Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0140(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0149/2009

Teksty złożone :

A6-0149/2009

Debaty :

PV 01/04/2009 - 14
CRE 01/04/2009 - 14

Głosowanie :

PV 02/04/2009 - 9.16
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0211

Teksty przyjęte
PDF 677kWORD 325k
Czwartek, 2 kwietnia 2009 r. - Bruksela
Zasada równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną *
P6_TA(2009)0211A6-0149/2009

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0426),

–   uwzględniając art. 13 ust. 1 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0291/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Prawnej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0149/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły
(2)  Prawo każdej osoby do równości wobec prawa i do ochrony przed dyskryminacją jest powszechnym prawem uznanym w Powszechnej deklaracji praw człowieka, Konwencji NZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, Paktach NZ: Pakcie praw obywatelskich i politycznych oraz Pakcie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych, Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Europejskiej karcie społecznej, których sygnatariuszami są [wszystkie] państwa członkowskie. W szczególności definicja dyskryminacji zawarta w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych obejmuje odmowę racjonalnego usprawnienia.
(2)  Prawo każdej osoby do równości wobec prawa i do ochrony przed dyskryminacją jest powszechnym prawem uznanym w Powszechnej deklaracji praw człowieka, Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, paktach ONZ: Pakcie praw obywatelskich i politycznych oraz Pakcie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, konwencji ONZ o prawach dziecka, konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (art. 14 i protokół fakultatywny nr 12) oraz Europejskiej karcie społecznej, których sygnatariuszami są [wszystkie] państwa członkowskie. W szczególności definicja dyskryminacji zawarta w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych obejmuje odmowę racjonalnego usprawnienia.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2a preambuły (nowy)
(2a)  Zasada równości i zakaz dyskryminacji to ogólne zasady prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, wiążące dla UE i jej państw członkowskich we wszystkich kwestiach podlegających ich kompetencji. Niniejsza dyrektywa przyczynia się do osiągnięcia tego celu oraz zwalczania dyskryminacji, która nie jest z nim zgodna.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2b preambuły (nowy)
(2b)  W ramach przedmiotowej dyrektywy Wspólnota realizuje swoje zobowiązania wynikające z konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i należy ją postrzegać właśnie w ten sposób.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2c preambuły (nowy)
(2c)  Zgodnie z art. 5 deklaracji politycznej, ustanowionym w ramach wniosków światowej konferencji ONZ w sprawie starzenia się w Madrycie w 2002 r., potwierdzono zaangażowanie w działania mające na celu zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na wiek, uznanie faktu, że osoby w podeszłym wieku również powinny się realizować oraz żyć zdrowo i bezpiecznie, a także aktywnie uczestniczyć w gospodarczym, społecznym, kulturalnym i politycznym życiu społeczeństwa, uznawanie w większym stopniu godności osób starszych i zwalczanie wszelkich przejawów zaniedbań, nadużyć i przemocy.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2d preambuły (nowy)
(2d)  Zdrowie fizyczne i psychiczne oraz dobre samopoczucie są kluczowe dla jakości życia osób indywidualnych i społeczeństwa oraz są czynnikami o podstawowym znaczeniu dla realizacji celów strategii lizbońskiej UE.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły
(3)  Niniejsza dyrektywa uwzględnia prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych przede wszystkim w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Artykuł 10 Karty uznaje prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Artykuł 21 zakazuje dyskryminacji, w tym ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Artykuł 26 uznaje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić ich niezależność.
(3)  Niniejsza dyrektywa uwzględnia prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych przede wszystkim w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w tym również w art. 9 dotyczącym wolności myśli, sumienia i wyznania oraz w art. 10 na temat wolności słowa, a także w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Artykuł 10 Karty uznaje prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Artykuł 20 stanowi, że wszyscy są równi wobec prawa. Artykuł 21 zakazuje dyskryminacji, w tym ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Artykuł 24 przyznaje szczególne prawa dzieciom. Artykuł 26 uznaje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić ich niezależność.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły
(4)  Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych 2003, Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich 2007 oraz Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 podkreśliły z jednej strony utrzymywanie się dyskryminacji, a z drugiej strony korzyści płynące z różnorodności.
(4)  Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych 2003, Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich 2007 oraz Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 podkreśliły utrzymywanie się dyskryminacji pośredniej i bezpośredniej, dyskryminacji wielorakiej i dyskryminacji ze względu na więź, lecz także potrzebę wskazywania na korzyści płynące z różnorodności.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4a preambuły (nowy)
(4a)  Różnorodność społeczeństwa europejskiego stanowi kluczowy element integracji kulturowej, politycznej i społecznej Unii i dlatego powinna być respektowana.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7a preambuły (nowy)
(7a)  Dyskryminacja ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną może utrudnić osiągnięcie celów traktatu WE, w szczególności doprowadzenie do wysokiego poziomu zatrudnienia i opieki społecznej, wzrost poziomu i jakości życia, spójność gospodarczą i społeczną oraz solidarność. Może również zagrozić realizacji celu, jakim jest rozwój Unii Europejskiej jako przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły
(8)  W celu zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe i etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz zwalczania jej Wspólnota przyjęła trzy instrumenty prawne na podstawie art. 13 ust. 1 traktatu WE. Instrumenty te podkreśliły wagę istnienia przepisów prawnych w walce z dyskryminacją. W szczególności dyrektywa 2000/78/WE ustanawia ogólne warunki ramowe dla równego traktowania ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną w zakresie zatrudnienia i pracy. Poza dziedziną zatrudnienia w państwach członkowskich widoczne są jednak rozbieżności w zakresie stopnia i formy ochrony przed dyskryminacją ze wspomnianych przyczyn.
(8)  W celu zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe i etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz zwalczania jej Wspólnota przyjęła zestaw dyrektyw na podstawie art. 13 ust. 1 traktatu WE. Dyrektywy te podkreśliły wagę istnienia przepisów prawnych w walce z dyskryminacją. Dyrektywa 2000/43/WE ustanawia warunki ramowe zapobiegania dyskryminacji ze względu na pochodzenia rasowe lub etniczne na rynku pracy oraz poza nim. Dyrektywa 2004/113/WE ustanawia warunki ramowe równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług. Dyrektywa 2000/78/WE ustanawia ogólne warunki ramowe dla równego traktowania ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną w zakresie zatrudnienia i pracy. Nie dotyczy ona obszarów znajdujących się poza zakresem dyrektywy.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły
(9)  Przepisy prawne powinny zatem zakazywać dyskryminacji, której podstawą jest religia lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna w licznych obszarach poza rynkiem pracy, łącznie z ochroną socjalną, edukacją i dostępem do niej oraz zaopatrywaniem w towary i usługi, w tym mieszkania. Ustawodawstwo powinno udostępniać środki zapewniające osobom niepełnosprawnym jednakowy dostęp do przedmiotowych dziedzin.
(9)  Przepisy prawne powinny zatem zakazywać dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej, wielorakiej i ze względu na więź, której podstawą jest płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religia lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna lub płeć w licznych obszarach poza rynkiem pracy, łącznie z ochroną socjalną, edukacją i dostępem do niej oraz zaopatrywaniem w towary i usługi, takie jak mieszkania, usługi transportowe, działalność stowarzyszeniowa i opieka zdrowotna. Ustawodawstwo powinno udostępniać środki zapewniające jednakowy dostęp do przedmiotowych dziedzin osobom o określonej religii lub światopoglądzie, niepełnosprawności, w określonym wieku lub o określonej orientacji seksualnej lub osobom łączącym te czynniki, oraz osobom z związanym z osobami dyskryminowanymi.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9a preambuły (nowy)
(9a)  W niniejszej dyrektywie za towary uważa się te w znaczeniu zgodnym z przepisami traktatu WE, odnoszącymi się do swobodnego przepływu towarów. Za usługi uważa się te w znaczeniu zgodnym z art. 50 tego traktatu WE.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9b preambuły (nowy)
(9b)  Osoby niepełnosprawne często spotykają się z dyskryminacją w formie niedostępności środków transportu publicznego i otoczenia budowlanego, a także w formie niedostępności komunikacji i informacji. Państwa członkowskie muszą przyjąć środki zapewniające dostępność w tych obszarach w celu urzeczywistnienia zasady równego traktowania.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły
(11)  Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać kompetencji państw członkowskich w dziedzinach takich jak edukacja, zabezpieczenie społeczne i opieka zdrowotna. Dyrektywa powinna także pozostawać bez uszczerbku dla zasadniczej roli i szerokiego zakresu uprawnień państw członkowskich w zakresie zapewniania, zlecania i organizowania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.
(11)  Niniejsza dyrektywa nie narusza wykonywania kompetencji państw członkowskich w dziedzinach takich jak edukacja i ochrona socjalna, w tym zabezpieczenie społeczne i opieka zdrowotna. Dyrektywa pozostaje także bez uszczerbku dla zasadniczej roli i szerokiego zakresu uprawnień państw członkowskich w zakresie zapewniania, zlecania i organizowania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły
(12)  Na pojęcie dyskryminacji składają się: dyskryminacja bezpośrednia i dyskryminacja pośrednia, molestowanie, nakłanianie do dyskryminacji oraz odmowa racjonalnego usprawnienia.
(12)  Na pojęcie dyskryminacji składają się: dyskryminacja bezpośrednia i dyskryminacja pośrednia, dyskryminacja wieloraka, molestowanie, nakłanianie do dyskryminacji oraz odmowa racjonalnego usprawnienia.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)
(12a)  Do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby, których sprawność fizyczna, umysłowa, intelektualna lub sensoryczna jest długotrwale naruszona, co w oddziaływaniu z różnymi barierami, wynikającymi zarówno z postaw, jak i ze środowiska, może utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym na równych zasadach z innymi osobami.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12b preambuły (nowy)
(12b)  Ze względu na zbyt wysokie wymagania w stosunku do mikroprzedsiębiorstw należy chronić je w sposób szczególny, podobnie jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych w oparciu o ustawę o prawach obywatelskich (Civil Rights Act).
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12c preambuły (nowy)
(12c)  Za dyskryminację uznaje się również odmówienie pomocy medycznej wyłącznie z powodu wieku.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12d preambuły (nowy)
(12d)  Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność obejmuje dyskryminację ze względu na fakt, że danej osobie towarzyszy lub pomaga certyfikowany pies przewodnik lub pies pomocnik wytresowany zgodnie z normami Międzynarodowej Federacji Psów Przewodników (International Guide Dog Federation) lub Międzynarodowej Organizacji Psów Pomocników (Assistance Dogs International).
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12e preambuły (nowy)
(12e)  Efektywny i pozbawiony dyskryminacji dostęp można zapewnić na wiele sposobów, w tym poprzez stosowanie zasady "projektowania dla wszystkich" oraz ułatwienie osobom niepełnosprawnym korzystania ze środków pomocy, takich jak pomoc w zakresie mobilności i dostępu, w przypadku której sprawdzają się psy przewodnicy oraz psy pomocnicy.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12f preambuły (nowy)
(12f)  Zmiana, w zakresie art. 4, jest zasadnicza, jeżeli dotyczy towarów lub usług albo charakteru branży, zawodu lub działalności gospodarczej w takim zakresie, że dostawca towarów lub usługodawca w istocie dostarcza zupełnie inny rodzaj towaru lub usługi.
Poprawki 10 i 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły
(13)  Wprowadzając w życie zasadę równego traktowania bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, zgodnie z art. 3 ust. 2 Traktatu WE, Wspólnota dąży do wyeliminowania nierówności i wspierania równego traktowania mężczyzn i kobiet, w szczególności mając na uwadze fakt, że kobiety są często ofiarami różnego rodzaju dyskryminacji.
(13)   Niniejsza dyrektywa uwzględnia również dyskryminację wieloraką. Ponieważ dyskryminacja może mieć dwie przyczyny wymienione w art. 12–13 traktatu WE lub ich większą liczbę, wprowadzając w życie zasadę równego traktowania zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 13traktatu WE, Wspólnota dąży do wyeliminowania nierówności ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, niepełnosprawność, orientację seksualną, religię, światopogląd, wiek lub połączenie tych przyczyn i do wspierania równego traktowania, niezależnie od kombinacji cech danej osoby odnoszących się do wyżej wymienionych czynników. Niezbędne są skuteczne procedury prawne, aby radzić sobie z sytuacjami, w których występuje dyskryminacja wieloraka. W szczególności krajowe procedury prawne powinny umożliwiać osobie skarżącej podniesienie wszystkich aspektów zarzutu dyskryminacji wielorakiej w ramach jednej procedury.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14a preambuły (nowy)
(14a)  Różnice w traktowaniu z uwagi na wiek i niepełnosprawność mogą być dozwolone, jeżeli są obiektywnie i racjonalnie uzasadnione słusznym celem, a środki mające służyć jego osiągnięciu są właściwe i konieczne. Takie różnice w traktowaniu mogą obejmować na przykład specjalny próg wiekowy w przypadku dostępu do pewnych produktów lub usług, na przykład napojów alkoholowych, broni lub prawa jazdy. Za słuszny cel można również uznać promowanie integracji gospodarczej, kulturowej lub społecznej młodzieży, osób starszych lub osób niepełnosprawnych. Dlatego środki związane z wiekiem i niepełnosprawnością, ustanawiające korzystniejsze warunki w porównaniu z warunkami dostępnymi dla innych osób, np. zniżki lub bezpłatne korzystanie z komunikacji publicznej, muzeów czy obiektów sportowych, uznawane są za zgodne z zasadą niedyskryminacji.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły
(15)  Czynniki aktuarialne oraz czynniki ryzyka związane z niepełnosprawnością i wiekiem stosowane są w zakresie ubezpieczeń, usług bankowych i innych usług finansowych. W przypadku wykazania, że czynniki te są czynnikami kluczowymi dla oceny ryzyka, nie powinny być one postrzegane jako dyskryminacyjne.
(15)  Czynniki aktuarialne oraz czynniki ryzyka związane z niepełnosprawnością i wiekiem stosowane są w zakresie ubezpieczeń, usług bankowych i innych usług finansowych. W przypadku wykazania, że czynniki te mają decydujące znaczenie dla oceny ryzyka, nie powinny być one postrzegane jako dyskryminacyjne, a także jeżeli usługodawca może wykazać znacznie wyższe ryzyko w oparciu o zasady aktuarialne, na podstawie danych statystycznych lub danych medycznych. Dane te powinny być dokładne, aktualne i użyteczne, a także być udostępniane na żądanie. Czynniki aktuarialne i czynniki ryzyka powinny odzwierciedlać pozytywne zmiany w średniej długości życia i w procesie aktywnego starzenia się, jak również w wyższym stopniu mobilności i dostępności dla osób niepełnosprawnych. Uznaje się, że dane medyczne ograniczają się do medycznych faktów obiektywnych i zweryfikowanych oraz do bezspornej wiedzy medycznej, a także są zgodne ze standardami gromadzenia danych medycznych.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15a preambuły (nowy)
(15a)  Udzielanie zamówień, na które w państwach członkowskich zawarte zostały umowy w imieniu państwa, władz regionalnych lub lokalnych bądź innych podmiotów prawa publicznego, podlega poszanowaniu zasad traktatu, a w szczególności zasady swobody przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług, a także zasad, które się z nich wywodzą, takich jak: zasada równego traktowania, zasada niedyskryminacji, zasada wzajemnej uznawalności, zasada współmierności oraz zasada przejrzystości. Wymogi prawne dotyczące koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi zostały określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi1 w taki sposób, aby udzielanie zamówień, na które w państwach członkowskich zawarte zostały umowy w imieniu państwa, władz regionalnych lub lokalnych bądź innych podmiotów prawa publicznego, podlegało poszanowaniu zasad traktatu WE, a w szczególności zasady równego traktowania bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, niepełnosprawność, orientację seksualną, religię, światopogląd lub wiek, a także zasady niedyskryminacji. Jednak w odniesieniu do zamówień publicznych powyżej pewnej wartości ustanowiono przepisy dotyczące wspólnotowej koordynacji krajowych procedur udzielania takich zamówień, zapewniając otwarcie zamówień publicznych na konkurencję. Państwa członkowskie powinny interpretować te przepisy koordynujące zgodnie z zasadami równego traktowania bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, niepełnosprawność, orientację seksualną, religię, światopogląd lub wiek, a także innymi przepisami traktatu.
_____________
1 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły
(16)  Każda osoba korzysta ze swobody zawierania umów, łącznie ze swobodą wyboru kontrahenta transakcji. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do transakcji gospodarczych zawieranych przez poszczególne osoby, jeżeli transakcje te nie wchodzą w zakres ich działalności zawodowej lub gospodarczej.
(16)  Każda osoba korzysta w pełni ze swobody zawierania umów, łącznie ze swobodą wyboru kontrahenta transakcji. W kontekście dostępu do towarów i usług oraz ich dostarczania istotne jest poszanowanie prywatności i życia rodzinnego, jak również ochrona realizowanych w tym zakresie transakcji. Transakcje między osobami prywatnymi działającymi jako osoby prywatne nie są wobec tego objęte niniejszą dyrektywą, jeżeli nie stanowią działalności zawodowej lub handlowej kontrahentów.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły
(17)  Zakaz dyskryminacji nie może naruszać poszanowania innych podstawowych praw i wolności, w tym ochrony prywatności i życia rodzinnego oraz działań wykonywanych w tym kontekście, a także wolności religii i wolności zrzeszania się. Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów krajowych regulujących stan cywilny lub stosunki rodzinne, w tym prawa reprodukcyjne. Nie narusza to także świeckiego charakteru państwa, instytucji lub organów państwowych lub systemu kształcenia.
(17)  Zakaz dyskryminacji nie może naruszać poszanowania innych podstawowych praw i wolności, w tym wolności religii i wolności zrzeszania się, wolności słowa i wolności prasy. Niniejsza dyrektywa nie narusza świeckiego charakteru państwa, instytucji lub organów państwowych lub systemu kształcenia. Niniejsza dyrektywa nie wprowadza zmian do podziału kompetencji między Unię Europejską a jej państwa członkowskie, co dotyczy również prawa małżeńskiego, rodzinnego i w zakresie zdrowia.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły
(18)  Za organizację i treść kształcenia odpowiedzialne są państwa członkowskie. Komunikat Komisji w sprawie kompetencji na XXI wiek: agenda dotycząca europejskiej współpracy szkół podkreśla konieczność poświęcenia szczególnej uwagi dzieciom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji oraz mającym specjalne potrzeby edukacyjne.dostępie do instytucji edukacyjnych prawo krajowe może w szczególności przewidywać różnice oparte na religii lub światopoglądzie. Państwa członkowskie mogą także zezwolić na noszenie lub umieszczanie w szkołach symboli religijnych bądź tego zakazać.
(18)  Za organizację i treść kształcenia odpowiedzialne są państwa członkowskie. Powinny one gwarantować skuteczną ochronę przed dyskryminacją ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Komunikat Komisji w sprawie kompetencji na XXI wiek: agenda dotycząca europejskiej współpracy szkół podkreśla konieczność poświęcenia szczególnej uwagi dzieciom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji oraz mającym specjalne potrzeby edukacyjne.dostępie do instytucji edukacyjnych państwa członkowskie mogą dopuszczać – jedynie w obiektywnie uzasadnionych przypadkach – różnice oparte na religii lub światopoglądzie, jeżeli wymaga się od jednostki postępowania w dobrej wierze oraz zgodnie z zasadą lojalności wobec etosu instytucji, pod warunkiem że nie usprawiedliwia to dyskryminacji z jakiegokolwiek innego powodu oraz że w pobliżu znajdują się inne instytucje edukacyjne stanowiące rozsądną alternatywę, co ma zapobiegać dyskryminacji pośredniej. Państwa członkowskie dbają o to, aby nie oznaczało to odmowy prawa do edukacji.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły
(19)  W swojej Deklaracji nr 11 w sprawie statusu kościołów i organizacji niewyznaniowych, załączonej do Aktu końcowego traktatu amsterdamskiego, Unia Europejska w wyraźny sposób uznała, że szanuje i nie narusza statusu, z którego, na mocy prawa krajowego, korzystają kościoły i stowarzyszenia lub wspólnoty religijne w państwach członkowskich, oraz że szanuje w równym stopniu status organizacji filozoficznych i niewyznaniowych. Środki umożliwiające osobom niepełnosprawnym skuteczny i niedyskryminacyjny dostęp do sektorów objętych niniejszą dyrektywą odgrywają znaczącą rolę w urzeczywistnianiu pełnej równości. Ponadto w niektórych przypadkach konieczne mogą być indywidualne środki w zakresie racjonalnego usprawnienia w celu zapewnienia takiego dostępu. W żadnym przypadku środki te nie mogą nakładać nieproporcjonalnych obciążeń. W ocenie, czy obciążenia są nieproporcjonalne, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym wielkość, zasoby oraz charakter organizacji. Zasada racjonalnych usprawnień i nieproporcjonalnych obciążeń jest ustanowiona w dyrektywie 2000/78/WE oraz w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
(19)  W swojej Deklaracji nr 11 w sprawie statusu kościołów i organizacji niewyznaniowych, załączonej do Aktu końcowego traktatu amsterdamskiego, Unia Europejska w wyraźny sposób uznała, że szanuje i nie narusza statusu, z którego, na mocy prawa krajowego, korzystają kościoły i stowarzyszenia lub wspólnoty religijne w państwach członkowskich, oraz że szanuje w równym stopniu status organizacji filozoficznych i niewyznaniowych.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19a preambuły (nowy)
(19a)  Środki umożliwiające osobom niepełnosprawnym skuteczny i niedyskryminacyjny dostęp do sektorów objętych niniejszą dyrektywą odgrywają znaczącą rolę w urzeczywistnianiu pełnej równości. Ponadto w niektórych przypadkach konieczne mogą być indywidualne środki w zakresie racjonalnego usprawnienia w celu zapewnienia takiego dostępu. W żadnym przypadku środki te nie mogą nakładać nieproporcjonalnych obciążeń. W ocenie, czy obciążenia są nieproporcjonalne, należy wziąć pod uwagę, czy dany środek jest niewykonalny lub niebezpieczny i czy nie można uczynić go wykonalnym i bezpiecznym poprzez racjonalną zmianę zasad, polityki lub praktyk lub poprzez usunięcie barier architektonicznych, komunikacyjnych lub transportowych, albo zastosowanie dodatkowej pomocy lub usług. Racjonalne usprawnienia nie muszą wymagać istotnych zmian w konstrukcji budynków, których konstrukcja jest szczególnie chroniona zgodnie z prawem krajowym ze względu na ich wartość historyczną, kulturową lub architektoniczną. Zasada racjonalnych usprawnień i nieproporcjonalnych obciążeń jest ustanowiona w dyrektywie 2000/78/WE oraz w Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły
(21)  Zakaz dyskryminacji powinien pozostawać bez uszczerbku dla utrzymywania lub przyjmowania przez państwa członkowskie środków mających zapobiegać niekorzystnej sytuacji grupy osób danej religii lub światopoglądu, osób niepełnosprawnych, znajdujących się w określonym wieku lub o określonej orientacji seksualnej lub rekompensować taką sytuację. Środki takie mogą zezwalać na istnienie organizacji osób danej religii lub o określonym światopoglądzie, osób niepełnosprawnych, znajdujących się w określonym wieku lub o określonej orientacji seksualnej, jeżeli głównym celem tych organizacji jest wspieranie szczególnych potrzeb tych osób.
(21)  Zakaz dyskryminacji powinien pozostawać bez uszczerbku dla utrzymywania lub przyjmowania przez państwa członkowskie środków mających zapobiegać niekorzystnej sytuacji osób wyznających daną religię lub światopogląd, osób niepełnosprawnych, znajdujących się w określonym wieku lub o określonej orientacji seksualnej, osób łączących te cechy szczególne dotyczące tych czynników oraz osób z nimi związanych, lub rekompensować taką sytuację. Temu zakazowi mogą towarzyszyć inne środki mające na celu wspieranie zasady równego traktowania i równych szans, uwzględniające różnice płci oraz działania pozytywne, będące odpowiedzią na szczególne potrzeby osób lub grup osób, które ze względu na swoje cechy wymagają organizacji, usług i pomocy, jakich nie potrzebują inne osoby. Środkom takim towarzyszy tworzenie niezależnych organizacji osób danej religii lub o określonym światopoglądzie, osób niepełnosprawnych, znajdujących się w określonym wieku lub o określonej orientacji seksualnej, jeżeli głównym celem tych organizacji jest wspieranie szczególnych potrzeb tych osób.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły
(25)  Skuteczne wprowadzenie w życie zasady równego traktowania wymaga odpowiedniej ochrony sądowej przed represjonowaniem.
(25)  Skuteczne wprowadzenie w życie zasady równego traktowania wymaga odpowiedniej ochrony sądowej przed represjonowaniem. Skuteczna ochrona prawna praw indywidualnych musi iść w parze z aktywnym propagowaniem niedyskryminacji i równości szans.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły
(26)  W swojej rezolucji dotyczącej dalszych działań po zakończeniu Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007 Rada zachęcała do pełnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji reprezentujących ludzi narażonych na ryzyko dyskryminacji, partnerów społecznych i zainteresowanych stron, w opracowanie polityki i programów mających na celu zapobieganie dyskryminacji oraz promocję równouprawnienia i równych szans na poziomie europejskim i krajowym.
(26)  W swojej rezolucji dotyczącej dalszych działań po zakończeniu Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007 Rada zachęcała do pełnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji reprezentujących ludzi narażonych na ryzyko dyskryminacji, partnerów społecznych i zainteresowanych stron, w opracowanie polityki i programów mających na celu zapobieganie dyskryminacji oraz promocję równouprawnienia i równych szans na poziomie europejskim i krajowym. W tym celu Komisja i państwa członkowskie podejmują działania mające na celu upowszechnianie wśród opinii publicznej i osób zainteresowanych przepisów niniejszej dyrektywy oraz przepisów aktualnie obowiązujących w tym sektorze, poprzez kampanie informacyjne i prasowe, służące między innymi przełamywaniu stereotypów, przy pomocy wszelkich odpowiednich, stosownych i dostępnych środków (na przykład języka migowego lub specjalnych stron internetowych przeznaczonych dla osób niedowidzących).
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31a preambuły (nowy)
(31a)  Interpretując znaczenie sformułowania "przyczyny dyskryminacji", sądy i trybunały winny wziąć pod uwagę międzynarodowe oraz europejskie instrumenty prawne w odniesieniu do praw człowieka, w tym zalecenia oraz wyroki organów nadrzędnych, takich jak Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1
Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla walki z dyskryminacją ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, co ma zapewnić wprowadzenie w życie w państwach członkowskich zasady równego traktowania w obszarach innych niż zatrudnienie i praca.
1.  Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla walki z dyskryminacją, w tym dyskryminacją wieloraką, ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, co ma zapewnić wprowadzenie w życie w państwach członkowskich zasady równego traktowania w obszarach innych niż zatrudnienie i praca.
2.  Dyskryminacja wieloraka ma miejsce w przypadku, gdy podstawą dyskryminacji jest:
a) dowolne połączenie następujących przyczyn: religia lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna, lub
b) jedna lub więcej przyczyn wymienionych w ust. 1, a także jedna lub więcej z następujących przyczyn:
(i) płeć (o ile sprawa będąca przedmiotem skargi wchodzi w przedmiotowy zakres dyrektywy 2004/113/WE oraz niniejszej dyrektywy),
(ii) pochodzenie rasowe bądź etniczne (o ile sprawa będąca przedmiotem skargi wchodzi w przedmiotowy zakres dyrektywy 2000/43/WE oraz niniejszej dyrektywy),
(iii) narodowość (o ile sprawa będąca przedmiotem skargi wchodzi w zakres art. 12 traktatu WE).
3.  Odpowiednio do tego należy w niniejszej dyrektywie interpretować "dyskryminację wieloraką" i "wielorakie przyczyny".
Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2
2.  Dla celów ust. 1:
2.  Dla celów ust. 1:
a) dyskryminacja bezpośrednia występuje w przypadku, gdy daną osobę traktuje się mniej przychylnie, niż traktuje się, traktowano lub traktowano by inną osobę w porównywalnej sytuacji, z jakiejkolwiek przyczyny, o której mowa w art. 1;
a) dyskryminacja bezpośrednia występuje w przypadku, gdy daną osobę lub osoby przestające z taką osobą traktuje się mniej przychylnie, niż traktuje się, traktowano lub traktowano by inną osobę w porównywalnej sytuacji, z jednej lub wielu przyczyn, o których mowa w art. 1;
b) dyskryminacja pośrednia ma miejsce w przypadku, gdy z pozoru neutralny przepis, kryterium lub praktyka może doprowadzić do szczególnej niekorzystnej sytuacji dla osób określonej religii lub światopoglądu, osób o określonej niepełnosprawności, w określonym wieku lub o określonej orientacji seksualnej, w stosunku do innych osób, chyba że taki przepis, kryterium lub praktyka są obiektywnie uzasadnione słusznym celem, a środki mające służyć ich osiągnięciu są właściwe i konieczne.
b) dyskryminacja pośrednia ma miejsce w przypadku, gdy z pozoru neutralny przepis, kryterium lub praktyka może doprowadzić do szczególnej niekorzystnej sytuacji dla osób określonej religii lub światopoglądu, osób o określonej niepełnosprawności, w określonym wieku lub o określonej orientacji seksualnej, osób przebywających lub takich, co do których można przypuszczać, że przebywają z takimi osobami, w stosunku do innych osób, chyba że taki przepis, kryterium lub praktyka są obiektywnie uzasadnione słusznym celem, a środki mające służyć ich osiągnięciu są właściwe i konieczne.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3
3.  Molestowanie uważane jest za formę dyskryminacji w rozumieniu ust. 1, jeżeli ma miejsce niepożądane zachowanie związane z przyczynami, o których mowa w art. 1, a jego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.
3.   Nie naruszając wolności słowa, molestowanie uważane jest za formę dyskryminacji w rozumieniu ust. 1, jeżeli ma miejsce niepożądane zachowanie związane z przyczynami, o których mowa w art. 1, a jego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. W związku z tym państwa członkowskie mogą definiować pojęcie "molestowania" zgodnie z krajowymi przepisami prawnymi i zwyczajami.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4
4.  Nakłanianie do dyskryminacji osób z jakiejkolwiek przyczyny, o której mowa w art. 1, uważane jest za dyskryminację w rozumieniu ust. 1.
(4)  Nakłanianie do dyskryminacji osób lub żądanie dyskryminowania z wykorzystaniem hierarchii służbowej, z jakiejkolwiek przyczyny, której mowa w art. 1, uważane jest za dyskryminację w rozumieniu ust. 1.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 4a (nowy)
4a.  Dyskryminację opierającą się na założeniach dotyczących wyznania lub światopoglądu danej osoby, jej niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej lub wynikającą z przyporządkowania jej do grupy wyznaniowej lub grupy osób wyznających pewien światopogląd, osób niepełnosprawnych, w danym wieku, czy o danej orientacji seksualnej należy uznać za dyskryminację w rozumieniu ust. 1.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 5
5.  Odmowa racjonalnego usprawnienia, w szczególności w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) niniejszej dyrektywy, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, uważana jest za dyskryminację w rozumieniu ust. 1.
5.  Odmowa racjonalnego usprawnienia, w szczególności w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) niniejszej dyrektywy, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych lub osób przebywających z osobą niepełnosprawną, jeżeli usprawnienie jest wymagane, by umożliwić takim osobom udzielanie osobistej pomocy osobie niepełnosprawnej, uważana jest za dyskryminację w rozumieniu ust. 1.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 6
6.   Bez uszczerbku dla ust. 2 państwa członkowskie mogą przewidzieć, że różnice w traktowaniu ze względu na wiek nie stanowią dyskryminacji, jeżeli, w kontekście prawa krajowego, uzasadnione są słusznym celem, a środki mające służyć jego osiągnięciu są właściwe i konieczne. Dyrektywa nie wyklucza w szczególności ustalenia określonej granicy wieku dla dostępu do świadczeń społecznych, kształcenia oraz do niektórych towarów lub usług.
6.   Niniejsza dyrektywa nie wyklucza różnic w traktowaniu ze względu na wiek, jeżeli są obiektywnie i racjonalnie uzasadnione słusznym celem, a środki mające służyć jego osiągnięciu są właściwe, proporcjonalne, konieczne i skuteczne.
Poprawki 87 i 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 7
7.  Bez uszczerbku dla ust. 2, w zakresie usług finansowych państwa członkowskie mogą zezwolić na proporcjonalne różnice w traktowaniu, jeżeli, w stosunku do danego produktu, odniesienie do wieku lub niepełnosprawności jest czynnikiem kluczowym w ocenie ryzyka opartej na odpowiednich i dokładnych danych aktuarialnych lub statystycznych.
7.  Bez uszczerbku dla ust. 2, w zakresie usług finansowych proporcjonalne różnice w traktowaniu, jeżeli w stosunku do danego produktu odniesienie do wieku lub niepełnosprawności jest czynnikiem decydującym w ocenie ryzyka opartej na odpowiednich zasadach aktuarialnych, dokładnych danych statystycznych lub wiedzy medycznej, nie stanowią dyskryminacji do celów niniejszej dyrektywy. Dane te powinny być dokładne, aktualne i użyteczne, a także być z łatwością udostępniane na żądanie. Czynniki aktuarialne i czynniki ryzyka powinny odzwierciedlać pozytywne zmiany w średniej długości życia i w procesie aktywnego starzenia się, jak również w wyższym stopniu mobilności i dostępności dla osób niepełnosprawnych. Usługodawca musi być w stanie obiektywnie wykazać istnienie znacznie wyższego ryzyka oraz zapewnić obiektywne i racjonalne uzasadnienie różnic w traktowaniu ze względu na słuszny cel oraz zadbać o to, aby środki realizacji tego celu były proporcjonalne, konieczne i skuteczne.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 8
8.  Niniejsza dyrektywa nie narusza środków natury ogólnej przewidzianych w prawie krajowym, które w społeczeństwie demokratycznym są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, utrzymania porządku i zapobiegania działaniom podlegającym sankcjom karnym oraz zapewnienia ochrony zdrowia i ochrony praw i wolności innych osób.
8.  Niniejsza dyrektywa nie narusza środków natury ogólnej przewidzianych w prawie krajowym, które w społeczeństwie demokratycznym są niezbędne oraz proporcjonalne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, utrzymania porządku i zapobiegania działaniom podlegającym sankcjom karnym oraz zapewnienia ochrony zdrowia i ochrony praw i wolności innych osób.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 8a (nowy)
8a.  Niniejsza dyrektywa uznaje, że prawo do zachowania prywatności jest narzędziem zwalczania form dyskryminacji, o których mowa w niniejszym artykule.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d)
d) dostępu do towarów i innych usług powszechnie dostępnych, w tym mieszkań, oraz dostarczanie ich.
d) dostępu do towarów i innych usług powszechnie dostępnych, w tym mieszkań i transportu, oraz dostarczanie ich.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera da) (nowa)
da) przynależności do stowarzyszeń i działalności w nich oraz świadczeń przez nie wykonywanych.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi
Litera d) ma zastosowanie do poszczególnych osób tylko w zakresie, w jakim prowadzą własną działalność zawodową lub gospodarczą.
Litera d) nie dotyczy transakcji między osobami prywatnymi, dla których transakcje te nie stanowią działalności gospodarczej ani zawodowej.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2
2.  Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów krajowych regulujących stan cywilny lub stosunki rodzinne, w tym prawa reprodukcyjne.
2.  Niniejsza dyrektywa nie wprowadza zmian do podziału kompetencji między Unię Europejską a jej państwa członkowskie.
Poprawka 89 i 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3
3.  Niniejsza dyrektywa nie narusza odpowiedzialności państw członkowskich za treść nauczania, działalność i organizację ich systemów kształcenia, łącznie z zapewnieniem kształcenia integracyjnego. W dostępie do instytucji edukacyjnych państwa członkowskie mogą przewidzieć różnice w traktowaniu, oparte na religii lub światopoglądzie.
3.  Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do treści nauczania, działalności i organizacji krajowych systemów kształcenia, jednocześnie państwa członkowskie zapewniają przestrzeganie prawa osób niepełnosprawnych do edukacji bez dyskryminacji i w oparciu o zasadę równych szans. Państwa członkowskie dbają także o to, aby przy podejmowaniu decyzji o odpowiedniej formie kształcenia bądź szkolenia uszanowane zostało zdanie osoby niepełnosprawnej. W dostępie do instytucji edukacyjnych państwa członkowskie mogą przewidzieć różnice w traktowaniu, oparte na religii lub światopoglądzie, aby podtrzymać szczególny charakter i wartości stanowiące o charakterze tych placówek oraz pluralizm systemów edukacyjnych, pod warunkiem że nie stanowi to naruszenia prawa do edukacji i nie uzasadnia dyskryminacji na jakimkolwiek tle.Państwa członkowskie dbają o to, aby nie oznaczało to odmowy prawa do edukacji.
Poprawki 95 i 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4
4.  Niniejsza dyrektywa nie narusza ustawodawstwa krajowego zapewniającego świeckość państwa, instytucji lub organów państwowych lub systemu kształcenia albo dotyczącego statusu i działalności kościołów i innych organizacji, których podstawą jest religia lub światopogląd. Niniejsza dyrektywa nie narusza także ustawodawstwa krajowego promującego równość kobiet i mężczyzn.
4.  Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do prawa krajowego zapewniającego świeckość państwa, instytucji lub organów państwowych lub systemu kształcenia albo dotyczącego statusu i działalności kościołów i innych organizacji, których podstawą jest religia lub światopogląd., jeżeli nie wchodzi to w zakres kompetencji UE. W przypadku gdy działalność kościołów i innych organizacji, których podstawą jest religia lub światopogląd, należy do kompetencji UE, podlega ona przepisom UE dotyczącym niedyskryminacji. Niniejsza dyrektywa nie narusza także ustawodawstwa krajowego gwarantującego równość kobiet i mężczyzn.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5
5.  W zakres niniejszej dyrektywy nie wchodzi zróżnicowane traktowanie ze względu na przynależność państwową; dyrektywa nie narusza przepisów oraz warunków dotyczących wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich oraz bezpaństwowców na terytorium państw członkowskich i wszelkiego traktowania związanego ze statusem prawnym danych obywateli państw trzecich i bezpaństwowców.
5.  W zakres niniejszej dyrektywy nie wchodzi zróżnicowane traktowanie ze względu na przynależność państwową; dyrektywa nie narusza przepisów oraz warunków dotyczących wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich oraz bezpaństwowców na terytorium państw członkowskich i wszelkiego traktowania związanego ze statusem prawnym danych obywateli państw trzecich i bezpaństwowców. Dyskryminacja ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, którą przedstawia się jako różnicę w traktowaniu związaną z narodowością należy traktować jak dyskryminację w rozumieniu art. 1.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  Zakres zastosowania dyrektywy nie obejmuje reklamy i mediów.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1
1.  W celu zagwarantowania przestrzegania zasady równego traktowania osób niepełnosprawnych:
1.  W celu zagwarantowania przestrzegania zasady równego traktowania osób niepełnosprawnych, przy czym niepełnosprawność rozumiana jest zgodnie z definicją zawartą w konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz osób cierpiących na choroby przewlekłe:
Poprawka 97
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)
a)  Środki konieczne dla umożliwienia osobom niepełnosprawnym skutecznego, niedyskryminacyjnego dostępu do ochrony socjalnej, przywilejów socjalnych, opieki zdrowotnej, edukacji oraz dostępu do powszechnie dostępnych towarów i usług, w tym mieszkań i transportu, oraz ich dostarczania planowane są z wyprzedzeniem, łącznie z dokonaniem odpowiednich zmian lub modyfikacji. Środki takie nie powinny nakładać nieproporcjonalnych obciążeń, nie wymagają zasadniczych zmian w zakresie ochrony socjalnej, przywilejów socjalnych, opieki zdrowotnej, edukacji lub danych towarów i usług ani nie wymagają zapewnienia odpowiednich rozwiązań alternatywnych.
a)  Środki konieczne dla umożliwienia osobom niepełnosprawnym skutecznego, niedyskryminacyjnego dostępu do ochrony socjalnej, przywilejów socjalnych, opieki zdrowotnej, edukacji oraz dostępu do powszechnie dostępnych towarów i usług, w tym mieszkań, telekomunikacji, komunikacji elektronicznej, informacji, w tym również w dostępnym formacie, usług finansowych, kultury i rozrywki, budynków ogólnodostępnych, środków transportu i innych typów przestrzeni i obiektów publicznych, oraz ich dostarczania planowane są z wyprzedzeniem, łącznie z dokonaniem odpowiednich zmian lub modyfikacji. W przypadku gdy źródłem niezagwarantowania skutecznego i sprawiedliwego dostępu jest praktyka, polityka lub procedura, podejmuje się działania mające na celu eliminację takich sytuacji.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)
b)   Bez uszczerbku dla obowiązku zapewnienia skutecznego, niedyskryminacyjnego dostępu i w zależności od potrzeby konkretnego przypadku zapewnia się racjonalne usprawnienia, chyba że wiązałoby się to z nieproporcjonalnym obciążeniem.
b)   Do celów ust. 1 rzeczywisty niedyskryminacyjny dostęp oznacza wskazanie i eliminację przeszkód i barier oraz zapobieganie powstawaniu nowych przeszkód i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym dostęp do towarów, usług i obiektów ogólnodostępnych, niezależnie od rodzaju przeszkody, bariery lub niepełnosprawności. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej dyrektywy bez względu na to, jakie środki zostaną wybrane w celu usunięcia przeszkód lub barier, niedyskryminujący dostęp osób niepełnosprawnych zapewnia się – zawsze, gdy to możliwe – na takich samych warunkach, jak dostęp osób pełnosprawnych, jak również ułatwienie osobom niepełnosprawnym korzystania ze środków pomocy, takich jak pomoc w zakresie mobilności i dostępu, w przypadku której sprawdzają się psy przewodnicy oraz psy pomocnicy. Jeżeli mimo wszelkich podejmowanych wysiłków nie jest możliwe wprowadzenie racjonalnego usprawnienia gwarantującego skuteczny i pozbawiony dyskryminacji dostęp na takich samych warunkach oraz zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, zapewnia się rozsądną alternatywę umożliwiającą dostęp. Dla celów związanych z niniejszym zapisem "rozsądne środki dostosowawcze" oznaczają alternatywne rozwiązania potrzebne w konkretnym przypadku, aby w oparciu o zasadę równości umożliwić osobie niepełnosprawnej dostęp do praw lub korzystanie z praw objętych zakresem stosowania niniejszej dyrektywy w sposób określony w art. 3 ust. 1.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2
2.  Dla celów oceny, czy środki niezbędne dla przestrzegania ust. 1 wiązałyby się z nieproporcjonalnym obciążeniem, należy w szczególności wziąć pod uwagę wielkość, zasoby i charakter organizacji, szacowany koszt, cykl życia towarów i usług oraz możliwe korzyści ze zwiększenia dostępu dla osób niepełnosprawnych. Obciążenia te nie są nieproporcjonalne, jeżeli w wystarczającym stopniu są rekompensowane ze środków istniejących w ramach polityki równego traktowania prowadzonej przez dane państwo członkowskie.
2.   Środki umożliwiające skuteczny i sprawiedliwy dostęp nie powinny być źródłem niewspółmiernych obciążeń ani wymagać zasadniczych zmian. Dla celów oceny, czy dany środek spowodowałby nieproporcjonalne obciążenie, należy wziąć pod uwagę, czy dany środek jest niewykonalny lub niebezpieczny i czy nie można byłoby uczynić go wykonalnym i bezpiecznym poprzez racjonalną zmianę zasad, polityki lub praktyk lub poprzez usunięcie barier architektonicznych, komunikacyjnych lub transportowych, albo zapewnienie dodatkowej pomocy lub usług. Zmiana jest zasadnicza, jeżeli dotyczy towarów lub usług albo charakteru branży, zawodu lub działalności gospodarczej w takim zakresie, że dostawca towarów lub usługodawca w istocie dostarcza zupełnie inny rodzaj towarów lub usług. Racjonalne usprawnienia nie wymagają istotnych zmian w konstrukcji budynków, których konstrukcja jest szczególnie chroniona na mocy prawa krajowego ze względu na ich wartość historyczną, kulturową lub architektoniczną. Obciążeń nie uważa się za nieproporcjonalne, jeżeli w wystarczającym stopniu są rekompensowane ze środków istniejących w danym państwie członkowskim. Istniejącą zasadę racjonalnych usprawnień i nieproporcjonalnych obciążeń należy rozumieć w kontekście dyrektywy 2000/78/WE oraz konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3
3.  Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów prawa wspólnotowego lub przepisów krajowych w zakresie dostępu do szczególnych towarów i usług.
3.  Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów prawa wspólnotowego lub przepisów krajowych w zakresie dostępu do szczególnych towarów i usług. Jednak, o ile to możliwe, instytucje UE oraz państwa członkowskie powinny podejmować działania zachęcające dostawców usług i towarów, w szczególności wyrobów przemysłowych, do opracowania dostępnych rozwiązań, na przykład w ramach procedur zamówień publicznych. Za dostępne uważane są te produkty i usługi, które stworzono z myślą o wszystkich użytkownikach.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5
Dla zapewnienia urzeczywistnienia pełnej równości zasada równego traktowania nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub przyjmowaniu przez państwo członkowskie szczególnych środków mających zapobiegać niedogodnościom związanym z religią lub światopoglądem, niepełnosprawnością, wiekiem lub orientacją seksualną oraz rekompensować te niedogodności.
Dla zapewnienia urzeczywistnienia pełnej równości zasada równego traktowania nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub przyjmowaniu przez państwo członkowskie szczególnych środków mających zapobiegać niedogodnościom związanym z religią lub światopoglądem, niepełnosprawnością, wiekiem lub orientacją seksualną oraz rekompensować te niedogodności lub w umożliwieniu sektorowi publicznemu, prywatnemu lub wolontariackiemu stosowania takich środków.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby procedury sądowe lub administracyjne, w tym, o ile uznają to za właściwe, procedury pojednawcze, których celem jest egzekwowanie wykonania obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, były dostępne dla wszystkich osób, które uważają się za pokrzywdzone na skutek nieprzestrzegania w stosunku do nich zasady równego traktowania, nawet po zakończeniu kontaktów, w których przypuszczalnie miała miejsce dyskryminacja.
1.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby procedury sądowe lub administracyjne, w tym, o ile uznają to za właściwe, procedury pojednawcze, których celem jest egzekwowanie wykonania obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, były dostępne w praktyce dla wszystkich osób, które uważają się za pokrzywdzone na skutek nieprzestrzegania w stosunku do nich zasady równego traktowania, nawet po zakończeniu kontaktów, w których przypuszczalnie miała miejsce dyskryminacja.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)
3a.  Państwa członkowskie wprowadzają do swoich krajowych systemów prawnych zniechęcające do dyskryminacji, a jednocześnie proporcjonalne do wyrządzonej szkody środki, niezbędne do zapewnienia osobom poszkodowanym w wyniku dyskryminacji w rozumieniu niniejszej dyrektywy rzeczywistej i skutecznej rekompensaty lub odszkodowania, zgodnie z zasadami ustalonymi przez państwa członkowskie.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  Ustęp 1 nie stoi na przeszkodzie wprowadzeniu przez państwa członkowskie zasad dowodowych korzystniejszych dla strony skarżącej.
2.  Ustęp 1 nie stoi na przeszkodzie wprowadzeniu przez państwa członkowskie zasad korzystniejszych dla strony skarżącej.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)
Artykuł 9a
Promowanie równości
Przy opracowywaniu i wdrażaniu przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, polityki i działań w dziedzinach objętych zakresem niniejszej dyrektywy państwa członkowskie aktywnie promują równość osób bez względu na ich religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10
Państwa członkowskie dopilnowują, aby przepisy przyjęte zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz odpowiednie przepisy już będące w mocy były udostępniane zainteresowanym osobom przy wykorzystaniu wszystkich stosownych środków na całym ich terytorium.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby przepisy przyjęte zgodnie z niniejszą dyrektywą oraz odpowiednie przepisy już będące w mocy były udostępniane zainteresowanym osobom przy wykorzystaniu wszystkich stosownych środków, w tym Internetu, na całym ich terytorium.
W celu promowania zasady równego traktowania państwa członkowskie prowadzą kampanie uwrażliwiające i informacyjne ad hoc oraz działalność szkoleniową.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11
W celu wspierania zasady równego traktowania państwa członkowskie zachęcają do prowadzenia dialogu z właściwymi zainteresowanymi stronami, w szczególności organizacjami pozarządowymi, które, zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką, mają uzasadniony interes w uczestniczeniu w walce z dyskryminacją z przyczyn objętych niniejszą dyrektywą.
W celu wspierania zasady równego traktowania państwa członkowskie zachęcają do prowadzenia dialogu z właściwymi zainteresowanymi stronami, w szczególności organizacjami pozarządowymi, a taka konsultacja obejmuje również monitorowanie wykonywania niniejszej dyrektywy.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie wyznaczają organ lub organy mające wspierać równe traktowanie wszystkich osób bez względu na ich religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Organy te mogą wchodzić w skład agencji odpowiedzialnych na poziomie krajowym za obronę praw człowieka lub przestrzeganie praw jednostek, łącznie z prawami przewidzianymi w aktach prawa wspólnotowego, w tym w dyrektywach 2000/43/WE i 2004/113/WE.
1.  Państwa członkowskie wyznaczają niezależnie działający i odpowiednio ustanowiony organ lub organy mające wspierać równe traktowanie wszystkich osób bez względu na ich religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Państwa członkowskie nadają temu organowi lub organom uprawnienia w dziedzinach objętych zakresem niniejszej dyrektywy oraz w dziedzinach zatrudnienia i pracy zgodnie z dyrektywą 2000/78/EC. Organy te mogą wchodzić w skład agencji odpowiedzialnych na poziomie krajowym za obronę praw przewidzianych w aktach prawa wspólnotowego, w tym w dyrektywach 2000/43/WE, 2000/78/WE i 2004/113/WE.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – tiret -pierwsze (nowe)
– ułatwianie procedur administracyjnych lub sądowych dotyczących dyskryminacji w przypadku, gdy ofiara zamieszkuje w innym państwie członkowskim niż pozwany, poprzez nawiązanie kontaktu z podobnym organem bądź podobnymi organami w państwie członkowskim pozwanego;
Poprawka 71
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – tiret -pierwsze a (nowe)
– w razie potrzeby zapewnienie dostępu osoby wnoszącej skargę do pomocy prawnej zgodnie z dyrektywą Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. mającą na celu usprawnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze1,
_____________
1 Dz.U. L 26 z 31.1.2003, s. 41.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – tiret drugie
- prowadzenie niezależnych badań nad dyskryminacją,
- nadzór i prowadzenie niezależnych badań nad dyskryminacją, w tym nad stosowaniem antydyskryminacyjnych przepisów prawnych,
Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – tiret trzecie a (nowe)
– współpracę i wymianę informacji z Agencją Praw Podstawowych i innymi właściwymi organami UE.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie dostarczają tym organom wystarczających środków umożliwiających im wykonywanie obowiązków w skuteczny i dostępny sposób.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – point a
a) uchylenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych sprzecznych z zasadą równego traktowania;
a) bezzwłocznego uchylenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych sprzecznych z zasadą równego traktowania;
Poprawka 76
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14
Państwa członkowskie ustanawiają zasady stosowania sankcji obowiązujących wobec naruszeń przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i podejmują wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia ich stosowania. Sankcje mogą mieć formę wypłaty odszkodowania, którego wysokość nie może być ograniczona przez ustalony wcześniej górny limit i które musi być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające."
Państwa członkowskie ustanawiają zasady stosowania sankcji obowiązujących wobec naruszeń przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i podejmują wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia ich stosowania. Sankcje mogą mieć formę wypłaty odszkodowania, którego wysokość nie może być ograniczona przez ustalony wcześniej górny limit i które musi być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, oraz muszą prowadzić do zaprzestania zachowań dyskryminujących i usunięcia skutków takich zachowań.
Poprawki 59 i 77
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2
2.   W celu uwzględnienia szczególnych warunków, państwa członkowskie, w razie konieczności, mogą postanowić, że obowiązek zapewnienia skutecznego dostępu, o którym mowa w art. 4, musi zostać wykonany do … [najpóźniej] cztery [lata po przyjęciu] r.
2.   Aby wywiązać się z obowiązku zapewnienia skutecznego niedyskryminacyjnego dostępu do istniejącej infrastruktury, polityki lub procedur w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a), państwa członkowskie mogą w razie potrzeby uzyskać dodatkowy okres 10 lat [od terminu transpozycji] na wywiązanie się z niniejszego obowiązku.
Państwa członkowskie zamierzające skorzystać z tego dodatkowego okresu informują Komisję najpóźniej do dnia określonego w ust. 1, podając uzasadnienie.
Państwa członkowskie zamierzające skorzystać z tego dodatkowego okresu przedstawiają Komisji plan stopniowego dostosowania się do wymogów określonych w art. 4 ust. 1 lit. a), zawierający cele, środki i harmonogram działań. Każde państwo członkowskie, które zdecyduje się skorzystać z dodatkowego okresu, co pół roku przedstawia Komisji raport na temat kroków, jakie podjęło w celu zapewnienia skutecznego niedyskryminacyjnego dostępu, oraz postępów we wdrażaniu przepisów art. 4 ust. 1 lit. a). Komisja co pół roku przedstawia sprawozdanie Radzie.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1
1.  Najpóźniej do dnia ... r. i następnie raz na pięć lat państwa członkowskie i krajowe organy ds. równości przekażą Komisji wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia przez Komisję sprawozdania dotyczącego stosowania niniejszej dyrektywy, przeznaczonego dla Parlamentu Europejskiego i Rady.
1.  Najpóźniej do dnia ... i następnie raz na pięć lat, państwa członkowskie przekażą Komisji wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia przez Komisję, przeznaczonego dla Parlamentu Europejskiego i Rady, raportu dotyczącego stosowania niniejszej dyrektywy.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1a (nowy)
1a.  Nie później niż ... lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy muszą zacząć obowiązywać kompleksowe wspólnotowe ramy prawne dotyczące niedyskryminacji, mające postać jednej dyrektywy ujednolicającej i zastępującej wszystkie obowiązujące dyrektywy oparte na art. 13 traktatu WE, łącznie z niniejszą dyrektywą. Nowa dyrektywa zapewnia taki sam poziom ochrony niezależnie od rodzaju dyskryminacji.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2
2.  Sprawozdanie Komisji uwzględnia odpowiednio opinię partnerów społecznych oraz zainteresowanych organizacji pozarządowych, jak i Agencji UE ds. Praw Podstawowych. Zgodnie z zasadą uwzględniania problematyki płci sprawozdanie to zawiera, między innymi, ocenę wpływu podjętych środków na kobiety i mężczyzn. W świetle otrzymanych informacji sprawozdanie to zawiera, w razie konieczności, propozycje zmian i uaktualnienia niniejszej dyrektywy.
2.  Sprawozdanie Komisji uwzględnia odpowiednio opinię partnerów społecznych oraz zainteresowanych organizacji pozarządowych, jak i Agencji UE ds. Praw Podstawowych. Sprawozdanie zawiera przegląd obecnych praktyk państw członkowskich w odniesieniu do art. 2 ust. 7 mając na względzie uwzględnianie wieku lub niepełnosprawności jako czynnika w obliczaniu składek i odszkodowań. Zgodnie z zasadą uwzględniania problematyki płci sprawozdanie to zawiera, między innymi, ocenę wpływu podjętych środków na kobiety i mężczyzn. Sprawozdanie zawiera również informacje na temat dyskryminacji wielorakiej, przy czym należy uwzględnić nie tylko dyskryminację ze względu na religię, czy światopogląd, orientację seksualną, wiek lub niepełnosprawność, lecz również dyskryminację ze względu na płeć, rasę oraz pochodzenie etniczne. W świetle otrzymanych informacji sprawozdanie to zawiera, w razie konieczności, propozycje zmian i uaktualnienia niniejszej dyrektywy.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności