Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2567(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0177/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0177/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/04/2009 - 9.19
CRE 02/04/2009 - 9.19
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0212

Hyväksytyt tekstit
PDF 125kWORD 46k
Torstai 2. huhtikuuta 2009 - Bryssel
EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuotisarviointi
P6_TA(2009)0212B6-0177/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuosittaisesta arvioinnista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjän tilanteesta ja erityisesti 15. tammikuuta 2009 antamansa päätöslauselman EU:n Valko-Venäjän strategiasta(1),

–   ottaa huomioon yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston 16. maaliskuuta 2009 Valko-Venäjästä antamat päätelmät, joilla jatkettiin Valko-Venäjän virkamiehiä, myös presidentti Aljaksandr Lukašenkaa, koskeneen viisumikiellon keskeyttämistä ja jatkettiin rajoittavia toimenpiteitä,

–   ottaa huomioon itäisestä kumppanuudesta 3. joulukuuta 2008 annetun komission tiedonannon (KOM(2008)0823),

–   ottaa huomioon 21. marraskuuta 2006 annetun komission julkilausuman Euroopan unionin valmiudesta uudistaa suhteensa Valko-Venäjään ja sen kansaan osana Euroopan naapuruuspolitiikkaa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että neuvosto vahvisti edellä mainituissa 16. maaliskuuta 2009 antamissaan päätelmissä olevansa valmis syventämään suhteitaan Valko-Venäjään sen mukaan, miten Valko-Venäjä edistyy demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion alalla, ja auttamaan Valko-Venäjää saavuttamaan nämä tavoitteet,

B.   ottaa huomioon, että neuvosto on arvioinut Valko-Venäjällä tapahtunutta kehitystä sen jälkeen, kun se teki lokakuussa 2008 päätöksen tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin sovellettavien matkustusrajoitusten väliaikaisesta keskeyttämisestä, ja päättänyt jatkaa yhdeksän kuukauden ajan kyseisten matkustusrajoitusten soveltamisen keskeyttämistä neuvoston yhteisessä kannassa 2008/844/YUTP(2) esitettyjen ehtojen mukaisesti,

C.   ottaa huomioon, että neuvosto on päättänyt jatkaa vuoden ajan yhteisessä kannassa 2006/276/YUTP säädettyjen, tiettyjä Valko-Venäjän virkamiehiä koskevien rajoittavien toimenpiteiden soveltamista,

D.   ottaa huomioon, että EU on edelleen huolissaan Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteesta ja viime aikoina tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista,

E.   ottaa huomioon, että Valko-Venäjän myönteisiin toimiin vastaamiseksi komissio on jo ryhtynyt tehostettuun vuoropuheluun Valko-Venäjän kanssa muun muassa energian, ympäristön, tullin, liikenteen ja elintarviketurvallisuuden alalla sekä vahvistanut valmiutensa laajentaa edelleen näitä molempia osapuolia hyödyttäviä teknisiä keskusteluja, ja katsoo, että näissä keskusteluissa ei tulisi käsitellä minkäänlaisia suunnitelmia rakentaa uusi, muun kuin länsimaisen mallin mukainen ydinvoimalaitos Valko-Venäjän ja EU:n rajalle,

F.   ottaa huomioon, että neuvosto on ottanut Valko-Venäjän mukaan itäisen kumppanuuden aloitteeseen, jonka komissio käynnisti edellä mainitussa 3. joulukuuta 2008 annetussa tiedonannossa yhteistyön tehostamiseksi monien Itä-Euroopan maiden kanssa,

G.   ottaa huomioon, että Valko-Venäjän ulkoministeri Sjarhei Martynau on ilmoittanut, että Valko-Venäjällä on myönteinen näkemys osallistumisesta itäisen kumppanuuden aloitteeseen ja että Valko-Venäjä aikoo osallistua tähän aloitteeseen,

H.   ottaa huomioon, että toimittajien suojelukomitea (CPJ) on kehottanut Valko-Venäjän viranomaisia uudistamaan Andrzej Poczobutin, Puolan suurimman päivälehden Gazeta Wyborczan paikallisen kirjeenvaihtajan, akkreditoinnin ja tutkimaan viimeaikaisen tapauksen, jossa hän ja hänen perheensä joutuivat häirinnän kohteeksi Valko-Venäjän länsiosassa sijaitsevassa Hrodnan kaupungissa hänen arvosteltuaan hallituksen toimintalinjoja; ottaa huomioon, että 17. maaliskuuta 2009 Andzrej Poczobutille määrättiin 148 euron suuruinen sakko siksi, että hän oli uutisoinut Valko-Venäjän puolalaisten liiton kokouksesta,

1.   tukee neuvoston päätöstä jatkaa vuoden ajan tiettyjä Valko-Venäjän virkamiehiä koskevien rajoittavien toimenpiteiden soveltamista ja samalla jatkaa yhdeksän kuukauden ajan tiettyjä Valko-Venäjän virkamiehiä koskevien matkustusrajoitusten soveltamisen keskeyttämistä;

2.   on edelleen huolissaan Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteesta ja tällä alalla viime aikoina tapahtuneista loukkauksista; odottaa ihmisoikeusvuoropuhelun aloittamista Valko-Venäjän kanssa lähitulevaisuudessa;

3.   panee tyytyväisenä merkille EU:n ja Valko-Venäjän aiempaa tiiviimmän korkean tason vuoropuhelun, kahdenväliset yhteydenpidot mukaan luettuina, ja komission käynnistämän tehostetun teknisen yhteistyön keinona lisätä keskinäistä ymmärtämystä ja tilaisuutena käsitellä molempien osapuolten huolenaiheita ja yhteistä etua koskevia asioita;

4.   on sitä mieltä, että EU:n ja Valko-Venäjän välisen poliittisen vuoropuhelun tehostamisen ehtona on oltava opposition mielenosoituksiin osallistuviin henkilöihin ja ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuvien vapaudenrajoitusten poistaminen ja heihin kohdistuvien väkivaltaisuuksien lopettaminen; vetoaa tässä yhteydessä yrittäjien Mikalai Autuhovitšin, Jury Ljavonaun ja Uladzimer Asipenkan sekä nuorten oppositioaktivistin Artsjom Dubskin välittömän vapauttamisen puolesta, ja kehottaa tarkastelemaan uudelleen vapauden rajoittamista koskevia tuomioita, jotka on asetettu vuoden 2008 tammikuussa järjestetyn mielenosoituksen 11 osallistujalle;

5.   on tyytyväinen Valko-Venäjän ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (Etyj/ODIHR) yhteistyön jatkumiseen vaalilainsäädännön alalla ja kannustaa siihen edelleen;

6.   tähdentää, että Valko-Venäjän demokraattinen oppositio ja kansalaisyhteiskunta on otettava mukaan EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuheluun;

7.   kehottaa Valko-Venäjän hallitusta osoittamaan yhdeksän seuraavan kuukauden aikana huomattavaa edistystä seuraavilla aloilla:

   toteutetaan Valko-Venäjän vaalilainsäädännön uudistus, jotta opposition jäsenille taataan edustus vaalilautakunnissa kaikilla tasoilla ja jotta varmistetaan ääntenlaskennan avoimuus ja vastuullisuus;
   taataan yhdenvertaiset oikeudet kaikille tiedotusvälineille poistamalla kielto, joka koskee riippumattomien painettujen tiedotusvälineiden levitystä Sajuzdruk-kioskijärjestelmän ja Valko-Venäjän valtiollisen Belpotšta-postipalvelun valtion omistamissa jakeluverkoissa; kumotaan Valko-Venäjän rikoslain 367, 368, 369 ja 369-1 artikla, joita käytetään usein väärin toimittajien vainoamiseksi näiden ammatillisen toiminnan vuoksi; yksinkertaistetaan kaikkien toimittajien, myös ulkomaisten tiedotusvälineiden virallisten edustajien, akkreditointimenettelyä;
   taataan yhdistymis- ja kokoontumisvapaus kumoamalla Valko-Venäjän rikoslain 193-1 artikla, jossa säädetään, että toiminta rekisteröimättömien julkisten yhdistysten, poliittisten puolueiden ja säätiöiden puolesta johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen; turvataan uskonnonvapaus;
   taataan poliittiset oikeudet ja vapaudet luopumalla käytännöstä, jossa ihmisiä irtisanotaan työpaikoista ja yliopistoista poliittisista syistä; lopetetaan sellaisten opiskelijoiden vainoaminen, jotka ovat vältelleet asepalvelusta ja jotka on erotettu yliopistoista kansalaistoimintansa vuoksi; tutkitaan uudelleen viimeaikaiset tapaukset, joissa useita nuoria aktivisteja, kuten Franak Viačorka, Ivan Šyla ja Zmiter Fedaruk, on pakkovärvätty asepalvelukseen, mikä vastaa tilannetta, jossa valtio ottaa panttivankeja;

8.   kehottaa Valko-Venäjän hallitusta välittömästi keskeyttämään kaikkien kuolemantuomioiden ja teloitusten täytäntöönpanon kuolemanrangaistuksen lakkauttamiseksi (kuten kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon lykkäämisestä 18. joulukuuta 2007 annetussa YK:n yleiskokouksen päätöslauselmassa 62/149 edellytetään), muuttamaan viipymättä kaikkien kuolemantuomionsa täytäntöönpanoa odottavien vankien tuomiot vankeusrangaistuksiksi, saattamaan kansallisen lainsäädännön maan kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin perustuvien velvoitteiden mukaiseksi ja varmistamaan, että oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevia kansainvälisesti tunnustettuja vaatimuksia noudatetaan täysimääräisesti;

9.   kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia tunnustamaan Valko-Venäjän puolalaisten liiton, jonka johtaja Angelika Borys valittiin uudelleen sen puheenjohtajaksi puolalaisten liiton kongressissa 15. maaliskuuta 2009;

10.   kehottaa neuvostoa ja komissiota siinä tapauksessa, että Valko-Venäjä täyttää edellä mainitut perusteet yhdeksän kuukauden aikana, harkitsemaan matkustuskiellon poistamista pysyvästi sekä toimenpiteitä, joilla helpotetaan taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä ja nopeutetaan kehitystä, jossa Valko-Venäjä palaa jälleen demokraattisten kansakuntien muodostamaan eurooppalaiseen perheeseen;

11.   kehottaa neuvostoa ja komissiota ryhtymään lisätoimiin Valko-Venäjän kansalaisia koskevien viisumimenettelyjen vapauttamiseksi, koska vain tällaisten toimien avulla voidaan saavuttaa EU:n Valko-Venäjän-politiikan keskeinen tavoite eli ottaa Valko-Venäjä mukaan eurooppalaisiin ja alueellisiin prosesseihin ja tehdä maan demokratiakehityksestä peruuttamaton; kehottaa neuvostoa ja komissiota tässä yhteydessä harkitsemaan mahdollisuutta alentaa Valko-Venäjän kansalaisilta Schengenin alueelle myönnettävien viisumien kustannuksia ja yksinkertaistamaan viisuminsaantimenettelyä;

12.   kehottaa komissiota käyttämään täysimääräisesti ja tehokkaasti mahdollisuuksia tukea Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiakehitystä Euroopan ihmisoikeus- ja demokratiavälineen(3) kautta; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille säännöllisesti ja täysimääräisesti Euroopan ihmisoikeus- ja demokratiavälineen määrärahojen käytöstä;

13.   kehottaa komissiota myöntämään rahoitustukea Valko-Venäjän riippumattomalle Belsat-televisiokanavalle ja pyytämään Valko-Venäjän hallitusta rekisteröimään virallisesti Belsat-televisiokanavan Valko-Venäjällä; pyytää Valko-Venäjän hallitukselta hyvän tahdon ja myönteisten muutosten eleenä, että Vilnassa (Liettua) maanpaossa olevan Valko-Venäjän eurooppalaisen humanistisen yliopiston sallitaan palata laillisesti Valko-Venäjälle siten, että sille annetaan aidot takuut siitä, että se voi toimia vapaasti ja palauttaa asianmukaiset edellytykset tulevalle toiminnalleen Minskissä, erityisesti sallimalla eurooppalaisen humanistisen yliopiston avata uudelleen kirjastonsa Minskissä vuoden 2009 aikana siten, että sille annetaan tilat ja edellytykset siihen, että sen mittavat valkovenäjän-, venäjän-, englannin-, saksan- ja ranskankieliset kokoelmat ovat kaikille avoinna ja kaikkien käytettävissä;

14.   kehottaa neuvostoa ja komissiota harkitsemaan toimia liiketoimintaympäristön, kaupankäynnin, investointien, energia- ja liikenneinfrastruktuurin sekä Euroopan unionin ja Valko-Venäjän välisen rajatylittävän yhteistyön kohentamiseksi, niin että edistetään maan kansalaisten hyvinvointia ja vaurautta ja heidän mahdollisuuksiaan olla yhteydessä ja matkustaa vapaasti Euroopan unioniin;

15.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, Etyjin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisille yleiskokouksille, Itsenäisten valtioiden yhteisön sihteeristölle sekä Valko-Venäjän parlamentille ja hallitukselle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0027.
(2) Neuvoston yhteinen kanta 2008/844/YUTP, hyväksytty 10. marraskuuta 2008, Valko-Venäjän tiettyihin virkamiehiin kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä koskevan yhteisen kannan 2006/276/YUTP muuttamisesta (EUVL L 300, 11.11.2008, s. 56).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1889/2006, annettu 20. joulukuuta 2006 , demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä (EUVL L 386, 29.12.2006, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö