Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0158(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0147/2009

Teksty złożone :

A6-0147/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 02/04/2009 - 9.4
CRE 02/04/2009 - 9.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0199

Teksty przyjęte
PDF 494kWORD 148k
Czwartek, 2 kwietnia 2009 r. - Bruksela
Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy *
P6_TA(2009)0199A6-0147/2009

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie projektu decyzji ramowej Rady w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))

(Procedura konsultacji – ponowna konsultacja)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Rady (17002/2008),

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2006)0468),

–   uwzględniając własne stanowisko z dnia 29 listopada 2007 r.(1),

–   uwzględniając art. 34 ust. 2 litera b) Traktatu UE,

–   uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu UE, na mocy którego Rada ponownie skonsultowała się z Parlamentem (C6-0009/2009),

–   uwzględniając art. 93, art. 51 oraz art. 55 ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0147/2009),

1.   zatwierdza projekt Rady po poprawkach;

2.   zwraca się do Rady o odpowiednią zmianę tekstu;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do projektu lub zastąpienia go innym aktem;

5.   deklaruje swoją determinację, aby w przypadku, gdyby przedmiotowy projekt nie został przyjęty przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego, rozpatrzyć wszelkie kolejne wnioski w trybie pilnym, w ścisłej współpracy z parlamentami krajowymi;

6.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Projekt Rady   Poprawka
Poprawka 1
Projekt decyzji ramowej
Punkt 13a preambuły (nowy)
(13a)  W przypadku naruszenia europejskiego środka nadzoru organ wydający może zadecydować o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania w celu przekazania danej osoby państwu wydania. W takich przypadkach, które powinny być ściśle ograniczone do stosowania niniejszej decyzji ramowej, decyzja ramowa 2002/584/WSiSW ma zastosowanie do wszystkich przestępstw mogących skutkować wydaniem europejskiego środka nadzoru.
Poprawka 2
Projekt decyzji ramowej
Punkt 17a preambuły (nowy)
(17a)  Jednolity wspólny zbiór gwarancji proceduralnych stanowi niezbędny warunek wstępny sprawiedliwego i skutecznego stosowania środków dotyczących współpracy sądowej w sprawach karnych; Rada powinna w należyty sposób uwzględnić opinię Parlamentu Europejskiego i przyjąć niezwłocznie instrument prawny dotyczący gwarancji proceduralnych w postępowaniach karnych, oparty na zasadzie domniemania niewinności i obejmujący co najmniej zatwierdzenie wydane przez organ sądowy jakiegokolwiek ograniczenia lub pozbawienia wolności, prawo do pouczenia o przysługujących prawach, prawo do porady prawnej, prawo do dowodów, prawo do informacji w zakresie rodzaju oraz przyczyn zarzutów oraz podstaw podejrzeń, prawo dostępu do wszelkich odnośnych dokumentów w języku, który jest zrozumiały dla danej osoby, prawo do tłumacza ustnego;
Poprawka 3
Projekt decyzji ramowej
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Na użytek niniejszej decyzji ramowej, daną osobę uznaje się za osobę niebędącą rezydentem w przypadku, gdy jej zgodne z prawem stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, w którym toczy się postępowanie.
Poprawka 4
Projekt decyzji ramowej
Artykuł 4 – litera a)
a) "decyzja w sprawie środków nadzoru" oznacza podlegającą wykonaniu decyzję, którą w toku postępowania karnego podjął właściwy organ państwa wydania zgodnie z jego przepisami i procedurami krajowymi i przez którą organ ten nałożył na osobę fizyczną środek lub środki nadzoru zamiast aresztu tymczasowego;
a) "decyzja w sprawie środków nadzoru" oznacza podlegającą wykonaniu decyzję, którą w toku postępowania karnego podjął właściwy organ sądowy państwa wydania zgodnie z jego przepisami i procedurami krajowymi i przez którą organ ten nałożył na osobę fizyczną środek lub środki nadzoru zamiast aresztu tymczasowego;
Poprawka 5
Projekt decyzji ramowej
Artykuł 4 – litera d a) (nowa)
(da) "właściwy organ w państwie wydającym" oznacza sąd, sędziego, sędziego śledczego lub oskarżyciela publicznego właściwych zgodnie z przepisami prawa krajowego do wydania decyzji w sprawie środków nadzoru;
Poprawka 6
Projekt decyzji ramowej
Artykuł 4 – litera d b) (nowa)
(db) "właściwy organ w państwie wykonania" oznacza sąd, sędziego, sędziego śledczego lub oskarżyciela publicznego właściwych zgodnie z przepisami prawa krajowego do wykonania i monitorowania decyzji w sprawie środków nadzoru.
Poprawka 7
Projekt decyzji ramowej
Artykuł 5 a (nowy)
Artykuł 5a
Dane osobowe
Przetwarzanie danych osobowych na użytek niniejszej decyzji ramowej powinno spełniać co najmniej podstawowe zasady określone w decyzji ramowej 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych1 oraz w konwencji Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych i późniejszych protokołach do niej.
1 Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s. 60.
Poprawka 8
Projekt decyzji ramowej
Artykuł 6 – ustęp 2
2.  Na zasadzie wyjątku od ust.1 i bez uszczerbku dla ust.3 państwa członkowskie mogą wyznaczyć organy inne niż sądowe jako organy właściwe do podejmowania decyzji na mocy niniejszej decyzji ramowej, o ile organy te są właściwe do podejmowania podobnych decyzji na mocy przepisów i procedur krajowych.
skreślony
Poprawka 9
Projekt decyzji ramowej
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)
fa) obowiązku zdeponowania określonej kwoty pieniężnej lub udzielenia gwarancji innego rodzaju, która może zostać wniesiona w określonej liczbie rat lub w całości jednorazowo.
Poprawka 10
Projekt decyzji ramowej
Artykuł 8 - ustęp 2 – litera c)
c) obowiązek zdeponowania określonej kwoty pieniężnej lub udzielenia gwarancji innego rodzaju, która może zostać wniesiona w określonej liczbie rat lub w całości jednorazowo;
skreślony
Poprawka 11
Projekt decyzji ramowej
Artykuł 9 – ustęp 1
1.  Decyzję w sprawie środków nadzoru można przekazać właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym dana osoba ma zgodnie z prawem zwykłe miejsce pobytu, jeżeli po otrzymaniu informacji o odnośnych środkach osoba ta zgadza się na powrót do tego państwa.
1.  Decyzję w sprawie środków nadzoru można przekazać właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym dana osoba ma zgodnie z prawem zwykłe miejsce pobytu, jeżeli po otrzymaniu dokładnych informacji ─ w zrozumiałym dla niej języku ─ o odnośnych środkach osoba ta zgadza się na powrót do tego państwa.
Poprawka 12
Projekt decyzji ramowej
Artykuł 13 – ustęp 2
2.  Dostosowany środek nadzoru nie może być surowszy niż środek nadzoru, który został nałożony pierwotnie.
2.  Dostosowany środek nadzoru ma wyłącznie charakter techniczny i sam w sobie nie prowadzi do nałożenia dodatkowych zobowiązań na daną osobę. Środek ten nie może być surowszy niż środek nadzoru, który został nałożony pierwotnie.
Poprawka 13
Projekt decyzji ramowej
Artykuł 14 – ustęp 1
1.  Następujące przestępstwa stanowią podstawę uznania decyzji w sprawie środków nadzoru zgodnie z niniejszą decyzją ramową bez weryfikacji podwójnej karalności czynu, jeżeli w państwie wydania, zgodnie z definicją tych przestępstw w jego systemie prawnym, są one zagrożone karą pozbawienia wolności lub zastosowaniem środka polegającego na pozbawieniu wolności w maksymalnym wymiarze co najmniej trzech lat:
skreślony
− udział w organizacji przestępczej,
− terroryzm,
− handel ludźmi,
− wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dziecięca,
− nielegalny obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi,
− nielegalny obrót bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi,
− korupcja,
− nadużycia finansowe, w tym na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich w rozumieniu Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich
− pranie wpływów pieniężnych z przestępczości,
− fałszowanie pieniędzy, w tym euro,
− przestępstwa komputerowe,
− przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalny obrót zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt
− udzielanie pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy lub w nielegalnym pobycie,
− zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
− nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi,
− uprowadzenie osoby, bezprawne pozbawienie wolności i wzięcie zakładników,
− rasizm i ksenofobia,
− kradzież w formie zorganizowanej lub rozbój z użyciem broni,
− nielegalny obrót dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki,
− oszustwo,
− wymuszenie rozbójnicze,
− podrabianie i piractwo produktów,
− fałszowanie dokumentów urzędowych i obrót takimi dokumentami,
− fałszowanie środków płatniczych,
− nielegalny obrót hormonami i innymi substancjami wzrostu,
− nielegalny obrót materiałami jądrowymi i radioaktywnymi,
− obrót kradzionymi pojazdami,
− zgwałcenie,
− podpalenie,
− przestępstwa podlegające właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego,
− uprowadzenie statku powietrznego lub wodnego,
− sabotaż.
Poprawka 14
Projekt decyzji ramowej
Artykuł 14 – ustęp 2
2.  Rada, stanowiąc jednomyślnie po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego zgodnie z warunkami określonymi w art.39 ust.1 Traktatu o Unii Europejskiej, może w dowolnym czasie podjąć decyzję o dodaniu innych kategorii przestępstw do wykazu zawartego w ust. 1. Rada analizuje w świetle sprawozdania otrzymanego zgodnie z art.27 niniejszej decyzji ramowej, czy wykaz ten należy rozszerzyć lub zmienić.
skreślony
Poprawka 15
Projekt decyzji ramowej
Artykuł 14 – ustęp 3
3.  Jeżeli chodzi o przestępstwa inne niż określone w ust.1, państwo wykonania może uzależnić uznanie decyzji w sprawie środków nadzoru od tego, czy decyzja ta odnosi się do czynów stanowiących przestępstwo także w świetle prawa państwa wykonania, niezależnie od znamion przestępstwa lub jego określenia.4.
skreślony
Poprawka 16
Projekt decyzji ramowej
Artykuł 14 – ustęp 4
Poprawka
4.  W chwili przyjmowania niniejszej decyzji ramowej państwa członkowskie mogą, ze względów konstytucyjnych, złożyć w Sekretariacie Generalnym Rady oświadczenie, że nie będą stosować ust.1 do niektórych lub wszystkich rodzajów przestępstw, o których mowa w tym ustępie. Wszelkie tego typu oświadczenia można cofnąć w dowolnym momencie. Takie oświadczenia lub informacje o cofnięciu takich oświadczeń są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
skreślony
Poprawka 17
Projekt decyzji ramowej
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera d)
(d) decyzja w sprawie środków nadzoru dotyczy – w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust.3 oraz w przypadku gdy państwo wykonania złożyło oświadczenie na mocy art.14 ust 4, a także w przypadkach, o których mowa w art.14 ust.1 – czynu, który w świetle prawa państwa wykonania nie stanowiłby przestępstwa; w sprawach dotyczących podatków, ceł i środków płatniczych nie można jednak odmówić wykonania decyzji w sprawie środków nadzoru, powołując się na fakt, że prawo państwa wykonania nie nakłada podatków tego samego rodzaju lub nie zawiera tego samego rodzaju przepisów dotyczących podatków, ceł i środków płatniczych co prawo państwa wydania;
skreślony
Poprawka 18
Projekt decyzji ramowej
Artykuł 21 – ustęp 1
1.  Jeżeli właściwy organ państwa wydania wydał nakaz aresztowania lub inną decyzję o analogicznym skutku podlegającą wykonaniu, daną osobę wydaje się zgodnie z decyzją ramowa o europejskim nakazie aresztowania.
1.  Jeżeli w przypadku naruszenia w odniesieniu do danego środka nadzoru właściwy organ państwa wydania wydał nakaz aresztowania, daną osobę przekazuje się zgodnie z decyzją ramową o europejskim nakazie aresztowania.
Poprawka 19
Projekt decyzji ramowej
Artykuł 21 – ustęp 3
3.  W chwili transpozycji niniejszej decyzji ramowej lub później każde państwo członkowskie może powiadomić Sekretariat Generalny Rady, że podejmując decyzję o wydaniu danej osoby państwu wydania, będzie również stosować art.2 ust.1 decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania.
skreślony
Poprawka 20
Projekt decyzji ramowej
Artykuł 21 – punkt 4
4.  Sekretariat Generalny Rady udostępnia informacje otrzymane na mocy poprzedniego ustępu wszystkim państwom członkowskim i Komisji.
skreślony
Poprawka 21
Projekt decyzji ramowej
Załącznik I –Zaświadczenie – litera f) – punkt 2
2.  Jeżeli domniemane przestępstwo(-a), o którym(-ych) mowa w pkt 1, stanowi(-ą) zgodnie z prawem państwa wydania co najmniej jedno z następujących domniemanych przestępstw, zagrożonych w państwie wydania karą pozbawienia wolności lub zastosowaniem środka polegającego na pozbawieniu wolności o maksymalnym wymiarze co najmniej trzech lat, proszę zaznaczyć odpowiednie pole(pola):
skreślony
− udział w organizacji przestępczej,
− terroryzm,
− handel ludźmi,
− wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dziecięca,
− nielegalny obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi,
− nielegalny obrót bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi,
− korupcja,
− nadużycia finansowe, w tym na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich w rozumieniu Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich
− pranie wpływów pieniężnych z przestępczości,
− fałszowanie pieniędzy, w tym euro,
− przestępstwa komputerowe,
− przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalny obrót zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt
− udzielanie pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy lub w nielegalnym pobycie,
− zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
− nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi,
− uprowadzenie osoby, bezprawne pozbawienie wolności i wzięcie zakładników,
− rasizm i ksenofobia,
− kradzież w formie zorganizowanej lub rozbój z użyciem broni,
− nielegalny obrót dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki,
− oszustwo,
− wymuszenie rozbójnicze,
− podrabianie i piractwo produktów,
− fałszowanie dokumentów urzędowych i obrót takimi dokumentami,
− fałszowanie środków płatniczych,
− nielegalny obrót hormonami i innymi substancjami wzrostu,
− nielegalny obrót materiałami jądrowymi i radioaktywnymi,
− obrót kradzionymi pojazdami,
− zgwałcenie,
− podpalenie,
− przestępstwa podlegające właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego,
− uprowadzenie statku powietrznego lub wodnego,
− sabotaż.
Poprawka 22
Projekt decyzji ramowej
Załącznik I –Zaświadczenie – litera f)–punkt 3
3.  Jeżeli domniemane przestępstwo(-a) wymienione w pkt 1 nie jest (nie są) ujęte w pkt 2 lub jeżeli decyzja jest wraz z zaświadczeniem przekazywana państwu członkowskiemu, które oświadczyło, że będzie weryfikować podwójną karalność (art.10 ust.4 decyzji ramowej), proszę podać pełen opis tego (tych) domniemanego(-ych) przestępstwa (przestępstw):
skreślony
Poprawka 23
Projekt decyzji ramowej
Załącznik I – Zaświadczenie –- litera g) – ustęp 3 – akapit pierwszy – tiret trzecie a (nowe)
obowiązek zdeponowania określonej kwoty pieniężnej lub udzielenia gwarancji innego rodzaju, która może zostać wniesiona w określonej liczbie rat lub w całości jednorazowo;
Poprawka 24
Projekt decyzji ramowej
Załącznik I – Zaświadczenie – litera g) – ustęp 3 - akapit drugi – tiret trzecie
obowiązek zdeponowania określonej kwoty pieniężnej lub udzielenia gwarancji innego rodzaju, która może zostać wniesiona w określonej liczbie rat lub w całości jednorazowo;
skreślony

(1) Dz.U. C 297 E z 20.11.2008, s. 116.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności