Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0158(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0147/2009

Pateikti tekstai :

A6-0147/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/04/2009 - 9.4
CRE 02/04/2009 - 9.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0199

Priimti tekstai
PDF 487kWORD 148k
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 2 d. - Briuselis
Sprendimų dėl kardomųjų priemonių kaip alternatyvos kardomajam kalinimui abipusis pripažinimas *
P6_TA(2009)0199A6-0147/2009

2009 m. balandžio 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui projekto (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))

(Konsultavimosi procedūra – atnaujintas konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos projektą (17002/2008),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0468),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 29 d. poziciją(1),

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba dar kartą kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6–0009/2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93, 51 straipsnius ir 55 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6–0147/2009),

1.   pritaria Tarybos projektui su pakeitimais;

2.   ragina Tarybą atitinkamai iš dalies pakeisti tekstą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina projektą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

5.   jei šis projektas nebus patvirtintas prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai, pasiryžęs visus pasiūlymus, kurie bus pateikti ateityje, nagrinėti pagal skubos procedūrą glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionaliniais parlamentais;

6.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos projektas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pamatinio sprendimo projektas
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)  Kai pažeidžiama Europos kardomoji priemonė, išduodančioji institucija gali nuspręsti išduoti Europos arešto orderį, kad atitinkamas asmuo būtų perduotas išduodančiajai valstybei. Tokiomis aplinkybėms griežtai apsiribojant šio pamatinio sprendimo taikymu Tarybos pamatinis sprendimas Nr. 2002/584/TVR apima visus pažeidimus, dėl kurių gali būti taikoma Europos kardomoji priemonė.
Pakeitimas 2
Pamatinio sprendimo projektas
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a)  Vienodos bendros procesinės apsaugos priemonės yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti, kad teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose priemonės būtų taikomos sąžiningai ir veiksmingai; deramai atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę, Taryba nedelsdama turėtų priimti teisinę priemonę dėl procesinių apsaugos priemonių baudžiamuosiuose procesuose, pagrįstą nekaltumo prezumpcijos principu, į kurią turėtų įeiti bent jau teisminės institucijos leidimas apribojant arba atimant laisvę, teisę į raštą, kuriame būtų išvardytos teisės, teisę į teisinę konsultaciją, į įrodymus, teisę būti informuotam apie kaltinimų ir įtarimų pagrindo pobūdį ir priežastis, teisę susipažinti su visais susijusiais dokumentais atitinkamam asmeniui suprantama kalba, naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis;
Pakeitimas 3
Pamatinio sprendimo projektas
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Šiame pamatiniame sprendime laikoma, kad asmuo negyvena valstybėje narėje, jeigu nustatyta, kad jo (jos) teisėta ir nuolatinė gyvenamoji vieta nustatyta kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje vyksta procesas.
Pakeitimas 4
Pamatinio sprendimo projektas
4 straipsnio a punktas
a) "sprendimas dėl kardomųjų priemonių" – tai išduodančiosios valstybės kompetentingos institucijos pagal nacionalinę teisę ir procedūras baudžiamojo proceso metu priimtas vykdytinas sprendimas, kuriuo fiziniam asmeniui kaip alternatyva kardomajam kalinimui taikoma viena ar kelios kardomosios priemonės;
a) "sprendimas dėl kardomųjų priemonių" – tai išduodančiosios valstybės kompetentingos teisminės institucijos pagal nacionalinę teisę ir procedūras baudžiamojo proceso metu priimtas vykdytinas sprendimas, kuriuo fiziniam asmeniui kaip alternatyva kardomajam kalinimui taikoma viena ar kelios kardomosios priemonės;
Pakeitimas 5
Pamatinio sprendimo projektas
4 straipsnio d a punktas (naujas)
da) "išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija" – tai teismas, teisėjas, tardytojas ar prokuroras, pagal nacionalinę teisę kompetentingas išduoti sprendimą dėl kardomųjų priemonių;
Pakeitimas 6
Pamatinio sprendimo projektas
4 straipsnio d b punktas (naujas)
db) "vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija" – tai teismas, teisėjas, tardytojas ar prokuroras, pagal nacionalinę teisę kompetentingas vykdyti sprendimą dėl kardomųjų priemonių ir prižiūrėti jo vykdymą.
Pakeitimas 7
Pamatinio sprendimo projektas
5 a straipsnis (naujas)
5a straipsnis
Asmens duomenys
Tvarkant asmens duomenis šio pamatinio sprendimo tikslais reikia laikytis bent jau pagrindinių principų, nustatytų 2008 m. lapkričio 27 d. Pamatiniame sprendime 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos1 ir 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencijoje dėl asmenų apsaugos automatizuotai tvarkant asmens duomenis ir jos vėlesniuose protokoluose.
1 OL L 350, 2008 12 30, p. 60.
Pakeitimas 8
Pamatinio sprendimo projektas
6 straipsnio 2 dalis
2.  Nukrypdamos nuo 1 dalies ir nepažeidamos 3 dalies, institucijomis, kompetentingomis priimti sprendimus pagal šį pamatinį sprendimą, valstybės narės gali skirti neteismines institucijas, jeigu šios institucijos yra kompetentingos priimti panašaus pobūdžio sprendimus pagal nacionalinę teisę ir procedūras.
Išbraukta.
Pakeitimas 9
Pamatinio sprendimo projektas
8 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)
fa) įpareigojimas sumokėti tam tikrą piniginį užstatą arba suteikti kitos rūšies garantiją, kuri gali būti sumokama atitinkamomis dalimis arba kaip vienkartinė išmoka;
Pakeitimas 10
Pamatinio sprendimo projektas
8 straipsnio 2 dalies c punktas
c) įpareigojimas sumokėti tam tikrą piniginį užstatą arba suteikti kitos rūšies garantiją, kuri gali būti sumokama atitinkamomis dalimis arba iš karto visa;
Išbraukta.
Pakeitimas 11
Pamatinio sprendimo projektas
9 straipsnio 1 dalis
1.  Sprendimas dėl kardomųjų priemonių gali būti perduotas valstybės narės, kurioje asmuo teisėtai ir nuolat gyvena, kompetentingai institucijai, jeigu asmuo, kuriam buvo pranešta apie atitinkamas priemones, sutinka sugrįžti į tą valstybę.
1.  Sprendimas dėl kardomųjų priemonių gali būti perduotas valstybės narės, kurioje asmuo teisėtai ir nuolat gyvena, kompetentingai institucijai, jeigu asmuo, kuriam buvo tinkamai pranešta jam (jai) suprantama kalba apie atitinkamas priemones, sutinka sugrįžti į tą valstybę.
Pakeitimas 12
Pamatinio sprendimo projektas
13 straipsnio 2 dalis
2.  Adaptuota kardomoji priemonė negali būti griežtesnė negu paskirta pirminė kardomoji priemonė.
2.  Adaptuota kardomoji priemonė turi būti tik techninio pobūdžio ir dėl jos negali būti nustatyta jokių papildomų įpareigojimų atitinkamam asmeniui. Ji negali būti griežtesnė negu paskirta pirminė kardomoji priemonė.
Pakeitimas 13
Pamatinio sprendimo projektas
14 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal šio pamatinio sprendimo nuostatas ir neatlikus veikos dvigubo baudžiamumo patikrinimo sprendimas dėl kardomųjų priemonių pripažįstamas toliau nurodytų nusikalstamų veikų atveju, jeigu už jas išduodančiojoje valstybėje baudžiama laisvės atėmimo bausme arba priemone, susijusia su laisvės atėmimu, kurių ilgiausias terminas yra ne mažiau kaip treji metai ir jeigu jos yra apibrėžtos sprendimą priėmusios valstybės teisėje:
Išbraukta.
− dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje,
− terorizmas,
− prekyba žmonėmis,
− seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija,
− neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis,
− neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis,
− korupcija,
− sukčiavimas, įskaitant sukčiavimą, kuris kenkia Europos Bendrijų finansiniams interesams, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos
− nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimas,
− valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimas,
− nusikaltimai informatikai,
− nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančiomis gyvūnų ir nykstančiomis augalų rūšimis bei veislėmis
− pagalba neteisėtai patekti į šalį ir joje apsigyventi,
− nužudymas, sunkus kūno sužalojimas,
− neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais,
− žmonių grobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimas,
− rasizmas ir ksenofobija,
− organizuotas ar ginkluotas apiplėšimas,
− neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarines vertybes ir meno kūrinius,
− pinigų gavimas apgaulės būdu,
− reketavimas ir turto prievartavimas,
− gaminių klastojimas ir piratavimas,
− administracinių dokumentų klastojimas ir prekyba jais,
− mokėjimo priemonių klastojimas,
− neteisėta prekyba hormoninėmis medžiagomis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis,
− neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviomis medžiagomis,
− prekyba vogtomis transporto priemonėmis,
− išžaginimas,
− tyčinis padegimas,
  Tarptautiniam baudžiamajam teismui teismingi nusikaltimai,
− neteisėtas orlaivio arba laivo užgrobimas,
− diversija.
Pakeitimas 14
Pamatinio sprendimo projektas
14 straipsnio 2 dalis
2.  Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, Europos Sąjungos sutarties 39 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis bet kuriuo metu gali vieningai nuspręsti papildyti 1 dalyje pateiktą sąrašą kitomis nusikalstamų veikų kategorijomis. Atsižvelgdama į pagal šio pamatinio sprendimo 27 straipsnį pateiktą ataskaitą, Taryba sprendžia, ar šis sąrašas turėtų būti išplėstas arba iš dalies pakeistas.
Išbraukta.
Pakeitimas 15
Pamatinio sprendimo projektas
14 straipsnio 3 dalis
3. 1 dalyje neišvardytų nusikalstamų veikų atvejais vykdančioji valstybė gali pripažinti sprendimą dėl kardomųjų priemonių su sąlyga, kad sprendimas yra susijęs su veikomis, kurios pagal vykdančiosios valstybės teisę taip pat laikomos nusikalstama veika, neatsižvelgiant į jos sudėties požymius arba aprašymą.
Išbraukta.
Pakeitimas 16
Pamatinio sprendimo projektas
14 straipsnio 4 dalis
4.  Priimant šį pamatinį sprendimą valstybės narės dėl konstitucinių priežasčių gali Tarybos generaliniam sekretoriatui pateikiama deklaracija pareikšti, kad jos netaikys 1 dalies tam tikrų arba visų toje dalyje nurodytų nusikalstamų veikų atžvilgiu. Bet kuri tokia deklaracija gali būti atsiimta bet kuriuo metu. Tokios deklaracijos skelbiamos arba apie deklaracijų atsiėmimą skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Išbraukta.
Pakeitimas 17
Pamatinio sprendimo projektas
15 straipsnio 1 dalies d punktas
(d) 14 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais ir 14 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, kai vykdančioji valstybė yra pateikusi deklaraciją pagal 14 straipsnio 4 dalį, sprendimas dėl kardomųjų priemonių susijęs su veika, kuri nebūtų laikoma nusikalstama veika pagal vykdančiosios valstybės teisę; tačiau su mokesčiais, muitais ar valiutos keitimu susijusiais atvejais negalima atsisakyti vykdyti sprendimo remiantis tuo, kad vykdančiosios valstybės teisėje nenumatyti tokie patys mokesčiai arba tokios pačios mokesčius, muitus ir valiutos keitimą reglamentuojančios taisyklės, kokios yra numatytos išduodančiosios valstybės teisėje;
Išbraukta.
Pakeitimas 18
Pamatinio sprendimo projektas
21 straipsnio 1 dalis
1.  Jei išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija išdavė arešto orderį ar kitą jam prilygstančio poveikio vykdomąjį teismo sprendimą, asmuo perduodamas Pamatiniame sprendime dėl Europos arešto orderio nustatyta tvarka.
1.  Jei, kardomosios priemonės pažeidimo atveju, išduodančiosios valstybės kompetentinga institucija išdavė arešto orderį, asmuo perduodamas Pamatiniame sprendime dėl Europos arešto orderio nustatyta tvarka.
Pakeitimas 19
Pamatinio sprendimo projektas
21 straipsnio 3 dalis
3.  Kiekviena valstybė narė perkeldama šį pamatinį sprendimą į nacionalinę teisę arba vėlesniame etape gali pranešti Tarybos generaliniam sekretoriatui, kad ji taip pat taikys pamatinio sprendimo dėl Europos arešto orderio 2 straipsnio 1 dalį, priimdama sprendimus perduoti atitinkamą asmenį išduodančiajai valstybei.
Išbraukta.
Pakeitimas 20
Pamatinio sprendimo projektas
21 straipsnio 4 dalis
4.  Tarybos generalinis sekretoriatas pateikia pagal pirmesnę dalį gautą informaciją visoms valstybėms narėms ir Komisijai.
Išbraukta.
Pakeitimas 21
Pamatinio sprendimo projektas
I priedo liudijimo f langelio 2 punktas
2.  Pažymėkite atitinkamą langelį (-ius), jeigu 1 punkte nurodyta (-os) inkriminuojama (-os) nusikalstama (-os) veika (-os) apima vieną ar daugiau toliau išvardytų inkriminuojamų nusikalstamų veikų, apibrėžtų sprendimą priėmusios valstybės teisėje ir sprendimą priėmusioje valstybėje baudžiamų laisvės atėmimo bausme arba su laisvės atėmimu susijusia priemone, kurios ilgiausias terminas – ne mažiau kaip treji metai:
Išbraukta.
− dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje,
− terorizmas,
− prekyba žmonėmis,
− seksualinis vaikų išnaudojimas ir vaikų pornografija,
− neteisėta prekyba narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis,
− neteisėta prekyba ginklais, šaudmenimis ir sprogmenimis,
− korupcija,
− sukčiavimas, įskaitant sukčiavimą, kuris kenkia Europos Bendrijų finansiniams interesams, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos
− nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimas,
− valiutos, įskaitant eurą, padirbinėjimas,
− nusikaltimai informatikai,
− nusikaltimai aplinkai, įskaitant neteisėtą prekybą nykstančiomis gyvūnų ir nykstančiomis augalų rūšimis bei veislėmis
− pagalba neteisėtai patekti į šalį ir joje apsigyventi,
− nužudymas, sunkus kūno sužalojimas,
− neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais,
− žmonių grobimas, neteisėtas laisvės atėmimas ir įkaitų ėmimas,
− rasizmas ir ksenofobija,
− organizuotas ar ginkluotas apiplėšimas,
− neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarines vertybes ir meno kūrinius,
− pinigų gavimas apgaulės būdu,
− reketavimas ir turto prievartavimas,
– gaminių klastojimas ir piratavimas,
− administracinių dokumentų klastojimas ir prekyba jais,
− mokėjimo priemonių klastojimas,
− neteisėta prekyba hormoninėmis medžiagomis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis,
− neteisėta prekyba branduolinėmis ar radioaktyviomis medžiagomis,
− prekyba vogtomis transporto priemonėmis,
− išžaginimas,
− tyčinis padegimas,
  Tarptautiniam baudžiamajam teismui teismingi nusikaltimai,
− neteisėtas orlaivio arba laivo užgrobimas,
− diversija.
Pakeitimas 22
Pamatinio sprendimo projektas
I priedo liudijimo f langelio 3 punktas
3.  Jeigu 1 punkte nurodyta (-os) inkriminuojama (-os) nusikalstama (-os) veika (-os) nėra nurodyta (-os) 2 punkte arba jei teismo sprendimas ir liudijimas perduodami valstybei narei, kuri yra pareiškusi, kad patikrins dvigubą baudžiamumą (Pamatinio sprendimo 14 straipsnio 4 dalis), pateikite išsamų atitinkamos (-ų) inkriminuojamos (-ų) nusikalstamos (-ų) veikos (-ų) aprašymą:
Išbraukta.
Pakeitimas 23
Pamatinio sprendimo projektas
I priedo liudijimo g langelio 3 dalies 1 pastraipos 3 a įtrauka (nauja)
įpareigojimas sumokėti tam tikrą piniginį užstatą arba suteikti kitos rūšies garantiją, kuri gali būti sumokama atitinkamomis dalimis arba kaip vienkartinė išmoka;
Pakeitimas 24
Pamatinio sprendimo projektas
I priedo liudijimo g langelio 3 dalies 2 pastraipos 3 įtrauka
įpareigojimas sumokėti tam tikrą piniginį užstatą arba suteikti kitos rūšies garantiją, kuri gali būti sumokama atitinkamomis dalimis arba iš karto visa;
Išbraukta.

(1) OL C 297 E, 2008 11 20, p. 116.

Teisinė informacija - Privatumo politika