Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0158(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0147/2009

Texte depuse :

A6-0147/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/04/2009 - 9.4
CRE 02/04/2009 - 9.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0199

Texte adoptate
PDF 487kWORD 146k
Joi, 2 aprilie 2009 - Bruxelles
Măsuri de supraveghere judiciară *
P6_TA(2009)0199A6-0147/2009

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la proiectul de decizie-cadru a Consiliului privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară între statele membre ale Uniunii Europene ca alternativă la detenția preventivă (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))

(Procedura de consultare - consultare repetată)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Consiliului (17002/2008),

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2006)0468),

–   având în vedere poziția sa din 29 noiembrie 2007(1),

–   având în vedere articolul 34 alineatul (2) litera (b) din Tratatul UE,

–   având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost consultat din nou de către Consiliu (C6-0009/2009),

–   având în vedere articolele 93 și 51 și articolul 55 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0147/2009),

1.   aprobă propunerea Consiliului astfel cum a fost modificată;

2.   invită Consiliul să modifice textul în consecință;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care acesta intenționează să modifice în mod substanțial sau să înlocuiască proiectul cu un alt text;

5.   în cazul în care proiectul nu este adoptat înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, este hotărât să analizeze orice propunere viitoare în regim de urgență, în strânsă cooperare cu parlamentele naționale;

6.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Proiectul Consiliului   Amendamentul
Amendamentul 1
Proiect de decizie-cadru
Considerentul 13a (nou)
(13a)  În cazul încălcării măsurii europene de supraveghere judiciară, autoritatea emitentă poate decide să emită un mandat european de arestare în scopul transferării persoanei respective în statul emitent. În asemenea situații, care trebuie să se limiteze strict la aplicarea prezentei decizii-cadru, Decizia-cadru 2002/584/JAI se aplică tuturor infracțiunilor cu privire la care poate fi emisă o măsură europeană de supraveghere judiciară.
Amendamentul 2
Proiect de decizie-cadru
Considerentul 17a (nou)
(17a)  Este necesară o serie comună de garanții procedurale, ca o condiție prealabilă necesară pentru a garanta o aplicare echitabilă și eficientă a măsurilor privind cooperarea judiciară în materie penală; ținând seama în mod corespunzător de avizul Parlamentului European, Consiliul ar trebui să adopte neîntârziat un instrument juridic referitor la garanțiile procedurale în procedurile penale, bazat pe principiul prezumției de nevinovăție, care ar trebui să includă cel puțin autorizarea emisă de către autoritatea judiciară a oricărei restrângeri sau privări de libertate, dreptul la o "comunicare în scris a drepturilor", la consiliere juridică, dreptul de acces la probe, de a fi informat în legătură cu natura și temeiul acuzațiilor și ale motivelor de suspiciune, dreptul de acces la toate documentele pertinente într-o limbă pe care persoana în cauză o înțelege și dreptul la un interpret;
Amendamentul 3
Proiect de decizie-cadru
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)
(2a)  În sensul prezentei decizii-cadru, o persoană este considerată nerezidentă atunci când domiciliul său legal obișnuit se află într-un alt stat membru decât statul membru în care se desfășoară procedura.
Amendamentul 4
Proiect de decizie-cadru
Articolul 4 – litera a
(a) "decizie privind măsuri de supraveghere judiciară" înseamnă o decizie executorie adoptată în decursul procedurilor penale de către o autoritate competentă a statului emitent în conformitate cu normele și procedurile sale de drept intern în cursul procedurii penale și care impune unei persoane fizice, ca alternativă la detenția preventivă, una sau mai multe măsuri de supraveghere judiciară;
(a) "decizie privind măsuri de supraveghere judiciară" înseamnă o decizie executorie adoptată în decursul procedurilor penale de către o autoritate judiciară competentă a statului emitent în conformitate cu normele și procedurile sale de drept intern în cursul procedurii penale și care impune unei persoane fizice, ca alternativă la detenția preventivă, una sau mai multe măsuri de supraveghere judiciară;
Amendamentul 5
Proiect de decizie-cadru
Articolul 4 - litera da (nouă)
(da) "autoritatea competentă din statul emitent" înseamnă instanța, judecătorul, judecătorul de instrucție sau procurorul care, în conformitate cu legislația națională, este competent să pronunțe hotărâri privind măsurile de supraveghere;
Amendamentul 6
Proiect de decizie-cadru
Articolul 4 – litera db (nouă)
(db) "autoritatea competentă din statul de execuție" înseamnă instanța, judecătorul, judecătorul de instrucție sau procurorul care, în conformitate cu legislația națională, este competent să execute și să monitorizeze hotărâri privind măsurile de supraveghere;
Amendamentul 7
Proiect de decizie-cadru
Articolul 5a (nou)
Articolul 5a
Date cu caracter personal
Prelucrarea datelor personale în sensul prezentei decizii-cadru trebuie să respecte cel puțin principiile fundamentale stabilite de Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală1 și de Convenția din 28 ianuarie 1981 a Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, precum și de protocoalele ulterioare aferente acesteia.
1 JO L 350, 30.12.2008, p. 60.
Amendamentul 8
Proiect de decizie-cadru
Articolul 6 – alineatul 2
(2)  Ca excepție de la alineatul (1) și fără a aduce atingere alineatului (3), statele membre pot desemna alte autorități decât cele judiciare drept autorități competente pentru luarea deciziilor în temeiul prezentei decizii-cadru, cu condiția ca aceste autorități să aibă competența de a lua decizii de natură similară în conformitate cu procedurile și normele de drept intern.
eliminat
Amendamentul 9
Proiect de decizie-cadru
Articolul 8 – alineatul 1 – litera fa (nouă)
(fa) obligația de a depune o anumită sumă sau de a oferi un alt tip de garanție, care poate fi furnizată fie într-un anumit număr de rate sau printr-o singură plată;
Amendamentul 10
Proiect de decizie-cadru
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c
(c) obligația de a depune o anumită sumă sau de a oferi un alt tip de garanție, care poate fi furnizată fie într-un anumit număr de rate sau o singură dată;
eliminată
Amendamentul 11
Proiect de decizie-cadru
Articolul 9 – alineatul 1
(1)  O decizie privind măsurile de supraveghere judiciară poate fi transmisă autorității competente din statul membru în care persoana își are reședința legală obișnuită, în cazul în care persoana, în condițiile în care a fost informată cu privire la măsurile vizate, consimte să se întoarcă în statul respectiv.
(1)  O decizie privind măsurile de supraveghere judiciară poate fi transmisă autorității competente din statul membru în care persoana își are reședința legală obișnuită, în cazul în care persoana, în condițiile în care a fost informată exact cu privire la măsurile vizate, într-o limbă pe care o înțelege, consimte să se întoarcă în statul respectiv.
Amendamentul 12
Proiect de decizie-cadru
Articolul 13 – alineatul 2
(2)  Măsura de supraveghere judiciară adaptată trebuie să nu fie mai severă decât măsura de supraveghere judiciară care a fost impusă inițial.
(2)  Măsura de supraveghere adaptată este exclusiv de natură tehnică și nu impune, ea însăși, obligații suplimentare persoanei vizate. Ea nu este mai severă decât măsura de supraveghere care a fost impusă inițial.
Amendamentul 13
Proiect de decizie-cadru
Articolul 14 – alineatul 1
(1)  Următoarele infracțiuni, în cazul în care se pedepsesc, în statul emitent, cu închisoarea sau cu o măsură privativă de libertate cu o durată maximă de cel puțin trei ani, astfel cum sunt definite de legislația statului emitent, conduc, în termenii prezentei decizii-cadru și fără verificarea dublei incriminări a faptei, la recunoașterea deciziei privind măsuri de supraveghere judiciară:
eliminat
- participarea la o organizație criminală,
- terorismul,
- traficul de persoane,
- exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă,
- traficul ilicit de narcotice și substanțe psihotrope,
- corupția,
- frauda, inclusiv cea care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene în sensul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene,
- spălarea produselor infracțiunii,
- falsificarea de monedă, inclusiv a monedei euro,
- criminalitatea informatică,
- infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție,
- facilitarea intrării și șederii ilegale,
- omorul, vătămarea corporală gravă,
- traficul ilicit de organe și țesuturi umane,
- răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal și luarea de ostateci,
- rasismul și xenofobia,
- jafurile organizate sau armate,
- traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv de antichități și opere de artă,
- înșelăciunea,
- racketul și extorcarea de fonduri,
- contrafacerea de produse și pirateria,
- falsificarea de documente administrative și uzul de fals,
- falsificarea de mijloace de plată;
- traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere,
- traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
- traficul de vehicule furate,
- violul,
- incendierea cu intenție,
- infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale,
- sechestrarea ilegală de aeronave/nave,
- sabotajul.
Amendamentul 14
Proiect de decizie-cadru
Articolul 14 – alineatul 2
(2)  Consiliul poate decide în orice moment să adauge alte categorii de infracțiuni pe lista de la alineatul (1), hotărând în unanimitate, în urma consultării Parlamentului European în condițiile prevăzute la articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Consiliul examinează, ținând seama de raportul care i-a fost prezentat în conformitate cu articolul 27 din prezenta decizie-cadru, dacă lista trebuie extinsă sau modificată.
eliminat
Amendamentul 15
Proiect de decizie-cadru
Articolul 14 – alineatul 3
(3)  Pentru alte infracțiuni decât cele aflate sub incidența alineatului (1), statul de executare poate condiționa recunoașterea deciziei privind măsuri de supraveghere judiciară de faptul că decizia trebuie să se refere la fapte care să reprezinte o infracțiune și în temeiul legislației statului de executare, oricare ar fi elementele constitutive ale acesteia și oricum ar fi descrisă.
eliminat
Amendamentul 16
Proiect de decizie-cadru
Articolul 14 – alineatul 4
(4)  În momentul adoptării prezentei decizii cadru, din motive de constituționalitate, statele membre pot declara, printr-o declarație pe care o notifică Secretariatului General al Consiliului, că nu vor aplica alineatul (1) cu privire la infracțiunile menționate în respectivul alineat sau la o parte dintre acestea. Orice astfel de declarație poate fi retrasă în orice moment. Astfel de declarații sau retrageri de declarații se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
eliminat
Amendamentul 17
Proiect de decizie-cadru
Articolul 15 – alineatul 1 – litera d
(d) decizia privind măsurile de supraveghere judiciară se referă la un fapt care nu ar constitui o infracțiune în temeiul legii statului de executare, în cazurile menționate la articolul 14 alineatul (3) și, în cazul în care statul de executare a făcut o declarație în temeiul articolului 14 alineatul (4), în cazurile menționate la articolul 14 alineatul (1); cu toate acestea, în materie fiscală, vamală și monetară, executarea deciziei nu poate fi refuzată pe motiv că legislația statului de executare nu impune taxe de același fel sau nu conține același tip de dispoziții în materie fiscală, vamală sau monetară precum legislația statului emitent;
eliminată
Amendamentul 18
Proiect de decizie-cadru
Articolul 21 – alineatul 1
(1)  În cazul în care a autoritatea din statul emitent a emis un mandat de arestare sau orice altă decizie judiciară executorie având același efect, persoana este predată în conformitate cu decizia-cadru privind mandatul european de arestare.
(1)  Dacă, în caz de nerespectare a măsurii de supraveghere, autoritatea competentă din statul emitent a emis un mandat de arestare, persoana este predată în conformitate cu decizia-cadru privind mandatul european de arestare
Amendamentul 19
Proiect de decizie-cadru
Articolul 21 – alineatul 3
(3)  Fiecare stat membru poate notifica Secretariatul General al Consiliului, în momentul transpunerii prezentei decizii-cadru sau ulterior, că va aplica, de asemenea, articolul 2 alineatul (1) din decizia-cadru privind mandatul european de arestare pentru a decide în ceea ce privește predarea persoanei în cauză către statul emitent.
eliminat
Amendamentul 20
Proiect de decizie-cadru
Articolul 21 – alineatul 4
(4)  Secretariatul General al Consiliului pune la dispoziția statelor membre și a Comisiei informațiile primite în temeiul alineatului anterior.
eliminat
Amendamentul 21
Proiect de decizie-cadru
Anexa I – Caseta certificat (f) – punctul 2
2.  În cazul în care infracțiunea (infracțiunile) presupusă (presupuse) menționată (menționate) la punctul (1) constituie una sau mai multe dintre următoarele infracțiuni presupuse, astfel cum sunt definite în legea statului de condamnare, care sunt pedepsite în statul de condamnare printr-o pedeapsă cu închisoarea sau printr-o măsură privativă de libertate cu durata maximă de cel puțin trei ani, vă rugăm să confirmați bifând caseta (casetele) corespunzătoare:
eliminat
- participare la o organizație criminală,
- terorism,
- trafic de ființe umane,
- exploatarea sexuală a copiilor și pornografie infantilă,
- trafic ilicit de narcotice și substanțe psihotrope,
- trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive,
- corupție,
- fraudă, inclusiv cea care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene în sensul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene,
- spălarea produselor infracțiunii
- falsificare de monedă, inclusiv a monedei euro
- criminalitate informatică
- infracțiuni împotriva mediului, inclusiv trafic ilicit de specii
- animale pe cale de dispariție și trafic de specii și soiuri de plante
pe cale de dispariție
- facilitarea intrării și șederii ilegale
- omor, vătămare corporală gravă
- trafic ilicit de organe și țesuturi umane
- răpire, lipsire de libertate în mod ilegal și luare de ostateci
- rasism și xenofobie
- jafuri organizate sau armate
- trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă
- contrafacerea de produse și pirateria
- falsificare de documente administrative și uz de fals
- falsificare de mijloace de plată
- trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere
- trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive
- trafic de vehicule furate
- viol
- incendiere cu intenție
- infracțiuni de competența Curții Penale Internaționale
- sechestrarea ilegală de aeronave/nave
- sabotaj
Amendamentul 22
Proiect de decizie-cadru
Anexa I – Caseta certificat (f) – punctul 3
3.  În măsura în care infracțiunea (infracțiunile) presupusă (presupuse) identificată (identificate) la punctul (1) nu este (sunt) enumerată (enumerate) la punctul 2 sau dacă decizia, precum și certificatul, sunt transmise unui stat membru care a declarat că va verifica dubla incriminare [articolul 14 alineatul (4) din decizia-cadru], vă rugăm să descrieți pe larg infracțiunea (infracțiunile) presupusă (presupuse) în cauză:
eliminat
Amendamentul 23
Proiect de decizie-cadru
Anexa I – caseta-certificat (g) – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 3a (nouă)
- obligația de a depune o anumită sumă sau de a oferi un alt tip de garanție, care poate fi furnizată fie într-un anumit număr de rate sau printr-o singură plată;
Amendamentul 24
Proiect de decizie-cadru
Anexa I – caseta-certificat (g) – alineatul 3 – paragraful 2 – liniuța 3
- obligația de a depune o anumită sumă sau de a oferi un alt tip de garanție, care poate fi furnizată fie într-un anumit număr de rate sau o singură dată;
eliminată

(1) JO C 297 E, 20.11.2008, p. 116.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate