Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0233(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0126/2009

Ingivna texter :

A6-0126/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/04/2009 - 9.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0205

Antagna texter
PDF 192kWORD 38k
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel
Gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med tredjeländer ***II
P6_TA(2009)0205A6-0126/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 (15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (15248/2//2008 – C6-0065/2009),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0653),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för internationell handel (A6-0126/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Antagna texter från sammanträdet, 23.9.2008, P6_TA(2008)0414.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy