Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0064(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0048/2009

Ingivna texter :

A6-0048/2009

Debatter :

PV 01/04/2009 - 20
CRE 01/04/2009 - 20

Omröstningar :

PV 02/04/2009 - 9.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0206

Antagna texter
PDF 194kWORD 39k
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel
Fastställande av MRL-värden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel ***II
P6_TA(2009)0206A6-0048/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt(1) (15079/2/2008 – C6-0005/2009),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0194),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0048/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 33 E, 10.2.2009, s. 30.
(2) Antagna texter från sammanträdet 17.6.2008, P6_TA(2008)0285.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy