Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2184(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0186/2009

Předložené texty :

A6-0186/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 22
CRE 01/04/2009 - 22

Hlasování :

PV 02/04/2009 - 9.8
CRE 02/04/2009 - 9.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0203

Přijaté texty
PDF 335kWORD 106k
Čtvrtek, 2. dubna 2009 - Brusel
Práva občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států
P6_TA(2009)0203A6-0186/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (2008/2184(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 18 Smlouvy o ES a na článek 45 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen "Listina základních práv"),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o uplatňování směrnice 2004/38/ES(2), v němž byla Komise vyzvána, aby bezodkladně předložila podrobné hodnocení uplatňování této směrnice členskými státy a toho, zda ji členské státy řádně provedly, spolu s nezbytnými návrhy, a v němž byl dále pověřen příslušný výbor Parlamentu k vypracování hodnocení problémů s prováděním této směrnice s tím, že zdůrazní osvědčené postupy a opatření, která by mohla vést k diskriminaci občanů Unie a řešit otázky spojené se svobodou pohybu,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 4. prosince 2003 o přijetí opatření týkajících se repatriace tělesných ostatků(3),

-   s ohledem na pracovní dokument Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu ze dne 13. června 2008(4), dotazník zaslaný národním parlamentům členských států a na obdrženou zpětnou vazbu,

-   s ohledem na zprávu o návštěvě delegace Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci v zadržovacích střediscích pro žadatele o azyl a imigranty v Belgii(5),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 5. února 2009 o uplatňování směrnice 2003/9/ES, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl, v EU: návštěvy výboru LIBE v letech 2005 až 2008(6),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 10. července 2008 o soupisu romské komunity v Itálii na základě etnického původu(7), stanovisko své právní služby ke slučitelnosti přitěžujících okolností pro občany EU, kteří pobývají bez řádného povolení na území jiného členského státu, a na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu o návštěvě delegace v Itálii,

-   s ohledem na zprávu Komise ze dne 15. února 2008 nazvanou "Pátá zpráva o občanství Unie (1. května 2004–30. června 2007)" (KOM(2008)0085),

-   s ohledem na 25. výroční zprávu Komise ze dne 18. listopadu 2008 o kontrole uplatňování práva Společenství (2007) (KOM(2008)0777),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 2. dubna 2009 o problémech a perspektivách spojených s evropským občanstvím(8),

-   s ohledem na zprávu Agentury Evropské unie pro základní práva nazvanou "Homofobie a diskriminace na základě sexuální orientace v členských státech",

-   s ohledem na zprávu Komise ze dne 10. prosince 2008 o uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (KOM(2008)0840) (dále jen "zpráva Komise"),

-   s ohledem na závěry, k nimž dospěla Rada ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci na svém zasedání konaném dne 27. listopadu 2008, nazvané "Volný pohyb osob: zneužívání a nesprávné použití v souvislosti s právem na volný pohyb osob",

-   s ohledem na rozhodnutí Evropského soudního dvora týkající se občanství Unie a volného pohybu osob, jako byla rozhodnutí ve věcech Metock (C-127/08), Jipa (C-33/07) a Huber (C-524/06),

-   s ohledem na návrh prozatímní zprávy nazvané "Srovnávací studie k uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států", kterou na žádost Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu předložilo Evropské středisko pro občanskou akci (ECAS),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0186/2009),

A.   vzhledem k tomu, že podle výše uvedené Páté zprávy o občanství Unie uplatňovalo ke dni 1. ledna 2006 přibližně 8,2 milionů občanů Unie své právo pobývat na území jiného členského státu, a vzhledem k tomu, že v rámci Unie cestují každý rok miliony jejích občanů,

B.   vzhledem k tomu, že volný pohyb osob je neodmyslitelnou součástí konceptu lidských práv a občanství Unie a patří mezi základní práva a svobody, jež jsou občanům Unie přiznány na základě Smluv,

C.   vzhledem k tomu, že směrnice 2004/38/ES uplatňuje zásady zakotvené ve Smlouvách, neboť stanoví, že občané Unie a jejich rodinní příslušníci mají právo se svobodně pohybovat po celém území Unie bez ohledu na to, odkud pocházejí,

D.   vzhledem k tomu, že členské státy měly provést směrnici 2004/38/ES do 30. dubna 2006, a vzhledem k tomu, že Komise měla předložit svou zprávu o uplatňování této směrnice do 30. dubna 2008,

E.   vzhledem k tomu, že po téměř pěti letech, jež uplynuly od přijetí směrnice 2004/38/ES, jsou informace o jejím provedení a praktickém uplatňování konečně k dispozici, i když s určitým zpožděním oproti lhůtám stanoveným ve směrnici,

F.   vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyjádřil své znepokojení nad způsobem, jakým některé členské státy uplatňují volný pohyb osob,

G.   vzhledem k tomu, že se mezi Komisí, Parlamentem a některými členskými státy nedávno začal vést konstruktivní dialog,

H.   vzhledem k tomu, že tento dialog umožnil provést ve vnitrostátních právních předpisech určité změny, a uvést je tak do souladu s právními předpisy ES,

I.   vzhledem k tomu, že podle zprávy Komise je celkový stav provádění směrnice 2004/38/ES neuspokojivý, neboť ani jeden členský stát neprovedl směrnici účinně a správně v její úplnosti a navíc ani jeden článek směrnice nebyl proveden účinně a správně všemi členskými státy,

J.   vzhledem k tomu, že Komise ve své zprávě odhalila mimo jiné dva hlavní způsoby trvalého porušování základních práv občanů Unie, jež se týkaly zejména práva vstupu a pobytu rodinných příslušníků ze třetích zemí a požadavku, aby občané Unie předkládali spolu s žádostmi o pobyt další doklady, jako například pracovní povolení a doklad o vhodném ubytování, jež nebyly ve směrnici 2004/38/ES stanoveny,

K.   vzhledem k tomu, že Komise obdržela již více než 1 800 individuálních stížností, 40 otázek z Parlamentu a 33 petic a kvůli tomu zaregistrovala již 115 stížností a zahájila 5 řízení pro nesplnění povinnosti z důvodu nesprávného uplatňování směrnice 2004/38/ES,

L.   vzhledem k tomu, že Komise ve své zprávě zastává názor, že v této fázi není třeba směrnici 2004/38/ES měnit, avšak že je nutné učinit veškerá opatření, jejichž cílem bude její správné provedení a mezi něž patří vytvoření skupiny odborníků, shromáždění údajů a osvědčených postupů na základě dotazníku a v roce 2009 vydání pokynů k řešení problematických otázek s cílem zajistit úplné a správně uplatňování směrnice,

M.   vzhledem k tomu, že na dotazník Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu reagovala řada národních parlamentů(9) a v některých členských státech dokonce obě parlamentní komory(10),

N.   vzhledem k tomu, že zástupci národních parlamentů měli příležitost upřesnit svá stanoviska na schůzi smíšeného výboru, jež se zabývala pokrokem dosaženým v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a jež se konala dne 19. a 20. ledna 2009,

O.   vzhledem k tomu, že právní služba Evropského parlamentu, s níž Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci na toto téma konzultoval, dospěla k závěru, že příslušná ustanovení právních předpisů Společenství jsou v rozporu s vnitrostátní právní úpravou, která obecně považuje za přitěžující okolnost při spáchání trestného činu pouhou skutečnost, že dotyčná osoba je občanem členského státu neoprávněně pobývajícím na území jiného členského státu,

P.   vzhledem k tomu, že rozhodnutí Evropského soudního dvora týkající se volného pohybu osob, a to zejména rozhodnutí ve věcech Metock, Jipa a Huber, potvrdila následující zásady:

   - na státního příslušníka třetí země v případě, že se jedná o manžela nebo manželku občana Unie, který tohoto občana doprovází nebo následuje, se vztahují ustanovení této směrnice bez ohledu na datum a místo uzavření jejich manželství a aniž by byl třeba dřívější zákonný pobyt(11),
   - ačkoliv článek 18 Smlouvy o ES a článek 27 směrnice 2004/38/ES nebrání vnitrostátní právní úpravě umožňující omezit právo občana členského státu odebrat se na území jiného členského státu, zejména z důvodu, že z něho byl již dříve navrácen, jelikož se tam nacházel v situaci "nezákonného pobytu", pokud osobní chování tohoto státního příslušníka představuje skutečné, aktuální a dostatečně závažné ohrožení některého ze základních zájmů společnosti a pokud je zamýšlené omezující opatření způsobilé zaručit uskutečnění cíle, který sleduje, a nepřekračuje meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné, vnitrostátnímu soudu přísluší přezkoumat, zda ve věci, která mu byla předložena, tomu tak je(12),
   - čl. 12 odst. 1 Smlouvy o ES je třeba vykládat v tom smyslu, že brání tomu, aby členský stát zavedl s cílem bojovat proti trestné činnosti systém zpracování osobních údajů, který se týká výlučně občanů Unie, kteří nejsou státními příslušníky tohoto členského státu(13),

Q.   vzhledem k tomu, že ve výše uvedené zprávě o návštěvě v zadržovacích střediscích pro žadatele o azyl a imigranty v Belgii je uvedeno, že "zadržování občanů Společenství v záchytných střediscích pro příslušníky třetích zemí v situaci nelegálního pobytu je šokující a nepřiměřené, zejména pokud k němu dochází pouze na základě porušení správních předpisů", a že "údaje poskytnuté belgickými orgány jsou v této souvislosti znepokojivé",

R.   vzhledem k tomu, že Rada ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci ve svých výše zmíněných závěrech ze zasedání konaného dne 27. listopadu 2008 požádala Komisi, aby na začátku roku 2009 předložila výkladové prohlášení obsahující pokyny k uplatňování směrnice 2004/38/ES a aby zvážila veškerá další vhodná opatření, jež bude nezbytné přijmout,

S.   vzhledem k tomu, že z informací, jež byly získány zejména na základě odpovědí národních parlamentů na dotazník vytvořený Parlamentem a jež nejsou bohužel úplné a netýkají se všech členských států, a také ze zprávy Komise vyplývá, že problematickými se ukázaly tyto hlavní oblasti:

   - restriktivní výklad pojmů "rodinný příslušník" (článek 2), "všichni ostatní rodinní příslušníci" a "partner" (článek 3) ze strany členských států, zejména pokud jde o partnery stejného pohlaví, a jejich práva na volný pohyb podle směrnice 2004/38/ES(14),
   - vstup a pobyt rodinných příslušníků pocházejících ze třetích zemí zatěžují neoprávněné administrativní požadavky(15),
   - způsob, jakým členské státy vykládají pojem "dostatečné prostředky" podle čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice 2004/38/ES, je často nejednoznačný, neboť většina členských států požaduje prokázání dostatečných prostředků; pojem "nepřiměřená zátěž pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu" a skutečnost, zda a v jakých případech se přijímá rozhodnutí o vyhoštění občana Unie, který se stal nepřiměřenou zátěží (článek 14, bod odůvodnění 10), zůstávají v mnoha členských státech rovněž nejasné(16),
   - způsob výkladu výrazu "závažné/naléhavé důvody týkající se veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti" a toho, v jakých případech a z jakých důvodů může odůvodnit vyhoštění (články 27 a 28), se v jednotlivých členských státech liší, není jednoznačný a mohl by vést k zneužívání (znevýhodňování občanů určitého členského státu) nebo směrnici 2004/38/ES zcela neodpovídá (např. mechanismy automatického vyhoštění)(17),
   - orgány hostitelských členských států po občanech Unie často neodůvodněně požadují předložení dalších dokladů, které nejsou ve směrnici 2004/38/ES stanoveny(18),
   - právní předpisy a praxe v souvislosti se zneužíváním práv a účelovými sňatky,

T.   vzhledem k tomu, že v některých členských státech existují v oblasti dokladů totožnosti významné rozdíly mezi občany příslušného státu a občany Unie z jiného členského státu, pro které je složité doložit fakt, že jsou občany Unie s trvalým pobytem v daném státě, což vážně ztěžuje výkon jejich práv v praxi a jejich integraci do společenského a obchodního života,

U.   vzhledem k tomu, že je třeba odsoudit nekvalitní způsob, jakým členské státy provedly směrnici 2004/38/ES, jíž se provádí článek 18 Smlouvy o ES, a vzhledem k tomu, že v důsledku této situace dochází ne-li k oslabení účinnosti a nezbytnosti směrnice samotné, pak přinejmenším k tomu, že se neuplatňuje jedno z klíčových práv, na nichž je EU postavena a jež jsou občanům Unie přiznána na základě Smluv,

V.  V vzhledem k tomu, že podle sdělení Komise ze dne 18. listopadu 2008 o dopadu volného pohybu pracovníků v kontextu rozšíření EU (KOM(2008)0765) během první fáze (1. ledna 2007 – 31. prosince 2008) přechodných ustanovení, mají mobilní pracovníci ze zemí, které přistoupily k EU v roce 2004 a v roce 2007, pozitivní vliv na ekonomiky členských států,

W.   vzhledem k tomu, že čtyři členské státy EU-15 neotevřely své pracovní trhy pro pracovníky ze členských států EU-8,

X.   vzhledem k tomu, že jedenáct členských států informovalo Komisi o svém rozhodnutí uplatňovat i nadále s platností od 1. ledna 2009 na svých trzích práce omezení, pokud jde o státní příslušníky Rumunska a Bulharska,

Uplatňování směrnice 2004/38/ES

1.   vyzývá členské státy, aby dodržovaly ducha i literu článku 18 Smlouvy o ES a článku 45 Listiny základních práv přiznávajících občanům Unie základní právo volného pohybu osob, a to tím, že v úplnosti a co nejrychleji provedou směrnici 2004/38/ES a přistoupí bezodkladně k revizi a změně právních předpisů a správních postupů, které jsou v rozporu s právem EU, zejména na základě zprávy Komise a judikatury ESD; poukazuje na to, že určitá ustanovení právních předpisů většiny členských států jsou v rozporu s literou i duchem této směrnice, a tím podrývají jak právo na svobodný pohyb, tak občanství Unie, a dále konstatuje, že administrativní postupy členských států velmi často představují závažné překážky pro občany při výkonu jejich práv;

2.   vyzývá členské státy, aby v plném rozsahu respektovaly práva přiznaná na základě článků 2 a 3 směrnice 2004/38/ES nejen manželům a manželkám opačného pohlaví, ale také registrovaným partnerům, členům domácností a partnerům, včetně párů stejného pohlaví uznaných členským státem, bez ohledu na národnost a aniž je tím dotčeno jejich neuznání v občanském právu jiného členského státu, a to na základě zásad vzájemného uznávání, rovnosti, nediskriminace, důstojnosti a soukromého a rodinného života; vyzývá členské státy, aby měly na paměti, že směrnice ukládá povinnost uznat volný pohyb osob všech občanů Unie (včetně partnerů stejného pohlaví), aniž by ukládala povinnost uznat manželství osob stejného pohlaví; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby vydala přesné pokyny, jež budou vycházet z analýzy a závěrů obsažených ve zprávě Agentury pro základní práva, a aby tyto otázky sledovala;

3.   vyzývá Komisi, aby předložila vhodné návrhy v rámci stockholmského programu s cílem zaručit volný pohyb bez diskriminace z důvodů uvedených v článku 13 Smlouvy o ES a aby přitom vycházela z analýzy a závěrů obsažených ve zprávě Agentury pro základní práva;

4.   vyzývá členské státy, aby při uplatňování práva na volný pohyb a pobyt osob nezatěžovaly občany Unie a jejich rodinné příslušníky včetně rodinných příslušníků ze třetích zemí, neopodstatněnými administrativními požadavky, které směrnice 2004/38/ES vysloveně nestanoví, neboť tyto požadavky jsou v rozporu s právními předpisy ES a jsou neopodstatněnou překážkou při uplatňování jedné ze svobod, která je přiznána přímo Smlouvou o ES a která není podmíněna nutností splnit administrativní postupy; upozorňuje členské státy na jejich povinnost usnadňovat administrativní postupy spojené s uplatňováním práva na volný pohyb osob a vyzývá členské státy, aby sledovaly všechna administrativní a soudní rozhodnutí učiněná na základě čl. 3 odst. 2 této směrnice a aby o nich podávaly zprávy; připomíná členským státům jejich povinnost usnadnit vstup rodinným příslušníkům občanů Unie pocházejícím z třetích zemí, a umožnit jim tak vést normální rodinný život v hostitelském členském státě;

5.   vyzývá členské státy, aby pro doklady totožnosti svých občanů i občanů Unie z jiných členských států v případě, že takové dokumenty používají, zavedly stejný formát bez ohledu na rozdíly, které musí být v těchto dokumentech uvedeny(19);

6.   vyzývá Komisi, aby důkladně posoudila, zda právní předpisy a postupy uplatňované členskými státy neporušují práva, jež občanům Unie přiznává Smlouva o ES a tato směrnice, a zda pro občany Unie a jejich rodiny nepředstavují nepřiměřenou zátěž, která by nepřímo omezovala jejich svobodu volného pohybu, zejména pokud jde o "dostatečné prostředky" a "nepřiměřenou zátěž pro systém sociální pomoci hostitelského státu", "(závažné/naléhavé) důvody veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti", a také zda jsou řádně zavedeny a zda fungují hmotné a procesní záruky, ochrana před vyhoštěním a opravné soudní prostředky; připomíná, že jakékoli omezení základního práva na volný pohyb osob je nutné přesně vykládat;

7.   upozorňuje na to, že se zdá, že státní příslušníci některých členských států a příslušníci určitých etnických komunit jsou v některých členských státech znevýhodňováni, a zdůrazňuje, že tyto členské státy musí uplatňovat směrnici 2004/38/ES způsobem, který nerozlišuje mezi občany Unie a jejich rodinnými příslušníky, a to ze žádných důvodů uvedených v článku 21 Listiny základních práv; vyzývá Komisi, Radu a všechny členské státy, aby zajistily, že zejména diskriminace na základě národnosti, rasového nebo etnického původu nebude existovat v praxi ani v právních předpisech, a aby situaci v této oblasti monitorovaly;

8.   upozorňuje na to, že opatření přijatá z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti by měla být v souladu se zásadou proporcionality a že by měla být založena výlučně na osobním chování dotyčné osoby; osobní chování dotyčné osoby musí představovat skutečné, aktuální a dostatečně závažné ohrožení některého ze základních zájmů společnosti; vyzývá v tomto ohledu členské státy, aby systematicky sledovaly všechna vnitrostátní upozornění na zamítnutí vstupu vydaná pro občany Unie a jejich rodinné příslušníky(20); připomíná, že výjimky z důvodu veřejného pořádku nesmí být použity k hospodářským účelům ani k obecným cílům prevence;

9.   konstatuje, že ne všechny členské státy provedly článek 35 směrnice 2004/38/ES, který jim umožňuje přijmout nezbytná opatření, na jejichž základě mohou odmítnout přiznat, ukončit nebo zrušit práva na volný pohyb osob v případě zneužití práv či podvodu, jako je účelový sňatek, pokud jsou tato opatření přiměřená a nediskriminační a pokud jsou dodržovány procesní záruky, a upozorňuje na možnosti, které tento článek nabízí;

10.   vyzývá Komisi, aby monitorovala, jak se v praxi dodržuje článek 24 směrnice 2004/38/ES zabývající se rovným zacházením a zákazem diskriminace na základě státní příslušnosti ve spojitosti s body odůvodnění 20 a 31 této směrnice a článkem 21 Listiny základních práv, jež přiznávají občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří se přistěhují do jiného členského státu, právo na stejné zacházení jako s příslušníky daného členského státu ve všech záležitostech spadajících do působnosti Smlouvy o ES, a vyzývá členské státy, aby učinily opatření nezbytná k tomu, aby byly co nejdříve odstraněny nedostatky a aby se bezodkladně zamezilo porušování právních předpisů ES;

11.   vyzývá ke zrušení nebo k revizi přechodných opatření, která ještě stále umožňují omezení volného pohybu pracovníků, státních příslušníků členských států, které přistoupily k EU dne 1. května 2004 a 1. ledna 2007, neboť to představuje výraznou a škodlivou diskriminaci mezi občany Unie; vyzývá k tomu, aby preferenční doložka měla platnost pro všechny občany Unie a mělo by se dovršit vytvoření jednotného trhu;

12.   vyzývá Komisi a členské státy, aby při provádění směrnice 2004/38/ES zvážily potenciální diskriminační účinky předpisů v oblasti sociálního zabezpečení a přístupu ke službám obecného zájmu, jež by mohly vytvářet překážky ve volném pohybu osob;

13.   vyzývá Radu, aby vytvořila strategii pro zajištění volného pohybu občanů a pracovníků Unie a jejich přístupu na pracovní trh v hostitelských členských státech a aby zveřejňovala, jakých úspěchů a pozitivních účinků pro hostitelské členské státy a pro EU bylo v souvislosti s volným pohybem občanů a pracovníků dosaženo; dále vyzývá Komisi, aby zahájila práci na studii týkající se současného a budoucího nedostatku pracovních sil v EU a přínosu, jenž mohou mít k udržení hospodářského růstu pracovníci ze všech členských států, pokud budou mít plný přístup na pracovní trh EU;

14.   vyzývá Komisi a členské státy, aby v souladu se směrnicí 2004/38/ES přezkoumaly omezení, zákazy a stávající časové lhůty stanovené v článku 39 této směrnice, které se týkají uplatňování práva na volný pohyb osob, a aby analyzovaly dopad odstranění stávající diskriminace mezi občany Unie, pokud jde o jejich plné uplatňování práva na volný pohyb a práv spojených s občanstvím Unie přiznávaných Smlouvou;

Metody zaručující provedení

15.   konstatuje, že nedostatky v provedení směrnice 2004/38/ES prokazují, že Komise zatím nedokázala zajistit jednotné a včasné dodržování této směrnice členskými státy a není schopna reagovat na velké množství stížností občanů týkajících se jejího uplatňování;

16.   souhlasí s přístupem navrženým Komisí, který se zakládá na nepřetržitém a komplexním monitorování provádění směrnice 2004/38/ES, na poskytování pomoci členským státům při zajišťování úplného a správného uplatňování této směrnice prostřednictvím vydání pokynů v první půli roku 2009 a na zahájení řízení proti členským státům v případě, že jejich vnitrostátní právní předpisy nebo praxe jsou v rozporu s touto směrnicí; žádá Komisi, aby vypracovala promyšlený, účinný a transparentní postup, jak vymáhat dodržování této směrnice, a zaručit tak uplatňování práva na svobodu pohybu, a aby příslušný návrh předložila Parlamentu; soudí, že vážnou překážkou, která Komisi znemožňuje důvěryhodně sledovat uplatňování směrnice ve všech členských státech, a narušuje tak jednotnost práva v oblasti natolik významné pro unijní občany, je nedostatek lidských a finančních zdrojů přidělených v rámci Komise na provádění a uplatňování této směrnice;

17.   vyzývá členské státy, aby zahájily postupy pro provedení těchto pokynů do konce roku 2009 a přizpůsobily své vnitrostátní právní předpisy a postupy, a vyzývá je, aby tyto pokyny poskytly veškerým příslušným orgánům a sledovaly jejich uplatňování;

18.   vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny, které budou obsahovat společná kritéria týkající se minimální částky považované za "dostatečné prostředky", a aby ozřejmila, na jaké bázi by měly členské státy zohlednit "osobní poměry dotyčné osoby" podle čl. 8 odst. 4 směrnice 2004/38/ES;

19.   vyzývá Komisi, aby ve svých pokynech vytvořila mechanismus pro jednotnou interpretaci normativních kategorií "veřejná politika", "veřejná bezpečnost" a "veřejné zdraví" a aby objasnila, jak přihlédnutí k faktorům, jako je doba pobytu, věk, zdravotní stav, rodinná a hospodářská situace, sociální a kulturní integrace a spojení se zemí původu, ovlivňuje rozhodnutí o vyhoštění podle čl. 28 odst. 1 směrnice 2004/38/ES;

20.   připouští omezení týkající se repatriace tělesných ostatků občanů Unie a vyzývá Komisi, aby předložila kodex chování, který by členské státy mohly dodržovat, aby bylo zřejmé, že se jedná o důsledek volného pohybu občanů;

21.   vyzývá Komisi, aby navýšila prostředky a vytvořila zvláštní rozpočtovou položku pro podporu vnitrostátních a místních projektů, které mají za cíl integraci občanů Unie a jejich rodinných příslušníků vymezených články 2 a 3 směrnice 2004/38/ES, kteří mají bydliště v jiném členském státě;

22.   žádá Komisi, aby stanovila lhůtu pro provedení těchto pokynů, po jejímž uplynutí by mohla být zahájena řízení pro porušení povinností, a žádá, aby byl do tohoto procesu plně zapojen a pravidelně informován o jeho vývoji;

23.   vyzývá Komisi, aby pokud jde o volný pohyb osob, stanovila systém vzájemného hodnocení, jež by vykonávaly skupiny odborníků jmenovaných členskými státy a Parlamentem za asistence Komise a generálního sekretariátu Rady formou návštěv přímo na místě a bez zásahů do pravomocí Komise, které jsou jí svěřeny na základě Smluv;

24.   vyzývá Komisi, aby od členských států vyžadovala pravidelné podávání zpráv obsahujících statistické údaje týkající se svobody pohybu, např. údaje o počtu případů, kdy došlo k odepření práva na vstup a pobyt, a případů vyhoštění, včetně zdůvodnění;

25.   vyzývá členské státy, aby pomáhaly svým státním příslušníkům, kteří mají bydliště v jiných členských státech, tím, že jim na svých konzulárních úřadech a v sídlech diplomatických misí budou poskytovat všechny potřebné informace týkající se volného pohybu;

26.   vyzývá Komisi, aby ověřila, zda v členských státech existují systémy zpracování osobních údajů specifických pro občany Unie, kteří nejsou státními příslušníky daného členského státu, a zda obsahují pouze údaje nezbytné pro uplatňování směrnice 2004/38/ES a vnitrostátních prováděcích právních předpisů; vyzývá Komisi také k tomu, aby ověřila, zda v členských státech existují podobné systémy pro boj s kriminalitou, a vyzývá ty členské státy, které tyto systémy mají, aby je revidovaly v souladu s rozhodnutím ve věci Huber;

27.   vyzývá členské státy, jejichž právní předpisy nejsou v souladu s rozhodnutím ve věci Metock, aby je okamžitě přezkoumaly, a vybízí Komisi, aby proti nim zahájila řízení, pokud tak neučiní;

28.   vítá záměr Komise zlepšit informovanost občanů Unie o jejich právech vyplývajících ze směrnice 2004/38/ES a rozšířit s maximálním využitím internetu zjednodušenou příručku pro občany Unie; připomíná členským státům, že na základě článku 34 této směrnice mají povinnost informovat občany o jejich právech v oblasti volného pohybu; vyzývá v této souvislosti členské státy, aby zřídily kanceláře, které budou podávat informace o volném pohybu osob a nabízet v této oblasti pomoc;

o
o   o

29.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
(2) Úř. věst. C 282 E, 6.11.2008, s. 428.
(3) Úř. věst. C 89 E, 14.4.2004, s. 162.
(4) PE407.933v01-00.
(5) PE404.465v02-00.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2009)0047.
(7) Přijaté texty, P6_TA(2008)0361.
(8) Přijaté texty, P6_TA(2009)0204.
(9) Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Řecko, Španělsko, Itálie, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko.
(10) Belgie, Česká republika a Rumunsko.
(11) Věc Metock.
(12) Věc Jipa.
(13) Věc Huber.
(14) CY, IT, PL a SK neuznávají manželství osob stejného pohlaví za důvod k přiznání práva na volný pohyb osob, PL a SK neuznávají registrované partnerství, i když bylo uzavřeno v jiném členském státě; tyto informace, které poskytla Komise, Agentura EU pro základní práva a nevládní organizace, dále svědčí o právní nejistotě panující v těchto otázkách.
(15) V několika stížnostech a peticích adresovaných orgánům EU se upozorňuje na skutečnost, že se některé členské státy zdráhají přiznat rodinným příslušníkům ze třetích zemí jejich práva v plném rozsahu; jedná se například o Spojené království, Litvu a Polsko, jejichž právní předpisy brání rodinným příslušníkům ze třetích zemí vstoupit na jejich území bez víza. Právní a administrativní překážky, kterým čelí rodinní příslušníci se státní příslušností třetích zemí, jsou velice problematické; Právní předpisy Spojeného království nedovolují rodinným příslušníkům, kteří nejsou státními příslušníky některého z členských států EU, ale jsou držiteli pobytové karty vydané jiným státem, aby vstoupili do země bez víza, a administrativní postupy ve Spojeném království, zejména dlouhé čekací doby a povinnost předkládat rozsáhlou dokumentaci při vyřizování žádostí o pobytové karty pro rodinné příslušníky, kteří jsou občany třetích zemí, rovněž představují závažné překážky výkonu práva na volný pohyb. V Estonsku čelí státní příslušníci třetích zemí určitým obtížím, pokud chtějí vstoupit do země s pobytovou kartou vydanou jiným členským státem, a po rodinných příslušnících třetích zemí, kteří žádají o víza, je také často vyžadováno uhrazení poplatku za vystavení víza. V Itálii je státní příslušník třetí země žádající o sjednocení rodiny povinen prokázat, že své ekonomické prostředky nabyl zákonným způsobem, přičemž výše těchto prostředků nesmí být nižší než roční výše dávek sociální podpory.
(16) Například pokud jde o italské právní předpisy, podle nichž musí občané EU prokázat, že mají k dispozici dostatečné prostředky.
(17) Např. článek 235 italského trestního zákoníku umožňuje vyhostit příslušníky jiných zemí, kteří byli odsouzeni ke dvěma nebo více letům odnětí svobody.
(18) V některých případech (Řecko) smějí příslušné orgány na základě vnitrostátního práva požadovat po občanech EU žádajících o registraci výpis z trestního rejstříku, v jiných členských státech (např. ve Španělsku a Belgii) se zase pro příslušníky jiných členských států vydávají zvláštní průkazy totožnosti a pobytové karty. V některých dalších členských státech (ES) se k potvrzení o registraci přiděluje občanům EU cizinecké identifikační číslo, které je nezbytné pro účely zaměstnání nebo registrace v systému sociálního zabezpečení. V Itálii jsou občané EU povinni prokazovat "legální původ" svých prostředků.
(19) Administrativní postupy, které nejsou v souladu s právními předpisy ES, mají značné negativní důsledky pro občanská práva. V členských státech jsou například vydávány různé osobní průkazy a pobytové karty, což způsobuje nejasnosti a nepříjemnosti při výkonu práva občanů EU na volný pohyb. Ve Španělsku se občanům EU vydává kromě osvědčení o registraci také "identifikační číslo cizince", které je nezbytné pro výkon zaměstnání a pro registraci ve španělském systému sociálního zabezpečení. Francie zase dosud používá nejednoznačnou dobrovolnou rezidenční kartu, která existuje vedle osvědčení o registraci vydávaného občanům Unie, a v členských státech, jako je Česká republika, Švédsko a Belgie, vyžadují úřady pro vystavení pobytové karty další dokumenty nebo kladou podmínky, které nejsou ve směrnici uvedeny.
(20) V estonských a maďarských právních předpisech není jednoznačně stanoveno, že při přijímání rozhodnutí o vyhoštění nesmí být zohledněny hospodářské cíle. Maďarské a rumunské právní předpisy zase neuvádějí, že nesmí být přihlíženo k předchozím odsouzením pro trestné činy a k cílům obecné prevence.

Právní upozornění - Ochrana soukromí