Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0140(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0149/2009

Texte depuse :

A6-0149/2009

Dezbateri :

PV 01/04/2009 - 14
CRE 01/04/2009 - 14

Voturi :

PV 02/04/2009 - 9.16
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0211

Texte adoptate
PDF 565kWORD 346k
Joi, 2 aprilie 2009 - Bruxelles
Tratamentul egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală *
P6_TA(2009)0211A6-0149/2009

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală (COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0426),

–   având în vedere articolul 13 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0291/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de munca și afaceri sociale, al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, al Comisiei pentru cultură și educație, al Comisiei pentru afaceri juridice și al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe (A6-0149/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  Dreptul oricărei persoane la egalitate în fața legii și la protecție împotriva discriminării constituie un drept universal recunoscut prin Declarația universală a drepturilor omului, prin Convenția Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, prin Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, prin pactele Națiunilor Unite privind drepturile civile și politice și drepturile economice, sociale și culturale, prin Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, prin Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și prin Carta Socială Europeană, semnate de toate statele membre. În mod special, Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap include refuzul amenajării corespunzătoare în definiția sa a discriminării.
(2)  Dreptul oricărei persoane la egalitate în fața legii și la protecție împotriva discriminării constituie un drept universal recunoscut prin Declarația universală a drepturilor omului, prin Convenția Organizației Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, prin Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, prin pactele Organizaţiei Națiunilor Unite privind drepturile civile și politice și drepturile economice, sociale și culturale, prin Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului, prin Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, articolul 14 al Protocolului opțional nr. 12 la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și prin Carta Socială Europeană, semnate de toate statele membre. În mod special, Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap include refuzul amenajării corespunzătoare în definiția sa a discriminării.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)
(2a)  Principiul egalității și interzicerea discriminării constituie principii generale ale dreptului internațional, european și național, care angajează UE și statele membre în toate domeniile lor de competență. Prezenta directivă contribuie la realizarea acestui obiectiv, precum și la depășirea discriminării care nu este compatibilă cu acesta.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 2b (nou)
(2b)  Prezenta directivă reprezintă o modalitate prin care Comunitatea își respectă obligațiile în conformitate cu Convenția Organizaţiei Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și ar trebui interpretată în această lumină.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 2c (nou)
(2c)  Potrivit articolului 5 al declarației politice adoptate la încheierea Conferinței mondiale a Organizaţiei Națiunilor Unite privind îmbătrânirea, ce a avut loc la Madrid în 2002, s-a convenit să fie reafirmat angajamentul de a depune toate eforturile în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare, inclusiv discriminarea pe motive de vârstă; de a fi recunoscut faptul că persoanele care îmbătrânesc au dreptul la o viață împlinită, sănătoasă, sigură și la o participare activă la viața economică, socială, culturală și politică a societăților în care trăiesc; de a recunoaște în măsură tot mai mare demnitatea persoanelor în vârstă; și de a elimina toate formele de neglijență, abuz și violență.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 2 d (nou)
(2d)  Sănătatea fizică și mentală și bunăstarea sunt esențiale pentru calitatea vieții persoanelor și a societății, fiind factori determinanți pentru realizarea obiectivelor Uniunii Europene stabilite în Strategia de la Lisabona.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și ține cont de principiile fundamentale recunoscute, în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 10 al Cartei recunoaște dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie; articolul 21 interzice discriminarea, inclusiv pe bază de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, iar articolul 26 recunoaște dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri destinate să le asigure independența.
(3)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și ține cont de principiile fundamentale recunoscute în special de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv la articolul 9, referitor la libertatea de gândire, de conștiință și de religie și la articolul 10, referitor la libertatea de exprimare, precum și de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 10 al Cartei recunoaște dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie; articolul 20 prevede faptul că toate persoanele sunt egale în fața legii; articolul 21 interzice discriminarea, inclusiv pe bază de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, articolul 24 conferă drepturi specifice copiilor, iar articolul 26 recunoaște dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri destinate să le asigure independența.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 4
(4)  Anul european al persoanelor cu handicap, 2003, Anul european al oportunităților egale pentru toți, 2007 și Anul european al dialogului intercultural, 2008, au scos în evidență persistența discriminării, dar și beneficiile diversității.
(4)  Anul european al persoanelor cu handicap, 2003, Anul european al oportunităților egale pentru toți, 2007 și Anul european al dialogului intercultural, 2008, au scos în evidență persistența discriminării directe, indirecte, multiple sau prin asociere, dar și necesitatea de a promova beneficiile diversității.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Diversitatea societății europene reprezintă un element central al integrării culturale, politice și sociale a Uniunii și trebuie respectată.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  Discriminarea bazată pe religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală poate submina realizarea obiectivelor Tratatului CE, în special atingerea unui înalt nivel de ocupare a forței de muncă și de protecție socială, creșterea nivelului de trai și a calității vieții, coeziunea și solidaritatea economică și socială. Ea poate submina, de asemenea, obiectivul dezvoltării Uniunii Europene ca un spațiu al libertății, securității și justiției.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 8
(8)  Comunitatea a adoptat trei instrumente legale pe baza articolului 13 alineatul (1) din Tratatul CE, pentru a preveni și combate discriminarea pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă și orientare sexuală. Aceste instrumente au dovedit utilitatea legislației în combaterea discriminării. În mod particular, Directiva 2000/78/CE stabilește un cadru general pentru aplicarea unui tratament egal în domeniul ocupării forței de muncă și în cel profesional din punct de vedere al religiei sau convingerilor, handicapului, vârstei și orientării sexuale. Totuși, în alte domenii decât cel al ocupării forței de muncă persistă diferențe între statele membre în ce privește gradul și forma de protecție față de discriminare pe baza acestor criterii.
(8)  Comunitatea a adoptat o serie de directive pe baza articolului 13 alineatul (1) din Tratatul CE, pentru a preveni și combate discriminarea pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă și orientare sexuală. Aceste directive au dovedit utilitatea legislației în combaterea discriminării. Directiva 2000/43/CE stabilește un cadru legislativ pentru combaterea discriminării pe bază de origine rasială sau etnică în cadrul sau în afara pieței muncii. Directiva 2004/113/CE stabilește un cadru legislativ pentru aplicarea unui tratament egal între bărbați și femei privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. Directiva 2000/78/CE stabilește, pentru motive legate de religie sau convingeri, handicap, vârstă și orientării sexuale, un cadru general pentru aplicarea unui tratament egal în domeniul ocupării forței de muncă și în cel profesional. Aceasta nu include alte domenii în afara acestora.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 9
(9)  Prin urmare, legislația ar trebui să interzică discriminarea pe bază de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală într-o gamă de domenii din afara pieței forței de muncă, inclusiv protecția socială, educația și accesul la bunuri și servicii, precum și furnizarea acestora, inclusiv asigurarea unei locuințe. Ea ar trebui să stabilească măsuri de asigurare a accesului egal al persoanelor cu handicap la domeniile respective.
(9)  Prin urmare, legislația ar trebui să interzică discriminarea directă, indirectă, multiplă sau prin asociere, pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă, orientare sexuală sau gen într-o gamă de domenii din afara pieței forței de muncă, inclusiv protecția socială, educația și accesul la bunuri și servicii, precum și furnizarea acestora, cum ar fi asigurarea unei locuințe, transportul, participarea la asociații şi îngrijirile de sănătate. Ea ar trebui să stabilească măsuri de asigurare a accesului egal la domeniile respective al persoanelor care au o religie sau convingeri specifice, al persoanelor cu dizabilități, al persoanelor care au o anumită vârstă sau o anumită orientare sexuală, sau care întrunesc mai multe din aceste condiții, precum și persoanelor asociate cu acestea;
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)
(9a)  În prezenta directivă, mărfurile ar trebui înțelese în sensul dispozițiilor Tratatului CE cu privire la libera circulație a mărfurilor. Serviciile ar trebui înțelese în sensul articolului 50 din Tratatul CE.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 9 b (nou)
(9b)  Persoanele cu handicap sunt frecvent supuse discriminării prin transportul public inaccesibil sau prin modul în care sunt construite clădirile, precum și prin comunicații și informații inaccesibile. Statele membre trebuie să adopte măsuri care să asigure accesibilitatea în aceste zone pentru a putea pune în aplicare principiul tratamentului egal.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 11
(11)  Ar trebui ca directiva să nu aducă atingere competențelor statelor membre în domeniile educației, securității sociale și asistenței medicale. De asemenea, ar trebui ca ea să nu aducă atingere rolului esențial și dreptului discreționar al statelor membre de a furniza, comisiona și organiza servicii de interes economic general.
(11)  Prezenta directivă nu aduce atingere exercitării competențelor statelor membre în domeniul educației și protecției sociale, inclusiv al securității sociale și asistenței medicale. De asemenea, nu aduce atingere rolului esențial și dreptului discreționar al statelor membre de a furniza, intermedia și organiza servicii de interes economic general.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 12
(12)  Se înțelege că discriminarea include discriminarea directă și indirectă, hărțuirea, instigarea la discriminare și refuzul amenajării corespunzătoare.
(12)  Se înțelege că discriminarea include discriminarea directă și indirectă, discriminarea multiplă, hărțuirea, instigarea la discriminare și refuzul amenajării corespunzătoare.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  Persoanele cu handicap sunt acele persoane care au incapacități fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung, incapacități care, în interacțiune cu diferite bariere, care țin fie de mediul în care se află aceste persoane, fie sunt de tip atitudinal, pot împiedica participarea lor deplină și efectivă la viața socială în condiții de egalitate cu ceilalți.
Amendamentul 82
Propunere de directivă
Considerentul 12b (nou)
(12b)  Din cauza cerințelor excesive aplicabile microîntreprinderilor, acestea ar trebui protejate în mod special, conform modelului Actului privind drepturile civile din SUA (Civil Rights Act).
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 12c (nou)
(12c)  Se înțelege că discriminarea include refuzul tratamentului medical exclusiv pe motive de vârstă.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 12 d (nou)
(12d)  Discriminarea pe bază de handicap include discriminarea care se face pe motiv că acea persoană este însoțită sau ajutată de către un câine ghid sau câine de asistență omologat, care a fost dresat fie conform standardelor Federației chinologice internaționale sau cele ale Asociației internaționale pentru câinii de asistență.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 12e (nou)
(12e)  Accesul efectiv, nediscriminatoriu poate fi asigurat prin intermediul mai multor mijloace, inclusiv prin "proiectarea pentru toată lumea" și prin facilitarea utilizării dispozitivelor de asistare de către persoanele cu handicap, inclusiv ajutoarele pentru mobilitate și acces, de tipul câini ghid și câini pentru asistență.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 12f (nou)
(12f)  Modificarea este de fond, având în vedere articolul 4, dacă se produce o modificare a mărfurilor și serviciilor sau a naturii comerțului, profesiei sau întreprinderii, în măsura în care furnizorul de mărfuri și servicii oferă efectiv un cu totul alt tip de mărfuri sau servicii.
Amendamentele 10 şi 23
Propunere de directivă
Considerentul 13
(13)  În aplicarea principiului tratamentului egal, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, Comunitatea, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Tratatul CE, are drept obiectiv să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei, în special din cauza faptului că femeile sunt adesea victimele discriminării multiple.
(13)  Prezenta directivă ia, de asemenea, în considerare discriminarea multiplă. Deoarece discriminarea poate avea la bază două sau mai multe dintre motivele enumerate la articolul 12 și articolul 13 din Tratatul CE, în aplicarea principiului egalităţii de tratament Comunitatea, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și articolul 13 din Tratatul CE, are drept obiectiv să elimine inegalitățile bazate pe sex, rasă sau origine etnică, handicap, orientare sexuală, religie, convingeri sau vârstă, sau pe mai multe dintre acestea la un loc și să promoveze egalitatea, indiferent de combinația caracteristicilor cu privire la factorii menționaţi mai sus pe care o persoană o poate avea. Sunt necesare proceduri judiciare eficiente pentru soluţionarea situațiilor de discriminare multiplă. În special, procedurile judiciare naționale asigură faptul că un reclamant poate susţine toate aspectele unei discriminări multiple într-o singură procedură.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)
(14a)  Pot fi permise diferențe de tratament legate de vârstă și handicap, cu condiția ca acestea să fie justificate în mod obiectiv și rezonabil de un obiectiv legitim, iar mijloacele de atingere a acelui obiectiv să fie adecvate și necesare. Astfel de diferențe de tratament pot include, de exemplu, condiții speciale referitoare la vârstă privind accesul la anumite bunuri sau servicii, cum ar fi băuturi alcoolice, arme sau permise de conducere. De asemenea, poate fi considerat drept un obiectiv legitim promovarea integrării economice, culturale sau sociale a tinerilor sau persoanelor în vârstă sau a persoanelor cu handicap. În consecință, măsurile referitoare la vârstă și handicap, prin care se stabilesc condiții mai favorabile acestor persoane față de ceilalți, cum ar fi gratuități sau tarife reduse pentru transportul public, muzee sau baze sportive, sunt considerate a fi compatibile cu principiul nediscriminării.
Amendamentul 83
Propunere de directivă
Considerentul 15
(15)  În dispozițiile referitoare la asigurări, la serviciile bancare și la alte servicii financiare se utilizează factori actuariali și de risc referitori la handicap și la vârstă. Aceștia nu trebuie priviți ca discriminare în cazul în care se demonstrează că este vorba despre factori cheie în evaluarea riscului.
(15)  În dispozițiile referitoare la asigurări, la serviciile bancare și la alte servicii financiare se utilizează factori actuariali și de risc referitori la handicap și la vârstă. Aceștia nu trebuie priviți ca discriminare în cazul în care se demonstrează că este vorba despre factori determinanți în evaluarea riscului și acolo unde furnizorul de servicii poate să demonstreze existența unor riscuri semnificativ mai mari, folosind principii actuariale, date statistice sau date medicale. Aceste date ar trebui să fie corecte, recente și relevante și să fie puse la dispoziție în urma unei solicitări. Factorii actuariali și cei de risc ar trebui să reflecte schimbările pozitive în ceea ce privește speranța de viață și îmbătrânirea activă, precum și mobilitatea tot mai mare și accesibilitatea pentru persoanele cu handicap. Datele medicale se limitează la fapte medicale obiective și verificate, precum și la cunoștințe medicale necontroversate care respectă standardele de colectare a datelor medicale.
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Considerentul 15a (nou)
(15a)  Atribuirea contractelor încheiate în statele membre în numele statului, al autorităților regionale sau locale și al altor organisme de drept public trebuie să respecte principiile prevăzute de tratat, în special principiul liberei circulații a mărfurilor, principiul libertății de stabilire și principiul libertății de a presta servicii, precum și principiile care decurg din acestea, cum ar fi tratamentul egal, nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, proporționalitatea și transparența. În Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 au fost stabilite obligațiile juridice în cazul atribuirii contractelor de lucrări publice, a contractelor de achiziții publice de bunuri și a contractelor de achiziții publice de servicii, a coordonării procedurilor pentru atribuirea contractelor de lucrări, a contractelor de furnizare de bunuri și a contractelor de prestare de servicii1, astfel încât atribuirea contractelor încheiate în statele membre în numele statului, a autorităților regionale sau locale și a altor organisme de drept public, să respecte principiile Tratatului CE și, mai ales, principiul tratamentului egal, indiferent de sex, rasă sau origine etnică, handicap, orientare sexuală, religie sau credință, vârstă, precum și principiul nediscriminării. Cu toate acestea, în cazul unor contracte de achiziţii publice care depășesc o anumită valoare, s-au elaborat dispoziții de coordonare comunitară pentru atribuirea acestor contracte, astfel încât să se garanteze că achizițiile publice sunt deschise concurenței. Statele membre ar trebui să interpreteze aceste dispoziții de coordonare în conformitate cu principiul egalității de tratament, indiferent de sex, rasă sau origine etnică, handicap, orientare sexuală, religie, convingere sau vârstă, precum și cu celelalte norme din tratat.
_____________
1 JO L 134, 30.4.2004, p. 114.
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Considerentul 16
(16)  Orice persoană beneficiază de libertatea contractuală, inclusiv de libertatea de a alege un partener contractual pentru o tranzacție. Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice tranzacțiilor economice efectuate de persoane pentru care aceste tranzacții nu fac parte din activitatea lor profesională sau comercială.
(16)  Orice persoană beneficiază de libertatea de a încheia contracte, inclusiv de libertatea de a alege un partener contractual pentru o tranzacție. Este important, în ceea ce privește accesul la mărfuri și servicii și al furnizării de mărfuri și servicii, să fie respectate protecția vieții private și de familie și tranzacțiile desfășurate în acest context. Prin urmare, tranzacțiile între persoane particulare care acționează în nume personal nu intră sub incidenţa prezentei directive, atunci când nu constituie o activitate profesională sau comercială prestată de părţile contractante.
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Considerentul 17
(17)  În același timp cu interzicerea discriminării, este important să se respecte alte libertăți și drepturi fundamentale, inclusiv să se protejeze viața privată și de familie și tranzacțiile care se desfășoară în acest cadru, precum și libertatea religioasă și libertatea de asociere. Prezenta directivă nu aduce atingere legislațiilor naționale referitoare la starea civilă și familială, inclusiv drepturilor de reproducere. De asemenea, ea nu aduce atingere naturii laice a statului, a instituțiilor sau organismelor de stat sau a educației.
(17)  În același timp cu interzicerea discriminării, este important să se respecte alte libertăți și drepturi fundamentale, inclusiv libertatea religioasă, libertatea de asociere, libertatea de exprimare și libertatea presei. Prezenta directivă nu aduce atingere naturii laice a statului, a instituțiilor sau organismelor de stat sau a educației. Prezenta directivă nu aduce atingere împărţirii competențelor între Uniunea Europeană și statele sale membre, inclusiv în domeniul dreptului privind starea civilă și al familiei, precum și a legislaţiei privind sănătatea.
Amendamentul 85
Propunere de directivă
Considerentul 18
(18)  Statele membre sunt responsabile pentru organizarea și conținutul educației. Comunicarea Comisiei referitoare la Competențele pentru secolul XXI: un program de cooperare europeană pe plan școlar atrage atenția asupra necesității acordării unei atenții speciale copiilor dezavantajați și celor cu necesități educaționale speciale. În mod particular, legislația națională poate avea dispoziții diferite pentru accesul la instituțiile de educație pe bază de religie sau convingeri. Statele membre pot, de asemenea, să permită sau să interzică portul sau afișarea simbolurilor religioase în școli.
(18)  Statele membre sunt responsabile pentru organizarea și conținutul educației. Acestea ar trebui să garanteze o protecție eficientă împotriva discriminării pe bază de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Comunicarea Comisiei referitoare la Competențele pentru secolul XXI: un program de cooperare europeană pe plan școlar atrage atenția asupra necesității acordării unei atenții speciale copiilor dezavantajați și celor cu necesități educaționale speciale. Statele membre pot să permită, numai pe baza unor justificări obiective, accesul diferit la instituțiile de educație pe bază de religie sau convingeri în cazul în care se solicită persoanelor să acționeze cu bună credință și cu loialitate față de spiritul organizației, cu condiția ca acest lucru să nu justifice discriminarea pe baza niciunui alt motiv și ca alte instituții de educație să fie accesibile geografic și să constituie o alternativă rezonabilă, pentru a preveni discriminarea indirectă. Statele membre se asigură de faptul că acest lucru nu va avea drept consecință refuzarea dreptului la educație.
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Considerentul 19
(19)  Uniunea Europeană a recunoscut explicit în Declarația nr. 11 privind statutul bisericilor și organizațiilor neconfesionale, anexată la Actul final al Tratatului de la Amsterdam, că respectă și nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului național, bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase în statele membre și că respectă, de asemenea, statutul organizațiilor filosofice și neconfesionale; Măsurile care permit persoanelor cu handicap să aibă acces eficient și nediscriminatoriu la domeniile la care se referă prezenta directivă joacă un rol important în asigurarea în practică a deplinei egalități. Mai mult, în unele cazuri, pentru a asigura un astfel de acces pot fi necesare măsuri individuale de amenajare corespunzătoare. În nici un caz nu se vor adopta măsuri care ar impune o sarcină disproporționată. În evaluarea caracterului disproporționat al măsurilor, ar trebui să se țină cont de mai mulți factori, inclusiv dimensiunea, resursele și natura organizației. Principiul amenajării corespunzătoare și cel al sarcinii disproporționate sunt stabilite în Directiva 2000/78/CE și în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.
(19)  Uniunea Europeană a recunoscut explicit în Declarația nr. 11 privind statutul bisericilor și organizațiilor neconfesionale, anexată la Actul final al Tratatului de la Amsterdam, că respectă și nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului național, bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase în statele membre și că respectă, de asemenea, statutul organizațiilor filosofice și neconfesionale;
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Considerentul 19a (nou)
(19a)  Măsurile care permit persoanelor cu handicap să aibă acces efectiv și nediscriminatoriu la domeniile la care se referă prezenta directivă joacă un rol important în asigurarea în practică a unei egalități depline. Mai mult, în unele cazuri, pentru a asigura un astfel de acces pot fi necesare măsuri individuale de amenajare corespunzătoare. În nici un caz nu se vor adopta măsuri care ar impune o sarcină disproporționată. În evaluarea caracterului disproporționat al măsurilor, ar trebui să se țină cont dacă măsura discutată nu se poate pune în practică, nu este sigură și nu poate fi făcută fezabilă și sigură printr-o modificare rezonabilă a normelor, politicilor și practicilor sau prin îndepărtarea barierelor care țin de arhitectură, comunicații sau transport sau prin oferirea de ajutoare sau servicii auxiliare . Amenajarea corespunzătoare nu ar conduce în mod obligatoriu la schimbări structurale importante în cazul clădirilor care sunt protejate prin legile naționale datorită valorii lor istorice, culturale sau arhitecturale. Principiul amenajării corespunzătoare și cel al sarcinii disproporționate sunt stabilite în Directiva 2000/78/CE și în Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Considerentul 21
(21)  Interzicerea discriminării ar trebui să nu aducă atingere menținerii sau adoptării de către statele membre de măsuri destinate să prevină sau să compenseze dezavantajele suferite de un grup de persoane de o anumită religie sau anumite convingeri, sau având un anumit handicap, o anumită vârstă sau orientare sexuală. Astfel de măsuri pot să permită existența organizațiilor de persoane de o anumită religie sau cu anumite convingeri, cu un anumit handicap, de o anumită vârstă sau orientare sexuală, atunci când obiectul lor principal de activitate este susținerea nevoilor speciale ale persoanelor respective.
(21)  Interzicerea discriminării ar trebui să nu aducă atingere menținerii sau adoptării de către statele membre de măsuri destinate să prevină sau să compenseze dezavantajele suferite de persoane de o anumită religie sau anumite convingeri, sau având un anumit handicap, o anumită vârstă sau orientare sexuală, sau care prezintă o combinație de astfel de caracteristici privind factorii specifici respectivi și persoanele asociate acestora. Acestea pot fi însoțite de măsuri concepute să promoveze tratamentul egal și egalitatea de șanse care țin cont de dimensiunea de gen și de acțiuni hotărâte urmărind să satisfacă nevoile speciale ale persoanelor sau categoriilor de persoane care, date fiind caracteristicile lor, necesită structuri, servicii și asistență de care alte persoane nu au nevoie. Astfel de măsuri urmează să fie însoțite de înființarea unor organizații independente de persoane de o anumită religie sau cu anumite convingeri, cu un anumit handicap, de o anumită vârstă sau orientare sexuală, atunci când obiectul lor principal de activitate este susținerea nevoilor speciale ale persoanelor respective.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Considerentul 25
(25)  Punerea efectivă în aplicare a principiului egalității de tratament necesită o protecție judiciară corespunzătoare împotriva eventualelor represalii.
(25)  Punerea efectivă în aplicare a principiului egalității de tratament necesită o protecție judiciară corespunzătoare împotriva eventualelor represalii. O protecție judiciară eficace a drepturilor individuale trebuie să fie însoțită de promovarea activă a nediscriminării și a egalității de șanse.
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Considerentul 26
(26)  În rezoluția sa privind continuarea activităților Anului european al egalității de șanse pentru toți (2007), Consiliul a făcut apel la implicarea deplină a societății civile, inclusiv a organizațiilor care reprezintă persoane care riscă să fie discriminate, a partenerilor sociali și a părților interesate în crearea de politici și programe destinate prevenirii discriminării și promovării egalității și șanselor egale atât la nivel european, cât și la nivel național.
(26)  În rezoluția sa privind continuarea activităților Anului european al egalității de șanse pentru toți (2007), Consiliul a făcut apel la implicarea deplină a societății civile, inclusiv a organizațiilor care reprezintă persoane care riscă să fie discriminate, a partenerilor sociali și a părților interesate în crearea de politici și programe destinate prevenirii discriminării și promovării egalității și șanselor egale atât la nivel european, cât și la nivel național. În acest scop, Comisia și statele membre se asigură că dispozițiile stabilite în prezenta directivă, precum și dispozițiile relevante aflate deja în vigoare, sunt aduse la cunoștința publicului şi a actorilor implicaţi - prin campanii de informare și de presă care să fie focalizatede asemenea şi pe combaterea stereotipurilor - prin toate mijloacele corespunzătoare, adecvate și accesibile, cum ar fi prin limba semnelor sau pagini speciale de internet pentru cei cu deficiențe de vedere.
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Considerentul 31a (nou)
(31a)  Atunci când interpretează semnificația motivelor de discriminare, instanțele ar trebui să ia în considerare instrumentele internaționale și europene privind drepturile omului, inclusiv recomandările și jurisprudența organelor de monitorizare ale acestora, precum Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 1
Prezenta directivă stabilește un cadru general de combatere a discriminării pe motive de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în vederea punerii în aplicare, în statele membre, a principiului tratamentului egal în alte domenii decât cel al ocupării forței de muncă și cel profesional.
(1)  Prezenta directivă stabilește un cadru general de combatere a discriminării, inclusiv a discriminării multiple, pe motive de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în vederea punerii în aplicare, în statele membre, a principiului tratamentului egal în alte domenii decât cel al ocupării forței de muncă și cel profesional.
(2)  Discriminarea multiplă are loc atunci când discriminarea are la bază:
(a) orice combinație de motive bazate pe religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, sau
(b) unul sau mai multe motive prevăzute în alineatul (1), și, de asemenea, care are la bază unul sau mai multe motive dintre următoarele:
(i) sexul (în măsura în care chestiunea reclamată se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2004/113/CE, precum și al prezentei directive),
(ii) originea rasială sau etnică (în măsura în care chestiunea reclamată se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2000/43/CE, precum și al prezentei directive) sau
(iii) naționalitatea (în măsura în care chestiunea reclamată se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 12 din Tratatul CE).
(3)  În prezenta directivă, discriminarea multiplă și motivele multiple trebuie interpretate în mod corespunzător.
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2
(2)  În sensul alineatului (1):
(2)  În sensul alineatului (1):
(a) o discriminare directă se produce atunci când o persoană este tratată într-un mod mai puțin favorabil decât este, a fost sau va fi tratată într-o situație asemănătoare o altă persoană, pe baza unuia dintre motivele menționate la articolul 1;
(a) o discriminare directă se produce atunci când o persoană, sau persoanele care sunt sau se presupune că sunt asociate cu aceasta, este tratată într-un mod mai puțin favorabil decât este, a fost sau va fi tratată într-o situație asemănătoare o altă persoană, pe baza unuia sau a mai multor motive menționate la articolul 1;
(b) se consideră că are loc o discriminare indirectă atunci când o dispoziție, un criteriu sau o practică aparent neutră pune o persoană, de o anumită religie sau convingeri, un anumit handicap, o anumită vârstă sau orientare sexuală, într-un anume dezavantaj, în comparație cu alte persoane, în afară de cazul în care acea dispoziție, criteriu sau practică se justifică obiectiv, printr-un scop legitim și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt corespunzătoare și necesare.
(b) se consideră că are loc o discriminare indirectă atunci când o dispoziție, un criteriu sau o practică aparent neutră pune o persoană, de o anumită religie sau convingeri, un anumit handicap, o anumită vârstă sau orientare sexuală, sau persoane care sunt sau se presupune că sunt asociate cu persoanele de mai sus, într-un anume dezavantaj, în comparație cu alte persoane, în afară de cazul în care acea dispoziție, criteriu sau practică se justifică obiectiv, printr-un scop legitim și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt corespunzătoare și necesare.
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3
(3)  Hărțuirea este considerată o formă de discriminare, în sensul alineatului (1), atunci când se manifestă un comportament indezirabil legat de unul din motivele prevăzute la articolul 1, care are ca obiectiv sau ca efect lezarea demnității unei persoane și crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.
(3)   Fără a aduce atingere libertăţii de expresie, hărțuirea este considerată o formă de discriminare, în sensul alineatului (1), atunci când se manifestă un comportament indezirabil legat de unul din motivele prevăzute la articolul 1, care are ca obiectiv sau ca efect lezarea demnității unei persoane și crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau ofensator. În acest context, noțiunea de hărțuire poate fi definită în conformitate cu legislațiile și practicile naționale ale statelor membre.
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4
(4)  Orice comportament constând în a ordona cuiva să practice o discriminare împotriva unor persoane pentru unul din motivele prevăzute în art. 1 este considerat discriminare în sensul alineatului (1).
(4)  Orice comportament constând în a dispune sau a solicita cuiva, în virtutea unei relații de subordonare, să practice o discriminare împotriva unor persoane pentru unul din motivele prevăzute în art. 1 este considerat discriminare în sensul alineatului (1).
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4a (nou)
(4a)  Discriminarea bazată pe supoziții privitoare la religia, convingerile, handicapul, vârsta sau orientarea sexuală a unei persoane sau în urma asocierii acesteia cu persoane de o anumită religie, convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală este considerată a fi discriminare în sensul alineatului (1).
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 5
(5)  Refuzul amenajării corespunzătoare într-un caz particular prevăzut de articolul (4) alineatul (1) litera (b) din prezenta directivă cu privire la persoane cu handicap se consideră discriminare în sensul alineatului (1).
(5)  Refuzul amenajării corespunzătoare într-un caz particular prevăzut de articolul (4) alineatul (1) litera (b) din prezenta directivă cu privire la persoane cu handicap sau persoane care sunt asociate cu o persoană cu handicap, dacă amenajarea este necesară pentru a permite acestor persoane să ofere sprijin personal unei persoane cu handicap, se consideră discriminare în sensul alineatului (1).
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 6
(6)  Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2), statele membre pot prevedea că un tratament diferențiat pe motive de vârstă nu constituie o discriminare atunci când este justificat în cadrul dreptului național, de un obiectiv legitim, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv sunt corespunzătoare și necesare. În mod particular, prezenta directivă nu trebuie să împiedice stabilirea unei anumite vârste pentru accesul la beneficii sociale, educație și anumite bunuri și servicii.
(6)  Prezenta directivă nu împiedică aplicarea unui tratament diferențiat pe motive de vârstă atunci când este justificat în mod obiectiv și rezonabil de un obiectiv legitim, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv sunt corespunzătoare, proporționale, necesare și eficiente.
Amendamentele 87 şi 44
Propunere de directivă
Articolul 2 − alineatul 7
(7)  Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2), în asigurarea de servicii financiare, statele membre pot permite diferențe proporționale de tratament în cazul în care, pentru produsul în cauză, folosirea vârstei sau handicapului este un factor cheie în evaluarea riscului pe baza datelor statistice sau actuariale relevante și exacte.
(7)  Fără a aduce atingere alineatului (2), în asigurarea de servicii financiare, diferențele proporționale de tratament în cazul în care, pentru produsul în cauză, folosirea vârstei sau handicapului este un factor determinant în evaluarea riscului pe baza principiilor actuariale relevante, a datelor statistice exacte sau a cunoștințelor medicale relevante nu se consideră discriminare în sensul prezentei directive. Aceste date ar trebui să fie corecte, recente și relevante și să fie puse la dispoziție în urma unei solicitări și într-un mod accesibil. Factorii actuariali și cei de risc ar trebui să reflecte schimbările pozitive în ceea ce privește speranța de viață și îmbătrânirea activă, precum și mobilitatea tot mai mare și accesibilitatea pentru persoanele cu handicap. Cel care furnizează serviciul trebuie să fie capabil să demonstreze obiectiv riscuri semnificativ mai mari și să se asigure că diferența de tratament este justificată obiectiv și rezonabil printr-un scop legitim, iar mijloacele de realizare a acestuia sunt proporționale, necesare și eficiente.
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 8
(8)  Prezenta directivă nu aduce atingere măsurilor generale prevăzute de legislația națională care, într-o societate democratică, sunt necesare pentru securitatea publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor penale, protecția sănătății publice și protecția drepturilor și libertăților semenilor.
(8)  Prezenta directivă nu aduce atingere măsurilor generale prevăzute de legislația națională care, într-o societate democratică, sunt necesare și proporționale pentru securitatea publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor penale, protecția sănătății publice și protecția drepturilor și libertăților semenilor.
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 8 a (nou)
(8a)  Prezenta directivă recunoaște că dreptul la viața privată reprezintă un instrument în combaterea discriminărilor menţionate la acest articol.
Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 − paragraful 1 – litera d
(d) accesul la bunuri și servicii disponibile publicului și furnizarea acestora, inclusiv în ceea ce privește locuința.
(d) accesul la bunuri și servicii disponibile publicului și furnizarea acestora, inclusiv în ceea ce privește locuința și transportul.
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)
(da) înscrierea și participarea la asociații, precum și serviciile prestate de astfel de organizaţii.
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 − paragraful 2
Litera (d) se aplică persoanelor numai în măsura în care acestea desfășoară o activitate profesională sau comercială.
Litera (d) nu se aplică tranzacțiilor economice efectuate între persoanele private pentru care aceste tranzacții nu constituie o activitate comercială sau profesională.
Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2
(2)  Prezenta directivă nu aduce atingere legislațiilor naționale referitoare la starea civilă sau familială și la drepturile de reproducere.
(2)  Prezenta directivă nu aduce atingere împărţirii competențelor între Uniunea Europeană și statele sale membre.
Amendamentele 89 şi 51
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3
(3)  Prezenta directivă nu aduce atingere responsabilităților statelor membre în ceea ce privește conținutul educațional, activitățile și organizarea sistemelor educaționale, inclusiv dispozițiile referitoare la nevoi speciale de educație. Statele membre pot să prevadă diferențe de tratament pentru accesul la instituțiile de educație pe bază de religie sau convingeri.
(3)  Prezenta directivă nu se aplică aspectelor care țin de conținutul educațional, activitățile și organizarea sistemelor educaționale naționale, statele membre garantând, în același timp, drepturile persoanelor cu handicap la educație fără discriminare și pe baza egalității de șanse. Statele membre garantează de asemenea că, atunci când este determinat tipul de educație sau de formare profesională considerat adecvat, sunt respectate opiniile persoanei cu handicap. Statele membre pot să permită diferențe de tratament pentru accesul la instituțiile de educație pe bază de religie sau convingeri, astfel încât să mențină caracterul și spiritul specific acestor instituții, precum și pluralitatea sistemelor de educație, cu condiția ca acest lucru să nu reprezinte o încălcare a dreptului la educație și să nu facă posibilă justificarea discriminării bazate pe orice alte motive.Statele membre se asigură de faptul că acest lucru nu va avea drept consecință refuzarea dreptului la educație.
Amendamentele 95 şi 52
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4
(4)  Prezenta directivă nu aduce atingere legislațiilor naționale care asigură caracterul laic al statului, al instituțiilor sau organismelor statului sau al educației sau cu privire la statutul și activitățile bisericilor și altor organizații bazate pe religie sau convingeri. De asemenea, ea nu aduce atingere legislației naționale care promovează egalitatea între bărbați și femei.
(4)  Prezenta directivă nu se aplică dreptului național care asigură caracterul laic al statului, al instituțiilor sau organismelor statului sau al educației sau cu privire la statutul, activitățile și cadrul juridic al bisericilor și altor organizații bazate pe religie sau convingeri, în cazul în care acestea nu intră în cadrul competențelor UE. În cazul în care activitățile bisericilor și ale altor organizații bazate pe religie sau convingeri intră în cadrul competențelor UE acestea sunt reglementate de dispozițiile Uniunii privind nediscriminarea. De asemenea, aceasta nu aduce atingere legislației naționale care garantează egalitatea între persoane de sex masculin și feminin.
Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5
(5)  Prezenta directivă nu se referă la diferențe de tratament pe bază de cetățenie și nu aduce atingere dispozițiilor și condițiilor legate de intrarea și rezidența cetățenilor din terțe țări și a persoanelor apatride pe teritoriul statelor membre, precum și niciunui tratament rezultat din statutul legal al cetățenilor din terțe țări și al persoanelor apatride.
(5)  Prezenta directivă nu se referă la diferențe de tratament pe bază de cetățenie și nu aduce atingere dispozițiilor și condițiilor legate de intrarea și rezidența cetățenilor din terțe țări și a persoanelor apatride pe teritoriul statelor membre, precum și niciunui tratament rezultat din statutul legal al cetățenilor din terțe țări și al persoanelor apatride. Discriminarea pe bază de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, care este prezentată ca o diferență de tratament bazată pe naționalitate, va fi tratată ca discriminare în sensul articolului 1.
Amendamentul 91
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5a (nou)
(5a)  Sectorul mass-mediei și cel al publicității nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.
Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 4 − alineatul 1 – teza introductivă
(1)  În scopul garantării respectării principiului tratamentului egal pentru persoanele cu handicap:
(1)  În scopul garantării respectării principiului tratamentului egal pentru persoanele cu handicap, termenul de "handicap" având sensul definit în Convenția Organizaţiei Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, și persoanele cu afecțiuni cronice:
Amendamentul 97
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a
(a)  Măsurile necesare pentru a permite accesul efectiv, nediscriminat, al persoanelor cu handicap la protecție socială, beneficii sociale, asistență medicală, educație și accesul la bunuri și servicii disponibile publicului larg, precum și furnizarea acestora, inclusiv locuințe și transport, se asigură prin anticipare, inclusiv prin intermediul modificărilor și ajustărilor adecvate. Astfel de măsuri nu ar trebui să impună sarcini disproporționate sau să necesite modificări de fond în privința protecției sociale, a beneficiilor sociale, a asistenței medicale, a educației sau a bunurilor și serviciilor în cauză sau să necesite oferirea unor alternative la acestea.
(a)  Măsurile necesare pentru a permite accesul efectiv, nediscriminat, al persoanelor cu handicap la protecție socială, beneficii sociale, asistență medicală, educație și accesul la bunuri și servicii disponibile publicului larg, precum și furnizarea acestora, inclusiv locuințe, telecomunicații și comunicații electronice, informații, inclusiv informațiile disponibile în format accesibil, servicii financiare, cultură și recreere, clădiri deschise accesului public, modalități de transport și alte spații publice și facilități, se asigură prin anticipare, inclusiv prin intermediul modificărilor și ajustărilor adecvate. Atunci când nu se asigură accesul efectiv, nediscriminatoriu datorită unor practici, politici sau proceduri, se iau măsuri în vederea eliminării acestui efect.
Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 4 - alineatul 1 - litera b
(b)  Fără a aduce atingere obligației de asigurare a accesului efectiv, nediscriminat și atunci când este necesar pentru un anumit caz, se asigură amenajări corespunzătoare, sub rezerva cazului în care acestea ar implica sarcini disproporționate.
(b)   În sensul prezentului alineat, accesul efectiv și nediscriminatoriu presupune identificarea și eliminarea obstacolelor și barierelor, precum și prevenirea noilor obstacole și bariere care îngreunează accesul persoanelor cu handicap la mărfuri, servicii și facilități disponibile în general, pentru publicul larg, indiferent de natura obstacolului, a restricției sau a handicapului. Conform dispozițiilor acestei directive și indiferent de măsurile alese pentru îndepărtarea obstacolelor sau a barierelor, accesul efectiv, nediscriminatoriu pentru persoanele cu handicap trebuie oferit, ori de câte ori acest lucru este posibil, în aceiași termeni și aceleași condiții ca și în cazul persoanelor fără handicap, iar utilizarea dispozitivelor de asistare de către persoanele cu handicap este facilitată, incluzând aici ajutoarele pentru mobilitate și acces, de tipul câini ghid și câini pentru asistență, ori de câte ori acest lucru este necesar. Dacă, în ciuda tuturor eforturilor, nu pot fi realizate amenajări corespunzătoare pentru a asigura accesul efectiv și nediscriminatoriu, în pofida tuturor eforturilor, în aceiași termeni și aceleași condiții și în conformitate cu dispozițiile prezentei directive, se oferă o alternativă viabilă pentru a asigura accesul. În sensul prezentei dispoziții, "amenajări corespunzătoare" înseamnă măsurile alternative, necesare într-un anumit caz, pentru a permite unei persoane cu handicap să aibă acces și/sau să poată beneficia sau să își exercite în mod egal cu ceilalți drepturile care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, definit la articolul 3 alineatul (1).
Amendamentul 98
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2
(2)  Cu scopul de a evalua dacă măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor de la alineatul (1) ar implica o sarcină disproporționată, se ține seama, în mod special, de proporțiile și resursele organizării, de tipul acesteia, de costurile estimate, ciclul de viață al bunurilor și serviciilor și de beneficiile posibile ale asigurării unui grad sporit de acces pentru persoanele cu handicap. Această sarcină nu este disproporționată atunci când este compensată în mod suficient prin măsuri existente în cadrul politicii de tratament egal a statului membru în cauză.
(2)   Măsurile destinate obținerii accesului efectiv și nediscriminatoriu nu ar trebui să impună sarcini disproporționate sau să necesite o modificare de fond. Cu scopul de a evalua dacă măsura respectivă ar produce o sarcină disproporționată, ar trebui să se țină seama dacă măsura discutată nu este fezabilă sau sigură și nu poate fi făcută fezabilă și sigură printr-o modificare rezonabilă a normelor, politicilor și practicilor sau prin îndepărtarea obstacolelor care țin de arhitectură, comunicații sau transport sau prin oferirea de ajutoare sau servicii auxiliare. O modificare este de fond dacă aduce cu sine o modificare atât de semnificativă a bunurilor și serviciilor sau a naturii unei branșe, unei grupe profesionale sau a unei întreprinderi, încât cel care oferă bunurile sau serviciile pune la dispoziție cu adevărat un tip complet diferit de bunuri sau servicii. Amenajarea corespunzătoare nu conduce în mod obligatoriu la schimbări structurale importante în cazul clădirilor care sunt protejate prin legile naționale datorită valorii lor istorice, culturale sau arhitecturale. Această sarcină nu este considerată a fi disproporționată atunci când este compensată în mod suficient prin măsuri existente în statul membru în cauză. Principiul amenajării corespunzătoare și cel al sarcinii disproporționate ar trebui interpretat în lumina Directivei 2000/78/CE și a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.
Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3
(3)  Prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor dreptului comunitar sau normelor naționale care reglementează accesibilitatea anumitor bunuri sau servicii.
(3)  Prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor dreptului comunitar sau normelor naționale care reglementează accesibilitatea anumitor bunuri sau servicii. Cu toate acestea, ori de câte ori acest lucru este posibil, instituțiile UE și statele membre iau măsuri pentru a încuraja furnizorii de produse și servicii, în special produse prelucrate, să conceapă soluții accesibile, spre exemplu prin intermediul practicilor din domeniul achizițiilor publice. Sunt accesibile acele produse și servicii care au fost proiectate în așa fel încât să poată fi utilizate de către toți utilizatorii.
Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 5
În vederea asigurării deplinei egalități în practică, principiul tratamentului egal nu trebuie să împiedice un stat membru să mențină și să adopte măsuri specifice pentru prevenirea sau compensarea dezavantajelor legate de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.
În vederea asigurării deplinei egalități în practică, principiul egalităţii de tratament nu trebuie să împiedice un stat membru să mențină și să adopte măsuri specifice pentru prevenirea sau compensarea dezavantajelor legate de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, sau să permită sectoarelor publice, private sau voluntare luarea acestor măsuri.
Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1
(1)  Statele membre se asigură că procedurile judiciare și administrative, inclusiv, dacă se consideră potrivit, procedurile de conciliere care urmăresc asigurarea respectării obligațiilor care decurg din prezenta directivă, sunt accesibile tuturor persoanelor care se consideră lezate de neaplicarea în cazul lor a principiului tratamentului egal, chiar după încetarea discriminării care se presupune că a avut loc.
(1)  Statele membre se asigură că procedurile judiciare și administrative, inclusiv, dacă se consideră potrivit, procedurile de conciliere care urmăresc asigurarea respectării obligațiilor care decurg din prezenta directivă, sunt practic accesibile tuturor persoanelor care se consideră lezate de neaplicarea în cazul lor a principiului egalităţii de tratament, chiar după încetarea discriminării care se presupune că a avut loc.
Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Statele membre introduc în sistemele juridice naționale măsurile necesare pentru a asigura repararea şi despăgubirea în mod real și efectiv a prejudiciului suferit de o persoană vatămată ca urmare a unei discriminări în sensul prezentei directive , , în mod disuasiv și proporțional în raport cu prejudiciul suferit.
Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2
(2)  Alineatul (1) nu împiedică statele membre să impunăun probatoriu mai favorabil reclamanților.
(2)  Alineatul (1) nu împiedică statele membre să introducănorme mai favorabile reclamanților.
Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)
Articolul 9a
Promovarea egalităţii
Statele membre promovează activ egalitatea între persoane indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în cadrul elaborării și aplicării a actelor cu putere de lege și actelor administrative, precum și a politicilor și activităților în domeniul de aplicare al prezentei directive.
Amendamentul 86
Propunere de directivă
Articolul 10
Statele membre se asigură ca dispozițiile adoptate în aplicarea prezentei directive, precum și dispozițiile relevante aflate deja în vigoare, sunt aduse la cunoștința persoanelor în cauză prin toate mijloacele corespunzătoare și pe întreg teritoriul lor.
Statele membre se asigură ca dispozițiile adoptate în aplicarea prezentei directive, precum și dispozițiile relevante aflate deja în vigoare, sunt aduse la cunoștința persoanelor în cauză prin toate mijloacele corespunzătoare, inclusiv internetul, și pe întreg teritoriul lor.
În vederea promovării principiului egalității de tratament, statele membre organizează campanii ad hoc de informare și sensibilizare a publicului și furnizează formare.
Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 11
În vederea promovării principiului tratamentului egal, statele membre încurajează dialogul cu părțile interesate relevante, în special cu organizațiile neguvernamentale, care, în conformitate cu legislația și practicile lor naționale, au un interes legitim să contribuie la lupta împotriva discriminării pe bazele și în domeniile care fac obiectul prezentei directive.
În vederea promovării principiului tratamentului egal, statele membre încurajează dialogul cu părțile interesate relevante, în special cu organizațiile neguvernamentale, iar o asemenea consultare include și monitorizarea implementării directivei.
Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1
(1)  Statele membre desemnează un organism sau mai multe organisme pentru promovarea tratamentului egal al tuturor persoanelor, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Aceste organisme pot face parte din agențiile însărcinate cu apărarea, la nivel național, a drepturilor omului sau cu protejarea drepturilor individuale, inclusiv a drepturilor asigurate în temeiul altor acte legislative comunitare, printre care Directiva 2000/43/CE și Directiva 2004/113/CE.
(1)  Statele membre desemnează un organism sau mai multe organisme independente și finanțate în mod corespunzător pentru promovarea tratamentului egal al tuturor persoanelor, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Statele membre se asigură că organismul sau organismele dispun de competențe în domeniile reglementate de prezenta directivă și în domeniul ocupării forței de muncă și al activității profesionale reglementat de Directiva 2000/78/CE. Aceste organisme pot face parte din agențiile însărcinate cu apărarea, la nivel național, a drepturilor asigurate în temeiul altor acte legislative comunitare, printre care Directiva 2000/43/CE, Directiva 2000/78/CE și Directiva 2004/113/CE.
Amendamentul 70
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – liniuța -1 (nouă)
- facilitarea desfășurării procedurilor administrative sau judiciare privind discriminarea, în situația în care victima își are domiciliul în alt stat membru decât pârâtul, prin contactul cu organismul sau organismele similare din statul membru al pârâtului;
Amendamentul 71
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – liniuța -1a (nouă)
- asigurarea accesului reclamantului la asistenţa judiciară acordată în baza Directivei 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind îmbunătățirea accesului la justiție în cazul litigiilor transfrontaliere, prin stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii1, dacă este cazul.
_____________
1 JO L 26, 31.1.2003, p. 41.
Amendamentul 72
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – liniuța 2
- desfășurarea unor studii independente privind discriminarea;
- monitorizarea și desfășurarea unor studii independente privind discriminarea, inclusiv cu privire la aplicarea legislației antidiscriminare;
Amendamentul 73
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – liniuța 3a (nouă)
- cooperarea și schimbul de informații cu Agenția pentru drepturile fundamentale și cu celelalte organisme UE corespunzătoare.
Amendamentul 74
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Statele membre înzestrează aceste organe cu resurse suficiente pentru a le permite să-și îndeplinească sarcinile în mod efectiv și accesibil.
Amendamentul 75
Propunere de directivă
Articolul 13 – litera a
(a) se abrogă toate actele cu putere de lege și actele administrative care contravin principiului tratamentului legal;
(a) se abrogă imediat toate actele cu putere de lege și actele administrative care contravin principiului egalităţii de tratament;
Amendamentul 76
Propunere de directivă
Articolul 14
Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile încălcărilor dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru asigurarea aplicării acestor sancțiuni. Sancțiunile pot include plata unor compensații, care pot să nu fie restricționate prin stabilirea, în prealabil, a unei limite superioare și trebuie să fie eficace, proporționale și descurajante.
Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile încălcărilor dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru asigurarea aplicării acestor sancțiuni. Sancțiunile pot include plata unor compensații, care pot să nu fie restricționate prin stabilirea, în prealabil, a unei limite superioare și trebuie să fie eficace, proporționale și descurajante și să conducă la încetarea comportamentului discriminatoriu și la eliminarea efectelor acestuia.
Amendamentele 59 şi 77
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2
(2)  Pentru a ține seama de condițiile speciale, statele membre pot să stabilească, după caz, necesitatea conformării cu obligația de a asigura acces efectiv, astfel cum se menționează la articolul 4, până la … [cel târziu] [patru ani de la adoptare].
(2)  În vederea respectării obligației de a oferi accesul efectiv și nediscriminatoriu la infrastructurile, politicile sau procedurile existente, în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a), statele membre pot dispune, dacă este necesar, de o perioadă suplimentară de zece ani [de la termenul stabilit pentru transpunere], în vederea respectării acestei obligații.
Statele membre care doresc să beneficieze de această perioadă suplimentară informează Comisia cu privire la aceasta până la, cel târziu, data prevăzută la alineatul (1), transmițând, de asemenea, motivele acestei solicitări.
Statele membre care doresc să beneficieze de perioada suplimentară prezintă Comisiei un plan referitor la îndeplinirea progresivă a cerințelor menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (a), care cuprinde obiectivele, mijloacele și calendarul. Orice stat membru care alege să recurgă la acest termen suplimentar prezintă un raport bianual Comisiei privind măsurile luate pentru a oferi accesul efectiv, nediscriminatoriu și progresele realizate în punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) litera (a). Comisia prezintă un raport bianual Consiliului.
Amendamentul 78
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1
(1)  Statele membre și organismele naționale privind egalitatea comunică Comisiei până la … cel târziu și, ulterior, din 5 în 5 ani, toate informațiile necesare pentru întocmirea de către Comisie a unui raport privind aplicarea prezentei directive, pe care îl prezintă Parlamentului European și Consiliului.
(1)  Statele membre comunică Comisiei până la … cel târziu și, ulterior, din cinci în cinci ani, toate informațiile necesare pentru întocmirea de către Comisie a unui raport privind aplicarea prezentei directive, pe care îl prezintă Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 79
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Până la …** ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, un cadru legal comunitar cuprinzător privind nediscriminarea trebuie să fie în vigoare , sub forma unei directive unice, care să consolideze și, astfel, să înlocuiască toate directivele existente în temeiul articolului 13 din Tratatul CE, inclusiv prezenta directivă. Noua directivă asigură un grad echivalent de protecție pentru fiecare motiv de discriminare.
Amendamentul 80
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2
(2)  Raportul Comisiei ia în considerare, după caz, punctul de vedere al partenerilor sociali și al organizațiilor neguvernamentale relevante, precum și pe cel al Agenției UE pentru drepturile fundamentale. Conform principiului integrării perspectivei de gen, acest raport oferă, printre altele, o evaluare a impactului pe care îl au măsurile adoptate asupra bărbaților și femeilor. În funcție de informațiile primite, raportul include, după caz, propuneri de revizuire și de actualizare a prezentei directive.
(2)  Raportul Comisiei ia în considerare, după caz, punctul de vedere al partenerilor sociali și al organizațiilor neguvernamentale relevante, precum și pe cel al Agenției UE pentru drepturile fundamentale. Raportul include o examinare a practicilor în vigoare în statele membre în ceea ce priveşte articolul 2 alineatul (7), privind utilizarea vârstei sau handicapului ca factor în calculul primelor și al prestațiilor. Conform principiului integrării perspectivei de gen, acest raport oferă, printre altele, o evaluare a impactului pe care îl au măsurile adoptate asupra bărbaților și femeilor. Acest raport conține, de asemenea, informații cu privire la discriminarea multiplă, ce acoperă nu numai discriminarea pe motive de religie sau convingeri, orientare sexuală, vârstă și handicap, dar și discriminarea pe motive de sex, rasă sau origine etnică. În funcție de informațiile primite, raportul include, după caz, propuneri de revizuire și de actualizare a prezentei directive.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate