
Raamotsuse eelnõu
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c
c) kohustus deponeerida tagatiseks teatav rahasumma või anda muud liiki tagatis kas kindlaksmääratud hulga osamaksetena või korraga täies ulatuses.
välja jäetud
Muudatusettepanek 11
Raamotsuse eelnõu
Artikkel 9 – lõige 1
1.  Järelevalvemeetmete rakendamise otsuse võib edastada selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus on isiku seaduslik ja alaline elukoht, juhul kui isik, keda on asjaomastest meetmetest teavitatud, on nõus kõnealusesse riiki tagasi pöörduma.
1.  Järelevalvemeetmete rakendamise otsuse võib edastada selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus on isiku seaduslik ja alaline elukoht, juhul kui isik, keda on talle arusaadavas keeles asjaomastest meetmetest täpselt teavitatud, on nõus kõnealusesse riiki tagasi pöörduma.
Muudatusettepanek 12
Raamotsuse eelnõu
Artikkel 13 – lõige 2
2.  Kohandatud järelevalvemeetmed ei või olla rangemad kui esialgselt määratud järelevalvemeetmed.
2.  Kohandatud järelevalvemeetmed on üksnes tehnilist laadi ja nendega ei kehtestata asjaomasele isikule lisakohustusi. Need meetmed ei või olla rangemad kui esialgselt määratud järelevalvemeetmed.
Muudatusettepanek 13
Raamotsuse eelnõu
Artikkel 14 – lõige 1
1.  Käesoleva raamotsuse alusel ja teo kahepoolset karistatavust kontrollimata toimub järelevalvemeetmete rakendamise otsuse tunnustamine järgmiste süütegude puhul, nagu need on otsuse teinud riigi õigusaktides määratletud, ja juhul, kui need on otsuse teinud riigis karistatavad vabadusekaotusliku karistuse või vabadust piirava meetmega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat:
– kuritegelikus ühenduses osalemine;
– terrorism;
– inimkaubandus;
– laste seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno;
– narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubavedu;
– ebaseaduslik relvade, laskemoona ja lõhkeainetega kauplemine;
– korruptsioon;
− pettus, sealhulgas pettus, mis mõjutab Euroopa ühenduste finantshuve 26. juuli 1995. aasta Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tähenduses;
– kuritegelikul teel saadud tulu rahapesu;
– rahavõltsimine, sealhulgas eurode võltsimine;
– arvutikuriteod;
– keskkonnakuriteod, sealhulgas ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- ja taimeliikide ning taimesortidega,
– ebaseaduslikule sissesõidule ja riigisviibimisele kaasaaitamine;
– tahtlik tapmine, raske kehavigastuse tekitamine;
– ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega;
– inimrööv, ebaseaduslik vabadusevõtmine ja pantvangi võtmine;
– rassism ja ksenofoobia;
– organiseeritud või relvastatud röövimine;
– kultuuriväärtuste, sealhulgas antiik- ja kunstiesemete salakaubavedu;
– kelmus;
– väljapressimine ja raha väljapressimine;
– toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine;
– haldusdokumentide võltsimine ja nendega kauplemine;
– maksevahendite võltsimine;
– ebaseaduslik kauplemine hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega;
– tuumamaterjalide ja radioaktiivsete ainete salakaubavedu;
– varastatud sõidukitega kauplemine;
– vägistamine;
– süütamine;
  Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohtualluvusse kuuluvad kuriteod;
– õhusõiduki või laeva kaaperdamine;
– sabotaaž.
välja jäetud
Muudatusettepanek 14
Raamotsuse eelnõu
Artikkel 14 – lõige 2
2.  Tegutsedes ühehäälselt ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõikes 1 sätestatud tingimustel, võib nõukogu alati otsustada lisada lõikes 1 sisalduvale nimekirjale muid süüteoliike. Nõukogu otsustab, pidades silmas käesoleva raamotsuse artikli 27 alusel esitatud aruannet, kas nimekirja tuleks täiendada või muuta.
välja jäetud
Muudatusettepanek 15
Raamotsuse eelnõu
Artikkel 14 – lõige 3
3.  Lõikes 1 nimetamata süütegude osas võib täidesaatev riik järelevalvemeetmete rakendamise otsust tunnustada tingimusel, et otsuse aluseks olev tegu on ka täidesaatva riigi õigusaktide alusel süütegu selle koosseisu tunnustest või kirjeldusviisist olenemata.
välja jäetud
Muudatusettepanek 16
Raamotsuse eelnõu
Artikkel 14 – lõige 4
4.  Põhiseadusest tulenevatel põhjustel võivad liikmesriigid käesoleva raamotsuse vastuvõtmisel teatada nõukogu peasekretariaadile saadetud avalduses, et ei kohalda lõiget 1 mõne nimetatud lõikes loetletud süüteo või kõigi nimetatud lõikes loetletud süütegude suhtes. Iga sellise avalduse võib igal ajal tagasi võtta. Nimetatud avaldused või nende tagasivõtmine avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
välja jäetud
Muudatusettepanek 17
Raamotsuse eelnõu
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d
(d) järelevalvemeetmete rakendamise otsus on artikli 14 lõikes 3 nimetatud juhtudel ja juhul, kui täidesaatev riik on artikli 14 lõikes 1 nimetatud juhtudel esitanud artikli 14 lõike 4 kohase avalduse, seotud tegudega, mis täidesaatva riigi õigusaktide alusel ei ole süüteod; maksude, tollimaksude ja rahavahetustehingute puhul ei saa siiski keelduda otsuse täitmisest põhjusel, et täidesaatva riigi õigusaktidega ei ole kehtestatud samasuguseid makse või et neis ei ole samasuguseid maksu-, tollimaksu- või rahavahetustehingute alaseid sätteid nagu otsuse teinud riigi õigusaktides;
välja jäetud
Muudatusettepanek 18
Raamotsuse eelnõu
Artikkel 21 – lõige 1
1.  Kui otsuse teinud riigi pädev asutus on teinud vahistamismääruse või mis tahes muu samaväärse mõjuga täitmisele pööratava kohtuotsuse, antakse isik üle kooskõlas Euroopa vahistamismäärust käsitleva raamotsusega.
1.  Kui otsuse teinud riigi pädev asutus on järelevalvemeetmete rikkumise korral teinud vahistamismääruse, antakse isik üle kooskõlas Euroopa vahistamismäärust käsitleva raamotsusega.
Muudatusettepanek 19
Raamotsuse eelnõu
Artikkel 21 – lõige 3
3.  Iga liikmesriik võib teavitada käesoleva raamotsuse ülevõtmisel või hiljem nõukogu peasekretariaati sellest, et tehes otsuse asjaomase isiku üleandmise kohta otsuse teinud riigile, kohaldab ta ka Euroopa vahistamismäärust käsitleva raamotsuse artikli 2 lõiget 1.
välja jäetud
Muudatusettepanek 20
Raamotsuse eelnõu
Artikkel 21 – lõige 4
4.  Nõukogu peasekretariaat teeb eelmise lõike kohaselt saadud teabe kättesaadavaks kõikidele liikmesriikidele ja komisjonile.
välja jäetud
Muudatusettepanek 21
Raamotsuse eelnõu
I lisa – tunnistuse lahter f – punkt 2
2.  Kui punktis l osutatud arvatavalt toimepandud kuritegu (kuriteod) vastab (vastavad) ühele või mitmele järgmisele arvatavalt toimepandud kuriteole, nagu need on määratletud vastavalt otsuse teinud riigi õigusaktidele ja mille eest otsuse teinud riigis karistatakse vabadusekaotusliku karistuse või vabadust piirava meetmega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt kolm aastat, märgistada vastav(ad) kastike(sed):
– kuritegelikus ühenduses osalemine;
– terrorism;
– inimkaubandus;
– laste seksuaalne ärakasutamine ja lapsporno;
– narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubavedu;
– ebaseaduslik relvade, laskemoona ja lõhkeainetega kauplemine;
– korruptsioon;
− pettus, sealhulgas pettus, mis mõjutab Euroopa ühenduste finantshuve 26. juuli 1995. aasta Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tähenduses;
– kuritegelikul teel saadud tulu rahapesu;
– rahavõltsimine, sealhulgas eurode võltsimine;
– arvutikuriteod;
– keskkonnakuriteod, sealhulgas ebaseaduslik kauplemine ohustatud looma- ja taimeliikide ning taimesortidega;
– ebaseaduslikule sissesõidule ja riigisviibimisele kaasaaitamine;
– tahtlik tapmine, raske kehavigastuse tekitamine;
– ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega;
– inimrööv, ebaseaduslik vabadusevõtmine ja pantvangi võtmine;
– rassism ja ksenofoobia;
– organiseeritud või relvastatud röövimine;
– kultuuriväärtuste, sealhulgas antiik- ja kunstiesemete salakaubavedu;
– kelmus;
– väljapressimine ja raha väljapressimine;
– toodete võltsimine ja piraatkoopiate valmistamine;
– haldusdokumentide võltsimine ja nendega kauplemine;
– maksevahendite võltsimine;
– ebaseaduslik kauplemine hormoonpreparaatide ja muude kasvukiirendajatega;
– tuumamaterjalide ja radioaktiivsete ainete salakaubavedu;
– varastatud sõidukitega kauplemine;
– vägistamine;
– süütamine;
  Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohtualluvusse kuuluvad kuriteod;
– õhusõiduki või laeva kaaperdamine;
– sabotaaž.
välja jäetud
Muudatusettepanek 22
Raamotsuse eelnõu
I lisa – tunnistuse lahter f – punkt 3
3.  Kui punktis 1 märgitud väidetavalt toimepandud kuritegu (kuriteod) ei ole loetletud punktis 2 või kui otsus ja tunnistus edastatakse liikmesriiki, kes on teatanud, et kontrollib teo kahepoolset karistatavust (raamotsuse artikli 14 lõige 4), esitada asjaomase arvatavalt toimepandud kuriteo (asjaomaste arvatavalt toimepandud kuritegude) täielik kirjeldus:
välja jäetud
Muudatusettepanek 23
Raamotsuse eelnõu
I lisa – tunnistuse lahter g – lõige 3 – esimene lõik – kolmas a taane (uus)
kohustus deponeerida tagatiseks teatav rahasumma või anda muud liiki tagatis kas kindlaksmääratud arvu osamaksetena või korraga täies ulatuses;
Muudatusettepanek 24
Raamotsuse eelnõu
I lisa – tunnistuse lahter g – lõige 3 – teine lõik – kolmas taane
kohustus deponeerida tagatiseks teatav rahasumma või anda muud liiki tagatis kas kindlaksmääratud hulga osamaksetena või korraga täies ulatuses;
välja jäetud

(1) ELT C 297 E, 20.11.2008, lk 116.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika