Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0140(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0149/2009

Pateikti tekstai :

A6-0149/2009

Debatai :

PV 01/04/2009 - 14
CRE 01/04/2009 - 14

Balsavimas :

PV 02/04/2009 - 9.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0211

Priimti tekstai
PDF 616kWORD 319k
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 2 d. - Briuselis
Vienodas požiūris į asmenis, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos *
P6_TA(2009)0211A6-0149/2009

2009 m. balandžio 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas (COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0426),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 13 straipsnio 1 dalį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6–0291/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, Teisės reikalų komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A6–0149/2009),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Lygybės prieš įstatymą teisė ir teisė į apsaugą nuo diskriminacijos visiems asmenims yra visuotinė teisė, pripažįstama pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų diskriminacijos formų panaikinimo moterims, Tarptautinę konvenciją dėl visų rasinės diskriminacijos formų panaikinimo, Jungtinių Tautų pilietinių ir politinių teisių bei ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktus, Jungtinių Tautų konvenciją dėl neįgalių žmonių teisių, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir Europos socialinę chartiją, kurias pasirašė [visos] valstybės narės. JT Neįgaliųjų teisių konvencijos diskriminacijos apibrėžtyje yra įtrauktas atsisakymas sudaryti tinkamas sąlygas.
(2)  Lygybės prieš įstatymą teisė ir teisė į apsaugą nuo diskriminacijos visiems asmenims yra visuotinė teisė, pripažįstama pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų diskriminacijos formų panaikinimo moterims, Tarptautinę konvenciją dėl visų rasinės diskriminacijos formų panaikinimo, Jungtinių Tautų pilietinių ir politinių teisių bei ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktus, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, Jungtinių Tautų konvenciją dėl neįgalių žmonių teisių, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsnį ir Fakultatyvinį protokolą Nr. 12 ir Europos socialinę chartiją, kurias pasirašė [visos] valstybės narės. JT Neįgaliųjų teisių konvencijos diskriminacijos apibrėžtyje yra įtrauktas atsisakymas sudaryti tinkamas sąlygas.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  Lygybės principas ir diskriminacijos draudimas – tai bendri tarptautinės, Europos ir nacionalinės teisės principai, kurie yra privalomi ES ir jos valstybėms narėms visais jų kompetencijai priklausančiais klausimais. Šia direktyva padedama siekti šio tikslo ir kovoti su diskriminacija, kuri su šiuo tikslu nesuderinama.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(2b)  Šia direktyva Bendrija įgyvendina savo įsipareigojimus, susijusius su Jungtinių Tautų konvencija dėl žmonių su negalia teisių, ir ji turėtų būti interpretuojama atsižvelgiant į šį aspektą.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(2c)  Pagal Jungtinių Tautų pasaulinės konferencijos senėjimo tema, vykusios 2002 m. Madride, pabaigoje priimtos politinės deklaracijos 5 straipsnį buvo nuspręsta patvirtinti pasiryžimą dėti visas pastangas, kad būtų panaikinta visų formų diskriminacija, ypač diskriminacija dėl amžiaus, siekiant pripažinti, kad ir pagyvenę žmonės turėtų džiaugtis visapusišku, sveiku ir saugiu gyvenimu ir aktyviai dalyvauti ekonominiame, socialiniame, kultūriniame ir politiniame visuomenės gyvenime, kad būtų labiau gerbiamas pagyvenusių žmonių orumas ir pašalintos visos nepriežiūros, netinkamo elgesio ir smurto formos.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(2d)  Fizinė ir psichinė sveikata bei gerovė yra asmenų ir visuomenės gyvenimo kokybės pagrindas ir svarbiausi veiksniai siekiant Europos Sąjungos Lisabonos strategijos tikslų.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų pagrindinių principų. Chartijos 10 straipsnyje numatyta teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę; 21 straipsnyje draudžiama diskriminacija, įskaitant dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos; ir 26 straipsnyje pripažįstama neįgaliųjų teise naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą.
(3)  Šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi, visų pirma, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, įskaitant 9 straipsnį dėl minties, sąžinės ir religijos laisvės ir 10 straipsnį dėl žodžio laisvės, taip pat Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų pagrindinių principų. Chartijos 10 straipsnyje numatyta teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę; 20 straipsnyje numatyta, kad visi yra lygūs prieš įstatymą; 21 straipsnyje draudžiama diskriminacija, įskaitant dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos; 24 straipsnyje suteikiamos tam tikros teisės vaikams; ir 26 straipsnyje pripažįstama neįgaliųjų teise naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
(4) 2003-iaisiai – Europos neįgaliųjų metais, 2007-aisiais – Europos lygių galimybių visiems metais ir 2008-aisiais – kultūrų dialogo metais pabrėžta esama diskriminacija ir įvairovės teikiama nauda.
(4) 2003-iaisiais – Europos neįgaliųjų metais, 2007-aisiais – Europos lygių galimybių visiems metais ir 2008-aisiais – kultūrų dialogo metais pabrėžta esama tiesioginė, netiesioginė, daugialypė diskriminacija ar diskriminacija dėl ryšių ir būtinybė propaguoti su įvairove susijusius privalumus.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  Europos visuomenės įvairovė yra pagrindinis Sąjungos kultūrinės, politinės ir socialinės integracijos aspektas, taigi būtina ją užtikrinti.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  Diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos gali trukdyti siekti EB sutarties tikslų, ypač siekti aukšto užimtumo ir socialinės apsaugos lygio, gerinti pragyvenimo lygį ir gyvenimo kokybę, siekti ekonominės ir socialinės sanglaudos bei solidarumo. Ji taip pat gali trukdyti siekti tikslo kurti laisvą, saugią ir teisingą Europos Sąjungą.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  Bendrija pagal EB sutarties 13 straipsnio 1 dalį priėmė tris teisės aktus, kuriais būtų užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, rasinės ir etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos ir kovojama su ja. Šie dokumentai parodė teisės aktų vertę kovojant su diskriminacija. Visų pirma, Direktyvoje 2000/78/EB nustatyti vienodo su religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ir seksualine orientacija susijusio požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendrieji pagrindai. Tačiau tebesiskiria valstybių narių apsaugos nuo diskriminacijos dėl šių priežasčių mastas ir forma kitose, ne užimtumo, srityse.
(8)  Bendrija pagal EB sutarties 13 straipsnio 1 dalį priėmė keletą direktyvų, kuriomis būtų užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, rasinės ir etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos ir kovojama su ja. Šios direktyvos parodė teisės aktų vertę kovojant su diskriminacija. Direktyvoje 2000/43/EB nustatytas kovos su diskriminacija dėl rasės ar etninės kilmės, kuri vykdoma darbo rinkos viduje ir už jos ribų, pagrindas. Direktyvoje 2004/113/EB apibrėžtas pagrindas, pagal kurį užtikrinamas vienodas požiūris į vyrų ir moterių galimybes gauti ir tiekti prekes bei naudotis paslaugomis ir jas teikti. Direktyvoje 2000/78/EB nustatyti bendrieji vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje pagrindai, neatsižvelgiant į religiją ar tikėjimą, negalią, amžių ir seksualinę orientaciją. Ji neaprėpia su šia taikymo sritimi nesusijusių klausimų.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
(9)  Todėl teisės aktai turėtų uždrausti diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos daugybėje kitų su darbo rinka nesusijusių sričių, įskaitant socialinę apsaugą, švietimą, galimybę gauti prekių ir paslaugų, prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir aprūpinimą būstu. Juose turėtų būti nustatomos priemonės, kuriomis būtų užtikrintos vienodos neįgaliųjų asmenų galimybės numatytose srityse.
(9)  Todėl teisės aktai turėtų uždrausti tiesioginę, netiesioginę daugialypę ar dėl ryšių diskriminaciją dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba socialinio lyčių aspekto daugybėje kitų su darbo rinka nesusijusių sričių, įskaitant socialinę apsaugą, švietimą, galimybę gauti prekių ir paslaugų, prekių tiekimą, paslaugų teikimą, pvz., aprūpinimą būstu, transportą, dalyvavimą asociacijų veikloje ir sveikatos apsaugą. Juose turėtų būti nustatomos priemonės, kuriomis būtų užtikrintos vienodos asmenų, išpažįstančių tam tikrą religiją arba turinčių tam tikrų įsitikinimų, neįgaliųjų asmenų, atitinkamo amžiaus ar tam tikros seksualinės orientacijos asmenų ar asmenų, kuriems būdingos kelios iš šių ypatybių, ir su tokiais asmenimis susijusių asmenų galimybės numatytose srityse.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)  Šioje direktyvoje prekėmis turėtų būti laikomos prekės, apibūdintos EB sutarties nuostatose dėl laisvo prekių judėjimo. Paslaugomis turėtų būti laikomos paslaugos, apibūdintos tos EB sutarties 50 straipsnyje.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(9b)  Neįgalieji dažnai patiria diskriminaciją dėl to, kad neturi prieigos prie viešojo transporto ir užstatytos aplinkos, taip pat dėl neprieinamų ryšių ir informacijos priemonių. Valstybės narės turi imtis priemonių, kad užtikrintų prieigą šiose srityse ir būtų įgyvendintas vienodo požiūrio principas.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
(11)  Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių kompetencijos švietimo, socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros srityse. Ji taip pat neturi pažeisti svarbaus valstybių narių vaidmens ir veiksmų laisvės teikiant, pavedant ir organizuojant bendruosius ekonominius interesus atitinkančias paslaugas.
(11)  Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių naudojimosi savo kompetencija švietimo ir socialinės apsaugos srityse, įskaitant socialinį draudimą ir sveikatos priežiūrą. Ji taip pat neturi nepažeidžia valstybių narių vaidmens ir veiksmų laisvei teikiant, pavedant teikti ir organizuojant bendruosius ekonominius interesus atitinkančias paslaugas.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Diskriminacija apima tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą, nurodymus diskriminuoti ir atsisakymą sudaryti tinkamas sąlygas.
(12)  Diskriminacija apima tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, daugialypę diskriminaciją, priekabiavimą, nurodymus diskriminuoti ir atsisakymą sudaryti tinkamas sąlygas.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  Neįgalūs asmenys – tai asmenys, turintys ilgalaikių fizinių, psichikos, intelektinių ar jutimo sutrikimų, dėl kurių sąveikos su įvairiomis kliūtimis (aplinkos ar požiūrio) gali būti sutrikdytas visapusiškas ir veiksmingas šių asmenų dalyvavimas visuomenės gyvenime lygiomis teisėmis su kitais asmenimis.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(12b)  Atsižvelgiant į pernelyg didelę naštą mikroįmonėms joms turėtų būti suteikta ypatinga apsauga, vadovaujantis JAV Pilietinių teisių akto pavyzdžiu.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(12c)  Diskriminacija apima ir atsisakymą suteikti medicininę priežiūrą išskirtinai dėl priežasčių, susijusių su amžiumi.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(12d)  Diskriminacijai dėl negalios priskiriama ir asmens diskriminacija, kai jis yra lydimas pripažinto šuns vedlio arba jam padeda šuo pagalbininkas, kuris yra apmokytas laikantis Tarptautinės šunų vedlių federacijos arba organizacijos "Assistance Dogs International" standartų.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(12e)  Veiksminga nediskriminuojamoji prieiga gali būti suteikta įvairiomis priemonėmis, įskaitant visiems vartotojams pritaikytą dizainą (angl. "design for all") ir neįgalių asmenų skatinimą naudoti pagalbinius prietaisus, taip pat pagalbines judumo ir prieigos priemones, pvz., pripažintų šunų vedlių arba šunų pagalbininkų pagalbą.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(12f)  Kalbant apie 4 straipsnį, pakeitimas laikomas esminiu, jeigu prekės, paslaugos arba amato, profesijos ar verslo pobūdis keičiami taip, kad prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas faktiškai tiekia visai kitokios rūšies prekes arba teikia visiškai kitokias paslaugas.
Pakeitimai 10 ir 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
(13)  Įgyvendindama vienodo požiūrio, nepaisant religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principą, pagal EB sutarties 3 straipsnio 2 dalį Bendrija turėtų siekti panaikinti nelygybę ir skatinti vyrų bei moterų lygybę, ypač atsižvelgdama į tai, kad moterys dažnai tampa daugialypės diskriminacijos aukomis.
(13)   Šioje direktyvoje taip pat atsižvelgiama į daugialypę diskriminaciją. Kadangi diskriminuojama gali būti dėl dviejų ar daugiau EB sutarties 12 ir 13 straipsniuose nurodytų priežasčių, Bendrija, įgyvendindama vienodo požiūrio principą pagal EB sutarties 3 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnį, turėtų siekti panaikinti nelygybę dėl lyties, rasės, etninės kilmės, negalios, seksualinės orientacijos, religijos arba tikėjimo, amžiaus arba šių priežasčių derinio ir skatinti lygybę, nepaisant to, koks požymių, susijusių su minėtaisiais veiksniais, derinys būdingas asmeniui. Turėtų būti numatytos veiksmingos teisinės procedūros daugialypės diskriminacijos atvejams nagrinėti. Visų pirma, taikant nacionalines teisines procedūras turėtų būti užtikrinta, kad pareiškėjas galėtų kreiptis dėl visų daugialypės diskriminacijos aspektų pagal vieną procedūrą.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)  Gali būti leidžiama taikyti skirtingas sąlygas dėl amžiaus ir negalios, jei jos objektyviai ir tinkamai pateisinamos teisėtu tikslu, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Tokios skirtingos sąlygos, pvz., gali apimti specialias sąlygas dėl amžiaus, susijusias su galimybe gauti tam tikrų prekių ar paslaugų, pvz., alkoholinių gėrimų, ginklų ar vairuotojo pažymėjimą. Teisėtu tikslu taip pat gali būti laikomas ekonominės, kultūrinės ar socialinės jaunimo ar vyresnio amžiaus asmenų arba neįgalių asmenų integracijos skatinimas. Taigi, priemonės, susijusios su amžiumi ir negalia, kuriomis vieniems asmenims nustatomos palankesnės sąlygos nei kitiems, pvz., nemokamas naudojimasis viešuoju transportu, patekimas į muziejus ar sporto įstaigas arba šių paslaugų teikimas už mažesnę kainą, laikomos suderinamomis su nediskriminavimo principu.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
(15)  Atsižvelgiama į su negalia ir amžiumi susijusius aktuarinius ir rizikos veiksnius teikiant draudimo, bankininkystės ir kitas finansines paslaugas. Jos neturėtų būti laikomos diskriminacinėmis, jei įrodoma, kad šie veiksniai yra svarbiausi veiksniai vertinant riziką.
(15)  Atsižvelgiama į su negalia ir amžiumi susijusius aktuarinius ir rizikos veiksnius teikiant draudimo, bankininkystės ir kitas finansines paslaugas. Jos neturėtų būti laikomos diskriminacinėmis, jei įrodoma, kad jos yra lemiantys veiksniai vertinant riziką, ir jei paslaugos teikėjas, naudodamasis aktuariniais principais, statistiniais ar medicininiais duomenimis, gali pagrįsti, jog esama žymiai didesnės rizikos. Šie duomenys turi būti tikslūs, nauji ir aktualūs, jie turi būti pateikiami, jei to paprašoma. Aktuariniai ir rizikos veiksniai turėtų atspindėti teigiamus pokyčius, susijusius su gyvenimo trukme ir aktyviu senėjimu, bei geresnį neįgaliųjų judumą ir prieigą. Medicininiais duomenimis laikomi tik objektyvūs ir patikrinti medicinos faktai ir neginčijamos medicinos žinios, kurios atitinka medicininių duomenų rinkimo reikalavimus.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)  Sutartys, kurios valstybėse narėse sudaromos valstybės, regioninių ar vietos institucijų bei kitų viešosios teisės subjektų valdomų organų vardu, turi atitikti Sutarties principus, ypač laisvo prekių judėjimo principą, įsisteigimo laisvės principą ir laisvo paslaugų teikimo principą, taip pat su jais susijusius principus, pvz., vienodo požiūrio, nediskriminavimo, abišalio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus. Teisiniai koordinavimo reikalavimai, taikomi viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo procedūroms, išdėstyti 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo1, siekiant, kad sutartys, kurios valstybėse narėse sudaromos valstybės, regioninių ar vietos institucijų bei kitų viešosios teisės subjektų valdomų organų vardu, atitiktų EB sutarties principus, ypač vienodo požiūrio nepaisant lyties, rasės ar etninės kilmės, negalios, seksualinės orientacijos, religijos ar tikėjimo arba amžiaus principą, taip pat nediskriminavimo principą. Tačiau tam tikrą vertę viršijančioms viešojo pirkimo sutartims taikomos Bendrijos lygmens nuostatos, pagal kurias siekiama koordinuoti nacionalines šių sutarčių sudarymo procedūras. Taip siekiama užtikrinti, kad viešųjų pirkimų sektoriuje būtų skatinama konkurencija. Valstybės narės turėtų traktuoti šias koordinavimo nuostatas remdamosi vienodo požiūrio nepaisant lyties, rasės ar etninės kilmės, negalios, seksualinės orientacijos, religijos ar tikėjimo arba amžiaus principais, taip pat kitomis pagal Sutartį numatytomis taisyklėmis.
_____________
1 OL L 134, 2004 4 30, p. 114.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
(16)  Visi asmenys gali naudotis laisve sudaryti sutartis, įskaitant laisvę pasirinkti partnerį, su kuriuo sudaroma tam tikro sandorio sutartis. Ši direktyva neturėtų būti taikoma atskirų asmenų vykdomiems ekonominiams sandoriams, kurie nėra jų profesinė ar komercinė veikla.
(16)  Visi asmenys gali naudotis laisve sudaryti sutartis, įskaitant laisvę pasirinkti partnerį, su kuriuo sudaroma tam tikro sandorio sutartis. Svarbu, kad suteikiant prieigą prie prekių ir paslaugų, taip pat tiekiant prekes ir teikiant paslaugas, būtų užtikrinta privataus ir šeimos gyvenimo, taip pat atitinkamų sandorių apsauga. Todėl į šios direktyvos taikymo sritį nepatenka sandoriai tarp privačių savo vardu veikiančių asmenų, jei jie nėra profesinė ar komercinė sutartį sudarančių šalių veikla.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
(17)  Draudžiant diskriminaciją svarbu gerbti kitas pagrindines teises ir laisves, įskaitant privataus ir šeimos gyvenimo bei su tuo susijusių susitarimų, religijos laisvės ir laisvės jungtis į asociacijas apsaugą. Ši direktyva nepažeidžia nacionalinių su šeimine ar šeimos padėtimi ir reprodukcijos teisėmis susijusių įstatymų. Ji taip pat nepažeidžia valstybės, valstybinių institucijų ar įstaigų arba švietimo pasaulietinio statuso.
(17)  Draudžiant diskriminaciją svarbu gerbti kitas pagrindines teises ir laisves, įskaitant religijos laisvės, laisvės jungtis į asociacijas, žodžio laisvės ir spaudos laisvės apsaugą. Ši direktyva nepažeidžia valstybės, valstybinių institucijų ar įstaigų arba švietimo pasaulietinio statuso. Šia direktyva nekeičiamas Europos Sąjungos ir jos valstybių narių kompetencijos paskirstymas, įskaitant santuokinės, šeimos ir sveikatos apsaugos teisės sritis.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis
(18)  Valstybės narės atsakingos už švietimo ir mokymo sistemų organizavimą ir turinį. Komisijos komunikate "dėl XXI amžiaus kompetencijų – Europos mokyklų bendradarbiavimo darbotvarkė" pabrėžiama, kad reikia atkreipti tam tikrą dėmesį į nepalankioje socialinėje padėtyje esančius vaikus ir tuos, kurie turi specialiųjų mokymosi poreikių. Visų pirma, nacionalinėje teisėje gali būti numatyta skirtinga galimybė patekti į mokymo įstaigas dėl religijos ar tikėjimo. Valstybės narės taip pat gali leisti arba drausti nešioti ar viešai rodyti religinius simbolius mokyklose.
(18)  Valstybės narės atsakingos už švietimo ir mokymo sistemų organizavimą ir turinį. Jos turėtų užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Komisijos komunikate "dėl XXI amžiaus kompetencijų – Europos mokyklų bendradarbiavimo darbotvarkė" pabrėžiama, kad reikia atkreipti tam tikrą dėmesį į nepalankioje socialinėje padėtyje esančius vaikus ir tuos, kurie turi specialiųjų mokymosi poreikių. Valstybės narės, tik remdamosi objektyviomis aplinkybėmis, gali leisti taikyti skirtingą požiūrį religijos ar tikėjimo pagrindu numatant galimybę patekti į mokymo įstaigas, jeigu asmenims keliamas reikalavimas elgtis garbingai ir būti lojaliems organizacijos moraliniams principams, tačiau, siekiant apsaugoti nuo netiesioginės diskriminacijos, tuo nepateisinama diskriminacija jokiu kitu pagrindu ir turi būti kitos geografiškai prieinamos švietimo įstaigos, kurias būtų galima pagrįstai pasirinkti. Valstybės narės užtikrina, kad dėl to nebūtų atsisakoma suteikti teisės į švietimą.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis
(19)  Prie Amsterdamo sutarties Baigiamojo akto pridėtoje Deklaracijoje Nr. 11 dėl bažnytinių ir nereliginių organizacijų statuso Europos Sąjunga atvirai pripažino gerbianti ir nepažeidžianti pagal nacionalinę teisę valstybių narių bažnytinėms ir religinėms asociacijoms ar bendruomenėms suteikto statuso ir vienodai gerbianti filosofinių bei nereliginių organizacijų statusą. Priemonėmis, kuriomis neįgaliems asmenims suteikiamos realios nediskriminacinės galimybės šioje direktyvoje minimose srityse, yra svarbios praktiškai užtikrinant visapusišką lygybę. Be to, kai kuriais atvejais siekiant užtikrinti tokias galimybes gali būti būtinos atskiros aprūpinimo tinkamomis patalpomis priemonės. Nė vienu atveju nereikalaujama priemonių, kurios galėtų sukelti neproporcingų sunkumų. Vertinant, ar sunkumai yra neproporcingi, reikėtų atsižvelgti į daugybę veiksnių, įskaitant organizacijos dydį, išteklius ir pobūdį. Tinkamų sąlygų sudarymo principas ir neadekvatūs sunkumai nustatyti Direktyvoje 2000/78/EB ir JT Neįgaliųjų teisių konvencijoje.
(19)  Prie Amsterdamo sutarties Baigiamojo akto pridėtoje Deklaracijoje Nr. 11 dėl bažnytinių ir nereliginių organizacijų statuso Europos Sąjunga atvirai pripažino gerbianti ir nepažeidžianti pagal nacionalinę teisę valstybių narių bažnytinėms ir religinėms asociacijoms ar bendruomenėms suteikto statuso ir vienodai gerbianti filosofinių bei nereliginių organizacijų statusą.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(19a)  Priemonėmis, kuriomis neįgaliems asmenims suteikiama veiksminga nediskriminuojamoji prieiga šioje direktyvoje minimose srityse, yra svarbios praktiškai užtikrinant visapusišką lygybę. Be to, kai kuriais atvejais siekiant užtikrinti tokias galimybes gali būti būtinos individualios priemonės, kuriomis siekiama sudaryti tinkamas sąlygas. Nė vienu atveju nereikalaujama priemonių, kurios galėtų sukelti neproporcingų sunkumų. Vertinant, ar sunkumai yra neproporcingi, reikėtų atsižvelgti į tai, ar turimos minty priemonės yra neįgyvendinamos ir nesaugios ir negalėtų tapti įgyvendinamomis ir saugiomis tinkamai pakeitus taisykles, politiką ar nusistovėjusią tvarką arba pašalinus architektūrines, susisiekimo ar transporto kliūtis, arba teikiant papildomą pagalbą ar paslaugas. Norint sudaryti tinkamas sąlygas nebūtina smarkiai struktūriškai keisti pastatus, kurių konstrukcija yra ypač saugoma dėl jų istorinės, kultūrinės ar architektūrinės vertės laikantis nacionalinių teisės aktų. Tinkamų sąlygų sudarymo principai ir neproporcingi sunkumai nustatyti Direktyvoje 2000/78/EB ir JT Neįgaliųjų teisių konvencijoje.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
(21)  Diskriminacijos draudimas turi nepažeisti nuostatos toliau taikyti ar imtis priemonių, kuriomis neleidžiama sudaryti nepalankių sąlygų tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos asmenų grupei arba kuriomis panaikinamas neigiamas šių sąlygų poveikis. Tokiomis priemonėmis galima leisti steigti tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos asmenų organizacijas, kai svarbiausias tikslas yra remti tų asmenų specialiuosius poreikius.
(21)  Diskriminacijos draudimas turi nepažeisti nuostatos toliau taikyti ar imtis priemonių, kuriomis neleidžiama sudaryti nepalankių sąlygų tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos asmenims arba asmenims, kuriems būdinga keletas savybių, susijusių su šiais specifiniais veiksniais, taip pat su jais susijusiems asmenims arba priemonių, kuriomis panaikinamas neigiamas šių sąlygų poveikis. Laikantis šio draudimo galėtų būti taip pat parengtos papildomos priemonės, skirtos vienodam požiūriui ir lygioms galimybėms skatinti, kurias taikant būtų atsižvelgta į lyties aspektą, taip pat galėtų būti imtasi teigiamų veiksmų, kuriais būtų siekiama atsižvelgti į specialias asmenų ar tam tikroms kategorijoms priskiriamų asmenų, kuriems dėl jų specifinių savybių reikalingos kitiems neaktualios struktūros, paslaugos ir pagalba, reikmes. Be šių priemonių steigiamos nepriklausomos tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos asmenų organizacijos, kai svarbiausias tikslas yra remti tų asmenų specialiuosius poreikius.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis
(25)  Siekiant veiksmingai įgyvendinti vienodo požiūrio principą būtina tinkama teisinė apsauga nuo persekiojimo.
(25)  Siekiant veiksmingai įgyvendinti vienodo požiūrio principą būtina tinkama teisinė apsauga nuo persekiojimo. Veiksminga teisinė asmenų apsauga turi būti užtikrinama kartu aktyviai skatinant nediskriminavimą ir lygias galimybes.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis
(26)  Rezoliucijoje dėl tolesnės veiklos po Europos lygių galimybių visiems metų (2007 m.) Taryba skatino visapusiškai įtraukti pilietinę visuomenę, įskaitant diskriminacijos riziką patiriantiems žmonėms atstovaujančias organizacijas, socialinius partnerius ir suinteresuotąsias šalis, kuriant politiką ir programas, kurių tikslas – užkirsti kelią diskriminacijai ir skatinti lygybę bei lygias galimybes tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu.
(26)  Rezoliucijoje dėl tolesnės veiklos po Europos lygių galimybių visiems metų (2007 m.) Taryba skatino visapusiškai įtraukti pilietinę visuomenę, įskaitant diskriminacijos riziką patiriantiems žmonėms atstovaujančias organizacijas, socialinius partnerius ir suinteresuotąsias šalis, kuriant politiką ir programas, kurių tikslas – užkirsti kelią diskriminacijai ir skatinti lygybę bei lygias galimybes tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu. To siekdamos Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad visomis tinkamomis, adekvačiomis ir prieinamomis priemonėmis (kaip antai ženklų kalba klausos sutrikimų turintiems žmonėms ir specialios interneto svetainės silpnaregiams), rengiant informavimo ir spaudos kampanijas, taip pat skirtas kovoti su stereotipais, visuomenė ir suinteresuotosios šalys būtų supažindintos su šios direktyvos nuostatomis ir šioje srityje jau galiojančiomis nuostatomis.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(31a)  Teismai ir tribunolai, aiškindami diskriminacijos pagrindo reikšmę, turėtų atsižvelgti į tarptautines ir Europos žmogaus teisių skatinimo priemones, įskaitant jų veiklą prižiūrinčių organų, pvz., Europos žmogaus teisių teismo, rekomendacijas ir praktiką.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis
1.  Šioje direktyvoje nustatomi kovos su diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos pagrindai siekiant valstybėse narėse, išskyrus užimtumo ir profesinėje srityje, įgyvendinti vienodo požiūrio principą.
1.  Šioje direktyvoje nustatomi kovos su diskriminacija, taip pat su daugialype diskriminacija, dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos pagrindai siekiant valstybėse narėse, išskyrus užimtumo ir profesinėje srityje, įgyvendinti vienodo požiūrio principą.
2.  Daugialypė diskriminacija – tai tokia diskriminacija, kai:
a) diskriminuojama dėl keleto pagrindų, t. y. religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos pagrindais, nesvarbu, koks būtų jų derinys, arba
b) dėl bet kurio 1 straipsnio 1 dalyje nurodyto pagrindo ar keleto iš jų, taip pat dėl vieno ar keleto iš šių pagrindų:
i) lyties (jeigu skundžiamas atvejis patenka į Direktyvos 2004/113/EB materialinę taikymo sritį, taip pat į šios direktyvos taikymo sritį),
ii) rasės ar etninės kilmės (jeigu skundžiamas atvejis patenka į Direktyvos 2000/43/EB materialinę taikymo sritį, taip pat į šios direktyvos taikymo sritį) arba
iii) tautybės (jeigu skundžiamas atvejis patenka į EB sutarties 12 straipsnio taikymo sritį).
3.  Šioje direktyvoje sąvokos "daugialypė diskriminacija" ir "daugialypis pagrindas" suprantamos taip pat, kaip nurodytuose teisės aktuose.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis
2.  Taikant 1 dalį:
2.  Taikant 1 dalį:
a) tiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl bet kurios iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių su vienu asmeniu elgiamasi ne taip palankiai nei panašioje situacijoje yra, buvo ar galėtų būti elgiamasi su kitu asmeniu;
a) tiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl vienos ar keleto 1 straipsnyje nurodytų priežasčių su vienu asmeniu arba asmenimis, kurie susiję arba, kaip manoma, susiję su tokiu asmeniu, elgiamasi ne taip palankiai nei panašioje situacijoje yra, buvo ar galėtų būti elgiamasi su kitu asmeniu;
(b) netiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų ar praktikos tam tikros religijos ar tikėjimo, tam tikros negalios, tam tikro amžiaus ar tam tikros seksualinės orientacijos asmenys gali patekti tam tikru atžvilgiu į prastesnę padėtį nei kiti asmenys, nebent tas sąlygas, kriterijus ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
b) netiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų ar praktikos tam tikros religijos ar tikėjimo, tam tikros negalios, tam tikro amžiaus ar tam tikros seksualinės orientacijos asmenys arba asmenys, kurie susiję arba, kaip manoma, susiję su tokiais asmenimis, gali patekti tam tikru atžvilgiu į prastesnę padėtį nei kiti asmenys, nebent tas sąlygas, kriterijus ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis
3.  Priekabiavimas laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija, jei dėl bet kurios iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių nepageidaujamu elgesiu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, menkinanti, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.
3.   Nepažeidžiant žodžio laisvės, priekabiavimas laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija, jei dėl bet kurios iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių nepageidaujamu elgesiu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, menkinanti, žeminanti ar įžeidžianti aplinka. Tokiu atveju priekabiavimo sąvoką galima apibrėžti pagal valstybių narių nacionalinius įstatymus ir praktiką.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalis
4.  Nurodymas diskriminuoti asmenis dėl bet kurios iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.
4.   Hierarchiniu santykiu paremtas prašymas ar nurodymas diskriminuoti asmenis dėl bet kurios iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Diskriminacija, grindžiama prielaidomis apie asmens religiją ar tikėjimą, negalią, amžių ar seksualinę orientaciją, arba ryšiais su tam tikros religijos ar tikėjimo, negalios, tam tikro amžiaus ar seksualinės orientacijos asmenimis, laikoma šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 dalis
5.  Atsisakymas pasirūpinti tinkamomis sąlygomis neįgaliems asmenims tam tikru atveju, kaip numatyta šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkte, laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.
5.  Atsisakymas pasirūpinti tinkamomis sąlygomis neįgaliems asmenims arba asmenims, susijusiems su neįgaliais asmenimis, kai sąlygos reikalingos tam, kad jie galėtų teikti asmeninę pagalbą neįgaliesiems asmenims, tam tikru atveju, kaip numatyta šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkte, laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 dalis
6.   Nepaisydamos šio straipsnio 2 dalies, valstybės narės gali numatyti, kad skirtingas požiūris dėl amžiaus nėra diskriminacija, jei pagal nacionalinę teisę jį pateisina teisėtas tikslas ir šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Ši direktyva neužkerta kelio nustatyti tam tikro amžiaus asmens galimybę naudotis socialinėmis lengvatomis, mokytis ir gauti tam tikrų prekių ar paslaugų.
6.   Pagal šią direktyvą leidžiamas skirtingas požiūris dėl amžiaus, jei jį objektyviai ir pakankamai pateisina teisėtas tikslas ir šio tikslo siekiama tinkamomis, proporcingomis, būtinomis ir veiksmingomis priemonėmis.
Pakeitimai 87 ir 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 dalis
7.  Nepaisydamos šio straipsnio 2 dalies, finansinių paslaugų teikimo srityje valstybės narės gali leisti proporcingą skirtingą požiūrį, kai teikiant minėtas paslaugas lytis ar negalia yra svarbiausias veiksnys atliekant rizikos vertinimą, pagrįstą svarbiais ir tiksliais aktuariniais ar statistiniais duomenimis.
7.  Nepaisant šio straipsnio 2 dalies, finansinių paslaugų teikimo srityje proporcingas skirtingas požiūris, kai teikiant minėtas paslaugas amžius ar negalia yra lemiamas veiksnys atliekant rizikos vertinimą, pagrįstą svarbiais aktuariniais principais, tiksliais statistiniais duomenimis arba medicinos žiniomis, nelaikomas diskriminacija pagal šią direktyvą. Šie duomenys turi būti tikslūs, nauji ir aktualūs, jie turi būti pateikiami prieinamu būdu, jei to paprašoma. Aktuariniai ir rizikos veiksniai turėtų atspindėti teigiamus pokyčius, susijusius su gyvenimo trukme ir aktyviu senėjimu, bei geresnį neįgaliųjų judumą ir prieigą. Paslaugų teikėjas turi galėti objektyviai įrodyti, kad rizika daug didesnė, ir užtikrinti, kad požiūrio skirtumus objektyviai ir pagrįstai pateisintų teisėtas tikslas ir šio tikslo būtų siekiama proporcingomis, būtinomis ir veiksmingomis priemonėmis.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 dalis
8.  Ši direktyva nepažeidžia bendrųjų priemonių, numatytų nacionaliniuose teisės aktuose, kurie demokratinėse visuomenėse yra būtini visuomenės saugumui, viešajai tvarkai palaikyti ir kriminalinių nusikaltimų prevencijai, kitų asmenų sveikatos, teisių ir laisvių apsaugai.
8.  Ši direktyva nepažeidžia bendrųjų priemonių, numatytų nacionaliniuose teisės aktuose, kurie demokratinėse visuomenėse yra būtini ir proporcingi visuomenės saugumui, viešajai tvarkai palaikyti ir kriminalinių nusikaltimų prevencijai, kitų asmenų sveikatos, teisių ir laisvių apsaugai.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 a dalis (nauja)
8a.  Šioje direktyvoje pripažįstama, kad teisė į privatumą yra priemonė kovoti su šiame straipsnyje aptariama diskriminacija.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas
d) galimybei gauti visuomenei prieinamų prekių bei kitų paslaugų ir tiekti prekes bei teikti paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu.
d) galimybei gauti visuomenei prieinamų prekių bei kitų paslaugų ir tiekti prekes bei teikti paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstu ir transportą.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)
da) narystei ir veiklai asociacijose ir šių asociacijų teikiamoms paslaugoms.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
d dalis taikomas atskiriems asmenims tik tuo atveju, jei jie vykdo profesinę ar komercinę veiklą.
d dalis netaikoma asmenų, kuriems sandoriai nėra komercinė ar profesinė veikla, sandoriams.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis
2.   Ši direktyva nepažeidžia nacionalinių su šeimine ar šeimos padėtimi susijusių įstatymų ir reprodukcijos teisių.
2.   Šia direktyva nekeičiamas Europos Sąjungos ir jos valstybių narių kompetencijos paskirstymas.
Pakeitimai 89 ir 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis
3.  Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių atsakomybės už mokymo turinį, veiklą ir švietimo sistemų organizavimą, įskaitant specialiųjų poreikių švietimo paslaugų teikimą. Valstybės narės gali numatyti skirtingą požiūrį į galimybę patekti į mokymo įstaigas dėl religijos ar tikėjimo.
3.  Ši direktyva netaikoma mokymo turiniui, veiklai ir nacionalinių švietimo sistemų organizavimui, atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės užtikrina neįgaliųjų teisę siekti išsilavinimo be diskriminacijos remiantis lygiomis galimybėmis. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad priimant sprendimą dėl tinkamos mokymo ar lavinimo rūšies, būtų atsižvelgiama į neįgalaus asmens nuomonę. Valstybės narės gali leisti taikyti skirtingą požiūrį į galimybę patekti į mokymo įstaigas dėl religijos ar tikėjimo atsižvelgiant į specialų šių įstaigų pobūdį ir moralinius principus bei į švietimo sistemų įvairovę, jei tokiu būdu nepažeidžiama teisė gauti išsilavinimą ir nepateisinama diskriminacija dėl kitų priežasčių. Valstybės narės užtikrina, kad dėl to nebūtų atsisakoma suteikti teisės į švietimą.
Pakeitimai 95 ir 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis
4.  Ši direktyva nepažeidžia nacionalinių teisės aktų, užtikrinančių valstybės, valstybinių institucijų ar įstaigų arba švietimo pasaulietinį pobūdį arba susijusių subažnyčios ir kitų religija ar tikėjimu paremtų organizacijų statusu ir veikla. Ji lygiai taip pat nepažeidžia nacionalinių teisės aktų, skatinančių vyrų ir moterų lygybę.
4.  Ši direktyva netaikoma nacionalinei teisei, užtikrinančiai valstybės, valstybinių institucijų ar įstaigų arba švietimo pasaulietinį pobūdį, arba susijusiai su bažnyčių ir kitų religija ar tikėjimu grindžiamų organizacijų statusu ir teisine sistema, jei šie klausimai nepriklauso ES kompetencijai. Jei bažnyčių ir kitų religija ar tikėjimu grindžiamų organizacijų veikla priklauso ES kompetencijai, taikomos Sąjungos teisės aktų nuostatos dėl nediskriminavimo. Ji lygiai taip pat nepažeidžia nacionalinių teisės aktų, pagal kuriuos užtikrinama vyriškos lyties ir moteriškos lyties asmenų lygybė.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalis
5.  Šioje direktyvoje neaptariamas skirtingas požiūris dėl pilietybės ir ji nepažeidžia trečiųjų šalių piliečių ir asmenų, neturinčių pilietybės, atvykimui į valstybių narių teritoriją ir apsigyvenimui jose taikomų nuostatų ir sąlygų nei kitų su tokių trečiųjų šalių piliečių ir asmenų, neturinčių pilietybės, teisiniu statusu susijusių sąlygų taikymo.
5.  Šioje direktyvoje neaptariamas skirtingas požiūris dėl pilietybės ir ji nepažeidžia trečiųjų šalių piliečių ir asmenų, neturinčių pilietybės, atvykimui į valstybių narių teritoriją ir apsigyvenimui jose taikomų nuostatų ir sąlygų nei kitų su tokių trečiųjų šalių piliečių ir asmenų, neturinčių pilietybės, teisiniu statusu susijusių sąlygų taikymo. Diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos, pateikiama kaip skirtingas požiūris atsižvelgiant į pilietybę, laikoma šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Ši direktyva netaikoma reklamos ir žiniasklaidos sektoriams.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys
1.  Siekiant užtikrinti, kad neįgalių asmenų atžvilgiu būtų laikomasi vienodo požiūrio principo:
1.  Siekiant užtikrinti, kad neįgalių asmenų, kai "negalios" sąvoka yra suprantama taip, kaip apibrėžta Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje ir kaip lėtinės ligos, atžvilgiu būtų laikomasi vienodo požiūrio principo:
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punktas
a) iš anksto numatomos priemonės, kuriomis būtina užtikrinti, kad neįgalūs asmenys turėtų veiksmingą ir nediskriminacinę galimybę gauti socialinę apsaugą, socialines lengvatas, mokymą ir visuomenei prieinamų prekių bei paslaugų, tiekti prekes ir teikti paslaugas, aprūpinti būstu ir transporto priemonėmis, įskaitant tinkamus jų pakeitimus ar pritaikymus. Tokios priemonės neturėtų būti neproporcingai apsunkinančios, reikalauti iš esmės pakeisti socialinę apsaugą, socialines lengvatas, sveikatos priežiūrą, švietimą arba minėtas prekes ir paslaugas ar aprūpinti kitomis prekėmis ir paslaugomis;
a) iš anksto numatomos priemonės, įskaitant tinkamus jų pakeitimus ar pritaikymus, kuriomis būtina užtikrinti, kad neįgalūs asmenys turėtų realią ir nediskriminacinę galimybę prieiti prie socialinės apsaugos, socialinių lengvatų, sveikatos priežiūros, mokymo ir visuomenei prieinamų prekių bei paslaugų, be kita ko, būsto, telekomunikacijų bei elektroninių ryšių, informacijos (įskaitant prieinamais būdais teikiamą informaciją), finansinių paslaugų, kultūros ir laisvalaikio paslaugų, viešosios paskirties pastatų, transporto priemonių bei kitų viešųjų erdvių ir infrastruktūros. Jeigu nediskriminacinės galimybės realiai nesuteikiamos dėl praktikos, politikos ar procedūros, imamasi priemonių užkirsti kelią šiam poveikiui.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies b punktas
b) vis dėl to numatoma prievolė užtikrinti realias ir nediskriminacines galimybes ir tam tikru atveju, jei reikia, sudaryti tinkamas sąlygas, jei tai nesukelia neproporcingai didelių sunkumų.
b)   Taikant šios dalies nuostatas, veiksminga nediskriminuojamoji prieiga aprėpia kliūčių ir sunkumų įvardijimą ir pašalinimą, taip pat naujų sunkumų ir kliūčių, dėl kurių apsunkinamos neįgalių asmenų galimybės naudotis visuomenei prieinamomis prekėmis, paslaugomis ir infrastruktūra, prevenciją, nesvarbu, kokio pobūdžio šie sunkumai, kliūtys ar negalia. Taikant šios direktyvos nuostatas ir nepaisant to, kokių priemonių imamasi siekiant pašalinti kliūtis, veiksminga nediskriminuojamoji prieiga neįgaliesiems, jei įmanoma, užtikrinama tomis pačiomis sąlygomis kaip ir neturintiems negalios asmenims, be to, neįgaliesiems užtikrinamas supaprastintas pagalbos priemonių naudojimas, įskaitant pagalbą, susijusią su judumu ir prieiga, pvz., pripažintų šunų vedlių arba šunų pagalbininkų pagalbą. Jei, nepaisant visų pastangų, negalima sudaryti tinkamų sąlygų ir užtikrinti veiksmingos nediskriminuojamosios prieigos tomis pačiomis sąlygomis bei taikant šios direktyvos nuostatas, sudaromos tinkamos alternatyvios galimybės. Šioje nuostatoje "tinkamų sąlygų sudarymas" reiškia alternatyvias priemones, kurios reikalingos tam tikru atveju sudaryti neįgaliam asmeniui galimybę vienodomis sąlygomis kaip ir kiti naudotis teisėmis ir (arba) jas įgyvendinti, kaip numatyta šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis
2.  Kad būtų įvertinta, ar priemonės, kurios būtinos šio straipsnio 1 dalies nuostatai įgyvendinti, sukeltų neproporcingai didelių sunkumų, visų pirma atsižvelgiama į organizacijos dydį, pobūdį ir išteklius, numatomas išlaidas, prekių ir paslaugų gyvavimo ciklą ir galimą naudą dėl pagerėjusių neįgalių asmenų galimybių. Sunkumai nėra neproporcingai dideli, jei jie numatytomis priemonėmis pakankamai pašalinami suinteresuotos valstybės narės vienodo požiūrio politikos srityje.
2.   Taikant priemones, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingas nediskriminacines galimybes, neturėtų būti užkraunama neproporcinga našta ir dėl to neturėtų prireikti esminių pakeitimų. Kad būtų įvertinta, ar atitinkama priemonė sukeltų neproporcingai didelių sunkumų, derėtų atsižvelgti į tai, ar atitinkama priemonė yra neįgyvendinama arba nesaugi ir ji negalėtų tapti įgyvendinama ir saugi tinkamai pakeitus taisykles, politiką ar praktiką arba pašalinus architektūrines, komunikacijos ar transporto kliūtis, arba teikiant papildomą pagalbą ar paslaugas. Pakeitimas laikomas esminiu, jei prekės ar paslaugos arba prekybos, profesijos ar verslo pobūdis keičiami taip, kad prekių ar paslaugų teikėjas iš tiesų ima teikti visiškai kitokias prekes ar paslaugas. Norint sudaryti tinkamas sąlygas nebūtina labai keisti pastatų, kurių konstrukcija yra konkrečiai saugoma dėl jų istorinės, kultūrinės ar architektūrinės vertės laikantis nacionalinės teisės aktų, konstrukcijos. Sunkumai nėra laikomi neproporcingai dideliais, jei jie pakankamai pašalinami atitinkamoje valstybėje narėje numatytomis priemonėmis. Tinkamų sąlygų sudarymo principas ir neproporcingi sunkumai turėtų būti aiškinami pagal Direktyvą 2000/78/EB ir JT Neįgaliųjų teisių konvenciją.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis
3.  Ši direktyva nepažeidžia Bendrijos teisės nuostatų ar nacionalinių taisyklių, apimančių galimybes gauti tam tikrų prekių ir paslaugų.
3.  Ši direktyva nepažeidžia Bendrijos teisės nuostatų ar nacionalinių taisyklių, apimančių galimybes gauti tam tikrų prekių ir paslaugų. Tačiau, jeigu įmanoma, ES institucijos ir valstybės narės imasi priemonių, kuriomis prekių, ypač pramonės gaminių, tiekėjai ir paslaugų teikėjai būtų skatinami parengti optimalius sprendimus, pvz., pasitelkiant viešųjų pirkimų procedūras. Prieinamais produktais ir paslaugomis laikomi tokie produktai ir paslaugos, kuriais gali naudotis visi vartotojai.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis
Siekiant praktiškai užtikrinti visapusišką lygybę, pagal vienodo požiūrio principą nė vienai valstybei narei nedraudžiama toliau taikyti konkrečias priemones, skirtas su religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ar seksualine orientacija susijusiems nuostoliams užkirsti kelią arba jiems kompensuoti, arba imtis šių priemonių.
Siekiant praktiškai užtikrinti visapusišką lygybę, pagal vienodo požiūrio principą nė vienai valstybei narei nedraudžiama toliau taikyti konkrečias priemones ar jų imtis arba sudaryti galimybes taikyti šias priemones viešajame, privačiajame arba visuomeniniame sektoriuose, siekiant, kad būtų užkirstas kelias su religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ar seksualine orientacija susijusiems nuostoliams arba jie būtų kompensuoti.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės užtikrina, kad vykdant šioje direktyvoje nustatytas prievoles visiems asmenims, manantiems, kad jie nukentėjo, nes jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio principas, būtų prieinamos teisminės ir (arba) administracinės procedūros, įskaitant, kai jos mano, kad tai būtina, taikinimo sistemą, net pasibaigus tariamiems diskriminaciniams santykiams.
1.  Valstybės narės užtikrina, kad vykdant šioje direktyvoje nustatytas prievoles visiems asmenims, manantiems, kad jie nukentėjo, nes jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio principas, būtų praktiškai prieinamos teisminės ir (arba) administracinės procedūros, įskaitant, kai jos mano, kad tai būtina, taikinimo sistemą, net pasibaigus tariamiems diskriminaciniams santykiams.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Valstybės narės į savo nacionalines teisės sistemas įtraukia priemones, kurios, valstybėms narėms priėmus atitinkamą sprendimą, būtinos išties veiksmingai kompensuoti ar atlyginti asmens, nukentėjusio dėl diskriminacijos pagal šios direktyvos nuostatas, patirtus nuostolius ir žalą. Minėtosios priemonės turi būti atgrasomojo pobūdžio ir jas taikant turi būti užtikrinta, kad kompensacija proporcingai atitiktų patirtą žalą.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis
2.  Šio straipsnio 1 dalis netrukdo valstybėms narėms nustatyti ieškovams palankesnes įrodymų taisykles.
2.  Šio straipsnio 1 dalis netrukdo valstybėms narėms nustatyti ieškovams palankesnes taisykles.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)
9a straipsnis
Lygybės skatinimas
9a.  Valstybės narės aktyviai skatina asmenų lygybę nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, lyties ar seksualinės orientacijos, rengdamos ir įgyvendindamos įstatymus ir kitus teisės aktus, politiką ir veiksmus, patenkančius į šios direktyvos taikymo sritį.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų teritorijoje suinteresuotiems asmenims atitinkamomis priemonėmis būtų pranešta apie pagal šią direktyvą priimtas nuostatas ir jau galiojančias susijusias nuostatas.
Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų teritorijoje suinteresuotiems asmenims atitinkamomis priemonėmis, įskaitant internetą, būtų pranešta apie pagal šią direktyvą priimtas nuostatas ir jau galiojančias susijusias nuostatas.
Siekdamos skatinti vienodo principo požiūrį, valstybės narės organizuoja ad hoc informacijos ir žinių kampanijas ir mokymus.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis
Siekdamos skatinti laikytis vienodo požiūrio principo, valstybės narės inicijuoja dialogą su suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios pagal nacionalinę teisę ir praktiką yra teisėtai suinteresuotos, kad būtų prisidėta prie kovos su diskriminacija, susijusia su šioje direktyvoje numatytomis priežastimis ir sritimis.
Siekdamos skatinti laikytis vienodo požiūrio principo, valstybės narės inicijuoja dialogą su suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma nevyriausybinėmis organizacijomis, o šios konsultacijos apima ir šios direktyvos įgyvendinimo stebėseną.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės paskiria instituciją arba institucijas, skatinančias vienodo požiūrio į visus asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principo taikymą. Šios institucijos gali priklausyti agentūroms, kurios nacionaliniu lygmeniu įpareigotos ginti asmens teises arba jas apsaugoti, įskaitant teises pagal kitus Bendrijos teisės aktus ir direktyvas 2000/43/EB bei 2004/113/EB.
1.  Valstybės narės paskiria nepriklausomai veikiančią ir tinkamai finansuojamą instituciją arba institucijas, skatinančias vienodo požiūrio į visus asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principo taikymą. Valstybės narės užtikrina, kad ši institucija arba institucijos būtų kompetentingos srityse, kurias apima ši direktyva, ir užimtumo bei įdarbinimo pagal Direktyvą 2000/78/EB srityse. Šios institucijos gali priklausyti agentūroms, kurios nacionaliniu lygmeniu įpareigotos ginti teises pagal kitus Bendrijos teisės aktus ir direktyvas 2000/43/EB, 2000/78/EB bei 2004/113/EB.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies -1 įtrauka (nauja)
– palengvinti administracinius arba teisminius procesus, susijusius su diskriminacija, kuriuose nukentėjusysis yra kitos valstybės narės, nei atsakovo gyvenamoji valstybė narė, gyventojas, susisiekiant su atitinkama organizacija ar organizacijomis atsakovo valstybėje narėje;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies -1a įtrauka (nauja)
– prireikus užtikrinti ieškovo galimybę naudotis teisine pagalba pagal 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/8/EB, numatančią teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles1;
_____________
1 OL L 26, 2003 1 31, p. 41.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies antra įtrauka
– atlikti nepriklausomus tyrimus dėl diskriminacijos,
stebėti ir atlikti nepriklausomus tyrimus dėl diskriminacijos, įskaitant kovai su diskriminacija skirtų teisės aktų taikymo tyrimus,
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies 3 a įtrauka (nauja)
– bendradarbiauti ir keistis informacija su Pagrindinių teisių agentūra ir kitomis atitinkamomis ES institucijomis.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Valstybės narės suteikia šioms institucijoms pakankamai išteklių jų funkcijoms veiksmingai ir pasiekiamu būdu vykdyti.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio a punktas
a) būtų panaikinti visi įstatymai ir kiti teisės aktai, prieštaraujantys vienodo požiūrio principui;
a) būtų nedelsiant panaikinti visi įstatymai ir kiti teisės aktai, kurie prieštarauja vienodo požiūrio principui;
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis
Valstybės narės nustato sankcijų, taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų jų taikymui užtikrinti. Sankcijomis gali būti kompensacijos, kurios negalima apriboti iš anksto nustačius didžiausią ribą, sumokėjimas ir jos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
Valstybės narės nustato sankcijų, taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų jų taikymui užtikrinti. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios ir jas taikant diskriminacija turi būti sustabdoma, o jos padariniai – panaikinami; tai gali būti kompensacijos, kurios negalima apriboti iš anksto nustačius didžiausią ribą, sumokėjimas.
Pakeitimai 59 ir 77
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis
2.  Kad būtų atsižvelgta į tam tikras sąlygas, jei reikia, valstybės narės gali nustatyti, kad prievolės suteikti realią galimybę, kaip numatyta 4 straipsnyje, turėtų būti laikomasi [vėliausiai] iki … ketverius [metus nuo priėmimo].
2.  Kad įvykdytų įsipareigojimą užtikrinti veiksmingą nediskriminuojamąją galimybę naudotis esamomis infrastruktūromis, politika ar procedūromis, kaip numatyta 4 straipsnio 1 dalies a punkte, esant reikalui, valstybėms narėms gali būti suteiktas papildomas 10 metų laikotarpis [nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę termino] šiam įsipareigojimui įvykdyti.
Valstybės narės, norėdamos pasinaudoti papildomu laikotarpiu, informuoja Komisiją nurodydamos priežastis ne vėliau kaip iki šio straipsnio dalyje nustatytos datos.
Valstybės narės, norinčios pasinaudoti šiuo papildomu laikotarpiu, pateikia Komisijai laipsniško reikalavimų, nustatytų 4 straipsnio 1 dalies a punkte, įgyvendinimo planą, kuriame būtų numatyti tikslai, priemonės ir tvarkaraštis. Kiekviena valstybė narė, nusprendusi pasinaudoti šiuo papildomu laikotarpiu, kas pusmetį pateikia Komisijai veiksmų, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti veiksmingą nediskriminuojamąją prieigą, ir pažangos siekiant įgyvendinti 4 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas, ataskaitą. Komisija Tarybai kas pusmetį pateikia ataskaitą.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis
1.  Ne vėliau kaip iki … ir po to kas penkeri metai valstybės narės ir nacionalinės lygybės institucijos pateikia Komisijai visą informaciją, būtiną, kad Komisija parengtų Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos taikymo.
1.  Ne vėliau kaip iki … ir po to kas penkeri metai valstybės narės pateikia Komisijai visą informaciją, būtiną, kad Komisija parengtų Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos taikymo.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Ne vėliau kaip praėjus ... metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos, turi įsigalioti išsamus Bendrijos teisinis pagrindas, susijęs su nediskriminavimu, ir šis pagrindas privalo būti viena direktyva, apjungianti ir pakeičianti visas esamas direktyvas, pagrįstas EB sutarties 13 straipsniu, įskaitant šią direktyvą. Pagal naująją direktyvą užtikrinamas vienodas apsaugos nuo diskriminacijos dėl visų priežasčių lygis.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis
2.  Komisijos ataskaitoje prireikus atsižvelgiama į socialinių partnerių, susijusių nevyriausybinių organizacijų ir ES pagrindinių teisių agentūros nuomones. Remiantis lyčių vyravimo principu į šią ataskaitą, inter alia, įtraukiamas priemonių, kurių imamasi moterų ir vyrų atžvilgiu, poveikio vertinimas. Atsižvelgiant į gautą informaciją, prireikus į minėtą ataskaitą įtraukiami pasiūlymai peržiūrėti ir atnaujinti šią direktyvą.
2.  Komisijos ataskaitoje prireikus atsižvelgiama į socialinių partnerių, susijusių nevyriausybinių organizacijų ir ES pagrindinių teisių agentūros nuomones. Į ataskaitą įtraukiama dabartinės valstybių narių praktikos, susijusios su 2 straipsnio 7 dalies nuostatomis dėl amžiaus ar negalios veiksnio naudojimo apskaičiuojant įmokas ir pašalpas, apžvalga. Remiantis lyčių vyravimo principu į šią ataskaitą, inter alia, įtraukiamas priemonių, kurių imamasi moterų ir vyrų atžvilgiu, poveikio vertinimas. Į šią ataskaitą taip pat įtraukiama informacija apie daugialypę diskriminaciją, apimančia ne tik diskriminaciją dėl religijos arba tikėjimo, seksualinės orientacijos, amžiaus arba negalios, bet taip pat diskriminaciją dėl lyties, rasės ir etninės kilmės. Atsižvelgiant į gautą informaciją, prireikus į minėtą ataskaitą įtraukiami pasiūlymai peržiūrėti ir atnaujinti šią direktyvą.
Teisinė informacija - Privatumo politika