Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0158(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0147/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0147/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/04/2009 - 9.4
CRE 02/04/2009 - 9.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0199

Hyväksytyt tekstit
PDF 341kWORD 134k
Torstai 2. huhtikuuta 2009 - Bryssel
Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen valvontatoimia koskeviin päätöksiin tutkintavankeuden vaihtoehtona *
P6_TA(2009)0199A6-0147/2009

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))

(Kuulemismenettely – uudelleen kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon luonnoksen neuvoston päätökseksi (17002/2008),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0468),

–   ottaa huomioon 29. marraskuuta 2007 vahvistamansa kannan(1),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia uudelleen (C6-0009/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 artiklan, 51 artiklan ja 55 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0147/2009),

1.   hyväksyy neuvoston luonnoksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia luonnokseen;

5.   jos käsiteltävänä olevaa tekstiä ei hyväksytä ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, vakuuttaa käsittelevänsä tulevat ehdotukset kiireellisesti tiiviissä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston luonnos   Tarkistus
Tarkistus 1
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Eurooppalaisen valvontatoimen rikkomistapauksessa valvontatoimea koskevan päätöksen tehnyt viranomainen voi päättää antaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen asianosaisen siirtämiseksi päätöksen tehneeseen valtioon. Tällaisissa tapauksissa, joiden olisi tiukasti kuuluttava tämän puitepäätöksen soveltamisalaan, puitepäätöksellä 2002/584/YOS katetaan kaikki rikokset, joiden perusteella voidaan antaa päätös eurooppalaisesta valvontatoimesta.
Tarkistus 2
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
(17 a)  Yhteiset ja yhtenäiset menettelylliset takeet ovat välttämätön ennakkoedellytys sen varmistamiseksi, että rikosasioiden oikeudellisessa yhteistyössä sovellettavat toimet ovat oikeudenmukaisia ja tehokkaita; neuvoston olisi parlamentin lausunto asianmukaisella tavalla huomioon ottaen annettava viipymättä menettelyllisiä takeita rikosoikeudessa koskeva säädös, joka perustuu syyttömyysolettaman periaatteeseen ja johon sisältyvät vähintään edellytys toimivaltaisen viranomaisen antamasta valtuutuksesta vapauden rajoittamisen tai vapauden menetyksen osalta, velvollisuus antaa asianomaiselle henkilölle hänen oikeuksiaan koskeva kirjallinen ilmoitus, oikeus oikeusapuun, oikeus todisteisiin, oikeus saada tietoa syytteiden ja epäilyn perusteiden luonteesta ja syistä, oikeus tutustua kaikkiin asiaan liittyviin asiakirjoihin kielellä, jota asianosainen ymmärtää, ja oikeus käyttää tulkkia;
Tarkistus 3
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Tässä puitepäätöksessä henkilön ei katsota asuvan jäsenvaltiossa silloin, kun hänen laillinen ja vakinainen asuinpaikkansa on muussa jäsenvaltiossa kuin jäsenvaltiossa, jossa oikeudenkäynti on vireillä.
Tarkistus 4
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
4 artikla – a alakohta
a) 'valvontatoimia koskevalla päätöksellä' päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen viranomaisen täytäntöönpanokelpoista päätöstä, joka on tehty kyseisen valtion kansallisen lainsäädännön ja menettelyjen mukaisesti rikosoikeudellisen menettelyn aikana ja jolla luonnolliselle henkilölle määrätään tutkintavankeuden vaihtoehtona yksi tai useampi valvontatoimi;
a) 'valvontatoimia koskevalla päätöksellä' päätöksen tehneen valtion toimivaltaisen oikeusviranomaisen täytäntöönpanokelpoista päätöstä, joka on tehty kyseisen valtion kansallisen lainsäädännön ja menettelyjen mukaisesti rikosoikeudellisen menettelyn aikana ja jolla luonnolliselle henkilölle määrätään tutkintavankeuden vaihtoehtona yksi tai useampi valvontatoimi;
Tarkistus 5
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
4 artikla –d a alakohta (uusi)
(d a) 'päätöksen tehneen valtion toimivaltaisella viranomaisella' tuomioistuinta, tuomaria, tutkintatuomaria tai yleistä syyttäjää, jolla on kansallisen lainsäädännön mukainen toimivalta tehdä valvontatoimia koskeva päätös;
Tarkistus 6
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
4 artikla – d b alakohta (uusi)
(d b) 'täytäntöönpanovaltion toimivaltaisella viranomaisella' tuomioistuinta, tuomaria, tutkintatuomaria tai yleistä syyttäjää, jolla on kansallisen lainsäädännön mukainen toimivalta panna täytäntöön ja seurata valvontatoimia;
Tarkistus 7
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
5 a artikla (uusi)
5 a artikla
Henkilötiedot
Tätä puitepäätöstä sovellettaessa tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava vähintään niitä perusperiaatteita, jotka on vahvistettu rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 2008 tehdyssä puitepäätöksessä 2008/977/YOS1sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa ja sen pöytäkirjoissa.
1 EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.
Tarkistus 8
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
6 artikla – 2 kohta
2.  Poikkeuksena 1 kohtaan ja rajoittamatta 3 kohdan soveltamista jäsenvaltiot voivat nimetä muita kuin oikeusviranomaisia tämän puitepäätöksen mukaisten päätösten tekemiseen toimivaltaisiksi viranomaisiksi edellyttäen, että kyseisillä viranomaisilla on kansallisen lain ja kansallisten menettelyjen nojalla toimivalta tehdä vastaavanluonteisia päätöksiä.
Poistetaan.
Tarkistus 9
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
8 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)
f a) velvollisuus tallettaa tietty rahasumma tai antaa muunlainen vakuus, joka voidaan joko suorittaa tietyissä erissä tai kertamaksuna.
Tarkistus 10
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta
c) velvollisuus tallettaa tietty rahasumma tai antaa muunlainen takaus, joka voidaan joko maksaa tai antaa tietyissä erissä tai välittömästi kokonaisuudessaan
Poistetaan.
Tarkistus 11
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
9 artikla – 1 kohta
1.  Tapauksissa, joissa henkilö saatuaan tiedon asianomaisista toimenpiteistä suostuu palaamaan jäsenvaltioon, jossa hänen laillinen vakinainen asuinpaikkansa on, valvontatoimia koskeva päätös voidaan lähettää tämän valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.
1.  Tapauksissa, joissa henkilö saatuaan täsmällisen tiedon asianomaisista toimenpiteistä kielellä, jota hän ymmärtää, suostuu palaamaan jäsenvaltioon, jossa hänen laillinen ja vakinainen asuinpaikkansa on, valvontatoimia koskeva päätös voidaan lähettää tämän valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.
Tarkistus 12
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
13 artikla – 2 kohta
2.  Mukautettu valvontatoimi ei saa olla ankarampi kuin alun perin määrätty valvontatoimi.
2.  Mukautettu valvontatoimi on luonteeltaan pelkästään tekninen eikä saa itsessään aiheuttaa lisävelvoitteita asianosaiselle. Se ei saa olla ankarampi kuin alun perin määrätty valvontatoimi.
Tarkistus 13
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
14 artikla – 1 kohta
1.  Seuraavat rikokset, sellaisina kuin ne määritellään päätöksen tehneen valtion lainsäädännössä ja jos niistä voi päätöksen tehneessä valtiossa seurata vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, jonka enimmäisaika on vähintään kolme vuotta, edellyttävät valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustamista tämän puitepäätöksen mukaisesti ja teon kaksoisrangaistavuutta tutkimatta:
Poistetaan.
− rikollisjärjestöön osallistuminen,
− terrorismi,
− ihmiskauppa,
− lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia,
− huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa,
− aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa,
− lahjonta,
− petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettu Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuva petos,
− rikoksen tuottaman hyödyn pesu,
− rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen,
− tietoverkkorikollisuus,
− ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa,
− laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen,
− tahallinen henkirikos, vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen,
– ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa,
– ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen,
– rasismi ja muukalaisviha,
– järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö,
– kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa,
– petollinen menettely,
– ryöstöntapainen kiristys ja kiristys,
– tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen,
– hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä,
– maksuvälineväärennykset,
– hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa,
– ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa,
– varastettujen ajoneuvojen kauppa,
– raiskaus,
– murhapoltto,
  Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset,
– ilma-aluksen tai aluksen kaappaus,
– tuhotyö.
Tarkistus 14
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
14 artikla – 2 kohta
2.  Neuvosto voi yksimielisesti ja kuultuaan Euroopan parlamenttia Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdassa säädetyin edellytyksin päättää milloin hyvänsä lisätä muita rikoslajeja 1 kohdassa olevaan luetteloon. Neuvosto tarkastelee sille tämän puitepäätöksen 27 artiklan mukaisesti toimitetun kertomuksen perusteella, olisiko luetteloa laajennettava tai muutettava.
Poistetaan.
Tarkistus 15
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
14 artikla – 3 kohta
3.  Muiden kuin 1 kohdassa mainittujen rikosten osalta täytäntöönpanovaltio voi asettaa valvontatoimia koskevan päätöksen tunnustamisen edellytykseksi, että tuomio liittyy tekoihin, jotka katsotaan myös täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaisesti rikoksiksi niiden tunnusmerkistöstä tai kuvauksesta riippumatta.
Poistetaan.
Tarkistus 16
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
14 artikla – 4 kohta
4.  Jäsenvaltio voi perustuslaillisista syistä ilmoittaa neuvoston pääsihteeristölle tämän puitepäätöksen hyväksymisen yhteydessä toimitettavalla ilmoituksella, että se ei sovella 1 kohtaa joihinkin tai kaikkiin kyseisessä kohdassa mainittuihin rikoksiin. Tällainen ilmoitus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Tällaiset ilmoitukset tai niitä koskevat peruutukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Poistetaan.
Tarkistus 17
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta
(d) valvontatoimia koskeva päätös liittyy 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja, jos täytäntöönpanovaltio on antanut 14 artiklan 4 kohdan mukaisen ilmoituksen, 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tekoon, joka ei olisi rikos täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan; vero-, tulli- ja valuutta-asioiden osalta päätöksen täytäntöönpanosta ei kuitenkaan voida kieltäytyä sillä perusteella, että täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä ei määrätä samantyyppisiä veroja tai se ei sisällä veroja, tulleja tai valuuttatoimia koskevia samantyyppisiä säännöksiä kuin päätöksen tehneen valtion lainsäädäntö;
Poistetaan.
Tarkistus 18
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
21 artikla – 1 kohta
1.  Jos päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen on antanut pidätysmääräyksen tai muun vastaavan täytäntöönpanokelpoisen oikeudellisen päätöksen, henkilö luovutetaan eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen mukaisesti.
1.  Jos päätöksen tehneen valtion toimivaltainen viranomainen on valvontatoimien rikkomistapauksessa antanut pidätysmääräyksen, henkilö luovutetaan eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen mukaisesti.
Tarkistus 19
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
21 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltio voi ilmoittaa neuvoston pääsihteeristölle saattaessaan tämän puitepäätöksen osaksi kansallista lainsäädäntöään tai myöhemmin, että se aikoo soveltaa myös eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä tehdyn puitepäätöksen 2 artiklan 1 kohtaa päättäessään asianomaisen henkilön luovuttamisesta päätöksen tehneeseen valtioon.
Poistetaan.
Tarkistus 20
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
21 artikla – 4 kohta
4.  Neuvoston pääsihteeristö saattaa edellisen kohdan nojalla saamansa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ja komission saataville.
Poistetaan.
Tarkistus 21
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
Liite I – todistustaulukko – f kohta – 2 kohta
2.  Merkitkää rasti asianmukaisiin kohtiin, jos kohdassa 1 tarkoitetuissa väitetyissä rikoksissa on yksi tai useampi seuraavista väitetyistä rikoksista, sellaisina kuin ne määritellään päätöksen tehneen valtion lainsäädännössä, joista voi päätöksen tehneessä valtiossa enimmillään seurata vähintään kolmen vuoden vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide:
Poistetaan.
– rikollisjärjestöön osallistuminen,
– terrorismi,
– ihmiskauppa,
– lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia,
– huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa,
– aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa,
– lahjonta,
– petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettu Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuva petos
– rikoksen tuottaman hyödyn pesu,
– rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen,
– tietoverkkorikollisuus,
– ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa
– laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen,
– tahallinen henkirikos, vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen,
– ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa,
– ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen,
– rasismi ja muukalaisviha,
– järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö,
– kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa,
– petollinen menettely,
– ryöstöntapainen kiristys ja kiristys,
– tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen,
– hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä,
– maksuvälineväärennykset,
– hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa,
– ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa,
– varastettujen ajoneuvojen kauppa,
– raiskaus,
– murhapoltto,
  Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset,
– ilma-aluksen tai aluksen kaappaus,
– tuhotyö.
Tarkistus 22
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
Liite I – todistustaulukko – f kohta – 3 kohta
3.  Jos 1 kohdassa tarkoitettu yksi tai useampi väitetty rikos ei kuulu 2 kohdassa tarkoitettuihin tapauksiin tai jos päätös sekä todistus lähetetään sellaiselle jäsenvaltiolle, joka on ilmoittanut tutkivansa kaksoisrangaistavuuden (puitepäätöksen 14 artiklan 4 kohta), niistä on annettava täydellinen kuvaus:
Poistetaan.
Tarkistus 23
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
Liite I – todistustaulukko – g kohta – 3 kohta – 1 alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)
velvollisuus tallettaa tietty rahasumma tai antaa muunlainen vakuus, joka voidaan suorittaa joko tietyissä erissä tai kertamaksuna;
Tarkistus 24
Luonnos neuvoston puitepäätökseksi
Liite 1 – todistustaulukko – g kohta – 3 kohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta
velvollisuus tallettaa tietty rahasumma tai antaa muunlainen takaus, joka voidaan joko maksaa tai antaa tietyissä erissä tai välittömästi kokonaisuudessaan
Poistetaan.

(1) EUVL C 297 E, 20.11.2008, s. 116.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö