Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2567(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0177/2009

Esitatud tekstid :

B6-0177/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/04/2009 - 9.19
CRE 02/04/2009 - 9.19
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0212

Vastuvõetud tekstid
PDF 125kWORD 54k
Neljapäev, 2. aprill 2009 - Brüssel
ELi ja Valgevene vahelise dialoogi poolaastapõhine hindamine
P6_TA(2009)0212B6-0177/2009

Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2009. aasta resolutsioon Euroopa Liidu ja Valgevene dialoogi poolaastapõhise hindamise kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Valgevenes, eelkõige 15. jaanuari 2009. aasta resolutsiooni ELi Valgevene-strateegia kohta(1);

–   võttes arvesse üldasjade ja välissuhete nõukogu 16. märtsi 2009. aasta järeldusi Valgevene kohta, mille kohaselt jätkatakse viisakeelu rakendamise edasilükkamist Valgevene ametnike, sealhulgas president Aleksander Lukašenka suhtes ja pikendati nende vastu suunatud piiravaid meetmeid;

–   võttes arvesse komisjoni 3. detsembri 2008. aasta teatist idapartnerluse kohta (COM(2008)0823);

–   võttes arvesse komisjoni 21. novembri 2006. aasta avaldust Euroopa Liidu valmisoleku kohta uuendada Euroopa naabruspoliitika raames suhteid Valgevene ja tema rahvaga;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.   arvestades, et nõukogu kinnitas oma eespool mainitud 16. märtsi 2009. aasta järeldustes oma valmisolekut süvendada oma suhteid Valgevenega sõltuvalt sellest, kuidas Valgevene edendab demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid, ja toetada Valgevenet nende eesmärkide saavutamisel;

B.   arvestades, et nõukogu on hinnanud Valgevenes toimunud arengut pärast 2008. aasta oktoobri otsust teatud Valgevene ametnike suhtes kohaldatavate reisipiirangute rakendamise ajutise peatamise kohta, ning on otsustanud kooskõlas nõukogu ühises seisukohas 2008/844 /ÜVJP(2) sätestatud tingimustega säilitada üheksa kuu jooksul nende reisipiirangute rakendamise ajutine peatamine;

C.   arvestades, et nõukogu otsustas vastavalt ühisele seisukohale 2006/276/ÜVJP pikendada teatud Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid;

D.   arvestades, et Euroopa Liit on jätkuvalt mures inimõiguste olukorra ja inimõiguste hiljutiste rikkumiste pärast Valgevenes;

E.   arvestades, et vastuseks Valgevene tehtud edusammudele on komisjon juba alustanud Valgevenega tugevdatud dialoogi sellistes valdkondades nagu energia, keskkond, toll, transport ja toiduohutus ning kinnitanud oma valmisolekut laiendada veelgi mõlemale poolele kasulike tehniliste läbirääkimiste ulatust võttes aluseks, et ühtegi plaani ehitada ELi piirile Lääne standarditele mittevastav tuumaelektrijaam ei võeta läbirääkimistel arutlusele;

F.   arvestades, et nõukogu kaasas Valgevene idapartnerluse algatusse, mille komisjon algatas oma eelpool nimetatud 3. detsembri 2008. aasta teatisega eesmärgiga suurendada koostööd mitme Ida-Euroopa riigiga;

G.   arvestades, et Valgevene välisminister Sjargei Martinau on teatanud, et Valgevene suhtub idapartnerluse algatuses osalemisse positiivselt, lisades et Valgevene kavatseb selles algatuses osaleda;

H.   arvestades, et ajakirjanike kaitse komitee on kutsunud Valgevene ametivõime üles uuendama Poola suurima päevalehe Gazeta Wyborcza kohaliku korrespondendi Andrzej Poczobuti akrediteeringut ning uurima tema ja tema perekonnaliikmete hiljutist tagasikiusamist Valgevene lääneosas asuvas Grodna linnas valitsuse poliitika kritiseerimise tõttu; arvestades, et Andzrej Poczobuti trahviti 17. märtsil 2009. aastal 148 euroga Valgevene Poolakate Liidu kohtumisest tehtud reportaaži eest,

1.   toetab nõukogu otsust pikendada Valgevene teatud ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid veel ühe aasta võrra ja samaaegselt jätkata nendele ametnikele kehtestatud reisipiirangute rakendamise peatamist üheksaks kuuks;

2.   on jätkuvalt mures inimõiguste olukorra ja inimõiguste hiljutiste rikkumiste pärast Valgevenes; ootab lähitulevikus inimõigustealase dialoogi algatamist Valgevenega;

3.   tunneb heameelt tihedama kõrgetasemelise dialoogi üle Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, kaasa arvatud kahepoolsete kontaktide üle, ja komisjoni algatatud tihedama tehnilise koostöö üle, sest see on võimalus vastastikuse arusaama saavutamiseks ning osapoolte ühiste huvidega seotud probleemide ja teemadega tegelemiseks;

4.   on veendunud, et Euroopa Liidu ja Valgevene vahelise dialoogi süvendamine peab sõltuma opositsiooni meeleavaldustel osalejate ja inimõigusaktivistide tegutsemisvabadusele kehtestatud piirangute kaotamisest ning nende vastu suunatud vägivalla lõpetamisest; nõuab sellega seoses ettevõtjate Mikalai Autukovitši, Juri Liavonau ja Uladzimir Asipenka ja noorte opositsiooni aktivisti Artsiom Dubski viivitamatut vabastamist ning samuti 2008. aasta jaanuaris toimunud demonstratsioonil 11 osalenud isiku liikumisvabadusele kehtestatud piirangute läbivaatamist;

5.   tervitab ja ergutab lisaks Valgevene koostöö jätkumist Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Demokraatlike Institutsioonide ja Inimõiguste Bürooga (OSCE/ODIHR) valimisi käsitlevate õigusaktide valdkonnas;

6.   nõuab, et Valgevene demokraatlik opositsioon ja kodanikuühiskond kaasataks Euroopa Liidu ja Valgevene dialoogi;

7.   kutsub Valgevene valitsust üles tegema järgmise üheksa kuu jooksul olulisi edusamme järgmistes valdkondades:

   Valgevene valimisseadustiku reformimine, et tagada opositsiooni liikmete esindatus kõikide tasandite valimiskomisjonides ning läbipaistvus ja usaldusväärsus häälte lugemisel;
   kõikidele meediaväljaannetele võrdsete õiguste andmine, tühistades keelu levitada sõltumatut trükiajakirjandust riikliku müügivõrgustiku "Sajuzdruk" (kioskid) ja Valgevene riikliku postiteenistuse "Belpošta" kaudu; Valgevene kriminaalkoodeksi artiklite 367, 368, 369 ja 369-1 kehtetuks tunnistamine – nimetatud sätteid on sageli kuritarvitatud ajakirjanike tagakiusamiseks nende kutsealase aktiivsuse eest; kõikide ajakirjanike, kaasa arvatud välismaiste meediaväljaannete jaoks töötavate ajakirjalike akrediteerimise korra lihtsustamine;
   ühinemis- ja kogunemisvabaduse tagamine, tunnistades kehtetuks Valgevene kriminaalkoodeksi artikli 193-1, mille põhjal saab kriminaalvastutusele võtta registreerimata avalike ühenduste, poliitiliste parteide ja fondide tegevuses osalemise eest; usuvabaduse tagamine;
   poliitiliste õiguste ja vabaduste tagamine, lõpetades inimeste poliitilistel põhjustel töölt vallandamise ja ülikoolidest väljaheitmise; sõjaväeteenistusest kõrvalehoidmisest tuleneva tagakiusamise lõpetamine ja üliõpilaste seisukohtade tõttu nende ülikoolidest väljaheitmise lõpetamine; paljude noorte aktivistide, nagu Franak Viačorka, Ivan Šyla ja Zmiter Fedaruki , hiljutised sunduslikku väeteenistusse võtmise juhtumite (mis võrduvad riigipoolse pantvangide võtmisega) läbivaatamine;

8.   kutsub Valgevene valitsust üles kehtestama surmanuhtluse kaotamist silmas pidades viivitamatult moratooriumi kõikide surmamõistmiste ja hukkamiste suhtes, nagu on ette nähtud ÜRO Peaassamblee 18. detsembri 2007. aasta resolutsioonis 62/149 surmanuhtluse täideviimisele moratooriumi kehtestamise kohta, ning muutma kohe kõik surmaotsused vanglakaristusteks; viima siseriiklikud õigusaktid vastavusse kohustustega, mis Valgevene on inimõigusi käsitlevate rahvusvaheliste lepingute raames võtnud, ja tagama, et õiglase kohtumõistmise rahvusvahelisi standardeid järgitakse täpselt;

9.   kutsub Valgevene ametivõime üles tunnustama ValgevenePoolakate Liitu, mida juhib Angelika Borys, kes valiti 15. märtsil 2009 tagasi Poolakate Liidu kongressi esinaiseks;

10.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles kaaluma, juhul kui Valgevene täidab eespool nimetatud kriteeriumid üheksa kuu jooksul, alalist reisipiirangute kaotamist ja meetmeid, mis aitaksid kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele arengule ning kiirendaksid Valgevene taasintegreerimist Euroopa demokraatlike riikide hulka;

11.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles jätkama tegevust Valgevene kodanike viisamenetluste lihtsustamiseks, kuna see on oluline vahend, et saavutada ELi Valgevene-poliitika peamist eesmärki – Valgevene kaasamine Euroopas ja selles piirkonnas toimuvatesse protsessidesse ja demokratiseerumise protsessi pöördumatuks muutmine; nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon kaaluksid sellega seoses võimalust alandada Valgevene kodanike jaoks Schengeni territooriumile sisenemisel nõutava viisa lõivu ja lihtsustada viisade saamise korda;

12.   kutsub komisjoni üles kasutama igakülgselt ja tõhusalt ära võimalusi toetada Euroopa demokraatia ja inimõiguste algatuse(3) (EIDHR) kaudu demokraatia ja kodanikuühiskonna arengut Valgevenes; nõuab tungivalt, et komisjon teavitaks parlamenti korrapäraselt ja igakülgselt EIDHRi rahalise abi kulutamisest;

13.   palub komisjonil toetada rahaliselt Valgevene sõltumatut telekanalit Belsat ja nõuda Valgevene valitsuselt tungivalt Belsati ametlikku registreerimist Valgevenes; palub nõukogul ja komisjonil nõuda tungivalt, et Valgevene valitsus võimaldaks hea tahte ja positiivse muutuse märgina Valgevene Euroopa Humanitaarteaduste Ülikoolil, mis on eksiilis Vilniuses, seaduslikult naasta Valgevenesse, nii et tõepoolest oleks tagatud, et tal lastakse vabalt tegutseda ja taastada oma tegevus normaalsetes tingimustes edasiseks arenguks Minskis ja lubada eelkõige ülikoolil 2009. aasta jooksul taasavada oma raamatukogu Minskis, andes selleks ruumid ja luues tingimused kõigile avatud ja kättesaadavate ulatuslike valgevene-, vene-, inglis-, saksa- ja prantsuskeelsete raamatute kogude jaoks;

14.   palub nõukogul ja komisjonil kaaluda meetmeid, parandamaks ärikliimat, kaubandust, investeeringuid, energia ja transpordi infrastruktuuri ning piiriülest koostööd ELi ja Valgevene vahel, et anda panus Valgevene kodanike heaolu ja jõukuse arengusse ning edendada nende võimalusi suhelda Euroopa Liiduga ning sinna vabalt reisida;

15.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, OSCE Parlamentaarsele Assambleele ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarsele Assambleele, SRÜ sekretariaadile ning Valgevene valitsusele ja parlamendile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0027.
(2) Nõukogu 10. novembri 2008. aasta ühine seisukoht 2008/844/ÜVJP, millega muudetakse ühist seisukohta 2006/276/ÜVJP, mis käsitleb teatud Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 300, 11.11.2008, lk 56).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1889/2006 rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas (demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend) (ELT L 386, 29.12.2006, lk 1).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika