Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/0158(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0147/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0147/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 02/04/2009 - 9.4
CRE 02/04/2009 - 9.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0199

Elfogadott szövegek
PDF 423kWORD 147k
2009. április 2., Csütörtök - Brüsszel
A tárgyalást megelőző eljárásokban hozott, igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat *
P6_TA(2009)0199A6-0147/2009

Az Európai Parlament 2009. április 2-i jogalkotási állásfoglalása a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az ideiglenes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedést elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló tanácsi kerethatározatról (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))

(Konzultációs eljárás - ismételt konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács tervezetére (17002/2008),

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0468),

–   tekintettel 2007. november 29-i álláspontjára(1),

–   tekintettel az EU-Szerződés 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

–   tekintettel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács újra konzultált a Parlamenttel (C6-0009/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére, valamint 55. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0147/2009),

1.   jóváhagyja a Tanács módosított javaslatát;

2.   felkéri a Tanácsot a szöveg megfelelő módosítására;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát vagy annak helyébe új szöveget kíván léptetni;

5.   amennyiben e szöveg a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt nem kerül elfogadásra, minden további javaslatot gyorsított eljárás keretében, a nemzeti parlamentekkel szoros együttműködésben kell megvizsgálni;

6.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács tervezete   Módosítás
Módosítás 1
Tanácsi kerethatározat-tervezet
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  Egy európai felügyeleti intézkedés megsértése esetén a kibocsátó hatóság dönthet arról, hogy európai elfogatóparancsot ad ki az illető személynek a kibocsátó állam számára történő átadása érdekében. Ebben az esetben, amelyet kizárólag ezen kerethatározat alkalmazására kell korlátozni a 2002/584/IB kerethatározat valamennyi olyan bűncselekményre kiterjed, amellyel kapcsolatosan európai felügyeleti intézkedés bocsátható ki.
Módosítás 2
Tanácsi kerethatározat-tervezet
17 a preambulumbekezdés (új)
(17a)  A büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó intézkedések tisztességes és hatékony alkalmazásának szükséges előfeltétele egy egységes eljárási garanciarendszer; az Európai Parlament véleményének kellő figyelembevételével a Tanácsnak haladéktalanul el kell fogadnia egy, a büntetőperekben alkalmazandó eljárási biztosítékokra vonatkozó, az ártatlanság vélelmének elvén alapuló jogalkotási eszközt, amelynek tartalmaznia kell legalább az igazságügyi hatóság felhatalmazását a szabadság bármely korlátozásáról vagy megvonásáról, a "levél a jogokról"-hoz való jogot, a jogi tanácsadáshoz való jogot, a bizonyítékokhoz való jogot, a vádak és a jogos feltételezések jellegéről és indokairól való tájékoztatáshoz való jogot, az összes lényeges dokumentumnak az illető személy által beszélt nyelven történő hozzáféréshez való jogot, a tolmácshoz való jogot;
Módosítás 3
Tanácsi kerethatározat-tervezet
2 cikk - 2 a bekezdés (új)
(2a) e kerethatározat alkalmazásában egy személy akkor tekintendő illetőséggel nem rendelkezőnek, ha jogszerű és szokásos tartózkodási helye nem abban a tagállamban van, ahol az eljárás folyik.
Módosítás 4
Tanácsi kerethatározat-tervezet
4 cikk - a pont
a) "felügyeleti intézkedést elrendelő határozat": a kibocsátó állam illetékes hatóságának olyan végrehajtható, a nemzeti joggal és eljárásrenddel összhangban a büntetőeljárás során hozott határozata, amely valamely természetes személy vonatkozásában az ideiglenes letartóztatás alternatívájaként egy vagy több felügyeleti intézkedést rendel el;
a) "felügyeleti intézkedést elrendelő határozat": a kibocsátó állam illetékes igazságügyi hatóságának olyan végrehajtható, a nemzeti joggal és eljárásrenddel összhangban a büntetőeljárás során hozott határozata, amely valamely természetes személy vonatkozásában az ideiglenes letartóztatás alternatívájaként egy vagy több felügyeleti intézkedést rendel el;
Módosítás 5
Tanácsi kerethatározat-tervezet
4 cikk – d a pont (új)
da) a kibocsátó állam illetékes hatósága": a nemzeti jog alapján a felügyeleti intézkedést elrendelő határozat meghozatalában illetékes bíróság, bíró, vizsgálóbíró vagy ügyész;
Módosítás 6
Tanácsi kerethatározat-tervezet
4 cikk – d b pont (új)
db) "a végrehajtó állam illetékes hatósága": a nemzeti jog alapján a felügyeleti intézkedést elrendelő határozat végrehajtásában és ellenőrzésében illetékes bíróság, bíró, vizsgálóbíró vagy ügyész;
Módosítás 7
Tanácsi kerethatározat-tervezet
5 a cikk (új)
5a. cikk
Személyes adatok
E kerethatározat alkalmazásában a személyes adatok feldolgozása legalább a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi kerethatározatban1, valamint az Európa Tanácsnak a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről szóló 1981. január 28-i, egyezményében és az azt követő jegyzőkönyvekben megállapított alapelveknek felel meg.
1 HL L 350., 2008.12.30., 60. o.
Módosítás 8
Tanácsi kerethatározat-tervezet
6 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve és a (3) bekezdés sérelme nélkül, a tagállamok kijelölhetnek nem igazságügyi hatóságokat is az e kerethatározat szerinti határozathozatal tekintetében illetékességgel rendelkező hatóságként, feltéve, hogy e hatóságok az adott tagállam nemzeti joga és eljárásrendje szerint hasonló természetű határozatok meghozatala tekintetében illetékességgel rendelkeznek.
törölve
Módosítás 9
Tanácsi kerethatározat-tervezet
8 cikk - 1 bekezdés - f a pont (új)
fa) az érintett személy kötelezettsége arra, hogy egy meghatározott pénzösszeget letétbe helyezzen vagy más típusú biztosítékot nyújtson, amelynek teljesítése történhet meghatározott számú részletben vagy egyszerre, egy összegben.
Módosítás 10
Tanácsi kerethatározat-tervezet
8 cikk – 2 bekezdés – c pont
c) az érintett személy kötelezettsége arra, hogy egy meghatározott pénzösszeget letétbe helyezzen vagy más típusú biztosítékot nyújtson, amelynek teljesítése történhet meghatározott számú részletben vagy egyszerre, egy összegben;
törölve
Módosítás 11
Tanácsi kerethatározat-tervezet
9 cikk – 1 bekezdés
(1)  A felügyeleti intézkedést elrendelő határozat továbbítható azon tagállam illetékes hatósága részére, amelyben az érintett személy jogszerű és szokásos tartózkodási helye található, amennyiben az elrendelt intézkedésekről tájékoztatott személy vissza kíván térni ezen államba.
(1)  A felügyeleti intézkedést elrendelő határozat továbbítható azon tagállam illetékes hatósága részére, amelyben az érintett személy jogszerű és szokásos tartózkodási helye található, amennyiben a szóban forgó intézkedésekről pontosan, az általa értett nyelven tájékoztatott személy vissza kíván térni ezen államba.
Módosítás 12
Tanácsi kerethatározat-tervezet
13 cikk – 2 bekezdés
(2)   A kiigazított felügyeleti intézkedés nem lehet szigorúbb az eredetileg kiszabott felügyeleti intézkedésnél.
(2)   A kiigazított felügyeleti intézkedés kizárólag technikai jellegű, és önmagában nem ír elő további kötelezettségeket az érintett személlyel szemben. Nem lehet szigorúbb az eredetileg kiszabott felügyeleti intézkedésnél.
Módosítás 13
Tanácsi kerethatározat-tervezet
14 cikk – 1 bekezdés
(1)  A kibocsátó államban annak jogszabályai szerint legalább hároméves leghosszabb időtartamú szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel büntethető alábbi bűncselekmények esetében – e kerethatározat értelmében és a cselekmény kettős büntethetőségének mérlegelése nélkül – a felügyeleti intézkedést elrendelő határozatot el kell ismerni:
törölve
- bűnszervezetben való részvétel,
- terrorizmus,
- emberkereskedelem,
- gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia,
- kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme,
- fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme,
- korrupció,
- csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is,
- bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása,
- pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is,
- számítógépes bűncselekmények,
- környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét is,
- segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz,
- szándékos emberölés, súlyos testi sértés,
- emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme,
- emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés,
- rasszizmus és idegengyűlölet,
- szervezett vagy fegyveres rablás,
- kulturális javak tiltott kereskedelme, beleértve a régiségeket és a műtárgyakat is,
- csalás,
- befolyással üzérkedés és zsarolás,
- termékhamisítás és iparjogvédelmi jog megsértése,
- hivatalos okiratok hamisítása és azokkal való kereskedelem,
- fizetőeszközök hamisítása,
- hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme,
- nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme,
- lopott gépjárművek kereskedelme,
- erőszakos közösülés,
- gyújtogatás,
- a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények,
- légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése,
- szabotázs.
Módosítás 14
Tanácsi kerethatározat-tervezet
14 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételek szerint egyhangúlag bármikor kiegészítheti az (1) bekezdésben foglalt felsorolást a bűncselekmények további kategóriáival. A Tanács az e kerethatározat 27. cikke szerint benyújtott jelentés alapján megvizsgálja a lista bővítésének vagy módosításának szükségességét.
törölve
Módosítás 15
Tanácsi kerethatározat-tervezet
14 cikk – 3 bekezdés
3.  Az (1) bekezdésben fel nem sorolt bűncselekmények esetében a végrehajtó állam a felügyeleti intézkedést elrendelő határozatot elismerheti, feltéve hogy a határozat olyan cselekményekre vonatkozik, amelyek a végrehajtó állam joga szerint is – a tényállási elemektől és a minősítéstől függetlenül – bűncselekménynek minősülnek.
törölve
Módosítás 16
Tanácsi kerethatározat-tervezet
14 cikk - 4 bekezdés
(4)  E kerethatározat elfogadásakor a tagállamok alkotmányos okokból a Tanács Főtitkárságának benyújtott nyilatkozatban kijelenthetik, hogy az (1) bekezdést nem alkalmazzák az ott említett bűncselekmények némelyike tekintetében vagy egyike tekintetében sem. Az ilyen nyilatkozat bármikor visszavonható. E nyilatkozatokat, vagy a nyilatkozatok visszavonását közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
törölve
Módosítás 17
Tanácsi kerethatározat-tervezet
15 cikk - 1 bekezdés - d pont
d) a 14. cikk (3) bekezdésében említett esetekben, valamint – ha a végrehajtó állam a 14. cikk (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot tett – a 14. cikk (1) bekezdésében említett esetben a felügyeleti intézkedést elrendelő határozat olyan cselekményekre vonatkozik, amelyek a végrehajtó állam jogszabályai szerint nem minősülnének bűncselekménynek; adó-, vám- és devizaügyekben azonban a határozat végrehajtása nem tagadható meg azon az alapon, hogy a végrehajtó állam jogszabályai nem írnak elő ugyanolyan típusú adót, vagy nem tartalmaznak ugyanolyan adó-, vám- vagy devizaszabályokat, mint a kibocsátó állam jogszabályai;
törölve
Módosítás 18
Tanácsi kerethatározat-tervezet
21 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amennyiben a kibocsátó állam illetékes hatósága letartóztatási parancsot vagy más, azonos joghatállyal bíró végrehajtható bírósági határozatot rendelt el, az érintett személyt az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározattal összhangban át kell adni.
(1)  Amennyiben egy felügyeleti intézkedés megsértésekor a kibocsátó állam illetékes hatósága letartóztatási parancsot rendelt el, az érintett személyt az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározattal összhangban át kell adni.
Módosítás 19
Tanácsi kerethatározat-tervezet
21 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az egyes tagállamok e kerethatározat átültetésekor vagy egy későbbi szakaszban értesíthetik a Tanács Főtitkárságát arról, hogy az érintett személynek a kibocsátó állam részére való átadására vonatkozó határozat meghozatalakor az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat 2. cikke (1) bekezdését is alkalmazni fogják.
törölve
Módosítás 20
Tanácsi kerethatározat-tervezet
21 cikk - 4 bekezdés
(4)  A Tanács Főtitkársága az előző bekezdés értelmében részére eljuttatott információt valamennyi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátja.
törölve
Módosítás 21
Tanácsi kerethatározat-tervezet
I. melléklet – f tanúsítvány bekeretezett része – 2 pont
2.  Ha az 1. pontban meghatározott bűncselekmény(ek) az alábbiak közül a kibocsátó állam joga szerint meghatározott egy vagy több olyan feltételezett bűncselekménynek felel(nek) meg, amelyek a kibocsátó államban legalább hároméves maximális időtartamú szabadságvesztés büntetéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel büntethető(k), kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzet(ek)et:
törölve
- bűnszervezetben való részvétel,
- terrorizmus,
- emberkereskedelem,
- gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia,
- kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme,
- fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme,
- korrupció,
- csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is,
- bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása,
- pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is,
- számítógépes bűncselekmények,
- környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét is,
- segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz,
- szándékos emberölés, súlyos testi sértés,
- emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme,
- emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés,
- rasszizmus és idegengyűlölet,
- szervezett vagy fegyveres rablás,
- kulturális javak tiltott kereskedelme, beleértve a régiségeket és a műtárgyakat is,
- csalás,
- befolyással üzérkedés és zsarolás,
- termékhamisítás és iparjogvédelmi jog megsértése,
- hivatalos okiratok hamisítása és azokkal való kereskedelem,
- fizetőeszközök hamisítása,
- hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme,
- nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme,
- lopott gépjárművek kereskedelme,
- erőszakos közösülés,
- gyújtogatás,
- a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények,
- légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése,
- szabotázs.
Módosítás 22
Tanácsi kerethatározat-tervezet
I. melléklet – f tanúsítvány bekeretezett része – 3 pont
3.  Ha az 1. pontban megjelölt, feltételezett bűncselekmény(ek)re a 2. pont nem terjed ki, illetve ha a határozatot, továbbá a tanúsítványt azon tagállam részére továbbítják, amely kijelentette, hogy vizsgálja a kettős büntethetőséget (a kerethatározat 14. cikkének (4) bekezdése), kérjük, adjon teljes leírást az érintett feltételezett bűncselekmény(ek)ről:
törölve
Módosítás 23
Tanácsi kerethatározat-tervezet
I. melléklet – g tanúsítvány bekeretezett része – 3 bekezdés – 1 albekezdés – 3 a francia bekezdés (új)
az érintett személy kötelezettsége arra, hogy egy meghatározott pénzösszeget letétbe helyezzen vagy más típusú biztosítékot nyújtson, amelynek teljesítése történhet meghatározott számú részletben vagy egyszerre, egy összegben;
Módosítás 24
Tanácsi kerethatározat-tervezet
I. melléklet – g tanúsítvány bekeretezett része – 3 bekezdés – 2 albekezdés – 3 francia bekezdés
az érintett személy kötelezettsége arra, hogy egy meghatározott pénzösszeget letétbe helyezzen vagy más típusú biztosítékot nyújtson, amelynek teljesítése történhet meghatározott számú részletben vagy egyszerre, egy összegben;
törölve

(1) HL C 297. E, 2008.11.20., 116. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat