Indiċi 
Testi adottati
It-Tlieta, 3 ta' Frar 2009 - Strasburgu
Ftehim KE/l-Istati Uniti għall-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika *
 It-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-KE u r-Russja *
 In-natura selvaġġa fl-Ewropa
 It-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Miloslav Ransdorf
 Aġenda għal Ġejjieni Sostenibbli għall-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali
 L-akkwist pubbliku pre-kummerċjali: Inrawmu l-innovazzjoni biex niżguraw servizzi pubbliċi sostenibbli u ta" kwalità għolja fl-Ewropa
 It-tieni analiżi strateġika tal-politika dwar l-Enerġija
 In-non-diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sessi u s-solidarjetà interġenerazzjonali
 Il-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija tat-tfal
 It-twaqqif mill-ġdid tax-xandir bit-televiżjoni NTDTV fiċ-Ċina permezz tal-Eutelsat

Ftehim KE/l-Istati Uniti għall-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika *
PDF 204kWORD 32k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Frar 2009 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna l-estensjoni tal-Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerika (COM(2008)0581 – C6-0392/2008 – 2008/0184(CNS))
P6_TA(2009)0032A6-0006/2009

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2008)0581),

–   wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' Programm ta' Qafas tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 170 u 300(2), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0392/2008),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 51, 83(7) u 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0006/2009),

1.  Japprova l-estensjoni tal-Ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u l-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Istati Uniti tal-Amerika.

(1) ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1.


It-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-KE u r-Russja *
PDF 205kWORD 32k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Frar 2009 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna l-Konklużjoni ta" Ftehim immirat lejn it-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa (COM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS))
P6_TA(2009)0033A6-0005/2009

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2008)0728),

–   wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' Programm ta' Qafas tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 170 u 300(2), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 300(3), l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat KE skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0456/2008),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 51, 83(7) u 43(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0005/2009),

1.  Japprova l-konklużjoni tal-ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u l-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Federazzjoni Russa.

(1) ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1.


In-natura selvaġġa fl-Ewropa
PDF 298kWORD 55k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Frar 2009 dwar in-natura selvaġġa fl-Ewropa (2008/2210(INI))
P6_TA(2009)0034A6-0478/2008

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta' April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi(1) (id-'Direttiva dwar l-Għasafar'),

–   wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta' Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitats naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (2)(id-'Direttiva dwar il-Ħabitats'),

–   wara li kkunsidra n-netwerk ekoloġiku tal-Unjoni Ewropea dwar żoni speċjali ta' konservazzjoni stabbiliti miż-żewġ Direttivi msemmija hawn fuq, imsejjaħ in-netwerk "Natura 2000",

–   wara li kkunsidra r-riżultat tad-disa' laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet (COP 9) għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika,

–   wara li kkunsidra r-Rapport Nru 3/2008 tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent "Il-foresti Ewropej - il-kundizzjonijiet tal-ekosistema u l-użu sostenibbli",

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu ,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A6-0478/2008),

A.   billi l-protezzjoni effettiva u, fejn hemm bżonn, ir-ristawr tal-aħħar żoni fi stat naturali fl-Ewropa huma importanti biex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità sal-2010,

B.   billi l-objettiv li jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità sal-2010 mhux se jinkiseb u billi diġà qed jinħass l-impatt soċjali u ekonomiku negattiv tat-telf tal-bijodiversità u tat-tnaqqis tas-servizzi tal-ekosistema,

C.   billi l-Unjoni Ewropea għandha tibni fuq kisbiet attwali bħalma hija Natura 2000 u tiżviluppa qafas ġdid ta' politika li jkun imsaħħaħ u ambizzjuż b'mod sinifikanti għall-bijodiversità wara l-2010,

D.   billi d-Direttivi dwar l-Għasafar u l-Ħabitats jipprovdu qafas sod u realistiku għall-protezzjoni tan-natura, inklużi żoni fi stat naturali, minn żviluppi li jagħmlu l-ħsara,

E.   billi l-objettivi tal-politika tal-bijodiversità tal-Unjoni Ewropea u d-Direttivi dwar l-Għasafar u l-Ħabitats għadhom 'il bogħod milli jiġu integrati b'mod xieraq fil-politiki settorjali, bħalma huma l-agrikoltura, l-iżvilupp reġjonali, l-enerġija jew it-trasport,

F.   billi ħafna żoni fi stat naturali jipprovdu ħażniet importanti ta' karbonju, li l-protezzjoni tagħhom hija importanti kemm għall-bijodiversità kif ukoll għall-protezzjoni tal-klima,

G.   billi l-impatti ta' speċi aljeni invażivi fuq il-bijodiversità jikkostitwixxu theddida partikolarment serja għaż-żoni fi stat naturali, fejn is-sejba bikrija ta' speċi invażivi tista' ma tkunx possibbli, u fejn tista' ssir ħsara ekoloġika u ekonomika sinifikanti qabel ma tkun tista' tittieħed azzjoni,

Definizzjoni u t-tħejjija ta" mapep

1.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tiddefinixxi l-inħawi fi stat naturali; id-definizzjoni għandha tindirizza aspetti bħas-servizzi tal-ekosistema, il-valur ta' konservazzjoni, il-bidla fil-klima u l-użu sostenibbli;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tagħti mandat lill-ŻEE u lil entitajiet Ewropej relevanti l-oħra biex jagħmlu mappa tal-aħħar inħawi Ewropej fi stat naturali, biex jivverifikaw id-distribuzzjoni attwali, il-livell ta' bijodiversità u l-erja ta' nħawi li għadhom mhux mimsusa kif ukoll ta" nħawi fejn ftit li xejn hemm attività tal-bniedem (imqassma f'tipi ta' ħabitats ewlenin: foresti, ilma ħelu u żoni tal-baħar fi stat naturali);

3.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel studju dwar il-valur u l-benefiċċji tal-protezzjoni ta' nħawi fi stat naturali; l-istudju għandu jindirizza b'mod partikulari l-kwistjonijiet tas-servizzi tal-ekosistemi, il-livell ta' bijodiversità tal-inħawi fi stat naturali, l-adattament għall-bidla fil-klima u t-turiżmu naturalistiku sostenibbli;

Żvilupp tal-inħawi fi stat naturali

4.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa strateġija tal-UE dwar l-inħawi fi stat naturali, li tkun koerenti mad-Direttivi dwar l-Għasafar u l-Ħabitats, permezz ta' approċċ ibbażat fuq l-ekosistema li jidentifika l-ispeċi u l-bijotopi mhedda, u li jiffissa prijoritajiet;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżviluppaw l-inħawi fi stat naturali; jenfasizza l-bżonn li jiġi pprovdut finanzjament speċjali biex titnaqqas il-frammentazzjoni, biex ikun hemm immaniġġjar meqjus ta' nħawi maħsuba biex jitreġġgħu lura għall-istat naturali, biex jiġu żviluppati programmi u mekkaniżmi ta' kumpens, biex titqajjem u titkattar il-kuxjenza, u biex jiġu introdotti kunċetti relatati mal-inħawi fl-istat naturali, bħall-irwol ta' proċessi naturali ħielsa u l-elementi strutturali li jirriżultaw minn dawn il-proċessi, fil-monitoraġġ u l-kejl tal-istatus ta' konservazzjoni favorevoli; jikkunsidra li dan ix-xogħol għandu jitwettaq f'kooperazzjoni mal-popolazzjoni lokali u partijiet interessati oħra;

Promozzjoni

6.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkoperaw mal-organizzazzjonijiet lokali mhux governattivi, mal-partijiet interessati u mal-popolazzjoni lokali biex jippromwovu l-valur tal-inħawi fi stat naturali;

7.  Jistieden lill-Istati Membri biex iniedu u jappoġġjaw kampaniji ta' informazzjoni biex titqajjem kuxjenza fost il-pubbliku ġenerali dwar l-inħawi fi stat naturali u s-sinifikat tagħhom u sabiex titrawwem l-idea li l-ħarsien tal-bijodiversità jista' jkun kompatibbli mat-tkabbir ekonomiku u mal-impjiegi;

8.  Jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu skambju tal-esperjenzi tagħhom dwar l-aħjar prattiki u dwar lezzjonijiet li jkunu tgħallmu dwar l-inħawi fi stat naturali billi jinġiebu flimkien esperti Ewropej ewlenin sabiex jeżaminaw il-kunċett tal-inħawi naturali fl-Unjoni Ewropea u jpoġġu l-inħawi naturali fuq l-aġenda Ewropea;

9.  Fid-dawl tal-ħsara li t-turiżmu ħalla u għadu jħalli, fatt iddokumentat sew, fuq il-biċċa l-kbira tal-wirt naturali prezzjuż Ewropew, jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li t-turiżmu, anke meta dan ikun iffokat sabiex jintroduċi lill-viżitaturi għall-ħabitats u l-fawna salvaġġa ta' nħawi fi stat naturali, jittieħed ħsieb sew tiegħu, u jsir użu sħiħ mill-esperjenza miksuba fl-Ewropa, u 'l barra minnha, dwar kif jista' jiġi mminimizzat l-impatt, jekk ikun il-każ, skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats; għandhom jiġu kkunsidrati dawk il-mudelli fejn l-inħawi fi stat naturali jkunu magħluqa (ħlief għal riċerka xjentifika awtorizzata), iżda fejn parti limitata tkun miftuħa għal turiżmu sostenibbli ta' kwalità għolja bbażat fuq l-esperjenza tal-ambjent naturali u li minnu jibbenefikaw il-komunitajiet lokali;

Protezzjoni aħjar

10.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħtu attenzjoni speċjali biex ikun hemm protezzjoni effettiva taż-żoni fi stat naturali;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tidentifika t-theddid immedjat marbut mal-inħawi fi stat naturali;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżviluppa rakkomandazzjonijiet xierqa li jiggwidaw lill-Istati Membri dwar l-aħjar strateġiji biex ikun garantit il-ħarsien tal-ħabitats naturali;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jipproteġu aħjar l-inħawi fi stat naturali billi jimplimentaw id-Direttivi dwar l-Għasafar u l-Ħabitats, id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma(3) u d-Direttiva Qafas dwar Strateġija għall-Baħar(4) b'mod aktar effettiv u aktar konsistenti, b'finanzjament aħjar, biex tiġi evitata l-qerda ta' dawn l-inħawi minħabba żvilupp li jagħmel il-ħsara u li ma jkunx sostenibbli;

14.  Jilqa r-reviżjoni tad-Direttivi dwar l-Għasafar u l-Ħabitats bil-għan, jekk ikun il-każ, li dawn jiġu emendati sabiex jipprovdu ħarsien aħjar għall-ispeċi u l-bijotopi mhedda;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni biex taċċetta l-Inizjattiva "Wild Europe", li hija sħubija ta' diversi organizzazjonijiet għall-ħarsien tan-natura li tinkludi lill-IUCN, lill-IUCN-WCPA, lid-WWF, lill-Birdlife International u lill-PAN Parks, li għandhom interess qawwi f'artijiet fi stat naturali jew li kważi huma fi stat naturali;

Żoni fi Stat Naturali u Natura 2000

16.  Jistieden lill-Kummissjoni, b'koperazzjoni mal-partijiet interessati, biex tiżviluppa linji gwida ta' kif tipproteġi, tmexxi, tuża b'mod sostenibbli, tagħmel monitoraġġ u tiffinanzja l-inħawi fi stat naturali fl-ambitu tan-netwerk ta' Natura 2000, speċjalment fir-rigward tal-isfidi li ġejjin, bħall-bidla fil-klima, il-qtugħ illegali ta' siġar u t-talba dejjem tikber għall-beni;

17.  Jesprimi tħassib serju dwar il-politika Ewropea dwar il-bijodiversità minħabba n-nuqqas ta' fondi għall-immaniġġjar tan-netwerk Natura 2000; jistieden f'dan il-kuntest, lill-Kummissjoni sabiex, kif previst fid-Direttiva dwar il-Ħabitats, tħejji konfinanzjament Komunitarju għall-immaniġġjar tas-siti fl-Istati Membri;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti status speċjali u protezzjoni aktar stretta liż-żoni fi stat naturali fin-netwerk ta' Natura 2000;

19.  Iqis li l-politika dwar l-iżvilupp rurali u l-integrazzjoni tal-ħarsien ambjentali fis-settur agrikolu tal-UE jridu jissaħħu; huwa tal-opinjoni, madankollu, li l-Fond għall-Iżvilupp Rurali mhuwiex biżżejjed biex jiffinanzja l-bijodiversità u l-ħarsien ta' nħawi fi stat naturali f'termini ta' riżorsi, ta' programmazzjoni u tal-għarfien espert;

20.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li n-netwerk ta' Natura 2000 jissaħħaħ aktar biex isir netwerk ekoloġiku koerenti u li jiffunzjona u li fih l-inħawi fi stat naturali jkollhom post ċentrali; jenfasizza l-ħtieġa għal politiki koerenti, partikolarment f'oqsma bħall-politika agrikola komuni, it-trasport, l-enerġija, u l-baġit, sabiex ma jiddgħajfux l-objettivi ta' ħarsien tan-Natura 2000;

Speċi aljeni invażivi

21.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaħdmu flimkien sabiex jiżviluppaw qafas leġiżlattiv sod dwar l-ispeċi aljeni invażivi li jittratta kemm l-impatt ekoloġiku kif ukoll dak ekonomiku li jirriżultaw minħabba dawn l-ispeċi u l-vulnerabilità partikolari ta' żoni fi stat naturali għal din it-theddida;

Inħawi fi stat naturali u bidla fil-klima

22.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex timmoniterja u tevalwa l-impatt tal-bidla fil-klima fuq l-inħawi fi stat naturali;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħtu prijorità lill-ħarsien tal-inħawi fi stat naturali fl-istrateġija tagħhom meta jindirizzaw il-bidla fil-klima;

24.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex, fir-rigward tal-bidla fil-klima, twettaq riċerka u tipprovdi gwida dwar kif u meta l-intervent tal-bniedem jista' jimmaniġġja l-inħawi fi stat naturali sabiex dawn jitħarsu;

o
o   o

25.  Juri l-appoġġ qawwi tiegħu għat-tisħiħ tal-politiki u l-miżuri relatati mal-inħawi fi stat naturali;

26.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1.
(2) ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.
(3) Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).
(4) Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-17 ta' Ġunju 2008 li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ambjent tal-baħar (ĠU L 164, 25.6.2008, p. 19).


It-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Miloslav Ransdorf
PDF 202kWORD 34k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Frar 2009 dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Miloslav Ransdorf (2008/2176(IMM))
P6_TA(2009)0035A6-0008/2009

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra t-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Miloslav Ransdorf, mibgħuta mill-awtorità kompetenti tar-Repubblika Ċeka fis-16 ta' Ġunju 2008, u mħabbra fis-seduta plenarja fid-9 ta' Lulju 2008,

–   wara li sema' lil Miloslav Ransdorf skont l-Artikolu 7(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 10 tal-Protokoll tat-8 ta' April 1965 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej, u l-Artikolu 6(2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew permezz ta' vot dirett universali,

–   wara li kkunsidra s-sentenzi tat-12 ta' Mejju 1964 u tal-10 ta' Lulju 1986(1) tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 27(4) tal-Kostituzzjoni Ċeka,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 6(2) u 7 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0008/2009),

A.   billi Miroslav Ransdorf huwa Membru tal-Parlament Ewropew li kien elett fis-Sitt elezzjoni diretta tal-10 sat-13 ta' Ġunju 2004 u billi l-kredenzjali tiegħu kienu vverifikati mill-Parlament fl-14 ta' Diċembru 2004(2),

B.   billi, skont l-Artikolu 10 tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej tat-8 ta' April 1965, waqt is-sessjonijiet tal-Parlament Ewropew il-Membri tiegħu igawdu mill-immunitajiet mogħtija lill-membri tal-parlament tagħhom fit-territorju tal-Istat tagħhom stess; billi l-immunità ma tistax tintalab meta Membru jinqabad fit-twettiq tar-reat; u billi dan ma jwaqqafx lill-Parlament Ewropew milli jeżerċita d-dritt tiegħu li jneħħi l-immunità ta' wieħed mill-Membri tiegħu,

C.   billi, skont l-Artikolu 27(4) tal-Kostituzzjoni Ċeka, l-ebda Membru tal-Parlament jew Senatur ma jista' jkun suġġett għal proċeduri kriminali mingħajr il-kunsens tal-kamra li hu jew hi membru tagħha u, jekk il-kamra rispettiva tirrifjuta li tagħti l-kunsens tagħha, il-prosekuzzjoni kriminali għandha tiġi eskluża għal dejjem,

1.  Jiddeċiedi li jneħħi l-immunità ta' Miloslav Ransdorf;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, u r-rapport tal-kumitat responsabbli, immedjatament lill-awtoritajiet xierqa tar-Repubblika Ċeka.

(1) Kawża 101/63 Wagner v Fohrmann and Krier [1964] Ġabra 383 u Kawża 149/85 Wybot v Faure and others [1986] Ġabra 2391.
(2) ĠU C 226 E, 15.9.2005, p. 51.


Aġenda għal Ġejjieni Sostenibbli għall-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali
PDF 307kWORD 71k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Frar 2009 dwar Aġenda għal Ġejjieni Sostenibbli għall-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali (2008/2134(INI))
P6_TA(2009)0036A6-0501/2008

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni msemmija "Aġenda għal Ġejjieni Sostenibbli għall-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali" (COM(2007)0869) tal-11 ta' Jannar 2007,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 Ġunju 2008 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 549/2004, (KE) Nru 550/2004, (KE) Nru 551/2004 u (KE) Nru 552/2004 biex itejjeb il-prestazzjoni u s-sostenibbiltà tas-sistema Ewropea tal-avjazzjoni (COM(2008)0388),

–   wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 216/2008 fil-qasam tal-ajrudromi, il-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u s-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru u li jabroga d-Direttiva tal-Kunsill 2006/23/KE (COM(2008)0390),

–   wara li kkunsidra d--Direttiva 2008/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet tal-avjazzjoni fi ħdan l-skema għall-iskambju ta" kwoti tal-emissjonijiet ta" gassijiet bl-effett tas-serra fi ħdan il-Komunità(1),

–   wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 li jippreskrivi l-qafas għall-ħolqien ta' Ajru Uniku Ewropew(2), ir-Regolament (KE) Nru 550/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 dwar il-forniment ta' servizzi ta' navigazzjoni bl-ajru fl-Ajru Uniku Ewoprew(3), u r-Regolament (KE) Nru 551/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 dwar l-organizzazzjoni u l-użu tal-ispazju tal-arja fl-ajru uniku Ewropew(4),

–   wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta" Frar 2008 dwar regoli komuni fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabblixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni(5) (Regolament tal-EASA),

–   wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93 tat-18 ta' Jannar 1993 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta' slots f'ajruporti tal-Komunità(6) (Regolament tal-Allokazzjoni ta' Slots),

–   wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 375/2007 tat-30 ta' Marzu 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1702/2003 li jistabbilixxi regoli ta' implimentazzjoni biex inġenji tal-ajru, prodotti, partijiet u tagħmir relatat jiġu ċertifikati bħala tajbin għall-ajru u li ma jagħmlux ħsara ambjentali, kif ukoll għaċ-ċertifikazzjoni ta' organizzazzjonijiet relatati mad-disinn u l-produzzjoni tagħhom(7),

–   wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 376/2007 tat-30 ta' Marzu 2007 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2042/2003 dwar il-kapaċità kontinwata li jintużaw fl-ajru ta' inġenji tal-ajru u prodotti, partijiet u tagħmir ajrunawtiku, u dwar l-approvazzjoni ta' organizzazzjonijiet u persunal involut f'dan ix-xogħol(8),

–   wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007 tas-27 ta' Frar 2007 dwar l-istabbiliment ta' Impriża Konġunta għall-iżvilupp tal-ġenerazzjoni l-ġdida tas-sistema ta' ġestjoni tat-traffiku tal-ajru Ewropea (SESAR)(9),

–   wara li kkunsidra l-proġett Inġennji tal-Ajru Żgħar Ekonomikament Effiċjenti (CESAR) iffinanzjat skont is-Sitt Programm ta' Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku,

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-25 ta' Ġunju 2008 bl-isem "L-Ajru Uniku Ewropew II": lejn avjazzjoni aktar sostenibbli u bi prestazzjoni aħjar" (COM(2008)0389),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-24 ta' Jannar 2007 bl-isem "Pjan ta' azzjoni għall-kapaċità, l-effiċjenza u s-sikurezza tal-ajruporti fl-Ewropa" (COM (2006) 0819),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tat-30 ta' April 2008 jisimha "Dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 95/93 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta' slots f'ajruporti tal-Komunità, kif emendat" (COM(2008)0227),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Marzu 2007 bl-isem "L-istat tal-progress tal-proġett għall-implimentazzjoni tal-ġenerazzjoni l-ġdida tas-sistema Ewropea għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR)" (COM(2007)0103),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0501/2008),

A.   billi l-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali tinkludi varjetà ta' attivitajiet marbuta mal-inġenji tal-ajru; billi t-terminu jkopri l-operazzjonijiet tal-inġenji tal-ajru ċivili kollha minbarra t-trasport kummerċjali bl-ajru kif ukoll l-operazzjonijiet ta" trasport bl-ajru b'rikjesta, bi ħlas u ċivili,

B.   billi dan is-settur jinkludi wkoll attivitajiet ta' valur għoli daqstant varjati, bħal ħidmiet speċjalizzati mill-ajru (kartografija mill-ajru, titjiriet agrikoli, tifi tan-nar, sorveljanza tat-traffiku), taħriġ tal-avjazzjoni u titjir rikreazzjonali,

C.   billi bħalissa hemm nuqqas ta' dejta u informazzjoni statistika dwar l-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali,

D.   billi l-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali hija s-sezzjoni tal-avjazzjoni ċivili li qed tikber bl-aktar rata mgħaġġla fl-Ewropa; billi l-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali tikkomplementa t-trasport bl-ajru regolari magħmul mil-linji tal-ajru kummerċjali u għalhekk tipprovdi benefiċċji soċjali u kummerċjali speċifiċi ngħidu aħna billi żżid il-mobilità taċ-ċittadini, il-produttività tan-negozji u l-koeżjoni reġjonali,

E.   billi l-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali għandha importanza ekonomika li qiegħda dejjem tikber, b'mod partikulari għall-industrija tal-manifattura Ewropea, li kontinwament żiedet is-sehen tagħha fis-suq dinji u għandha potenzjal konsiderevoli biex tkompli tikber,

F.   billi l-politika tal-avjazzjoni tal-UE tradizzjonalment iffukat fuq it-trasport kummerċjali bl-ajru, filwaqt li ma kkunsidratx kif xieraq l-impatt tagħha fuq l-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali, li kulma jmur qiegħed jiżdied,

G.   billi r-regoli maħsuba biex jirregolaw l-operat ta' inġenji tal-ajru kummerċjali komplessi ħafna jafu jpoġġu piż finanzjarju u regolatorju sproporzjonat fuq l-operaturi ta' inġenji tal-ajru privati żgħar; billi, għalhekk, irriżulta li strateġiji regolatorji maħsubin bil-mentalità li dak li jgħodd għal wieħed jgħodd għal kulħadd u l-infurzar uniformi ta' regoli fis-setturi differenti tal-avjazzjoni huma inadegwati f'ċerti aspetti,

H.   billi l-aċċess għall-ispazju tal-ajru u għall-ajrudromi huwa kwistjoni ewlenija għall-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali; billi l-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali kulma jmur qiegħda f'kompetizzjoni għal aċċess għall-ispazju tal-ajru u għall-ajrudromi mal-industrija usa" tal-linji tal-ajru,

1.  Jilqa' b'mod ġenerali l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali minħabba li tipprovdi analiżi soda tal-kwistjonijiet li qed jaffettwaw is-settur u tidentifika numru ta' approċċi xierqa biex jiġu indirizzati l-bżonnijiet speċifiċi ta' dan is-settur fi ħdan qafas ta' djalogu permanenti bejn il-partijiet kollha involuti;

Regolament proporzjonat u sussidjarjetà

2.  Jenfasizza l-ħtieġa li jitqiesu l-interessi u l-partikolaritajiet tal-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali fl-iżvilupp tal-inizjattivi futuri dwar il-politika tat-trasport bl-ajru, bil-għan li tissaħħaħ il-kompetittività tagħha; f'dan ir-rigward jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura l-applikazzjoni tal-prinċipji tal-proporzjonalità u tas-sussidjarjetà fit-tifsil u l-implimentazzjoni kemm tal-leġiżlazzjoni eżistenti kif ukoll ta' dik futura dwar l-avjazzjoni;

3.  Ifakkar lill-Kummissjoni dwar il-bżonn li jitwettqu, fuq bażi sistematika, valutazzjonijiet tal-impatt segmentati sabiex jilqgħu għad-differenzjazzjoni tar-regolamenti li jaffettwaw il-kategoriji differenti ta' intrapriżi u utenti tal-ispazju tal-ajru, jekk ikun neċessarju u sakemm dan ma jikkompromettix is-sikurezza;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex filwaqt li tkun qed tadotta r-regoli ta' implimentazzjoni dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni, tiżgura li dawn ikunu proporzjonati u jaqblu mal-kategorija rispettiva tal-inġenji tal-ajru u l-operazzjoni;

5.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-adattament riċenti tal-istandards ta' manutenzjoni għall-inġenji tal-ajru mhux involuti fit-trasport kummerċjali bl-ajru u b'mod partikulari għall-inġenji tal-ajru li mhumiex klassifikati bħala "inġenji tal-ajru mħaddma b'magna kumplessa" bħala eżempju tajjeb ta' regolament proporzjonat;

6.  Jikkunsidra li jkun xieraq li għal dak li għandu x'jaqsam mal-avjazzjoni ġenerali jkun hemm ċertu livell ta' flessibilità fl-istadju tal-implimentazzjoni; jemmen li dan jista' jinkiseb billi ċerti poteri ta' superviżjoni jiġu ddelegati lill-assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet tal-isport u rikreattivi soġġett għas-sovrintendenza adegwata mill-awtorità tal-avjazzjoni rilevanti u sakemm ma jkunx hemm kunflitt tal-interessi;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tivvaluta l-possibilità li jiġu stabbiliti proċeduri ta' sigurtà ssemplifikati u proċessi ta' screening għall-passiġġieri tal-avjazzjoni kummerċjali mingħajr ma jiġu pperikolati b'xi mod is-sikurezza u s-sigurtà;

8.  Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattika dwar il-miżuri ta' sigurtà f'ajruporti ta' daqs żgħir u medju;

Il-kapaċità tal-ajruporti u tal-ispazju tal-ajru

9.  Jinnota li qed issir dejjem aktar diffiċli biex l-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali tikseb aċċess mhux biss għall-ajruporti ewlenin iżda wkoll għall-ajruporti reġjonali minħabba li d-domanda li kulma jmur qed tikber mit-trasport tal-ajru kummerċjali qed tagħfas fuq id-disponibilità ta' slots u postijiet ta' parkeġġ;

10.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, permezz tal-awtoritajiet tal-ajruport tagħhom, jindirizzaw dawn il-problemi billi jimplimentaw miżuri ta' implimentazzjoni biex jottimizzaw l-użu tal-kapaċità eżistenti permezz ta' ppjanar aħjar u permezz tal-użu ta' teknoloġiji moderni, kif previst fil-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni għall-kapaċità, l-effiċjenza u s-sikurezza tal-ajruporti fl-Ewropa ("il-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni);

11.  Jistenna l-parir tal-Osservatorju Komunitarju l-ġdid dwar il-Kapaċità tal-Ajruporti rigward l-iżvilupp ta' miżuri għat-titjib tal-kapaċità tan-netwerk Ewropew tal-ajruporti, u jippretendi li l-osservatorju jkollu rwol importanti fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni;

12.  Jemmen li l-elikotteri jistgħu jikkostitwixxu meżżi importanti ta' konnessjoni għal distanzi qsar bejn l-ajruporti u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinkluduhom fl-istrateġiji għat-tkabbir tal-kapaċità;

13.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri, lill-awtoritajiet reġjonali u lil dawk lokali biex jinvestu fil-modernizzazzjoni u t-twaqqif ta' ajruporti żgħar u ta' daqs medju, li huma ta' importanza kbira għall-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali;

14.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jinvestu fl-infrastruttura speċifika neċessarja meħtieġa għat-tħaddim u l-istazzjonar tal-inġenji tal-ajru fil-qasam tal-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali;

15.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri, kif ukoll lill-awtoritajiet reġjonali u lil dawk lokali, sabiex jinvolvu lill-partijiet kollha interessati fil-proċess ta' konsultazzjoni bil-għan li, meta jkun xieraq, l-ajruporti potenzjali jew eżistenti jiġu dedikati għal użu speċifiku mill-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali; fir-rigward tal-ajruporti militari dekommissjonati, il-konsultazzjoni għandha tinkludi lill-awtoritajiet militari;

16.  Jikkunsidra li huwa ta' importanza vitali li t-tqassim f'zoni tal-ispazju tal-ajru madwar l-ajruporti ta' daqs żgħir u medju jkun adegwat għall-utenti tal-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali, u li kwalunkwe tibdil f'dawn iz-zoni jkun ippreċedut minn konsultazzjoni ma' tali utenti;

17.  Jenfasizza li n-negozju tal-avjazzjoni għandu jingħata, kulfejn huwa possibbli, aċċess xieraq għall-ajruporti maġġuri sabiex jiġi permess li jgħaqqad ir-reġjuni maċ-ċentri ekonomiċi tagħha u jitlob lill-Kummissjoni teżamina u tipprepara rapport lill-Parlament sal-aħħar tal-2009 dwar jekk hemmx il-ħtieġa li jadatta xi dispożizzjonijiet relevanti tar-Regolament dwar l-Allokazzjoni ta' Slots eżistenti;

18.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żviluppat, fil-livell tal-UE, approċċ armonizzat biex tiġi ggarantita l-konsistenza bejn l-islots tal-ajruporti u l-pjanijiet tat-titjiriet u jistieden lill-Kummissjoni tipproponi miżuri approprjiati f'dan ir-rigward u jħeġġeġ il-parteċipazzjoni tal-koordinaturi tal-ajruporti Ewropej f'din il-materja;

19.  Jistenna li l-introduzzjoni ta' sistema tal-Immaniġġjar tat-Traffiku tal-Ajru b'teknoloġiji state-of-the-art u innovattivi fi ħdan il-qafas tal-Impriża Konġunta SESAR tikkontribwixxi għall-ġlieda kontra l-frammentazzjoni tal-ispazju tal-ajru Ewropew u kontra l-konġestjoni prevista tiegħu u żżid b'mod sinifikattiv il-kapaċità tal-ispazju tal-ajru, u dan ikun ta' benefiċċju għall-utenti kollha tal-ispazju tal-ajru, inkluża l-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali;

20.  Madankollu, jenfasizza li l-programm SESAR għandu jikkunsidra b'mod sħiħ il-partikolaritajiet tal-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali u għandu jipproduċi benefiċċji reali għas-settur mingħajr ma jgħabbih b'piżijiet żejda;

21.  Jemmen li wieħed mill-objettivi għandu jkun li l-utenti tar-Regoli Viżwali tat-Titjir (VFR) ikollhom aċċess għall-informazzjoni tat-traffiku, meteoroloġika u ajrunawtika b'mod faċli biex jintuża u effettiv f'sens ta' spejjeż;

22.  Jinsisti li l-leġiżlazzjoni dwar l-"Ajru Uniku Ewropew" u s-SESAR m'għandhomx iwasslu għal rekwiżiti teknoloġiji sproporzjonati u eċċessivament għoljin għall-inġenji tal-ajru żgħar imħaddma taħt il-VFR, filwaqt li jirrikonoxxi bis-sħiħ li l-ajruplani kollha li jagħmlu użu minn spazju tal-ajru kkontrollat għandu jkollhom tagħmir li jipprovdi livell ta' sigurtà adegwat, bħalma hu t-tagħmir tal-ippożizzjonar;

Is-sostenibilità ambjentali

23.  Jikkunsidra li l-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali naqqset l-impatt ambjentali f'termini ta' emissjonijiet ta' CO2 u ħoss, meta mqabbel ma' dak tat-trasport kummerċjali bl-ajru;

24.  Jemmen li madankollu, hemm bżonn li jitnaqqsu l-emissjonijiet permezz ta' titjib ulterjuri tal-prestazzjoni ambjentali tal-inġenji tal-ajru ta' daqs iżgħar billi jintużaw fjuwils aktar nodfa u bil-promozzjoni tar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni; f'dan ir-rigward jenfasizza l-importanza ta' inizjattivi bħalma huma l-inizjattiva "Sema Nadif" u CESAR;

25.  Jinnota li l-maġġoranza l-kbira tal-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali taqa' barra mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva li tinkludi l-avjazzjoni fl-iskema ta' skambju ta' emissjonijietb' effett serra;

26.  Huwa tal-fehma li l-kwistjonijiet tal-istorbju għandhom jiġu indirizzati fil-livelli nazzjonali u lokali skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà u jikkunsidra li l-immappjar tal-ħsejjes jikkostitwixxi għodda fost bosta li jagħtu metodoloġija ekwilibrata biex jiġi żgurat żvilupp tal-ajruporti mingħajr ma jiġi kkawżat tniġġis sinifikattiv fil-ħsejjes għaċ-ċittadini lokali;

Kwistjonijiet oħrajn

27.  Jemmen li dawk li jfasslu l-politika għandu jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom dejta adegwata u informazzjoni statistika dwar l-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali sabiex jifhmu kompletament is-settur u b'hekk ikunu kapaċi jirregolawh kif suppost; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni u lill-EUROSTAT jiżviluppaw u jimplimentaw approċċ sistematiku għall-ġbir u t-tqassim tad-dejta internazzjonali u Ewropea;

28.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-kjarifika tad-definizzjonijiet legali min-naħa tal-Kummissjoni, inkluża d-definizzjoni ta' sjieda frazzjonali u jfakkar li din il-kwistjoni hija indirizzata fir-Regolament EASA kif rivedut u fir-regoli ta' implimentazzjoni relatati, li qed jiġu ppreparati bħalissa;

29.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri xierqa biex jiġi ffaċilitat l-aċċess tal-industrija tal-manifattura tal-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali tal-UE fis-swieq dinjin;

30.  Jikkunsidra bħala neċessarju li l-interessi tal-avjazzjoni ġenerali u kummerċjali jitqiesu fl-iżvilupp tal-politika esterna tal-avjazzjoni tal-UE, b'mod partikulari fir-rigward tat-titjiriet transatlantiċi;

31.  Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-appoġġ għar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni ajrunawtika, b'mod partikulari fir-rigward tal-SMEs li jiżviluppaw u jibnu inġenji tal-ajru għall-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali;

32.  Jikkunsidra bħala essenzjali l-promozzjoni tal-avjazzjoni rikreattiva u sportiva, kif ukoll l-aeroclubs, li jikkostitwixxu sors importanti ta' ħiliet professjonali għas-settur kollu tal-avjazzjoni;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni tqis l-irwol importanti li dan is-settur tal-avjazzjoni għandu u jista' jibqa' jkollu fl-iżvilupp tat-taħriġ vokazzjonali għall-bdoti;

34.  Jitlob lill-Kummissjoni tagħti rapport lill-Parlament Ewropew sa tmiem l-2009 dwar il-progress li jkun sar f'dak li għandu x'jaqsam tal-kwistjonijiet identifikati f'din ir-riżoluzzjoni;

o
o   o

35.  Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 8, 13.1.2009, p. 3.
(2) ĠU L 96, 31.3.2004, p. 1.
(3) ĠU L 96, 31.3.2004, p. 10.
(4) ĠU L 96, 31.3.2004, p. 20.
(5) ĠU L 79, 19.3.2008, p. 1.
(6) ĠU L 14, 22.1.1993, p. 1.
(7) ĠU L 94, 4.4.2007, p. 3.
(8) ĠU L 94, 4.4.2007, p. 18.
(9) ĠU L 64, 2.3.2007, p. 1.


L-akkwist pubbliku pre-kummerċjali: Inrawmu l-innovazzjoni biex niżguraw servizzi pubbliċi sostenibbli u ta" kwalità għolja fl-Ewropa
PDF 239kWORD 71k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Frar 2009 dwar l-akkwist pubbliku pre-kummerċjali: Inrawmu l-innovazzjoni biex niżguraw servizzi pubbliċi sostenibbli u ta" kwalità għolja fl-Ewropa (2008/2139(INI))
P6_TA(2009)0037A6-0018/2009

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-14 ta' Diċembru 2007 bit-titolu "L-akkwist pubbliku pre-kummerċjali: Inrawmu l-innovazzjoni biex niżguraw servizzi pubbliċi sostenibbli u ta" kwalità għolja fl-Ewropa" (COM(2007)0799) (il-"komunikazzjoni tal-Kummissjoni"),

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' kuntratti tax-xogħlijiet pubbliċi, kuntratti tal-provvista pubblika u kuntratti tas-servizz pubbliku(1),

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' kuntratti tax-xogħlijiet pubbliċi għal entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u l-posta(2),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni interpretattiva tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja dwar l-Appalti Pubbliċi u l-Konċessjonijiet lil sħubijiet Pubbliċi-Privati istituzzjonalizzati (PPPI)(3),

–   wara li kkunsidra r-regoli tal-kompetizzjoni kollha applikabbli dwar l-Għajnuna Statali u d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta" Diċembru 2007 dwar inizjattiva tas-suq ewlieni għall-Ewropa (COM(2007)0860), u l-konsultazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-istabbiliment ta' netwerks għall-akkwist pubbliku bħala appoġġ għal din l-inizjattiva,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta" Ġunju 2008 bl-isem " "Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir" – "Att dwar in-Negozji ż-Żgħar" għall-Ewropa" (COM(2008)0394), u d-dokument ta" ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tal-25 ta" Ġunju 2008 għall-kodiċi Ewropew tal-aħjar prattika għall-iffaċilitar tal-aċċess mill-intrapriżi żgħar u ta" daqs medju għall-kuntratti ta" akkwist pubbliku (SEC(2008)2193),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Settembru 2006 dwar "Nipprattikaw l-għarfien: Strateġija għall-innovazzjoni msejsa fuq bażi wiesgħa għall-Unjoni Ewropea" (COM(2006)0502) u r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta" Mejju 2007(4),

–   wara li kkunsidra d-dokument ta" ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tat-23 ta" Frar 2007 bl-isem "Gwida dwar soluzzjonijiet innovattivi fl-akkwist pubbliku: 10 elementi ta" prattika tajba" (SEC(2007)0280),

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Grupp Indipendenti ta" Esperti dwar ir-riċerka u l-iżvilupp u l-innovazzjoni bl-isem "Creating an Innovative Europe"(5) (ir-rapport Aho),

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-akkwist pubbliku prekummerċjali: Inrawmu l-innovazzjoni biex niżguraw servizzi pubbliċi sostenibbli u ta" kwalità għolja fl-Ewropa(6),

–   wara li ikkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0018/2009),

A.   billi l-Istrateġija ta" Liżbona titlob lill-Istati Membri biex iżidu l-investiment fir-riċerka u fl-iżvilupp għal 3% tal-prodott gross domestiku, impenn ewlieni biex jitrawmu l-innovazzjoni u l-ekonomija tal-għarfien,

B.   billi r-Rapport Aho identifika l-akkwist pubbliku bħala strument strateġiku biex tintlaħaq din il-mira,

C.   billi l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jgħinu biex jiżviluppaw l-għarfien espert meħtieġ biex isir l-aħjar użu mir-rakkomandazzjonijiet tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni,

D.   billi bħalissa m'hemm l-ebda strument disponibbli għall-Kummissjoni biex tippromwovi proġetti pilota dwar l-akkwist pubbliku prekummerċjali, u billi l-inizjattivi tinsab biss f'idejn l-Istati Membri,

1.  Jilqa" l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni u jappoġġja l-mudell propost tal-akkwist pubbliku prekummerċjali ta" qsim tar-riskji u tal-benefiċċji bħala wieħed mill-promoturi tal-innovazzjoni;

2.  Iħaddan ir-Rapport Aho u b'mod partikulari l-opinjoni li l-Istati Membri għandhom jużaw l-akkwist pubbliku biex imexxu t-talba għal beni innovattivi filwaqt li jtejbu l-kwalità u l-aċċessibilità tas-servizzi pubbliċi;

3.  Jinnota li, minkejja l-ħafna programmi ta' riċerka Ewropej, ir-riżultati tagħhom għadhom ma ġewx sfruttati mill-awtoritajiet pubbliċi permezz tal-akkwist pubbliku;

4.  Jinnota l-attenzjoni li diġà ngħatat lill-akkwist pubbiku prekummerċjali, b'mod partikulari fl-Istati Uniti tal-Amerika, fiċ-Ċina u fil-Ġappun, li qegħdin jisfruttaw il-potenzjal b'mod attiv permezz ta" sensiela ta" strumenti tal-politika pubblika, bħall-proġett Defense Acquisition Performance Assessment (DAPA) fl-Istati Uniti tal-Amerika;

5.  Iqis li l-akkwist prekummerċjali jikkostitwixxi forza favur it-tkabbir immexxi mill-innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea, forza li mhix sfruttata biżżejjed u li għandha potenzjal sinifikanti biex tikseb servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja u faċilment aċċessibbli, bħall-kura tas-saħħa u t-trasport, kif ukoll biex tindirizza l-isfidi soċjali tal-bidla fil-klima, tal-enerġija sostenibbli u tal-popolazzjoni li qed tixjieħ;

6.  Jiddispjaċih li ħafna awtoritajiet pubbliċi mhumiex konxji mill-potenzjal tal-akkwist prekuntrattwali u għadhom ma jaġixxux bħala "konsumaturi intelliġenti";

7.  Iqis li l-benefiċċji ottimi ta" din l-inizjattiva se jitwettqu biss jekk l-awtoritajiet kontraenti jinkludu l-innovazzjoni bħala waħda mill-miri tal-programm ta' akkwist tagħhom;

8.  Jinnota li l-akkwist prekummerċjali jista" jitniehed fi ħdan il-qafas legali eżistenti tad-Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE, li jeżentaw is-servizzi tar-riċerka u tal-iżvilupp mill-kamp ta" applikazzjoni tagħhom(7) sakemm is-servizzi mogħtija ma jitħallsux bis-sħiħ mill-awtorità kontraenti u l-benefiċċji ma jakkumulawx esklussivament lilha;

9.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jissorveljaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali biex jiżguraw li l-awtoritajiet pubbliċi ma jkunux limitati fl-akkwist prekummerċjali permezz ta" traspożizzjoni ineżistenti, mhux korretta, jew kumplessa b'mod mhux meħtieġ tal-eżenzjonijiet relevanti u permezz ta" rekwiżiti għall-għoti tal-offerti u mudelli tal-akkwist nazzjonali li jkunu elaborati b'mod mhux neċessarju;

10.  Minkejja l-approċċ distintiv meħud fl-akkwist prekummerċjali, jiġbed l-attenzjoni li għandhom japplikaw il-prinċipji tajba ta" akkwist, b'mod partikolari t-trasparenza u l-kompetittività, biex ikun żgurat li soluzzjonijiet integrati aħħarija jissodisfaw il-bżonnijiet tal-konsumaturi;

11.  Japprova l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni, li tipprovdi bażi konċettwali potenzjali għall-akkwist prekummerċjali u l-implimentazzjoni tiegħu, iżda jqis li hemm xi nuqqasijiet rigward il-mod kif il-proċedura proposta se titpoġġa fis-seħħ, speċjalment fuq livell lokali u reġjonali;

12.  Iqis li, f'dak li jirrigwarda l-awtoritajiet lokali u reġjonali, għad m'hemmx biżżejjed informazzjoni dwar l-ostakli kontinwi li jżommuhom lura milli jimplimentaw akkwist prekummerċjali bil-għan li jkunu promossi soluzzjonijiet innovattivi ġenwini fl-interess pubbliku;

13.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaħdmu flimkien biex jiżguraw li l-awtoritajiet kontraenti fl-awtoritajiet lokali, reġjonali u oħrajn imneħħija mill-amministrazzjoni ċentrali jiżviluppaw l-għarfien espert meħtieġ biex jimplimentaw akkwist innovattiv;

14.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jipprovdu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali responsabbli mill-kuntratti b'linjigwida ta" taħriġ u strumenti li juru kif jista" jintuża l-akkwist fir-riċerka u l-iżvilupp prekummerċjali;

15.  Jilqa", għalhekk, l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex tiffinanzja l-iskambju tal-prattiki tajbin u tat-taħriġ dwar l-akkwist prekummerċjali fil-programm ta" ħidma 2009 tas-Seba" Programm ta" Qafas;

16.  Ifaħħar id-dokument ta" ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni msemmi hawn fuq dwar 10 elementi ta" prattika tajba għal soluzzjonijiet innovattivi fl-akkwist pubbliku u jilqa" l-attivitajiet usa" tal-Ewropa Pro Inno b'appoġġ għall-innovazzjoni; jitlob lill-Kummissjoni biex tħejji gwidi simili dwar l-aħjar prattika għall-akkwist prekummerċjali;

17.  Iqis li l-akkwist prekummerċjali għandu potenzjal kbir ħafna bħala pass ulterjuri lejn it-tisħiħ tal-akkwist innovattiv, imma jirrikonoxxi l-bżonn li jkun hemm kompetenzi speċjalisti fl-akkwist u li l-Istati Membri, bi sħubija man-negozji, l-universitajiet u ċ-ċentri ta" taħriġ biex jisponsorjaw attivitajiet ta" taħriġ biex jiżviluppaw għodod ta" ġestjoni;

18.  Jistieden lid-Direttorati-Ġenerali kompetenti tal-Kummissjoni biex jikkoperaw flimkien ħalli jipproduċu ktieb fil-lingwi uffiċjali kollha, li jkun komprensiv, li jinftiehem malajr, imma li jkollu ċ-ċertezza ġuridika b'illustrazzjonijiet prattiċi tal-każijiet li juru kif dawn il-prinċipji legali jistgħu jiġu applikati b'mod korrett fil-prattika, b'mod partikolari għall-użu tal-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju u awtoritajiet kontraenti;

19.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tpoġġi fil-ktieb, b'mod partikolari, eżempji prattiċi tal-qsim tar-riskji u l-benefiċċji skont il-kundizzjonijiet tas-suq; jikkunsidra, barra minn hekk, li d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għandhom ikunu mogħtija lill-kumpaniji li jipparteċipaw fl-akkwist pubbliku pre-kummerċjali, minħabba li l-Istati Uniti u l-Ġappun jaħdmu fuq il-bażi ta' dan il-mudell, li jinkoraġġixxi numru kbir ta' kumpaniji li jkunu involuti fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku pre-kummerċjali;

20.  Jinnota b'mod partikolari l-importanza li jiġi żviluppat il-qsim tar-riskji u tal-benefiċċji skont il-kundizzjonijiet tas-suq biex ikun hemm akkwist prekummerċjali b'suċċess u li d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jingħataw lill-intrapriżi parteċipanti;

21.  Jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex fil-politika dwar l-innovazzjoni jidentifikaw sfidi pubbliċi għaż-żmien medju u twil li jridu jiġu solvuti permezz ta" soluzzjonijiet teknoloġiċi żviluppati permezz ta" akkwist prekummerċjali; hu tal-fehma li soluzzjonijiet ta" dan it-tip jistgħu jinkludu kompetizzjonijiet tat-tfassil u fondi tal-isfidi, bħad-Driverless Vehicle Challenge tal-Istati Uniti;

22.  Iqis li trasferimenti tal-għarfien bejn universitajiet teknoloġikament innovattivi, ċentri ta" riċerka u awtoritajiet responsabbli mill-kuntratti jiffurmaw parti integrali mill-akkwist prekummerċjali b'suċċess;

23.  Jiġbed l-attenzjoni li aġenziji tal-innovazzjoni bħal VINNOVA fl-Iżvezja, Tekes fil-Finlandja, Senternovem fl-Olanda u Innovation fin-Norveġja, għandhom sehem integrali fit-trasferiment ta' għarfien bejn klijenti prospettivi u riċerkaturi; permezz tat-trawwim tal-koperazzjoni bejn partijiet involuti fir-riċerka u l-iżvilupp, huma jinkoraġġixxu l-użu tal-akkwist prekummerċjali; għalhekk, iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jeżaminaw l-operat ta" dawn l-aġenziji bħala bażi ta" referenza tal-attivitajiet tagħhom stess;

24.  Jinnota l-importanza tal-Pjattaformi tat-Teknoloġija tal-UE minħabba li jipprovdu qafas biex ikunu definiti l-prijoritajiet tar-riċerka u l-iżvilupp u biex l-innovazzjonijiet li huma lesti biex ikunu sfruttati jkunu marbuta mal-bżonnijiet ta' klijenti prospettivi; jinnota wkoll li l-Pjattaformi tat-Teknoloġija jistgħu jalinjaw l-iżvilupp bikri tas-suq ta" teknoloġiji ġodda mal-bżonnijiet tal-awtoritajiet pubbliċi; jistieden lill-Kummissjoni għalhekk biex tiżgura involviment aħjar tal-Pjattaformi tat-Teknoloġija fl-akkwist prekummerċjali;

25.  Jilqa" l-Inizjattiva tas-Suq Ewlieni tal-Kummissjoni (LMI) bħala katalista qawwi għall-użu tal-akkwist prekummerċjali bħala appoġġ għall-innovazzjoni bl-għan li jiġu żviluppati swieq ewlenin ta' ċertu daqs, filwaqt li jinnota b'mod partikulari l-inizjattiva li jiġu stabbiliti netwerks tal-akkwist pubbliku biex tiġi appoġġjata l-Inizjattiva tas-Suq Ewlieni;

26.  Jilqa" l-isforzi tal-Kummissjoni biex ittejjeb l-aċċess għall-akkwist pubbliku għall-intrapriżi ta" daqs żgħir u medju tal-Unjoni Ewropea fil-Kodiċi Ewropej tal-Aħjar Prattiki tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar;

27.  Jilqa" l-kjarifika tal-Kummissjoni li l-akkwist prekummerċjali jista" jitwettaq mill-awtoritajiet kontraenti fl-istadji kollha tal-iżvilupp u tat-tnedija fis-suq ta' prodott jew servizz ġdid, u mhux biss għar-riċerka fundamentali; jinnota li dan l-approċċ komprensiv jinkoraġġixxi l-aċċess mill-intrapriżi ta" daqs żgħir u medju għall-akkwist pubbliku;

28.  Ifaħħar il-proposta tal-Kummissjoni sabiex ikun ikkjarifikat l-irwol tal-awtoritajiet pubbliċi fit-trawwim tar-riċerka u l-iżvilupp u fl-istimulazzjoni tal-innovazzjoni permezz tal-attivitajiet ta" akkwist tagħhom; jenfasizza li l-politiki ta" akkwist tal-Istati Membri ma għandhomx ikunu preskrittivi żżejjed, minħabba li l-akkwist prekummerċjali b'mod prattiku jista" jkun organizzat b'modi differenti biex jissodisfa proġetti u bżonnijiet speċifiċi filwaqt li jibqgħu konformi mar-regoli tal-Komunità;

29.  Jikkunsidra li l-kunċett ta' akkwist pubbliku pre-kummerċjali huwa importanti, imma jibża' li mhux se jkollu suċċess biex jiġbed intrapriżi ta' daqs żgħir u medju sakemm dawn jifhmu b'mod ċar kif jaħdem l-akkwist pubbliku pre-kummerċjali, b'mod partikolari f'kuntest transkonfinali; jiġbed l-attenzjoni li l-prinċipju ewlieni tal-akkwist pubbliku pre-kummerċjali - jiġifieri li l-awtorità pubblika ma żżommx il-benefiċċji kollha li jiġu mir-Riċerka u l-Iżvilupp imma li kull kumpanija żżomm id-drittijiet ta' pussess fir-rigward tal-ideat ġodda li tiġġenera - jiżġura ċ-ċertezza legali u l-protezzjoni tal-ideat għan-negozji li jipparteċipaw;

30.  Jirrikonoxxi li l-intrapriżi żgħar u ta" daqs medju jistgħu jibbenefikaw mill-akkwist prekummerċjali permezz tal-qsim tar-riskji (peress li għandhom kapaċitajiet iktar limitati għall-investiment), it-tkabbir progressiv (fid-daqs u fl-esperjenza) f'kull stadju tal-proċess ta' riċerka u ta' żvilupp u permezz tal-proċess ta" sejħa għall-offerti eħfef meta mqabbla mal-akkwist pubbliku tradizzjonali;

31.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tikkonsolida dawn l-istrateġiji f'politika waħda ta" akkwist pubbliku mmirata biex tinkoraġġixxi l-innovazzjoni permezz tal-akkwist pubbliku, tal-akkwist prekummerċjali, tal-iżvilupp tas-swieq ewlenin u tat-tkabbir tal-intrapriżi ta" daqs żgħir u medju permezz tal-akkwist pubbliku;

32.  Iqis, bħala parti minn strateġija konsolidata li tippromwovi l-innovazzjoni permezz tal-akkwist prekummerċjali, li l-kampanji pubbliċi jipprovdu atmosfera mtejba għall-awtoritajiet kontraenti biex jinvestu iktar f'attivitajiet li jinkoraġġixxu l-innovazzjoni bi dħul fuq l-investiment li jkun għal żmien itwal; jappoġġja, f'dan ir-rigward, l-opportunitajiet għan-netwerking bejn l-awtoritajiet lokali, reġjonali u pubbliċi nazzjonali fir-rigward tal-akkwist prekummerċjali;

33.  Iqis li l-akkwist prekummerċjali jista" jaħdem bl-iktar mod effettiv jekk ikun hemm biżżejjed inċentivi għall-awtoritajiet pubbliċi biex jagħmlu impatt fuq is-swieq tar-riċerka u l-iżvilupp u għall-fornituri biex ikunu involuti fi proġetti tal-gvern; jinnota, għalhekk, li f'ċerti Stati Membri diġà jeżistu inċentivi finanzjarji importanti ħafna fl-użu tal-akkwist prekummerċjali, fejn proporzjon sostanzjali tal-ispejjeż tal-ewwel akkwist prekummerċjali jaqa' f'idejn awtorità ċentrali;

34.  Iqis li, fi ħdan il-kamp ta" applikazzjoni tal-programmi tal-Komunità li jistimulaw l-innovazzjoni, għandhom jitqiesu inċentivi finanzjarji għall-awtoritajiet pubbliċi madwar l-Unjoni Ewropea biex iwettqu b'mod konġunt akkwist prekummerċjali tat-teknoloġija innovattiva fis-swieq ewlenin u f'oqsma oħra ta" interess komuni Ewropew;

35.  Jinnota li proġetti pilota Komunitarji ta" dan it-tip jistgħu jibbenefikaw minn reviżjoni awtomatika mill-Kummissjoni u minn pubblikazzjoni usa" ta' esperjenzi prattiċi u minn klawsoli kuntrattwali li jippermettu lix-xerrejja li jirreferu għal preċedenti solidi li jistgħu jintużaw ukoll fi gwida tal-aħjar prattiki;

36.  Jidentifka l-bżonn għal proġett pilota Ewropew fil-kuntest tal-akkwist pubbliku pre-kummerċjali, biex juri bl-eżempju approċċ ta' implimentazzjoni li jiżgura ċ-ċertezza legali u l-akbar protezzjoni għan-negozji, b'mod partikolari għall-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju li, b'definizzjoni, huma l-partijiet l-aktar dgħajfa meta mqabbla mal-awtoritajiet kontraenti u l-impriżi l-kbar li ġeneralment ikunu involuti fl-akkwist pubbliku;

37.  Jinnota li t-tisħiħ tal-akkwist prekummerċjali jibqa" wieħed mill-ħafna modi għall-Istati Membri biex jagħtu spinta lill-innovazzjoni u lir-riċerka; jitlob, għalhekk, lill-Istati Membri biex jippromwovu l-innovazzjoni billi jinvolvu lill-parteċipanti kollha, inklużi universitajiet, istituti ta" riċerka u korpi oħra mdaħħla fil-promozzjoni tal-iżvilupp ekonomiku, sabiex l-awtoritajiet pubbliċi jiġu involuti aktar mal-intrapriżi innovattivi; iqis li dan l-impenn għandu jiġi inkluż fi strateġija konsistenti għar-riċerka, l-innovazzjoni u l-iżvilupp;

38.  Jirrakkomanda lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li, bil-għan li titħeġġeġ il-kompetizzjoni, għandhom jiġu promossi l-użu tas-sistemi elettroniċi tal-akkwist pubbliku u l-proċedura dinamika sabiex jiġi ffaċilitat il-proċess tal-akkwist pre-kummerċjali;

39.  Jagħti l-istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114.
(2) ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1.
(3) ĠU C 91, 12.4.2008, p. 4.
(4) ĠU C 102 E, 24.4.2008, p. 455.
(5) http://ec.europa.eu/invest-in-research/action/2006_ahogroup_en.htm
(6) ĠU C 325, 19.12.2008, p. 44.
(7) Artikolu 16(f) tad-Direttiva 2004/18/KE u Artikolu 24(e) tad-Direttiva 2004/17/KE.


It-tieni analiżi strateġika tal-politika dwar l-Enerġija
PDF 454kWORD 157k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Frar 2009 dwar it-tieni analiżi strateġika tal-politika dwar l-Enerġija (2008/2239(INI))
P6_TA(2009)0038A6-0013/2009

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2008 bit-titlu "It-tieni Analiżi Strateġika dwar l-Enerġija – Pjan ta' azzjoni tal-UE għas-sigurtà u s-solidarjetà tal-enerġija" (COM(2008)0781) ("il-Komunikazzjoni dwar it-tieni Analiżi Strateġika dwar l-Enerġija"),

–   wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2008 bit-titlu "Lejn network Ewropew ta' enerġija sikura, sostenibbli u kompetittiva" (COM(2008)0782),

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2008 dwar l-implimentazzjoni tal-programm relatat man-networks trans-Ewropej tal-enerġija matul il-perjodu 2002-2006 (COM(2008)0770),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2008 dwar id-Direttiva 2004/67/KE tal-Kunsill tas-26 ta" April 2004 li għandha x'taqsam mal-miżuri biex tissalvagwardja s-sigurtà tal-provvista tal-gass naturali (COM(2008)0769),

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2008 għal Direttiva tal-Kunsill li tobbliga lill-Istati Membri biex iżommu livell minimu ta" ħażniet taż-żejt mhux raffinat u/jew ta' prodotti taż-żejt (COM(2008)0775),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2008 bit-titlu "L-effiċjenza fl-enerġija: il-kisba tal-mira ta' 20%" (COM(2008)0772),

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni ta-13 ta' Novembru 2008 għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini (tfassil mill-ġdid) (COM(2008)0780),

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2008 għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indikazzjoni permezz ta" ttikkettar u informazzjoni standard tal-prodott dwar il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra minn prodotti marbutin mal-enerġija (tfassil mill-ġdid) (COM(2008)0778),

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2008 għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra (COM(2008)0779),

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2008 għal Direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas Komunitarju għas-sigurta' nukleari (COM(2008)0790),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2008 bit-titlu "L-Ewropa tista' tiffranka aktar enerġija permezz tal-ġenerazzjoni kkombinata tas-sħana u tal-elettriku" (COM(2008)0771),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2008 bit-titlu "Enerġija mir-Riħ Lil hinn mix-Xtut: Azzjoni meħtieġa biex twassal għall-Għanijiet tal-Politika dwar l-Enerġija għall-2020 u aktar 'il quddiem" (COM(2008)0768),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2008 bit-titlu "Aġġornament tal-Programm Nukleari Illustrattiv fil-kuntest tat-tieni Analiżi Strateġika tal-Enerġija" (COM(2008)0776),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Jannar 2007 bit-titlu "Il-Limitazzjoni tal-Bidla Klimatika Globali għal 2 gradi Celsius: It-triq "il quddiem għall-2020 u wara" (COM(2007)0002),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta" Jannar 2008 bit-titlu "20 għal darbtejn sal-2020: L-opportunità dwar it-tibdil fil-klima għall-Ewropa" (COM(2008)0030),

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tat-23 ta' Jannar 2008 għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (COM(2008)0019),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2008 bit-titlu "Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku" (COM(2008)0800),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tal-4 ta" April 2006 dwar il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill fid-dawl tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi orjentazzjonijiet relatati man-networks trans-Ewropej tal-enerġija u li tirrevoka d-Deċiżjoni 96/391/KE u d-Deċiżjoni 1229/2003/KE(1),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta" Mejju 2007 dwar l-Evalwazzjoni tal-Euratom: 50 sena ta" politika ta" enerġija nukleari Ewropea(2),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta" Settembru 2007 dwar l-Istrateġija għal enerġija rinnovabbli fl-Ewropa(3),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta" Settembru 2007 dwar Lejn politika barranija Ewropea komuni fis-settur tal-enerġija(4),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta" Ottubru 2007 dwar is-Sorsi ta" enerġija konvenzjonali u t-teknoloġiji tal-enerġija(5),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-31 ta" Jannar 2008 dwar il-Pjan ta" azzjoni għall-effiċjenza fl-enerġija: it-twettiq tal-potenzjal(6),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta" Marzu 2008 dwar il-Fond Globali għall-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija u għall-Enerġija Rinnovabbli(7),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta" Lulju 2008 dwar il-Pjan Strateġiku Ewropew għat-teknoloġija tal-enerġija(8),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tat-18 ta" Ġunju 2008 dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/54/KE dwar regoli komuni għas-suq intern fl-elettriku(9),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tad-9 ta" Lulju 2008 dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/55/KE dwar regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali(10),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tat-18 ta" Ġunju 2008 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1228/2003 dwar il-kundizzjonijiet għall-aċċess għan-network għall-iskambji transkonfinali tal-elettriku(11),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tad-9 ta" Lulju 2008 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1775/2005 dwar il-kundizzjonijiet għall-aċċess għan-networks tat-trasport tal-gassijiet naturali(12),

–   wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tat-18 ta" Ġunju 2008 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija(13),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta" Novembru 2008 dwar l-appoġġ għal turija minn kmieni tal-produzzjoni sostenibbli tal-enerġija mill-fjuwils fossili(14),

–   wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew tat-8 u d-9 ta" Marzu 2007,

–   wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew tat-13 u l-14 ta" Marzu 2008,

–   wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta" Ottubru 2008,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0013/2009),

A.   billi kull politika Ewopea dwar l-enerġija trid timxi fuq tliet għanijiet prinċipali u tal-istess importanza b'mod integru, jiġifieri s-sigurtà tal-provvista u s-solidarjetà bejn l-Istati Membri, il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima, li tinkludi impenn qawwi għall-miri tal-UE stess u l-implimentazzjoni tagħhom, u l-kompetittività,

B.   billi tinħtieġ bidla sħiħa fil-mudell tal-politika dwar l-enerġija biex jinkisbu t-tliet għanijiet ewlenin, u li fl-istess ħin twassal għal soluzzjoni li tieħu kont tal-kwisjonijiet soċjali, ambjentali, ekonomiċi, u dawk relatati mal-impjieg,

C.   billi d-dipendenza tal-UE minn sorsi tal-enerġija konvenzjonali u minn għadd limitat ta" produtturi tal-enerġija tippreżenta riskju serju għall-istabilità, il-prosperità u s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija,

D.   billi ż-żieda fl-effiċjenza tal-enerġija għandu jkollha sehem ewlieni fit-tnaqqis tad-dipendenza mill-importazzjonijiet tal-enerġija, fiż-żieda tal-kompetittività u fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima,

E.   billi llum id-domanda tal-UE għall-enerġija għadha qiegħda tiżdied fil-parti l-kbira tas-setturi, u minħabba f'hekk il-potenzjal tal-effiċjenza tal-enerġija fil-biċċa l-kbira għad mhux qiegħed jiġi sfruttat,

F.   billi llum l-UE timporta 50% tal-enerġija li tikkonsma u dan il-proporzjon jista" jilħaq is-70% sal-2030,

G.   billi r-riskji għas-sigurtà tal-provvista tal-UE jikbru minħabba n-nuqqas ta' viżjoni għal ekonomija bbażata fuq il-moderazzjoni fil-politika dwar l-enerġija u l-livell baxx tal-investiment, b'mod partikulari fil-livelli lokali u reġjonali li qegħdin iwasslu biex, fis-setturi kollha tal-enerġija u f'dawk marbutin magħha, il-kapaċitajiet jiġġebbdu sal-limiti tagħhom, jew ma jkunux biżżejjed, u għalhekk il-faċilitajiet li jiġġeneraw l-elettriku jeħtieġ li jiġu rinnovati minn issa sal-2030 b'investiment li hu stmat li jiswa EUR 900 biljun,

H.   billi n-nuqqas fil-livell tal-prezzijiet taż-żejt u tal-gass għandu effett negattiv fuq l-investimenti ppjanati, u b'hekk jinħtieġ l-appoġġ għall-proġetti ewlenin kollha tal-infrastruttura li jikkontribwixxu għall-importazzjoni ta" ammonti sinifikanti ta" gass fl-Ewropa, filwaqt li jkunu diversifikati s-sorsi, ir-rotot u jkunu evitati r-riskji ta" tranżitu,

I.   billi l-kriżi ekonomika preżenti qiegħda tkompli tostakola l-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija,

J.   billi minkejja li x-xenarju tal-Kummissjoni jipprevedi n-nuqqas fid-domanda ta" sorsi konvenzjonali fl-għoxrin sena li ġejjin, l-Ewropa jeħtiġilha tappoġġja l-investimenti ppjanati kollha fl-infrastruttura ġdida għall-importazzjoni tal-enerġija; dan għandu jiggarantixxi tranżizzjoni sikura għas-sistema ta' enerġija Ewropea ġdida li mistennija tkun qiegħda taħdem sal-2020,

K.   billi mill-2030, sabiex jitnaqqas ir-riskju ewlieni tal-iskarsezza tal-enerġija mill-fjuwils fossili, l-UE se jkollha tkun żviluppat u pprogrammat teknoloġiji ġodda tal-enerġija li jkunu kompetittivi, sostenibbli u b'livell ta' CO2 baxx, filwaqt li tkun naqqset b'mod sinifikanti l-konsum tagħha tal-enerġija,

L.   billi l-UE għandha bżonn urġenti li tiżviluppa investimenti f'networks ewlenin u li tiffinalizza s-suq intern tal-enerġija, u billi inizjattivi għall-futur, bħall-operatur tas-sistema ta" trażmissjoni Ewropea u l-istabbiliment ta" network Ewropew uniku tal-gass, għandhom ikunu inkoraġġuti,

M.   billi s-settur tal-enerġija u l-investimenti fl-infrastruttura tal-enerġija għandhom bżonn qafas regolatorju stabbli u koperazzjoni iktar mill-qrib bejn ir-regolaturi nazzjonali,

N.   billi l-iżvilupp tan-networks tal-enerġija huwa essenzjali għat-titjib tas-sigurtà tal-provvista, li għandha tkun minn ta' quddiem fost il-prijoritajiet tal-politika tal-enerġija Ewropea,

O.   billi s-setturi tal-elettriku u l-gass jeħtiġilhom qafas regolatorju li jkun stabbli u prevedibbli, u jkun meħtieġ li l-Aġenzija għall-Koperazzjoni bejn ir-Regolaturi tal-Enerġija ("l-Aġenzija") jingħatawlha setgħat qawwija biex tkun tista' tagħti l-kontribut tagħha għall-armonizzazzjoni tal-oqfsa regolatorji nazzjonali u biex tiġi evitata l-inċertezza li tista' toħroġ mill-proċeduri tal-komitoloġija,

P.   billi biex ikun hemm kontribut għas-sigurtà tal-għanijiet tal-provvista, ir-riżorsi indiġeni tal-enerġija konvenzjonali tal-UE għandhom jiġu sfruttati fi Stati Membri fejn ikunu disponibbli f'konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali nazzjonali u Komunitarja,

1.  Jistieden lill-Istati Membri biex jikkunsidraw din l-Analiżi Strateġika tal-Enerġija bħala l-bażi għall-implimentazzjoni ta" politika tal-enerġija għall-Ewropa u li tistabbilixxi pjan ta" azzjoni ambizzjuż għal bejn l-2010 u l-2012;

2.  Jerġa' jikkonferma l-għan tripplu stabbilit għall-2020 ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ta" gassijiet b'effett ta" serra b'20%, u bi 30% fil-każ ta" ftehim internazzjonali, ta' tnaqqis fil-konsum tal-enerġija b'mill-inqas 20% u l-kisba ta' mill-inqas 20% ta" enerġija rinnovabbli fil-konsum aħħari tal-enerġija; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri biex isiru l-ekonomija bl-ikbar effiċjenza fl-enerġija sabiex jikkontribwixxu b'mod attiv għall-kisba tal-għan tal-klima ta" 2°C; jistieden lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet ta" gassijiet b'effett ta" serra b'mill-anqas 80% sal-2050; jistieden lill-Kummissjoni biex tħejji xenarji possibbli ta" enerġija, b'konsultazzjoni mal-partijiet kollha interessati, li juru l-modi li bihom dawn l-għanijiet jistgħu jintlaħqu u li jistabbilixxu l-ipoteżijiet tekniċi u ekonomiċi li jkunu msejsa fuqhom;

3.  Jemmen bis-sħiħ li t-tnaqqis tal-konsum tal- enerġija huwa l-prijorità assoluta bil-ħsieb li jinkisbu l-objettivi ta' żvilupp sostenibbli, innovazzjoni, ħolqien ta' impjiegi u kompetittività u huwa wkoll mod effettiv ħafna u mhux għoli biex tittejjeb is-sigurtà tal-enerġija;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jagħmlu l-objettiv ta' frankar enerġetiku ta' 20% sal-2020 jorbot legalment fuq l-Istati Membri u sabiex jipproponu u jimplimentaw miżuri konsistenti biex jiżguraw li dan jintlaħaq;

5.  Jistieden lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex jadottaw bħala għanijiet it-titjib ta' 35% fl-effiċjenza tal-enerġija u s-sehem ta' 60% ta' enerġija rinnovabbli sal-2050;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġja l-investimenti ppjanati kollha fl-infrastruttura ġdida ta" importazzjoni ta" enerġija u t-teknoloġiji ta" enerġija rinnovabbli sabiex tilqa' għat-tnaqqis fil-livell tal-prezzijiet taż-żejt u tal-gass li għandu effett negattiv fuq l-investimenti ppjanati;

Politika Ewropea dwar l-Enerġija

7.  Jistieden lill-Istati Membri, fid-dawl tar-riskji dejjem jiżdiedu li qiegħda tħabbat wiċċha magħhom l-Unjoni Ewropea f'termini ta" sigurtà tal-enerġija, biex jesprimu ruħhom b'vuċi waħda; jinnota li l-prattiki attwali tagħhom xejn m'huma adattati għal din l-aspirazzjoni; jikkunsidra li hu indispensabbli, fl-interess tas-sigurtà tal-provvista, is-solidarjetà u l-effiċjenza tan-negozjati u bil-ħsieb li jiġi stabbilit qafas regolatorju internazzjonali, li l-Kummissjoni tipproponi lill-Parlament u lill-Kunsill it-tħejjija ta" politika Ewropea tal-enerġija li tosserva b'mod xieraq il-kompetenzi rispettivi tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri: ir-relazzjonijiet internazzjonali, l-effiċjenza tal-enerġija, il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima, it-tkomplija tal-iżvilupp tas-suq intern, in-negozjar tat-trattati internazzjonali, il-prospettivi u d-djalogu mal-produtturi u l-pajjiżi ta' tranżitu, ir-riċerka fis-settur tal-enerġija u d-diversifikazzjoni tal-provvisti tal-enerġija;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkontribwixxi għall-ħolqien ta" vuċi unika Ewropea li tindirizza lill-produtturi ta" pajjiżi terzi permezz tal-iżvilupp ta" interdipendenza li tkun ta' benefiċċju reċiproku u biex tappoġġja t-tisħiħ tal-kapaċità ta" kummerċ tal-kumpaniji tal-UE iktar milli dak ta' kumpaniji tal-istat ta" pajjiżi terzi;

9.  Jikkunsidra li s-solidarjetà dwar l-enerġija għandha ssir preokkupazzjoni Ewropea kbira fil-livell Ewropew, reġjonali u bilaterali, u jikkunsidra li l-ħsara li ssir għall-provvista tal-enerġija fi Stat Membru tagħmel ħsara lill-UE kollha kemm hi;

10.  Jisħaq fuq l-importanza ta' inizjattivi lokali fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima; japprova miżuri li jippromwovu l-effiċjenza tal-enerġija u l-enerġiji rinnovabbli, bħall-programmi ta' finanzjament li jagħmlu sehem mill-politika ta' koeżjoni jew it-tassazzjoni ħadra, jew il-kontribut tal-"Patt tas-Sindki", u jappoġġja f'dan ir-rigward l-idea ta' "Patt tal-Gżejjer" għat-tixrid tal-aħjar prattiki u l-iżvilupp ta' komunitajiet u bliet li jużaw enerġija effiċjenti ħafna u rinnovabbli;

11.  Jemmen li politika tal-enerġija Ewropea xierqa għandha tkun fondata fuq taħlita ta" enerġija bbilanċjata bbażata fuq l-użu ta" enerġija bla karbonju u l-fjuwils fossili bl-aktar emissjonijiet baxxi u fuq teknoloġiji ġodda li jnaqqsu b'mod drastiku l-emissjonijiet ta" gassijiet b'effett ta' serra minn fjuwils fossili solidi;

12.  Jemmen li l-Istati Membri għandhom jiżviluppaw strateġiji nazzjonali biex jittrattaw il-kwestjoni tal-faqar enerġetiku fit-territorju tagħhom;

13.  Jikkunsidra li t-taqsim tax-xogħol bejn l-intrapriżi u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet politiċi, fejn l-intrapriżi jieħdu responsabbiltà għas-sigurtà tal-provvista, għandu siwi bil-provi u għalhekk fil-prinċipju għandu jinżamm; jistieden lil dawk li jieħdu deċiżjonijiet politiċi, minħabba li kulma jmur l-ambjent globali qiegħed isir aktar diffiċli, biex fil-futur jadottaw iktar miżuri li jakkumpanjaw operazzjonijiet tal-kummerċ;

14.  Ifakkar fl-impenji li ntrabtu bihom l-Istati Membri meta ffirmaw it-Trattat ta" Liżbona għall-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u għall-ipprattikar tas-solidarjetà fi żminijiet ta" kriżi tal-enerġija;

15.  Jikkunsidra li r-ratifika tat-Trattat ta' Liżbona se tkompli ssaħħaħ l-isforzi kollha biex tiġi stabbilita politika komuni Ewropea dwar l-enerġija;

Sigurtà tal-provvista

16.  Jilqa" b'sodisfazzjon il-pjan ta" azzjoni għas-sigurtà tal-enerġija u s-solidarjetà tal-UE;

Promozzjoni ta" infrastrutturi meħtieġa biex jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-UE

17.  Jinnota dewmien kbir fit-twettiq tan-networks prijoritarji u ta" interess Ewropew tat-trasport u tal-enerġija; jenfasizza li din id-dgħjufija fl-investiment tnaqqas il-funzjonament tajjeb tas-suq intern u tagħmel mod li fis-setturi kollha tal-enerġija, il-kapaċitajiet ikunu mġebbda sal-limiti tagħhom jew ma jkunux biżżejjed; jinnota wkoll li l-industrija ma taħtix għal kollox għal dan u jitlob biex l-Istati Membri jinvolvu aktar liċ-ċittadini tagħhom, b'mod partikolari billi jgħarrfuhom dwar il-ħtiġijiet ta' infrastruttura ġdida u proġetti ta' ġenerazzjoni; jistieden, għalhekk, lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex jagħmlu dak kollu li jistgħu fl-oqsma tagħhom tat-teħid ta' deċiżjonijiet biex iħaffu l-investiment;

18.  Jinnota li l-mewġa l-ġdida ta' investiment għandha tkun waħda li tħares 'il quddiem sabiex tqis il-bidliet li qed iseħħu ta' kif qed tiġi kkunsmata u prodotta l-enerġija u li s-sistemi deċentralizzati tal-enerġija għandhom ikunu akkumpanjati minn riżorsi kbar ta' enerġija li tiġġedded;

19.  Jinnota li l-Kunsill Ewropew stabbilixxa mira ta" 10% għall-kisba ta" kapaċità ta" interkonnessjoni tal-gass u tal-elettriku bejn l-Istati Membri;

20.  Jilqa" b'mod pożittiv l-idea li jiżdiedu l-finanzjamenti Ewropej sabiex jinkoraġġixxu l-investimenti fin-networks; jinnota b'interess il-proposta tal-Kummissjoni biex talloka - skont il-qafas tal-Pjan ta" Rkupru Ekonomiku tal-2008 - EUR 5 biljun ta" baġits tal-2008/2009 li ma ntefqux, b'mod partikolari rigward il-konnessjonijiet ġodda tal-enerġija; jitlob li ijkun involut bis-sħiħ fil-proċess ta' deċiżjoni dwar il-lista finali tal-proġetti; jikkunsidra li l-Bank Ewropew tal-Investiment għandu jkollu sehem iktar prominenti fl-għoti ta" fondi għall-effiċjenza tal-enerġija, għall-enerġiji rinnovabbli u għal proġetti R&D;

21.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaħdmu b'mod attiv biex iżidu l-għadd ta" operaturi fis-suq tal-enerġija u b'mod partikolari biex jadottaw miżuri biex jippromwovu l-produzzjoni tal-enerġija minn intrapriżi żgħar u ta" daqs medju (SMEs) u d-dħul tagħhom fis-suq;

22.  Jisħaq fuq l-importanza tal-iżvilupp tal-interkonnessjonijiet tal-elettriku u l-gass fl-Ewropa ċentrali u tax-Xlokk, fuq l-assi mit-tramuntana għan-nofsinhar, filwaqt li jfakkar li n-networks fir-reġjun tal-Baħar Baltiku għandhom ikunu żviluppati u integrati fin-network tal-Ewropa tal-Punent; jisħaq fuq il-bżonn ta" attenzjoni speċjali għall-iżvilupp ta" Pjan ta" Interkonnessjoni għall-Baltiku li jkopri l-gass, l-elettriku u l-ħażna fl-2009; jappoġġja wkoll il-bini ta" interkonnessjonijiet mal-gżejjer, ma' żoni mbiegħda u oħrajn iżolati fl-Unjoni Ewropea;

23.  Iħeġġeġ, għall-istess raġunijiet, l-iżvilupp tal-interkonnessjonijiet mal-Ewropa tal-Lbiċ, b'mod speċjali mill-Peniżola Iberika għat-tramuntana ta' Franza;

24.  Ifakkar li konnessjonijiet transkonfinali diġà jeżistu bejn diversi pajjiżi; josserva li inizjattivi reġjonali bħall-Forum Pentalaterali ħolqu soluzzjonijiet prattiċi li jistgħu jintużaw u li jkabbru l-integrazzjoni tas-suq intern; jinkoraġġixxi lil dawk responsabbli għal dawn l-inizjattivi biex ikomplu bix-xogħol ta' fejda tagħhom;

25.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi miżuri adegwati sabiex tinkoraġġixxi l-interkonnessjoni u l-iżvilupp tan-networks tal-elettriku biex tippermetti l-integrazzjoni ottimizzata u l-ibbilanċjar tal-produzzjoni varjabbli ta" enerġija rinnovabbli fuq l-art u 'l barra minnha;

26.  Jilqa" l-proposta biex jitressaq pjan għal network barra mix-xtut fil-Baħar tat-Tramuntana sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal enormi tal-enerġija tar-riħ tiegħu; jilqa" f'dan ir-rigward ukoll il-ħolqien ta" network Ewropew kbir ta" distribuzzjoni billi jgħaqqad l-infrastrutturi tan-network tal-Baħar tat-Tramuntana, tal-Mediterran u tar-reġjuni Baltiċi;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li jkun hemm regolamentazzjoni xierqa u biex jippermettu l-aċċess mhux diskriminatorju għall-infrastruttura l-ġdida, pereżempju, għan-network li jinsab 'il barra mix-xtut fil-Baħar tat-Tramuntana;

28.  Jemmen li l-UE għandha b'mod sostanzjali u kemm jista' jkun malajr tissokta żżid id-diversifikazzjoni u s-sigurtà fil-għejun enerġetiċi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Presidenza Ċeka jippreżentaw pjan ġdid ta' diversifikazzjoni ambizzjuż u li jipprevedi l-ħtiġijiet tal-futur għall-Kunsill Ewropew li ġej;

29.  Jesprimi l-appoġġ tiegħu għal proġetti għad-diversifikazzjoni tas-sorsi u r-rotot tal-provvista, b'mod partikolari l-iżvilupp ta' kuritur tal-gass fin-nofsinhar li jinkludi n-Nabucco, l-Interkonnettur tal-Gass bejn it-Turkija, il-Greċja u l-Italja (TGI), u l-proġetti tal-Flussi tan-Nofsinhar (South Stream); jisħaq fuq il-ħtieġa li ssir ħidma mal-pajjiżi kkonċernati, b'mod partikolari fir-reġjun tal-Baħar Kaspju; jikkunsidra ta" importanza kbira li għal żmien fit-tul, meta l-kundizzjonijiet politiċi jippermettu dan, provvisti minn pajjiżi oħra fir-reġjun, bħall-Użbekistan u l-Iran, għandhom jirrappreżentaw sors sinifikanti ieħor ta" provvista għall-Unjoni Ewropea;

30.  Jesprimi wkoll l-appoġġ tiegħu għall-interkonnessjoni sħiħa tal-Algerija, Spanja, Franza u l-kontinent Ewropew bil-proġett MEDGAZ li l-Kummissjoni tqis bħala proġett ta' interess Ewropew fil-Pjan Prijoritarju ta' Interkonnessjoni sabiex jiġu diversifikati aktar ir-rotot ta' dħul tal-gass fl-Ewropa;

31.  Huwa favur, minħabba n-nuqqas fil-produzzjoni tal-gass naturali domestiku u l-bidla fit-taħlita tal-enerġija f'ħafna Stati Membri, li l-proġetti kollha kurrenti ta" infrastruttura tal-gass naturali u l-elettriku jiġu implimentati bil-ħeffa sabiex jiġi żgurat li d-domanda xorta tkun tista" tintlaħaq fil-futur;

32.  Jikkunsidra li r-relazzjonijiet u s-sħubijiet mal-fornituri ewlenin tal-enerġija, mal-pajjiżi ta' tranżitu u l-pajjiżi li jikkonsmaw huma importanti u għandhom jiġu approfonditi; jiġbed l-attenzjoni, madankollu, li l-approfondiment ta" dawk ir-relazzjonijiet u s-sħubijiet m'għandhom fl-ebda ċirkostanza jsiru għad-detriment tal-valuri li huma s-sisien tal-UE rigward, b'mod partikolari, l-osservanza tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza f'dan ir-rigward li l-iżvilupp tal-fiduċja u rabtiet iktar fondi u li jorbtu legalment bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi produtturi u ta' tranżitu għandhom jimxu id f'id mal-promozzjoni u l-osservanza tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt; jitlob sabiex jiġu żviluppati u adottati politiki u miżuri konkreti għal dawn l-għanijiet;

33.  F'dan ir-rigward jitlob biex issir ftehima trilaterali bejn l-UE, ir-Russja u l-Ukraina dwar it-tranżitu tal-gass mir-Russia għall-UE sabiex tkun garantita s-sigurtà tal-provvista fis-snin li ġejjin;

34.  Jistieden lill-Kummissjoni biex issaħħaħ l-isforzi tagħha ħalli tinstab soluzzjoni għal għadd ta' kwistjonijiet miħtuħa li għadhom mhux solvuti dwar il-kundizzjonijiet għat-tranżitu tal-gass naturali mit-Turkija permezz tal-pipeline tal-gass tan-Nabucco;

35.  Jikkunsidra li kapaċità suffiċjenti ta' gass naturali likwifikat (LNG) li tikkonsisti f'faċilitajiet ta" likwifikazzjoni fil-pajjiżi ta" produzzjoni u t-terminals tal-LNG u l-gassifikazzjoni mill-ġdid fuq il-vapuri fl-UE għandha tkun disponibbli għall-Istati Membri kollha, jew direttament jew permezz ta" Stati Membri oħra fuq il-bażi tal-mekkaniżmu ta" solidarjetà; jikkunsidra li t-terminals il-ġodda tal-LNG għandhom ikunu kkunsidrati bħala proġetti ta" interess Ewropew minħabba l-kontribuzzjoni ewlenija tagħhom għad-diversifikazzjoni tar-rotot tal-provvista;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti l-appoġġ totali tagħha għall-investimenti fil-kostruzzjoni ta" faċilitajiet strateġiċi ta" ħażna tal-gass, bħala element importanti tas-sigurtà tal-enerġija Ewropea;

37.  Jemmen li l-kapaċità tar-raffinar taż-żejt tirrappreżenta fattur importanti addizzjonali fil-garanzija tas-sigurtà tal-enerġija tal-UE; jinnota li għalhekk huwa importanti li jittejjeb il-livell ta" trasparenza tal-bilanċ bejn id-domanda u l-provvista għall-kapaċità ta" raffinar neċessarja sabiex taqdi l-bżonnijiet tal-UE, b'mod partikolari minħabba t-tħassib rigward il-potenzjal disponibbli tad-diżil fil-futur;

38.  Ifittex, skont il-prinċipju tas-solidarjetà Ewropea fl-enerġija, li jiggarantixxi s-sigurtà tal-provvista u tal-enerġija għar-reġjun tal-Baltiku fil-kundizzjonijiet ta' reċessjoni ekonomika;

Is-suq intern tal-enerġija

39.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ifasslu linji ta' gwida strateġiċi maħsuba biex ikunu applikati għal żmien twil, filwaqt li jinkoraġġixxu l-impriżi industrijali privati biex jipparteċipaw fl-implimentazzjoni tagħhom, f'bilanċ bejn il-mekkaniżmi tas-suq u r-regolamentazzjoni;

40.  Jisħaq fuq l-importanza tal-ħolqien ta' qafas legali ċar u stabbli billi, qabel it-tmiem tal-leġiżlatura Parlamentar fl-2009i, jiġu ffinalizzati n-negozjati dwar il-pakkett leġiżlattiv dwar is-suq intern tal-enerġija; jappoġġja t-twaqqif ta' Aġenzija indipendenti, kif previst fil-proposta tal-Kummissjoni msemmija aktar 'il fuq, għal regolament li jistabbilixxi l-Aġenzija, b'setgħat qawwija u indipendenti, li jinkludu setgħat marbuta mas-sigurtà tal-provvista u n-networks; jistieden lill-Istati Membri biex jinkoraġġixxu l-implimentazzjoni tat-tielet pakkett tal-enerġija, b'mod partikolari biex jibdew jikkoperaw bejniethom sabiex jippromwovu s-solidarjetà reġjonali u bilaterali għall-iskop tas-salvagwardja tal-provvisti sikuri fis-suq intern;

41.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jiżviluppaw investimenti ta" networks ewlenin u biex jiffinalizzaw is-suq intern tal-enerġija permezz ta" xi inizjattivi li jħarsu "l quddiem, bħall-operatur tas-sistema ta" trażmissjoni Ewropea u l-istabbiliment tan-network uniku tal-gass Ewropew;

42.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq "il quddiem għal-2020 l-għan li jiġi żviluppat u li jitlesta network tal-elettriku interkonness "smart" bħala ingredjent importanti biex jintlaħqu l-miri tal-2020;

43.  Jistieden lill-Istati Membri biex jikkoperaw flimkien għat-tfassil ta" pjan strateġiku Ewropew sabiex l-investimenti meħtieġa jiġu pprogrammati b'mod pluriennali, biex jissodisfaw il-ħtiġijiet futuri tal-produzzjoni tal-elettriku, abbażi ta" studji tal-perspettivi tal-bżonnijiet tal-enerġija fuq medda ta" żmien medju; jemmen li pjan indikattiv pluriennali għandu jkun magħmul ukoll fis-settur tal-gass sabiex jipprovdi perspettiva ġenerali ta" rekwiżiti ta" investiment fil-livell Ewropew;

44.  Jistieden lill-Istati Membri u l-partijiet interessati rilevanti biex jikkonsultaw u jikkoordinaw pjanijiet futuri għal investimenti ta" infrastruttura transkonfinali (pereżempju, networks, pajpijiet, impjanti tal-enerġija) mal-partijiet rilevanti fil-pajjiżi kollha li jistgħu jkunu affettwati minn investimenti ppjanati biex jagħmlu l-aħjar użu mir-riżorsi disponibbli; jikkunsidra li l-istabbiliment ta" Grupp ta" Koordinazzjoni tal-Infrastruttura fil-livell Ewropew jgħin dan l-isforz ta" koordinazzjoni u jista" jissupplimenta l-iżvilupp ta" pjan ta" żvilupp ta" 10 snin għal network, kif propost fil-pakkett tas-suq intern tal-enerġija;

45.  Jenfasizza li l-finalizzazzjoni tas-suq intern tal-enerġija se tirnexxi biss jekk jitneħħew l-ostakli għall-investiment u jinbnew il-konnessjonijiet fiżiċi li jorbtu lill-Istati Membri ma' network tal-enerġija wieħed komuni, u jekk is-suq fl-aħħar mill-aħħar jagħmilha possibbli li tiġi evitata l-volatilità tal-prezzijiet tal-enerġija u biex jiġi żgurat suq ġust għall-ġeneraturi kollha u l-konnessjoni tan-networks, l-aċċess u l-integrazzjoni tal-produtturi u t-teknoloġiji l-ġodda tal-enerġija; jenfasizza li d-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 li ġiet riveduta dan l-aħħar u li tistabbilixxi skema għall-iskambju tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra fi ħdan il-Komunità(15) tipprovdi, b'mod komprensiv u prevedibbli, evalwazzjoni tas-CO2;

Ir-relazzjonijiet esterni tal-enerġija

46.  Jilqa' l-Komunikazzjoni dwar it-tieni Analiżi Strateġika tal-Enerġija, u b'mod partikolari l-proposti tagħha rigward il-politika dwar l-enerġija esterna, li b'mod ġenerali jikkonformaw mar-Riżoluzzjoni tas-26 ta' Settembru 2007 msemmija aktar 'il fuq; jesprimi d-diżappunt tiegħu għan-nuqqas ta" proposti dettaljati u jenfasizza għal darb'oħra l-bżonn għal intensifikazzjoni ulterjuri tal-isforzi tal-UE biex tiġi żviluppata politika barranija Ewropea komuni koerenti u effikaċi għall-enerġija, b'fokus imġedded għall-pajjiżi li jipproduċu l-enerġija;

47.  Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-inklużjoni tal-hekk-imsejħa "klawżola ta' sigurtà enerġetika" fil-kummerċ, l-assoċjazzjoni, u s-sħubija kif ukoll fil-ftehimiet ta' kooperazzjoni mal-pajjiżi produtturi u ta' tranżitu, li toħloq kodiċi ta' kondotta u projbizzjoni ta' tħarbit minħabba tilwim kummerċjali, u li jittieħdu miżuri espliċitament ta' delineament f'każ ta' tħarbit unilaterali, jew ta' xi bidla fil-pattijiet tal-kuntratt jew fil-pattijiet tal-provvista ta' xi ħadd mis-sħab;

48.  Ifakkar li l-UE, anke bl-għajnuna ta" pjanijiet ambizzjużi u implimentati b'mod rigoruż għall-effiċjenza u l-ekonomija fl-enerġija, x'aktarx li dejjem se tkun tiddependi għal tul ta' żmien medju minn pajjiżi terzi għall-provvista ta' fjuwils fossili; jitlob għalhekk li d-djalogu mal-pajjiżi produtturi, ta" tranżitu u pajjiżi oħra konsumaturi jissaħħaħ, u b'mod aktar ġenerali, li titjieb il-koperazzjoni fil-livell internazzjonali biex tiżdied it-trasparenza fis-swieq dinjija tal-enerġija u tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-iżvilupp sostenibbli;

49.  Jinnota l-importanza ta" kuntratti ta" provvista għal żmien twil għall-iżvilupp ta" relazzjonijiet fit-tul ibbażati fuq il-fiduċja bejn stati li jagħmlu l-estrazzjonijiet u l-pajjiżi li jixtru u biex jiġi garantit l-investiment neċessarju fis-setturi tal-fażijiet kollha tal-produzzjoni;

50.  Jistieden lill-UE biex tikkopera mal-pajjiżi tar-reġjun tal-Mediterran u tal-Afrika ta" Fuq, minħabba l-potenzjal kbir tagħhom fir-rigward tar-riżorsi tal-enerġija u l-opportunitajiet kbar ta" żvilupp għall-Afrika; jemmen, b'mod partikolari, li l-użu tal-enerġija mix-xemx u r-riħ għandu jkun riċerkat u inkoraġġut; jitlob, għalhekk, li l-għanijiet komuni għall-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza tal-enerġija jkunu inklużi fil-Proċess ta" Barċellona: Unjoni għall-Mediterran;

51.  Jistieden lill-Unjoni Ewropea biex tikkopera mal-pajjiżi tal-Lvant Nofsani minħabba l-potenzal sinifikanti tagħhom fir-riżorsi tal-enerġija;

52.  Jappoġġja l-intenzjoni li tiġi nnegozjata ftehim ġdida fuq skala wiesgħa li tieħu post il-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni tal-1997 mar-Russja, li tkun tinkludi Kapitolu dwar l-Enerġija, li jkun jirrispetta fis-sħiħ il-prinċipji tat-Trattat tal-Karta tal-Enerġija u l-protokolli tranżitorji tiegħu; jinnota li r-Russja ffirmat u l-Ukraina rratifikat it-Trattat tal-Karta tal-Enerġija; ifakkar li fiha, fost l-oħrajn, mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni ta' tilwim li jipprovdi għar-riżoluzzjoni tat-tilwim ngħidu aħna fil-każ ta' tilwim ta' tranżitu jew ta' kummerċ bejn il-partijiet rispettivi tat-Trattat;

53.  Jenfasizza l-bżonn li l-Ukraina tkun inkluża fl-arranġamenti Ewropej għal djalogu kontinwu mar-Russja, minħabba s-sehem ewlieni tagħha bħala pajjiż ta" tranżitu;

54.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tkun żgurata s-sigurtà tal-provvista,biex tikkunsidra l-estenzjoni tat-Trattat tal-Komunità tal-Enerġija bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ewropa tax-Xlokk għal pajjiżi terzi oħra u l-ħolqien ta" swieq reġjonali tal-enerġija ġodda ma" pajjiżi ġirien skont il-mudell tal-Komunità tal-Enerġija tal-Ewropa tax-Xlokk inkluż per eżempju, bħall-Komunità tal-Enerġija Ewro-Mediterranja;

55.  Jenfasizza l-bżonn li t-Turkija tkun inkluża fil-arranġamenti Ewropej għal djalogu kontinwu mar-reġjun Kaspjan–Kawkasu minħabba l-irwol prinċipali li jista" jkollha t-Turkija bħala pajjiż ta" tranżitu; itenni fl-istess ħin l-impenji tat-Turkija bħala pajjiż kandidat għall-allinjament mal-acquis communautaire;

56.  Jenfasizza l-importanza ġeopolitika tar-reġjun tal-Baħar l-Iswed għas-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni u għad-diversifikazzjoni tal-provvisti tal-enerġija tagħha;

57.  Jistieden lill-Istati Membri biex jirrinforzaw ir-relazzjonijiet li jirrigwardaw l-enerġija mal-pajjiżi tal-Amerika Latina fil-kuntest ta" ftehim ta" kooperazzjoni eżistenti u futuri;

58.  Jistieden lill-Istati Membri biex jużaw l-euro bħala għodda ta" strutturazzjoni tar-relazzjonijiet finanzjarji internazzjonali sabiex jitnaqqsu l-varjazzjonijiet li ġejjin mill-fatturar tax-xiri taż-żejt u tal-gass; jistieden lill-Unjoni Ewropea biex tistħarreġ il-kwistjoni tal-investiment barrani fis-settur Ewropew tal-enerġija permezz tal-applikazzjoni tal-klawsola ta" reċiproċità; infatti jemmen li sakemm ir-reċiproċità rigward aċċess għas-swieq ma tkunx garantita, l-Unjoni Ewropea għandha, kif ipproponew il-Parlament u l-Kummissjoni, tapplika klawsola effettiva għall-pajjiżi terzi rigward l-akkwist ta' sistema ta' trażmissjoni jew ta' operatur ta' sistema ta' trażmissjoni;

59.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tanalizza modi differenti li bihom l-instabilità tal-prezzijiet taż-żejt u tal-gass tista" tkun imnaqqsa; jinnota b'mod partikolari l-irwol tat-trasparenza u l-kapaċità suffiċjenti ta" produzzjoni ta" riżerva kif ukoll l-effett katalitiku tal-ispekulazzjoni finanzjarja fuq il-formazzjoni tal-prezzijiet fis-suq; jiċħad l-użu ta" stokks strateġiċi taż-żejt biex jitnaqqas iċ-ċaqliq fil-prezzijiet għal raġunijiet ekonomiċi;

60.  Jistieden lill-Istati Membri biex jintensifikaw u jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom biex jiġu żgurati mezzi ta" provvista, speċjalment dawk marittimi;

61.  Jistieden lill-Istati Membri biex jidentifikaw l-aqwa prattiki fuq livell internazzjonali u biex iżidu l-koperazzjoni teknoloġika ma" dawn il-pajjiżi biex jissaħħu l-għerf u l-esperjenza f'dan il-qasam; b'mod partikolari, jistieden lill-Istati Membri biex jintensifikaw il-koperazzjoni teknoloġika tagħhom mal-Ġappun, liema ekonomijia hija totalment dipendenti fuq l-importazzjoni tal-enerġija u li żviluppat waħda mis-sistemi ta" enerġija l-aktar effiċjenti fid-dinja;

62.  Jinnota li l-ammont dejjem jikber ta" enerġija li ċ-Ċina qiegħda tikkonsma u l-emissjonijiet taċ-Ċina ta" gassijiet b'effett ta" serra jirrappreżentaw sfida enormi għall-miri ambjentali u għas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija; jitlob għal koperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-UE u ċ-Ċina għall-promozzjoni tat-trasferiment ta" teknoloġija b'użu baxx tal-karbonju, b'mod partikolari l-effiċjenza tal-enerġija u l-għejun rinnovabbli; jenfasizza l-importanza kruċjali tal-iżvilupp u l-użu tal-qbid u l-ħażna tal-karbonju (CCS) fiċ-Ċina, minħabba l-importanza tal-faħam għall-ekonomija tagħha;

63.  Jinnota l-importanza tad-djalogu dwar l-enerġija bejn l-UE u l-OPEC u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni biex tintensifika d-djalogu dwar l-enerġija man-Norveġja;

Modi ta" rispons għall-kriżijiet billi jkunu mmaniġġjati l-ħażniet taż-żejt u tal-gass

64.  Jilqa" b'sodisfazzjon il-ħsieb tal-Kummissjoni li tirrevedi d-Direttiva 2006/67/KE tal-24 ta" Lulju 2006 li timponi obbligu fuq l-Istati Membri li jżommu ħażniet minimi ta" żejt mhux maħdum u/jew prodotti petroliferi (verżjoni kodifikata)(16) u jipproponi l-pubblikazzjoni tad-data ta" kull ġimgħa u mhux aktar ta" kull xahar, sabiex tingħata viżibiltà lis-suq u biex tiġi evitata reazzjoni sproporzjonata għas-sitwazzjoni fl-Amerika;

65.  Jinnota l-falliment tal-Istati Membri li juru solidarjetà għal dak li għandu x'jaqsam mal-ammont jiżdied ta' gass disponibbli għall-Istati Membri affettwati matul il-kriżi reċenti tal-gass bejn l-Ukraina u r-Russja; iħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jikkrejaw mekkaniżmu ta' solidarjetà skont it-Trattat ta' Liżbona, li għandu jippermetti lill-UE taġixxi effiċjentement, malajr, u koerentement f'sitwazzjonijiet ta' kriżi maħluqin mit-tħarbit tal-provvista, mill-ħsara lill-infrastruttura kritika jew kull ġrajja oħra;

66.  Jilqa" b'sodisfazzjon, fid-dawl tal-kriżi riċenti msemmija hawn fuq li kkawżat tbatija fit-territorju tal-Unjoni, il-ħsieb tal-Kummissjoni li ttejjeb il-qafas tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/67/KE tas-26 ta" April 2004 rigward miżuri biex tkun salvagwardjata s-sigurtà tal-provvista tal-gass naturali(17) u jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi emendi għal din id-Direttiva qabel tmiem l-2009 skont il-linji proposti fil-Komunikazzjoni tagħha COM(2008)0769 imsemmija hawn fuq;

67.  Jenfasizza li l-elementi ewlenin tar-reviżjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/67/KE għandhom jinkludu pjanijiet ta" azzjoni ta" emerġenza kemm nazzjonali kif ukoll tal-UE, mandatorji u effettivi, li fost ħwejjeġ oħra jiddefinixxu dikjarazzjoni komuni ta" sitwazzjoni ta" emerġenza, l-allokazzjoni ta" provvisti disponibbli u l-kapaċità tal-infrastruttura fost l-Istati milquta, bl-użu ta' kull mezz possibbli, inklużi, fost l-oħrajn, il-kuntratti interrompibbli, il-qlib minn fjuwil għal ieħor, it-tneħħija tal-ħżin, il-flessibilitajiet tal-provvista, ngħidu aħna; id-dispaċċ ikkoordinat, l-attivazzjoni ta" miżuri ta" emerġenza fi stati li ma jkunux milquta jew li jkunu milquta inqas sabiex jiżdied l-ammont ta" gass disponibbli għas-swieq milquta; jidhirlu li hija ħaġa essenzjali li jittejjeb il-funzjonament tas-suq permezz tat-trasparenza u li tiżdied id-disponibilità tal-gass fis-suq; jistieden lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri tagħha biex jiżviluppaw ħażniet ta" gass b'kapaċità ta" rilaxx ta" malajr;

68.  Jipproponi li t-teknoloġiji tal-informazzjoni għandhom ikunu użati aħjar għall-qtugħ totali jew parzjali f'każ ta" kriżi u jikkunsidra, għal dan il-għan, li taħt il-kontroll tar-regolatur, tista" tiddaħal sistema li tkun kapaċi tnaqqas il-konsum fuq deċiżjoni kollettiva;

Effiċjenza tal-enerġija

69.  Jikkunsidra li t-titjib tal-effiċjenza tal-enerġija b'mill-inqas 20% sal-2020 huwa prijorità fil-kontribut għall-għanijiet ta" żvilupp sostenibbli u ta" kompetittività u huwa wkoll l-aktar mezz effettiv u ta" spiża effiċjenti ta" kif tittejjeb is-sigurtà tal-enerġija; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jadottaw immedjatament mira għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija li tkun torbothom bil-liġi ta" mhux inqas minn 20% sa l-2020; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jintensifikaw il-kampanji ta" sensibilizzazzjoni u biex jagħmlu aċċessibbli informazzjoni prattika dwar is-soluzzjonijiet ta" effiċjenza tal-enerġija li jridu jiġu adottati kif ukoll biex jippromwovu l-edukazzjoni dwar l-enerġija u programmi ta" taħriġ dwar l-enerġija fl-iskejjel u l-universitajiet fl-Unjoni kollha;

70.  Jenfasizza l-importanza ta" implimentazzjoni u infurzar f'waqthom u b'mod strett tal-leġiżlazzjoni dwar l-iffrankar tal-enerġija u l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija mill-Istati Membri u l-Kummissjoni; jenfasizza l-importanza li jiġu adottati miżuri mandatorji għall-kuntratti pubbliċi fil-livelli ta" Komunità u nazzjonali sabiex tiġi stimulata d-domanda għal prodotti u servizzi innovattivi li se jtejbu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija; jitlob għalhekk għal approċċ ambizzjuz fil-leġiżlazzjoni li ġejja dalwaqt rigward l-iffrankar tal-enerġija u l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija (b'mod partikulari fis-setturi tal-bini, tal-industrija u tat-trasport u fir-rigward tal-ippjanar urban u tal-apparat elettriku domestiku;

71.  Jilqa" b'sodisfazzjon il-ħsieb tal-Kummissjoni li tosserva mill-qrib il-progress tas-sħana u l-enerġija kkombinati flimkien (CHP), u jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta aktar miżuri ta" appoġġ bħala parti mill-eżami mill-ġdid tal-pjan ta" azzjoni għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija fl-2009; ifakkar lill-Kummissjoni li l-iffrankar fuq l-enerġija primarja, l-effiċjenza fl-infiq tal-flus u s-sigurtà tal-provvista huma l-għanijiet prinċipali tal-proċess tas-CHP, tkun xi tkun it-teknoloġija li tintuża; jikkunsidra li għandu jitħalla f'idejn is-suq biex jiżviluppa u jagħżel it-teknoloġiji l-aktar effettivi; huwa favur l-iżvilupp ta" strateġija ta" promozzjoni u ffinanzjar għal infrastruttura bħal m'huma n-networks ta" tisħin u tkessiħ li jużaw riżorsi lokali bħall-enerġija ġeotermali u s-sħana koġenerata, pereżempju;

72.  Jappoġġja s-sħubija internazzjonali għall-koperazzjoni fir-rigward tal-effiċjenza tal-enerġija, biex ikunu promossi standards aktar uniformi u biex ikunu inkoraġġiti objettivi dinjija ambizzjużi;

73.  Jitlob għal użu aktar effiċjenti taż-żejt, speċjalment fil-qasam tat-trasport, li hu s-settur prinċipali li fih jintuża dan il-fjuwil; jitlob li jiġu adottati objettivi ambizzjużi għal perjodu ta" żmien medju (għall-2020) għall-effiċjenza tal-vetturi fl-użu tal-enerġija, filwaqt li jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex ifittxu teknoloġiji alternattivi tal-fjuwils u tal-propulsjoni, per eżempju magni tal-elettriku, għat-trasport tal-merkanzija u ta" passiġġieri individwali, speċjalment fiz-zoni urbani; jikkunsidra li jekk jirnexxilna naslu għal bidla sinifikanti fil-mod ta" kif jintuża t-trasport lejn għażliet li huma aktar favur l-ambjent, pereżempju minn trasport privat individwali bit-triq għal trasport pubbliku, għandu jkun parti ċentrali mill-istrateġija tal-Unjoni għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta" serra fis-settur tat-trasport;

74.  Jikkunsidra li approċċ li jkun "minn ta" quddiem" għall-vetturi mill-industrija tal-karozzi Ewropea jkun jgħin biex jintrebħu lura swieq internazzjonali, b'mod partikolari minn produtturi Ażjatiċi;

75.  Jiddispjaċih li t-trasport bil-ferrovija jgħoddu biss għal 10% tat-trasport tal-merkanzija Ewropea; jistieden lill-Istati Membri jagħmlu użu aħjar mit-trasport ferrovjarju u dak bl-ilmijiet navigabbli; jitlob għal sforzi aktar determinati biex tiġi stabbilita l-aħjar taħlita ta" trasport bil-ferrovija, l-ilma u t-toroq;

76.  Jenfasizza l-importanza li tiġi adottata t-taħlita meħtieġa ta" miżuri ta" politika sabiex tittejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija kemm tal-apparat elettriku domestiku eżistenti kif ukoll ta" dak ġdid;

Użu aħjar tar-riżorsi indiġeni u tal-aqwa teknoloġiji tal-UE

77.  Jaħseb li l-enerġiji rinnovabbli, bħar-riħ, il-bijogass, l-enerġija solari, mill-ilma, mill-bijomassa, dik ġeotermali u riżorsi marittimi, huma s-sorsi potenzjali l-aktar importanti tal-enerġija disponibbli għall-Unjoni Ewropea, li tista" tikkontribbwixxi għall-istabbiltà tal-prezzijiet tal-enerġija u għall-ġlieda kontra d-dipendenza dejjem akbar fuq l-enerġetija, u jilqa" b'sodisfazzjon l-inizjattiva li titressaq Komunikazzjoni dwar it-tneħħija għal kollox tal-ostakli li jfixklu l-enerġija rinnovabbli; jenfasizza f'dan il-kuntest li kull inizjattiva ġdida m'għandhiex twassal biex proġetti eżistenti jiġu posposti;

78.  Jikkunsidra li l-esplojtazzjoni tar-riżorsi fossili indiġeni, b'mod partikolari z-zoni ta" gass naturali fuq l-art kif ukoll fil-baħar, tista" tagħti kontribut biex tiżdied l-indipendenza tal-Ewropa fl-enerġija u għandha tiġi żviluppata fejn hi disponibbli, f'konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali nazzjonali u Ewropea; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jsibu l-bilanċ regolatorju ġust bejn is-salvagwardji tal-ambjent u l-opportunitajiet għall-produzzjoni fit-territorju tal-Unjoni kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar;

79.  Ifakkar li, minħabba n-natura dejjem għaddejja tas-sorsi rinnovabbli, huwa essenzjali li tizdied il-kapaċità għall-interkonnessjoni fil-livell ta" Komunità filwaqt li tingħata attenzjoni speċjali lil dawk l-Istati Membri u r-reġjuni li huma l-aktar iżolati fi ħdan is-suq tal-enerġija tal-Unjoni, bl-intenzjoni li l-Istati Membri jiġu pprovduti l-mezzi li jeħtieġu biex jilħqu l-mira ta" 20% ta" enerġija rinnovabbli sa l-2020;

80.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali biex jirrivoluzzjonaw ir-relazzjonijiet ta" bejn is-settur tal-bini u dak tal-enerġija permezz ta" pjan li jimmira li l-bjut tal-istallazzjonijiet agrikoli jintramaw bi strumenti għall-enerġija rinnovabbli bħal m'huma l-pannelli solari; Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali biex jipprovdu inċentivi lokali għall-użu ta" żjut użati u ta" riżorsi sostenibbli ta" bijomassa lokali, filwaqt li jiżguraw bilanċ xieraq bejn uċuh tar-raba" għall-enerġija u uċuh tar-raba" għall-ikel;

81.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta rapport lill-Parlament li jindika x'inhuma l-ostakli u l-istandards tekniċi li qed iżommu lill-SMEs milli jinvestu fil-produzzjoni tal-enerġija u l-użu li dawn qed jagħmlu min-networks eżistenti għad-distribuzzjoni tal-enerġija prodotta b'dan il-mod;

82.  Jistieden lill-Kummissjoni biex iżżid il-prijorità mogħtija lir-riċerka u l-iżvilupp fil-ħżin tal-elettriku, l-interkonnessjoni bbażata fuq l-ICT ta" faċilitajiet ta" ġenerazzjoni distribwita ("impjanti tal-enerġija virtwali"), is-sistemi ta" distribuzzjoni intelliġenti (smart grids) u ż-żieda fil-kapaċità tal-infrastruttura biex tkun tista" ssir il-konnessjoni prijoritarja tal-enerġiji rinnovabbli;

83.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tiddefinixxi mill-ġdid il-politika Ewropea ta" sostenn għall-iżvilupp billi tintegra pilastru ġdid tal-enerġija; jikkunsidra f'dan il-kuntest li l-proġetti ta" impjanti solari fit-Tramuntana tal-Afrika jridu jkunu intenzjonati l-ewwel u qabel kollox biex jissodisfaw il-ħtiġijiet lokali;

84.  Ifakkar li kemm il-linjit u kemm il-faħam jibqgħu element tranżizzjonali importanti fit-taħlita enerġetika u fis-sigurtà tal-provvista tal-Unjoni, minħabba riservi domestiċi kbar, bħala alternattiva għaż-żejt u għall-gass; Jisħaq madankollu li l-emissjonijiet ta" CO2 tiegħu huma ogħla minn sorsi primarji oħra ta" enerġija; Jitlob għalhekk li jsir tnaqqis ta' emissjonijiet bħal dawn permezz tal-modernizzazzjoni tal-power stations permezz tat-teknoloġiji tas-CCS u jistieden f'dak il-kuntest lill-Kummissjoni beix tikkunsidra l-possibilitajiet finanzjarji kollha biex tibni it-tnax-il proġett ta' dimostrazzjoni sal-2015;

85.  Jagħraf li t-taħlit tal-bijomassa għall-ħruq f'power stations moderni li jaħarqu l-faħam diġà qed jilħaq effiċjenza ta" 45%, u li jistgħu jilħqu livelli ta" effiċjenza ta" saħansitra 90% bl-użu tas-CHP; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu inċentivi għaż-żieda fit-taħlit ta" fjuwils bijoġeniċi f'power stations li jaħarqu l-fjuwils fossili;

86.  Jaqbel mal-analiżi tal-Kummissjoni li skontha, hu importanti li jinżamm il-kontribut tal-enerġija nukleari fit-taħlita tas-sorsi tal-enerġija, u li minħabba dan għandu jiġi promoss bla dewmien it-twaqqif ta" qafas ekonomiku u regolatorju armonizzat li jiffaċilita t-teħid tad-deċiżjonijiet ta" investiment meħtieġa; jistieden lill-Kummissjoni tfassal pjan ta" direzzjoni speċifiku għall-investimenti nukleari; jikkunsidra li hu imperattiv li jinbeda dibattitu fi ħdan is-soċjetà, mingħajr ma jsir ġudizzju minn qabel tar-riżultat, dwar l-użu sikur ta" din il-għajn ta" enerġija; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi, bħala parti integrali mill-Politika Ewropea tal-Viċinat, l-adozzjoni mill-pajjiżi ġirien tal-acquis communautaire għas-sigurtà nukleari kull darba li jkun ippjanat impjant nukleari ġdid jew ikun immodernizzat impjant antik f'dawn il-pajjiżi;

87.  Ifakkar l-importanza tal-enerġija nukleari, li tiġi prodotta fi 15 mis-27 Stat Membru u li tiġi wżata minn għadd jerġa" akbar, u li tipprovdi għal madwar terz tad-domanda għall-elettriku fl-Unjoni Ewropea; ifakkar ukoll fis-sitt reatturi ġodda li qed jinbnew bħalissa f'erba" Stati Membri;

88.  Jenfasizza li l-kompetittività tal-enerġija nukleari, li fil-parti l-kbira tagħha ma tiġix affettwata mit-tibdil fil-prezzijiet tal-fjuwil minħabba l-proporzjon żgħir tal-ispejjeż tal-ġenerazzjoni li l-fjuwil, l-uranju, jirrappreżenta;

89.  Jenfasizza li l-industrija nukleari Ewropea tinsab quddiem nett fid-dinja fit-teknoloġiji kollha taċ-ċikli nukleari, speċjalment l-arrikkiment, li jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għas-sigurtà tal-provvista tal-Unjoni;

90.  Jilqa" b'sodisfazzjon il-pożizzjoni ta" appoġġ li ġeneralment tieħu l-Kummissjoni fir-rigward tal-enerġija nukleari; jinnota, iżda, li ma tindirizzax b'mod adegwat il-kwistjoni ta" kif fl-aħħar niddisponu mill-iskart radjuattiv, minkejja l-importanza kbira ta" dan f'għajnejn il-pubbliku; jitlob lill-Istati Membri kkonċernati jżidu l-isforzi tagħhom biex isolvu l-problema tar-rimi finali ta" kull tip ta" skart radjuattiv, iżda speċjalment ta" skart li huwa radjuattiv ħafna;

91.  Jikkunsidra li huwa essenzjali li ċ-ċittadini tal-Unjoni jkunu assigurati li, fl-Unjoni, l-enerġija nukleari hija użata b'mod sikur u trasparenti, u fil-livell ta" sikurezza l-aktar għoli possibbli teknoloġikament b'mod partikulari f'dak li jirrgwarda l-immaniġġjar tal-iskart nukleari; jilqa" b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni msemmija hawn fuqgħal direttiva li twaqqaf qafas Komunitarju għas-sigurtà nukleari; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jiżviluppaw mudelli u proċeduri flimkien mal-Aġenzija Internazzjonali dwar l-Enerġija Atomika biex l-użu paċifiku tal-enerġija nukleari jiġi miżmum milli jwassal għall-proliferazzjoni tal-armi nukleari;

92.  Jenfasizza li la fil-Programm Nukleari Illustrattiv rivedut tagħha u lanqas fir-reviżjoni strateġika, il-Kummissjoni m'eżaminat l-iżvilupp tat-teknoloġija nukleari sal-2050, kif issuġġerit fid-dokument ta" referenza tal-Pjattaforma għat-Teknoloġija għall-Enerġija Nukleari Sostenibbli, kif ukoll l-importanza mogħtija lill-proġett ITER ta" fużjoni kontrollata;

Lejn l-2050

93.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jippjanaw politika Ewropea tal-enerġija li tippermetti konverżjoni massiva lejn teknoloġiji tal-enerġija li jagħmlu użu effiċjenti tal-enerġija u li għandhom emissjoni baxxa ta" karbonju biex jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-konsum tal-enerġija; jenfasizza li jekk l-effiċjenza tal-enerġija u l-ekonomiji tal-enerġija jibqgħu prijorità, kif ukoll il-kontinwazzjoni għall-iżvilupp tal-enerġija rinnovabbli, se jkun possibbli li jintlaħqu l-ħtiġijiet għall-enerġija minn sorsi b'emissjonijiet baxxi sal-2050;

94.  Ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li t-tranżizzjoni li qed titmexxa fid-direzzjoni ta" sistema ta" enerġija effiċjenti ħafna se timplika approċċ sistematiku bbażat fuq is-sinerġiji bejn setturi differenti; jenfasizza l-importanza ċentrali li l-miżuri kollha jiġu evalwati abbażi tal-kontribuzzjoni tagħhom biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas- CO2; jemmen li għal dan il-għan l-iżvilupp ta" soluzzjonijiet lokali integrati għandhom ikunu prijorità;

95.  Jikkunsidra l-isfidi globali u Ewropej fuq tul ta" żmien tal-enerġija u tal-bidla fil-klima bħala opportunità unika biex joħorġu mudelli ta" negozju ġodda fl-ekonomija kollha sabiex tingħata spinta lill-innovazzjoni u l-intraprenditorija ambjentali;

96.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq studji tal-fattibilità ta" proġetti ta" żvilupp ta" pjattaformi tar-riħ fil-Baħar tat-Tramuntana kif ukoll tal-proġett ta' bini ta' impjanti solari fl-Afrika;

97.   japprova, fil-qafas tal-Pjan Strateġiku għat-Teknoloġiji tal-Enerġija, it-tfassil ta" aġenda politika għall-2030 u ta" pjan tar-rotta għall-politika tal-enerġija fl-2050; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni biex tevalwa x-xejriet fil-kompożizzjoni tat-taħlita tal-enerġija skont diversi xenarji, fid-dawl tal-iżvilupp tad-domanda għall-enerġija, tar-riżorsi potenzjali ta" enerġija, tal-impatt ambjentali, tal-prezz ikkalkolat tal-enerġija u tas-CO2;

98.  Jitlob lill-Kummisjoni biex tiżgura li l-pjan direzzjonali jagħmel possibbli l-orjentament tar-riċerka u l-iżvilupp tat-teknoloġiji tal-enerġija kif ukoll tal-edukazzjoni sabiex jitnaqqas il-prezz tal-enerġija rinnovabbli u tal-ħżin tal-enerġija, u biex ikun żgurat is-suċċess tar-reatturi nukleari tar-raba" ġenerazzjoni tas-CCS u b'mod partikulari li tinstab alternattiva għaż-żejt għat-trasport, filwaqt li tenfasizza l-enerġija solari li hi riżorsa infinita;

99.  Ifakkar il-ħtieġa li tiġi imħeġġa, b'mod kontinwu, ir-riċerka fuq it-transmutazzjoni tal-iskart nukleari u l-fużjoni nukleari bħala għajn ta" enerġija wara medda ta" żmien twila ħafna;

o
o   o

100.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 293 E, 2.12.2006, p. 114.
(2) ĠU C 76 E, 27.3.2008, p. 114.
(3) ĠU C 219 E, 28.8.2008, p. 82.
(4) ĠU C 219 E, 28.8.2008, p. 206.
(5) ĠU C 263 E, 16.10.2008, p. 424.
(6) Testi adottati, P6_TA(2008)0033.
(7) Testi adottati, P6_TA(2008)0096.
(8) Testi adottati, P6_TA(2008)0354.
(9) Testi adottati, P6_TA(2008)0294.
(10) Testi adottati, P6_TA(2008)0347.
(11) Testi adottati, P6_TA(2008)0295.
(12) Testi adottati, P6_TA(2008)0346.
(13) Testi adottati, P6_TA(2008)0296.
(14) Testi adottati, P6_TA(2008)0545.
(15) ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.
(16) ĠU L 217, 8.8.2006, p. 8.
(17) ĠU L 127, 29.4.2004, p. 92.


In-non-diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sessi u s-solidarjetà interġenerazzjonali
PDF 252kWORD 91k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Frar 2009 dwar in-non-diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sessi u s-solidarjetà interġenerazzjonali (2008/2118(INI))
P6_TA(2009)0039A6-0492/2008

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 2, l-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 141 tat-Trattat KE,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill u tal-Ministri għall-Impjiegi u l-Politika Soċjali, li ltaqgħu fi ħdan il-Kunsill tad-29 ta' Ġunju 2000, dwar il-parteċipazzjoni bbilanċjata tan-nisa u tal-irġiel fil-ħajja professjonali u f'dik familjari(1),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Diċembru 2000, dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Lejn Ewropa għall-etajiet kollha - tkattir tal-prosperità u tas-solidarjetà interġenerazzjonali"(2),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2004, dwar ir-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali, familjari u privata(3),

–   wara li kkunsidra l-patt Ewropew għaż-żgħażagħ adottat mill-Kunsill Ewropew li ltaqa' fit-22 u t-23 ta' Marzu 2005 fi Brussell,

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Marzu 2006 dwar l-isfidi demografiċi u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet(4),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Ottubru 2006, bit-titolu "Il-ġejjieni demografiku tal-Ewropa - il-bidla ta' sfida f'opportunità" (COM(2006)0571),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar qafas regolatorju għall-miżuri ta' konċiljazzjoni tal-ħajja familjari u tal-perjodu ta' studju għan-nisa żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea(5),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Mejju 2007 bit-titolu ''Il-Promozzjoni tas-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet'' (COM(2007)0244),

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Il-promozzjoni tas-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet"(6),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Settembru 2007 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – 2007(7),

–   wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni bit-titolu "Il-ġejjieni demografiku tal-Ewropa: fatti u ċifri" (SEC(2007)0638),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Frar 2008 dwar il-ġejjieni demografiku tal-Ewropa(8),

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Settembru 2008 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel - 2008(9),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta" Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi (A6-0492/2008),

A.   billi n-nisa u l-irġiel huma ugwali f'termini kemm tad-dinjità tal-bniedem kif ukoll tad-drittijiet u l-obbligi,

B.   billi t-trattament ugwali tan-nisa u tal-irġiel huwa wieħed mill-prinċipji li fuqu msawra s-sistema legali u, għaldaqstant, għandu jiġi kkunsidrat u rrispettat kull meta jiġu interpretati u infurzati l-liġijiet,

C.   billi għad fadal lakuni konsiderevoli bejn in-nisa u l-irġiel fl-aspetti l-oħrajn kollha tal-kwalità tax-xogħol, pereżempju fir-rikonċiljazzjoni tal-ħajja professjonali u dik privata; billi r-rata tal-impjieg għan-nisa bi tfal dipendenti hija ta' 62.4% biss, meta mqabbla mar-rata ta" 91.4% għall-irġiel; billi 76.5% tal-ħaddiema fuq bażi "part-time" huma nisa,

D.   billi l-Istrateġija ta' Liżbona għandha l-għan li tiżgura li 60% tan-nisa li kapaċi jaħdmu jkollhom impjieg; billi l-objettivi kwalitattivi u kwantitattivi tal-Istrateġija ta" Liżbona u l-Linji Gwida Integrati għat-Tkabbir u għax-Xogħol il-ġodda(10) – speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-impjieg tan-nisa u tal-adulti –huma determinati mill-għarfien li, mil-lat ta" sostenibilità, ma jistax jiġi tollerat li jinħlew dawn ir-riżorsi u l-potenzjal li jirrapreżentaw kif ukoll mill-għarfien li l-istabilità tas-sistemi tal-pensjonijiet u tas-sigurtà soċjali tinsab fil-periklu,

E.   billi l-prinċipju ta' trattament ugwali tan-nisa u tal-irġiel jimplika li m'għandu jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni, tkun xi tkun, diretta jew indiretta, abbażi tas-sessi, wisq anqas abbażi tal-maternità, tal-fatt li dak li jkun jerfa" responsabilitajiet familjari jew tal-istat ċivili,

F.   billi ċ-ċifri kkwotati fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq tat-12 ta' Ottubru 2006, juru li l-pajjiżi u r-reġjuni b'rata għolja ta" impjegati nisa u li għandhom sistemi tas-sigurtà soċjali, għandhom ukoll r-rata ogħla tat-twelid,

G.   billi t-tliet sfidi prinċipali tal-UE – il-bidliet demografiċi, il-globalizzazzjoni u l-bidla fil-klima – jesiġu solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet ibbażata fuq patt b'ambitu wiesa" mhux biss bejn il-ġenerazzjonijiet, iżda wkoll bejn sessi,

H.   billi l-patt bejn is-sessi u l-ġenerazzjonijiet għandu jinbena fuq il-possibilità li wieħed ikun jista" jorganizza l-ħajja professjonali u dik privata tiegħu u li jkun jista" jilħaq kompromess bejn l-esiġenzi ekonomiċi u produttivi tax-xogħol professjonali u l-possibilità li jagħżel meta u għal liema impenji jiddedika lilu nnifsu, fi ħdan qafas ta" drittijiet u responsabilitajiet stipulati permezz ta" strumenti leġiżlattivi u kuntrattwali,

I.   billi r-responsabilità bejn il-ġenerazzjonijiet tirrikjedi approċċ proattiv tal-awtoritajiet pubbliċi u rwol ewlieni min-naħa tal-atturi soċjali kollha, sabiex ikunu garantiti servizzi ta" interess ġenerali ta" kwalità għolja u sistemi adegwati u suffiċjenti ta" għajnuna u sigurtà soċjali,

J.   billi l-preżenza tan-nisa fis-suq tax-xogħol hija marbuta ma" bidliet kulturali u ma" riformi mmirati lejn l-implimentazzjoni ta" politiki ta" konċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali, dik familjari u personali u politiki ta" tqassim mill-ġdid tal-irwoli; billi dawn il-politiki jikkonċernaw aspetti differenti iżda li huma relatati mill-qrib li jkopru firxa ta' miżuri li jvarjaw mit-tnaqqis temporanju tal-ħin tax-xogħol, permezz tan-netwerking tas-servizzi mogħtija lil persuni, u li jinkludu l-bdil ta' kuntratti ta" xogħol 'full time' f'kuntratti "part-time", sal-użu tal-lif (tal-maternità, tal-paternità, tal-ġenituri, tal-familja),

K.   billi l-bidliet demografiċi għandhom impatt notevoli fuq il-ħajja personali u dik professjonali tal-persuni; billi l-iskarsezza tas-servizzi, il-livelli insuffiċjenti ta" ħlas, id-dħul bil-mod fis-suq tax-xogħol professjonali, is-serje twila ta" kuntratti bi skadenza fissa, l-inċentivi insuffiċjenti għal koppji żgħażagħ, huma xi wħud mir-raġunijiet li jwasslu liż-żgħażagħ sabiex jipposponu l-ħolqien ta' familja u l-prokreazzjoni; billi r-riġidità tal-organizzazzjoni tax-xogħol, id-diffikultà ta" dħul mill-ġdid ta" xi ħadd fis-suq tax-xogħol wara li jkun qatta" perjodu jagħmel xogħol ta" kura, irendu diffiċli l-għażla libera ta" konċiljazzjoni bħal dik tal-alternanza bejn ix-xogħol professjonali u x-xogħol familjari,

L.   billi n-nuqqas ta' diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, prima facie u b'mod ġenerali, tikkonċerna mhux biss in-nisa/l-ommijiet iżda wkoll l-irġiel/il-missirijiet; billi l-azzjoni politika f'dan il-qasam m'għandhiex tiffoka aktar fuq in-nisa biss, u billi l-politiki Ewropej u nazzjonali minn issa 'l quddiem għandhom jikkunsidraw il-bżonnijiet u l-abilitajiet tal-irġiel/missirijiet f'dan il-qasam,

M.   billi jeħtieġ li ssir riflessjoni dwar il-kunċett ta" diskriminazzjoni b'rabta max-xogħol ta" kura, f'dak li għandu x'jaqsam mal-fatt li dak li jkun jibbenefika mil-lif tal-maternità, tal-paternità, tal-ġenituri u tal-familja, sabiex ikun verifikat jekk dawn id-diskriminazzjonijiet humiex forom ta" diskriminazzjoni marbutin mas-sess; billi jeħtieġ li jkun definit, f'livell Ewropew, il-kunċett ta" diskriminazzjoni multipla,

N.   billi l-kunċett ta' solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet mhuwiex biss limitat għall-kura tat-tfal iżda huwa wkoll estiż għar-responsabilità għall-anzjani u għall-persuni dipendenti, billi jikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-kapaċitajiet umani taċ-ċittadini kif ukoll għar-rispett tad-dinjità umana u għall-promozzjoni ta' din id-dinjità ma' ġenerazzjonijiet futuri,

O.   billi l-faqar m'għandux ikun fattur ta" diskriminazzjoni fil-qasam tas-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet, u anke l-ifqar familji jżommu rabtiet u huma attivi fis-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet,

P.   billi l-persuni li jiddedikaw il-ħin u l-kapaċitajiet tagħhom biex jieħdu ħsieb it-tfal u l-edukazzjoni tagħhom, jew biex jieħdu ħsieb l-anzjani, għandu jkollhom rikonoxximent soċjali u dan jista' jsir billi dawn il-persuni jingħataw drittijiet individwali, partikolarment fir-rigward tas-sigurtà soċjali u l-pensjonijiet,

Q.   billi l-irwol edukattiv tal-ġenituri fir-rigward tat-tfal u tal-ulied fir-rigward tal-anzjani u tal-persuni dipendenti u l-irwol tan-nisa u tal-irġiel bħala persuni li joffru kura lill-anzjani u lill-persuni dipendenti huma essenzjali biex iseħħ progress għall-ġid komuni u għandhom jiġu rikonoxxuti bħala tali fil-politiki trasversali, inklużi politiki għan-nisa u l-irġiel li jagħmlu għażla libera illi jiddedikaw ħinhom kollu jew parti minnu għal din l-attività,

R.   billi, sa minn Ottubru 2003, il-Kummissjoni Ewropea bdiet twettaq mal-imsieħba soċjali dwar is-suġġett ta" konċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali, dik familjari u dik personali; billi din il-konsultazzjoni li waslet fit-tieni fażi u li hija bbażata fuq l-importanza li jinstabu l-politiki u l-istrumenti li jippermettu li jinstab kompromess bejn xogħol ta" kwalità u r-responsabilitajiet ta" nisa u rġiel li jieħdu ħsieb persuni oħrajn,

S.   billi l-irġiel għandhom irwol importanti sabiex tkun tista" tinkiseb ugwaljanza ġenwina,

T.   wara li kkunsidra l-prinċipji ta" flessigurtà li japplikaw għan-nisa, kif definiti fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-Prinċipji Komuni ta' Flessigurta'(11), u billi l-arranġamenti għall-ħinijiet tax-xogħol fil-parti l-kbira tal-Ewropa ma jidhrux li jipprovdu wisq appoġġ għall-persuni bit-tfal, u billi l-impjegati bit-tfal għandhom anqas possibilità li jaħdmu f'xogħol b'arranġamenti flessibbli ta' ħinijiet minn dawk mingħajr tfal(12),

U.   billi l-ekwilibriju ġust bejn pjanijiet familjari, ħajja privata u ambizzjonijiet professjonali jista' jintlaħaq biss jekk il-persuni kkonċernati jkollhom għażla ġenwinament ħielsa, f'termini ekonomiċi u soċjali, u jkunu appoġġjati permezz ta' deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi fil-livell Ewropew u f'dak nazzjonali, mingħajr ma jiġu penalizzati, u jekk tkun teżisti l-infrastruttura meħtieġa,

V.   billi jeżisti riskju ta' xogħol 'part-time' "sfurzat", b'mod partikulari għan-nisa/ommijiet, għażla li ta' spiss tkun imposta minħabba n-nuqqas ta' strutturi aċċessibbli għall-kura tat-tfal, hekk kif jeżisti r-riskju li ma jitħallewx jibdlu xogħol fuq bażi "full-time" għal wieħed fuq bażi "part-time", fatt li jrendi diffiċli jew impossibbli l-konċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali, dik familjari u dik personali,

1.  Jenfasizza li l-prinċipju ta" solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet huwa wieħed mill-fatturi strutturali ewlenin għall-mudell soċjali Ewropew; sabiex jinżamm dan il-prinċipju, jitlob approċċ attiv li għandu jittieħed mill-awtoritajiet pubbliċi f'livelli varji u li l-atturi soċjali kollha jkunu involuti fil-garanzija ta" servizzi ta" kwalità għolja ta" interess ġenerali għall-familji, għaż-żgħżagħ u għal dawk kollha li mhux kapaċi jmantnu lilhom infushom;

2.  Jinnota li l-politiki ta" kura u l-provvediment ta" servizzi tal-kura huma intrinsikament marbuta mal-kisba tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; jikkritika n-nuqqas ta" servizzi tal-kura bi prezzijiet li jistgħu jintlaħqu, aċċessibbli ta" kwalità għolja fil-parti l-kbira tal-Istati Membri, li huwa marbut mal-fatt li x-xogħol tal-kura mhux maqsum b'mod ugwali bejn in-nisa u l-irġiel u dan għandu impatt negattiv fuq il-kapaċità tan-nisa li jipparteċipaw fl-aspetti kollha tal-ħajja soċjali, ekonomika, kulturali u politika;

3.  Jenfasizza li l-faċilitajiet għall-kura tat-tfal ta" kwalità tajba u ekonomikament aċċessibbli, li joperaw f'ħinijiet adattati għall-ġenituri u għat-tfal kif ukoll strutturi għall-kura ta" kwalità tajba u ekonomikament aċċessibbli għandhom ikunu elementi ċentrali tal-mudell soċjali tal-UE u elementi prinċipali fl-iffaċilitar tal-aċċess tan-nisa għas-suq tax-xogħol u impjieg bi ħlas, li jippermettulhom li jużaw il-kapaċitajiet tagħhom sabiex jiksbu indipendenza ekonomika;

4.  Ifakkar lill-Istati Membri dwar l-impenji tagħhom, miftiehma fil-Kunsill Ewropew ta" Barċellona tal-2002, li jeqirdu l-ostakli għall-parteċipazzjoni ugwali tan-nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol u li jintroduċu, sal-2010, kura tat-tfal għal 90% tat-tfal bejn l-età ta" tliet snien u l-età obbligatorja tal-iskola u għal tal-anqas 33 % tat-tfal taħt l-età ta" tliet snin; jistieden lill-Istati Membri biex iressqu miri simili għal faċilitajiet għall-kura għall-qraba anzjanni u morda;

5.  Jirreferi għall-iżbilanċ kbir bejn l-irġiel u n-nisa fil-kondiviżjoni tar-responsabilitajiet domestiċi u familjari, li prinċipalment iwassal biex in-nisa jagħżlu arranġamenti tax-xogħol aktar flessibbli jew saħansitra jieqfu kompletament mix-xogħol u dan iħalli impatt fuq l-iżvilupp tal-karriera tan-nisa, fuq il-lakuna kontinwa fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa kif ukoll fuq l-akkumulazzjoni tad-drittijiet tal-pensjoni;

6.  Jibża" li l-proposta tal-Presidenza Ċeka għal kura tat-tfal bħala "alternattiva kompleta għal karriera professjonali" hija mmirata lejn il-kondiviżjoni tradizzjoni tax-xogħol bejn l-irġiel u n-nisa, jiġifieri l-kunċett tradizzjonali li l-ħaddiem ikun raġel, disponibbli fuq bażi full time, "b'par idejn inviżibbli" (in-nisa) li jieħdu ħsieb il-bżonnijiet personali tiegħu u jorganizzaw id-dar u l-familja;

7.  Jinsab imħasseb ħafna bill-fatt li, speċjalment fi żminijiet ta" reċessjoni ekonomika, il-proposta tal-Presidenza Ċeka ġġiegħel lin-nisa sabiex jitilqu xogħolhom sabiex isegwu t-triq "naturali" tagħhom, jiġifieri li jieħdu ħsieb it-tfal u dipendenti oħrajn; iħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Istati Membri sabiex jagħmlu kull sforz biex jinkisbu l-għanijiet ta" Barċellona fir-rigward tal-kura tat-tfal;

8.  Jenfasizza li l-parteċipazzjoni sħiħa ta" ġenitur jew ġenituri f'xogħol b'paga deċenti tista" tgħin kontra l-faqar fost il-ħaddiema kontra r-riskju ta" faqar f'familji b'ġenitur wieħed, li għandhom rata ta" faqar ferm ogħla (32%);

9.  Jenfasizza li l-iskemi tal-pensjonijiet fl-Istati Membri għadhom jikkonċedu lil ħafna nisa drittijiet derivati biss ibbażati fuq ir-rekord tal-impjieg tal-irġiel tagħhom, bil-konsegwenza li l-maġġoranza tan-nies iktar imdaħħlin fl-età li jgħixu fil-faqar huma nisa;

10.  Jistieden lill-Istati Membri sabiex jindirizzaw il-fatturi strutturali li jikkontribwixxu għall-inugwaljanza b'rabta mal-iskemi tal-pensjonijiet, inkluża l-organizzazzjoni tal-kura u l-ilħuq ta' kompromess bejn il-ħajja familjari u dik tax-xogħol, l-inugwaljanzi b'rabta mas-suq tax-xogħol, id-distakk fis-salarji abbażi tas-sess u d-diskriminazzjoni diretta fejn jidħlu skemi tal-pensjonijiet tat-tieni u tat-tielet pilastru;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq proposta għal direttiva ġdida dwar salvagwardji u drittijiet speċifiċi fir-rigward tar-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tax-xogħol u dik familjari fejn ikun hemm membri tal-familja li jkunu dipendenti (tfal, anzjani u persuni b'diabilità);

12.  Jitlob lill-organizzazzjonijiet u lill-entitajiet ta" riċerka sabiex jinvestu iktar u b'mod aħjar fl-aspetti ta" titjib ekoloġiku tal-prodotti mmirati lejn it-tfal u lejn persuni mhux awtosuffiċjenti u, b'mod komplessiv, lejn l-użu domestiku;

13.  Jistieden lill-Eurostat biex jiżviluppa miżuri biex jippreżenta statistiċi dwar il-kura tat-tfal u l-kura tad-dipendenti skont is-sessi;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tressaq inizzjattivi konkreti biex tirrikonoxxi l-kompetenzi akkwiżiti fit-twettiq tad-dmirijiet edukattivi, tas-servizzi mogħtija lill-persuni dipendenti u tal-ġestjoni tad-dar b'mod li l-kompetenzi jkunu jistgħu jiġu kkunsidrati meta ssir integrazzjoni mill-ġdid fis-suq tax-xogħol; ifakkar kif l-evalwazzjoni tal-kompetenzi trasversali tagħmel parti fundamentali mill-hekk imsejjaħ "bilanċ tal-kompetenzi", skont l-aħjar tradizzjonijiet tal-isperimentazzjonijiet nazzjonali li saru fuq sistemi ta" tlaqqigħ tat-talba u tal-provvista ta" xogħol;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tagħmel kampanja għall-fini ta" qawmien ta' kuxjenza u sabiex tintroduċi proġetti pilota biex tkun faċilitata l-parteċipazzjoni bbilanċjata tan-nisa u tal-irġiel fil-ħajja professjonali u f'dik familjari;

16.  Jistieden lill-Istati Membri sabiex jikkunsidraw ħinijiet flessibbli tax-xogħol għall-ġenituri (bħala riżultat ta" għażla libera) u ħinijiet flessibbli għal istituzzjonijiet ta" kura għat-tfal, sabiex tingħata għajnuna kemm lin-nisa kif ukoll lill-irġiel biex isibu kompromess b'iktar suċċess bejn il-ħajja tax-xogħol u dik familjari;

17.  Jitlob lill-Kummissjoni sabiex timmonitorja l-prattiki tajbin tal-Istati Membri b'rabta ma" persuni li jieħdu ħsieb persuni oħrajn u sabiex tikkomunika dawn l-aħjar prattiki lill-Istati Membri kollha, sabiex turi li l-persuni li jieħdu ħsieb persuni oħrajn għandhom irwol ċentrali fil-qasam tas-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u sabiex tinkoraġġixxi l-implimentazzjoni ta" strateġija fl-Istati Membri għall-persuni li jieħdu ħsieb persuni oħrajn;

18.  Jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġjaw u jippromwovu l-programmi operattivi li nediet il-Kummissjoni f'isem l-Alleanza Ewropea għall-Familji; jitlob lill-Kummissjoni biex tintensifika l-iżvilupp ta' għodda għall-iskambju sistematiku tal-aħjar prattika u tar-riċerka f'dan il-qasam;

19.  Jistieden lill-awtoritajiet pubbliċi biex jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex l-ommijiet u l-missirijiet li jaħdmu jkun jista" jkollhom l-appoġġ tal-politiki ta" konċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali, il-ħajja familjari u l-ħajja personali u jkun jista" jkollhom aċċess għall-istrumenti relatati;

20.  Jistieden lill-Istati Membri sabiex jappoġġjaw arranġamenti ta' lif (lif tal-ġenituri, lif tal-adozzjoni, lif ta' solidarjetà) applikabbli għall-persuni li jixtiequ jinterrompu l-attività professjonali tagħhom biex jibdew jieħdu ħsieb persuna dipendenti;

21.  Iqis li jeħtieġ li jsir intervent sabiex jittejjeb l-użu mhux biss tal-lif tal-maternità iżda wkoll tal-lif tal-paternità u tal-lif tal-ġenituri, b'referenza għal-lif li jibbenefikaw minnu missirijiet li jaħdmu, billi fl-Istati Membri kollha persentaġġ żgħir ta" rġiel jużaw il-lif mogħti lilhom;

22.  Jinsisti fuq il-fatt li persuni li jixtiequ jinterrompu jew inaqqsu l-attività professjonali formali biex jinvestu fis-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw minn ħinijiet tax-xogħol flessibbli; jitlob għalhekk lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju biex jikkoperaw aktar volontarjament, u lill-entitatjiet eżekuttivi pubbliċi għal flessibilità finanzjarja akbar fil-previżjonijiet baġitarji tagħhom ta' għajnuna Statali;

23.  Jistieden lill-Kummissjoni biex taħdem flimkien mal-Istati Membri u l-imsieħba soċjali, biex tibda tirrevedi l-politiki ta" konċiljazzjoni bejn il-ħajja familjari u dik professjonali billi:

   - tiżgura li l-ispejjeż tal-maternità/paternità ma jkunux biss ir-responsabilità tal-kumpanija iżda wkoll tal-awtoritajiet, u dan biex tispiċċa l-imġiba diskriminatorja fi ħdan il-kumpaniji, u biex tappoġġja t-tiġdid demografiku,
   - ittejjeb l-aċċessibilità għas-servizzi li jieħdu ħsieb u jipprovdu għajnuna lil persuni li ma jkunux awtosuffiċjenti (tfal, persuni b'diżabilità u anzjani) u l-flessibilità ta" dawn is-servizzi billi tistabbilixxi numru minimu ta" strutturi li jkunu miftuħin bil-lejl ukoll, biex ilaħħqu mal-ħtiġijiet tax-xogħol filwaqt li titħares il-ħajja privata;

24.   jilqa' b'mod favorevoli l-proposta li jiġi inkluż artikolu separat, fid-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Novembru 2003 li tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol(13), dwar il-konċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali, familjari u personali fid-direttiva dwar l-organizzazzjoni tal-ħinijiet tax-xogħol u jinnota l-ħtieġa li tali dispożizzjoni tiġi kkunsidrata meta jiġu rregolati l-ħinijiet tax-xogħol fil-ġimgħa u l-arranġamenti ta" ħinijiet tax-xogħol meta wieħed ikun on-call;

25.  Jitlob lill-Istati Membri biex jaraw li dawk il-persuni li jkunu ssospendew temporanjament l-attività professjonali tagħhom biex jiddedikaw ruħhom għall-edukazzjoni tat-tfal jew biex jieħdu ħsieb persuni anzjani jew dipendenti, ikunu jistgħu jerġgħu jintegraw ruħhom fis-suq tax-xogħol u jibqgħu jgawdu d-dritt li jerġgħu jieħdu posthom fejn kienu qabel kif ukoll id-dritt ta' promozzjoni professjonali;

26.  Jinnota li d-dħul finanzjarju u l-impjieg tan-nisa stess jibqgħu fatturi ewlenin li jwasslu għall-awtonomija ekonomika tagħhom u għal iktar ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fis-soċjetà kollha kemm hi;

27.  Jinsisti fuq il-fatt li s-solidarjetà fil-konfront tal-anzjani fis-soċjetà trid tissaħħaħ, iżda trid tkun ukoll reċiprokata fil-konfront tat-tfal u ż-żgħażagħ; filwaqt li l-anzjani jittrasmettu l-għerf, il-kapaċitajiet u l-esperjenzi tagħhom, il-ġenerazzjonijiet żgħażagħ, min-naħa tagħhom, jittrasmettu l-enerġija, id-dinamiżmu, l-entużjażmu tagħhom lejn il-ħajja u t-tamiet tagħhom;

28.  Jikkunsidra li s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet għandha tiġi promossa permezz ta" politiki fiskali prudenti (fil-forma ta" trasferimenti u tnaqqis), interventi għal persuni ta" età attiva, politiki ta" taħriġ, netwerks integrati ta" servizzi għat-tfal, il-persuni anzjani, il-persuni b'diżabilità u mhux awtosuffiċjenti, filwaqt li jkun evalwat l-impatt tagħha fuq l-appoġġ u fuq il-penalizzazzjoni tal-għażliet u fuq il-konċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali, il-ħajja familjari u l-ħajja personali;

29.  Ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri li hemm bżonn li jiġu adottati miżuri pożittivi favur l-irġiel u n-nisa, speċjalment li jiffaċilitaw l-integrazzjoni mill-ġdid tagħhom fix-xogħol wara żmien li jkunu ddedikaw għall-familja (edukazzjoni tat-tfal u/jew biex jieħdu ħsieb qarib marid jew b'diżabilità), billi jiffavorixxu politiki ta" integrazzjoni (mill-ġdid) fis-suq tax-xogħol biex jippermettulhom li jiksbu mill-ġdid l-indipendenza ekonomika tagħhom;

30.  Jistieden lill-Istati Membri biex jippromwovu politika fiskali li tikkunsidra l-obbligi finanzjarji tal-immaniġġjar ta' dar, u partikolarment l-ispejjeż biex jiġu indukrati t-tfal u biex persuni jieħdu ħsieb l-anzjani u l-persuni dipendenti permezz ta' sistema fiskali jew ta' eżenzjonijiet fiskali;

31.  Jistieden lill-Istati Membri sabiex jirrivedu s-sistemi tagħhom tat-taxxa u sabiex jistabbilixxu rati tat-taxxa bbażati fuq drittijiet individwali u, konsegwentement, jitlob l-individwalizzazzjoni kemm tad-drittijiet tal-pensjonijiet kif ukoll tad-drittijiet tas-sistemi tas-sigurtà soċjali;

32.  Jistieden lill-istituzzjonijiet u lill-Istati Membri, bil-għan li jiġi implimentat il-prinċipju ta" ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, sabiex jieħdu miżuri speċifiċi favur in-nisa biex jinstab rimedju għal każi evidenti ta" inugwaljanza de facto tan-nisa fil-konfront tal-irġiel; iżid jgħid li miżuri ta" dan it-tip, li għandhom japplikaw sakemm jibqgħu jeżistu tali sitwazzjonijiet, għandhom ikunu raġonevoli u, f'kull każ, għandhom ikunu proporzjonati għall-objettiv li qiegħed jiġi segwit;

33.  Jitlob lill-awtoritajiet nazzjonali u lokali sabiex jiżviluppaw programmi mmirati lejn iż-żgħażagħ li jinkorporaw id-dimensjoni interġenerazzjonali, sabiex il-ġenerazzjoni l-iktar żagħżugħa tifhem li l-livelli attwali ta" prosperità u ta" benesseri huma dovuti għall-isforzi u għat-tbatija tal-ġenerazzjonijiet preċedenti;

34.  Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u lill-awtoritajiet pubbliċi kollha sabiex jikkunsidraw b'mod attiv il-prinċipju ta" ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel meta jkunu qegħdin jadottaw u jimplimentaw dispożizzjonijiet ġuridiċi, ikunu qegħdin ifasslu politiki pubbliċi u jkunu qegħdin iwettqu l-attivitajiet tagħhom b'mod ġenerali;

35.  Jitlob lill-midja sabiex tagħti attenzjoni pożittiva u konsistenti lir-relazzjonijiet bejn il-ġenerazzjonijiet, permezz ta" rappurtar ta" kwistjonijiet interġenerazzjonali, diskussjonijiet fost gruppi ta" etajiet differenti u, b'mod iktar ġenerali, riflessjoni pożittiva fir-rigward tal-kontribut mogħti minn ġenerazzjonijiet iktar imdaħħlin fl-età lis-soċjetà;

36.  Jinsisti dwar il-fatt li l-prinċipju ta" trattament u opportunitajiet ugwali jrid jiġi kkunsidrat fil-politiki ekonomiċi, tal-impjiegi u soċjali kollha, billi dan il-fattur jgħin kemm sabiex tkun evitata segregazzjoni fis-suq tax-xogħol kif ukoll sabiex ikunu eliminati distakki fis-salarji, u wkoll sabiex tingħata spinta "l quddiem lit-tkabbir tal-intraprenditorija tan-nisa;

37.  Iqis li, fid-dawl tal-bidliet li seħħew fil-mudell familjari u tal-integrazzjoni gradwali tan-nisa fis-suq tax-xogħol, huwa essenzjali li ssir riforma fl-arranġamenti tradizzjonali ta" kura għal persuni dipendenti; jirrakkomanda li l-Istati Membri jwessgħu u jikkumpletaw l-azzjonijiet ta' protezzjoni mmexxija mis-servizzi soċjali tagħhom sabiex jiżguraw li d-dritt għall-promozzjoni u għall-awtonomija personali jkun jista" jiġi eżerċitat b'mod ugwali u li fil-fatt tingħata kura lill-persuni dipendenti;

38.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew, kif ukoll lil parlamenti u l-organizzazzjonijiet nazzjonali tal-istatistika tal-Istati Membri, lill-ILO, lill-OECD u lill-UNDP.

(1) ĠU C 218, 31.7.2000, p. 5.
(2) ĠU C 232, 17.8.2001, p. 381.
(3) ĠU C 102 E, 28.4.2004, p. 492.
(4) ĠU C 292 E, 1.12.2006, p. 131.
(5) ĠU C 146 E, 12.06.2008, p. 112.
(6) ĠU C 120, 16.5.2008, p. 66.
(7) ĠU C 219 E, 28.8.2008, p. 324.
(8) Testi adottati, P6_TA(2008)0066.
(9) Testi adottati, P6_TA(2008)0399.
(10) Ara l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2007 intitolata "Linji gwida integrati għat-tkabbir u l-impjiegi (2008-2010)" (COM(2007)0803).
(11) ĠU C 297E, 20.11.2008, p. 174.
(12) Eurostat, The life of women and men in Europe, 2008, p. 89.
(13) ĠU L 299, 18.11.2003, p. 9.


Il-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija tat-tfal
PDF 295kWORD 61k
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Frar 2009 lill-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija tat-tfal (2008/2144(INI))
P6_TA(2009)0040A6-0012/2009

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill minn Roberta Angelilli f'isem il-Grupp UEN dwar il-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija tat-tfal (B6-0216/2008),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 24 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea li tinkorpora d-dritt tat-tfal għall-protezzjoni u l-ħarsien,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 34 tal-Konvenzjoni tal-20 ta' Novembru 1989 dwar id-Drittijiet tat-Tfal tan-NU u l-Protokoll Fakultattiv tiegħu tal-25 ta' Mejju 2000 rigward il-bejgħ ta' tfal, il-prostituzzjoni tat-tfal u l-pornografija tat-tfal ("il-Protokoll Fakultattiv"),

–   wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill 2004/68/JHA tat-22 ta' Diċembru 2003 dwar il-ġlieda kontra l-isfruttament tat-tfal u l-pornografija tat-tfal(1) ("id-Deċiżjoni ta' Qafas"),

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissoni tas-16 ta' Novembru 2007 ibbażat fuq l-Artikolu 12 tad-Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2003 dwar il-ġlieda kontra l-isfruttament tat-tfal u l-pornografija tat-tfal (COM(2007)0716) ("ir-Rapport tal-Kummissjoni"),

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa tat-13 ta' Lulju 2007 dwar il-Protezzjoni tat-Tfal kontra l-Isfruttament Sesswali u l-Abbuż Sesswali ("il-Konvenzjoni CoE"),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2008: Lejn strateġija tal-UE dwar id-drittijiet tat-tfal(2),

–   wara li kkunsidra s-sejbiet tal-Patt ta' Rio de Janeiro għall-Prevenzjoni u l-Qirda tal-Isfruttament Sesswali tat-Tfal li dwaru sar qbil bejn il-25 u t-28 ta' Novembru 2008 waqt it-III Kungress Dinji kontra l-Isfruttament Sesswali tat-Tfal u l-Adolexxenti,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 114 (3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A6-0012/2009),

A.   billi l-Konvenzjoni CoE ffirmata minn għoxrin Stat Membru tal-UE hija l-ewwel strument legali internazzjonali li jikkategorizza l-forom varji ta' abbuż sesswali fuq it-tfal bħala reati kriminali, inklużi abbużi bħal dawn, imwettqa inter alia bl-użu ta' forza, sfurzar jew theddid, anke fi ħdan il-familja,

B.   billi seba' Stati Membri għadhom ma ffirmawx il-Konvenzjoni CoE u tmien Stati Membri għadhom ma rratifikawx il-Protokoll Fakultattiv,

C.   billi t-tfal kull ma jmorru qed jagħmlu użu dejjem akbar mit-teknoloġiji l-ġodda u billi parti aktar sinifikanti mill-ħajja soċjali tat-tfal u taż-żgħażagħ qiegħda tiżvolġi online fejn jintużaw teknoloġiji u għodod ta' komunikazzjoni avvanzati u li dejjem qed jevolvu; billi b'konsegwenza l-Internet qed jintuża dejjem aktar minn persuni li potenzjalment u attwalment iwettqu reati sesswali biex jippreparaw għall-abbuż sesswali tat-tfal, b'mod partikolari permezz ta' grooming u pornografija tat-tfal,

1.  Jippreżenta dawn ir-rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill:

   a) biex iħeġġeġ lil dawk l-Istati Membri li għadhom m'għamlux dan sabiex jiffirmaw, jirratifikaw u jimplimentaw il-konvenzjonijiet internazzjonali kollha relevanti , l-ewwel fosthom il-Konvenzjoni CoE billi din tipprovdi protezzjoni addizzjonali għad-drittijiet tat-tfal lil hinn mid-Deċiżjoni ta' Qafas, iżda wkoll il-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni tan-NU rigward il-bejgħ tat-tfal, il-prostituzzjoni tat-tfal u l-pornografija tat-tfal,
   b) biex jgħin lill-Istati Membri fit-titjib tal-leġiżlazzjoni tagħhom kif ukoll fil-kooperazzjoni extraterritorjali fost l-Istati Membri f'dan il-qasam; li jitlob li reati sesswali kontra tfal taħt l-età ta' 18-il sena dejjem jiġu kklassifikati bħala sfruttament tal-minorenni fl-UE kollha, skont ir-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-16 ta' Jannar 2008 msemmija hawn fuq;
   c) biex jippermetti lill-Istati Membri li jeskludu espliċitament ir-rekwiżit ta' inkriminazzjoni doppja biex tiġi deċiża l-ġurisdizzjoni għar-reati stabbiliti bi qbil mad-Deċiżjoni ta' Qafas;
   d) biex iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jikkriminalizzaw kull tip ta" abbuż sesswali tat-tfal;
   Implimentazzjoni tad-Deċiżjoni ta' Qafas
   e) biex jgħin lill-Istati Membri li għadhom ma implimentawx id-Deċiżjoni ta' Qafas kollha kemm hi sabiex jagħmlu dan mill-aktar fis possibbli; b'mod partikolari, jenfasizza l-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni għad-definizzjoni tal-pornografija tat-tfal kif stipulata fl-Artikolu 1(b) tad-Deċiżjoni ta' Qafas, billi jiġu pprovduti mekkaniżmi għall-ħarsien tal-vittmi, u permezz tal-implimentazjzoni tal-Artikolu 8(1)(b) tad-Deċiżjoni ta' Qafas li tittratta l-ġurisdizzjoni extraterritorjali (it-turiżmu sesswali);
   f) biex jappella għal protezzjoni effettiva kontra l-isfruttament tat-tfal billi t-turiżmu sesswali tat-tfal jiġi kkunsidrat bħala reat kriminali f'kull Stat Membru; jappella biex kull ċittadin tal-UE li jikkommetti reat sesswali kontra t-tfal fi kwalunkwe pajjiż fl-UE jew barra mill-UE jkun soġġett għal-leġiżlazzjoni kriminali extraterritorjali uniformi, applikabbli fl-UE kollha;
   g) biex itejjeb, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni u mal-Istati Membri, il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni ta' Qafas sabiex tinkiseb informazzjoni f'waqtha u sħiħa permezz tal-ħolqien ta' mekkaniżmi li jippermettu lill-Istati Membri li jelenkaw l-informazzjoni rilevanti, inklużi d-definizzjonijiet tar-reati, f'oqsma tematiċi xierqa, biex b'hekk jissimplifikaw il-paragun fost is-sistemi ġudizzjarji tal-Istati Membri;
   h) biex iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jirrappurtaw fid-dettall dwar l-istat tal-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari jekk il-kooperazzjoni mal-NGOs hija prevista fil-liġi jew isseħħ de facto;
   i) biex iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jirrappurtaw dwar id-destinazzjoni tal-assi maħtufa fil-kuntest ta' każ ippruvat ta' prostituzzjoni tat-tfal jew pornografija tat-tfal;
   Ir-Reviżjoni tad-Deċiżjoni ta' Qafas
  j) li jirrevedi d-Deċiżjoni ta' Qafas fuq il-bażi tal-proposti ppreżentati mill-Presidenza tal-Kunsill, u minn kwalunkwe Stat Membru ieħor jew inkella mill-Kummissjoni, biex b'hekk il-livell ta' ħarsien jogħla, talanqas, għal-livell ipprovdut mill-Konvenzjoni CoE u billi l-attenzjoni tiġi aktar iffukata fuq l-abbużi relatati mal-Internet u ma' teknoloġiji oħrajn ta' komunikazzjoni; jirrakkomanda li l-proposti jinkludu d-dispożizzjonijiet li ġejjin:
   il-ħolqien ta' sistemi nazzjonali ta' mmaniġġjar ta' persuni ħatja ta' reati sesswali li jkunu jinkludu evalwazzjoni tar-riskju, kif ukoll programmi ta' intervent sabiex ir-riskju ta' reati ripetuti jiġi evitat jew imminimizzat, u terapiji disponibbli għall-persuni ħatja ta' reati sesswali; programmi ta" intervent u terapija volontarja bħal dawn jistgħu jiġu ffinanzjati mill-baġit ġenerali tal-UE biex jiġi żgurat li l-benesseri tat-tfal ikun il-punt fokali fl-UE kollha;
   it-tisħiħ tal-approċċ imsejjes fuq id-drittijiet tal-bniedem u ffukat fuq il-vittmi;
   il-kriminalizzazzjoni tal-grooming (l-istedin tat-tfal għal skopijiet sesswali) u l-użu tad-definizzjoni ta' grooming ibbażata fuq l-Artikolu 23 tal-Konvenzjoni CoE;
   il-kriminalizzazzjoni tal-involviment f'attivitajiet sesswali ma" individwi taħt l-età ta'18-il sena anke meta hu jew hi jkollhom 'il fuq mill-età tal-kunsens f'każi fejn jintużaw l-isfurzar, il-forza jew it-theddid, jew fejn ikun hemm abbuż minn pożizzjoni ta' fiduċja, ta' awtorità jew ta' influwenza fuq it-tfal, inkluż fil-familja, jew fejn isir abbuż minn sitwazzjoni partikolarment vulnerabbli tat-tfal, l-aktar minħabba diżabilità mentali jew fiżika jew sitwazzjoni ta' dipendenza, jew fejn jingħataw flus jew forom oħra ta' ħlas jew kunsiderazzjonijiet bħala pagament għall-involviment tat-tfal f'attivitajiet sesswali;
   il-kriminalizzazzjoni tal-isfurzar tat-tfal fi żwieġ furzat;
   il-kriminalizzazzjoni tal-fatt li wieħed jattendi konxjament għal preżentazzjonijiet pornografiċi li jinvolvu t-tfal jew li wieħed intenzjonalment iġiegħel lit-tfal sabiex jassistu għal abbuż jew għal attivitajiet sesswali;
   il-kriminalizzazzjoni ta' fornituri ta' chat rooms pedofili jew fora pedofili fuq l-Internet;
   miżuri li jiżguraw li l-Istati Membri, fil-kuntest ta' strateġija komprensiva ta' kooperazzjoni internazzjonali diplomatika, amministrattiva u ta' infurzar tal-liġi, jieħdu l-passi xierqa biex materjal illegali dwar abbuż tat-tfal jitneħħa minn fuq l-Internet fis-sors, u b'hekk il-vittmi jingħataw l-akbar ħarsien possibbli, u jaħdmu mal-fornituri tal-Internet sabiex ineħħu websajts li jintużaw għat-twettiq, jew għar-riklamar tal-possibilità ta' twettiq, ta' reati skont id-Deċiżjoni ta' Qafas;
   l-appoġġ għall-isforzi tal-Kummissjoni f'koperazzjoni mal-kumpaniji l-kbar tal-karti tal-kreditu biex jinvestigaw jekk ikunx teknikament fattibbli li jingħalqu jew jiġu ostakolati s-sistemi ta" ħlas permezz tal-Internet għal websajts involuti fil-bejgħ fuq l-Internet ta'pornografija tat-tfal; kif ukoll it-tħeġġiġ ta'operaturi ekonomiċi oħra, bħal banek, bureaux de change, fornituri tal-Internet u l-kumpaniji tal-magni tat-tiftix biex jieħdu sehem attiv fl-isforzi kontra l-pornografija tat-tfal u għamliet oħra ta" sfruttament sesswali kummerċjali tat-tfal;
   it-tħeġġiġ tal-Istati Membri biex jipprovdu lill-ġenituri bi programmi li jistgħu jitħadmu faċilment, li jippermettulhom li jimblukkaw l-aċċess tat-tfal għal websajts pornografiċi;
   l-adozzjoni ta" miżuri li jħeġġu l-vittmi ta" sfruttament sesswali biex iressqu rikorsi kriminali u ċivili fil-qrati nazzjonali kontra persuni li jwettqu reati sesswali;
   ir-reviżjoni tal-Artikolu 5(3) tad-Deċiżjoni Qafas, li jipprovdi biss bażi minima għall-prevenzjoni ta' persuni misjuba ħatja ta' reati sesswali milli jiksbu aċċess għat-tfal permezz ta' impjieg jew attivitajiet voluntarji li jinvolvu kuntatt regolari mat-tfal, inter alia billi l-Istati Membri jiġu meqjusa li għandhom l-obbligu li jiżguraw li l-applikanti għal ċerti pożizzjonijiet ta' xogħol mat-tfal ikollhom il-kondotta tagħhom ċċekkjata, u li joħolqu linjigwida ċari għal min iħaddem dwar l-obbligi tiegħu f'dan ir-rigward;
   l-iffaċilitar ta' kooperazzjoni internazzjonali permezz tal-użu tal-istrumenti pprovduti mill-Artikolu 38 tal-Konvenzjoni CoE;
   l-obbligu ta' dawk li xogħolhom jinvolvi kuntatt regolari mat-tfal li jirrappurtaw sitwazzjonijiet fejn dawn ikollhom biżżejjed raġunijiet biex jissuspettaw abbuż;
   it-titjib tal-identifkazzjoni ta' tfal abbużati permezz tat-taħriġ tal-istaff li jkollu kuntatt kontinwu magħhom u permezz tat-taħriġ tal-persunal tal-infurzar tal-liġi li jista" jiġi f'kuntatt ma" tfal abbużati;
   l-iżgurar tal-aqwa protezzjoni tat-tfal fi proċeduri ġudizzjarji kif ukoll matul l-investigazzjonijiet, sabiex tiġi evitata trawma billi jiġu previsti ċerti arranġamenti dwar il-mod ta' kif tinġabar evidenza minn tfal vittmi;
   il-projbizzjoni ta' riklamar li jħeġġeġ it-twettiq ta' reati stabbiliti skont id-Deċiżjoni Qafas;
   il-kriminalizzazzjoni tal-instigar, l-għajnuna, l-assistenza u l-ippruvar tar-reati kollha stabbili bi qbil mad-Deċiżjoni ta' Qafas;
   it-tħeġġiġ tal-Istati Membri biex jieħdu kull miżura meħtieġa biex jevitaw id-diskriminazzjoni kontra l-vittmi tal-abbuż tat-tfal u l-istigmatizzazzjoni tagħhom,
   it-twessigħ tal-elenku taċ-ċirkustanzi aggravanti li jiddeterminaw is-sanzjonijiet fir-rigward ta' reati stabbilit fi ħdan id-Deċiżjoni ta' Qafas permezz ta' lista taċ-ċirkustanzi aggravanti kif stabbilit mill-Artikolu 28 ta' Konvenzjoni CoE;
   li l-isfruttament tal-pożizzjoni superjuri ta' persuna li twettaq reat (fil-familja, fl-edukazzjoni, f'relazzjonijiet professjonali, eċċ.) jiġi stabbilit bħala ċirkustanza aggravanti;
   k) iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha sabiex joħolqu s-Sistema ta' Notifika għal Tfal Nieqsa sabiex titjieb il-kooperazzjoni fil-livell Ewropew;
   l) li jinħoloq, flimkien mal-Istati Membri u mal-Kummissjoni, programm ta' azzjoni li jkun immirat biex it-tfal li jiġu identifikati bħala abbużati sesswalment fi stampi pornografiċi jingħataw il-protezzjoni u l-appoġġ xierqa;

o
o   o

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-rakkomandazzjoni lill-Kunsill, u għall-informazzjoni, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri.

(1) ĠU L 13, 20.1.2004, p. 44.
(2) Testi Adottati, P6_TA(2008)0012.


It-twaqqif mill-ġdid tax-xandir bit-televiżjoni NTDTV fiċ-Ċina permezz tal-Eutelsat
PDF 227kWORD 60k
Dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-twaqqif mill-ġdid tax-xandir bit-televiżjoni NTDTV fiċ-Ċina permezz tal-Eutelsat
P6_TA(2009)0041P6_DCL(2008)0086

Il-Parlament Ewropew,

-   wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, iffirmata u pproklamata fis-7 ta' Diċembru 2000, li tiddefendi l-libertà u l-pluraliżmu tal-mezzi ta' komunikazzjoni,

-   wara li kkunsidra l-Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.   billi l-Unjoni Ewropea għandha l-bażi tagħha u hija ddefinita madwar il-konformità tagħha għall-prinċipji tal-libertà, id-demokrazija u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet fundamentali u l-istat tad-dritt,

B.   billi l-libertà tal-espressjoni, partikolarment dik tal-mezzi ta' komunikazzjoni, inkluż l-Internett, hi ristretta sew fiċ-Ċina,

C.   billi l-NTDTV hu operatur tax-xandir bit-televiżjoni li ma jagħmilx profit u hu l-uniku stazzjoni tat-televiżjoni biċ-Ċiniż u indipendenti li ilu jxandar fiċ-Ċina sa mill-2004,

D.   billi l-Eutelsat waqqfet ix-xandir tal-NTDTV fiċ-Ċina fis-16 ta' Ġunju 2008, ftit ġimgħat qabel il-Logħob Olimpiku, u tat raġunijiet tekniċi mingħajr ma pprovdiet l-ebda spjegazzjoni oħra,

1.  Iħeġġeġ lill-Eutelsat biex terġa' tibda t-trażmissjoni NTDTV fiċ-Ċina mingħajr dewmien u biex tagħti raġunijiet għall-interruzzjoni tiegħu;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa sabiex jerġa' jibda x-xandir NTDTV fiċ-Ċina u jappoġġjaw aċċess għal informazzjoni mingħajr ċensura għal miljuni ta' ċittadini Ċiniżi;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-dikjarazzjoni, flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri:

Lista ta' firmatarji

Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Rapisardo Antinucci, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Domenico Antonio Basile, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Glenn Bedingfield, Angelika Beer, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Johannes Blokland, Godfrey Bloom, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Guy Bono, Mario Borghezio, Erminio Enzo Boso, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, John Bowis, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Kathalijne Maria Buitenweg, Nicodim Bulzesc, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Maddalena Calia, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Călin Cătălin Chiriţă, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Dorette Corbey, Thierry Cornillet, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dragoş Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Arūnas Degutis, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Albert Deß, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Koenraad Dillen, Giorgos Dimitrakopoulos, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Den Dover, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Christian Ehler, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Hynek Fajmon, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Petru Filip, Roberto Fiore, Hélène Flautre, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Brigitte Fouré, Carmen Fraga Estévez, Juan Fraile Cantón, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Ingo Friedrich, Daniel Petru Funeriu, Urszula Gacek, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jas Gawronski, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Lutz Goepel, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Vasco Graça Moura, Luis de Grandes Pascual, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Ignasi Guardans Cambó, Umberto Guidoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Fiona Hall, David Hammerstein, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Roger Helmer, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Esther Herranz García, Luis Herrero-Tejedor, Jim Higgins, Jens Holm, Mary Honeyball, Milan Horáček, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Jana Hybášková, Sophia in 't Veld, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Caroline Jackson, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Georg Jarzembowski, Elisabeth Jeggle, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Aurelio Juri, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Syed Kamall, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Eija-Riitta Korhola, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Helmut Kuhne, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Carl Lang, Esther De Lange, Raymond Langendries, Anne Laperrouze, Kurt Joachim Lauk, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Bernard Lehideux, Klaus-Heiner Lehne, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Marcin Libicki, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Eleonora Lo Curto, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Eugenijus Maldeikis, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, Sérgio Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Jan Tadeusz Masiel, Véronique Mathieu, Marios Matsakis, Maria Matsouka, Jaime Mayor Oreja, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Juan Andrés Naranjo Escobar, Michael Henry Nattrass, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Ljudmila Novak, Cem Özdemir, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Alojz Peterle, Maria Petre, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Bernard Poignant, José Javier Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Horst Posdorf, Bernd Posselt, Christa Prets, Pierre Pribetich, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Luís Queiró, Karin Resetarits, Herbert Reul, José Ribeiro e Castro, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Maria Robsahm, Ulrike Rodust, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Dagmar Roth-Behrendt, Paul Rübig, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Salvador Domingo Sanz Palacio, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Lydia Schenardi, Agnes Schierhuber, Carl Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Inger Segelström, Czesław Adam Siekierski, Eva-Riitta Siitonen, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Peter Skinner, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Jean Spautz, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Peter Šťastný, Gabriele Stauner, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Margie Sudre, David Sumberg, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Antonios Trakatellis, Helga Trüpel, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Frank Vanhecke, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ioannis Varvitsiotis, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marcello Vernola, Alejo Vidal-Quadras, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, John Whittaker, Andrzej Wielowieyski, Jan Marinus Wiersma, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Lars Wohlin, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Jan Zahradil, Zbigniew Zaleski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Vladimír Železný, Roberts Zīle, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza