Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0140(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0149/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0149/2009

Keskustelut :

PV 01/04/2009 - 14
CRE 01/04/2009 - 14

Äänestykset :

PV 02/04/2009 - 9.16
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0211

Hyväksytyt tekstit
PDF 527kWORD 261k
Torstai 2. huhtikuuta 2009 - Bryssel
Uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumaton yhdenvertainen kohtelu *
P6_TA(2009)0211A6-0149/2009

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta (KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0426),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0291/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A6-0149/2009),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Kaikkien oikeus yhdenvertaisuuteen lain edessä ja oikeus suojeluun syrjintää vastaan ovat yleismaailmallisia oikeuksia, jotka on tunnustettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevassa YK:n yleissopimuksessa, kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, vammaisten oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa ja Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa, jotka [kaikki] jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet. Erityisesti vammaisten oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa oleva syrjinnän määritelmä kattaa kohtuullisen mukautuksen epäämiseen.
(2)  Kaikkien oikeus yhdenvertaisuuteen lain edessä ja oikeus suojeluun syrjintää vastaan ovat yleismaailmallisia oikeuksia, jotka on tunnustettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevassa YK:n yleissopimuksessa, kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, lapsen oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa, vammaisten oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan yleissopimuksen 14 artiklassa sekä valinnaisessa pöytäkirjassa 12 ja Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa, jotka [kaikki] jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet. Erityisesti vammaisten oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa oleva syrjinnän määritelmä kattaa kohtuullisen mukautuksen epäämiseen.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Yhdenvertaisen kohtelun periaate ja syrjinnän kieltäminen ovat kansainvälisen, unionin tason ja kansallisen lainsäädännön perusperiaatteita, jotka sitovat Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita kaikissa niiden toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Direktiivillä pyritään tämän tavoitteen saavuttamiseen ja sen kanssa ristiriidassa olevan syrjinnän vastustamiseen.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)
(2 b)  Tällä direktiivillä yhteisö noudattaa sille YK:n vammaisten oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta aiheutuvia velvoitteita, mikä olisi otettava huomioon direktiivin tulkinnassa.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)
(2 c)  Madridissa vuonna 2002 pidetyssä Yhdistyneiden Kansakuntien ikääntymistä koskevassa maailmankokouksessa hyväksytyn poliittisen julistuksen 5 artiklan mukaan päätettiin lujittaa sitoumusta, jonka mukaan ryhdytään kaikkiin toimiin kaikkinaisen syrjinnän, myös ikään perustuvan syrjinnän, poistamiseksi, tunnustaa, että ikääntyessään ihmisten olisi voitava nauttia täysipainoisesta elämästä, terveydestä, turvallisuudesta ja aktiivisesta osallistumisesta yhteiskuntansa taloudelliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja poliittiseen elämään, tunnustaa paremmin iäkkäiden ihmisten arvo ja poistaa kaikkinaiset laiminlyönnit sekä kaikkinainen hyväksikäyttö ja väkivalta.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 d kappale (uusi)
(2 d)  Mielenterveys ja fyysinen terveys sekä hyvinvointi ovat keskeisiä ihmisten elämänlaadun ja yhteiskunnan kannalta ja avaintekijä niiden tavoitteiden toteuttamiselle, joita EU on asettanut Lissabonin strategian puitteissa.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut perusperiaatteet. Perusoikeuskirjan 10 artiklassa tunnustetaan ajatuksen-, omantunnon ja uskonnonvapaus; sen 21 artiklassa kielletään syrjintä, myös uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä, ja 26 artiklassa tunnustetaan vammaisten oikeus päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäisyyttään.
(3)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa, mukaan luettuna ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapautta käsittelevä 9 artikla ja sananvapautta käsittelevä 10 artikla, sekä myös Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut perusperiaatteet. Perusoikeuskirjan 10 artiklassa tunnustetaan ajatuksen-, omantunnon ja uskonnonvapaus; sen 20 artiklan mukaan kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä; sen 21 artiklassa kielletään syrjintä, myös uskontoon, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä, 24 artiklassa säädetään lasten oikeuksista ja 26 artiklassa tunnustetaan vammaisten oikeus päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäisyyttään.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Euroopan vammaisten teemavuosi 2003, Yhdenvertaiset mahdollisuudet Euroopassa 2007 -teemavuosi 2007 ja Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi 2008 ovat tuoneet esiin syrjinnän sitkeyden mutta edistäneet myös monimuotoisuutta.
(4)  Euroopan vammaisten teemavuosi 2003, Yhdenvertaiset mahdollisuudet Euroopassa 2007 -teemavuosi 2007 ja Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi 2008 ovat tuoneet esiin välittömän ja välillisen syrjinnän, moninkertaisen syrjinnän ja läheissyrjinnän sitkeyden mutta myös tarpeen edistää monimuotoisuutta.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Eurooppalaisen yhteiskunnan moninaisuus on keskeinen osa unionin kulttuurista, poliittista ja yhteiskunnallista yhdentymistä, ja sitä on kunnioitettava.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä voi haitata EY:n perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamista ja etenkin korkean työllisyystason ja sosiaalisen suojelun tason saavuttamista, elintason ja elämänlaadun kohottamista sekä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta. Se voi myös haitata Euroopan unionin tavoitetta kehittyä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueena.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Yhteisö on antanut EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan 1 kohdan nojalla kolme säädöstä, joiden tarkoituksena on ehkäistä ja torjua syrjintä sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän ja sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Nämä säädökset ovat osoittaneet lainsäädännön arvon syrjinnän torjunnassa. Erityisesti direktiivissä 2000/78/EY vahvistetaan yleiset puitteet työssä tai ammatissa tapahtuvaa yhdenvertaista kohtelua varten uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta. Jäsenvaltioittain on kuitenkin edelleen vaihteluita siinä, missä määrin ja missä muodossa näillä perusteilla tapahtuvalta syrjinnältä suojellaan työelämän ulkopuolella.
(8)  Yhteisö on antanut EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan 1 kohdan nojalla useita direktiivejä, joiden tarkoituksena on ehkäistä ja torjua syrjintä sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän ja sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Nämä direktiivit ovat osoittaneet lainsäädännön arvon syrjinnän torjunnassa. Direktiivissä 2000/43/EY vahvistetaan säännöt rotuun tai etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän torjumiseksi työmarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. Direktiivissä 2004/113/EY vahvistetaan säännöt miesten ja naisten yhdenvertaiselle kohtelulle tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla. Direktiivissä 2000/78/EY vahvistetaan uskontoa tai vakaumusta, vammaisuutta, ikää ja seksuaalista suuntautuneisuutta koskevat yleiset puitteet työssä tai ammatissa tapahtuvaa yhdenvertaista kohtelua varten. Se ei kata tämän soveltamisalan ulkopuolelle jääviä aloja.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Siksi lainsäädännössä olisi kiellettävä uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä monilla työmarkkinoiden ulkopuolisilla aloilla, kuten sosiaalisen suojelun, koulutuksen sekä tavaroiden ja palvelujen, myös asumisen, saatavuuden ja tarjonnan yhteydessä. Lainsäädännössä olisi säädettävä toimista, joilla varmistetaan vammaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet edellä mainituilla aloilla.
(9)  Siksi lainsäädännössä olisi kiellettävä uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään, sukupuoliseen suuntautumiseen tai sukupuoleen perustuva välitön ja välillinen syrjintä, moninkertainen syrjintä ja läheissyrjintä monilla työmarkkinoiden ulkopuolisilla aloilla, kuten sosiaalisen suojelun, koulutuksen sekä tavaroiden ja palvelujen, esimerkiksi asumisen ja liikennepalvelujen, saatavuuden ja tarjonnan sekä järjestöjen yhteydessä. Lainsäädännössä olisi säädettävä toimista, joilla varmistetaan tiettyä uskontokuntaa tai vakaumusta, vammaa, ikäryhmää tai sukupuolista suuntautumista tai useampia näistä ominaisuuksista edustavien henkilöiden sekä heihin sidoksissa olevien henkilöiden yhdenvertaiset mahdollisuudet edellä mainituilla aloilla.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)  Tässä direktiivissä tavaroina olisi pidettävä EY:n perustamissopimuksen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevissa määräyksissä tarkoitettuja tavaroita. Palveluina olisi pidettävä EY:n perustamissopimuksen 50 artiklassa tarkoitettuja palveluja.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)
(9 b)  Vammaisiin kohdistuu usein syrjintää siksi, etteivät joukkoliikenne ja rakennettu ympäristö ole esteettömiä eivätkä viestintä ja tiedot ole saavutettavissa. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimia esteettömyyden ja saavutettavuuden varmistamiseksi näillä aloilla, jotta yhdenvertaisen kohtelun periaate voidaan panna täytäntöön.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Tällä direktiivillä ei ole tarkoitus vaikuttaa jäsenvaltioiden toimivaltaan koulutuksen, sosiaaliturvan ja terveydenhoidon aloilla. Sillä ei myöskään aiota vaikuttaa jäsenvaltioiden keskeiseen asemaan ja laajaan harkintavaltaan niiden tarjotessa, tilatessa ja järjestäessä yleistä taloudellista etua koskevia palveluja.
(11)  Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivallan käyttöön koulutuksen ja sosiaalisen suojelun, kuten sosiaaliturvan ja terveydenhoidon aloilla. Se ei myöskään vaikuta jäsenvaltioiden keskeiseen asemaan ja laajaan harkintavaltaan niiden tarjotessa, tilatessa ja järjestäessä yleistä taloudellista etua koskevia palveluja.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Syrjinnän katsotaan sisältävän välittömän ja välillisen syrjinnän, häirinnän sekä ohjeen harjoittaa syrjintää ja evätä kohtuulliset mukautukset.
(12)  Syrjinnän katsotaan sisältävän välittömän ja välillisen syrjinnän, moninkertaisen syrjinnän, häirinnän sekä ohjeen harjoittaa syrjintää ja evätä kohtuulliset mukautukset.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka vuorovaikutus erilaisten esteiden, kuten asenteisiin liittyvien tai ympäristön esteiden, kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.
Tarkistus 82
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)
(12 b)  Mikroyrityksille aiheutuvien kohtuuttomien vaatimusten vuoksi niitä olisi erityisesti suojeltava Yhdysvaltojen Civil Rights Act -lain tapaan.
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)
(12 c)  Syrjintään katsotaan sisältyvän lääkehoidon kieltäminen pelkästään iän perusteella.
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)
(12 d)  Vammaisuuteen perustuva syrjintä sisältää syrjinnän, joka perustuu siihen, että henkilöä saattaa tai avustaa tunnustettu opaskoira tai avustajakoira, joka on koulutettu kansainvälisen opaskoiraliiton (International Guide Dog Federation) tai kansainvälisen avustajakoiraliiton (Assistance Dogs International) vaatimusten mukaisesti.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 e kappale (uusi)
(12 e)  Todelliset ja syrjimättömät mahdollisuudet voidaan turvata useilla tavoilla, myös soveltamalla kaikkien tarpeet huomioon ottavan suunnittelun periaatetta ja helpottamalla vammaisten mahdollisuuksia käyttää apuvälineitä, liikkuvuuden ja esteettömyyden apuvälineet, kuten tunnustetut opaskoirat ja muut avustajakoirat mukaan luettuina.
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 f kappale (uusi)
(12 f)  Muutos on 4 artiklan mukaisesti perustava, jos se muuttaa tavaroita tai palveluja taikka elinkeinon, ammatin tai liiketoiminnan luonnetta siinä määrin, että tavaroiden tai palvelujen tarjoaja tarjoaa täysin erilaisia tavaroita tai palveluja.
Tarkistukset 10 ja 23
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Pannessaan täytäntöön yhdenvertaista kohtelua riippumatta uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta koskevaa periaatetta yhteisön olisi EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti pyrittävä poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa varsinkin, koska naiset ovat usein moninkertaisen syrjinnän kohteina.
(13)  Tässä direktiivissä otetaan huomioon myös moninkertainen syrjintä. Syrjintä voi perustua EY:n perustamissopimuksen 12 ja 13 artiklassa lueteltuun kahteen tai useampaan syyhyn, joten pannessaan täytäntöön yhdenvertaista kohtelua koskevaa periaatetta yhteisön olisi EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan mukaisesti pyrittävä poistamaan eriarvoisuutta, joka liittyy sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen, uskontoon tai vakaumukseen, ikään tai näiden syiden yhdistelmään sekä edistämään tasa-arvoa riippumatta siitä, minkälainen yhdistelmä edellä mainittujen tekijöiden ominaispiirteitä henkilöllä on. Käytettävissä olisi oltava tehokkaita oikeudellisia menettelyjä moninkertaista syrjintää koskevien tilanteiden käsittelemiseksi. Kansallisten oikeudellisten menettelyjen avulla olisi erityisesti taattava, että kantaja voi esittää kaikki moninkertaista syrjintää koskevaan kanteeseen liittyvät seikat yhdessä menettelyssä.
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a)  Ikään ja vammaisuuteen perustuva erilainen kohtelu voidaan sallia, jos sillä on puolueettomasti ja asianmukaisesti perusteltu oikeutettu tavoite ja jos tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaiset ja tarpeelliset. Tällaista erilaista kohtelua voivat olla esimerkiksi erityiset ikää koskevat ehdot tiettyjen tavaroiden ja palvelujen, kuten alkoholijuomien, aseiden tai ajokorttien, saatavuuden osalta. Nuorten ja vanhojen sekä vammaisten henkilöiden taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen integroitumisen edistämistä voidaan myös pitää oikeutettuna tavoitteena. Siksi ikään ja vammaisuuteen liittyvät toimet, joilla luodaan edullisempia olosuhteita kuin muilla on, kuten mahdollisuus käyttää joukkoliikennettä ja päästä museoihin tai urheilun harrastamispaikkoihin ilmaiseksi tai alennuksella, katsotaan syrjimättömyyden periaatteen mukaisiksi.
Tarkistus 83
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Vakuutusten, pankki- ja muiden rahoituspalvelujen tarjonnassa käytetään vammaisuuteen ja ikään liittyviä vakuutusmatemaattisia tekijöitä ja riskitekijöitä. Näitä ei katsota syrjinnäksi, mikäli tekijät osoitetaan keskeisiksi riskinarvioinnissa.
(15)  Vakuutusten, pankki- ja muiden rahoituspalvelujen tarjonnassa käytetään vammaisuuteen ja ikään liittyviä vakuutusmatemaattisia tekijöitä ja riskitekijöitä. Näitä ei katsota syrjinnäksi, mikäli ne osoitetaan ratkaiseviksi riskinarvioinnissa ja mikäli palveluntarjoaja voi osoittaa merkittävästi kohonneen riskin vakuutusmatemaattisten periaatteiden, tilastotietojen tai lääketieteellisen tiedon avulla. Näiden tietojen olisi oltava täsmällisiä, tuoreita ja merkityksellisiä ja niiden olisi oltava saatavilla pyydettäessä. Vakuutusmatemaattisista tekijöistä ja riskitekijöistä pitäisi käydä ilmi myönteiset muutokset elinajanodotteessa ja aktiivisessa ikääntymisessä sekä vammaisten lisääntynyt liikkuvuus ja esteettömyys. Lääketieteellisten tietojen katsotaan rajoittuvan objektiivisiin ja todennettuihin lääketieteellisiin tosiseikkoihin ja kiistämättömään lääketieteelliseen tietämykseen, jotka ovat lääketieteellisen tiedon keräämistä koskevien normien mukaisia.
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Jäsenvaltioissa valtion, paikallisten yhteisöjen ja muiden julkisoikeudellisten laitosten puolesta tehtyjen hankintasopimusten osalta on noudatettava perustamissopimuksen periaatteita ja erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta, sijoittautumisvapauden periaatetta ja palvelujen tarjoamisen vapauden periaatetta ja niistä johtuvia periaatteita, kuten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, syrjimättömyyden periaatetta, vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, suhteellisuusperiaatetta ja avoimuusperiaatetta. Oikeudellisista vaatimuksista, jotka koskevat julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamista, säädetään julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/18/EY1, joten jäsenvaltioissa valtion, alueellisten tai paikallisten viranomaisten ja muiden julkisoikeudellisten laitosten hallitsemien yksiköiden puolesta tehtyjen sopimusten myöntämisessä noudatetaan EY:n perustamissopimuksen periaatteita ja erityisesti yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, vammaan, sukupuoliseen suuntautumiseen, uskontoon tai vakaumukseen ja ikään katsomatta sekä syrjimättömyyden periaatetta. Kuitenkin tietyn arvon ylittävien julkisia hankintoja koskevien sopimusten osalta on säädetty tällaisten sopimusten myöntämiseen liittyvien kansallisten menettelyjen koordinoinnista yhteisön tasolla, millä varmistetaan julkisten hankintojen avaaminen kilpailulle. Jäsenvaltioiden olisi tulkittava näitä koordinointisääntöjä tavalla, joka vastaa yhdenvertaisen kohtelun periaatetta sukupuolesta, rodusta tai etnisestä alkuperästä, vammasta, sukupuolisesta suuntautumisesta, uskonnosta tai vakaumuksesta ja iästä riippumatta, ja muita perustamissopimuksen määräyksiä.
_____________
1 EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Kaikilla yksilöillä on vapaus tehdä sopimuksia, mukaan luettuna vapaus valita sopimuskumppani liiketointa varten. Tätä direktiiviä ei pidä soveltaa sellaisten yksityishenkilöiden tekemiin taloudellisiin toimiin, joille nämä toimet eivät ole ammatillista tai kaupallista toimintaa.
(16)  Kaikilla yksilöillä on täysi vapaus tehdä sopimuksia, mukaan luettuna vapaus valita sopimuskumppani liiketointa varten. On tärkeää kunnioittaa tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan yhteydessä yksityis- ja perhe-elämää sekä niihin liittyviä liiketoimia. Yksityishenkilöinä toimivien henkilöiden väliset liiketoimet eivät tästä syystä kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, jos nämä toimet eivät ole sopimuspuolille ammatillista tai kaupallista toimintaa.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Syrjinnän kieltämisen yhteydessä on tärkeää kunnioittaa muita perusoikeuksia ja -vapauksia kuten yksityis- ja perhe-elämän ja niiden yhteydessä tehtävien liiketoimien suojaa, uskonnonvapautta ja yhdistymisoikeutta. Tämä direktiivi ei vaikuta siviilisäätyä tai perheasemaa koskeviin kansallisiin lakeihin, lisääntymisoikeudet mukaan luettuina. Se ei myöskään vaikuta valtion, sen laitosten tai elinten taikka koulutuksen sekulaariin luonteeseen.
(17)  Syrjinnän kieltämisen yhteydessä on tärkeää kunnioittaa muita perusoikeuksia ja -vapauksia kuten uskonnonvapautta, yhdistymisoikeutta, sananvapautta ja lehdistönvapautta. Tämä direktiivi ei vaikuta valtion, sen laitosten tai elinten taikka koulutuksen sekulaariin luonteeseen. Direktiivillä ei muuteta toimivaltuuksien jakoa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä, ei myöskään siviilisäätyä, perheasioita eikä terveydenhuoltoa koskevissa säädöksissä.
Tarkistus 85
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Jäsenvaltioilla on vastuu koulutuksen järjestämisestä ja sisällöstä. Komission tiedonannossa Paremmat taidot uudelle vuosisadalle – koulualan eurooppalainen yhteistyöohjelma, korostetaan tarvetta kiinnittää huomiota erityisesti muita heikommassa asemassa oleviin ja erityisopetusta tarvitseviin lapsiin. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan säätää erilaisesta kohtelusta haettaessa uskontoon tai vakaumukseen perustuviin oppilaitoksiin. Jäsenvaltiot voivat myös kieltää uskonnollisten tunnusten käytön kouluissa.
(18)  Jäsenvaltioilla on vastuu koulutuksen järjestämisestä ja sisällöstä. Niiden olisi taattava tehokas suoja syrjinnältä uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän tai seksuaalisen suuntautuneisuuden perusteella. Komission tiedonannossa Paremmat taidot uudelle vuosisadalle – koulualan eurooppalainen yhteistyöohjelma, korostetaan tarvetta kiinnittää huomiota erityisesti muita heikommassa asemassa oleviin ja erityisopetusta tarvitseviin lapsiin. Jäsenvaltiot voivat sallia – ainoastaan objektiivisten perusteiden mukaisesti – erilaisen kohtelun haettaessa uskontoon tai vakaumukseen perustuviin oppilaitoksiin, kun henkilöiden edellytetään objektiivisten perusteiden mukaisesti toimivan lojaalisti ja järjestön hengen mukaisesti edellyttäen, että määräys ei oikeuta mihinkään muuhun syyhyn perustuvaa syrjintää ja että muita koulutuslaitoksia on maantieteellisesti saavutettavissa ja että ne muodostavat järkevän vaihtoehdon epäsuoran syrjinnän välttämiseksi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämä ei johda koulutusta koskevan oikeuden kieltämiseen.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Amsterdamin sopimuksen loppuasiakirjaan liitetyssä julistuksessa nro 11 kirkkojen ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen asemasta Euroopan unioni on nimenomaisesti tunnustanut, että se kunnioittaa kyseenalaistamatta asemaa, joka kirkoilla ja uskonnollisilla yhdistyksillä tai yhdyskunnilla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioissa, ja että se kunnioittaa myös elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen asemaa. Toimet, joiden ansiosta vammaisilla on esteettömät ja syrjimättömät mahdollisuudet direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, ovat merkittäviä toteutettaessa täysimääräistä yhdenvertaisuutta käytännössä. Lisäksi voidaan eräissä tapauksissa tarvita mahdollisuuksien varmistamiseen yksittäisiä kohtuullisen mukautuksen toimia. Kohtuutonta rasitusta aiheuttavia toimia ei missään tapauksessa edellytetä. Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta olisi otettava huomioon erinäisiä tekijöitä, kuten organisaation koko, resurssit ja luonne. Kohtuullisen mukautuksen ja kohtuuttoman rasituksen periaatteet on vahvistettu direktiivissä 2000/78/EY ja YK:n yleissopimuksessa vammaisten oikeuksista.
(19)  Amsterdamin sopimuksen loppuasiakirjaan liitetyssä julistuksessa nro 11 kirkkojen ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen asemasta Euroopan unioni on nimenomaisesti tunnustanut, että se kunnioittaa kyseenalaistamatta asemaa, joka kirkoilla ja uskonnollisilla yhdistyksillä tai yhdyskunnilla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioissa, ja että se kunnioittaa myös elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen asemaa.
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)
(19 a)  Toimet, joiden ansiosta vammaisilla on todelliset ja syrjimättömät mahdollisuudet direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, ovat merkittäviä toteutettaessa täysimääräistä yhdenvertaisuutta käytännössä. Lisäksi voidaan eräissä tapauksissa tarvita mahdollisuuksien varmistamiseen yksittäisiä kohtuullisen mukautuksen toimia. Kohtuutonta rasitusta aiheuttavia toimia ei missään tapauksessa edellytetä. Arvioitaessa rasitteen kohtuuttomuutta olisi otettava huomioon, onko kyseinen toimi mahdoton toteuttaa ja vaarallinen ja voidaanko toimi toteuttaa ja tehdä turvalliseksi muuttamalla kohtuullisesti sääntöjä, toimintalinjoja tai käytäntöjä tai poistamalla arkkitehtuuriin, viestintään tai liikenteeseen liittyviä esteitä tai tarjoamalla lisäapuvälineitä tai -palveluja. Kohtuullinen mukautus ei välttämättä edellytä merkittäviä rakenteellisia muutoksia rakennuksiin, joiden rakenne on kansallisen lainsäädännön mukaan erityisesti suojeltu niiden historiallisen, kulttuurisen tai arkkitehtuuriin liittyvän arvon perusteella. Kohtuullisen mukautuksen ja kohtuuttoman rasituksen periaatteet on vahvistettu direktiivissä 2000/78/EY ja YK:n yleissopimuksessa vammaisten oikeuksista.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale
(21)  Syrjintäkiellolla ei kuitenkaan pidä estää sellaisten kansallisten toimenpiteiden säilyttämistä tai antamista, joiden tarkoituksena on ehkäistä tai hyvittää tiettyä uskontokuntaa tai vakaumusta, vammaa, ikää tai sukupuolista suuntautumista edustavalle henkilöryhmälle aiheutunutta haittaa. Kyseisillä toimenpiteillä voidaan sallia tiettyä uskontoa tai vakaumusta, vammaa, ikää tai sukupuolista suuntautumista edustavien henkilöiden järjestöt, jos niiden pääasiallisena tavoitteena on edistää kyseisten henkilöiden erityistarpeiden huomioon ottamista.
(21)  Syrjintäkiellolla ei kuitenkaan pidä estää sellaisten kansallisten toimenpiteiden säilyttämistä tai antamista, joiden tarkoituksena on ehkäistä tai hyvittää tiettyä uskontokuntaa tai vakaumusta, vammaa, ikää tai sukupuolista suuntautumista edustaville henkilöille tai henkilöille, joille on ominaista tällaisten erityispiirteiden yhdistelmä, sekä heihin sidoksissa oleville henkilöille aiheutunutta haittaa. Tähän kieltoon voidaan yhdistää toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on edistää yhdenvertaista kohtelua ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja joissa otetaan huomioon sukupuoliulottuvuus, sekä positiivisia toimia, joiden tarkoituksena on vastata niiden henkilöiden tai henkilöryhmien erityistarpeisiin, jotka ominaisuuksiensa vuoksi tarvitsevat rakenteita, palveluja ja apua, joita muut henkilöt eivät tarvitse. Kyseisten toimenpiteiden ohella voidaan perustaa riippumattomia tiettyä uskontoa tai vakaumusta, vammaa, ikää tai sukupuolista suuntautumista edustavien henkilöiden järjestöjä, joiden pääasiallisena tavoitteena on edistää kyseisten henkilöiden erityistarpeiden huomioon ottamista.
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Tasa-arvoisen kohtelun periaatteen tehokas täytäntöönpano edellyttää riittävää oikeudellista suojaa vastatoimenpiteiltä.
(25)  Tasa-arvoisen kohtelun periaatteen tehokas täytäntöönpano edellyttää riittävää oikeudellista suojaa vastatoimenpiteiltä. Yksilön oikeuksien tehokkaaseen oikeudelliseen suojaan olisi liitettävä syrjimättömyyden ja yhtäläisten mahdollisuuksien aktiivinen edistäminen.
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden 2007 seurannasta antamassaan päätöslauselmassa neuvosto kehottaa ottamaan mukaan kansalaisyhteiskunnan, mukaan luettuina syrjintävaarassa olevia ihmisiä edustavat järjestöt, työmarkkinaosapuolet ja sidosryhmät, suunniteltaessa sellaisia poliittisia toimia ja ohjelmia, joilla pyritään ehkäisemään syrjintää ja edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia sekä Euroopan että jäsenvaltioiden tasolla.
(26)  Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden 2007 seurannasta antamassaan päätöslauselmassa neuvosto kehottaa ottamaan mukaan kansalaisyhteiskunnan, mukaan luettuina syrjintävaarassa olevia ihmisiä edustavat järjestöt, työmarkkinaosapuolet ja sidosryhmät, suunniteltaessa sellaisia poliittisia toimia ja ohjelmia, joilla pyritään ehkäisemään syrjintää ja edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia sekä Euroopan että jäsenvaltioiden tasolla. Tätä tarkoitusta varten komissio ja jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että tässä direktiivissä annetuista säännöksistä sekä jo voimassa olevista tämän alan säännöksistä tiedotetaan – tiedotus- ja lehdistökampanjoin, joiden yhtenä tavoitteena on myös häivyttää stereotypioita – aiheellisin, asianmukaisin ja esteettömin tavoin (kuten viittomakieltä tai erityisiä näkövammaisille tarkoitettuja verkkosivuja käyttäen) suurelle yleisölle ja niille, joita asia koskee.
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)
(31 a)  Tuomioistuimien olisi syrjintäperusteiden tarkoitusta tulkitessaan otettava huomioon eurooppalaiset ihmisoikeusvälineet, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kaltaisten valvontaelinten suositukset ja oikeuskäytäntö mukaan lukien.
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla
Tässä direktiivissä vahvistetaan yleiset puitteet uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiselle työn ja ammatin ulkopuolella yhdenvertaisen kohtelun periaatteen toteuttamiseksi jäsenvaltioissa.
1.  Tässä direktiivissä vahvistetaan yleiset puitteet uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän ja moninkertaisen syrjinnän torjumiselle työn ja ammatin ulkopuolella yhdenvertaisen kohtelun periaatteen toteuttamiseksi jäsenvaltioissa.
2.  Kyse on moninkertaisesta syrjinnästä, kun syrjintä tapahtuu
(a) uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai seksuaalisen suuntautumisen minkä tahansa yhdistelmän perusteella tai
(b) minkä tahansa yhden tai useamman 1 kohdassa tarkoitetun ominaispiirteen perusteella, kun perusteena on myös yksi tai useampi seuraavista:
i) sukupuoli (siinä määrin, kun valituksen kohteena oleva asia kuuluu direktiivin 2004/113/EY sekä tämän direktiivin soveltamisalaan),
ii) rotu tai etninen alkuperä (siinä määrin, kun valituksen kohteena oleva asia kuuluu direktiivin 2000/43/EY sekä tämän direktiivin soveltamisalaan),
iii) kansallisuus (siinä määrin kuin valituksen aiheena asia kuuluu EY:n perustamissopimuksen 12 artiklan soveltamisalaan).
3.  Tässä direktiivissä moninkertainen syrjintä ja monikertaiset perusteet määritellään vastaavasti.
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta
2.  Sovellettaessa 1 kohtaa
2.  Sovellettaessa 1 kohtaa
a) välittömänä syrjintänä pidetään sitä, että henkilöä kohdellaan jonkin 1 artiklassa tarkoitetun seikan perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai voitaisiin kohdella vertailukelpoisessa tilanteessa;
a) välittömänä syrjintänä pidetään sitä, että henkilöä tai tällaisten henkilöiden kanssa tekemisissä olevia henkilöitä taikka henkilöitä, joiden oletetaan olevan tekemisissä tällaisten henkilöiden kanssa, kohdellaan yhden tai useamman 1 artiklassa tarkoitetun seikan perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai voitaisiin kohdella vertailukelpoisessa tilanteessa;
b) välillisenä syrjintänä pidetään sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa henkilöt näiden tietyn uskonnon tai vakaumuksen, tietyn vamman, tietyn iän tai tietyn sukupuolisen suuntautumisen perusteella erityisen epäedulliseen asemaan muihin henkilöihin nähden, paitsi jos kyseisellä säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on puolueettomasti perusteltavissa oleva oikeutettu tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia.
b) välillisenä syrjintänä pidetään sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa henkilöt – tai tällaisten henkilöiden kanssa tekemisissä olevat henkilöt taikka henkilöt, joiden oletetaan olevan tekemisissä tällaisten henkilöiden kanssa – näiden tietyn uskonnon tai vakaumuksen, tietyn vamman, tietyn iän tai tietyn sukupuolisen suuntautumisen perusteella erityisen epäedulliseen asemaan muihin henkilöihin nähden, paitsi jos kyseisellä säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on puolueettomasti perusteltavissa oleva oikeutettu tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia.
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta
3.  Häirintää on pidettävä 1 kohdassa tarkoitettuna syrjintänä, kun johonkin 1 artiklassa tarkoitettuun seikkaan liittyvällä haitallisella käytöksellä tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön arvoa tai luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.
3.  Häirintää on pidettävä 1 kohdassa tarkoitettuna syrjintänä, kun johonkin 1 artiklassa tarkoitettuun seikkaan liittyvällä haitallisella käytöksellä tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön arvoa ja luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sananvapautta. Häirinnän käsite voidaan tässä yhteydessä määritellä jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti.
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta
4.  Käskyä tai ohjetta harjoittaa henkilöihin kohdistuvaa 1 artiklassa tarkoitettuun seikkaan perustuvaa syrjintää on pidettävä 1 kohdassa tarkoitettuna syrjintänä.
(4)  Hierarkkiseen suhteeseen perustuvaa käskyä tai ohjetta harjoittaa henkilöihin kohdistuvaa 1 artiklassa tarkoitettuun seikkaan perustuvaa syrjintää on pidettävä 1 kohdassa tarkoitettuna syrjintänä.
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Henkilön uskontoa tai vakaumusta, vammaisuutta, ikää tai seksuaalista suuntautuneisuutta koskeviin olettamuksiin perustuvaa tai yhteyksiin tiettyä uskontoa tai vakaumusta, vammaisuutta, ikää tai seksuaalista suuntautuneisuutta edustaviin henkilöihin perustuvaa syrjintää on pidettävä 1 kohdan mukaisena syrjintänä.
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta
5.  Kohtuullisen mukautuksen epäämistä vammaiselta tämän direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa erityistapauksessa on pidettävä 1 kohdassa tarkoitettuna syrjintänä.
5.  Kohtuullisen mukautuksen epäämistä vammaiselta tai vammaisen kanssa tekemisissä olevilta henkilöiltä, kun mukautus on tarpeen siksi, että tällaiset henkilöt voivat henkilökohtaisesti avustaa vammaista, tämän direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa erityistapauksessa on pidettävä 1 kohdassa tarkoitettuna syrjintänä.
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
6.  Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat säätää, ettei ikään perustuvaa erilaista kohtelua voida pitää syrjintänä, jos sillä on kansallisen lainsäädännön puitteissa oikeutettu tavoite ja jos tämän tavoitteen toteuttamiskeinot ovat asianmukaiset ja tarpeen. Erityisesti tällä direktiivillä ei estetä jäsenvaltioita vahvistamasta tiettyä ikää koulutukseen pääsylle ja eräiden tavaroiden tai palvelujen saatavuudelle.
6.  Tämä direktiivi ei estä ikään perustuvaa erilaista kohtelua, jos sillä on puolueettomasti ja asianmukaisesti perusteltu oikeutettu tavoite ja jos tämän tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaiset, kohtuulliset, tarpeelliset ja tehokkaat.
Tarkistukset 87 ja 44
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta
7.  Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat rahoituspalvelujen tarjonnassa sallia suhteelliset erot kohtelussa, mikäli ikä tai vammaisuus on keskeinen tekijä kyseisen tuotteen osalta arvioitaessa riskiä merkityksellisten ja tarkkojen vakuutusmatemaattisten tai tilastollisten tietojen perusteella.
7.  Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, rahoituspalvelujen tarjonnassa suhteellisia eroja kohtelussa, mikäli ikä tai vammaisuus on ratkaiseva tekijä kyseisen tuotteen osalta arvioitaessa riskiä merkityksellisten vakuutusmatemaattisten periaatteiden, tarkkojen tilastollisten tietojen tai lääketieteellisen tiedon perusteella, ei saa pitää tässä direktiivissä tarkoitettuna syrjintänä. Näiden tietojen olisi oltava täsmällisiä, tuoreita ja merkityksellisiä ja niiden olisi oltava helposti saatavilla pyydettäessä. Vakuutusmatemaattisista tekijöistä ja riskitekijöistä pitäisi käydä ilmi myönteiset muutokset elinajanodotteessa ja aktiivisessa ikääntymisessä sekä vammaisten lisääntynyt liikkuvuus ja esteettömyys. Palvelun tarjoajan on voitava osoittaa huomattavasti suuremmat riskit puolueettomasti ja varmistettava, että erilaisella kohtelulla on puolueettomasti ja kohtuullisesti perusteltu oikeutettu tavoite ja että tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat kohtuulliset, tarpeelliset ja tehokkaat.
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 kohta
8.  Tämä direktiivi ei vaikuta sellaisiin kansallisessa lainsäädännössä säädettyihin toimenpiteisiin, jotka demokraattisessa yhteiskunnassa ovat tarpeen yleisen turvallisuuden ja järjestyksen takaamiseksi ja rikollisuuden estämiseksi, terveyden sekä muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.
8.  Tämä direktiivi ei vaikuta sellaisiin kansallisessa lainsäädännössä säädettyihin toimenpiteisiin, jotka demokraattisessa yhteiskunnassa ovat tarpeen ja oikeasuhtaisia yleisen turvallisuuden ja järjestyksen takaamiseksi ja rikollisuuden estämiseksi, terveyden sekä muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.
Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 a kohta (uusi)
8 a.  Tässä direktiivissä tunnustetaan, että oikeus yksityisyyteen on keino torjua tässä artiklassa tarkoitettua syrjintää.
Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta − 1 alakohta – d alakohta
d) yleisesti tarjottavien tavaroiden ja palvelujen saatavuus ja tarjonta, asuminen mukaan luettuna.
d) yleisesti tarjottavien tavaroiden ja palvelujen saatavuus ja tarjonta, asuminen ja liikenne mukaan luettuina.
Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)
d a) jäsenyys ja toiminta järjestöissä ja tällaisten järjestöjen myöntämät etuudet.
Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta − 2 alakohta
Edellä olevaa d alakohtaa sovelletaan yksityishenkilöihin vain niiltä osin kuin nämä harjoittavat omaa ammatillista tai kaupallista toimintaansa.
Edellä oleva d alakohta ei koske yksityishenkilöinä toimivien henkilöiden välisiä liiketoimia, jos nämä eivät ole kaupallista tai ammatillista toimintaa.
Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta
2.  Tämä direktiivi ei vaikuta siviilisäätyä tai perheasemaa eikä lisääntymisoikeuksia koskeviin kansallisiin lakeihin.
2.  Tällä direktiivillä ei muuteta toimivaltuuksien jakoa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä.
Tarkistukset 89 ja 51
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta
3.  Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden vastuuseen opetuksen sisällöstä, koulutuksen muodoista ja koulutusjärjestelmän organisoinnista, erityisopetus mukaan luettuna. Jäsenvaltiot voivat säätää erilaisesta kohtelusta haettaessa uskontoon tai vakaumukseen perustuviin oppilaitoksiin.
3.  Tätä direktiiviä ei sovelleta opetuksen sisältöön, koulutuksen muotoihin ja kansallisen koulutusjärjestelmän organisointiin jäsenvaltioiden varmistaessa samalla vammaisten oikeudet koulutukseen ilman syrjintää ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien perusteella. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että vammaisten näkemykset otetaan huomioon määriteltäessä asianmukaista opetus- tai koulutusmuotoa. Jäsenvaltiot voivat sallia erilaisen kohtelun haettaessa uskontoon tai vakaumukseen perustuviin oppilaitoksiin säilyttääkseen tällaisten oppilaitosten erityisluonteen ja eettiset arvot sekä koulujärjestelmien monimuotoisuuden edellyttäen, että tämä ei riko oikeutta koulutukseen eikä oikeuta syrjintään millään muilla perusteilla. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämä ei johda koulutusta koskevan oikeuden epäämiseen.
Tarkistukset 95 ja 52
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta
4.  Tämä direktiivi ei vaikuta kansalliseen lainsäädäntöön, jolla varmistetaan valtion, sen instituutioiden ja elinten tai koulutuksen sekulaarisuus taikka kirkkojen tai muiden uskontoon tai vakaumukseen perustuvien organisaatioiden asema tai toiminta. Direktiivillä ei ole myöskään vaikutusta jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, jolla edistetään sukupuolten tasa-arvoa.
4.  Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisen kansallisen lainsäädännön soveltamiseen, jolla varmistetaan valtion, sen instituutioiden ja elinten tai koulutuksen sekulaarisuus taikka kirkkojen tai muiden uskontoon tai vakaumukseen perustuvien organisaatioiden asema, toiminta tai lainsäädäntökehys, mikäli ne ovat EU:n toimivallan ulkopuolella. Mikäli kirkkojen tai muiden uskontoon tai vakaumukseen perustuvien organisaatioiden toiminta on EU:n toimivallan ulkopuolella, niihin sovelletaan syrjinnän kieltäviä unionin määräyksiä. Direktiivillä ei ole myöskään vaikutusta jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, jolla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvo.
Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta
5.  Tämän direktiivin soveltamisalaan ei kuulu kansalaisuuteen perustuva erilainen kohtelu eikä sillä vaikuteta kolmannen maan kansalaisten ja valtiottomien henkilöiden jäsenvaltioiden alueelle tuloa ja siellä oleskelua koskeviin säännöksiin ja edellytyksiin eikä kyseisten kolmannen maan kansalaisten ja valtiottomien henkilöiden oikeusasemasta aiheutuvaan kohteluun.
5.  Tämän direktiivin soveltamisalaan ei kuulu kansalaisuuteen perustuva erilainen kohtelu eikä sillä vaikuteta kolmannen maan kansalaisten ja valtiottomien henkilöiden jäsenvaltioiden alueelle tuloa ja siellä oleskelua koskeviin säännöksiin ja edellytyksiin eikä kyseisten kolmannen maan kansalaisten ja valtiottomien henkilöiden oikeusasemasta aiheutuvaan kohteluun. Uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautuneisuuteen perustuva syrjintä, joka ilmenee kansallisuudesta johtuvana erilaisena kohteluna, katsotaan syrjinnäksi 1 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 91
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Mainonta ja tiedotusvälineet eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.
Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Toimet, joilla varmistetaan, että yhdenvertaista kohtelua koskevaa periaatetta noudatetaan vammaisten kohdalla:
1.  Toimet, joilla varmistetaan, että yhdenvertaista kohtelua koskevaa periaatetta noudatetaan vammaisten, kun vammaisuus ymmärretään vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti, ja pitkäaikaissairaiden kohdalla:
Tarkistus 97
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  Toimet, joilla taataan vammaisille todellinen ja syrjimätön mahdollisuus sosiaaliseen suojeluun, sosiaalietuuksiin, terveydenhoitoon, koulutukseen sekä yleisesti tarjottavien tavaroiden ja palvelujen, myös asumis- ja kuljetuspalvelujen, saatavuuteen ja tarjontaan, on varmistettava ennakoiden, asianmukaisine muutoksineen tai mukautuksineen. Tällaisista toimista ei pidä koitua suhteetonta rasitusta eivätkä ne saa edellyttää perustavia muutoksia sosiaaliseen suojeluun, sosiaalietuuksiin, terveydenhuoltoon, koulutukseen tai kyseisiin tavaroihin tai palveluihin taikka edellyttää vaihtoehtojen tarjoamista.
a)  Toimet, joilla taataan vammaisille todellinen ja syrjimätön mahdollisuus sosiaaliseen suojeluun, sosiaalietuuksiin, terveydenhoitoon, koulutukseen sekä yleisesti tarjottavien tavaroiden ja palvelujen, mukaan luettuina asuminen, tietoliikenne ja sähköinen viestintä, myös saatavassa muodossa olevat tiedot, rahoituspalvelut, kulttuuri ja vapaa-aika, julkiset rakennukset, liikennemuodot sekä muut julkiset tilat ja palvelut, saatavuuteen ja tarjontaan, on varmistettava ennakoiden, asianmukaisine muutoksineen tai mukautuksineen. Jos epäonnistuminen todellisen syrjimättömän mahdollisuuden tarjoamisessa aiheutuu käytännöstä, politiikasta tai menettelystä, on ryhdyttävä toimiin sen varmistamiseksi, että niillä ei enää ole kyseistä vaikutusta.
Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta - b alakohta
b)  Riippumatta velvoitteesta varmistaa todelliset ja syrjimättömät mahdollisuudet on erityistapauksessa tarvittaessa järjestettävä kohtuullinen mukautus, jollei tästä koidu suhteetonta rasitusta.
b)  Tässä 1 kohdassa tarkoitettuihin todellisiin ja syrjimättömiin mahdollisuuksiin kuuluvat esteiden tunnistaminen ja poistaminen sekä sellaisten uusien esteiden ehkäiseminen, jotka vaikeuttavat vammaisten mahdollisuuksia saada yleisesti tarjottavia tavaroita ja palveluja, esteen tai vamman luonteesta riippumatta. Tämän direktiivin säännösten mukaisesti ja riippumatta esteiden poistamiseksi valituista toimista vammaisille on aina mahdollisuuksien mukaan tarjottava tehokkaat ja syrjimättömät mahdollisuudet samoin ehdoin ja edellytyksin kuin henkilöille, jotka eivät ole vammaisia, ja vammaisten mahdollisuuksia käyttää apuvälineitä, liikkuvuuden ja esteettömyyden apuvälineet, kuten tunnustetut opaskoirat ja muut avustajakoirat mukaan luettuina, on helpotettava aina tarvittaessa. Mahdollisuuksien varmistamiseksi on tarjottava järkevä vaihtoehto, jollei tehokkaita ja syrjimättömiä mahdollisuuksia takaavia kohtuullisia mukautuksia voida kaikista ponnisteluista huolimatta tehdä samoin ehdoin ja edellytyksin ja tämän direktiivin säännösten mukaisesti. Tässä säännöksessä 'kohtuullisella mukautuksella' tarkoitetaan vaihtoehtoisia toimia, joita tarvitaan tietyssä tapauksessa, jotta vammaiset henkilöt voivat käyttää tämän direktiivin mukaisia oikeuksiaan, sellaisena kuin ne määritellään 3 artiklan 1 kohdassa, ja/tai nauttia niistä tasavertaiselta pohjalta muiden kanssa.
Tarkistus 98
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Arvioitaessa, koituuko 1 kohdan noudattamisen edellyttämistä toimista suhteetonta rasitusta, on otettava huomioon erityisesti organisaation koko ja resurssit, sen luonne, arvioidut kustannukset, tavaroiden ja palvelujen elinkaari sekä mahdollinen hyöty vammaisten parantuneista mahdollisuuksista. Tätä rasitetta ei pidetä kohtuuttomana, jos se riittävässä määrin korvautuu kyseisessä jäsenvaltiossa toteutetuilla yhdenvertaisen kohtelun politiikan toimenpiteillä.
2.   Todellisten ja syrjimättömien mahdollisuuksien saavuttamiseen tarkoiteutuista toimenpiteistä ei pidä koitua kohtuutonta rasitetta eivätkä ne saa edellyttää perustavia muutoksia. Arvioitaessa lisääkö kyseessä oleva toimi suhteetonta rasitusta olisi otettava huomioon, onko kyseinen toimi mahdoton toteuttaa tai vaarallinen ja voidaanko toimi toteuttaa ja tehdä turvalliseksi muuttamalla kohtuullisesti sääntöjä, toimintalinjoja tai käytäntöjä tai poistamalla arkkitehtuuriin, viestintään tai liikenteeseen liittyviä esteitä tai tarjoamalla lisäapuvälineitä tai -palveluja. Muutos on merkittävä, jos se muuttaa tavaroita ja palveluja taikka alan, ammatin tai yrityksen luonnetta siinä määrin, että tavaroiden luovuttaja tosiasiallisesti luovuttaa täysin erilaisia tavaroita tai palvelujen suorittaja suorittaa täysin erilaisia palveluja. Kohtuullinen mukautus ei välttämättä edellytä merkittäviä rakenteellisia muutoksia rakennuksiin, joiden rakenne on kansallisen lainsäädännön mukaan erityisesti suojeltu niiden historiallisen, kulttuurisen tai arkkitehtuuriin liittyvän arvon perusteella. Tätä rasitetta ei pidetä kohtuuttomana, jos se riittävässä määrin korvautuu kyseisessä jäsenvaltiossa toteutetuilla toimenpiteillä. Kohtuullisen mukautuksen ja kohtuuttoman rasituksen periaatetta olisi tulkittava direktiivin 2000/78/EY ja vammaisten oikeuksista annetun YK:n yleissopimuksen mukaisesti.
Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta
3.  Tämä direktiivi ei vaikuta yhteisön tai kansallisen lainsäädännön säännöksiin mahdollisuuksista käyttää tiettyjä tavaroita tai palveluja.
3.  Tämä direktiivi ei vaikuta yhteisön tai kansallisen lainsäädännön säännöksiin mahdollisuuksista käyttää tiettyjä tavaroita tai palveluja. EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan kannustettava tavaroiden ja palvelujen tarjoajia, erityisesti teollisuustuotteiden valmistajia, suunnittelemaan esteettömiä ratkaisuja esimerkiksi julkisissa hankinnoissa noudatettavien käytäntöjen avulla. Esteettömät tuotteet ja palvelut ovat sellaisia, jotka on suunniteltu niin, että kaikki käyttäjät voivat käyttää niitä.
Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla
Täydellisen yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi yhdenvertaisen kohtelun periaate ei estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai toteuttamasta erityistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ehkäistä tai hyvittää haittoja, jotka liittyvät uskontoon tai uskomukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen.
Täydellisen yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi yhdenvertaisen kohtelun periaate ei estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai toteuttamasta erityistoimenpiteitä tai sallimasta yksityissektorin toteuttaa näitä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ehkäistä tai hyvittää haittoja, jotka liittyvät uskontoon tai uskomukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen.
Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon tarkoitetut oikeudelliset ja/tai hallinnolliset menettelyt, mukaan luettuina jäsenvaltioiden aiheellisina pitämät sovittelumenettelyt, ovat – myös sen suhteen päätyttyä, jossa syrjinnän väitetään tapahtuneen – kaikkien niiden henkilöiden käytettävissä, jotka katsovat tulleensa kohdelluiksi väärin sen vuoksi, että heihin ei ole sovellettu yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon tarkoitetut oikeudelliset ja/tai hallinnolliset menettelyt, mukaan luettuina jäsenvaltioiden aiheellisina pitämät sovittelumenettelyt, ovat – myös sen suhteen päätyttyä, jossa syrjinnän väitetään tapahtuneen – tosiasiallisesti kaikkien niiden henkilöiden käytettävissä, jotka katsovat tulleensa kohdelluiksi väärin sen vuoksi, että heihin ei ole sovellettu yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.
Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Jäsenvaltioiden on otettava kansallisessa oikeusjärjestyksessään käyttöön tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan tosiasiallinen ja tehokas korvaus tai, jos jäsenvaltiot niin päättävät, hyvitys tässä direktiivissä tarkoitetun syrjinnän kohteeksi joutuneelle henkilölle aiheutuneista menetyksistä ja vahingoista tavalla, joka on varoittava ja oikeasuhteinen kärsittyyn vahinkoon nähden.
Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta
2.  Mitä 1 kohdassa säädetään, ei estä jäsenvaltioita ottamasta käyttöön todistelua koskevia sääntöjä, jotka ovat kantajalle edullisempia.
2.  Mitä 1 kohdassa säädetään, ei estä jäsenvaltioita ottamasta käyttöön sääntöjä, jotka ovat kantajalle edullisempia.
Tarkistus 66
Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)
9 a artikla
Yhdenvertaisuuden edistäminen
Jäsenvaltioiden on aktiivisesti edistettävä henkilöiden yhdenvertaisuutta uskonnosta tai vakaumuksesta, vammasta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta, kun ne laativat ja panevat täytäntöön lakeja, asetuksia, hallinnollisia määräyksiä, politiikkoja ja toimia tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.
Tarkistus 86
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tämän direktiivin mukaisesti annetuista säännöksistä sekä jo voimassa olevista tämän alan säännöksistä tiedotetaan jäsenvaltioiden alueella kaikin aiheellisin tavoin niille, joita asia koskee.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tämän direktiivin mukaisesti annetuista säännöksistä sekä jo voimassa olevista tämän alan säännöksistä tiedotetaan jäsenvaltioiden alueella kaikin aiheellisin tavoin, Internet mukaan luettuna, niille, joita asia koskee.
Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen edistämiseksi jäsenvaltioiden on järjestettävä tiedotus- ja koulutuskampanjoita ja koulutustapahtumia.
Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla
Jäsenvaltioiden on edistettävä vuoropuhelua sellaisten asianomaisten valtioista riippumattomien järjestöjen kanssa, joilla on jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti oikeutettua etua siitä, että ne voivat myötävaikuttaa johonkin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvaan seikkaan perustuvan syrjinnän torjumiseen yhdenvertaisen kohtelun periaatteen edistämiseksi.
Jäsenvaltioiden on edistettävä vuoropuhelua sellaisten asianomaisten valtioista riippumattomien järjestöjen, ja tähän kuulemisprosessiin on sisällytettävä myös direktiivin täytäntöönpanon seuranta.
Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä elin tai elimiä edistämään kaikkien henkilöiden yhdenvertaista kohtelua riippumatta heidän uskonnostaan tai vakaumuksestaan, vammaisuudestaan, iästään tai sukupuolisesta suuntauksestaan. Nämä elimet voivat muodostaa osan virastoista, jotka kansallisella tasolla vastaavat ihmisoikeuksien puolustamisesta tai yksilön oikeuksien turvaamisesta, mukaan luettuina oikeudet, jotka perustuvat muihin yhteisön säädöksiin, kuten direktiiveihin 2000/43/EY ja 2004/113/EY.
1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä elin tai elimiä, jotka toimivat itsenäisesti ja joilla on riittävä rahoitus, edistämään kaikkien henkilöiden yhdenvertaista kohtelua riippumatta heidän uskonnostaan tai vakaumuksestaan, vammaisuudestaan, iästään tai sukupuolisesta suuntauksestaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että elimellä tai elimillä on valtuudet tämän direktiivin kattamilla aloilla sekä direktiivin 2000/78/EY mukaisilla työtä ja ammattia koskevilla aloilla. Nämä elimet voivat muodostaa osan virastoista, jotka kansallisella tasolla vastaavat niiden oikeuksien puolustamisesta, jotka perustuvat muihin yhteisön säädöksiin, kuten direktiiveihin 2000/43/EY, 2000/78/EY ja 2004/113/EY.
Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – -1 luetelmakohta (uusi)
– helpottaa syrjintään liittyvien hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä silloin, kun uhri asuu jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin vastaaja, ottamalla yhteyttä vastaavaan järjestöön tai vastaaviin järjestöihin vastaajan jäsenvaltiossa,
Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – -1a luetelmakohta (uusi)
– tarvittaessa varmistaa oikeusapu kantajalle oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/8/EY1 mukaisesti;
_____________
1 EUVL L 26, 31.1.2003, s. 41.
Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta
– teettää riippumattomia selvityksiä syrjintään liittyvistä kysymyksistä,
valvoa ja teettää riippumattomia selvityksiä syrjintään liittyvistä kysymyksistä, syrjinnän kieltävän lainsäädännön soveltaminen mukaan luettuna,
Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)
– tehdä yhteistyötä ja vaihtaa tietoja perusoikeusviraston ja muiden vastaavien EU:n elinten kanssa.
Tarkistus 74
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jäsenvaltioiden on varattava näille elimille riittävästi määrärahoja niin, että ne voivat täyttää tehtävänsä tehokkaasti ja helposti saatavilla olevalla tavalla.
Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – a kohta
a) yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaiset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kumotaan;
a) yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaiset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kumotaan välittömästi;
Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla
Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan. Seuraamuksiin, joiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, saattaa kuulua korvausten maksaminen uhrille, eikä korvauksia saa rajoittaa asettamalla niille ennalta ylärajaa.
Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan. Seuraamuksiin, joiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia ja joilla syrjintä ja sen vaikutukset saadaan loppumaan, saattaa kuulua korvausten maksaminen uhrille, eikä korvauksia saa rajoittaa asettamalla niille ennalta ylärajaa.
Tarkistukset 59 ja 77
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltiot voivat erityisolosuhteiden huomioon ottamiseksi tarvittaessa säätää, että velvoitetta tarjota 4 artiklassa tarkoitettu todellinen mahdollisuus on ryhdyttävä soveltamaan [viimeistään] … [neljän vuoden kuluttua direktiivin antamisesta].
2.  Noudattaakseen velvoitetta tarjota todellinen ja syrjimätön mahdollisuus olemassa oleviin infrastruktuureihin, menettelytapoihin tai menettelyihin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla jäsenvaltioille voidaan tarvittaessa myöntää tämän velvoitteen noudattamista varten 10 vuotta lisäaikaa [direktiivin täytäntöönpanolle asetetusta määräajasta].
Jäsenvaltioiden, jotka haluavat käyttää hyödykseen tätä lisäaikaa, on ilmoitettava tästä komissiolle viimeistään 1 kohdassa säädettyyn päivään mennessä ja esitettävä perustelut.
Jäsenvaltioiden, jotka haluavat käyttää lisäaikaa, on toimitettava komissiolle suunnitelma asteittaista noudattamista koskevista 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa olevista vaatimuksista, tavoitteet, menetelmät ja aikataulu mukaan luettuina. Kaikkien jäsenvaltioiden, jotka valitsevat mahdollisuuden käyttää tätä lisäaikaa, on ilmoitettava puolen vuoden välein komissiolle todellisen ja syrjimättömän mahdollisuuden tarjoamiseksi toteutetuista toimenpiteistä sekä 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan täytäntöönpanossa tapahtuneesta edistyksestä. Komissio laatii tästä neuvostolle kertomuksen puolen vuoden välein.
Tarkistus 78
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden ja kansallisten tasa-arvoelinten on ilmoitettava komissiolle viimeistään ... ja sen jälkeen viiden vuoden välein kaikki tarvittavat tiedot, jotta komissio voi laatia Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen direktiivin soveltamisesta.
1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään ... ja sen jälkeen viiden vuoden välein kaikki tarvittavat tiedot, jotta komissio voi laatia Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen direktiivin soveltamisesta.
Tarkistus 79
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Viimeistään ... vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta on oltava voimassa kattava syrjimättömyyttä koskeva yhteisön oikeudellinen kehys sellaisen yksittäisen direktiivin muodossa, jossa konsolidoidaan ja korvataan kaikki EY:n perustamissopimuksen 13 artiklaan perustuvat nykyiset direktiivit tämä direktiivi mukaan luettuna. Uudessa direktiivissä on säädettävä yhtäläisestä suojan tasosta kunkin syrjintäperusteen tapauksessa.
Tarkistus 80
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta
2.  Komission kertomuksessa on otettava tarvittaessa huomioon työmarkkinaosapuolten ja asiaankuuluvien valtioista riippumattomien järjestöjen sekä EU:n perusoikeusviraston näkemykset. Naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien huomioon ottamista kaikessa toiminnassa koskevan periaatteen mukaisesti kyseisessä kertomuksessa on muun muassa esitettävä arvio toimenpiteiden vaikutuksista naisiin ja miehiin. Annettujen tietojen pohjalta kyseiseen kertomukseen on sisällytettävä tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin tarkistamiseksi ja ajan tasalle saattamiseksi.
2.  Komission kertomuksessa on otettava tarvittaessa huomioon työmarkkinaosapuolten ja asiaankuuluvien valtioista riippumattomien järjestöjen sekä EU:n perusoikeusviraston näkemykset. Kertomukseen on sisällyttävä 2 artiklan 7 kohtaan liittyvä katsaus jäsenvaltioiden nykyisiin käytäntöihin iän tai vammaisuuden käyttämisestä maksujen ja etuuksien laskennassa. Naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien huomioon ottamista kaikessa toiminnassa koskevan periaatteen mukaisesti kyseisessä kertomuksessa on muun muassa esitettävä arvio toimenpiteiden vaikutuksista naisiin ja miehiin. Kertomuksessa annetaan myös tietoja moninkertaisesta syrjinnästä, eikä siinä saa käsitellä ainoastaan uskonnon tai vakaumuksen, sukupuolisen suuntautumisen, iän ja vammaisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää, vaan myös syrjintää sukupuolen, rodun ja etnisen alkuperän perusteella. Annettujen tietojen pohjalta kyseiseen kertomukseen on sisällytettävä tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin tarkistamiseksi ja ajan tasalle saattamiseksi.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö