Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0158(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0147/2009

Ingivna texter :

A6-0147/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/04/2009 - 9.4
CRE 02/04/2009 - 9.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0199

Antagna texter
PDF 482kWORD 138k
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel
Ömsesidigt erkännande när det gäller beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till provisoriskt kvarhållande *
P6_TA(2009)0199A6-0147/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 april 2009 om utkastet till rådets rambeslut om tillämpning mellan Europeiska unionens medlemsstater av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om övervakningsåtgärder som ett alternativ till provisoriskt kvarhållande (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))

(Samrådsförfarandet – nytt samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets utkast (17002/2008),

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0468),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 29 november 2007(1),

–   med beaktande av artikel 34.2 b i EU-fördraget,

–   med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet på nytt har hört parlamentet (C6-0009/2009),

–   med beaktande av artiklarna 93, 51 och 55.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0147/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Rådet uppmanas att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra förslaget eller ersätta det med ett nytt.

5.  Om detta utkast inte antas före Lissabonfördragets ikraftträdande kommer Europaparlamentet att behandla eventuella framtida förslag i enlighet med det brådskande förfarandet och i nära samarbete med de nationella parlamenten.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rådets utkast   Ändring
Ändring 1
Utkast till rambeslut
Skäl 13a (nytt)
(13a)  Vid överträdelse av en europeisk övervakningsåtgärd kan den utfärdande myndigheten fatta beslut om att utfärda en europeisk arresteringsorder i syfte att överföra den berörda personen till den utfärdande staten. Under sådana omständigheter, vilka strikt endast bör gälla vid tillämpning av detta rambeslut, gäller rambeslut 2002/584/RIF för alla brott för vilka en europeisk övervakningsåtgärd kan utfärdas.
Ändring 2
Utkast till rambeslut
Skäl 17a (nytt)
(17a)  En enhetlig och gemensam uppsättning förfarandegarantier är en nödvändig förutsättning för att säkerställa rättvis och effektiv tillämpning av åtgärder som rör straffrättsligt samarbete. Med vederbörligt beaktande av Europaparlamentets yttrande bör rådet utan dröjsmål anta ett rättsinstrument om förfarandegarantier för straffrättsliga förfaranden, på grundval av principen om oskyldighetspresumtion, vilket åtminstone bör innehålla den rättsliga myndighetens tillstånd till begränsning av friheter eller frihetsberövande, rätten till en "förklaring om rättigheter", rätten till juridisk rådgivning, rätten till tillgång till bevis, rätten till information om anklagelsernas art och skälen till dem samt om grunderna för misstanke, rätten till tillgång till alla relevanta handlingar på ett språk som den berörda personen förstår samt tillgång till tolk.
Ändring 3
Utkast till rambeslut
Artikel 2 – punkt 2a (ny)
2a.  I detta rambeslut avses med icke-bosatt en person vars lagliga och vanliga vistelseort ligger i en annan medlemsstat än den där förfarandet pågår.
Ändring 4
Utkast till rambeslut
Artikel 4 – led a
a) beslut om övervakningsåtgärder: varje verkställbart beslut fattat i samband med ett straffrättsligt förfarande av en behörig myndighet i den utfärdande staten i enlighet med dess nationella lagstiftning och förfaranden, enligt vilket en fysisk person ska omfattas av en eller flera övervakningsåtgärder som alternativ till provisoriskt kvarhållande.
a) beslut om övervakningsåtgärder: varje verkställbart beslut fattat som ett led i ett straffrättsligt förfarande av en behörig rättslig myndighet i den utfärdande staten i enlighet med dess nationella lagstiftning och förfaranden, vilket som ett alternativ till provisoriskt kvarhållande ålägger en fysisk person en eller flera övervakningsåtgärder.
Ändring 5
Utkast till rambeslut
Artikel 4 – led da (nytt)
da) behörig myndighet i den utfärdande staten: en domstol, en domare, en undersökningsdomare eller en offentlig åklagare med behörighet enligt nationell rätt att utfärda beslut om övervakningsåtgärder,
Ändring 6
Utkast till rambeslut
Artikel 4 – led db (nytt)
db) behörig myndighet i den verkställande staten: en domstol, en domare, en undersökningsdomare eller en offentlig åklagare med behörighet enligt nationell rätt att verkställa och följa upp beslut om övervakningsåtgärder,
Ändring 7
Utkast till rambeslut
Artikel 5a (nytt)
Artikel 5a
Personuppgifter
Behandling av personuppgifter som sker i syfte att genomföra detta rambeslut ska uppfylla åtminstone de grundläggande principerna i rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete1 och i Europarådets konvention av den 28 januari 1981 om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och de därtill hörande protokollen.
___________________________
1 EUT L 350, 30.12.2008, s. 60.
Ändring 8
Utkast till rambeslut
Artikel 6 – punkt 2
2.  Som ett undantag från punkt 1 och utan att det påverkar punkt 3 får medlemsstaterna utse icke rättsliga myndigheter till behöriga myndigheter för att fatta beslut i enlighet med detta rambeslut, under förutsättning att dessa myndigheter är behöriga att fatta liknande beslut i enlighet med sin lagstiftning och sina nationella förfaranden.
utgår
Ändring 9
Utkast till rambeslut
Artikel 8 – punkt 1 – led fa (nytt)
fa)  Skyldighet att deponera en viss summa pengar eller lämna annat slag av säkerhet, som antingen får lämnas genom ett visst antal delbetalningar eller direkt i sin helhet.
Ändring 10
Utkast till rambeslut
Artikel 8 – punkt 1 – led c
c)  Skyldighet att deponera en viss summa pengar eller lämna annat slag av garanti, som antingen får lämnas genom ett visst antal delbetalningar eller direkt i sin helhet.
utgår
Ändring 11
Utkast till rambeslut
Artikel 9 – punkt 1
1.  Ett beslut om övervakningsåtgärder får översändas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där personen är lagligt och stadigvarande bosatt, om personen efter att ha underrättats om de berörda åtgärderna samtycker till att återvända till den staten.
1.  Ett beslut om övervakningsåtgärder får översändas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där personen har sin lagliga och vanliga vistelseort om personen, efter att korrekt ha underrättats om de berörda åtgärderna på ett språk som han eller hon förstår, samtycker till att återvända till den staten.
Ändring 12
Utkast till rambeslut
Artikel 13 – punkt 2
2.  Den anpassade övervakningsåtgärden får inte vara strängare än den ursprungligen fastställda övervakningsåtgärden.
2.  Den anpassade övervakningsåtgärden får endast vara av tekniskt slag och i sig inte innebära ytterligare skyldigheter för den berörda personen. Den får inte vara strängare än den ursprungligen fastställda övervakningsåtgärden.
Ändring 13
Utkast till rambeslut
Artikel 14 – punkt 1
1.  Följande brott ska medföra erkännande av beslutet om övervakningsåtgärder enligt villkoren i detta rambeslut och utan kontroll av om det föreligger dubbel straffbarhet för gärningen, förutsatt att brotten, som de definieras i den utfärdande statens lagstiftning, är straffbara i den utfärdande staten och kan leda till fängelse eller en annan frihetsberövande åtgärd under en längsta tid av minst tre år:
utgår
  Deltagande i en kriminell organisation.
  Terrorism.
  Människohandel.
  Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi.
  Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen.
  Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen.
  Korruption.
  Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas finansiella intressen enligt konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.
  Tvätt av vinning av brott.
  Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron.
  It-brottslighet.
  Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och växtsorter.
  Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse.
  Mord, grov misshandel.
  Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader.
  Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan.
  Rasism och främlingsfientlighet.
  Organiserad stöld eller väpnat rån.
  Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk.
  Svindleri.
  Beskyddarverksamhet och utpressning.
  Förfalskning och piratkopiering.
  Förfalskning av administrativa dokument och handel med sådana förfalskningar.
  Förfalskning av betalningsmedel.
  Olaglig handel med hormonsubstanser och andra tillväxtsubstanser.
  Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen.
  Handel med stulna fordon.
  Våldtäkt.
  Mordbrand.
  Brott som omfattas av Internationella brottmålsdomstolens behörighet.
  Kapning av flygplan eller fartyg.
  Sabotage.
Ändring 14
Utkast till rambeslut
Artikel 14 – punkt 2
2.  Rådet får när som helst, enhälligt och efter att ha hört Europaparlamentet enligt artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, besluta att lägga till andra kategorier av brott i förteckningen i punkt 1. Rådet ska på grundval av den rapport som det erhåller i enlighet med artikel 27 i detta rambeslut pröva om förteckningen bör utvidgas eller ändras.
utgår
Ändring 15
Utkast till rambeslut
Artikel 14 – punkt 3
3.  För andra brott än de som omfattas av punkt 1 får den verkställande staten låta erkännande av beslutet om övervakningsåtgärder vara avhängigt av om de gärningar som föranleder beslutet utgör ett brott enligt den verkställande statens lagstiftning, oavsett brottsrekvisit eller brottets rättsliga rubricering.
utgår
Ändring 16
Utkast till rambeslut
Artikel 14 – punkt 4
4.  Vid detta rambesluts antagande får medlemsstaterna i en förklaring som ska anmälas till rådets generalsekretariat förklara att de av konstitutionella skäl inte kommer att tillämpa punkt 1 när det gäller några av eller samtliga de brott som anges i den punkten. Sådana förklaringar får återkallas när som helst. Dessa förklaringar ska liksom återkallandet av sådana förklaringar offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
utgår
Ändring 17
Utkast till rambeslut
Artikel 15 – punkt 1 – led d
d) beslutet om övervakningsåtgärder, i fall enligt artikel 14.3 och, under förutsättning att den verkställande staten har avgett en förklaring enligt artikel 14.4 i fall enligt artikel 14.1, avser en gärning som inte skulle utgöra ett brott enligt den verkställande statens lagstiftning; när det gäller skatter, tullar och valutatransaktioner får dock verkställandet av beslutet inte vägras av det skälet att den verkställande medlemsstatens lagstiftning inte föreskriver samma typ av skatter eller att den inte innehåller samma slags bestämmelser om skatter, tullar och valutatransaktioner som den utfärdande statens lagstiftning,
utgår
Ändring 18
Utkast till rambeslut
Artikel 21 – punkt 1
1.  Om den behöriga myndigheten i den utfärdande staten har utfärdat en arresteringsorder eller annat verkställbart rättsligt beslut med samma rättsverkan, ska den berörda personen överlämnas i enlighet med rambeslutet om den europeiska arresteringsordern.
1.  Om den behöriga myndigheten i den utfärdande staten vid överträdelse av övervakningsåtgärden har utfärdat en arresteringsorder ska den berörda personen överlämnas i enlighet med rambeslutet om den europeiska arresteringsordern.
Ändring 19
Utkast till rambeslut
Artikel 21 – punkt 3
3.  Varje medlemsstat får anmäla till rådets generalsekretariat, när den införlivar detta rambeslut eller på ett senare stadium, att den även kommer att tillämpa artikel 2.1 i rambeslutet om den europeiska arresteringsordern vid beslut om överlämnande av den berörda personen till den utfärdande staten.
utgår
Ändring 20
Utkast till rambeslut
Artikel 21 – punkt 4
4.  Rådets generalsekretariat ska göra den information som mottagits enligt bestämmelserna i föregående punkt tillgänglig för alla medlemsstater och för kommissionen.
utgår
Ändring 21
Utkast till rambeslut
Bilaga I – ruta f – led 2
2.  Markera i förekommande fall genom kryss i tillämpliga rutor om det eller de påtalade brott som avses under punkt 1 enligt definitionen i den utfärdande statens lagstiftning utgörs av ett eller flera av följande brott som enligt den utfärdande statens lagstiftning kan leda till frihetsstraff eller frihetsberövande åtgärd som maximalt får uppgå till minst tre år:
utgår
  Deltagande i en kriminell organisation.
  Terrorism.
  Människohandel.
  Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi.
  Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen.
  Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen.
  Korruption.
  Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas finansiella intressen enligt konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.
  Tvätt av vinning av brott.
  Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron.
  It-brottslighet.
  Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter och hotade växtarter och växtsorter.
  Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse.
  Mord, grov misshandel.
  Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader.
  Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan.
  Rasism och främlingsfientlighet.
  Organiserad stöld eller väpnat rån.
  Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk.
  Svindleri.
  Beskyddarverksamhet och utpressning.
  Förfalskning och piratkopiering.
  Förfalskning av administrativa dokument och handel med sådana förfalskningar.
  Förfalskning av betalningsmedel.
  Olaglig handel med hormonsubstanser och andra tillväxtsubstanser.
  Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen.
  Handel med stulna fordon.
  Våldtäkt.
  Mordbrand.
  Brott som omfattas av Internationella brottmålsdomstolens behörighet.
  Kapning av flygplan eller fartyg.
  Sabotage.
Ändring 22
Utkast till rambeslut
Bilaga I – Intyg - ruta f – punkt 3
3.  Om det eller de påtalade brott som anges i punkt 1 inte omfattas av punkt 2 eller om beslutet samt intyget översänds till en medlemsstat som har förklarat att den kommer att göra en kontroll av dubbel straffbarhet (artikel 14.4 i rambeslutet), lämna en fullständig beskrivning av det eller de berörda påtalade brotten:
utgår
Ändring 23
Utkast till rambeslut
Bilaga I – Intyg - ruta g – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 3a (ny)
Skyldighet att deponera en viss summa pengar eller lämna annat slag av säkerhet, som antingen får lämnas genom ett visst antal delbetalningar eller direkt i sin helhet.
Ändring 24
Utkast till rambeslut
Bilaga I – Intyg - ruta g – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 3
Skyldighet att deponera en viss summa pengar eller lämna annat slag av garanti, som antingen får lämnas genom ett visst antal delbetalningar eller direkt i sin helhet.
utgår

(1) EUT C 297 E, 20.11.2008, s. 116.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy