Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0152(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0105/2009

Esitatud tekstid :

A6-0105/2009

Arutelud :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Hääletused :

PV 02/04/2009 - 9.14
CRE 02/04/2009 - 9.14
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0209

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 82k
Neljapäev, 2. aprill 2009 - Brüssel
Ühenduse ökomärgise kava ***I
P6_TA(2009)0209A6-0105/2009
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse ökomärgise kava kohta (KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0401);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0279/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A6-0105/2009),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   võtab teadmiseks komisjoni avalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 2. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2009 ELi ökomärgise kohta
P6_TC1-COD(2008)0152

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (määrus (EÜ) nr ...) lõplikule kujule.)


LISA

KOMISJONI DEKLARATSIOON

Ökomärgise määruse vastuvõtmisest sõltumata kinnitab komisjon, et kavatseb enne käesoleva aasta lõppu esitada kalatoodete ökomargise määruse ettepaneku, mis tugineb eelkoige säästva kalapüügi kriteeriumitele.

Ökomärgise määruse artikli 6 lõike 5 punktis a (millega käsitletakse selliseid täiendavaid aspekte nagu töötlemine, eelpakendamine, pakendamine ja transport) ettenähtud uuring, millega analüüsitakse, kas on teostatav ökomärgise määruse kohaldamisala laiendamine toiduainete, sealhulgas kala- ja vesiviljelustoodete suhtes, ei mõjuta ega piira kõnealuse määruse vastuvõtmist.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika