Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/0158(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0147/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0147/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 02/04/2009 - 9.4
CRE 02/04/2009 - 9.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0199

Pieņemtie teksti
PDF 542kWORD 118k
Ceturtdiena, 2009. gada 2. aprīlis - Brisele
Eiropas uzraudzības rīkojums saistībā ar pirmstiesas izmeklēšanu *
P6_TA(2009)0199A6-0147/2009

Eiropas Parlamenta 2009. gada 2. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes pamatlēmumu, ar ko kā alternatīvu pirmstiesas apcietinājumam starp Eiropas Savienības dalībvalstīm piemēro savstarpējas atzīšanas principu attiecībā uz lēmumiem par uzraudzības pasākumiem (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))

(Apspriežu procedūra – atkārtota apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes izstrādāto projektu (17002/2008),

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2006)0468),

–   ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 29. novembra nostāju(1),

–   ņemot vērā ES līguma 34. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

–   ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir atkārtoti apspriedusies (C6-0009/2009),

–   ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu un 55. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0147/2009),

1.   apstiprina grozīto Padomes projektu;

2.   aicina Padomi atbilstīgi grozīt tekstu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā paredz nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   aicina Padomi vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi projektu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

5.   pauž apņēmību steidzamības kārtībā izskatīt visus turpmākos priekšlikumus, cieši sadarbojoties ar dalībvalstu parlamentiem, ja šis projekts netiks pieņemts pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā;

6.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes projekts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Pamatlēmuma projekts
13.a apsvērums (jauns)
13a)  Ja konstatēts Eiropas uzraudzības līdzekļa pārkāpums, izdevēja iestāde var pieņemt lēmumu par Eiropas apcietinājuma ordera izdošanu, lai attiecīgo personu nosūtītu uz izdošanas valsti. Šādos apstākļos, kam būtu jābūt stingri ierobežotiem ar šā pamatlēmuma piemērošanu, Pamatlēmums 2002/584/JAI attiecas uz visiem nodarījumiem, saistībā ar kuriem var piemērot Eiropas uzraudzības līdzekli.
Grozījums Nr. 2
Pamatlēmuma projekts
17.a apsvērums (jauns)
17a)  Vienots kopējs procesuālo garantiju kopums ir nepieciešams priekšnosacījums, lai nodrošinātu godīgu un efektīvu pasākumu piemērošanu attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās; ņemot vērā Eiropas Parlamenta viedokli, Padomei vajadzētu nekavējoties pieņemt juridisku instrumentu par procesuālām garantijām kriminālprocesā, pamatojoties uz nevainīguma prezumpcijas principu, paredzot vismaz tiesas iestādes pilnvarojumu jebkādai brīvības ierobežošanai vai atņemšanai, tiesības uz "Tiesību vēstuli", juridisko palīdzību, pierādījumiem, tiesības saņemt informāciju par apsūdzības raksturu un iemesliem, kā arī par aizdomu pamatu, tiesības piekļūt visiem būtiskajiem dokumentiem valodā, ko attiecīgā persona saprot, un tiesības uz tulku;
Grozījums Nr. 3
Pamatlēmuma projekts
2. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Šajā Pamatlēmumā persona tiek uzskatīta par nerezidentu tad, ja viņa/viņas likumīgā un pastāvīgā dzīvesvieta ir reģistrēta dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kur notiek tiesas process.
Grozījums Nr. 4
Pamatlēmuma projekts
4. pants – a apakšpunkts
a) "lēmums par uzraudzības pasākumiem" ir lēmuma pieņēmējas valsts kompetentās iestādes izpildāms lēmums, kas kriminālprocesa gaitā pieņemts saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un procedūrām un ar ko fiziskai personai kā alternatīvu pirmstiesas apcietinājumam paredz piemērot vienu vai vairākus uzraudzības pasākumus;
a) "lēmums par uzraudzības pasākumiem" ir lēmuma pieņēmējas valsts kompetentās tiesu iestādes izpildāms lēmums, kas kriminālprocesa gaitā pieņemts saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un procedūrām un ar ko fiziskai personai kā alternatīvu pirmstiesas apcietinājumam paredz piemērot vienu vai vairākus uzraudzības pasākumus;
Grozījums Nr. 5
Pamatlēmuma projekts
4. pants – da apakšpunkts (jauns)
da) "kompetentā iestāde izdevējā valstī" ir tiesa, tiesnesis, izmeklēšanas maģistrāts vai prokurors, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kompetents izdot lēmumu par uzraudzības pasākumiem;
Grozījums Nr. 6
Pamatlēmuma projekts
4. pants – db apakšpunkts (jauns)
db) "kompetentā iestāde izpildes valstī" ir tiesa, tiesnesis, izmeklēšanas maģistrāts vai prokurors, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kompetents pildīt lēmumu par uzraudzības pasākumiem un pārraudzīt tā izpildi;
Grozījums Nr. 7
Pamatlēmuma projekts
5.a pants (jauns)
5.a pants
Personas dati
Saskaņā ar šo pamatlēmumu personas datu apstrādei ir jānotiek atbilstīgi vismaz pamatprincipiem, kas noteikti Pamatlēmumā 2008/977/TI (2008. gada 27. novembris) par tādu personas datu aizsardzību, kurus apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās1, un saskaņā ar principiem, kas noteikti Eiropas Padomes 1981. gada 28. janvāra Konvencijā par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisku apstrādi, kā arī atbilstīgi tās turpmākajiem protokoliem.
1 OV L 350, 30.12.2008, 60. lpp.
Grozījums Nr. 8
Pamatlēmuma projekts
6. pants – 2. punkts
2.  Atkāpjoties no 1. punkta un neskarot 3. punktu, dalībvalstis par iestādēm, kas ir kompetentas pieņemt lēmumus saistībā ar šo pamatlēmumu, var izraudzīties iestādes, kas nav tiesu iestādes, ja vien šādas iestādes saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un procedūrām ir kompetentas pieņemt līdzīga veida lēmumus.
svītrots
Grozījums Nr. 9
Pamatlēmuma projekts
8. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
fa) pienākums kā galvojumu deponēt noteiktu naudas summu vai nodrošināt cita veida garantiju, ko var izdarīt, vai nu veicot noteiktu iemaksu skaitu, vai iemaksājot visu uzreiz.
Grozījums Nr. 10
Pamatlēmuma projekts
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
c) pienākums kā galvojumu deponēt noteiktu naudas summu vai nodrošināt cita veida garantiju, ko var nodrošināt, vai nu veicot noteiktu iemaksu skaitu, vai iemaksājot visu uzreiz;
svītrots
Grozījums Nr. 11
Pamatlēmuma projekts
9. pants – 1. punkts
1.  Lēmumu par uzraudzības pasākumiem var pārsūtīt tās dalībvalsts kompetentai iestādei, kurā personai ir likumīga un pastāvīga dzīvesvieta, ja persona, kas ir informēta par attiecīgajiem pasākumiem, ir piekritusi atgriezties uz šo valsti.
1.  Lēmumu par uzraudzības pasākumiem var pārsūtīt tās dalībvalsts kompetentai iestādei, kurā personai ir likumīga un pastāvīga dzīvesvieta, ja persona, kas ir precīzi informēta par attiecīgajiem pasākumiem valodā, ko viņš/viņa saprot, ir piekritusi atgriezties šajā valstī.
Grozījums Nr. 12
Pamatlēmuma projekts
13. pants – 2. punkts
2.  Pielāgotais uzraudzības pasākums nav stingrāks par sākotnēji piespriesto uzraudzības pasākumu.
2.  Pielāgotajam pārraudzības pasākumam ir vienīgi tehnisks raksturs, un tas neuzliek attiecīgajai personai nekādus papildu pienākumus. Tas nav stingrāks par sākotnēji piespriesto uzraudzības pasākumu.
Grozījums Nr. 13
Pamatlēmuma projekts
14. pants – 1. punkts
1.  Ievērojot šā pamatlēmuma noteikumus un nepārbaudot attiecīgo noziedzīgo nodarījumu dubulto sodāmību, turpmāk norādītie noziedzīgie nodarījumi, kā tie definēti lēmuma pieņēmējas valsts tiesību aktos, ir pamats lēmuma par uzraudzības pasākumiem atzīšanai, ja lēmuma pieņēmējā valstī kā sods par šiem nodarījumiem ir paredzēta brīvības atņemšana vai ar brīvības atņemšanu saistīts pasākums, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi:
− dalība noziedzīgā organizācijā,
− terorisms,
− cilvēku tirdzniecība,
− bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija,
− narkotisku un psihotropu vielu nelikumīga tirdzniecība,
− ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība,
− korupcija,
− krāpšana, tostarp krāpšana, kas apdraud Eiropas Kopienu finanšu intereses tādā nozīmē, kā paredzēts 1995. gada 26. jūlija Konvencijā par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību,
− noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
− naudas, arī euro, viltošana,
− datornoziegumi,
− noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība,
− nelikumīgas ieceļošanas un uzturēšanās veicināšana,
− slepkavība, smagi miesas bojājumi,
− cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība,
− cilvēku nolaupīšana, turēšana ieslodzījumā un ķīlnieku sagrābšana,
− rasisms un ksenofobija,
− organizēta vai bruņota laupīšana,
− kultūras preču, tostarp antikvāru preču un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība,
− krāpniecība,
− rekets un izspiešana,
− kontrafaktu ražojumu izgatavošana un pirātisms,
− administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība,
− maksāšanas līdzekļu viltošana,
− hormonu un citu augšanas stimulatoru nelikumīga tirdzniecība,
− kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība,
− zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība,
− izvarošana,
− ļaunprātīga dedzināšana,
− noziegumi, kas ir Starptautiskās Krimināltiesas kompetencē,
− lidmašīnu vai kuģu sagrābšana,
− sabotāža.
svītrots
Grozījums Nr. 14
Pamatlēmuma projekts
14. pants – 2. punkts
2.  Apspriedusies ar Eiropas Parlamentu un ievērojot Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu, Padome jebkurā laikā var vienprātīgi nolemt 1. punkta sarakstam pievienot citas noziedzīgu nodarījumu kategorijas. Ņemot vērā saskaņā ar šā pamatlēmuma 27. pantu Padomei iesniegto ziņojumu, Padome izvērtē, vai saraksts būtu jāpaplašina vai jāgroza.
svītrots
Grozījums Nr. 15
Pamatlēmuma projekts
14. pants – 3. punkts
3.  Attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas nav ietverti 1. punktā, lēmuma izpildes valsts lēmumu par uzraudzības pasākumiem var atzīt ar nosacījumu, ka lēmums attiecas uz darbību, ko atzīst par noziedzīgu nodarījumu arī saskaņā ar lēmuma izpildes valsts tiesību aktiem, neatkarīgi no noziedzīgā nodarījuma elementiem vai apraksta. 4.
svītrots
Grozījums Nr. 16
Pamatlēmuma projekts
14. pants – 4. punkts
4.  Pieņemot šo pamatlēmumu, dalībvalstis konstitucionālu iemeslu dēļ, izmantojot Padomes Ģenerālsekretariātam nosūtītu deklarāciju, var paziņot, ka tās nepiemēros 1. punktu attiecībā uz dažiem vai visiem tajā minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Šādu deklarāciju var atsaukt jebkurā laikā. Šādas deklarācijas vai deklarāciju atsaukumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
svītrots
Grozījums Nr. 17
Pamatlēmuma projekts
15. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
d) pamatlēmuma 14. panta 3. punktā minētajos gadījumos un – ja lēmuma izpildes valsts saskaņā ar 14. panta 4. punktu ir nākusi klajā ar deklarāciju – 14. panta 1. punktā minētajos gadījumos lēmums par uzraudzības pasākumiem attiecas uz darbību, ko saskaņā ar lēmuma izpildes valsts tiesību aktiem neuzskata par noziedzīgu nodarījumu; tomēr nodokļu, muitas un valūtas jautājumos lēmuma izpildi nevar atteikt, pamatojoties uz to, ka lēmuma izpildes valsts tiesību aktos nav paredzēti analogi nodokļi vai ka tajos nodokļu, muitas vai valūtas jomā nav paredzēti noteikumi, kas ir analogi lēmuma pieņēmējas valsts noteikumiem;
svītrots
Grozījums Nr. 18
Pamatlēmuma projekts
21. pants – 1. punkts
1.  Ja lēmuma pieņēmējas valsts kompetentā iestāde ir piemērojusi lēmumu par apcietinājumu vai arī jebkādu citu izpildāmu tiesas nolēmumu ar tādu pašu spēku, attiecīgo personu nodod saskaņā ar pamatlēmumu par Eiropas apcietināšanas orderi.
1.  Ja uzraudzības pasākuma pārkāpuma gadījumā lēmuma pieņēmējas valsts kompetentā iestāde ir piemērojusi pirmstiesas apcietinājumu, attiecīgo personu nodod saskaņā ar pamatlēmumu par Eiropas apcietināšanas orderi.
Grozījums Nr. 19
Pamatlēmuma projekts
21. pants – 3. punkts
3.  Transponējot šo pamatlēmumu vai vēlāk, katra dalībvalsts var informēt Padomes Ģenerālsekretariātu par to, ka tā arī piemēros Eiropas apcietināšanas ordera pamatlēmuma 2. panta 1. punktu, pieņemot lēmumu par attiecīgās personas nodošanu lēmuma pieņēmējai valstij.
svītrots
Grozījums Nr. 20
Pamatlēmuma projekts
21. pants – 4. punkts
4.  Padomes Ģenerālsekretariāts saskaņā ar iepriekšējo punktu saņemto informāciju dara pieejamu visām dalībvalstīm un Komisijai.
svītrots
Grozījums Nr. 21
Pamatlēmuma projekts
1. pielikums – apliecinājuma rūtiņa (f) – 2. punkts
2.  Ja 1. punktā minētais(ie) varbūtējais(ie) nodarījums(i) atbilst vienam vai vairākiem turpmāk norādītajiem varbūtējiem nodarījumiem, kā definēts sprieduma valsts tiesību aktos, par kuriem sprieduma valstī paredzēts brīvības atņemšanas sods vai ar brīvības atņemšanu saistīts pasākums, kura maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, lūdzu, apstipriniet to, izdarot atzīmi(es) attiecīgā(s) rūtiņā(s):
− dalība noziedzīgā organizācijā,
− terorisms,
− cilvēku tirdzniecība,
− bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija,
− narkotisku un psihotropu vielu nelikumīga tirdzniecība,
− ieroču, munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga tirdzniecība,
− korupcija,
− krāpšana, tostarp krāpšana, kas apdraud Eiropas Kopienu finanšu intereses tādā nozīmē, kā paredzēts 1995. gada 26. jūlija Konvencijā par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību,
− noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
− naudas, arī euro, viltošana,
− datornoziegumi,
− noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu dzīvnieku un augu sugu un šķirņu nelikumīga tirdzniecība,
− nelikumīgas ieceļošanas un uzturēšanās veicināšana,
− slepkavība, smagi miesas bojājumi,
− cilvēku orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība,
− cilvēku nolaupīšana, turēšana ieslodzījumā un ķīlnieku sagrābšana,
− rasisms un ksenofobija,
− organizēta vai bruņota laupīšana,
− kultūras preču, tostarp antikvāru preču un mākslas darbu, nelikumīga tirdzniecība,
− krāpniecība,
− rekets un izspiešana,
− kontrafaktu ražojumu izgatavošana un pirātisms,
− administratīvu dokumentu viltošana un tirdzniecība,
− maksāšanas līdzekļu viltošana,
− hormonu un citu augšanas stimulatoru nelikumīga tirdzniecība,
− kodolmateriālu vai radioaktīvu materiālu nelikumīga tirdzniecība,
− zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība,
− izvarošana,
− ļaunprātīga dedzināšana,
− noziegumi, kas ir Starptautiskās Krimināltiesas kompetencē,
− lidmašīnu vai kuģu sagrābšana,
− sabotāža.
svītrots
Grozījums Nr. 22
Pamatlēmuma projekts
1. pielikums – apliecinājuma rūtiņa (f) – 3. punkts
3.  Ja 1. punktā minētais(ie) varbūtējais(ie) nodarījums(i) nav aplūkots(i) 2. punktā, vai, ja lēmumu kopā ar apliecinošo dokumentu nosūta dalībvalstij, kura ir deklarējusi, ka pārbaudīs abpusējo sodāmību (pamatlēmuma 14. panta 4. punkts), lūdzu, pilnībā aprakstiet attiecīgo(s) varbūtējo(s) nodarījumu(s):
svītrots
Grozījums Nr. 23
Pamatlēmuma projekts
1. pielikums – apliecinājums - rūtiņa (g) – 3. punkts – 1. daļa – 3.a ievilkums (jauns)
pienākums kā galvojumu deponēt noteiktu naudas summu vai nodrošināt cita veida garantiju, ko var izdarīt, vai nu veicot noteiktu iemaksu skaitu, vai iemaksājot visu uzreiz;
Grozījums Nr. 24
Pamatlēmuma projekts
I. pielikums – apliecinājuma rūtiņa (g) – 3. punkts – 2. daļa – 3. ievilkums
pienākums kā galvojumu deponēt noteiktu naudas summu vai nodrošināt cita veida garantiju, ko var nodrošināt, vai nu veicot noteiktu iemaksu skaitu, vai iemaksājot visu uzreiz;
svītrots

(1) OV C 297 E, 20.11.2008., 116. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika