Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0142(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0161/2008

Ingivna texter :

A6-0161/2008

Debatter :

PV 01/04/2009 - 18
CRE 01/04/2009 - 18

Omröstningar :

PV 02/04/2009 - 9.13

Antagna texter :

P6_TA(2009)0208

Antagna texter
PDF 192kWORD 38k
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel
Gemenskapsregler för visum ***I
P6_TA(2009)0208A6-0161/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av en gemenskapskodex om viseringar (KOM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0403),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 62.2 a och b ii i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0254/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0161/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)
P6_TC1-COD(2006)0142

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 810/2009.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy