Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0233(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0127/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0127/2009

Συζήτηση :

PV 01/04/2009 - 15
CRE 01/04/2009 - 15

Ψηφοφορία :

PV 02/04/2009 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0201

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 254kWORD 32k
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009 - Βρυξέλλες
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής: διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση ***
P6_TA(2009)0201A6-0127/2009

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2008)0803 / 17575/2008),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 161, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ (C6-0027/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 75, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0127/2009),

1.   εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου