Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0140(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0149/2009

Ingivna texter :

A6-0149/2009

Debatter :

PV 01/04/2009 - 14
CRE 01/04/2009 - 14

Omröstningar :

PV 02/04/2009 - 9.16
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0211

Antagna texter
PDF 467kWORD 261k
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel
Likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning *
P6_TA(2009)0211A6-0149/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 april 2009 om förslaget till rådets direktiv om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0426),

–   med beaktande av artikel 13.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0291/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för kultur och utbildning, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-0149/2009),

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  Rätten till likställdhet inför lagen och skydd mot diskriminering för alla och envar är grundläggande rättigheter som erkänns i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, i FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor, i den internationella konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, i FN:s konventioner om medborgerliga och politiska rättigheter och om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder samt i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och i den europeiska sociala stadgan, vilka har undertecknats av alla medlemsstater. I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder anges det att vägran att vidta rimliga anpassningsåtgärder ingår i definitionen av diskriminering.
(2)  Rätten till likställdhet inför lagen och skydd mot diskriminering för alla och envar är grundläggande rättigheter som erkänns i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, i FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor, i den internationella konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, i FN:s konventioner om medborgerliga och politiska rättigheter och om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, i FN:s konvention om barnets rättigheter, i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, i artikel 14 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och i dess tolfte frivilliga protokoll samt i den europeiska sociala stadgan, vilka har undertecknats av alla medlemsstater. I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder anges det att vägran att vidta rimliga anpassningsåtgärder ingår i definitionen av diskriminering.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)
(2a)  Principen om likställdhet och förbudet mot diskriminering är allmänna principer förankrade i internationell, europeisk och nationell lagstiftning och bör ovillkorligen tillämpas av EU och dess medlemsstater på alla områden där de har behörighet. Detta direktiv bidrar till att främja detta mål och till att förhindra därmed oförenlig diskriminering.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 2b (nytt)
(2b)  Detta direktiv är ett medel varigenom gemenskapen uppfyller sina förpliktelser inom ramen för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, och bör tolkas med detta i åtanke.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 2c (nytt)
(2c)  I enlighet med artikel 5 i den politiska avsiktsförklaring som fastställdes vid Förenta nationernas världskonferens om åldrande, som hölls i Madrid 2002, beslutade man att på nytt bekräfta sitt åtagande att göra sitt yttersta för att undanröja alla former av diskriminering, inbegripet åldersdiskriminering, att erkänna att äldre människor bör få njuta av ett rikt liv i hälsa och trygghet och aktivt kunna ta del i det ekonomiska, sociala, kulturella och politiska livet i sina samhällen, att ge äldre människors värdighet ökat erkännande samt att undanröja alla former av försummelse, övergrepp och våld.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 2d (nytt)
(2d)  Den fysiska och psykiska hälsan och välbefinnandet är grundläggande för människors och samhällens livskvalitet och är mycket viktiga förutsättningar för genomförandet av målen i EU:s Lissabonstrategi.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  Detta direktiv följer de grundläggande rättigheter och principer som framför allt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I artikel 10 i stadgan erkänns rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. I artikel 21 förbjuds diskriminering, även på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. I artikel 26 erkänns rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende.
(3)  Detta direktiv följer de grundläggande rättigheter och principer som framför allt erkänns i Europakonventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, inklusive artikel 9 (om tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet) och artikel 10 (om yttrandefrihet), och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I artikel 10 i stadgan erkänns rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. I artikel 20 fastställs att alla är lika inför lagen. I artikel 21 förbjuds diskriminering, även på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. I artikel 24 anges specifika rättigheter för barn. I artikel 26 erkänns rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  Europeiska handikappåret 2003, Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007 och Europeiska året för interkulturell dialog 2008 har visat att diskriminering fortfarande förekommer, men har också lyft fram de fördelar som mångfald innebär.
(4)  Europeiska handikappåret 2003, Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007 och Europeiska året för interkulturell dialog 2008 har visat att direkt och indirekt diskriminering, diskriminering på flera grunder samt diskriminering på grund av närstående fortfarande förekommer, men har också lyft fram behovet av att främja de fördelar som mångfald innebär.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
(4a)  Mångfalden i det europeiska samhället utgör ett centralt drag i den kulturella, politiska och sociala integrationen i unionen och måste respekteras.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning kan undergräva uppfyllelsen av målen i EG-fördraget, särskilt förverkligandet av en hög sysselsättningsnivå och en hög nivå på det sociala skyddet, en höjning av levnadsstandarden och livskvaliteten samt ekonomisk och social sammanhållning och solidaritet. Sådan diskriminering kan även undergräva strävan att utveckla Europeiska unionen som ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 8
(8)  Gemenskapen har antagit tre rättsakter på grundval av artikel 13.1 i EG-fördraget för att förebygga och bekämpa diskriminering på grund av kön, ras och etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Dessa instrument har visat hur viktig lagstiftning är för kampen mot diskriminering. I direktiv 2000/78/EG fastställs en allmän ram för likabehandling i arbetslivet oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Det finns dock stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller hur skyddet mot diskriminering på dessa grunder utanför arbetslivet är utformat och vilken omfattning det har.
(8)  Gemenskapen har antagit flera olika direktiv på grundval av artikel 13.1 i EG-fördraget för att förebygga och bekämpa diskriminering på grund av kön, ras och etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Dessa direktiv har visat hur viktig lagstiftning är för kampen mot diskriminering. I direktiv 2000/43/EG fastställs en ram mot diskriminering på grundval av ras eller etniskt ursprung på och utanför arbetsmarknaden. I direktiv 2004/113/EG fastställs en ram för likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster. I direktiv 2000/78/EG fastställs i fråga om religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning en allmän ram för likabehandling i arbetslivet. Direktivet omfattar inga områden utanför detta tillämpningsområde.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 9
(9)  Lagstiftningen bör därför förbjuda diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning på en rad olika områden utanför arbetslivet, inbegripet socialt skydd, utbildning och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, inklusive bostäder. Lagstiftningen bör föreskriva åtgärder som syftar till att skapa lika tillgång till de områden som omfattas av direktivet för personer med funktionshinder.
(9)  Lagstiftningen bör därför förbjuda direkt och indirekt diskriminering, diskriminering på flera grunder samt diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning eller kön på en rad olika områden utanför arbetslivet, inbegripet socialt skydd, utbildning och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, till exempel bostäder, färdmedel, föreningar samt hälso- och sjukvård. Lagstiftningen bör föreskriva åtgärder som syftar till att skapa lika tillgång till de områden som omfattas av direktivet för personer som tillhör en särskild religion eller har särskilda övertygelser, har ett särskilt funktionshinder, är av en särskild ålder, har en särskild sexuell läggning eller har en kombination av dessa särdrag alternativt har anknytning till en person som har något eller flera av dessa särdrag.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)
(9a)  Med varor bör i detta direktiv avses varor enligt bestämmelserna i EG-fördraget om fri rörlighet för varor. Med tjänster bör avses tjänster enligt artikel 50 i EG-fördraget.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 9b (nytt)
(9b)  Personer med funktionshinder utsätts ofta för diskriminering i form av otillgängliga allmänna transportmedel och byggnader samt otillgänglig kommunikation och information. Medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att garantera tillgängligheten inom dessa områden för att på så sätt genomföra principen om likabehandling.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 11
(11)  Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas befogenheter i fråga om utbildning, social trygghet och hälso- och sjukvård. Det bör inte heller påverka medlemsstaternas väsentliga roll och stora beslutsbefogenheter när det gäller att tillhandahålla, beställa och organisera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.
(11)  Detta direktiv påverkar inte utövandet av medlemsstaternas befogenheter i fråga om utbildning och socialt skydd, inbegripet social trygghet samt hälso- och sjukvård. Det påverkar inte heller medlemsstaternas väsentliga roll och stora beslutsbefogenheter när det gäller att tillhandahålla, beställa och organisera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 12
(12)  Diskriminering innefattar direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, föreskrift att diskriminera samt vägran att vidta rimliga anpassningsåtgärder.
(12)  Diskriminering innefattar direkt och indirekt diskriminering, diskriminering på flera grunder, trakasserier, föreskrift att diskriminera samt vägran att vidta rimliga anpassningsåtgärder.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)
(12a)  Personer med funktionshinder innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar som i samspel med olika hinder i miljön eller i attityder kan göra det svårare för dem att delta fullt ut och effektivt i samhället på samma villkor som andra.
Ändring 82
Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)
(12b)  På grund av de alltför höga krav som ställs på mikroföretag bör dessa åtnjuta ett särskilt skydd, i analogi med den amerikanska medborgarrättslagen "Civil Rights Act".
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 12c (nytt)
(12c)  Med diskriminering förstås också att medicinsk behandling vägras enbart med hänvisning till patientens ålder.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 12d (nytt)
(12d)  Diskriminering på grund av funktionshinder inbegriper diskriminering på grund av att en person åtföljs eller bistås av en erkänd ledarhund eller assistanshund som skolats i enlighet med antingen internationella ledarhundsförbundet (International Guide Dog Federation) eller de normer som fastställts av förbundet för internationella assistanshundar (Assistance Dogs International).
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 12e (nytt)
(12e)  Ickediskriminerande faktisk tillgång kan tillhandahållas på en rad olika sätt, bland annat genom principen om design för alla och genom att göra det lättare för personer med funktionshinder att använda hjälpmedel, inbegripet hjälpmedel som ökar rörligheten och underlättar tillgången, såsom erkända ledarhundar och andra assistanshundar.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Skäl 12f (nytt)
(12f)  En ändring är grundläggande, enligt vad som avses i artikel 4, om varorna eller tjänsterna eller typen av handel, yrke eller affärsverksamhet ändras på ett sådant sätt att tillhandahållaren av varorna eller tjänsterna faktiskt tillhandahåller varor och tjänster av en helt annan art.
Ändring 10 + 23
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)  Vid genomförandet av principen om likabehandling oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning bör gemenskapen i enlighet med artikel 3.2 i EG-fördraget sträva efter att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och främja jämställdhet mellan dem, i synnerhet som kvinnor ofta utsätts för flera olika former av diskriminering.
(13)  Detta direktiv beaktar även diskriminering på flera grunder. Eftersom diskriminering kan förekomma på två eller fler av de grunder som anges i artiklarna 12 och 13 i EG-fördraget bör gemenskapen vid genomförandet av principen om likabehandling, i enlighet med artiklarna 3.2 och 13 i EG-fördraget, sträva efter att undanröja bristande jämställdhet som hänför sig till kön, ras eller etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller övertygelse eller ålder, eller en kombination av dessa, och främja jämställdhet oavsett vilken kombination av karaktärsdrag i fråga om kön, ras eller etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller övertygelse eller ålder en person har. Effektiva rättsliga förfaranden bör finnas att tillgå i fall av diskriminering på flera grunder. Framför allt bör nationella rättsliga förfaranden säkerställa att klaganden kan ta upp alla diskrimineringsgrunder i ett och samma förfarande.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)
(14a)  Särbehandling på grund av ålder och funktionshinder kan tillåtas om den på ett objektivt och rimligt sätt kan motiveras av ett berättigat mål och om medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga. Sådan särbehandling kan till exempel inbegripa särskilda åldersvillkor avseende tillgång till vissa varor och tjänster, såsom alkoholdrycker, vapen eller körkort. Även främjandet av den ekonomiska, kulturella eller sociala integreringen av unga eller äldre eller personer med funktionshinder kan vara ett berättigat mål. Åtgärder för att ge äldre och personer med funktionshinder mer gynnsamma villkor än de villkor som gäller för allmänheten i övrigt, såsom inga eller lägre avgifter för kollektivtrafik, museer eller sportanläggningar, bör därför anses vara förenliga med principen om ickediskriminering.
Ändring 83
Förslag till direktiv
Skäl 15
(15)  Försäkringstekniska faktorer och riskfaktorer som rör funktionshinder och ålder används i samband med tillhandahållande av försäkringstjänster, banktjänster och andra finansiella tjänster. Detta bör inte betraktas som diskriminering om faktorerna kan visas vara avgörande för riskbedömningen.
(15)  Försäkringstekniska faktorer och riskfaktorer som rör funktionshinder och ålder används i samband med tillhandahållande av försäkringstjänster, banktjänster och andra finansiella tjänster. Detta bör inte betraktas som diskriminering om faktorerna kan visas vara avgörande för riskbedömningen, och om tjänsteleverantören kan visa på en avsevärt förhöjd risk utgående från försäkringstekniska, statistiska eller medicinska uppgifter. Dessa uppgifter bör vara korrekta, aktuella och relevanta samt offentliggöras på begäran. De försäkringstekniska faktorerna och riskfaktorerna bör återspegla de positiva förändringarna i fråga om förväntad livslängd och aktivt åldrande samt ökad rörlighet och tillgänglighet för personer med funktionshinder. Med medicinska uppgifter avses endast objektiva och verifierade medicinska fakta samt obestridd medicinsk kunskap som överensstämmer med normerna för insamlingen av medicinska uppgifter.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)
(15a)  Tilldelning av kontrakt som ingås i medlemsstaterna för statens räkning, för enheter på regional eller lokal nivå samt andra offentligrättsliga organ omfattas av kravet på efterlevnad av principerna i fördraget, särskilt principen om fri rörlighet för varor, principen om etableringsfrihet och principen om frihet att tillhandahålla tjänster samt de principer som följer av dessa, t.ex. principen om likabehandling, principen om icke-diskriminering, principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen och öppenhetsprincipen. I och med att de rättsliga kraven för samordning av de respektive förfarandena för tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten, varor och tjänster fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster1 omfattas tilldelning av kontrakt som ingås i medlemsstaterna för statens räkning, för enheter på regional eller lokal nivå samt andra offentligrättsliga organ av kravet på efterlevnad av principerna i EG-fördraget, särskilt principen om likabehandling oavsett kön, ras eller etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller övertygelse eller ålder, samt principen om icke-diskriminering. För offentliga kontrakt över ett visst värde har dock bestämmelser upprättats om samordning inom gemenskapen av nationella förfaranden för tilldelning av sådana kontrakt för att garantera att offentlig upphandling öppnas för konkurrens. Medlemsstaterna bör tolka dessa bestämmelser om samordning på ett sätt som överensstämmer med principen om likabehandling oavsett kön, ras eller etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller övertygelse eller ålder, och med övriga bestämmelser i fördraget.
_________
1 EUT L 134, 30.4.2004, s. 114.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Skäl 16
(16)  Alla individer har rätt att fritt sluta avtal, inbegripet rätt att välja avtalspart för en transaktion. Detta direktiv bör inte tillämpas på individers ekonomiska transaktioner när de inte utgör en yrkesmässig eller kommersiell verksamhet för dem.
(16)  Alla individer har rätt att fritt sluta avtal, inbegripet rätt att välja avtalspart för en transaktion. När det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster är det viktigt att respektera skyddet av privat- och familjeliv och transaktioner som utförs i det sammanhanget. Transaktioner mellan individer när de agerar som privatpersoner omfattas därför inte av detta direktiv när ifrågavarande transaktioner inte utgör en yrkesmässig eller kommersiell verksamhet för de avtalsslutande parterna.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Skäl 17
(17)  Samtidigt som diskriminering förbjuds är det viktigt att andra grundläggande fri- och rättigheter respekteras, bland annat skyddet för privatliv och familjeliv och transaktioner som utförs i det sammanhanget samt religionsfrihet och föreningsfrihet. Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av nationella lagar om civilstånd eller familjerättslig ställning, inbegripet reproduktiva rättigheter. Det påverkar inte heller statens och dess institutioners och organs respektive undervisningens sekulära natur.
(17)  Samtidigt som diskriminering förbjuds är det viktigt att andra grundläggande fri- och rättigheter respekteras, bland annat religionsfrihet, föreningsfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet. Detta direktiv påverkar inte statens och dess institutioners och organs respektive undervisningens sekulära natur. Direktivet påverkar inte heller uppdelningen av befogenheter mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater; detta gäller även lagstiftningsområdena civilstånd, familjerättslig ställning och hälsa.
Ändring 85
Förslag till direktiv
Skäl 18
(18)  Medlemsstaterna ansvarar för att organisera utbildningsystemen och fastställa innehållet i undervisningen. I kommissionens meddelande "Förbättrad kompetens för framtiden: En agenda för europeiskt samarbete om skolor" betonas behovet av att fästa särskild uppmärksamhet vid utsatta barn och barn som har behov av särskilt stöd i undervisningen. Medlemsstaterna får tillåta särbehandling i fråga om tillträde till läroanstalter som är baserade på religion eller övertygelse. Medlemsstaterna får också välja om de vill tillåta eller förbjuda användning av religiösa symboler i skolan.
(18)  Medlemsstaterna ansvarar för att organisera utbildningssystemen och fastställa innehållet i undervisningen. De bör garantera ett effektivt skydd mot diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. I kommissionens meddelande "Förbättrad kompetens för framtiden: En agenda för europeiskt samarbete om skolor" betonas behovet av att fästa särskild uppmärksamhet vid utsatta barn och barn som har behov av särskilt stöd i undervisningen. Medlemsstaterna får, om skälig grund föreligger, tillåta särbehandling i fråga om tillträde till läroanstalter som är baserade på religion eller övertygelse när man förutsätter att individer handlar i god tro och i lojalitet gentemot organisationens etiska grundsyn, och förutsatt att detta inte rättfärdigar diskriminering på andra grunder och att tillgång finns till andra geografiskt närbelägna läroanstalter som utgör rimliga alternativ, för att indirekt diskriminering ska förhindras. Medlemsstaterna ska se till att detta inte leder till att någon nekas rätten till utbildning.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Skäl 19
(19)  Europeiska unionen har i sin förklaring nr 11 om kyrkors och konfessionslösa organisationers ställning, fogad till slutakten till Amsterdamfördraget, uttryckligen uttalat att den respekterar och inte ingriper i kyrkors och religiösa sammanslutningars och samfunds ställning i medlemsstaterna enligt nationell rätt samt att den även respekterar filosofiska och konfessionslösa organisationers ställning. Åtgärder som syftar till att se till att personer med funktionshinder har ickediskriminerande faktisk tillgång till de områden som omfattas av detta direktiv är viktiga för att säkerställa lika rättigheter och lika möjligheter i praktiken. I vissa fall kan dessutom individuella åtgärder för rimlig anpassning behöva vidtas för att säkerställa sådan tillgång för personer med funktionshinder. I ingetdera fallet krävs dock att åtgärder vidtas som skulle medföra en oproportionell börda. Vid bedömningen av om bördan är oproportionell ska en rad faktorer beaktas, bland annat organisationens storlek, art och resurser. Principen om rimlig anpassning föreskrivs i direktiv 2000/78/EG och i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.
(19)  Europeiska unionen har i sin förklaring nr 11 om kyrkors och konfessionslösa organisationers ställning, fogad till slutakten till Amsterdamfördraget, uttryckligen uttalat att den respekterar och inte ingriper i kyrkors och religiösa sammanslutningars och samfunds ställning i medlemsstaterna enligt nationell rätt samt att den även respekterar filosofiska och konfessionslösa organisationers ställning.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)
(19a)  Åtgärder som syftar till att se till att personer med funktionshinder har ickediskriminerande faktisk tillgång till de områden som omfattas av detta direktiv är viktiga för att lika rättigheter och lika möjligheter ska säkerställas i praktiken. I vissa fall kan dessutom individuella åtgärder för rimlig anpassning behöva vidtas för att säkerställa tillgång för personer med funktionshinder. I ingetdera fallet krävs dock att åtgärder vidtas som skulle medföra en oproportionell börda. Vid bedömningen av om bördan är oproportionell bör man beakta om ifrågavarande åtgärd är ogenomförbar eller farlig och om åtgärden skulle kunna göras genomförbar och säker genom rimliga ändringar av regler, strategier eller praxis, genom avlägsnande av hinder som hänför sig till arkitektur, kommunikation eller transport eller genom tillhandahållande av extra hjälpmedel eller tjänster. Rimliga anpassningsåtgärder skulle inte nödvändigtvis kräva betydande ändringar i strukturen hos sådana byggnader vars struktur särskilt skyddas i nationell lagstiftning på grund av byggnadernas historiska, kulturella och arkitektoniska värde. Principerna om rimliga anpassningsåtgärder och oproportionell börda föreskrivs i direktiv 2000/78/EG och i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Skäl 21
(21)  Förbudet mot diskriminering bör inte hindra att medlemsstater behåller eller antar bestämmelser för att förhindra eller kompensera för att en grupp av personer missgynnas på grund av sin religion eller övertygelse, sitt funktionshinder, sin ålder eller sin sexuella läggning. Sådana bestämmelser kan tillåta organisationer avsedda för personer som tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder eller har en viss sexuell läggning, om deras huvudsakliga syfte är att främja att dessa personers särskilda behov tillgodoses.
(21)  Förbudet mot diskriminering bör inte hindra att medlemsstater behåller eller antar bestämmelser för att förhindra eller kompensera för att personer missgynnas på grund av att de tillhör en särskild religion eller har särskilda övertygelser, har ett särskilt funktionshinder, är av en särskild ålder eller har en särskild sexuell läggning eller har en kombination av dessa särskilda särdrag alternativt har anknytning till en person som har ett eller flera av dessa särdrag. Detta förbud kan följas upp med åtgärder för att främja likabehandling och lika möjligheter, i vilka man beaktar jämställdhet och positiv särbehandling, vars syfte är att tillgodose specifika behov hos personer eller grupper av personer som på grund av sina särdrag har behov av strukturer, tjänster och stöd som andra människor inte behöver. Sådana bestämmelser bör åtföljas av inrättande av oberoende organisationer avsedda för personer som tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder eller har en viss sexuell läggning, om deras huvudsakliga syfte är att främja att dessa personers särskilda behov tillgodoses.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Skäl 25
(25)  För att principen om likabehandling ska kunna genomföras i praktiken krävs ett lämpligt rättsligt skydd mot repressalier.
(25) ) För att principen om likabehandling ska kunna genomföras i praktiken krävs ett lämpligt rättsligt skydd mot repressalier. Ett effektivt rättsligt skydd av individuella rättigheter måste åtföljas av ett aktivt främjande av ickediskriminering och lika möjligheter.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Skäl 26
(26)  Rådet uppmanade i sin resolution om uppföljningen till Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) det civila samhället, inbegripet organisationer som företräder människor som riskerar att utsättas för diskriminering, arbetsmarknadens parter och olika berörda parter, att delta i utarbetandet av åtgärder och program som syftar till att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och lika möjligheter på såväl europeisk som nationell nivå.
(26)  Rådet uppmanade i sin resolution om uppföljningen till Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) det civila samhället, inbegripet organisationer som företräder människor som riskerar att utsättas för diskriminering, arbetsmarknadens parter och olika berörda parter, att delta i utarbetandet av åtgärder och program som syftar till att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och lika möjligheter på såväl europeisk som nationell nivå. I detta syfte bör kommissionen och medlemsstaterna se till att bestämmelserna i detta direktiv och de som redan är i kraft på detta område kommer till allmänhetens och de berörda personernas kännedom – genom informations- och presskampanjer som även syftar till att eliminera stereotyper – genom lämpliga, passande och tillgängliga medel (såsom teckenspråk eller särskilda webbplatser för synskadade).
Ändring 36
Förslag till direktiv
Skäl 31a (nytt)
(31a)  Vid tolkning av innebörden av grunderna för diskriminering bör domstolar och rättsinstanser beakta internationella och europeiska människorättsinstrument, bland annat rekommendationer och rättspraxis från deras övervakningsorgan som exempelvis Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 1
I detta direktiv fastställs bestämmelser för bekämpning av diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, för att principen om likabehandling ska kunna genomföras i medlemsstaterna på andra områden än arbetslivet.
1.  I detta direktiv fastställs bestämmelser för bekämpning av diskriminering, inbegripet diskriminering på flera grunder, på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, för att principen om likabehandling ska kunna genomföras i medlemsstaterna på andra områden än arbetslivet.
2.  Diskriminering på flera grunder föreligger när en person diskrimineras på grundval av
a) en kombination av följande skäl: religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, eller
b) en eller fler av de skäl som anges i punkt 1 samt en eller fler av följande skäl:
i) kön (om ärendet som klagan avser faller inom det faktiska tillämpningsområdet för såväl direktiv 2004/113/EG som detta direktiv),
ii) ras eller etniskt ursprung (om ärendet som klagan avser faller inom det faktiska tillämpningsområdet för såväl direktiv 2000/43/EG som detta direktiv),
iii) nationalitet (om ärendet som klagan avser faller inom tillämpningsområdet för artikel 12 i EG-fördraget).
3.  I detta direktiv ska "diskriminering på flera grunder" tolkas i enlighet härmed.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2
2.  Vid tillämpningen av punkt 1 ska följande gälla:
2.  Vid tillämpningen av punkt 1 ska följande gälla:
a)  Direkt diskriminering ska anses förekomma när en person på någon av de grunder som anges i artikel 1 behandlas mindre förmånligt än en annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.
a)  Direkt diskriminering ska anses förekomma när en person, eller personer som är eller kan antas vara närstående en sådan person,en eller flera av de grunder som anges i artikel 1 behandlas mindre förmånligt än en annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.
b)  Indirekt diskriminering ska anses förekomma när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer som tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder eller har en viss sexuell läggning jämfört med andra personer, om inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.
b)  Indirekt diskriminering ska anses förekomma när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer som tillhör en viss religion eller har vissa övertygelser, har ett visst funktionshinder, är av en viss ålder eller har en viss sexuell läggning – eller personer som är eller kan antas vara närstående sådana personer – jämfört med andra personer, om inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3
3.  Trakasserier ska anses vara diskriminering enligt punkt 1 när ett oönskat beteende som har samband med någon av de grunder som anges i artikel 1 syftar till eller leder till att en persons värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas.
3.   Utan att det påverkar yttrandefriheten ska trakasserier anses vara diskriminering enligt punkt 1 när ett oönskat beteende som har samband med någon av de grunder som anges i artikel 1 syftar till eller leder till att en persons värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas. I detta sammanhang får medlemsstaterna definiera begreppet "trakasserier" i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 4
4.  En föreskrift att diskriminera en person på någon av de grunder som anges i artikel 1 ska anses vara diskriminering enligt punkt 1.
4.  En föreskrift eller begäran, utifrån ett hierarkiskt förhållande, att diskriminera en person på någon av de grunder som anges i artikel 1 ska anses vara diskriminering enligt punkt 1.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 4a (ny)
4a.  Diskriminering som grundas på antaganden om en persons religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuella läggning eller som sker på grund av förbindelse med personer med särskild religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska bedömas som diskriminering i enlighet med punkt 1.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 5
5.  Vägran att i ett enskilt fall vidta rimliga anpassningsåtgärder för personer med funktionshinder enligt artikel 4.1 b i detta direktiv ska anses utgöra diskriminering enligt punkt 1.
5.  Vägran att i ett enskilt fall vidta rimliga anpassningsåtgärder, enligt artikel 4.1 b i detta direktiv, för personer med funktionshinder, eller för personer som är närstående en person med funktionshinder och där anpassningsåtgärder är nödvändiga för att göra det möjligt för dessa personer att erbjuda personlig assistans till personen med funktionshinder, ska anses utgöra diskriminering enligt punkt 1.
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 6
6.  Trots vad som sägs i punkt 2 får medlemsstaterna föreskriva att särbehandling på grund av ålder inte ska utgöra diskriminering om särbehandlingen inom ramen för nationell rätt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga. I synnerhet utesluter detta direktiv inte att särskilda åldersgränser fastställs för tillgång till utbildning och vissa varor och tjänster.
6.  Detta direktiv utesluter inte särbehandling på grund av ålder om den kan motiveras på ett objektivt och rimligt sätt av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga, proportionella, nödvändiga och effektiva.
Ändring 44 och 87
Förslag till direktiv
Artikel 2 − punkt 7
7.  Trots vad som sägs i punkt 2 får medlemsstaterna inom sektorn för finansiella tjänster tillåta proportionell särbehandling om ålder eller funktionshinder för den berörda produkten är en avgörande faktor vid riskbedömning på grundval av relevanta och korrekta försäkringstekniska och statistiska uppgifter.
7.  Trots vad som sägs i punkt 2 ska inom sektorn för finansiella tjänster proportionell särbehandling inte anses som diskriminering enligt detta direktiv om ålder eller funktionshinder för den berörda produkten är en avgörande faktor vid riskbedömning på grundval av relevanta försäkringstekniska principer och korrekta statistiska uppgifter eller medicinsk kunskap. Dessa uppgifter bör vara korrekta, aktuella och relevanta och på begäran tillgängliggöras på ett smidigt sätt. De försäkringstekniska faktorerna och riskfaktorerna bör återspegla de positiva förändringarna i fråga om förväntad livslängd och aktivt åldrande samt ökad rörlighet och tillgänglighet för personer med funktionshinder. Tjänsteleverantören måste på ett objektivt sätt kunna visa på en avsevärt förhöjd risk och garantera att särbehandlingen på ett objektivt och rimligt sätt kan motiveras av ett berättigat mål och att medlen för att uppnå detta mål är proportionella, nödvändiga och effektiva.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 8
8.  Detta direktiv ska inte påverka de åtgärder som föreskrivs i nationell lagstiftning och som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle för den allmänna säkerheten, ordningens bevarande, förebyggande av brott samt skydd för hälsa och andra personers fri- och rättigheter.
8.  Detta direktiv ska inte påverka de åtgärder som föreskrivs i nationell lagstiftning och som är nödvändiga och proportionella i ett demokratiskt samhälle för den allmänna säkerheten, ordningens bevarande, förebyggande av brott samt skydd för hälsa och andra personers fri- och rättigheter.
Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 8a (ny)
8a.  I direktivet erkänns att rätten till integritet är ett verktyg för att bekämpa den diskriminering som avses i denna artikel.
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d
d)  Tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder.
d)  Tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder och transport.
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)
da)  Inskrivning och verksamhet i föreningar samt de tjänster som dessa organisationer tillhandahåller.
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2
Led d ska gälla individer endast när de bedriver yrkesmässig kommersiell verksamhet.
Led d rör inte transaktioner mellan individer när de agerar som privatpersoner och ifrågavarande transaktioner inte utgör en yrkesmässig eller kommersiell verksamhet.
Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2
2.  Detta direktiv ska inte påverka tillämpningen av nationella lagar om civilstånd eller familjerättslig ställning och reproduktiva rättigheter.
2.  Detta direktiv ska inte påverka uppdelningen av befogenheter mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater.
Ändring 89 och 51
Förslag till direktiv
Artikel 3 − punkt 3
3.  Detta direktiv ska inte påverka medlemsstaternas ansvar för innehållet i undervisningen, verksamheten och organisationen av utbildningssystemen, även tillhandahållande av undervisning för elever med behov av särskilt stöd. Medlemsstaterna får tillåta särbehandling i fråga om tillträde till läroanstalter som är baserade på religion eller övertygelse.
3.  Medan detta direktiv inte ska gälla innehållet i undervisningen, verksamheten eller organisationen av nationella utbildningssystem ska medlemsstaterna se till att personer med funktionshinder har rätt till utbildning utan diskriminering och på grundval av lika möjligheter. Medlemsstaterna ska även se till att de synpunkter som dessa personer med funktionshinder har respekteras när det gäller att besluta om lämplig typ av utbildning eller fortbildning. Medlemsstaterna får tillåta särbehandling i fråga om tillträde till läroanstalter som är baserade på religion eller övertygelse i syfte att bevara såväl profilen och den etiska grundsynen hos dessa läroanstalter som mångfalden i utbildningssystemet, under förutsättning att detta varken medför inskränkningar i rätten till utbildning eller utgör grund för diskriminering av andra skäl. Medlemsstaterna ska se till att detta inte leder till att någon nekas rätten till utbildning.
Ändring 95 och 52
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4
4.  Detta direktiv ska inte påverka de åtgärder som föreskrivs i nationell lagstiftning för att säkerställa statens och dess institutioners och organs respektive undervisningens sekulära natur eller som rör den ställning som kyrkor och andra sammanslutningar som är baserade på religion eller övertygelse har eller den verksamhet som de bedriver. Direktivet ska inte heller påverka nationell jämställdhetslagstiftning.
4.  Detta direktiv är inte tillämpligt på nationell lagstiftning för att säkerställa statens och dess institutioners och organs respektive undervisningens sekulära natur eller som rör den ställning som kyrkor och andra sammanslutningar som är baserade på religion eller övertygelse har eller den verksamhet som de bedriver och den rättsliga ram som de omfattas av, i de fall detta ligger utanför EU:s behörighetsområde. I de fall den verksamhet som bedrivs av kyrkor eller andra sammanslutningar som är baserade på religion eller övertygelse ligger inom EU:s behörighetsområde ska de omfattas av unionens bestämmelser om ickediskriminering. Direktivet ska inte heller påverka nationell jämställdhetslagstiftning.
Ändring 53
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5
5.  Detta direktiv ska inte omfatta särbehandling på grund av nationalitet och påverkar inte bestämmelser och villkor för inresa till och bosättning på medlemsstaternas territorium för tredjelandsmedborgare och statslösa personer, eller sådan behandling som beror på tredjelandsmedborgares och statslösa personers rättsliga ställning.
5.  Detta direktiv ska inte omfatta särbehandling på grund av nationalitet och påverkar inte bestämmelser och villkor för inresa till och bosättning på medlemsstaternas territorium för tredjelandsmedborgare och statslösa personer, eller sådan behandling som beror på tredjelandsmedborgares och statslösa personers rättsliga ställning. Diskriminering som sker på grundval av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning och som uppträder i form av särbehandling på grundval av nationalitet ska betraktas som diskriminering i enlighet med artikel 1.
Ändring 91
Förslag till direktiv
Artikel 3 − punkt 5a (ny)
5a.  Områdena för reklam och medier undantas från direktivets tillämpningsområde.
Ändring 55
Förslag till direktiv
Artikel 4 − punkt 1 − inledningen
1.  För att säkerställa att principen om likabehandling av personer med funktionshinder följs ska följande gälla:
1.  För att säkerställa efterlevnaden av principen om likabehandling av personer med funktionshinder – funktionshinder ska förstås mot bakgrund av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder, och personer med kroniska sjukdomar ska inkluderas –, ska följande gälla:
Ändring 97
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a
a)  De åtgärder som är nödvändiga för att se till att personer med funktionshinder har ickediskriminerande faktisk tillgång till socialt skydd, sociala förmåner, hälso- och sjukvård, utbildning samt tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder och färdmedel, ska vidtas i förebyggande syfte, även genom lämpliga ändringar eller anpassningsåtgärder. Sådana åtgärder bör inte medföra en oproportionell börda eller kräva grundläggande ändringar av det sociala skyddet, de sociala förmånerna, hälso- och sjukvården, undervisningen eller de berörda varorna och tjänsterna eller kräva att alternativ till dessa tillhandahålls.
a)  De åtgärder som är nödvändiga för att man ska kunna se till att personer med funktionshinder har ickediskriminerande faktisk tillgång till socialt skydd, sociala förmåner, hälso- och sjukvård, utbildning samt tillgång till varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder, telekommunikation, elektronisk kommunikation, information inklusive information i tillgängligt format, finansiella tjänster, kultur och fritidssysselsättningar, byggnader öppna för allmänheten, färdmedel samt andra allmänna utrymmen och offentliga inrättningar ska vidtas i förebyggande syfte, bland annat genom lämpliga ändringar eller anpassningsåtgärder. Om ickediskriminerande faktisk tillgång inte kan erbjudas på grund av praxis, politik eller förfaringssätt ska åtgärder vidtas för att sådana hinder ska undanröjas.
Ändring 57
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led b
b)  Trots skyldigheten att skapa ickediskriminerande faktisk tillgång ska rimliga anpassningsåtgärder vid behov vidtas i enskilda fall, såvida det inte medför en oproportionell börda.
b)  Vid tillämpning av denna punkt inbegriper ickediskriminerande faktisk tillgång identifiering och eliminering av hinder, och förebyggande av nya hinder som hämmar funktionshindrade personers tillgång till varor, tjänster och inrättningar som är tillgängliga för allmänheten, oberoende av typen av hinder eller funktionshinder. Om inte annat följer av bestämmelserna i detta direktiv, och oberoende av de åtgärder som valts för att avlägsna hindren, ska ickediskriminerande faktisk tillgång för personer med funktionshinder garanteras på samma villkor som för personer utan funktionshinder alltid när detta är möjligt, och funktionshindrade personers användning av hjälpmedel ska underlättas, inte minst när det gäller hjälpmedel som ökar rörligheten och underlättar tillgången, såsom erkända ledarhundar och assistanshundar om nödvändigt. Om rimliga anpassningsåtgärder trots alla ansträngningar inte kan vidtas för säkerställande av ickediskriminerande faktisk tillgång på samma villkor och i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv, ska ett meningsfullt alternativ erbjudas för att garantera tillgången. Vid tillämpningen av denna bestämmelse avses med "rimliga anpassningsåtgärder" alternativa åtgärder som krävs i ett visst fall för att säkerställa att en person med funktionshinder på samma villkor som andra får tillgång till och/eller åtnjuter de rättigheter som omfattas av artikel 3.1.
Ändring 98
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2
2.  Vid bedömningen av om de åtgärder som behöver vidtas för att följa punkt 1 skulle medföra en oproportionell börda ska särskild hänsyn tas till organisationens storlek, art och resurser, beräknade kostnader, varornas och tjänsternas livslängd och den möjliga nyttan av bättre tillgång för personer med funktionshinder. Om denna börda i tillräcklig grad kompenseras genom åtgärder som redan ingår i den berörda medlemsstatens politik för likabehandling ska den inte anses oproportionell.
2.   Åtgärder vars syfte är att uppnå ickediskriminerande faktisk tillgång bör inte medföra en oproportionell börda eller kräva grundläggande ändringar. Vid bedömningen av om åtgärden i fråga skulle leda till en oproportionell börda bör hänsyn tas till huruvida åtgärden är ogenomförbar eller farlig och inte skulle kunna göras genomförbar och säker genom rimliga ändringar av regelverk, policy eller praxis eller genom avlägsnande av hinder som rör arkitektur, kommunikation eller transport alternativt genom att erbjuda extra hjälpmedel eller tjänster. En ändring är grundläggande om varorna och tjänsterna eller kategorin av handel, yrke eller affärsverksamhet ändras i en sådan utsträckning att den som erbjuder varorna eller tjänsterna faktiskt tillhandahåller varor och tjänster av en helt annan art. En rimlig anpassning ska inte nödvändigtvis kräva väsentliga ändringar i strukturen av sådana byggnader vars struktur särskilt skyddas i nationell lagstiftning på grund av deras historiska, kulturella och arkitektoniska värde. Om denna börda i tillräcklig grad kompenseras genom befintliga åtgärder i den berörda medlemsstaten ska den inte anses oproportionell. Principen om rimliga anpassningsåtgärder och oproportionell börda bör tolkas med ledning av direktiv 2000/78/EG och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.
Ändring 60
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3
3.  Detta direktiv ska inte påverka de bestämmelser i gemenskapslagstiftningen eller nationella bestämmelser som rör tillgång till särskilda varor eller tjänster.
3.  Detta direktiv ska inte påverka de bestämmelser i gemenskapslagstiftningen eller nationella bestämmelser som rör tillgång till särskilda varor eller tjänster. Alltid när så är möjligt ska EU-institutionerna och medlemsstaterna dock vidta åtgärder för att sporra tillhandahållare av varor och tjänster, särskilt av tillverkade varor, att utarbeta tillgängliga lösningar, exempelvis genom metoder för offentlig upphandling. Tillgängliga produkter och tjänster är utformade så att de kan användas av alla.
Ändring 61
Förslag till direktiv
Artikel 5
I syfte att säkerställa lika rättigheter och lika möjligheter i praktiken får principen om likabehandling inte hindra en medlemsstat från att behålla eller besluta om särskilda åtgärder för att förhindra att personer missgynnas på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, eller att kompensera för ett sådant missgynnande.
I syfte att säkerställa lika rättigheter och lika möjligheter i praktiken får principen om likabehandling inte hindra en medlemsstat från att behålla eller besluta om särskilda åtgärder, eller från att tillåta den privata eller offentliga sektorn eller frivilligsektorn att vidta sådana åtgärder, för att förhindra att personer missgynnas på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, eller att kompensera för ett sådant missgynnande.
Ändring 62
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att alla som anser sig förfördelade på grund av att principen om likabehandling inte har tillämpats på dem har tillgång till rättsliga och/eller administrativa förfaranden, inbegripet, när de anser det lämpligt, förlikningsförfaranden, för att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna enligt detta direktiv, även efter det att den situation i vilken diskrimineringen uppges ha förekommit har upphört.
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att alla som anser sig förfördelade på grund av att principen om likabehandling inte har tillämpats på dem har reell tillgång till rättsliga och/eller administrativa förfaranden, inbegripet, när de anser det lämpligt, förlikningsförfaranden, för att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna enligt detta direktiv, även efter det att den situation i vilken diskrimineringen uppges ha förekommit har upphört.
Ändring 64
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)
3a.  Medlemsstaterna ska i sina nationella rättssystem införa sådana åtgärder som behövs för att garantera verklig och effektiv kompensation eller ersättning, i enlighet med sina egna beslut, när det gäller förlust och skada för en person som drabbas av diskriminering enligt vad som avses i detta direktiv, på ett sätt som är avskräckande och proportionellt till den skada som lidits.
Ändring 65
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2
2.  Punkt 1 ska inte förhindra att medlemsstaterna inför bevisregler som är fördelaktigare för den klagande.
2.  Punkt 1 ska inte förhindra att medlemsstaterna inför regler som är fördelaktigare för den klagande.
Ändring 66
Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)
Artikel 9a
Främjande av jämlikhet
Medlemsstaterna ska aktivt främja jämlikhet mellan personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning när de utarbetar och genomför lagar och andra författningar samt politiska beslut eller riktlinjer och verksamhet på de områden som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde.
Ändring 86
Förslag till direktiv
Artikel 10
Medlemsstaterna ska se till att på lämpligt sätt och på hela sitt territorium informera berörda personer om de bestämmelser som antas enligt detta direktiv och om relevanta bestämmelser som redan gäller.
Medlemsstaterna ska se till att på lämpligt sätt, till exempel genom Internet, och på hela sitt territorium informera berörda personer om de bestämmelser som antas enligt detta direktiv och om relevanta bestämmelser som redan gäller.
För att främja principen om likabehandling ska medlemsstaterna anordna skräddarsydda informations- och folkbildningskampanjer och utbildning.
Ändring 68
Förslag till direktiv
Artikel 11
Medlemsstaterna ska i syfte att främja principen om likabehandling främja en dialog med berörda parter, särskilt icke-statliga organisationer, som i enlighet med nationell lagstiftning och praxis har ett berättigat intresse av att motverka diskriminering på de grunder och områden som omfattas av detta direktiv.
Medlemsstaterna ska i syfte att främja principen om likabehandling främja en dialog med sådana berörda parter som icke-statliga organisationer och ett sådant samråd ska också omfatta övervakning av direktivets genomförande.
Ändring 69
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska utse ett eller flera organ för främjande av likabehandling av alla personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Dessa organ får utgöra en del av organ som på nationell nivå har till uppgift att tillvarata de mänskliga rättigheterna eller att ta till vara enskildas rättigheter, inbegripet rättigheter enligt andra gemenskapsrättsakter och enligt direktiven 2000/43/EG och 2004/113/EG.
1.  Medlemsstaterna ska utse ett eller flera organ, som ska vara oberoende och anslås tillräckliga medel, för främjande av likabehandling av alla personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Medlemsstaterna ska se till att organet eller organen har behörighet på de områden som omfattas av detta direktiv och i fråga om anställning och arbete enligt direktiv 2000/78/EG. Dessa organ får utgöra en del av organ som på nationell nivå har till uppgift att tillvarata rättigheter enligt andra gemenskapsrättsakter och enligt direktiven 2000/43/EG, 2000/78/EG och 2004/113/EG.
Ändring 70
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – strecksats -1 (ny)
  Att underlätta administrativa eller rättsliga förfaranden gällande diskriminering där offret är bosatt i en annan medlemsstat än den där svaranden är bosatt, genom att kontakta den eller de motsvarande organisationerna i svarandens medlemsstat.
Ändring 71
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – strecksats -1a (ny)
  Att säkerställa den klagandes tillträde till rättshjälp i enlighet med rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister1.
________
1 EGT L 26, 31.1.2003, s. 41.
Ändring 72
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – strecksats 2
–  Att genomföra oberoende undersökningar om diskriminering.
–  Att övervaka och genomföra oberoende undersökningar om diskriminering, inbegripet om tillämpningen av antidiskrimineringslagstiftning.
Ändring 73
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – strecksats 3a (ny)
  Att samarbeta och utbyta information med EU:s byrå för grundläggande rättigheter och med andra motsvarande EU-organ.
Ändring 74
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (ny)
2a.  Medlemsstaterna ska förse dessa organ med de resurser som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt och smidigt sätt.
Ändring 75
Förslag till direktiv
Artikel 13 – led a
a) lagar och andra författningar som strider mot principen om likabehandling upphävs,
a) lagar och andra författningar som strider mot principen om likabehandling upphävs omedelbart,
Ändring 76
Förslag till direktiv
Artikel 14
Medlemsstaterna ska bestämma vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att de tillämpas. Påföljder får innefatta betalning av ersättning, som inte får begränsas av en i förväg fastställd övre gräns, och ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
Medlemsstaterna ska bestämma vilka sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att de tillämpas. Påföljder får innefatta betalning av ersättning men de får inte begränsas av en i förväg fastställd övre gräns och de ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och leda till att diskrimineringen och dess verkningar upphör.
Ändring 59 och 77
Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2
2.  För att beakta särskilda omständigheter får medlemsstaterna vid behov fastställa att skyldigheten att skapa faktisk tillgång enligt artikel 4 ska fullgöras [senast] fyra [år efter det att direktivet antagits].
2.  För att kunna uppfylla skyldigheten att garantera ickediskriminerande faktisk tillgång till befintliga infrastrukturer, strategier eller förfaranden i enlighet med artikel 4.1 a kan medlemsstaterna vid behov få en ytterligare period på 10 år [räknat från tidsfristen för införlivandet], för att kunna rätta sig efter denna skyldighet.
De medlemsstater som vill utnyttja denna ytterligare period ska informera kommissionen om detta senast den dag som anges i punkt 1 och ange skälen till detta.
De medlemsstater som vill utnyttja denna ytterligare period ska delge kommissionen en plan för hur man stegvis avser att uppfylla de krav som anges i artikel 4.1 a, och planen ska innehålla mål, medel och tidsplan. Varje medlemsstat som väljer att utnyttja denna ytterligare period ska var sjätte månad rapportera till kommissionen om de åtgärder den vidtar för att garantera ickediskriminerande faktisk tillgång och om de framsteg den gör i genomförandet av artikel 4.1 a. Kommissionen ska var sjätte månad rapportera till rådet.
Ändring 78
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna och de nationella organen för främjande av likabehandling ska senast den […] och därefter vart femte år, till kommissionen överlämna all information som kommissionen behöver för att utarbeta en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv.
1.  Medlemsstaterna ska senast den […] och därefter vart femte år, till kommissionen överlämna all information som kommissionen behöver för att utarbeta en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av detta direktiv.
Ändring 79
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1a (ny)
1a.  Senast ... år efter detta direktivs ikraftträdande ska en övergripande rättslig gemenskapsram om ickediskriminering ha trätt i kraft i form av ett enda direktiv som konsoliderar och därmed ersätter alla befintliga direktiv på grundval av artikel 13 i EG-fördraget, inklusive detta direktiv. Det nya direktivet ska föreskriva samma skyddsnivå för var och en av diskrimineringsgrunderna.
Ändring 80
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2
2.  Kommissionens rapport ska utarbetas med vederbörlig hänsyn till synpunkterna från arbetsmarknadens parter och berörda icke-statliga organisationer samt till EU:s byrå för grundläggande rättigheter. I enlighet med principen om jämställdhetsintegrering ska rapporten bland annat innehålla en bedömning av åtgärdernas konsekvenser för kvinnor och män. Mot bakgrund av den information som mottagits ska rapporten vid behov även omfatta förslag som syftar till att ändra och uppdatera detta direktiv.
2.  Kommissionens rapport ska utarbetas med vederbörlig hänsyn till synpunkterna från arbetsmarknadens parter och berörda icke-statliga organisationer samt till EU:s byrå för grundläggande rättigheter. Rapporten ska omfatta en genomgång av aktuell praxis i medlemsstaterna i fråga om artikel 2.7 när det gäller användningen av ålder eller funktionshinder som en faktor vid beräkning av premier och förmåner. I enlighet med principen om jämställdhetsintegrering ska rapporten bland annat innehålla en bedömning av åtgärdernas konsekvenser för kvinnor och män. Rapporten ska även omfatta uppgifter om diskriminering på flera grunder, varvid det gäller att ta med inte bara diskriminering på grund av religion och övertygelse, sexuell läggning, ålder och funktionshinder, utan även diskriminering på grund av kön, ras och etniskt ursprung. Mot bakgrund av den mottagna informationen skall rapporten, om så är nödvändigt, omfatta förslag till översyn och uppdatering av detta direktiv.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy