Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0140(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0149/2009

Indgivne tekster :

A6-0149/2009

Forhandlinger :

PV 01/04/2009 - 14
CRE 01/04/2009 - 14

Afstemninger :

PV 02/04/2009 - 9.16
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0211

Vedtagne tekster
PDF 365kWORD 301k
Torsdag den 2. april 2009 - Bruxelles
Ligebehandling *
P6_TA(2009)0211A6-0149/2009

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2009 om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (KOM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0426),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 13, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0291/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Kultur- og Uddannelsesudvalget, Retsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0149/2009),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  Alle menneskers ret til lighed for loven og beskyttelse mod forskelsbehandling er en universel ret, der anerkendes i verdenserklæringen om menneskerettigheder, De Forenede Nationers konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination, De Forenede Nationers konventioner om borgerlige og politiske rettigheder og om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder, den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og den europæiske socialpagt, som [alle] medlemsstaterne har tiltrådt. I FN's konvention om handicappedes rettigheder indgår manglende tilpasninger i rimeligt omfang i definitionen på forskelsbehandling.
(2)  Alle menneskers ret til lighed for loven og beskyttelse mod forskelsbehandling er en universel ret, der anerkendes i verdenserklæringen om menneskerettigheder, De Forenede Nationers konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination, De Forenede Nationers konventioner om borgerlige og politiske rettigheder og om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder, De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder, artikel 14 i og valgfri protokol nr. 12 til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og den europæiske socialpagt, som [alle] medlemsstaterne har tiltrådt. I FN's konvention om handicappedes rettigheder indgår manglende tilpasninger i rimeligt omfang i definitionen på forskelsbehandling.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Princippet om ligebehandling og forbuddet mod forskelsbehandling er generelle principper i international, europæisk og national lovgivning, som er bindende for EU og medlemsstaterne i alle forhold, der hører under deres kompetence. Dette direktiv bidrager til at opfylde dette mål og til at fjerne forskelsbehandling, der ikke er i overensstemmelse hermed.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)
(2b)  Dette direktiv er et af midlerne, hvormed Fællesskabet overholder sine forpligtelser i henhold til FN-konventionen om handicappedes rettigheder, og skal fortolkes i lyset heraf.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 2 c (ny)
(2c)  I overensstemmelse med artikel 5 i den politiske erklæring, som blev vedtaget ved afslutningen af FN's verdenskonference om aldring i Madrid 2002, blev det vedtaget at bekræfte forpligtelsen til at sætte alt ind på at eliminere alle former for diskrimination, herunder aldersdiskrimination, at anerkende, at mennesker, når de bliver ældre, skal kunne nyde et liv, som giver en følelse af tilfredshed, og som er sundt og sikkert, samt hvor de deltager aktivt i det økonomiske, sociale, kulturelle og politiske liv i deres samfund, at styrke anerkendelsen af ældre personers værdighed og at fjerne alle former for tilsidesættelse, misbrug og vold.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 2 d (ny)
(2d)  Fysisk og mental sundhed og velbefindende er vigtigt for folks livskvalitet og for samfundet og er væsentlige faktorer for opnåelsen af målsætningerne i EU's Lissabonstrategi.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 3
(3)  I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de grundlæggende principper, som anerkendes i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I charterets artikel 10 anerkendes retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed; artikel 21 forbyder forskelsbehandling, herunder på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering; i artikel 26 anerkendes handicappedes ret til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi.
(3)  I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de grundlæggende principper, som anerkendes i bl.a. den Europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder i artikel 9 om retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed og artikel 10 om ytringsfrihed, samt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I charterets artikel 10 anerkendes retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed; artikel 20 fastsætter, at alle er lige for loven; artikel 21 forbyder forskelsbehandling, herunder på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering; artikel 24 fastsætter specifikke rettigheder for børn;og i artikel 26 anerkendes handicappedes ret til at nyde godt af foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  Det europæiske handicapår i 2003, det europæiske år for lige muligheder for alle i 2007 og det europæiske år for interkulturel dialog i 2008 har tydeligt vist, at der fortsat finder forskelsbehandling sted, men også, at der er fordele ved mangfoldighed.
(4)  Det europæiske handicapår i 2003, det europæiske år for lige muligheder for alle i 2007 og det europæiske år for interkulturel dialog i 2008 har tydeligt vist, at der fortsat finder direkte og indirekte, multipel og tilknytningsbegrundet forskelsbehandling sted, men også, at der er behov for at fremme fordelene ved mangfoldighed.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  Det europæiske samfunds mangfoldighed udgør et centralt element i EU's kulturelle, politiske og sociale integration og skal respekteres.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)
(7a)  Forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering kan undergrave opfyldelsen af EF-traktatens mål, særlig opnåelse af et højt beskæftigelsesniveau og et højt socialt beskyttelsesniveau, højnelse af levestandarden og livskvaliteten samt økonomisk og social samhørighed og solidaritet. Forskelsbehandling kan også undergrave indsatsen for at opfylde målsætningen om udvikling af Den Europæiske Union som et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 8
(8)  Fællesskabet har vedtaget tre direktiver med EF-traktatens artikel 13, stk. 1, som retsgrundlag med henblik på at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder og seksuel orientering. Disse direktiver har vist, at lovgivning kan bruges til at bekæmpe forskelsbehandling. Med direktiv 2000/78/EF fastlægges dersærligen generel ramme for ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Der er dog stadig forskel på, i hvor høj grad og i hvilken form der i medlemsstaterne ydes beskyttelse mod forskelsbehandling af disse grunde uden for arbejdsmarkedet.
(8)  Fællesskabet har vedtaget en række direktiver med EF-traktatens artikel 13, stk. 1, som retsgrundlag med henblik på at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder og seksuel orientering. Disse direktiver har vist, at lovgivning kan bruges til at bekæmpe forskelsbehandling. Direktiv 2000/43/EF fastlægger en ramme for bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse, der forekommer såvel uden for som på arbejdsmarkedet. Direktiv 2004/113/EF fastlægger en ramme for ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenester. Direktiv 2000/78/EF fastlægger en ramme for ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv for så vidt angår religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Direktivet finder ikke anvendelse uden for dette anvendelsesområde.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 9
(9)  Lovgivningen bør derfor forbyde forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering også på en række områder uden for arbejdsmarkedet, herunder social beskyttelse, uddannelse og adgang til varer og tjenester, herunder bolig. Den bør sikre, at der gives lige adgang for handicappede på de områder, der er omfattet.
(9)  Lovgivningen bør derfor forbyde direkte og indirekte, multipel og tilknytningsbegrundet forskelsbehandling samt forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering eller køn også på en række områder uden for arbejdsmarkedet, herunder social beskyttelse, uddannelse og adgang til varer og tjenester, som f.eks. bolig, transport, foreninger og sundhedsydelser. Den bør sikre, at der gives lige adgang for personer med en særlig religion eller tro, et særligt handicap, en særlig alder eller en særlig seksuel orientering eller med en kombination af disse særlige karakteristika samt for personer, der har tilknytning til vedkommende, på de områder, der er omfattet.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  I dette direktiv bør varer forstås som den form for varer, der er omfattet af EF-traktatens bestemmelser om fri bevægelighed for varer. Tjenesteydelser bør forstås som de tjenesteydelser, der er omhandlet i EF-traktatens artikel 50.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 9 b (ny)
(9b)  Handicappede kommer ofte ud for forskelsbehandling i form af utilgængelig offentlig transport og utilgængelige bygninger samt utilgængelig kommunikation og information. Medlemsstater skal træffe foranstaltninger til at sikre tilgængelighed på disse områder for at gennemføre princippet om ligebehandling.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Betragtning 11
(11)  Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes kompetence inden for uddannelse, social sikring og sundhedsydelser. Det bør heller ikke berøre medlemsstaternes vigtige rolle og vide skønsbeføjelser med hensyn til at levere, udlægge og tilrettelægge tjenesteydelser af almen økonomisk interesse.
(11)  Dette direktiv berører ikke udøvelsen af medlemsstaternes kompetence inden for uddannelse og social beskyttelse, herunder social sikring og sundhedsydelser. Det berører heller ikke medlemsstaternes vigtige rolle og vide skønsbeføjelser med hensyn til at levere, udlægge og tilrettelægge tjenesteydelser af almen økonomisk interesse.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Betragtning 12
(12)  Forskelsbehandling indbefatter direkte og indirekte forskelsbehandling, chikane, instruktioner om at forskelsbehandle samt manglende tilpasninger i rimeligt omfang.
(12)  Forskelsbehandling indbefatter direkte og indirekte forskelsbehandling, herunder multipel diskrimination, chikane, instruktioner om at forskelsbehandle samt manglende tilpasninger i rimeligt omfang.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)
(12a)  Handicappede omfatter personer med en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer, hvad enten de er miljømæssige eller holdningsmæssige, kan hæmme dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.
Ændring 82
Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny)
(12b)  Da mikrovirksomheder vil få pålagt en urimelig stor byrde, bør disse indrømmes en særlig beskyttelse, lige som det f.eks. er tilfældet i den amerikanske Civil Rights Act.
Ændring 19
Forslag til direktiv
Betragtning 12 c (ny)
(12c)  Forskelsbehandling skal forstås som afvisning af lægehjælp udelukkende på grundlag af alder.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Betragtning 12 d (ny)
(12d)  Forskelsbehandling på grund af handicap omfatter forskelsbehandling på grund af, at en person ledsages af eller assisteres af en anerkendt førerhund, som er blevet trænet i henhold til standarderne i enten 'International Guide Dog Federation' eller 'Assistance Dogs International'.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Betragtning 12 e (ny)
(12e)  Reel og lige adgang kan tilvejebringes på en række måder, herunder gennem anvendelse af princippet om "design for alle" og ved at lette handicappedes brug af hjælpemidler, herunder støtte til mobilitet og adgang som f.eks. til anerkendte førerhunde og andre ledsagehunde.
Ændring 22
Forslag til direktiv
Betragtning 12 f (ny)
(12f)  En ændring er grundlæggende i artikel 4's forstand, hvis den ændrer varerne eller tjenesteydelserne eller karakteren af den pågældende branche, erhvervsgruppe eller virksomhed i et sådant omfang, at leverandøren af varerne eller tjenesteydelserne reelt leverer en helt anden slags varer eller tjenesteydelser.
Ændring 10 + 23
Forslag til direktiv
Betragtning 13
(13)  Når Fællesskabet gennemfører princippet om ligebehandling uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, bør det i henhold til EF-traktatens artikel 3, stk. 2, tilstræbe at fjerne uligheder og at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, da kvinder ofte er ofre for multipel diskrimination.
(13)  Dette direktiv tager også højde for multipel diskrimination. Da forskelsbehandling kan opstå af to eller flere af de grunde, der er opført i EF-traktatens artikel 12 og 13, bør Fællesskabet, når det gennemfører princippet om ligebehandling, i henhold til EF-traktatens artikel 3, stk. 2, og artikel 13 tilstræbe at fjerne uligheder, der vedrører køn, race, etnisk oprindelse, handicap, seksuel orientering, religion, tro eller alder eller en kombination heraf, og at fremme ligestilling, uanset hvilken kombination af karakteristika i relation til ovennævnte faktorer en person måtte have. Der bør være effektive retlige procedurer til rådighed for at behandle tilfælde af multipel diskrimination. Nationale retlige procedurer bør især sikre, at alle aspekter af en klage angående multipel diskrimination kan behandles under én enkelt procedure.
Ændring 24
Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)
(14a)  Ulige behandling på grund af alder og handicap kan tillades, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Disse former for ulige behandling kan f.eks. omfatte særlige aldersbetingelser for adgang til visse varer eller tjenesteydelser såsom alkoholholdige drikkevarer, våben eller kørekort. Fremme af den økonomiske, kulturelle eller sociale integration af unge, ældre eller handicappede kan også anses for at være et legitimt formål. Derfor formodes foranstaltninger vedrørende alder og handicap, der fastsætter gunstigere betingelser end dem, der gælder for andre, som f.eks. gratis adgang til eller nedsatte priser for offentlig transport, museer eller sportsfaciliteter, at være forenelige med princippet om ikke-forskelsbehandling.
Ændring 83
Forslag til direktiv
Betragtning 15
(15)  Inden for bank- og forsikringsvirksomhed og i forbindelse med andre finansielle tjenester anvendes der aktuarmæssige faktorer og risikofaktorer i tilknytning til handicap og alder. Dette bør ikke betragtes som forskelsbehandling, hvis de pågældende faktorer må anses for at være afgørende for risikovurderingen.
(15)  Inden for bank- og forsikringsvirksomhed og i forbindelse med andre finansielle tjenester anvendes der aktuarmæssige faktorer og risikofaktorer i tilknytning til handicap og alder. Dette bør ikke betragtes som forskelsbehandling, hvis disse faktorer må anses for at være afgørende for risikovurderingen, og hvis tjenesteyderen ved hjælp af aktuarmæssige principper, statistiske data eller medicinske data kan påvise, at der består en væsentligt højere risiko. Disse data bør være nøjagtige, nye og relevante og stilles til rådighed efter anmodning. De aktuarmæssige faktorer og risikofaktorerne bør afspejle de positive ændringer i forventet levetid og aktiv aldring samt øget mobilitet og adgang for handicappede. Ved medicinske data forstås udelukkende objektive og bekræftede medicinske fakta og uomtvistet medicinsk viden, som overholder standarderne for indsamling af medicinske data.
Ændring 26
Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)
(15a)  Indgåelse af kontrakter i medlemsstaterne på vegne af staten, regionale eller lokale myndigheder og andre offentligretlige organer er underlagt traktatens principper og navnlig principperne om fri bevægelighed for varer, fri etableringsret og fri bevægelighed for tjenesteydelser og de principper, der er afledt heraf, såsom principperne om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed. Retlige krav til samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter1, således at indgåelse af kontrakter i medlemsstaterne på vegne af staten, regionale eller lokale myndigheder og andre offentligretlige organer er underlagt EF-traktatens principper og navnlig principperne om ligebehandling uanset køn, race, etnisk oprindelse, handicap, seksuel orientering, religion, tro eller alder og princippet om ikke-forskelsbehandling. For offentlige kontrakter over en vis værdi er der dog udarbejdet bestemmelser om fællesskabssamordning af nationale procedurer for indgåelse af sådanne kontrakter for at sikre en effektiv konkurrence ved tildeling af offentlige kontrakter. Medlemsstaterne bør fortolke disse samordningsbestemmelser i overensstemmelse med principperne om ligebehandling uanset køn, race, etnisk oprindelse, handicap, seksuel orientering, religion, tro eller alder og traktatens øvrige bestemmelser.
_______________________________________
1 EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114.
Ændring 27
Forslag til direktiv
Betragtning 16
(16)  Enhver har frihed til at indgå aftaler, herunder frihed til at vælge en aftalepartner til en given transaktion. Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på økonomiske transaktioner foretaget af private, for hvem disse transaktioner ikke udgør en faglig eller erhvervsmæssig virksomhed.
(16)  Enhver har fuld frihed til at indgå aftaler, herunder frihed til at vælge en aftalepartner til en given transaktion. Det er i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser vigtigt at sikre beskyttelse af privat- og familielivet og transaktioner i relation hertil. Transaktioner mellem private, der handler i den egenskab, er derfor ikke omfattet af dette direktiv, hvis de ikke udgør en faglig eller erhvervsmæssig virksomhed for aftaleparterne.
Ændring 28
Forslag til direktiv
Betragtning 17
(17)  Når man forbyder forskelsbehandling, er det vigtigt at overholde andre grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder beskyttelse af privat- og familielivet og transaktioner i den forbindelse, religionsfriheden samt foreningsfriheden. Dette direktiv berører ikke national ret vedrørende civilstand eller familiemæssig status, herunder reproduktive rettigheder. Det berører heller ikke statens eller statslige organers eller uddannelsessektorens sekulære status.
(17)  Når man forbyder forskelsbehandling, er det vigtigt at overholde andre grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder religionsfriheden, foreningsfriheden, ytringsfriheden samt pressefriheden. Dette direktiv berører ikke statens eller statslige organers eller uddannelsessektorens sekulære status. Dette direktiv ændrer ikke kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne, heller ikke for så vidt angår de områder, der henhører under ægteskabslovgivningen, familieretslovgivningen eller sundhedslovgivningen.
Ændring 85
Forslag til direktiv
Betragtning 18
(18)  Medlemsstaterne er ansvarlige for uddannelsessystemernes organisation og indhold. I Kommissionens meddelelse "Forbedrede kompetencer i det 21. århundrede: En dagsorden for europæisk samarbejde om skoler" gøres der opmærksom på behovet for særlig at tage hensyn til socialt udsatte børn og børn med særlige undervisningsbehov. Den nationale lovgivning kan særlig give mulighed for ulige adgang til undervisningsinstitutioner baseret på religion eller tro. Medlemsstaterne kan også acceptere eller forbyde, at der bæres eller bruges religiøse symboler i skolen.
(18)  Medlemsstaterne er ansvarlige for uddannelsessystemernes organisation og indhold. De bør sikre effektiv beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. I Kommissionens meddelelse "Forbedrede kompetencer i det 21. århundrede: En dagsorden for europæisk samarbejde om skoler" gøres der opmærksom på behovet for særlig at tage hensyn til socialt udsatte børn og børn med særlige undervisningsbehov. Medlemsstaterne kan - men kun hvis dette er objektivt begrundet - give mulighed for ulige behandling ved adgang til uddannelsesinstitutioner baseret på religion eller tro, når der stilles krav om, at den enkelte skal handle i tiltro til og med loyalitet over for organisationens etiske grundsyn, forudsat at dette ikke begrunder andre former for forskelsbehandling, og forudsat, at der inden for en rimelig radius ligger andre uddannelsesinstitutioner, der udgør et rimeligt alternativ, således at indirekte forskelsbehandling kan undgås. Medlemsstaterne sikrer, at dette ikke fører til nægtelse af retten til uddannelse.
Ændring 30
Forslag til direktiv
Betragtning 19
(19)  Unionen har i sin erklæring nr. 11 om kirkers og konfessionsløse organisationers status, der er knyttet som bilag til slutakten til Amsterdamtraktaten, udtrykkeligt anført, at den respekterer og ikke anfægter den status i henhold til national lovgivning, som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund har i medlemsstaterne, samt at den ligeledes respekterer filosofiske og konfessionsløse organisationers status. Foranstaltninger, der skal give handicappede reel og lige adgang til de områder, der er omfattet af dette direktiv, spiller en vigtig rolle, når det gælder om at sikre fuld lighed i praksis. Det kan desuden i nogle tilfælde være nødvendigt med tilpasninger i rimeligt omfang for at sikre en sådan adgang. I ingen af disse tilfælde kræves der foranstaltninger, der udgør en uforholdsmæssigt stor byrde. I ingen af disse tilfælde kræves der foranstaltninger, der udgør en uforholdsmæssigt stor byrde. Ved vurderingen af, om byrden er uforholdsmæssigt stor, bør der tages hensyn til en rækker faktorer, herunder organisationens størrelse, ressourcer og art. Princippet om tilpasninger i rimeligt omfang og uforholdsmæssigt stor byrde er knæsat i direktiv 2000/78/EF og FN's konvention om handicappedes rettigheder.
(19)  Unionen har i sin erklæring nr. 11 om kirkers og konfessionsløse organisationers status, der er knyttet som bilag til slutakten til Amsterdamtraktaten, udtrykkeligt anført, at den respekterer og ikke anfægter den status i henhold til national lovgivning, som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund har i medlemsstaterne, samt at den ligeledes respekterer filosofiske og konfessionsløse organisationers status.
Ændring 31
Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)
Foranstaltninger, der skal give handicappede reel og lige adgang til de områder, der er omfattet af dette direktiv, spiller en vigtig rolle, når det gælder om at sikre fuld lighed i praksis. Det kan desuden i nogle tilfælde være nødvendigt med tilpasninger i rimeligt omfang for at sikre en sådan adgang. Det er under ingen omstændigheder nødvendigt med foranstaltninger, der udgør en uforholdsmæssigt stor byrde. Ved vurderingen af, om byrden er uforholdsmæssigt stor, bør der tages hensyn til, om den pågældende foranstaltning er uigennemførlig og usikker, og om den ikke kan gøres praktisk gennemførlig og sikker ved en rimelig ændring af regler, politikker eller procedurer eller fjernelse af arkitektoniske barrierer, kommunikations- eller transportbarrierer eller tilvejebringelse af hjælpemidler eller hjælpetjenester. Tilpasninger i rimeligt omfang ville ikke nødvendigvis kræve væsentlige strukturelle ændringer af bygninger, hvis struktur specifikt er beskyttet i henhold til national lovgivning som følge af deres historiske, kulturelle eller arkitektoniske værdi. Principperne om tilpasninger i rimeligt omfang og uforholdsmæssigt stor byrde er fastsat i direktiv 2000/78/EF og FN's konvention om handicappedes rettigheder.
Ændring 32
Forslag til direktiv
Betragtning 21
(21)  Forbuddet mod forskelsbehandling bør ikke være til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller vedtager foranstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper for en gruppe af personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder eller seksuel orientering. Sådanne foranstaltninger kan gøre det muligt at oprette organisationer af personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder eller seksuel orientering, når deres hovedmål er at fremme disse personers særlige behov.
(21)  Forbuddet mod forskelsbehandling bør ikke være til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller vedtager foranstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper for personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder eller seksuel orientering eller med en kombination af disse særlige karakteristika, og for personer, der har tilknytning til dem. Dette forbud kan ledsages af foranstaltninger, der tager sigte på at fremme ligebehandling og lige muligheder, og hvor der tages højde for kønsaspektet og positive særforanstaltninger med den målsætning at imødekomme specifikke behov hos personer eller grupper af personer, som på grund af deres karakteristika har brug for institutioner, tjenesteydelser og hjælp, som andre personer ikke har brug for. Sådanne foranstaltninger skal ledsages af oprettelsen af uafhængige organisationer af personer af en bestemt religion eller tro, med et bestemt handicap eller af en bestemt alder eller seksuel orientering, når deres hovedmål er at fremme disse personers særlige behov.
Ændring 34
Forslag til forordning
Betragtning 25
(25)  Effektiv gennemførelse af princippet om ligebehandling forudsætter passende retsbeskyttelse mod repressalier.
(25)  Effektiv gennemførelse af princippet om ligebehandling forudsætter passende retsbeskyttelse mod repressalier. En effektiv retsbeskyttelse af de individuelle rettigheder skal ledsages af aktiv fremme af ikke-forskelsbehandling og lige muligheder.
Ændring 35
Forslag til direktiv
Betragtning 26
(26)  I sin resolution om opfølgningen af det europæiske år for lige muligheder for alle (2007) opfordrede Rådet til at inddrage civilsamfundet, herunder organisationer, der repræsenterer personer, der risikerer at blive udsat for forskelsbehandling, arbejdsmarkedets parter og andre berørte parter, fuldt ud i udformningen af politikker og programmer, der har til formål at forebygge forskelsbehandling og fremme lighed og lige muligheder, både på europæisk og nationalt plan.
(26)  I sin resolution om opfølgningen af det europæiske år for lige muligheder for alle (2007) opfordrede Rådet til at inddrage civilsamfundet, herunder organisationer, der repræsenterer personer, der risikerer at blive udsat for forskelsbehandling, arbejdsmarkedets parter og andre berørte parter, fuldt ud i udformningen af politikker og programmer, der har til formål at forebygge forskelsbehandling og fremme lighed og lige muligheder, både på europæisk og nationalt plan. Med dette mål for øje bør Kommissionen og medlemsstaterne sørge for, at offentligheden og de berørte personer får kendskab til bestemmelserne i dette direktiv og de bestemmelser, der allerede er gældende på området - ved hjælp af presse- og informationskampagner, der også tager sigte på at komme stereotyper til livs - gennem hensigtsmæssige, passende og tilgængelige midler, såsom tegnsprog eller specifikke websteder for svagtseende.
Ændring 36
Forslag til direktiv
Betragtning 31 a (ny)
(31a)  Ved fortolkningen af de forskellige former for forskelsbehandling bør domstole og retter inddrage internationale og europæiske regler om menneskerettigheder, herunder henstillinger og retspraksis fra rådgivende organer så som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
Ændring 37
Forslag til direktiv
Artikel 1
I dette direktiv fastlægges, med henblik på i medlemsstaterne at gennemføre princippet om ligebehandling uden for området beskæftigelse og erhverv, en ramme for bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.
1.  I dette direktiv fastlægges, med henblik på i medlemsstaterne at gennemføre princippet om ligebehandling uden for området beskæftigelse og erhverv, en ramme for bekæmpelsen af forskelsbehandling, herunder multipel diskrimination, på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.
2.  Der er tale om multipel diskrimination, når der forskelsbehandles på grund af
a) enhver kombination af årsagerne religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, eller
b) en eller flere af de årsager, der er omhandlet i stk. 1, samt på grund af en eller flere af følgende årsager:
i) køn (for så vidt som genstanden for klagen henhører under det materielle anvendelsesområde for direktiv 2004/113/EF og dette direktiv)
ii) race eller etnisk oprindelse (for så vidt som genstanden for klagen henhører under det materielle anvendelsesområde for direktiv 2000/43/EF og dette direktiv), eller
iii) nationalitet (for så vidt som genstanden for klagen henhører under anvendelsesområdet for EF-traktatens artikel 12).
3.  I dette direktiv forstås multipel diskrimination og multiple årsager som ovenfor beskrevet.
Ændring 38
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2
2.  I henhold til stk. 1
2.  I henhold til stk. 1
a) foreligger der direkte forskelsbehandling, hvis en person af en eller flere af de i artikel 1 anførte grunde behandles ringere, end en anden i en tilsvarende situation bliver, er blevet eller ville blive behandlet
a) foreligger der direkte forskelsbehandling, hvis en person eller personer, der er eller formodes at være tilknyttet en sådan person, af en eller flere af de i artikel 1 anførte grunde behandles ringere, end en anden i en tilsvarende situation bliver, er blevet eller ville blive behandlet
b) foreligger der indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med en bestemt religion eller tro, et bestemt handicap, personer, som tilhører en bestemt aldersgruppe, eller personer med en bestemt seksuel orientering, særlig ufordelagtigt i forhold til andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige
b) foreligger der indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med en bestemt religion eller tro, et bestemt handicap, personer, som tilhører en bestemt aldersgruppe, eller personer med en bestemt seksuel orientering, eller personer, der er eller formodes at være tilknyttet sådanne personer, særlig ufordelagtigt i forhold til andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.
Ændring 39
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3
3.  Chikane betragtes som forskelsbehandling som defineret i stk. 1, hvis en uønsket optræden i relation til en af de i artikel 1 anførte grunde finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtlig, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
3.   Uden at dette berører ytringsfriheden betragtes chikane som forskelsbehandling som defineret i stk. 1, hvis en uønsket optræden i relation til en af de i artikel 1 anførte grunde finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtlig, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima. I denne forbindelse kan begrebet chikane defineres i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale lovgivning og praksis.
Ændring 40
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4
4.  Enhver instruktion om at forskelsbehandle en person af en af de i artikel 1 anførte grunde, betragtes som forskelsbehandling som defineret i stk. 1.
4.  Enhver instruktion eller anmodning, der afgives inden for et hierarkisk forhold, om at forskelsbehandle en person af en af de i artikel 1 anførte grunde, betragtes som forskelsbehandling som defineret i stk. 1.
Ændring 41
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)
4a.  Forskelsbehandling på grund af antagelser om en persons religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering eller på grund af den pågældendes forbindelse med personer med en særlig religion eller tro, med et særligt handicap, med en bestemt alder eller seksuel orientering anses for forskelsbehandling som defineret i stk. 1.
Ændring 42
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5
5.  Manglende tilpasninger i rimeligt omfang i et bestemt tilfælde, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), i dette direktiv, med hensyn til handicappede anses for forskelsbehandling som defineret i stk. 1.
5.  Manglende tilpasninger i rimeligt omfang i et bestemt tilfælde, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), i dette direktiv, med hensyn til handicappede eller personer med tilknytning til en person med et handicap, hvor tilpasningerne er nødvendige, for at sådanne personer kan yde personlig hjælp til en handicappet, anses for forskelsbehandling som defineret i stk. 1.
Ændring 43
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
6.  Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne bestemme, at ulige behandling på grund af alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af den nationale ret, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Dette direktiv er særlig ikke til hinder for, at der fastsættes en bestemt aldersgrænse for adgang til sociale goder, til uddannelse og til visse varer og tjenester.
6.  Dette direktiv udelukker ikke ulige behandling på grund af alder, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige, forholdsmæssigt afpassede, nødvendige og effektive.
Ændring 87 + 44
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 7
7.  Uanset stk. 2 kan medlemsstaternei forbindelse med ydelse af finansielle tjenesterbeslutte at tillade forholdsmæssigt afpasset forskelsbehandling, hvis anvendelsen af alder eller handicap i forbindelse med det pågældende produkt er en afgørende faktor ved en risikovurdering baseret på relevante og nøjagtige aktuarmæssige eller statistiske data.
7.  Uanset stk. 2, anses forholdsmæssigt afpasset forskelsbehandling i forbindelse med levering af finansielle tjenester, ikke for at være forskelsbehandling i dette direktivs forstand, hvis anvendelsen af alder eller handicap i forbindelse med det pågældende produkt er en bestemmende faktor ved en risikovurdering baseret på relevante aktuarmæssige principper, nøjagtige statistiske data eller medicinsk viden.Disse data bør være nøjagtige, nye og relevante og stilles til rådighed efter anmodning på tilgængelig vis. De aktuarmæssige faktorer og risikofaktorerne bør afspejle de positive ændringer i forventet levetid og aktiv aldring samt øget mobilitet og adgang for handicappede. Tjenesteyderen skal objektivt kunne påvise betydeligt større risici og sikre, at forskellen i behandling er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og at midlerne til at nå dette mål er forholdsmæssigt afpassede, nødvendige og effektive.
Ændring 45
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 8
8.  Dette direktiv berører ikke generelle foranstaltninger fastsat ved national lovgivning, som i et demokratisk samfund er nødvendige af hensyn til den offentlige sikkerhed, den offentlige orden, for at forebygge forbrydelser, for at beskytte sundheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.
8.  Dette direktiv berører ikke generelle foranstaltninger fastsat ved national lovgivning, som i et demokratisk samfund er nødvendige og forholdsmæssigt afpassede af hensyn til den offentlige sikkerhed, den offentlige orden, for at forebygge forbrydelser, for at beskytte sundheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.
Ændring 46
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 8 a (nyt)
8a.  I dette direktiv anerkendes det, at retten til privatlivets fred er et middel til bekæmpelse af den forskelsbehandling, som er omhandlet i denne artikel.
Ændring 47
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d
d) adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, herunder bolig, som er tilgængelige for offentligheden.
d) adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, herunder bolig og transport, som er tilgængelige for offentligheden.
Ændring 48
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (nyt)
da) medlemskab af foreninger og foreningsvirksomhed samt de tjenesteydelser, som sådanne organisationer leverer.
Ændring 49
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2
Litra d) finder kun anvendelse på privatpersoner i det omfang, de udøver faglig eller erhvervsmæssig virksomhed.
Litra d) berører ikke transaktioner mellem private, for hvem disse transaktioner ikke udgør en erhvervsmæssig eller faglig virksomhed.
Ændring 50
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2
2.  Dette direktiv berører ikke national ret vedrørende civilstand eller familiemæssig status, herunder reproduktive rettigheder.
2.  Dette direktiv ændrer ikke kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne.
Ændring 89 + 51
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3
3.  Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes ansvar for tilrettelæggelsen af deres uddannelsessystemer og indholdet af og aktiviteter i undervisningen, herunder undervisning for personer med særlige behov. Medlemsstaterne kan give mulighed for ulige behandling ved adgang til uddannelsesinstitutioner baseret på religion eller tro.
3.  Dette direktiv finder ikke anvendelse på tilrettelæggelsen af de nationale uddannelsessystemer og indholdet af og aktiviteter i undervisningen, men medlemsstaterne skal sikre handicappedes ret til uddannelse uden forskelsbehandling og på grundlag af lige muligheder. Medlemsstaterne sikrer ligeledes, at der tages hensyn til handicappedes synspunkter ved fastlæggelsen af, hvilken uddannelse eller hvilket kursus der er passende. Medlemsstaterne kan give mulighed for ulige behandling ved adgang til uddannelsesinstitutioner baseret på religion eller tro, for at kunne opretholde sådanne institutioners særlige karakter og moralsystem og for at kunne bevare uddannelsessytemets pluralisme, forudsat at dette ikke er udtryk for en tilsidesættelse af retten til uddannelse og ikke begrunder forskelsbehandling af andre grunde. Medlemsstaterne sikrer, at dette ikke fører til nægtelse af retten til uddannelse.
Ændring 95 + 52
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4
4.  Dette direktiv berører ikke national lovgivning, der sikrer den sekulære status af staten, statsinstitutioner eller statsorganer eller uddannelse, eller national lovgivning vedrørende den status, som kirker og andre organisationer baseret på religion eller tro har, og vedrørende disses aktiviteter. Det berører heller ikke national lovgivning til fremme af ligestilling mellem kønnene.
4.  Dette direktiv finder ikke anvendelse på national ret, der sikrer den sekulære status af staten, statsinstitutioner eller statsorganer eller uddannelse, eller national lovgivning vedrørende den status, som kirker og andre organisationer baseret på religion eller tro har, og vedrørende disses aktiviteter og lovgivningsmæssige ramme, hvor dette falder uden for EU's kompetenceområde. I tilfælde hvor aktiviteterne inden for kirker og andre organisationer baseret på religion eller tro falder ind under EU's kompetenceområde, er de omfattet af EU's bestemmelser om ikke-forskelsbehandling. Det berører heller ikke national lovgivning, der skal sikre ligestilling mellem mænd og kvinder.
Ændring 53
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5
5.  Dette direktiv omfatter ikke forskelsbehandling på grund af nationalitet og berører ikke bestemmelser og betingelser vedrørende tredjelandsstatsborgeres og statsløse personers indrejse og ophold i medlemsstaterne og heller ikke nogen form for behandling, der skyldes de pågældende tredjelandsstatsborgeres eller statsløse personers retsstilling.
5.  Dette direktiv omfatter ikke forskelsbehandling på grund af nationalitet og berører ikke bestemmelser og betingelser vedrørende tredjelandsstatsborgeres og statsløse personers indrejse og ophold i medlemsstaterne og heller ikke nogen form for behandling, der skyldes de pågældende tredjelandsstatsborgeres eller statsløse personers retsstilling. Forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, som kommer til udtryk som en ulige behandling på grund af nationalitet anses for forskelsbehandling som defineret i artikel 1.
Ændring 91
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)
5a.  Reklame- og mediesektoren er udelukket fra dette direktivs anvendelsesområde.
Ændring 55
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – indledning
1.  Med henblik på at sikre, at princippet om ligebehandling af handicappede overholdes:
1.  Med henblik på at sikre, at princippet om ligebehandling af handicappede overholdes, idet "handicap" skal forstås i lyset af FN's konvention om handicappedes rettigheder, herunder mennesker med kroniske sygdomme:
Ændring 97
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a
a)  Det forudsættes, at der indføres de nødvendige foranstaltninger, herunder ved rimelige ændringer og tilpasninger, så handicappede gives reel og lige adgang til social beskyttelse, sociale goder, sundhedsydelser og uddannelse samt adgang til og levering af varer og tjenester, herunder bolig og transport,som er tilgængelige for offentligheden. Sådanne foranstaltninger bør ikke medføre en uforholdsmæssig stor byrde eller kræve grundlæggende ændringer på de pågældende områder inden for social beskyttelse, sociale goder, sundhedsydelser, uddannelse eller varer eller tjenester eller kræve, at der stilles alternativer hertil til rådighed.
a)  Det forudsættes, at der indføres de nødvendige foranstaltninger, herunder ved rimelige ændringer og tilpasninger, så handicappede gives reel og lige adgang til social beskyttelse, sociale goder, sundhedsydelser og uddannelse samt adgang til og levering af varer og tjenester, som er tilgængelige for offentligheden, herunder bolig, telekommunikation og elektronisk kommunikation, information, herunder information i et tilgængeligt format, finansielle tjenester, kultur og fritid, bygninger, som er åbne for offentligheden, transportformer og andre offentlige rum og faciliteter. Hvis gældende praksis, politikker eller procedurer er til hinder for, at der kan sikres reel og lige adgang, træffes foranstaltninger til fjernelse af disse hindringer.
Ændring 57
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra b
b)   Uanset forpligtelsen til at sikre reel og lige adgang, og hvis det er nødvendigt i et bestemt tilfælde, skal der foretages tilpasninger i rimeligt omfang, medmindre dette ville medføre en uforholdsmæssig stor byrde.
b)   Med henblik på dette stykke forstås ved reel og lige adgang identificering og fjernelse af hindringer og barrierer og forebyggelse af nye hindringer og barrierer, der hæmmer handicappedes adgang til varer, tjenester og faciliteter, der er til rådighed for offentligheden, uanset hindringens, barrierens eller handicappets art. I henhold til bestemmelserne i dette direktiv og uanset hvilke foranstaltninger, der vælges til at fjerne hindringerne eller barriererne, skal der være reel og lige adgang for handicappede under de samme vilkår og betingelser som for personer uden handicap, hvor det er muligt, og handicappedes brug af hjælpemidler skal lettes, herunder støtte til mobilitet og adgang til f. eks. anerkendte førerhunde og andre ledsagehunde, hvor det er nødvendigt. Hvor der på trods af alle tiltag ikke kan foretages tilpasninger i rimeligt omfang for at sikre reel og lige adgang, skal der på de samme vilkår og betingelser og i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv gives et meningsfuldt alternativ for at sikre adgang. I denne bestemmelse forstås ved "tilpasninger i rimeligt omfang" foranstaltninger, der er nødvendige i et bestemt tilfælde for at en handicappet på lige fod med andre kan få adgang til og nyde eller udøve rettigheder, der henhører under dette direktivs anvendelsesområde jf. artikel 3, stk. 1.
Ændring 98
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2
2.  Ved vurderingen af, om de nødvendige foranstaltninger til overholdelse af stk. 1 ville medføre en uforholdsmæssig stor byrde, tages der særlig hensyn til organisationens størrelse og ressourcer, dens art, de skønnede omkostninger, varernes og tjenesternes livscyklus og de mulige fordele ved forbedret adgang for handicappede. Hvis byrden i tilstrækkeligt omfang lettes gennem foranstaltninger, der er normale elementer i den pågældende medlemsstats ligebehandlingspolitik, anses den ikke for at være uforholdsmæssig stor.
2.  Foranstaltninger til at opnå lige adgang bør ikke medføre en uforholdsmæssig stor byrde eller kræve en grundlæggende ændring. Ved vurderingen af, om den omhandlede foranstaltning ville medføre en uforholdsmæssig stor byrde, bør der tages hensyn til, om den pågældende foranstaltning er uigennemførlig og usikker, og om den ikke kan gøres praktisk gennemførlig og sikker ved en rimelig ændring af regler, politikker eller praksis eller fjernelse af arkitektoniske barrierer, kommunikations- eller transportbarrierer eller tilvejebringelse af hjælpemidler eller hjælpetjenester. En ændring er grundlæggende, hvis varerne og tjenesterne eller karakteren af branchen, erhvervsgruppen eller virksomheden ændres således, at leverandøren af varerne eller tjenesterne faktisk stiller en helt anden type varer eller tjenester til rådighed. Tilpasninger i rimeligt omfang kræver ikke nødvendigvis væsentlige strukturelle ændringer af bygninger, hvis struktur specifikt er beskyttet i henhold til national lovgivning som følge af deres historiske, kulturelle eller arkitektoniske værdi. Hvis byrden i tilstrækkeligt omfang lettes gennem foranstaltninger i den pågældende medlemsstat, anses den ikke for at være uforholdsmæssig stor. Princippet om tilpasninger i rimeligt omfang og uforholdsmæssig stor byrde bør fortolkes i lyset af direktiv 2000/78/EF og FN's konvention om handicappedes rettigheder.
Ændring 60
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3
3.  Dette direktiv berører ikke bestemmelser i fællesskabslovgivningen eller national lovgivning om adgang til bestemte varer eller tjenester.
3.  Dette direktiv berører ikke bestemmelser i fællesskabslovgivningen eller national lovgivning om adgang til bestemte varer eller tjenester. EU-institutionerne og medlemsstaterne træffer imidlertid om muligt foranstaltninger for at opmuntre leverandører af tjenesteydelser og varer, navnlig færdigvarer, til at designe tilgængelige løsninger, f.eks. gennem offentlig udbudspraksis. Tilgængelige produkter og tjenesteydelser er designet, så de kan benyttes af alle brugere.
Ændring 61
Forslag til direktiv
Artikel 5
For at sikre fuld ligestilling i praksis er princippet om ligebehandling ikke til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder eller vedtager særforanstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper knyttet til religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.
For at sikre fuld ligestilling i praksis er princippet om ligebehandling ikke til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder eller vedtager særforanstaltninger eller giver den offentlige, private eller frivillige sektor tilladelse til at træffe sådanne foranstaltninger, der har til formål at forebygge eller opveje ulemper knyttet til religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.
Ændring 62
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der mener sig krænket, fordi princippet om ligebehandling tilsidesættes i forhold til den pågældende, kan indgive klage til retslige og/eller administrative instanser, herunder, hvor de finder det hensigtsmæssigt, til forligsinstanser, med henblik på håndhævelse af forpligtelserne i henhold til dette direktiv, selv efter at det forhold, hvori forskelsbehandlingen angiveligt har fundet sted, er ophørt.
1.  Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der mener sig krænket, fordi princippet om ligebehandling tilsidesættes i forhold til den pågældende, reelt kan indgive klage til retslige og/eller administrative instanser, herunder, hvor de finder det hensigtsmæssigt, til forligsinstanser, med henblik på håndhævelse af forpligtelserne i henhold til dette direktiv, selv efter at det forhold, hvori forskelsbehandlingen angiveligt har fundet sted, er ophørt.
Ændring 64
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Medlemsstaterne indfører i deres nationale retsorden de nødvendige bestemmelser for at sikre en reel og effektiv erstatning eller godtgørelse, efter medlemsstatens afgørelse, for tab og skader, der er påført en person som følge af forskelsbehandling som defineret i dette direktiv, således at det har en præventiv virkning og står i rimeligt forhold til det tab, den pågældende har lidt.
Ændring 65
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2
2.  Stk. 1 er ikke til hinder for, at medlemsstaterne indfører bestemmelser for bevisførelse, der er gunstigere for sagsøgeren eller klageren.
2.  Stk. 1 er ikke til hinder for, at medlemsstaterne indfører bestemmelser, der er gunstigere for sagsøgeren eller klageren.
Ændring 66
Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)
Artikel 9a
Fremme af ligestilling
Medlemsstaterne fremmer aktivt ligestilling mellem alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering ved udformningen og gennemførelsen af love og administrative bestemmelser, politikker og aktiviteter på de områder, der henhører under dette direktiv.
Ændring 86
Forslag til direktiv
Artikel 10
Medlemsstaterne sikrer, at de bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og de relevante bestemmelser, der allerede finder anvendelse, på hele deres område bringes til de berørte personers kendskab ved hjælp af egnede midler.
Medlemsstaterne sikrer, at de bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og de relevante bestemmelser, der allerede finder anvendelse, på hele deres område bringes til de berørte personers kendskab ved hjælp af egnede midler, herunder internettet.
For at fremme princippet om ligebehandling tilrettelægger medlemsstaterne ad hoc bevidstgørelses- og oplysningskampagner samt undervisning.
Ændring 68
Forslag til direktiv
Artikel 11
Med henblik på at fremme princippet om ligebehandling tilskynder medlemsstaterne til en dialog med relevante berørte parter, særlig ngo'er, som i overensstemmelse med den nationale lovgivning og praksis har en legitim interesse i at bidrage til bekæmpelsen af forskelsbehandling af de grunde og på de områder, der er omfattet af dette direktiv.
Med henblik på at fremme princippet om ligebehandling tilskynder medlemsstaterne til en dialog med relevante berørte parter, særlig ngo'er, idet en sådan høring også skal omfatte overvågningen af direktivets gennemførelse.
Ændring 69
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne udpeger et eller flere organer til fremme af ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Sådanne organer kan være en del af institutioner, der har til opgave på nationalt plan at forsvaremenneskerettighederne eller beskytte enkeltpersoners rettigheder, herunder rettigheder i henhold til fællesskabslovgivningen, bl.a. direktiv 2000/43/EF og 2004/113/EF.
1.  Medlemsstaterne udpeger et eller flere uafhængige og tilstrækkeligt finansierede organer til fremme af ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Medlemsstaterne sikrer, at organet eller organerne har beføjelser på de områder, der er omfattet af dette direktiv, og på områderne beskæftigelse og erhverv i henhold til direktiv 2000/78/EF. Sådanne organer kan være en del af institutioner, der har til opgave på nationalt plan at påse overholdelsen afde rettigheder, der følger af andre fællesskabsretsakter, herunder direktiv 2000/43/EF, 2000/78/EF og 2004/113/EF.
Ændring 70
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – led -1 (nyt)
- lette de administrative eller retslige procedurer i forbindelse med forskelsbehandling af ofre, der bor i en anden medlemsstat end modparten, ved at rette henvendelse til den eller de tilsvarende organisationer i den medlemsstat, hvor modparten er hjemmehørende
Ændring 71
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – led -1a (nyt)
- sikre, om nødvendigt. at klageren får adgang til retshjælp i henhold til Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art1
1 EFT L 26 af 31 1 2003, s. 41.
Ændring 72
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – led 2
- indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling
- overvåge og indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling, herunder af anvendelsen af lovgivning om ikke-forskelsbehandling
Ændring 73
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – led 3 a (nyt)
- samarbejde og udveksle oplysninger med Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og med tilsvarende EU-organer.
Ændring 74
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Medlemsstaterne stiller tilstrækkelige ressourcer til rådighed for disse organer, således at de kan løse deres opgaver effektivt og problemfrit.
Ændring 75
Forslag til direktiv
Artikel 13 – litra a
a) alle love og administrative bestemmelser, der strider mod princippet om ligebehandling, ophæves
a) alle love og administrative bestemmelser, der strider mod princippet om ligebehandling, ophæves omgående
Ændring 76
Forslag til direktiv
Artikel 14
Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at sanktionerne bliver anvendt. Sanktionerne kan indebære, at der ydes ofret skadeserstatning, som der ikke må fastsættes en øvre grænse for, og de skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.
Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at sanktionerne bliver anvendt. Sanktionerne kan indebære, at der ydes ofret skadeserstatning, som der ikke må fastsættes en øvre grænse for, og de skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning samt føre til den diskriminerende adfærds ophør og til konsekvensernes fjernelse.
Ændring 59 + 77
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2
2.  For at tage hensyn til særlige forhold kan medlemsstaterne om nødvendigt fastsætte, at forpligtelsen til at give reel adgang, jf. artikel 4, skal opfyldes [senest] den [fire år efter vedtagelsen].
2.  For at opfylde forpligtelsen til at sikre reel og lige adgang til eksisterende infrastrukturer, politikker og procedurer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), kan medlemsstaterne om nødvendigt få fristen for gennemførelse af denne forpligtelse udskudt i 10 år [fra gennemførelsesfristen].
Medlemsstater, der ønsker at gøre brug af denne yderligere frist, skal underrette Kommissionen herom inden for den i stk. 1 anførte frist og fremsætte en begrundelse.
De medlemsstater, der ønsker at gøre brug af den forlængede frist, forelægger Kommissionen en plan for gradvis opfyldelse af kravene i stk. 4, stk. 1, litra a), herunder mål, midler og tidsplan. Enhver medlemsstat, der vælger at gøre brug af denne forlængede frist, aflægger halvårligt rapport til Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at give reel og lige adgang, og hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til gennemførelse af artikel 4, stk. 1, litra a). Kommissionen aflægger halvårligt rapport til Rådet.
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne og de nationale ligebehandlingsorganer meddeler senest den […] og hvert femte år herefter Kommissionen alle oplysninger, denne har brug for til at udarbejde en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette direktiv.
1.  Medlemsstaterne meddeler senest den […] og hvert femte år herefter Kommissionen alle oplysninger, denne har brug for til at udarbejde en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette direktiv.
Ændring 79
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Senest ... år efter dette direktivs ikrafttræden skal et enkelt direktiv, hvori der fastsættes omfattende EF- rammebestemmelser om ikke-forskelsbehandling, være trådt i kraft, idet direktivet skal konsolidere og således erstatte alle tidligere direktiver, der er vedtaget med hjemmel i EF-traktatens artikel 13, herunder nærværende direktiv. Det nye direktiv skal foreskrive en ensartet beskyttelse for de enkelte diskriminationsgrunde.
Ændring 80
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2
2.  I Kommissionens rapport skal der i relevant omfang tages hensyn til arbejdsmarkedets parters og relevante ikke-statslige organisationers synspunkter samt synspunkter fremsat af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder. I overensstemmelse med princippet om lige muligheder for mænd og kvinder skal rapporten bl.a. indeholde en evaluering af virkningen for kvinder og mænd af de foranstaltninger, der er truffet. På baggrund af de modtagne oplysninger skal rapporten om nødvendigt indeholde forslag med henblik på revision og ajourføring af direktivet.
2.  I Kommissionens rapport skal der i relevant omfang tages hensyn til arbejdsmarkedets parters og relevante ikke-statslige organisationers synspunkter samt synspunkter fremsat af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder. Rapporten skal indeholde en redegørelse for medlemsstaternes gældende praksis med hensyn til, hvorvidt alder eller handicap jf. artikel 2, stk. 7, indgår som en faktor ved beregningen af præmier eller ydelser. I overensstemmelse med princippet om lige muligheder for mænd og kvinder skal rapporten bl.a. indeholde en evaluering af virkningen for kvinder og mænd af de foranstaltninger, der er truffet. Rapporten skal også indeholde oplysninger om multipel forskelsbehandling, der ikke kun omfatter forskelsbehandling på grund af religion eller tro, seksuel orientering, alder eller handicap, men også forskelsbehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse. På baggrund af de modtagne oplysninger skal rapporten om nødvendigt indeholde forslag med henblik på revision og ajourføring af direktivet.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik