Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0140(APP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0149/2009

Předložené texty :

A6-0149/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 14
CRE 01/04/2009 - 14

Hlasování :

PV 02/04/2009 - 9.16
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0211

Přijaté texty
PDF 655kWORD 337k
Čtvrtek, 2. dubna 2009 - Brusel
Provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci *
P6_TA(2009)0211A6-0149/2009

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0426),

-   s ohledem na čl. 13 odst. 1 Smlouvy o ES, podle něhož Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0291/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0149/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Právo všech osob na rovnost před zákonem a ochrana před diskriminací představují všeobecné právo uznané Všeobecnou deklarací lidských práv, Úmluvou OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, Mezinárodní úmluvou o odstranění všech forem rasové diskriminace a pakty OSN o občanských a politických právech a o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvou OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob, Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a Evropskou sociální chartou, jejichž signatáři jsou [všechny] členské státy. Zejména Úmluva OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob obsahuje v definicích diskriminace odepření přiměřené úpravy.
(2)  Právo všech osob na rovnost před zákonem a ochrana před diskriminací představují všeobecné právo uznané Všeobecnou deklarací lidských práv, Úmluvou OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, Mezinárodní úmluvou o odstranění všech forem rasové diskriminace a pakty OSN o občanských a politických právech a o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvou OSN o právech dítěte, Úmluvou OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob, článkem 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejím opčním protokolem č. 12 a Evropskou sociální chartou, jejichž signatáři jsou [všechny] členské státy. Zejména Úmluva OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob obsahuje v definicích diskriminace odepření přiměřené úpravy.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Zásada rovnosti a zákaz diskriminace jsou obecné zásady mezinárodních, evropských i vnitrostátních právních předpisů, které jsou závazné pro EU a její členské státy ve všech záležitostech, jež spadají do jejich působnosti. Tato směrnice přispívá k dosažení tohoto cíle a k odstranění diskriminace, která je v rozporu s tímto cílem.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)
(2b)  Tato směrnice představuje prostředek, kterým Společenství plní své závazky podle Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, a je třeba ji podle toho vykládat.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 c (nový)
(2c)  V souladu s článkem 5 politické deklarace přijaté v závěru světové konferenci OSN o problematice stárnutí v Madridu 2002 došlo k potvrzení závazku vytrvale usilovat o vymýcení všech forem diskriminace, včetně věkové, uznávat, že stárnoucí lidé by měli žít naplněný, zdravý a bezpečný život a že by se měli aktivně zapojovat do hospodářského, společenského, kulturního a politického života své společnosti, podporovat uznávání důstojnosti starších lidí a eliminovat všechny formy opomíjení, zneužívání a násilí.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 d (nový)
(2d)  Fyzické a duševní zdraví a pohoda jsou podstatnými prvky kvality života jednotlivce i společnosti a klíčovými faktory pro realizaci cílů Lisabonské strategie.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje základní zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Ustanovení článku 10 Listiny uznává právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Ustanovení článku 21 zakazuje diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a ustanovení článku 26 uznává právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost.
(3)  Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje základní zásady uznané zejména Úmluvou Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod, včetně článku 9 o svobodě myšlení, svědomí a náboženského vyznání a článku 10 o svobodě projevu, jakož i Listinou základních práv Evropské unie. Ustanovení článku 10 Listiny uznává právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Ustanovení článku 20 stanoví rovné postavení všech před zákonem. Ustanovení článku 21 zakazuje diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Ustanovení článku 24 přiznává specifická práva dětem a ustanovení článku 26 uznává právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Evropský rok osob se zdravotním postižením 2003, Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007 a Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 upozornily na to, že diskriminace přetrvává, avšak také na výhody rozmanitosti.
(4)  Evropský rok osob se zdravotním postižením 2003, Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007 a Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 upozornily na to, že přímá, nepřímá, vícenásobná a přidružená diskriminace přetrvává, avšak také na nutnost propagovat výhody rozmanitosti.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Rozmanitost evropské společnosti představuje ústřední prvek kulturní, politické a sociální integrace a musí být respektována.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Diskriminace na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace může ohrozit dosažení cílů Smlouvy o ES, zejména dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti a sociální ochrany, zvyšování životní úrovně a kvality života, hospodářské a sociální soudržnosti a solidarity. Může rovněž ohrozit cíl, kterým je rozvíjet Evropskou unii jako prostor svobody, bezpečnosti a práva.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  Společenství přijalo tři právní nástroje, které vycházejí z čl. 13 odst. 1 Smlouvy o ES, k prevenci a boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy a etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Tyto nástroje prokázaly význam právní úpravy v boji proti diskriminaci. Zejména směrnice 2000/78/ES stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Mezi členskými státy však zůstávají rozdíly ohledně rozsahu a formy ochrany před diskriminací z uvedených důvodů mimo oblast zaměstnání.
(8)  Společenství přijalo soubor směrnic, které vycházejí z čl. 13 odst. 1 Smlouvy o ES, k prevenci a boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy a etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Tyto směrnice prokázaly význam právní úpravy v boji proti diskriminaci. Směrnice 2000/43/ES stanoví rámec pro boj proti diskriminaci na základě rasy nebo etnického původu na trhu práce i mimo něj. Směrnice 2004/113/ES stanoví rámec pro rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a k jejich poskytování. Směrnice 2000/78/ES stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk a sexuální orientaci. Nevztahuje se na záležitosti mimo tuto oblast působnosti.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
(9)  Proto by právní předpisy měly zakázat diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v řadě oblastí mimo oblast trhu práce, včetně sociální ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení. Měly by stanovit opatření k zajištění rovného přístupu osob se zdravotním postižením k zahrnutým oblastem.
(9)  Proto by právní předpisy měly zakázat přímou, nepřímou, vícenásobnou a přidruženou diskriminaci na základě pohlaví, rasového či etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace nebo genderu v řadě oblastí mimo oblast trhu práce, včetně sociální ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží a službám, jako například v oblasti bydlení, dopravy, sdružování a zdraví. Měly by stanovit opatření, která zajistí, aby k zahrnutým oblastem měly rovný přístup osoby určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo určité sexuální orientace, nebo s kombinací těchto charakteristik a osoby, jež jsou s nimi spojeny.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Zbožím by se v této směrnici mělo rozumět zboží ve smyslu ustanovení Smlouvy o ES, která se týkají volného pohybu zboží. Službami by se měly rozumět služby ve smyslu článku 50 Smlouvy o ES.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)
(9b)  Osoby se zdravotním postižením se často setkávají s diskriminací v podobě nedosažitelnosti veřejné dopravy, v rámci zastavěného prostředí či kvůli nedostupnosti komunikačních prostředků a informací. Má-li být naplněna zásada rovného zacházení, musejí členské státy přijmout opatření, jejichž prostřednictvím zajistí v uvedených oblastech osobám se zdravotním postižením přístup.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
(11)  Touto směrnicí by neměly být dotčeny kompetence členských států v oblastech vzdělávání, sociálního zabezpečení a zdravotní péče. Neměla by být zároveň dotčena klíčová úloha a široké rozhodovací pravomoci členských států při poskytování, zadávání a organizování služeb obecného hospodářského zájmu.
(11)  Touto směrnicí není dotčen výkon kompetencí členských států v oblastech vzdělávání a sociální ochrany, včetně sociálního zabezpečení a zdravotní péče. Není dotčena ani klíčová úloha a široké rozhodovací pravomoci členských států při poskytování, zadávání a organizování služeb obecného hospodářského zájmu.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
(12)  Výklad diskriminace zahrnuje přímou a nepřímou diskriminaci, obtěžování, navádění k diskriminaci a odepření přiměřené úpravy.
(12)  Výklad diskriminace zahrnuje přímou a nepřímou diskriminaci, vícenásobnou diskriminaci, obtěžování, navádění k diskriminaci a odepření přiměřené úpravy.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  Mezi osoby se zdravotním postižením patří osoby, jež mají dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami – ať už objektivními, nebo subjektivními – může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na úrovni rovnocenné s ostatními.
Pozměňovací návrh 82
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)
(12b)  Z důvodu jejich nadměrného zatížení by měla být mikropodnikům podle vzoru antidiskriminačního zákona (Civil Rights Act) platného v USA poskytnuta zvláštní ochrana.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 c (nový)
(12c)  Diskriminací se rozumí také odmítnutí lékařské péče pouze na základě věku.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 d (nový)
(12d)  Diskriminace na základě zdravotního postižení zahrnuje i diskriminaci v důsledku toho, že jedince doprovází nebo mu asistuje doprovodný nebo asistenční pes, který prošel výcvikem v souladu s pravidly mezinárodní federace pro výcvik doprovodných psů (International Guide Dog Federation) či mezinárodní federace pro výcvik asistenčních psů (Assistance Dogs International) a získal příslušné osvědčení.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 e (nový)
(12e)  Účinného a nediskriminačního přístupu lze dosáhnout různými prostředky, mj. uplatněním zásady "design pro všechny" a tím, že se umožní, aby osoby se zdravotním postižením používaly asistenčních zařízení, včetně pomůcek pro zajištění mobility a přístupu, jako jsou vodící a jiní asistenční psi s osvědčením.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 f (nový)
(12f)  Změna je s ohledem na článek 4 považována za zásadní, jestliže mění zboží či služby nebo povahu živnosti, profese či podnikání tak, že poskytovatel zboží nebo služeb v důsledku této změny skutečně poskytuje zboží či služby zcela jiného druhu.
Pozměňovací návrhy 10 a 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)  Při provádění zásady rovného zacházení bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk a sexuální orientaci by Společenství mělo v souladu s čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES usilovat o odstranění nerovností a o podporu rovnosti mezi muži a ženami, zejména z toho důvodu, že ženy jsou často oběťmi vícenásobné diskriminace.
(13)  Tato směrnice se věnuje rovněž otázce vícenásobné diskriminace. Vzhledem k tomu, že k diskriminaci může dojít ze dvou nebo více důvodů uvedených v článcích 12 a 13 Smlouvy o ES, při provádění zásady rovného zacházení by Společenství mělo v souladu s čl. 3 odst. 2 a článkem 13 Smlouvy o ES usilovat o odstranění nerovností na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, zdravotního postižení, sexuální orientace, náboženského vyznání či víry nebo věku, popř. na základě vícera těchto důvodů, a o podporu rovnosti, ať už je u určité osoby kombinace charakteristik týkajících se výše uvedených faktorů jakákoli. Pro řešení případů vícenásobné diskriminace by měly být k dispozici účinné právní postupy. Zejména vnitrostátní právní postupy by měly zajišťovat, že občané, kteří si budou na diskriminaci stěžovat, budou moci na všechna hlediska vícenásobné diskriminace upozornit v rámci jediného postupu.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  Rozdíly v zacházení související s věkem a zdravotním postižením mohou být povoleny, pokud jsou objektivně a přiměřeně odůvodněny legitimním cílem a jestliže prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné. Mezi takové rozdíly v zacházení mohou patřit např. zvláštní požadavky na věk jakožto podmínka pro přístup k některým druhům zboží nebo služeb, jako jsou např. alkoholické nápoje, zbraně nebo řidičská oprávnění. Podpora ekonomického, kulturního a společenského začlenění mladých anebo starších osob nebo osob se zdravotním postižením může být rovněž považována za legitimní cíl. Proto se opatření týkající se věku a zdravotního postižení, která stanoví výhodnější podmínky, než mají ostatní, jako např. bezplatné nebo zlevněné jízdné ve veřejné dopravě, vstupné v muzeích nebo ve sportovních zařízeních, považují za slučitelná se zásadou nediskriminace.
Pozměňovací návrh 83
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
(15)  Používání pojistně-matematických a rizikových faktorů souvisejících se zdravotním postižením a věkem je běžným postupem v pojišťovnictví, v bankovních a dalších finančních službách. To by nemělo být považováno za základ diskriminace, pokud jsou takové faktory prokazatelně klíčové pro posuzování rizika.
(15)  Používání pojistně-matematických a rizikových faktorů souvisejících se zdravotním postižením a věkem je běžným postupem v pojišťovnictví, v bankovních a dalších finančních službách. To by nemělo být považováno za základ diskriminace, pokud jsou prokazatelně určující pro posuzování rizika a pokud může poskytovatel služby na základě pojistně-matematických zásad, statistických údajů nebo zdravotních údajů prokázat podstatně vyšší míru rizika. Tyto údaje by měly být přesné, aktuální a relevantní a měly by být na požádání dány k dispozici. Pojistně-matematické a rizikové faktory by měly odrážet pozitivní změny v průměrné délce života a aktivním stárnutí i zvýšenou mobilitu a dosažitelnost pro osoby se zdravotním postižením. Zdravotními údaji se rozumí pouze objektivní a ověřené skutečnosti zdravotní povahy a nesporné lékařské poznatky, jež jsou v souladu s normami pro shromažďování zdravotních údajů.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Zadávání zakázek sjednaných v členských státech jménem státu, regionálních nebo místních orgánů a jiných veřejnoprávních subjektů musí dodržovat zásady Smlouvy, zejména zásadu volného pohybu zboží, zásadu svobody usazování a zásadu svobodného poskytování služeb a zásady z nich odvozené, jako je zásada rovného zacházení, zásada nediskriminace, zásada vzájemného uznávání, zásada proporcionality a zásada transparentnosti. Právní požadavky na koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby jsou stanoveny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby1 tak, aby zadávání zakázek sjednaných v členských státech jménem státu, regionálních nebo místních orgánů a jiných veřejnoprávních subjektů podléhalo zásadám Smlouvy o ES, a zejména zásadám rovného zacházení bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, zdravotní postižení, sexuální orientaci, náboženské vyznání či víru nebo věk a zásadě nediskriminace. Pro veřejné zakázky, které převyšují určitou hodnotu, však byla vypracována ustanovení zavádějící na úrovni Společenství koordinaci vnitrostátních zadávacích řízení těchto zakázek, která zajišťují otevření zadávání veřejných zakázek hospodářské soutěži. Členské státy by měly vykládat tato koordinační ustanovení v souladu se zásadami rovného zacházení bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, zdravotní postižení, sexuální orientaci, náboženské vyznání nebo víru či věk, jakož i s dalšími pravidly Smlouvy.
_____________
1 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
(16)  Každý má svobodu vstupovat do smluvních vztahů, včetně svobodného výběru smluvního partnera. Tato směrnice by se neměla použít na ekonomické transakce uskutečněné jednotlivci, které nepředstavují profesní nebo obchodní činnost těchto jednotlivců.
(16)  Každý má svobodu vstupovat do smluvních vztahů, včetně svobodného výběru smluvního partnera. V souvislosti s přístupem ke zboží a službám a s jejich poskytováním je důležité ctít ochranu soukromého a rodinného života a úkonů prováděných v této souvislosti. Na transakce mezi jednotlivci jednajícími jako soukromé osoby se tudíž tato směrnice nevztahuje, pokud nepředstavují profesní nebo obchodní činnost smluvních partnerů.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
(17)  Při uplatňování zákazu diskriminace je současně důležité ctít ostatní základní práva a svobody včetně ochrany soukromého a rodinného života a úkonů prováděných v této souvislosti, svobodu náboženského vyznání a svobodu sdružování. Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy o manželském a rodinném stavu, včetně reprodukčních práv. Není jí dotčena ani sekulární povaha státu, státních institucí nebo orgánů a vzdělání.
(17)  Při uplatňování zákazu diskriminace je současně důležité ctít ostatní základní práva a svobody včetně svobody náboženského vyznání, svobody sdružování, svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků. Touto směrnicí není dotčena sekulární povaha státu, státních institucí nebo orgánů a vzdělání. Touto směrnicí se nemění rozdělení pravomocí mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, a to ani v oblasti manželského a rodinného práva a právních předpisů v oblasti zdraví.
Pozměňovací návrh 85
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
(18)  Za organizaci a obsah vzdělávání jsou odpovědné členské státy. Komise ve svém "Sdělení o kompetencích pro 21. století: Agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství" upozorňuje na nutnost, aby byla věnována zvláštní péče znevýhodněným dětem a osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. Zejména vnitrostátními předpisy mohou být umožněny rozdíly v přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry. Členské státy mohou také povolit nebo zakázat nošení případně viditelné nošení náboženských symbolů ve školách.
(18)  Za organizaci a obsah vzdělávání jsou odpovědné členské státy. Měly by zajistit účinnou ochranu proti diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Komise ve svém "Sdělení o kompetencích pro 21. století: Agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství" upozorňuje na nutnost věnovat zvláštní péči znevýhodněným dětem a osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. Členské státy smí – ovšem pouze na základě objektivních důvodů – umožnit rozdíly v přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry, jestliže cílem tohoto jednání je přimět jedince, aby jednali v dobré víře a respektovali etické hodnoty organizace, pokud to neospravedlňuje diskriminaci z jakéhokoli jiného důvodu a pokud jsou geograficky dostupná jiná vzdělávací zařízení a jsou přiměřenou alternativou, aby nedocházelo k nepřímé diskriminaci. Členské státy zajistí, aby v důsledku takového postupu nebylo jedinci upřeno právo na vzdělání.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19
(19)  Evropská unie v Prohlášení č. 11 o postavení církví a nekonfesních organizací, připojeném k závěrečnému aktu Amsterodamské smlouvy, výslovně uznává, že uznává a neovlivňuje postavení církví a náboženských sdružení či společenství v členských státech podle vnitrostátního právního řádu a že stejným způsobem uznává postavení ideových a nekonfesních organizací. Opatření, která osobám se zdravotním postižením umožňují účinný nediskriminující přístup k oblastem zahrnutým v této směrnici, hrají v praxi důležitou úlohu při zajišťování úplné rovnosti. V některých případech mohou být k zaručení takového přístupu dále vyžadována konkrétní opatření přiměřené úpravy. V žádném případě nejsou vyžadována opatření, která by představovala neúměrné břemeno. Při posuzování, zda je břemeno neúměrné, by měla být vzata v úvahu řada faktorů, včetně velikosti, zdrojů a povahy organizace. Zásada přiměřené úpravy a neúměrné břemeno jsou zavedeny směrnicí 2000/78/ES a Úmluvou OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob.
(19)  Evropská unie v Prohlášení č. 11 o postavení církví a nekonfesních organizací, připojeném k závěrečnému aktu Amsterodamské smlouvy, výslovně uznává, že uznává a neovlivňuje postavení církví a náboženských sdružení či společenství v členských státech podle vnitrostátního právního řádu a že stejným způsobem uznává postavení ideových a nekonfesních organizací.
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)
(19a)  Opatření, která osobám se zdravotním postižením umožňují účinný nediskriminační přístup k oblastem zahrnutým v této směrnici, hrají v praxi důležitou úlohu při zajišťování úplné rovnosti. V některých případech mohou být k zaručení takového přístupu dále vyžadována konkrétní opatření přiměřené úpravy. V žádném případě nejsou vyžadována opatření, která by představovala neúměrné břemeno. Při posuzování toho, zda je břemeno neúměrné, by mělo být vzato v úvahu, zda se nejedná o neproveditelné nebo nebezpečné opatření a zda by jeho proveditelnost a bezpečnost nebylo možné zajistit přiměřenou změnou pravidel, strategií či postupů nebo odstraněním strukturálních, komunikačních či dopravních překážek nebo zajištěním doplňujících pomůcek či služeb. Přiměřené úpravy by nevyžadovaly nutně významné stavební úpravy budov, jejichž struktura je vzhledem k jejich historické, kulturní nebo architektonické hodnotě výslovně chráněna vnitrostátními právními předpisy. Zásady přiměřené úpravy a neúměrné břemeno jsou zavedeny směrnicí 2000/78/ES a Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
(21)  Zákaz diskriminace by se neměl dotýkat zachování či přijetí takových opatření ze strany členských států, jejichž cílem je předcházet znevýhodňování osob konkrétního náboženského vyznání nebo víry, osob se zdravotním postižením, osob určitého věku nebo sexuální orientace, či toto znevýhodňování kompenzovat. Taková opatření mohou povolovat organizace osob určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, je-li jejich hlavním cílem podpora uspokojování speciálních potřeb těchto osob.
(21)  Zákaz diskriminace by se neměl dotýkat zachování či přijetí takových opatření ze strany členských států, jejichž cílem je předcházet znevýhodňování osob konkrétního náboženského vyznání nebo víry, osob se zdravotním postižením, osob určitého věku nebo sexuální orientace nebo osob s kombinací charakteristik týkajících se těchto konkrétních faktorů, stejně jako znevýhodňování osob s nimi spojených, či toto znevýhodňování kompenzovat. Zákaz diskriminace může být provázen jinými opatřeními, která jsou změřena na prosazování rovného zacházení a rovnosti příležitostí a která zohledňují genderovou dimenzi, a pozitivními kroky, jejichž cílem je vyhovět specifickým potřebám osob či kategorií osob, které kvůli své specifické situaci vyžadují struktury, služby a pomoc, jež jiné osoby nepotřebují. Taková opatření doprovází zřízení nezávislé organizace osob určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, je-li jejich hlavním cílem podpora uspokojování speciálních potřeb těchto osob.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25
(25)  Účinné provádění zásady rovného zacházení vyžaduje přiměřenou soudní ochranu před šikanováním.
(25)  Účinné provádění zásady rovného zacházení vyžaduje přiměřenou soudní ochranu před šikanováním. Účinnou právní ochranu práv jednotlivce musí doprovázet aktivní podpora nediskriminace a rovnosti příležitostí.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26
(26)  Rada ve svém návazném usnesení o Evropském roce rovných příležitostí pro všechny 2007 vyzvala k plnému zapojení občanské společnosti, včetně organizací zastupujících osoby, kterým diskriminace hrozí, sociálních partnerů a stran účastnících se na tvorbě politických opatření a programů, jejichž cílem je předcházet diskriminaci a posilovat rovnost a rovné příležitosti jak na evropské, tak vnitrostátní úrovni.
(26)  Rada ve svém návazném usnesení o Evropském roce rovných příležitostí pro všechny 2007 vyzvala k plnému zapojení občanské společnosti, včetně organizací zastupujících osoby, kterým diskriminace hrozí, sociálních partnerů a stran účastnících se na tvorbě politických opatření a programů, jejichž cílem je předcházet diskriminaci a posilovat rovnost a rovné příležitosti jak na evropské, tak vnitrostátní úrovni. Komise a členské státy dbají s ohledem na uvedené, aby ustanovení této směrnice, jakož i ustanovení v této oblasti již platná byla – prostřednictvím informačních a tiskových kampaní zaměřených mj. na odstranění stereotypů – oznámena veřejnosti a zainteresovaným subjektům přiměřenými a dostupnými prostředky (například ve znakové řeči pro osoby s poruchami sluchu nebo pomocí zvláštních internetových stránek určených osobám s poruchami zraku).
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31 a (nový)
(31a)  Při výkladui významu toho, na čem se diskriminace zakládá, by měly soudy zohlednit mezinárodní a evropské nástroje v oblasti lidských práv, včetně doporučení a judikatury dozorčích orgánů, jako je Evropský soudní dvůr pro lidská práva.
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Článek 1
Tato směrnice stanoví rámec pro boj s diskriminací na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace s cílem zavést v členských státech zásadu rovného zacházení v jiných oblastech, než je zaměstnání a povolání.
1.  Tato směrnice stanoví rámec pro boj s diskriminací, včetně vícenásobné diskriminace, na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace s cílem zavést v členských státech zásadu rovného zacházení v jiných oblastech, než je zaměstnání a povolání.
2.  K vícenásobné diskriminaci dochází, pokud je osoba diskriminována
a) z jakékoliv kombinace důvodů v následujícím výčtu: náboženské vyznání nebo víra, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace, nebo
b) z kteréhokoli důvodu či důvodů stanovených v odstavci 1 a rovněž z důvodu či důvodů
(i) pohlaví (pokud věc, která je předmětem stížnosti, spadá do oblasti působnosti směrnice 2004/113/ES, jakož i této směrnice),
(ii) rasového nebo etnického původu (pokud věc, která je předmětem stížnosti, spadá do oblasti působnosti směrnice 2000/43/ES a této směrnice) nebo
(iii) národnosti (pokud věc, která je předmětem stížnosti, spadá do oblasti působnosti článku 12 Smlouvy o ES).
3.  Koncept vícenásobné diskriminace a vícenásobných důvodů se v této směrnici utváří odpovídajícím způsobem.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2
2.  Pro účely odstavce 1 se:
2.  Pro účely odstavce 1 se:
a) přímou diskriminací rozumí, pokud se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci na základě některého z důvodů uvedených v článku 1;
a) přímou diskriminací rozumí, pokud se s jednou osobou či s osobou, která je, popř. se má za to, že je s takovou osobou spojena, zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci na základě jednoho nebo více důvodů uvedených v článku 1.
b) nepřímou diskriminací rozumí případ, kdy by v důsledku navenek neutrálního předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla znevýhodněna osoba určitého náboženského vyznání nebo víry, osoba s určitým zdravotním postižením, určitého věku nebo určité sexuální orientace v porovnání s jinými osobami, ledaže uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a ledaže prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné.
b) nepřímou diskriminací rozumí případ, kdy by v důsledku navenek neutrálního předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla znevýhodněna osoba určitého náboženského vyznání nebo víry, osoba s určitým zdravotním postižením, určitého věku nebo určité sexuální orientace či osoba, která je, popř. se má za to, že je, s takovou osobou spojena, v porovnání s jinými osobami, ledaže uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a ledaže prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné.
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3
3.  Obtěžování se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1, pokud dojde k nežádoucímu chování souvisejícímu s kterýmkoli z důvodů uvedených v článku 1, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.
3.  Aniž je dotčena svoboda projevu, obtěžování se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1, pokud dojde k nežádoucímu chování souvisejícímu s kterýmkoli z důvodů uvedených v článku 1, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry. Pojem obtěžování může být v této souvislosti definován v souladu s vnitrostátní právní úpravou a zvyklostmi členských států.
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4
4.  Jakékoli chování směřující k navádění k diskriminaci osob z kteréhokoli z důvodů uvedených v článku 1 se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1.
4)  Jakékoli chování nebo žádost založená na hierarchickém vztahu směřující k navádění k diskriminaci osob z kteréhokoli z důvodů uvedených v článku 1 se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1.
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)
4a.  Diskriminace určité osoby na základě domněnek o jejím náboženském vyznání nebo víře, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci nebo protože je tato osoba spojována s osobami určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1.
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 5
5.  Odepření přiměřené úpravy ve zvláštním případě podle čl. 4 odst. 1 písm. b) této směrnice, pokud jde o osoby se zdravotním postižením, je považováno za formu diskriminace ve smyslu odstavce 1.
5.  Odepření přiměřené úpravy ve zvláštním případě podle čl. 4 odst. 1 písm. b) této směrnice, pokud jde o osoby se zdravotním postižením či o osoby spojené s osobou se zdravotním postižením, kdy je takovou úpravu nutno provést, aby mohly tyto osoby poskytovat osobní asistenci osobě se zdravotním postižením, je považováno za formu diskriminace ve smyslu odstavce 1.
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 6
6.  Aniž je dotčen odstavec 2, mohou členské státy stanovit, že rozdíly v zacházení na základě věku nepředstavují diskriminaci, jestliže jsou v souvislosti s vnitrostátními právními předpisy odůvodněny legitimním cílem a jestliže prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné. Tato směrnice zejména nevylučuje možnost stanovit věkovou hranici pro přístup k sociální podpoře, vzdělání a určitému zboží a službám.
6.  Tato směrnice nevylučuje rozdíly v zacházení na základě věku, jestliže jsou objektivně a rozumně odůvodněny legitimním cílem a jestliže prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené, úměrné, nezbytné a efektivní.
Pozměňovací návrhy 87 a 44
Návrh směrnice
Čl. 2 − odst. 7
7.  Aniž je dotčen odstavec 2, při zajišťování finančních služeb mohou členské státy povolit přiměřené rozdíly v zacházení, jsou-li věk nebo zdravotní postižení u daného produktu klíčovým faktorem pro posouzení rizika založené na příslušných a přesných pojistně-matematických nebo statistických údajích.
7.  Aniž je dotčen odstavec 2, nepovažují se pro účely této směrnice při zajišťování finančních služeb za diskriminaci přiměřené rozdíly v zacházení, jsou-li věk nebo zdravotní postižení u daného produktu určujícím faktorem pro posouzení rizika založené na příslušných pojistně-matematických zásadách, přesných statistických údajích nebo lékařských poznatcích. Tyto údaje by měly být přesné, aktuální a relevantní a měly by být na požádání dány k dispozici, a to přístupným způsobem. Pojistně-matematické a rizikové faktory by měly odrážet pozitivní změny v průměrné délce života a aktivním stárnutí i zvyšující se mobilitu a dosažitelnost pro osoby se zdravotním postižením. Poskytovatel služeb musí být schopen objektivně doložit výrazně vyšší riziko a zajistit, aby rozdíly v zacházení byly objektivně a přiměřeně odůvodněny legitimním cílem, přičemž prostředky k dosažení tohoto cíle musí být přiměřené, nezbytné a efektivní.
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 8
8.  Tato směrnice se nedotýká obecných opatření stanovených vnitrostátními právními předpisy, která jsou v demokratické společnosti nutná pro veřejnou bezpečnost, udržování veřejného pořádku a předcházení trestním činům, pro ochranu zdraví a ochranu práv a svobod ostatních osob.
8.  Tato směrnice se nedotýká obecných opatření stanovených vnitrostátními právními předpisy, která jsou v demokratické společnosti nutná a úměrná pro veřejnou bezpečnost, udržování veřejného pořádku a předcházení trestním činům, pro ochranu zdraví a ochranu práv a svobod ostatních osob.
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 8 a (nový)
8a.  Tato směrnice uznává, že právo na soukromí je prostředkem boje proti diskriminaci uvedené v tomto článku.
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 − pododstavec 1 − písm. d
d) přístup ke zboží a jiným službám, které jsou k dispozici veřejnosti, včetně bydlení, a jejich dodávky.
d) přístup ke zboží a jiným službám, které jsou k dispozici veřejnosti, včetně bydlení a dopravy, a jejich poskytování.
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 − písm. d a (nové)
da) členství a účast ve sdruženích i služby, které tyto organizace poskytují.
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 − pododstavec 2
Pododstavec d) platí pro fyzické osoby pouze tehdy, provádějí-li profesní nebo obchodní činnost.
Pododstavec d) se netýká transakcí mezi soukromými osobami, pro které tyto transakce nepředstavují obchodní nebo profesní činnost.
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2
2.  Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy o manželském a rodinném stavu, včetně reprodukčních práv.
2.  Touto směrnicí se nemění rozdělení pravomocí mezi Evropskou unií a jejími členskými státy.
Pozměňovací návrhy 89 a 51
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3
3.  Touto směrnicí není dotčena odpovědnost členských států za obsah výuky, činnosti a organizaci jejich vzdělávacích systémů, včetně poskytování vzdělávání osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. Členské státy smí umožnit rozdíly v zacházení ohledně přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry.
3.  Tato směrnice se nepoužije na obsah výuky, činnosti a organizaci vnitrostátních vzdělávacích systémů, přičemž členské státy zajistí, aby osoby s postižením měly právo na vzdělání bez diskriminace a na základě rovných příležitostí. Členské státy také zajistí, aby byly při rozhodování o tom, jaký typ vzdělání nebo odborné přípravy je vhodný, respektovány názory dané osoby se zdravotním postižením. Členské státy smí povolit rozdíly v zacházení ohledně přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry, aby byl zachován specifický charakter a étos těchto zařízení, jakož i pluralita vzdělávacích systémů, pokud to nenarušuje právo na vzdělání a neospravedlňuje diskriminaci z jakéhokoli jiného důvodu. Členské státy zajistí, aby v důsledku takového postupu nebylo jedinci upřeno právo na vzdělání.
Pozměňovací návrhy 95 a 52
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4
4.  Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy, které stanoví sekulární povahu státu, státních institucí nebo orgánů a vzdělání nebo které souvisejí se statusem a činností církví a jiných organizací vycházejících z náboženského vyznání nebo víry. Zároveň jí nejsou dotčeny vnitrostátní státní předpisy na podporu rovnosti mužů a žen.
4.  Tato směrnice se nevztahuje na vnitrostátní právo, které stanoví sekulární povahu státu, státních institucí nebo orgánů a vzdělání nebo které souvisí se statusem, činností a právním rámcem církví a jiných organizací vycházejících z náboženského vyznání nebo víry, pokud nespadají do pravomoci EU. Pokud činnost církví nebo jiných organizací vycházejících z náboženského vyznání nebo víry spadají do pravomoci EU, vztahují se na ně ustanovení Unie proti diskriminaci. Zároveň jí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy k zajištění rovnosti mužů a žen.
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5
5.  Tato směrnice se netýká rozdílů v zacházení na základě státní příslušnosti a nejsou jí dotčeny ustanovení a podmínky upravující vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti na území členských států a dále se netýká rozdílů v jakémkoli zacházení souvisejícím s právním postavením dotyčných státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti.
5.  Tato směrnice se netýká rozdílů v zacházení na základě státní příslušnosti a nejsou jí dotčeny ustanovení a podmínky upravující vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti na území členských států a dále se netýká rozdílů v jakémkoli zacházení souvisejícím s právním postavením dotyčných státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti. Diskriminace z důvodů náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, která se projevuje jako rozdíl v zacházení na základě státní příslušnosti, se považuje za diskriminaci ve smyslu článku 1.
Pozměňovací návrh 91
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)
5a.  Odvětví reklamy a sdělovacích prostředků se vylučuje z oblasti působnosti této směrnice.
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 4 − odst. 1 − úvodní část
1.  K zaručení dodržování zásady rovného zacházení ve vztahu k osobám se zdravotním postižením:
1.  K zaručení dodržování zásady rovného zacházení ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, přičemž "zdravotní postižení" je třeba chápat ve světle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a osob s chronickým onemocněním:
Pozměňovací návrh 97
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a
a) se v předstihu poskytují opatření nutná k tomu, aby byl osobám se zdravotním postižením umožněn účinný přístup k sociální ochraně, sociálním výhodám, zdravotní péči a přístup ke zboží a službám, včetně bydlení a přepravy, které jsou dostupné veřejnosti, včetně prostřednictvím přiměřených přizpůsobení či úprav. Taková opatření by neměla představovat neúměrné břemeno, ani vyžadovat zásadní změny sociální ochrany, sociálních výhod, zdravotní péče, vzdělání nebo dotčeného zboží či služeb nebo vyžadovat zavedení jejich alternativ.
a) se v předstihu poskytují opatření nutná k tomu, aby byl osobám se zdravotním postižením umožněn účinný přístup k sociální ochraně, sociálním výhodám, zdravotní péči, vzdělávání a přístup ke zboží a službám, které jsou dostupné veřejnosti, včetně bydlení, telekomunikace a elektronických komunikací, informací, včetně informací poskytovaných v přístupných formátech, finančních služeb, kultury a zájmových činností, veřejných budov, dopravních prostředků a dalších veřejných prostor a zařízení, a to i prostřednictvím přiměřených přizpůsobení či úprav. Nedojde-li k poskytnutí účinného nediskriminačního přístupu v důsledku praxe, politiky nebo postupu, budou přijata opatření, aby se tomuto přístupu zabránilo.
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 4 - odst. 1 - písm. b
b)  Aniž je dotčena povinnost zajistit účinný nediskriminační přístup a je-li to nutné ve zvláštním případě, musí být poskytnuta přiměřená úprava, ledaže by představovala neúměrné břemeno.
b)   Pro účely tohoto odstavce se účinným nediskriminačním přístupem rozumí zjištění a odstranění překážek a bariér a zabránění tomu, aby vznikaly nové překážky a bariéry, které by omezily přístup osob se zdravotním postižením ke zboží, službám a zařízením dostupným široké veřejnosti, a to bez ohledu na povahu překážky či bariéry nebo zdravotního postižení. S výhradou ustanovení této směrnice a bez ohledu na opatření zvolená k odstranění překážek nebo bariér je zajišťován účinný nediskriminační přístup osobám s postižením za stejných podmínek jako osobám bez postižení všude, kde to je možné, a osobám s postižením je usnadňováno použití asistenčních zařízení včetně pomůcek pro zajištění mobility a přístupu, jako jsou vodící a další asistenční psi s osvědčením , všude, kde je třeba. Pokud přes veškeré úsilí nelze provést přiměřenou úpravu, která zajistí účinný nediskriminační přístup, za stejných podmínek a v souladu s ustanoveními této směrnice je k zajištění přístupu zvolena smysluplná alternativa. Pro účely tohoto ustanovení se "přiměřenou úpravou" rozumějí alternativní opatření, která jsou v konkrétním případě potřebná s cílem umožnit osobě se zdravotním postižením za stejných podmínek jako ostatním přístup k právům spadajícím do působnosti této směrnice ve smyslu čl. 3 odst. 1 a využívání či výkon těchto práv.
Pozměňovací návrh 98
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2
2.  Pro účely posuzování, zda by opatření nutná k plnění podmínek odstavce 1 představovala neúměrné břemeno, musí být vzat v úvahu zejména rozsah zdrojů organizace, její povaha, odhadované náklady, životní cyklus zboží a služeb a možné výhody plynoucí z lepšího přístupu pro osoby se zdravotním postižením. Toto břemeno není neúměrné, je-li dostatečně vyváženo opatřeními existujícími v rámci politiky dotyčného členského státu v oblasti rovného zacházení.
2.   Opatření k dosažení účinného nediskriminačního přístupu by neměla představovat neúměrné břemeno nebo vyžadovat zásadní změnu. Pro účely posuzování, zda by příslušné opatření představovalo neúměrné břemeno, by mělo být zohledněno, zda je příslušné opatření neproveditelné nebo není bezpečné a zda jeho proveditelnost a bezpečnost nelze zajistit přiměřenou úpravou pravidel, strategií či postupů nebo odstraněním stavebních, komunikačních či dopravních překážek nebo zajištěním doplňujících pomůcek či služeb. Změna je považována za zásadní, pokud mění zboží a služby nebo povahu živnosti, profese či podnikání do té míry, že poskytovatel zboží nebo služeb v důsledku změny poskytuje zboží či služby zcela jiného druhu. Přiměřené úpravy nezbytně nevyžadují významné stavební změny budov, jejichž struktura je vzhledem k jejich historické, kulturní nebo architektonické hodnotě výslovně chráněna vnitrostátními právními předpisy. Toto břemeno se nepovažuje za neúměrné, je-li dostatečně vyváženo opatřeními existujícími v dotyčném členském státě. Zásadu přiměřené úpravy a neúměrné břemeno je třeba chápat ve smyslu směrnice 2000/78/ES a Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.
Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3
3.  Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení práva Společenství nebo vnitrostátní předpisy týkající se přístupu k určitému zboží a službám.
3.  Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení práva Společenství nebo vnitrostátní předpisy týkající se přístupu k určitému zboží a službám. Pokud je to ovšem možné, přijmou orgány EU a členské státy opatření, která by povzbudila poskytovatele zboží a služeb, zejména vyrobeného zboží, aby navrhli přístupná řešení, např. zadáváním veřejných zakázek. Přístupnými výrobky a službami se rozumí výrobky a služby navržené tak, aby je mohli používat všichni uživatelé.
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Článek 5
Pro zajištění plné rovnosti v praxi nebrání zásada rovného zacházení žádnému členskému státu zachovávat nebo přijímat zvláštní opatření pro předcházení znevýhodňování souvisejícímu s náboženstvím nebo vírou, zdravotním postižením, věkem nebo sexuální orientací a pro jeho kompenzaci.
Pro zajištění plné rovnosti v praxi nebrání zásada rovného zacházení žádnému členskému státu zachovávat nebo přijímat zvláštní opatření pro předcházení znevýhodňování souvisejícímu s náboženstvím nebo vírou, zdravotním postižením, věkem nebo sexuální orientací a pro jeho kompenzaci, ani mu nebrání v tom, aby umožnil, aby tato opatření přijímal veřejný, soukromý nebo dobrovolnický sektor.
Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1
1.  Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní řízení, včetně – považují-li to za vhodné – dohodovacích řízení, směřující k dodržování povinností podle této směrnice byla dostupná všem osobám, které se cítí poškozeny nedodržováním zásady rovného zacházení, i když vztahy, ve kterých mělo dojít k diskriminaci, již skončily.
1.  Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní řízení, včetně – považují-li to za vhodné – dohodovacích řízení, směřující k dodržování povinností podle této směrnice byla v praxi dostupná všem osobám, které se cítí poškozeny nedodržováním zásady rovného zacházení, i když vztahy, ve kterých mělo dojít k diskriminaci, již skončily.
Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)
3a.  Členské státy ve svých vnitrostátních právních řádech zavedou nezbytná opatření pro zajištění skutečné a účinné náhrady nebo vyrovnání ztráty a škody, za podmínek stanovených členskými státy, kterou utrpěla osoba poškozená v důsledku diskriminace ve smyslu této směrnice, a to způsobem, který je odrazující a přiměřený utrpěné škodě.
Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2
2.  Odstavec 1 nebrání členským státům zavést pravidla o dokazování, která jsou pro žalobce příznivější.
2.  Odstavec 1 nebrání členským státům zavést pravidla, která jsou pro žalobce příznivější.
Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)
Článek 9a
Podpora rovného zacházení
Členské státy berou aktivně v úvahu cíl rovnosti všech bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci při vypracovávání a provádění právních a správních předpisů, politik a činností v oblastech, jimiž se zabývá tato směrnice.
Pozměňovací návrh 86
Návrh směrnice
Článek 10
Členské státy zajistí, aby s předpisy přijatými na základě této směrnice, jakož i s příslušnými předpisy, které jsou již v platnosti, byly dotčené osoby seznámeny všemi odpovídajícími prostředky a na celém území daného státu.
Členské státy zajistí, aby s předpisy přijatými na základě této směrnice, jakož i s předpisy, které jsou již platné, byly seznámeny dotčené osoby všemi odpovídajícími prostředky, včetně internetu, a na celém území.
V zájmu podpory zásady rovného zacházení uspořádají členské státy ad hoc informační a osvětové kampaně a školení.
Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Článek 11
V zájmu prosazování zásady rovného zacházení musí členské státy podporovat dialog s příslušnými zúčastněnými stranami, zejména s nevládními organizacemi, které mají v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi legitimní zájem přispívat k boji proti diskriminaci na základě těch důvodů a v těch oblastech, které uvádí tato směrnice.
V zájmu prosazování zásady rovného zacházení musí členské státy podporovat dialog s příslušnými zúčastněnými stranami, zejména s nevládními organizacemi, a tato konzultace se také zabývá sledováním uplatňování této směrnice.
Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1
1.  Členské státy určí jeden nebo několik orgánů pro podporu rovného zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Tyto orgány mohou být součástí agentur pověřených na vnitrostátní úrovni ochranou lidských práv nebo práv jednotlivců, včetně práv stanovených jinými předpisy Společenství, včetně směrnic 2000/43/ES a 2004/113/ES.
1.  Členské státy určí jeden nebo několik orgánů, které vykonávají svou činnost nezávisle a mají k dispozici dostatečné množství finančních prostředků, pro podporu rovného zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Členské státy zajistí, aby tento orgán anebo orgány byly vybaveny pravomocemi v oblastech, na které se vztahuje působnost této směrnice, a v oblasti zaměstnání a povolání podle směrnice 2000/78/ES. Tyto orgány mohou být součástí agentur pověřených na vnitrostátní úrovni ochranou práv stanovených jinými předpisy Společenství, včetně směrnic 2000/43/ES, 2000/78/ES a 2004/113/ES.
Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – odrážka -1 (nová)
- usnadňování správních nebo právních řízení v oblasti diskriminace, jejíž oběť sídlí v jiném členském státě než obžalovaný, tím, že naváže spojení s příslušnou organizací nebo organizacemi v členském státě obžalovaného,
Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – odrážka -1a (nová)
- zajištění přístupu žalobce k právní pomoci v souladu se směrnicí Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech1, bude-li to vhodné,
_____________
1 Úř. věst. L 26, 31. 1. 2003, s. 41.
Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – odrážka 2
- provádění nezávislých studií týkajících se diskriminace;
- sledování a provádění nezávislých studií týkajících se diskriminace, včetně uplatňování antidiskriminační právní úpravy;
Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – odrážka 3 a (nová)
- spolupráce a výměna informací s Agenturou pro základní práva a s dalšími příslušnými orgány EU.
Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)
2a.  Členské státy poskytnou těmto orgánům dostatečné zdroje, které umožní účinný a snadno přístupný výkon jejich povinností.
Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Čl. 13 – písm. a
a) byly zrušeny právní a správní předpisy odporující zásadě rovného zacházení;
a) byly okamžitě zrušeny právní a správní předpisy odporující zásadě rovného zacházení;
Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Článek 14
Členské státy stanoví systém sankcí ukládaných za porušování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice a přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Tyto sankce, které mohou zahrnovat náhradu škody poškozenému, jež nemusí být omezena předchozím stanovením horní hranice, musí být účinné, přiměřené a odrazující.
Členské státy stanoví systém sankcí ukládaných za porušování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice a přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Tyto sankce, které mohou zahrnovat náhradu škody poškozenému, jež nemusí být omezena předchozím stanovením horní hranice, musí být účinné, přiměřené a odrazující a musí vést k ukončení diskriminačního chování a odstranění jeho dopadů.
Pozměňovací návrhy 59 a 77
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2
2.  Ke zohlednění konkrétních podmínek mohou členské státy v případě nutnosti stanovit, že povinnost zajišťovat účinný přístup, jak uvádí článek 4, musí být plněna až […] čtyři [roky po přijetí směrnice].
2.  Aby splnily povinnost, která spočívá v zajištění účinného a nediskriminačního přístupu ke stávajícím infrastrukturám, politikám nebo postupům ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a), mohou členské státy v případě potřeby uplatnit dodatečnou lhůtu 10 let [od konce lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu] ke splnění této povinnosti.
Členské státy, které si přejí použít tuto dodatečnou lhůtu, o tom s odůvodněním informují Komisi do data stanoveného v odstavci 1.
Členské státy, které si přejí použít tuto dodatečnou lhůtu, předloží Komisi plán postupného plnění požadavků stanovených v čl. 4 odst. 1 písm. a), včetně cílů, prostředků a časového plánu. Členské státy, které si přejí použít tuto dodatečnou lhůtu, budou pololetně předkládat Komisi zprávu o podniknutých opatřeních při zajišťování účinného a nediskriminačního přístupu a o pokroku při zavádění čl. 4 odst. 1 písm. a). Komise předkládá pololetně zprávu Radě.
Pozměňovací návrh 78
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1
1.  Členské státy a vnitrostátní orgány pro rovné zacházení sdělí Komisi do […] a poté každých pět let veškeré informace nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala zprávu pro Evropský parlament a Radu o uplatňování této směrnice.
1.  Členské státy sdělí Komisi do […] a poté každých pět let veškeré informace nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala zprávu pro Evropský parlament a Radu o uplatňování této směrnice.
Pozměňovací návrh 79
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)
1a.  Nejpozději ... let po vstupu této směrnice v platnost musí být zaveden obecný právní rámec Společenství v oblasti nediskriminace v podobě jediné směrnice, která bude slučovat a tím i nahrazovat všechny stávající směrnice založené na článku 13 Smlouvy o ES, včetně této směrnice. Tato nová směrnice bude zajišťovat stejnou úroveň ochrany pro všechny důvody diskriminace.
Pozměňovací návrh 80
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2
2.  Zpráva Komise vezme podle potřeby v úvahu stanoviska sociálních partnerů a příslušných nevládních organizací a také Agentury EU pro základní práva. V souladu se zásadou systematického přihlížení k otázce rovných příležitostí pro ženy a muže musí zpráva mimo jiné obsahovat zhodnocení dopadu přijatých opatření na ženy i muže. S ohledem na získané informace zahrne zpráva, je-li to nezbytné, návrhy na přezkoumání a aktualizaci této směrnice.
2.  Zpráva Komise vezme podle potřeby v úvahu stanoviska sociálních partnerů a příslušných nevládních organizací a také Agentury EU pro základní práva. Zpráva bude obsahovat přezkum stávajících postupů členských států ve vztahu k čl. 2 odst. 7 s přihlédnutím k používání věku nebo zdravotního postižení jako faktoru pro výpočet výše pojistného a pojistného plnění. V souladu se zásadou systematického přihlížení k otázce rovných příležitostí pro ženy a muže musí zpráva mimo jiné obsahovat zhodnocení dopadu přijatých opatření na ženy i muže. Zpráva bude rovněž obsahovat informace o vícenásobné diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, sexuální orientace, věku nebo zdravotního postižení, ale rovněž o diskriminaci na základě pohlaví, rasy a etnického původu. S ohledem na získané informace zahrne zpráva, je-li to nezbytné, návrhy na přezkoumání a aktualizaci této směrnice.
Právní upozornění - Ochrana soukromí