Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0140(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0149/2009

Внесени текстове :

A6-0149/2009

Разисквания :

PV 01/04/2009 - 14
CRE 01/04/2009 - 14

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0211

Приети текстове
PDF 634kWORD 372k
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел
Прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация *
P6_TA(2009)0211A6-0149/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0426),

–   като взе предвид член 13, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0291/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на Комисията по заетост и социални въпроси, Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Комисията по култура и образование, Комисията по правни въпроси, както и на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0149/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да промени съответно своето предложението съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Призовава Съвета да уведоми Парламента ако възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента;

4.  Изисква Съветът отново да се допита до Парламента, ако възнамерява съществено да измени предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Правото на всеки човек на равнопоставеност пред закона и на защита от дискриминация е всеобщо право, признато от Всеобщата декларация за правата на човека, от Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, от Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация, от международните пактове на ООН за граждански и политически права и за икономически, социални и културни права, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и Европейската социална харта, подписани от [всички] държави-членки. По-специално, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания включва отказа от разумно приспособяване в своето определение за дискриминация.
(2)  Правото на всеки човек на равенство пред закона и на защита от дискриминация е всеобщо право, признато от Всеобщата декларация за правата на човека, от Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, от Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация, от международните пактове на ООН за граждански и политически права и за икономически, социални и културни права, от Конвенцията на ООН за правата на детето, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, член 14 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и във Факултативен протокол № 12 към нея, както и от Европейската социална харта, подписани от [всички] държави-членки. По-специално, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания включва отказа от разумно приспособяване в своето определение за дискриминация.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)
(2а) Принципът на равенство и забраната на дискриминацията са общи принципи на международното, европейското и националното право, които обвързват ЕС и държавите-членки на ЕС по всички въпроси от тяхната компетентност. Настоящата директива допринася за постигането на тази цел и за преодоляване на дискриминацията, която е несъвместима с нея.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2 б (ново)
(2б) Настоящата директива е едно от средствата, с които Общността изпълнява своите задължения по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и следва да се тълкува в този контекст.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 2 в (ново)
(2в) В съответствие с член 5 от политическата декларация, договорена в края на Световната конференция на Организацията на обединените нации по въпросите на стареенето, проведена в Мадрид през 2002 г., се постигна съгласие да се потвърди ангажиментът за полагане на всички възможни усилия за премахване на всички видове дискриминация, включително на дискриминацията, основана на възраст; да се признае, че остарявайки, хората следва да се радват на пълноценен живот, добро здраве, сигурност и активно участие в икономическия, обществения, културния и политическия живот в своите общества; да се повиши степента на признаване на достойнството на възрастните хора и да се премахнат всички видове липса на грижи, злоупотреба и насилие.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 2 г (ново)
(2г) Физическото и психичното здраве и благосъстояние са основни елементи за качеството на живот на хората и на обществата и представляват съществени фактори за постигане на целите на Лисабонската стратегия на Европейския съюз.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Настоящата директива зачита основните права и спазва основните принципи, признати по-специално в Хартата за основните права на Европейския съюз. Член 10 от Хартата признава правото на свобода на мисълта, съвестта и религията; Член 21 забранява дискриминацията, включително основаната на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; а член 26 признава правото на хора с увреждания да се възползват от мерките, предназначени да осигурят тяхната независимост.
(3)  Настоящата директива зачита основните права и спазва основните принципи, признати по-специално в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, включително член 9 относно свободата на мисълта, съвестта и религията и член 10 относно свободата на изразяване, както и в Хартата за основните права на Европейския съюз. Член 10 от Хартата признава правото на свобода на мисълта, съвестта и религията; член 20 предвижда, че всички са равни пред закона; Член 21 забранява дискриминацията, включително основаната на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; член 24 предоставя спецални права на децата, а член 26 признава правото на хора с увреждания да се възползват от мерките, предназначени да осигурят тяхната независимост.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Европейската година на хората с увреждания през 2003 г., Европейската година на равните възможности за всички през 2007 г. и Европейската година на междукултурния диалог през 2008 г. ясно показаха устойчивото присъствие на дискриминацията, но също и ползите от многообразието.
(4)  Европейската година на хората с увреждания през 2003 г., Европейската година на равните възможности за всички през 2007 г. и Европейската година на междукултурния диалог през 2008 г. ясно показаха устойчивото присъствие на пряка и непряка дискриминацията, множествена и асоциативна дискриминация, но също и необходимостта от популяризиране на ползите от многообразието.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 4 а (ново)
(4a)  Многообразието на европейското общество представлява основен елемент на културната, политическа и социална интеграция в ЕС и трябва да бъде зачитано.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 7 а (ново)
(7a)  Дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, може да попречи на постигането на целите на Договора за ЕО, по-специално на достигането на високо равнище на заетост и социална закрила, на повишаването на жизнения стандарт и качеството на живот, на икономическото и социалното сближване и на солидарността. Тя може също така да попречи на постигането на целта Европейският съюз да се превърне в пространство на свобода, сигурност и правосъдие.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  Общността прие три правни инструмента на основание на член 13, параграф 1 от Договора за ЕО с цел предотвратяване и борба с дискриминацията, основана на пол, расов и етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация. Тези инструменти доказаха ползата от законодателството в борбата срещу дискриминацията. По-специално, с директива 2000/78/ЕО се създава основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите. Обаче, остават различия между държавите-членки относно степента и формата на защита от дискриминацията на тези основания извън сферата на заетостта.
(8)  Общността прие набор от директиви на основание на член 13, параграф 1 от Договора за ЕО с цел предотвратяване и борба с дискриминацията, основана на пол, расов и етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация. Тези директиви доказаха ползата от законодателството в борбата срещу дискриминацията. С Директива 2000/43/ЕО се създава рамка за борба срещу дискриминацията въз основа на расов или етнически произход на пазара на труда или извън него. С Директива 2004/113/ЕО се създава рамка за равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги. СДиректива 2000/78/ЕО се създава основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите по отношение на религията или убежденията, уврежданията, възрастта или сексуалната ориентация. Тя не обхваща области извън това приложно поле.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Поради това законодателството трябва да забрани дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, в редица области извън пазара на труда, включващи социалната закрила, образованието и достъпа и предоставянето на стоки и услуги, включително жилищното настаняване. Следва да се предвидят мерки за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания до обхванатите области.
(9)  Поради това законодателството трябва да забрани пряката и непряка дискриминация, множествената и асоциативната дискриминация, основана на пол, расов и етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация или пол, в редица области извън пазара на труда, включващи социалната закрила, образованието и достъпа и предоставянето на стоки и услуги, като например жилищното настаняване, транспорта, сдруженията и здравеопазването. Следва да се предвидят мерки за осигуряване на равен достъп на хора, изповядващи определена религия или убеждения, с определени увреждания, на определена възраст или с определена сексуална ориентация или съчетаващи няколко от тези особени характеристики, както и на свързаните с тях лица, до обхванатите области.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 9 а (ново)
(9a)  В настоящата директива стоките следва да се разбират по смисъла на разпоредбите на Договора за ЕС относно свободното движение на стоки. Услугите следва да се разбират по смисъла на член 50 от Договора за ЕО.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)
(9б) Хората с увреждания често са изправени пред дискриминация под формата на недостъпен обществен транспорт и застроена околна среда, както и недостъпност на средствата за комуникация и на информация. Държавите-членки трябва да предприемат мерки за гарантиране на достъпа до тези области, за да се приложи реално принципът на равното третиране.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  Настоящата директива не следва да засяга компетенциите на държавите-членки в областта на образованието, социалната сигурност и здравеопазването. Тя не следва също да засяга съществената роля и широките правомощия на държавите-членки при предоставяне, възлагане и организиране на услуги от общ икономически интерес.
(11)  Настоящата директива не засяга упражняването на компетенциите на държавите-членки в областта на образованието и социалната закрила, включително социалната сигурност и здравеопазването. Тя също не засяга съществената роля и широките правомощия на държавите-членки при предоставяне, възлагане и организиране на услуги от общ икономически интерес.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  Понятието дискриминация включва пряката и непряка дискриминация, тормоза и подбуждането към дискриминация и отказа да се осигури разумно приспособяване.
(12)  Понятието дискриминация включва пряката и непряка дискриминация, множествената дискриминация, тормоза и подбуждането към дискриминация и отказа да се осигури разумно приспособяване.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)
(12a)  Хората с увреждания са лица с трайни физически, психически, интелектуални или сетивни увреждания, които при взаимодействие с различни пречки, свързани със средата или нагласите, биха могли да възпрепятстват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото при равни условия с останалите.
Изменение 82
Предложение за директива
Съображение 12а (ново
(12а) Поради прекомерно голямата тежест върху микропредприятията, те следва да бъдат обект на специална защита, според модела на Закона за гражданските права в САЩ.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 12 в (ново)
(12в) Понятието дискриминация включва отказ да се предостави медицинско обслужване, който е основан единствено на възрастта на лицето.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 12 г (ново)
(12г) Дискриминация въз основа на увреждане включва дискриминация въз основа на това, че лице се придружава или подпомага от признато куче водач или куче помощник, обучено в съответствие със стандартите на Международната федерация на училищата за кучета водачи или Международната организация за обучение на кучета помощници.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 12 д (ново)
(12д) Ефективен недискриминационен достъп може да се предоставя по множество начини, включително чрез прилагане на принципа "проектирано за всички" и чрез улесняване на използването на помощни устройства от хора с увреждания, включително помощни средства за подвижност и достъп, например признати кучета водачи или кучета помощници.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 12 е (ново)
(12е) По отношение на член 4 промяната се счита за основна, ако тя променя стоките или услугите или естеството на търговията, професията или стопанската дейност до такава степен, че доставчикът на стоките или услугите на практика доставя съвсем различен вид стоки или услуги.
Изменения 10 и 23
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  При прилагането на принципа на равно третиране, без оглед на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, Общността трябва, в съответствие с член 3, параграф 2 от Договора за ЕО да се стреми да премахне неравенствата и да насърчава равенството между мъжете и жените, особено поради факта, че жените са често жертвана различни форми на дискриминация.
(13)  Настоящата директива взема под внимание също така множествената дискриминация. Тъй като дискриминация може да се извършва въз основа на две или повече от основанията, изброени в членове 12 и 13 от Договора за ЕО, при прилагането на принципа на равно третиране Общността следва, в съответствие с член 3, параграф 2 и член 13 от Договора за ЕО, да се стреми да премахне неравенствата, свързани с пола, расата или етническия произход, наличието на увреждания, сексуалната ориентация, религията или убежденията, или възрастта, или съчетание от тези признаци, и да насърчава равенството, независимо от съчетанието от характеристики, свързани с горепосочените фактори, които може да притежава дадено лице. Следва да са налице ефективни процедури за ситуации, свързани с множествена дискриминация. По-специално националните правни процедури следва да гарантират, че жалбоподателят може да се жалва въз основа на всички форми на множествена дискриминация в рамките на единна процедура.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)
(14a)  Може да бъдат допуснати различия при третирането на основание на възраст и увреждане, ако те са обективно и обосновано оправдани от легитимна цел и ако средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими. Такива различия в третирането може да включват например специфични изисквания за възраст, свързани с достъп до определени стоки или услуги като алкохолни напитки, оръжия или свидетелства за управление на МПС. Насърчаването на икономическото, културното или социалното приобщаване на млади или възрастни хора или на хора с увреждания също може да се счита за легитимна цел. Поради това се предполага, че мерките, свързани с възрастта или с наличието на увреждане, които създават по-благоприятни условия в сравнение с условията за други лица, като безплатен достъп или намалени тарифи за ползване на обществен транспорт, музеите или спортните съоръжения, са съвместими с принципа на недискриминация.
Изменение 83
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  Актюерски и рискови фактори, свързани с конкретно увреждане и възраст, се използват при предоставянето на застрахователни, банкови и други финансови услуги. Тези фактори не трябва да се считат за израз на дискриминация, когато е доказано, че те са от ключово значение при оценката на риска.
(15)  Актюерски и рискови фактори, свързани с конкретно увреждане и възраст, се използват при предоставянето на застрахователни, банкови и други финансови услуги. Тези фактори не следва да се считат за израз на дискриминация, когато е доказано, че те са определящи при оценката на риска, и когато доставчикът на услуги може да докаже наличието на значително по-големи рискове чрез актюерски принципи, статистически или медицински данни. Тези данни следва да бъдат точни, актуални и подходящи и да се предоставят при поискване. Актюерските и рискови фактори следва да отразяват положителни промени във връзка с продължителността на живот и активното стареене, както и повишената подвижност и възможностите за достъп за хората с увреждания. Медицинските данни следва да се ограничават до обективни и проверени медицински факти и безспорна медицинска информация, които съответстват на стандартите за събиране на медицински данни.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)
(15a)  Възлагането на обществени поръчки в държавите-членки за сметка на държавните, регионалните или местните органи и други публичноправни субекти се извършва съобразно с принципите на Договора и по-специално с принципа на свободно движение на стоките, принципа на свобода на установяване и принципа на свободно предоставяне на услуги, както и с принципите, произтичащи от тях, като принципа на равно третиране, принципа на недискриминация, принципа за взаимно признаване, принципа за пропорционалност и принципа за прозрачност. Правните изисквания относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки са определени в Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки1, така че възлагането на обществени поръчки в държавите-членки за сметка на държавните, регионалните или местните органи и други публичноправни субекти се извършва съобразно с принципите на Договора за ЕО и по-специално с принципа на равно третиране без оглед на пола, расата или етническия произход, наличието на увреждания, сексуалната ориентация, религията или убежденията, или възрастта, както и на принципа на недискриминация. Въпреки това за обществените поръчки над определена стойност са изготвени разпоредби за координиране на общностно равнище на националните процедури за възлагането на подобни поръчки, с цел да се гарантира поставянето на обществените поръчки в условия на конкуренция. Държавите-членки следва да тълкуват тези разпоредби относно координирането в съответствие с принципите на равно третиране без оглед на пола, расата или етническия произход, наличието на увреждания, сексуалната ориентация, религията или убежденията, или възрастта, както и с други разпоредби на Договора.
_____________
1 ОВ L 134, 30.04.2004 г., стр. 114.
Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  Всяко лице се ползва със свобода на договаряне, включително с тази да избере договаряща се страна при сделка. Настоящата директива не следва да се прилага по отношение на стопански сделки, предприети от частни лица, за които тези сделки не представляват професионална или търговска дейност.
(16)  Всяко лице се ползва със свобода на договаряне, включително с тази да избере договаряща се страна при сделка. В контекста на достъп до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги е важно да се зачита защитата на личния и семейния живот, както и сделките, които се извършват в тези рамки. Поради това настоящата директива не обхваща сделките между частни лица, действащи в качеството си на такива, когато тези сделки не съставляват професионална или търговска дейност на страните по договора.
Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  Едновременно със забраната за дискриминация е важно да се зачитат и други основни права и свободи, включително защитата на личния и семейния живот, както и сделките, които се осъществяват в тези рамки, свободата на вероизповедание и свободата на сдружаване. Настоящата директива не засяга националното законодателство относно брачното или семейното положение, включително относно правата, свързани с възпроизводството. Тя не засяга и светския характер на държавата, държавните институции или органи, или образованието.
(17)  Едновременно със забраната за дискриминация е важно да се зачитат и други основни права и свободи, включително свободата на вероизповедание, свободата на сдружаване, свободата на изразяване и свободата на пресата. Настоящата директива не засяга светския характер на държавата, държавните институции или органи, или образованието. Настоящата директива не променя разделението на компетенциите между Европейския съюз и неговите държави-членки, включително в областта на брачното и семейното право и законодателството в областта на здравеопазването.
Изменение 85
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  Държавите-членки отговарят за организацията и съдържанието на образованието. В съобщението на Комисията, озаглавено "Компетенциите през 21 век: програма за европейско сътрудничество в училищата", се подчертава необходимостта да се обърне специално внимание на децата в неравностойно положение и тези със специални образователни потребности. По-специално националното законодателство може да предвиди различен достъп до образователните институции в зависимост от религиозната принадлежност или убежденията. Държавите-членки могат също да позволят или забранят носенето или излагането на показ на религиозни символи в училище.
(18)  Държавите-членки отговарят за организацията и съдържанието на образованието. Те следва да гарантират ефективна закрила срещу дискриминация, основана на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. В съобщението на Комисията, озаглавено "Компетенциите през 21 век: програма за европейско сътрудничество в училищата", се подчертава необходимостта да се обърне специално внимание на децата в неравностойно положение и тези със специални образователни потребности. Държавите-членки могат да допуснат, единствено въз основа на обективни основания, различен достъп до образователните институции в зависимост от религиозната принадлежност или убежденията, когато задължават отделни лица да действат добросъвестно и лоялно по отношение на етиката на организацията, при условие че това не оправдава дискриминация на някакво друго основание и че други образователни институции са географски достъпни и представляват приемлива алтернатива, с цел предотвратяване на непряка дискриминация. Държавите-членки гарантират, че това не води до отказ на правото на образование.
Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 19
(19)  Европейският съюз в своята Декларация № 11 за статута на църквите и организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание, приложена към Заключителния акт на Договора от Амстердам, изрично признава, че зачита и не засяга статута на църквите и религиозните обединения или общности в държавите-членки, придаден им по силата на националното законодателство, и че в еднаква степен признава статута на философските организации и на организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание. Мерките, позволяващи на хората с увреждания да имат ефективен недискриминационен достъп до областите, обхванати от настоящата директива, играят важна роля за осигуряване на пълно равенство на практика. Освен това, в някои случаи могат да бъдат необходими отделни мерки за разумно приспособяване, за да се осигури такъв достъп. В никакъв случай не се изисква предприемането на мерки, които представляват непропорционална тежест. При оценката дали е непропорционална тежестта, следва да се вземат под внимание редица фактори, включително размерът, ресурсите и характерът на организацията. Принципите за разумно приспособяване и непропорционална тежест са установени в Директива 2000/78/ЕО и в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
(19)  Европейският съюз в своята Декларация № 11 за статута на църквите и организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание, приложена към Заключителния акт на Договора от Амстердам, изрично признава, че зачита и не засяга статута на църквите и религиозните обединения или общности в държавите-членки, придаден им по силата на националното законодателство, и че в еднаква степен признава статута на философските организации и на организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание.
Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 19 a (ново)
(19a)  Мерките, позволяващи на хората с увреждания да имат ефективен недискриминационен достъп до областите, обхванати от настоящата директива, изпълняват важна роля за осигуряване на пълно равенство на практика. Освен това, в някои случаи могат да бъдат необходими отделни мерки за разумно приспособяване, за да се осигури такъв достъп. В никакъв случай не се изискват мерки, които биха наложили непропорционална тежест. При оценяване дали тежестта е непропорционална, следва да се вземе под внимание дали въпросната мярка е неизпълнима и опасна и дали би могла да се направи изпълнима и безопасна чрез приемлива промяна на правила, политики или практики или премахването на архитектурни, комуникационни или транспортни пречки, или предоставянето на допълнителни помощи или услуги. Едно разумно приспособяване не би изисквало непременно значителни структурни промени на сгради, чиято структура е специфично защитена съгласно националното законодателство поради историческата, културната или архитектурната им стойност. Принципите на разумно приспособяване и непропорционална тежест е установен в Директива 2000/78/ЕО и в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 21
(21)  Забраната за дискриминация не бива да накърнява запазването или приемането от държавите-членки на мерки, насочени към предотвратяване или компенсиране на неудобствата, които може да претърпи или е претърпяла група лица по причина на тяхната религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Тези мерки могат да позволят съществуването на организации на лица с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, когато тяхната главна цел е подпомагането на специфичните потребности на тези лица.
(21)  Забраната за дискриминация не бива да накърнява запазването или приемането от държавите-членки на мерки, насочени към предотвратяване или компенсиране на неудобствата, които могат да претърпят или са претърпели лица с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или определена сексуална ориентация, или съчетаващи характеристики, свързани с тези специфични фактори, както и на свързаните с тях лица. Тази забрана може да бъде съпътствана от мерки, предназначени да насърчават равното третиране и равните възможности, които отчитат измерението на пола, и от положителни действия за предоставяне на отговор на конкретните потребности на лица или категории лица, които поради своите характеристики се нуждаят от структури, услуги и помощ, от които нямат необходимост други лица. Тези мерки са придружени отучредяване на независими организации на лица с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, когато тяхната главна цел е подпомагането на специфичните потребности на тези лица.
Изменение 34
Предложение за директива
Съображение 25
(25)  Ефективното прилагане на принципа на равно третиране изисква адекватна съдебна защита срещу преследване.
(25)  Ефективното прилагане на принципа на равно третиране изисква адекватна съдебна защита срещу преследване. Ефективната правна защита на индивидуалните права трябва да бъде придружена от активни мерки за насърчаване на недискриминацията и на равните възможности.
Изменение 35
Предложение за директива
Съображение 26
(26)  В своята резолюция относно последващите действия във връзка с Европейската година на равните възможности за всички (2007), Съветът призова за пълно включване на гражданското общество, включително организациите, представляващи хората, изложени на риск от дискриминация, социалните партньори и заинтересованите страни в разработването на политики и програми, насочени към предотвратяване на дискриминацията и насърчаване на равнопоставеността и равните възможности както на европейско, така и национално ниво.
(26)  В своята резолюция относно последващите действия във връзка с Европейската година на равните възможности за всички (2007), Съветът призова за пълно включване на гражданското общество, включително организациите, представляващи хората, изложени на риск от дискриминация, социалните партньори и заинтересованите страни в разработването на политики и програми, насочени към предотвратяване на дискриминацията и насърчаване на равенството и равните възможности както на европейско, така и национално ниво. С оглед на това Комисията и държавите-членки следва да направят необходимото, за да гарантират довеждане до знанието на обществеността и заинтересованите лица на разпоредбите, предвидени в настоящата директива и във вече действащите в тази област директиви – посредством информационни кампании и кампании в печата, насочени към премахване на стереотипите – чрез подходящи, достатъчни и достъпни средства (като езика на глухонемите или специалните уебстраници за незрящи лица).
Изменение 36
Предложение за директива
Съображение 31 a (ново)
(31a)  При тълкуване на смисъла на основанията за дискриминация съдилищата следва да вземат предвид европейските и международните инструменти за правата на човека, включително препоръките и съдебната практика на техните органи за контрол, като например Европейския съд за правата на човека.
Изменение 37
Предложение за директива
Член 1
Настоящата директива определя рамката за борба с дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, с оглед прилагането в държавите-членки на принципа на равното третиране в други области, извън заетостта и упражняването на занятие.
1.  Настоящата директива определя рамката за борба с дискриминацията, включително множествена дискриминация, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, с оглед прилагането в държавите-членки на принципа на равното третиране в други области, извън заетостта и упражняването на занятие.
2.  Налице е множествена дискриминация, когато дискриминацията е въз основа на:
а) комбинация от основания за религия или убеждение, увреждане, възраст или сексуална ориентация, или
б) на всяко едно или няколко от основанията, предвидени в параграф 1, както и на всяко едно или няколко от следните основания:
i) пол (доколкото предметът на жалбата е в рамките на материалноправния обхват на Директива 2004/113/ЕО, както и на настоящата директива)
ii) расов или етнически произход (доколкото предметът на жалбата е в рамките на материалнправния обхват на Директива 2000/43/ЕО, както и на настоящата директива) или
iii) националност (доколкото предметът на жалбата е в рамките на приложното поле на член 12 от Договора за ЕО).
3.  В настоящата директива множествената дискриминация и множеството основания се тълкуват по същия начин.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 2 - параграф 2
2.  По смисъла на параграф 1:
2.  По смисъла на параграф 1:
а) проява на пряка дискриминация има, когато едно лице е, било е, или би било третирано по-малко благоприятно от друго в сравнима ситуация въз основа на един от признаците, упоменати в член 1;
а) проява на пряка дискриминация има, когато едно лице или лица, които са свързани с това лице или за тях се предполага, че са свързани с него, е, било е, или би било третирано по-малко благоприятно от друго в сравнима ситуация въз основа на един или няколко от признаците, посочени в член 1;
б) проява на непряка дискриминация има, когато видимо неутрална разпоредба, критерий или практика биха поставили лицата с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация в особено неблагоприятно положение в сравнение с други лица, освен ако тази разпоредба, критерий или практика са обективно оправдани от законната си цел и средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими.
б) проява на непряка дискриминация има, когато видимо неутрална разпоредба, критерий или практика биха поставили лицата с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, или лицата, които са или се предполага, че са свързани с такива лица, в особено неблагоприятно положение в сравнение с други лица, освен ако тази разпоредба, критерий или практика са обективно оправдани от законната си цел и средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 2 - параграф 3
3.  Тормозът се приема като форма на дискриминация по смисъла на параграф 1, когато нежелано поведение, свързано с някое от основанията, упоменати в член 1, има за цел или последица уронване на достойнството на личността и създаването на сплашваща, враждебна, нечовешка, унизителна или обидна среда.
3.   Без да се засяга свободата на словото, тормозът се приема като форма на дискриминация по смисъла на параграф 1, когато нежелано поведение, свързано с някое от основанията, упоменати в член 1, има за цел или последица уронване на достойнството на личността и създаването на сплашваща, враждебна, нечовешка, унизителна или обидна среда. В този контекст понятието за тормоз може да бъде определено в съответствие с националното законодателство и практика на държавите-членки.
Изменение 40
Предложение за директива
Член 2 - параграф 4
4.  Всеки подтик за дискриминация срещу лица въз основа на някой от признаците, упоменати в член 1, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.
(4)  Всяко указаниеили насърчаване за дискриминация, поради отношение на подчиненост, срещу лица въз основа на някой от признаците, упоменати в член 1, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.
Изменение 41
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 a (нов)
4a.  Дискриминацията, основана на предположения относно религията или убежденията на даден човек, увреждане, възраст или сексуална ориентация или поради свързаност с лица с определена религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.
Изменение 42
Предложение за директива
Член 2 - параграф 5
5.  Отказът да се извърши разумно приспособяване в конкретен случай, както е предвидено в член 4, параграф 1, буква б) от настоящата директива по отношение на лицата с увреждания, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.
5.  Отказът да се извърши разумно приспособяване в конкретен случай, както е предвидено в член 4, параграф 1, буква б) от настоящата директива по отношение на лицата с увреждания, или лица, които са свързани с лице с увреждане, когато е необходимо приспособяване, за да се позволи на такива лица да предоставят лична помощ на лице с увреждане, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.
Изменение 43
Предложение за директива
Член 2 - параграф 6
6.  Независимо от параграф 2, държавите-членки могат да предвидят, черазличията в третирането на основание на възрастта не представляват дискриминация, ако в контекста на националното право те са оправдани от законосъобразна цел и ако средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими. По-специално настоящата директива не е пречка за определянето на конкретна възраст за достъп до социални придобивки, образование и определени стоки или услуги.
6.  Настоящата директива не изключва различия в третирането на основание на възрастта, ако те са обективно и разумно оправдани от законосъобразна цел и ако средствата за постигане на тази цел са подходящи, пропорционални, необходими и ефективни.
Изменения 87 и 44
Предложение за директива
Член 2 – параграф 7
7.  Независимо от параграф 2, при предоставянето на финансови услуги държавите-членки могат да разрешат пропорционални разлики в третирането, когато по отношение на въпросния продукт използването на възрастта или на дадено увреждане е фактор от ключово значение при оценката на риска, въз основа на подходящи и точни актюерски или статистически данни.
7.  Независимо от параграф 2, при предоставянето на финансови услуги пропорционални разлики в третирането, когато по отношение на въпросния продукт използването на възрастта или на дадено увреждане е определящ фактор при оценката на риска, въз основа на подходящи актюерски принципи, точни статистически данни или медицинска информация не се считат за дискриминация за целите на настоящата директива. Тези данни следва да бъдат точни, актуални и относими и да се предоставят при поискване по достъпен начин. Актюерските и рискови фактори следва да отразяват положителни промени във връзка с продължителността на живот и активното стареене, както и повишената подвижност и възможностите за достъп за хората с увреждания. Доставчикът на услуги трябва да е в състояние обективно да докаже значително по-високи рискове и да гарантира, че различията в третирането са обективно и разумно оправдани от законосъобразна цел и средствата за постигане на тази цел са пропорционални, необходими и ефективни.
Изменение 45
Предложение за директива
Член 2 - параграф 8
8.  Настоящата директива не засяга мерките от общ характер, предвидени в националното законодателство, които в демократичното общество са необходими за обществената сигурност, поддържането на обществения ред и предотвратяването на престъпни деяния, опазването на здравето и защитата на правата и свободите на другите.
8.  Настоящата директива не засяга мерките от общ характер, предвидени в националното законодателство, които в демократичното общество са необходими и пропорционални за обществената сигурност, поддържането на обществения ред и предотвратяването на престъпни деяния, опазването на здравето и защитата на правата и свободите на другите.
Изменение 46
Предложение за директива
Член 2 – параграф 8 a (нов)
8a.  С настоящата директива се признава, че правото на лична неприкосновеност е средство за борба с посочените в настоящия член форми на дискриминация.
Изменение 47
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г
г) достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на обществеността, включително жилищно настаняване.
г) достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на обществеността, включително жилищно настаняване и транспорт.
Изменение 48
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г а) (нова)
(га) членство и участие в сдружения, както и предоставяните от тях услуги.
Изменение 49
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 2
Алинея г) се прилага спрямо частни лица само доколкото те упражняват професионална или търговска дейност.
Алинея г) не засяга сделки между частни лица, за които тези сделки не представляват търговска или професионална дейност.
Изменение 50
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2
2.  Настоящата директива не засяга националното законодателство относно брачното или семейното положение и правата, свързани с възпроизводството.
2.  Настоящата директива не променя разделението на компетенциите между Европейския съюз и неговите държави-членки.
Изменения 89 и 51
Предложение за директива
Член 3 - параграф 3
3.  Настоящата директива се прилага без да се засягат отговорностите на държавите-членки по отношение на съдържанието на преподаването, дейностите и организацията на техните образователни системи, включително що се отнася до удовлетворяването на специални образователни потребности. Държавите-членки могат да предвидят разлики в третирането по отношение на достъпа до образователни институции на основата на религия или убеждения.
3.  Настоящата директива се прилага без да се засягат отговорностите на държавите-членки по отношение на съдържанието на преподаването, дейностите и организацията на техните национални образователни системи, като същевременно гарантира правата на лицата с увреждания на образование без дискриминация и въз основа на равни възможности. Държавите-членки гарантират, че при определяне на подходящия вид образование или обучение, се взема предвид мнението на лицето с увреждане. Държавите-членки могат да разрешат разлики в третирането по отношение на достъпа до образователни институции на основата на религия или убеждения, така че да се запази особеният характер и етика на такива организации и многообразие на образователни системи, при условие че това не представлява нарушаване на правото на образование и не оправдава дискриминация на други основания. Държавите-членки гарантират също така, че при определяне на подходящия вид образование или обучение, се взема предвид мнението на лицето с увреждане.
Изменения 95 и 52
Предложение за директива
Член 3 - параграф 4
4.  Настоящата директива не засяга националното законодателство, гарантиращо светския характер на държавата, държавните институции или органи, или образованието, или отнасящо се до статута и дейността на църквите и другите организации, основани на религия или убеждения. Тя не засяга също и националното законодателство, насърчаващо равенството между мъжете и жените.
4.  Настоящата директива не се прилага за националното право, гарантиращо светския характер на държавата, държавните институции или органи, или образованието, или отнасящи се до статута, дейността и правната рамка на църквите и другите организации, основани на религия или убеждения, когато това попада извън компетенцията на ЕС. В случаите, когато дейността на църквите или другите организации, основани на религия и убеждения са от компетентността на ЕС, те подлежат на разпоредбите за недискриминация на Съюза. Тя не засяга също и националното законодателство, гарантиращо равенството между лица от мъжки пол и лица от женски пол.
Изменение 53
Предложение за директива
Член 3 - параграф 5
5.  Настоящата директива не обхваща различията в третирането, основани на националността и не накърнява разпоредбите и условията, свързани с влизането и постоянното пребиваване на граждани на трети страни и лица без гражданство на територията на държавите-членки, както и всяко третиране, произтичащо от правния статут на засегнатите граждани на трети страни и лица без гражданство.
5.  Настоящата директива не обхваща различията в третирането, основани на националността и не накърнява разпоредбите и условията, свързани с влизането и постоянното пребиваване на граждани на трети страни и лица без гражданство на територията на държавите-членки, както и всяко третиране, произтичащо от правния статут на засегнатите граждани на трети страни и лица без гражданство. Дискриминация на основание на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, която е представена като различно третиране, основано на националност, се разглежда като дискриминация по смисъла на член 1.
Изменение 91
Предложение за директива
Член 3 - параграф 5 a (нов)
5а. Областта на рекламата и медиите се изключва от приложното поле на настоящата директива.
Изменение 55
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част
1.  За да се гарантира спазването на принципа за равно третиране по отношение на лицата с увреждания:
1.  За да се гарантира спазването на принципа за равно третиране по отношение на лицата с увреждания, при който "увреждане" следва да се разглежда в контекста на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и на хората с хронични заболявания:
Изменение 97
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а
a) се предвиждат предварително необходимите мерки за осигуряване на ефективен недискриминационен достъп на хората с увреждания до социална закрила, социални придобивки, здравни грижи, образование и достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на останалите членове на обществото, в т.ч. по отношение на жилищното настаняване и транспорта, включително чрез подходящи изменения или приспособяване. Тези мерки не трябва да представляват непропорционална тежест, нито да изискват фундаментална промяна на социалната закрила, социалните придобивки, здравните грижи, образованието или въпросните стоки и услуги, нито да изискват предоставяне на техни алтернативи.
а) се предвиждат необходимите мерки за осигуряване на ефективен недискриминационен достъп на хората с увреждания до социална закрила, социални придобивки, здравни грижи, образование и достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на останалите членове на обществото, в т.ч. по отношение на жилищното настаняване, далекосъобщенията и електронните съобщения, информацията, включително информацията, предоставена в достъпен формат, финансовите услуги, културата и отдиха, достъпните за обществеността сгради, видовете транспорт и другите обществени места и съоръжения, включително чрез подходящи промени или приспособяване. Ако поради дадена практика, политика или процедура е невъзможно да се предостави ефективен недискриминационен достъп, се предприемат мерки, за да се преодолее това тяхно въздействие.
Изменение 57
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б)
б) независимо от задължението да се осигури ефективен недискриминационен достъп, се предвижда, при нужда, в конкретен случай да се предприеме и разумно приспособяване, при условие че това не представлява непропорционална тежест.
б) за целите на настоящия параграф, ефективен недискриминационен достъп предполага откриване и премахване на пречки и препятствия, както и предотвратяване на появата на нови пречки и препятствия, които възпрепятстват достъпа на хора с увреждания до стоки, услуги и съоръжения, които са на разположение на широката общественост, независимо от естеството на пречките, препятствията или увреждането. В съответствие с разпоредбите на настоящата директива и независимо от мерките, избрани за премахването на пречките или препятствията, ефективният недискриминационен достъп за хората с увреждания се осигурява при същите условия, както и за хората без увреждания, когато това е възможно, и чрез улесняване на използването на помощни устройства от хора с увреждания, включително помощни средства за подвижност и достъп, например признати кучета водачи или кучета помощници, когато е необходимо. В случаите, когато въпреки всички усилия не може да се осигури разумно приспособяване за гарантиране на ефективен недискриминационен достъп, при същите условия и в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, се осигурява смислена алтернатива за достъп. За целите на настоящата директива, "разумно приспособяване" означава алтернативни мерки, необходими в конкретен случай за осигуряване на дадено лице с увреждане на достъп и/или възползване или упражняване, наравно с останалите хора, на права, които попадат в обхвата на настоящата директива съгласно определението в член 3, параграф 1.
Изменение 98
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2
2.  За целите на оценката дали необходимите мерки за спазване на параграф 1 не представляват непропорционална тежест, се вземат под внимание по-специално размерът и ресурсите на организацията, нейният характер, стойността, на която се оценяват, жизненият цикъл на стоките и услугите, както и възможните ползи от улеснен достъп на хората с увреждания. Тази тежест не е непропорционална, когато е компенсирана в достатъчна степен от съществуващите мерки в рамките на политиката на равно третиране, водена от съответната държава-членка.
2.   Мерките за постигане на ефективен недискриминационен достъп не следва да представляват непропорционална тежест, нито да изискват фундаментални промени. За целите на оценката дали въпросната мярка не би представлявала непропорционална тежест, следва да се вземе под внимание дали въпросната мярка е неизпълнима и опасна и дали би могла да се направи изпълнима и безопасна чрез приемлива промяна на правила, политики или практики, или премахването на архитектурни, комуникационни или транспортни пречки, или предоставянето на допълнителни помощи или услуги. Една промяна се счита за фундаментална, ако тя променя стоките и услугите или естеството на търговията, професията или стопанската дейност до такава степен, че доставчикът на стоките или услугите на практика доставя съвсем различен вид стоки или услуги. Едно разумно приспособяване не налага непременно значителни структурни промени на сгради, чиято структура е специфично защитена съгласно националното законодателство поради историческата, културната или архитектурната им стойност. Тази тежест не се счита за непропорционална, когато е компенсирана в достатъчна степен от съществуващите мерки в съответната държава-членка. Принципът на разумно приспособяване и непропорционална тежест следва да се тълкува в контекста на Директива 2000/78/ЕО и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Изменение 60
Предложение за директива
Член 4 - параграф 3
3.  Настоящата директива се прилага, без да се нарушават разпоредбите на законодателството на Общността или националните правила, отнасящи се до достъпността на определени стоки или услуги.
3.  Настоящата директива се прилага, без да се нарушават разпоредбите на законодателството на Общността или националните правила, отнасящи се до достъпността на определени стоки или услуги. Въпреки това, когато е възможно институциите на ЕС и държавите-членки предприемат мерки за насърчаване на доставчиците на стоки и услуги, по-специално на промишлени стоки, да намерят достъпни решения, например посредством практики в областта на обществените поръчки. Достъпни продукти и услуги са продуктите и услугите, които са проектирани по такъв начин, че могат да се ползват от всички потребители.
Изменение 61
Предложение за директива
Член 5
С оглед гарантиране на пълно равенство на практика, принципът за равно третиране не е пречка за която и да било държава-членка да продължи да прилага или да приеме специфични мерки за предотвратяване или компенсиране на неравностойното положение, свързано с религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
С оглед гарантиране на пълно равенство на практика, принципът за равно третиране не е пречка за която и да било държава-членка да продължи да прилага или да приеме специфични мерки или да разреши общественият, частният или доброволческият сектор да предприемат тези мерки за предотвратяване или компенсиране на неравностойното положение, свързано с религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
Изменение 62
Предложение за директива
Член 7 - параграф 1
1.  Държавите-членки осигуряват достъп до съдебни и/или административни производства, включително, когато те сметнат за целесъобразно, и до помирителни процедури, с оглед привеждане в изпълнение на задълженията по настоящата директива, за всички лица, които се считат за ощетени от неспазването на принципа на равно третиране спрямо тях, дори след като е прекратено отношението, относно което се твърди, че е проявена дискриминация.
1.  Държавите-членки осигуряват ефективен достъп до съдебни и/или административни производства, включително, когато те сметнат за целесъобразно, и до помирителни процедури, с оглед привеждане в изпълнение на задълженията по настоящата директива, за всички лица, които се считат за ощетени от неспазването на принципа на равно третиране спрямо тях, дори след като е прекратено отношението, относно което се твърди, че е проявена дискриминация.
Изменение 64
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 a (нов)
3a.  Държавите-членки въвеждат в националните си правни системи такива мерки, каквито са необходими за осигуряване на реална и ефективно обезщетение или възстановяване, така както се определят от държавите-членки, за вредите и загубите, претърпени от лице, увредено в резултат на дискриминация по смисъла на настоящата директива, така че тази компенсация да е действителна и да бъде пропорционална на претърпените вреди.
Изменение 65
Предложение за директива
Член 8 - параграф 2
2.  Параграф 1 не е пречка за държавите-членки да въведат доказателствени правила, които са по-благоприятни за ищеца.
2.  Параграф 1 не е пречка за държавите-членки да въведат правила, които са по-благоприятни за ищеца.
Изменение 66
Предложение за директива
Член 9 a (нов)
Член 9a
Насърчаване на равенството
Държавите-членки активно насърчават равенството между лицата, независимо от религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, при разработването и прилагането на законови и подзаконови актове, административни разпоредби, политики и дейности в областите, от приложното поле на настоящата директива.
Изменение 86
Предложение за директива
Член 10
Държавите-членки следят за това приетите разпоредби в приложение на настоящата директива, както и тези, които вече са в сила в тази област, да бъдат доведени до знанието на заинтересованите лица чрез подходящи средства в рамките на тяхната територия.
Държавите-членки следят за това приетите разпоредби в приложение на настоящата директива, както и тези, които вече са в сила в тази област, да бъдат доведени до знанието на заинтересованите лица чрез подходящи средства, включително чрез Интернет, в рамките на тяхната територия.
С цел насърчаване на принципа на равно третиране държавите-членки организират информационни и осведомителни кампании и образователни дейности по специални поводи.
Изменение 68
Предложение за директива
Член 11
С оглед насърчаване прилагането на принципа на равното третиране, държавите-членки поощряват диалога със съответните страни, в частност с неправителствените организации, които имат, в съответствие с тяхното национално законодателство и практика, законен интерес да съдействат в борбата с дискриминацията, основана на признаците, обхванати от настоящата директива и проявявана в областите, уредени от същата.
С оглед насърчаване прилагането на принципа на равното третиране, държавите-членки поощряват диалога със съответните страни, в частност с неправителствените организации, като тези консултации включват и наблюдение върху изпълнението на директивата.
Изменение 69
Предложение за директива
Член 12 - параграф 1
1.  Държавите-членки посочват орган или органи за насърчаване на равното третиране на всички лица без оглед на тяхната религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Тези органи могат да бъдат част от агенции, натоварени на национално ниво със защитата на правата на човека или със закрилата на индивидуални права, включително правата, произтичащи от други актове на Общността, в т.ч. директиви 2000/43/ЕО и 2004/113/ЕО.
1.  Държавите-членки посочват независимо функциониращ и адекватно финансиран орган или органи за насърчаване на равното третиране на всички лица без оглед на тяхната религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Държавите-членки гарантират, че органът или органите са компетентни в областите, обхванати от настоящата директива, както и в областите на заетостта и професиите по Директива 2000/78/ЕО. Тези органи могат да бъдат част от агенции, натоварени на национално ниво със защитата на правата, произтичащи от други актове на Общността, в т.ч. директиви 2000/43/ЕО, 2000/78/ЕО и 2004/113/ЕО.
Изменение 70
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – тире -1 (ново)
- улесняването на образуването на административно или съдебно производство във връзка с дискриминация, когато пострадалият пребивава постоянно в държава-членка, различна от тази по пребиваването на ответника, чрез посредничеството на еквивалентния орган или органи на държавата-членка на ответника,
Изменение 71
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – тире -1а (ново)
- при необходимост осигуряване на достъп на жалбоподателя до правна помощ в съответствие с Директива 2003/8/EО на Съвета от 27 януари 2003 година за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове1,
_____________
1 ОВ L 26, 31.01.2003 г., стр. 41.
Изменение 72
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – второ тире
- провеждане на независими проучвания относно дискриминация,
- наблюдение и провеждане на независими проучвания относно дискриминация, включително относно прилагането на антидискриминационното законодателството,
Изменение 73
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – тире 3а (ново)
- сътрудничество и обмен на информация с Агенцията за основните права и с други съответни органи на ЕС.
Изменение 74
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 a (нов)
2a.  Държавите-членки предоставят на тези органи достатъчни ресурси, които да им позволяват да изпълняват задълженията си по ефективен и достъпен начин.
Изменение 75
Предложение за директива
Член 13 – буква а)
a) са отменени всички законови, подзаконови и административни разпоредби, които противоречат на принципа за равно третиране;
a) са незабавно отменени всички законови, подзаконови и административни разпоредби, които противоречат на принципа за равно третиране;
Изменение 76
Предложение за директива
Член 14
Държавите-членки определят правилата за приложимите санкции при нарушения на разпоредби от националното законодателство, приети в съответствие с настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на приложението им. Санкциите могат да включват изплащане на обезщетение, което не може да бъде ограничено с фиксирането a priori на горен праг, и трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
Държавите-членки определят правилата за приложимите санкции при нарушения на разпоредби от националното законодателство, приети в съответствие с настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на прилагането им. Санкциите могат да включват изплащане на обезщетение, което не може да бъде ограничено с предварително определен горен праг, и трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи, както и да водят до преустановяване на дискриминационното поведение и премахване на последиците от него.
Изменения 59 и 77
Предложение за директива
Член 15 – параграф 2
2.  С цел да се вземат предвид някои специфични условия, държавите-членки могат, ако е необходимо, да предвидят, че задължението за осигуряване на ефективен достъп, както е посочено в член 4, трябва да се спази [не по-късно] от ... четири [години след приемането].
2.  С цел спазване на задължението за предоставяне на ефективен недискриминационен достъп до съществуващи инфраструктури, политики или процедури по смисъла на член 4, параграф 1, буква а), държавите-членки може при необходимост да разполагат с допълнителен период от 10 години [след крайния срок за транспониране] за спазване с това задължение.
Държавите-членки, желаещи да използват този допълнителен срок, информират Комисията най-късно до датата, посочена в параграф 1, като аргументират решението си.
Държавите-членки, който желаят да използват допълнителнияпериодпредставят на Комисията план за постепенно въвеждане в съобразност с изискванията, посочени в член 4, параграф 1, буква а), включително цели, средства и график. Всяка държава-членка, която реши да използва този допълнителен период, докладва два пъти годишно на Комисията относно предприетите стъпки за осигуряване на ефективен, недискриминационен достъп и постигнатия напредък в прилагането на член 4, параграф 1, буква а). Два пъти годишно Комисията представя доклад на Съвета.
Изменение 78
Предложение за директива
Член 16 - параграф 1
1.  Държавите-членки и националните органи компетентни по въпросите на равнопоставеността представят на Комисията най-късно до …, а след това на всеки пет години, цялата информация, която е необходима на Комисията за да изготви доклад до Европейския парламент и Съвета за прилагането на настоящата директива.
1.  Държавите-членки представят на Комисията най-късно до ..., а след това на всеки пет години, цялата информация, която е необходима на Комисията за да изготви доклад до Европейския парламент и Съвета за прилагането на настоящата директива.
Изменение 79
Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 a (нов)
1a.  Не по-късно от ... години след влизането в сила на настоящата директива трябва да бъде въведена в сила широкообхватна правна рамка на Общността, свързана с недискриминацията, под формата на единна директива, която консолидира и по този начин замества всички действащи директиви, основани на член 13 от Договора за ЕО, включително и настоящата директива. Новата директива предоставя еднаква степен на защита за всяко основание за дискриминация.
Изменение 80
Предложение за директива
Член 16 – параграф 2
2.  Докладът на Комисията взема предвид, когато е подходящо, гледните точки на социалните партньори и съответните неправителствени организации, както и на Агенцията за основните права на ЕС. В съответствие с принципа за равните възможности на половете, този доклад, inter alia, осигурява оценка на въздействието на взетите мерки при жените и мъжете. В светлината на получената информация, този доклад включва, ако е необходимо, предложения за преработка и актуализиране на настоящата директива.
2.  Докладът на Комисията взема предвид, когато е подходящо, гледните точки на социалните партньори и съответните неправителствени организации, както и на Агенцията за основните права на ЕС. Докладът включва преглед на действащите практики в държавите-членки във връзка с член 2, параграф 7 по отношение на използването на възрастта или увреждането като фактор при изчисляването на премии и обезщетения. В съответствие с принципа за равните възможности на половете, този доклад, inter alia, осигурява оценка на въздействието на взетите мерки при жените и мъжете. Докладът съдържа също и информации за множествена дискриминация, която обхваща не само дискриминацията въз основа на религията или убежденията, на сексуалната ориентация, възрастта и уврежданията, но и дискриминацията въз основа на пола, расата и етническия произход. В светлината на получената информация, този доклад включва, ако е необходимо, предложения за преработка и актуализиране на настоящата директива.
Правна информация - Политика за поверителност