Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2567(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0177/2009

Indgivne tekster :

B6-0177/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/04/2009 - 9.19
CRE 02/04/2009 - 9.19
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0212

Vedtagne tekster
PDF 131kWORD 51k
Torsdag den 2. april 2009 - Bruxelles
Dialogen mellem EU og Belarus
P6_TA(2009)0212B6-0177/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 2. april 2009 om den halvårlige evaluering af dialogen mellem EU og Belarus

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Belarus, navnlig den af 15. januar 2009 om en EU-strategi over for Belarus(1),

-   der henviser til Rådets (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) konklusioner om Belarus af 16. marts 2009 om fortsat midlertidig ophævelse af visumforbuddet mod visse belarussiske embedsmænd, herunder præsident Lukaschenko, og forlængelse af de restriktive foranstaltninger,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. december 2008 om Østpartnerskabet (KOM(2008)0823),

-   der henviser til Kommissionens erklæring af 21. november 2006 om EU's vilje til at genoptage forbindelserne med Belarus og dets befolkning som led i den europæiske naboskabspolitik (ENP),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at Rådet i de ovennævnte konklusioner af 16. marts 2009 bekræftede sin vilje til at uddybe forbindelserne med Belarus, forudsat at Belarus gør fremskridt med hensyn til demokrati, menneskerettigheder og retsstat, og til at bistå Belarus med at nå disse mål,

B.   der henviser til, at Rådet - efter en vurdering af udviklingen i Belarus efter beslutningen, der i overensstemmelse med betingelserne i Rådets fælles holdning 2008/844/FUSP(2) blev taget i oktober 2008 om midlertidigt at suspendere de rejserestriktioner, der var rettet mod visse belarussiske embedsmænd - har besluttet at fastholde suspensionen af disse rejserestriktioner i en periode på 9 måneder,

C.   der henviser til, at Rådet har besluttet at forlænge de restriktive foranstaltninger over for visse belarussiske embedsmænd, som blev indført ved Rådets fælles holdning 2006/276/FUSP,

D.   der henviser til, at EU fortsat er bekymret over menneskerettighedssituationen i Belarus og de seneste tilfælde af overtrædelser på dette område,

E.   der henviser til, at Kommissionen som svar på de positive skridt, Belarus har taget, allerede har indledt en intensiv dialog med landet på områder som energi, miljø, told, transport og fødevaresikkerhed, og har bekræftet sin vilje til yderligere at udvide omfanget af disse tekniske drøftelser, som er til gavn for begge parter, på det grundlag at, planer om at bygge et nyt nukleart kraftværk af ikke-vestlig standard på grænsen til EU ikke bør være en del af denne dialog,

F.   der henviser til, at Rådet har inddraget Belarus i østpartnerskabsinitiativet, som Kommissionen har startet i sin ovennævnte meddelelse af 3. december 2008 med henblik på at intensivere samarbejdet med en række østeuropæiske lande,

G.   der henviser til, at den belarussiske udenrigsminister, Syarhei Martynau, har udtalt, at Belarus er positivt indstillet over for deltagelse i østpartnerskabsinitiativet, og har tilføjet, at Belarus har til hensigt at deltage i dette initiativ,

H.   der henviser til, at Komitéen til Beskyttelse af Journalister har opfordret de belarussiske myndigheder til at forny akkrediteringen af Andrzej Poczobut, som er lokal korrespondent for Polens største avis Gazeta Wyborcza, og til at undersøge de seneste meldinger om chikane over for ham og hans familie i den vestlige belarussiske by Hrodna på grund af hans kritik af regeringens politikker; der henviser til, at Andzrej Poczobut den 17. marts 2009 blev idømt en bøde på 148 EUR for at rapportere fra et møde i sammenslutningen af polakker i Belarus,

1.   støtter Rådets beslutning om at forlænge de restriktive foranstaltninger over for visse belarussiske embedsmænd i et år og samtidig fastholde suspensionen af rejserestriktioner for visse belarussiske embedsmænd for en periode på ni måneder;

2.   er fortsat er bekymret over menneskerettighedssituationen i Belarus og de seneste tilfælde af overtrædelser på dette område; ser i den forbindelse frem til, at der bliver indledt en menneskerettighedsdialog med Belarus i nær fremtid;

3.   glæder sig over den styrkede dialog på højt plan mellem EU og Belarus, herunder bilaterale kontakter, og det intensiverede tekniske samarbejde, som Kommissionen har indledt, der gør det muligt at opbygge gensidig forståelse og at drøfte parternes bekymringer og spørgsmål at fælles interesse;

4.   mener, at en intensivering af den politiske dialog mellem EU og Belarus bør være betinget af en ophævelse af restriktioner på de grundlæggende friheder og ophør af vold mod deltagere i oppositionsdemonstrationer og menneskerettighedsaktivister; opfordrer i denne forbindelse til, at arrangørerne Mikalai Autukhovich, Yury Liavonau og Uladzimir Asipenka samt ungdomsoppositionsaktivist Artsiom Dubski omgående løslades, samt at de domsafsigelser om begrænset frihed for 11 deltagere i demonstrationerne i januar 2008 genbehandles;

5.   glæder sig over og tilskynder yderligere til, at Belarus fortsætter sit samarbejde med Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE/ODIHR) om valglovgivningen;

6.   understreger, at den belarussiske demokratiske opposition og civilsamfundet skal inddrages i dialogen mellem EU og Belarus;

7.   opfordrer den belarussiske regering til at bruge de næste ni måneder på at skabe betydelige fremskridt på følgende områder:

   - reform af den belarussiske valglovgivning for at sikre oppositionsmedlemmers deltagelse i valgkommissioner på alle niveauer samt sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med stemmeoptællingen
   - sikring af lige rettigheder til alle medier ved at hæve forbuddet mod udbredelse af uafhængige trykte medier gennem det statsejede distributionsnet "Sayuzdruk" (kiosker) og Belarus' statsejede postvæsen "Belposhta"; ophævelse af artikel 367, 368, 369 og 369-1 i den belarussiske strafferet, der ofte misbruges til at forfølge journalister på grund af deres arbejde; forenkling af proceduren for at opnå akkreditering for alle journalister, inklusive officielle repræsentanter for udenlandske medier
   - garanti for forenings- og forsamlingsfriheden ved ophævelse af artikel 193-1 i den belarussiske strafferet, ifølge hvilken de aktiviteter, der udføres af uregistrerede offentlige foreninger, politiske partier og stiftelser, er strafbare; sikring af religionsfriheden
   - garanti for de politiske rettigheder og friheder ved, at politisk motiverede afskedigelser fra stillinger og relegering fra universiteter ophører; at forfølgelsen af studerende, der er militærnægtere, i form af relegering fra universiteterne på grund af deres holdning, indstilles; genoptagelse af de seneste sager om tvungen militærtjeneste for flere unge aktivister, som f.eks. Franak Viačorka, Ivan Šyla og Zmiter Fedaruk, der kan sidestilles med statsudøvet gidseltagning;

8.   opfordrer den belarussiske regering til straks at fastsætte et moratorium for alle dødsstraffe og henrettelser med henblik på at afskaffe dødsstraf (i overensstemmelse med FN's Generalforsamlings resolution 62/149 af 18. december 2007 om et moratorium for anvendelsen af dødsstraf), uden ophold at forvandle dommene for alle fængslede på dødsgangen til fængselsstraf, at bringe Belarus' lovgivning i overensstemmelse med landets internationale forpligtelser med hensyn til menneskerettighedstraktater og sikre, at de internationalt anerkendte standarder for en retfærdig rettergang til fulde overholdes;

9.   opfordrer de belarussiske myndigheder til at anerkende sammenslutningen af polakker i Belarus under ledelse af Angelika Borys, der blev genvalgt som formand ved sammenslutningens kongres den 15. marts 2009;

10.   opfordrer Rådet og Kommissionen til, såfremt Belarus opfylder de ovennævnte kriterier i perioden på ni måneder, at overveje at ophæve rejseforbuddet permanent samt at træffe foranstaltninger til at lette økonomisk og social fremgang og fremskynde processen med at integrere Belarus i den europæiske familie af demokratiske nationer;

11.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage yderligere skridt til at liberalisere visumprocedurerne for belarussiske borgere, da et sådant tiltag er afgørende for at kunne nå hovedmålet med EU's politik over for Belarus, nemlig at gøre Belarus en del af de europæiske og regionale processer og gøre demokratiseringsprocessen i landet irreversibel; opfordrer i denne forbindelse indtrængende Rådet og Kommissionen til at overveje muligheden for at nedsætte visumgebyrerne for belarussiske borgere, der rejser ind i Schengenområdet, og forenkle visumproceduren;

12.   opfordrer Kommissionen til fuldt ud og effektivt at gøre brug af mulighederne for at støtte civilsamfundet og den demokratiske udvikling i Belarus gennem Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder(3) (EIDHR); opfordrer indtrængende Kommissionen til jævnligt at orientere Parlamentet i detaljer om, hvordan midlerne fra EIDHR anvendes;

13.   opfordrer Kommissionen til at yde finansiel støtte til den uafhængige belarussiske fjernsynskanal Belsat og til at opfordre den belarussiske regering til officielt at registrere Belsat i Belarus; opfordrer den belarussiske regering til at vise sin gode vilje og positive holdning og give det europæiske universitet for humaniora (European Humanities University), der er i eksil i Vilnius (Litauen), mulighed for lovligt at vende tilbage til Belarus med reelle garantier for, at det kan fungere frit og genetablere sig under passende betingelser for dets fremtidige udvikling i Minsk, navnlig ved at give universitetet tilladelse til i løbet af 2009 at genetablere sit bibliotek i Minsk og stille lokaler til rådighed samt skabe betingelserne for, at den omfattende samling på belarussisk, russisk, engelsk, tysk og fransk kan åbnes og blive gjort tilgængelig for alle;

14.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at overveje foranstaltninger, der kan forbedre erhvervsklimaet, handlen, investeringerne, energi- og transportinfrastrukturerne og samarbejdet på tværs af grænserne mellem EU og Belarus, og således bidrage til Belarus' borgeres velvære og velstand samt udvide deres muligheder for at kommunikere med og rejse frit til EU;

15.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, OSCE's Parlamentariske Forsamling, Europarådets Parlamentariske Forsamling, sekretariatet for Fællesskabet af Uafhængige Stater og parlamentet og regeringen i Belarus.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0027.
(2) Rådets fælles holdning 2008/844/FUSP af 10. november 2008 om ændring af fælles holdning 2006/276/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 56).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (EUT L 386 af 29.12.2006, s. 1).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik